Thông tin tuyên truyền
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định quy định giá dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2020.

 
 

TTĐT - UBND vừa ban hành Quyết định bổ sung Điều 1 của Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2020.

 
 

TTĐT - Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 thay thế Luật Quản lý thuế 2006 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13.

 
 

TTĐT - ​Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày ​​29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện. Thông tư có hiệu lực từ ngày 26/10/2018.​​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban ​hành Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (21/9/2018).​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2009/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND​ ngày 18/05/2018 của UBND tỉnh Quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND​ ngày 18/05/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể ngày 01/6/2018 và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND và Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND quy định việc chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này thay thế Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của UBND tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/8/2018.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND​ về Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hi​​ệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018.​

 
 

TTĐT - ​Để người dân hiểu rõ các quy định về giá điện, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Công ty Điện lực Bình Dương hướng dẫn m​ột số quy định về giá điện cho công nhân, sinh viên và người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương thuê nhà để ở theo Điều 10 Thông tư số 16/2014/TT-BCT, ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương.​

 
 

TTĐT - ​​Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; trên cơ sở Quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Chủ tịch UBND cấp huyện, xét đề nghị của Sở Tư pháp, Cổng Thông tin điện tử tỉnh ​Bình Dương công bố danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.​