Thông tin tuyên truyền
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018 và thay thế Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 05/03/2015 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2017 và thay thế Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh; bãi bỏ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/9/2017 và thay thế Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND về Quy định  phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2017 và thay thế Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT- UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017.

 
 

TTĐT - Sở Tài nguyên và Môi trường vừa thông báo một số điểm mới cần lưu ý trong vi phạm và xử phạt lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nhằm giúp tổ chức, cá nhân nắm bắt thông tin, thực hiện đúng quy định của pháp luật để tránh bị xử phạt.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 quy định định mức vật tư kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND về việc việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2016 (lần 2).

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 433/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 7 Điều 1 của Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với diễn viên, huấn luyện viên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương.