Trả lời phản ánh kiến nghị - Kết quả giải quyết phản ánh kiến nghị
 

​TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đậu Thị Hà Giang; địa chỉ thường trú: Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

 
 

​TTĐT - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Bùi Văn Quang; địa chỉ thường trú: TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 
 

​TTĐT - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Dương Thế Chiến; địa chỉ thường trú: Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

 
 

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Tý, địa chỉ: Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

 
 

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đỗ Văn Trị, địa chỉ: TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Văn Mum, địa chỉ: Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Bích, địa chỉ: Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Trần Thiện Minh, địa chỉ: Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​Văn phòng UBND t​ỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đặng Thái Thương; địa chỉ: Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.​

 
 

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Tâm; địa chỉ: Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đậu Thị Hà GiangKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đậu Thị Hà Giang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đậu Thị Hà Giang; địa chỉ thường trú: Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

11/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của bà Đậu Thị Hà Giang đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Về nội dung phản ánh của bà, Chi cục Thuế TP.Thuận An trả lời như sau: Ngày 22/10/2020, vào khoảng 14 giờ 30 bà Giang có điện thoại đến số 0274.3754822 Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế thành phố Thuận An để hỏi về việc phát hành hóa đơn điện tử. Bà cho rằng qua 03 lần cuộc gọi thì cũng tiếp xúc duy nhất 01 người nhưng không biết họ tên. Công chức nữ này tỏ thái độ khó chịu, hướng dẫn sơ sài và đôi khi tắt máy ngang cuộc đàm thoại.

Qua làm việc với Đội Tuyên tuyền hỗ trợ người nộp thuế thì được biết ngày làm việc nào cũng có rất nhiều người nộp thuế điện thoại đến hỏi về việc sử dụng hóa đơn điện tử và Đội này có 03 công chức nữ, do đó khoản thời gian như bà đã nêu trong đơn không kèm theo mã số thuế nên không xác định được người nào trực tiếp trả lời điện thoại. Tuy nhiên Chi cục Thuế sẽ tiếp thu ý kiến của bà và quán triệt tư tưởng công chức thực hiện tốt quy định của ngành phải luôn tận tụy, giúp đỡ hết sức mình, không qua loa, hách dịch, cửa quyền khi tiếp xúc với người nộp thuế và sẽ xử lý nghiêm minh các trường hợp để xảy ra vi phạm.

Để bà được rõ về việc điều kiện sử dụng và thông báo phát hành điện tử, Chi cục Thuế hướng dẫn cụ thể qua nội dung các văn bản sau:

* Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+Tại Khoản 2, Điều 4 quy định:

"2. Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn

Người bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau:

a) Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tể có sử dụng giao địch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

b) Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử;

c) Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tứ thèo quy định;

d) Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

đ) Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.

e) Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

- Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;

- Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu."

+Tại Khoản 2, Điều 7 quy định:

"2. Phát hành hóa đơn điện tử

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn diện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) gồm các nội dung: tên đơn vị phát hành hoá đơn điện tử, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hoá đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lương hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...)), ngày lập Thông báo phát hành; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị (trường hợp gửi Thông báo phát hành tới cơ quan thuế bằng giấy); hoặc chữ ký điện tử của tổ chức phát hành (trường hợp gửi đến cơ quan thuế bằng đường điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế).

*Căn cứ Khoản 1, 2, Điều 60 Nghị định số 123/2020 /NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ quy định :

" Điều 60. Xử lý chuyển tiếp

1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy dịnh về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này hoặc Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

2. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 1 Điều này."

Văn bản 

Trả lời ​của Chi cục Thuế Thuận An. 

Phương Chi
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX (thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ngành)Trả lời kiến nghị cử triTinKết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX (thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ngành)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/13/2020 6:00 PMNoĐã ban hành

SttĐơn vịNội dungKết quả giải quyết
​​Phần 1 – Trước kỳ họp thứ 15 - ​HĐND tỉnh khóa IX (11 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

(01 kiến nghị)

1. Cử tri Nguyễn Văn Hiếu khu phố 7, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một: Kiến nghị được biết Trạm thu phí Suối Giữa đã thực hiện thu phí rất lâu, đến nay có khả năng đã hoàn vốn và không cần thực hiện thu phí nữa. Do đó, kiến nghị thông tin cho cử tri được biết: Tổng số vốn thực hiện dự án Đại lộ Bình Dương - đoạn qua Trạm thu phí Suối Giữa là bao nhiêu, đến nay đã thực hiện thu phí bao nhiêu, số tiền cần tiếp tục thu phí là bao nhiêu và dự tính đến khi nào không còn thực hiện thu phí đối với Trạm thu phí Suối Giữa nữa.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/05/2018 của Chính Phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư: "Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Trạm thu phí Suối Giữa thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn từ Km1+248 đến Km28+178), thực hiện theo Hợp đồng BOT số 819/HĐ.BOT.UB ngày 14/03/2002 giữa UBND tỉnh Bình Dương và Tổng Công ty Becamex, trong đó: tổng vốn của Dự án là: 353,727 tỷ đồng; thời gian thu phí: 35 năm, từ năm 2002 đến năm 2037; thời gian chuyển giao công trình năm 2037; Hợp đồng có hiệu lực thực hiện 35 năm từ năm 2002 đến 2037, theo hợp đồng.

2

Sở Giao thông Vận tải

(04 kiến nghị)

2. Cử tri phường Thuận Giao, thành phố Thuận An: Đề nghị xem xét nạo vét hệ thống thoát nước tuyến đường Đại lộ Bình Dương đoạn từ Bệnh viện Hòa Hảo đến ngã ba Khu công nghiệp VSIP. Vì khi thi công hệ thống thoát nước đơn vị thi công còn để đất đá, hiện tại có rác và một số hộ dân dùng vật dụng che đường thoát nước xuống hố ga nên nước không thoát được mà đổ vào khu vực tập thể tổng kho cao su, gây ngập nhà người dân.

- Về nạo vét đất đá hệ thống thoát nước tuyến đường Đại lộ Bình Dương đoạn từ Bệnh viện Hòa Hảo đến ngã ba khu công nghiệp VSIP: hiện Công ty Becamex IJC đã khắc phục tồn tại trên.

- Về vứt rác và dùng vật dụng che đường thoát nước xuống hố ga: Công ty Becamex IJC thường xuyên dọn dẹp rác và vật dụng người dân che lắp các miệng hố ga, nhưng tình trạng trên vẫn còn tiếp diễn. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Thuận An tuyên truyền người dân tập kết rác đúng nơi quy định, không vứt rác xuống miệng hố ga thu nước.

3. Cử tri phường Tân Bình, thành phố Dĩ An đề nghị: Khảo sát, tổ chức lại giao thông tại nút giao nhau giữa Đường Mỹ Phước - Tân Vạn và Đường Cây Da (phường Tân Bình) do UBND thành phố Dĩ An đang thi công công trình "Đường và hệ thống thoát nước đường Cây Da" nên người dân lưu thông vào đoạn đường này phải chạy ngược chiều khoảng 5m rất nguy hiểm.

Dự án đường và hệ thống thoát nước đường Cây Da do UBND thành phố Dĩ An làm chủ đầu tư, trong đó có hạng mục thi công cống băng ngang qua đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã cố gắng tổ chức điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông (hệ thống báo hiệu đường bộ tạm thời và người hướng dẫn trực tiếp).

Hiện công tác hoàn trả mặt bằng đã hoàn thành, các phương tiện giao thông lưu thông qua nút thông suốt.

4. Cử tri Phan Văn Tài, ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát: Đề nghị có kế hoạch nạo vét mương thoát nước dọc hai bên tuyến đường ĐT748 để thông thoáng thuận lợi cho việc thoát nước khi trời mưa.

Sở Giao thông vận tải đã triển khai thi công nạo vét mương thoát nước dọc ĐT.748, tuy nhiên, quá trình thi công bị vướng mặt bằng, do một số hộ dân lấn chiếm, san lắp mương thoát nước dọc, cản trở thi công.

Ngày 16/10/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 3964/SGTVT-QLGT, đề nghị UBND xã An Điền- huyện Bến Cát và UBND xã An Lập-huyện Dầu Tiếng hỗ trợ, vận động người dân bàn giao mặt bằng để Sở GTVT tiến hành đào mương dọc. Hiện Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị hữu quan tập kết xe máy, thiết bị đã thực hiện trong tháng 11/2020.

5. Cử tri ấp Đồng Sơn, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng: Kiến nghị móc mương thoát nước và mở rộng đường ĐT749B.

- Về đào, vét mương thoát nước: Công tác xây dựng cống dọc, cống ngang tại các vị trí ngập úng đã được thực hiện hoàn thành cuối tháng 9/2020.

- Về mở rộng ĐT.749B: Thời gian qua, lưu lượng phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường ĐT.749B đoạn qua xã Minh Thạnh thấp, cùng với nguồn ngân sách của tỉnh có hạn nên trong giai đoạn 2015 – 2020, UBND tỉnh chưa có chủ trương nâng cấp, mở rộng các tuyến đường này.

3Sở Tài nguyên và Môi trường (01 kiến nghị)6. Cử tri phường Bình Hòa, thị xã Thuận An: Không nhất trí đối với kết quả trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ô nhiễm ở kênh Ba Bò… theo cử tri hiện nay nước kênh Ba Bò hiện vẫn còn rất hôi thối ảnh hưởng đời sống người dân.

Với những giải pháp đã thực hiện trong thời gian qua cho thấy mùi hôi, các chất ô nhiễm hữu cơ đang có chiều hướng giảm dần so với đầu năm 2020 (kết quả quan trắc chất lượng nước kênh Ba Bò tháng 09 năm 2020 cho thấy hàm lượng Amonia giảm từ 1,5 đến 6,3 lần, hàm lượng COD giảm từ 2,1 đến 14,5 lần); một số thời điểm vẫn còn hiện trạng nước thải gây ô nhiễm lòng kênh (vào ban đêm và khi trời mưa). Kết quả kiểm tra, giám sát các nguồn thải vào kênh Ba Bò trong thời gian qua cho thấy: nước thải sau xử lý của khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 thường xuyên đạt quy chuẩn môi trường. Tuy nhiên vào ngày 06 tháng 10 năm 2020, hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam bị rò rỉ, dẫn đến nước thải chưa xử lý thoát ra hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp Sóng Thần 1 và chảy ra kênh Ba Bò. Sau khi nhận được phản ánh, Đội kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra; yêu cầu Công ty khẩn trương khắc phục. Đến nay, Công ty đã khắc phục xong và vệ sinh đường cống thoát nước. Đội kiểm tra liên ngành đang tổng hợp hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định. Ngoài ra, nước thải của các khu dân cư vào kênh Ba Bò (khu phố Tân Long, khu dân xư Xóm nghèo, khu dân cư Đường Sắt, khu phố Thống Nhất) có hàm lượng ô nhiễm chất hữu cơ và chất hoạt động bề mặt khá cao, vượt quy chuẩn từ 2 - 5 lần.

Như vậy, nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm kênh Ba Bò hiện nay chủ yếu là do nước thải của các khu dân cư chưa được thu gom và xử lý; rác thải lắng đọng trên kênh, nhất là trong hồ điều tiết phân hủy gây mùi hôi; nước kênh thỉnh thoảng có màu nâu đỏ và hàm lượng sắt cao là do đặc điểm địa chất một số đoạn kênh bị nhiễm phèn sắt, nhất là đoạn từ Công ty TNHH P&G đến cổng khu công nghiệp Đồng An; hiện tượng nổi bọt trên đoạn kênh từ hồ điều tiết đến tỉnh lộ 43 vào một số thời điểm có thể là do chất ô nhiễm hữu cơ và chất hoạt động bề mặt tích tụ lâu ngày trong hồ điều tiết, khi trời mưa thì lưu lượng xả thải lớn làm cho nước nổi bọt, nhất là các đoạn có độ dốc cao và thay đổi dòng đột ngột.

Để kiểm soát ô nhiễm kênh Ba Bò trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục ký kết Kế hoạch liên tỉnh với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phối hợp kiểm soát và giải quyết ô nhiễm kênh Ba Bò giai đoạn 2020 – 2022, trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các thành phố nằm trong lưu vực kênh Ba Bò thực hiện các biện quản lý, kiểm soát và xử lý triệt để các nguồn thải trên địa bàn tỉnh vào kênh Ba Bò, cụ thể:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với khu công nghiệp Sóng Thần I, Sóng Thần II và các cơ sở trong khu công nghiệp, tiến hành xử lý nghiêm những cơ sở có hành vi xả nước thải không đạt quy chuẩn môi trường ra kênh Ba Bò;

- Xây dựng song chắn rác phía thượng nguồn kênh Ba Bò (đoạn qua tỉnh Bình Dương) để chặn và vớt rác phía thượng nguồn.

- Tăng cường giám sát việc vận hành hệ thống xử lý nước thải của các khu công nghiệp, các doanh nghiệp có lưu lượng nước thải lớn thông qua hệ thống quan trắc tự động, camera quan sát và thiết bị lấy mẫu tự động và tăng cường công tác thanh kiểm tra đối với các doanh nghiệp xả nước thải trên địa bàn; tiếp tục quan trắc chất lượng nước trên kênh Ba Bò và cung cấp, chia sẻ các số liệu quan trắc cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh theo định kỳ hàng tháng;

- Phối hợp với Quân đoàn 4 rà soát, xác định các nguồn thải phát sinh từ quá trình hoạt động của Quân đoàn 4, bao gồm việc xử lý và xả nước thải sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ; việc xử lý nước ngầm làm nước sinh hoạt (nếu có);

- Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An, Dĩ An tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân nằm trên lưu vực kênh Ba Bò không xả rác, nước thải trực tiếp xuống kênh và đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của Nhà máy xử lý nước thải Thuận An, Dĩ An để xử lý.

- Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đấu nối nước thải sinh hoạt đối với các hộ dân để đẩy nhanh tiến độ đấu nối nước thải trên lưu vực kênh Ba Bò và tuyến thoát nước lưu vực suối Nhum – suối Xuân Trường – suối Cái về nhà máy xử lý nước thải thành phố Thuận An và nhà máy xử lý nước thải khu vực thành phố Dĩ An để xử lý trước khi thải ra môi trường.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến hành nạo vét và vớt rác đoạn hạ nguồn kênh Ba Bò từ sau hồ điều tiết thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; cải tạo và vận hành Trạm xử lý nước thải để giảm thiểu mùi hôi.

Theo kết quả quan trắc thời gian gần đây cho thấy chất lượng nước mặt kênh Ba Bò mặc dù vẫn còn ô nhiễm hữu cơ nhưng đã được cải thiện so với trước đây. Trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm để kiểm soát tình hình ô nhiễm trên kênh Ba Bò để tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng nước kênh Ba Bò.

4

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(01 kiến nghị)

7. Cử tri Nguyễn Thị Viên, ấp An Sơn, xã An Điền, thị xã Bến Cát: Phản ánh việc nạo vét sông Thị Tính gây sạt lở, đề nghị ngành chức năng xem xét. Đồng thời, đề nghị đắp đê bao sông Thị Tính.

- Về Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính:

Theo nguyện vọng và đề nghị của địa phương về việc tiếp tục nạo vét, duy tu bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính, ngày 19 tháng 10 năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 3621/UBND-KTN chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Dương thực hiện khảo sát, thu thập số liệu về tình trạng sạt lở bờ sông, hiện trạng bồi lắng lòng sông Thị Tính và các nhánh suối trong lưu vực sông Thị Tính; đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan kiểm tra, hướng dẫn Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Dương thực hiện các thủ tục, quy trình kỹ thuật khảo sát theo đúng quy định.

Ngày 30/6/2016, Sở Nông nghiệp và PTNT đã mời các Sở, ngành và địa phương có liên quan (các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng, thị xã Bến Cát) lấy ý kiến góp ý về chuyên môn, về sự cần thiết và trình tự thủ tục thực hiện dự án. Các Sở, ngành và địa phương đều thống nhất tiếp tục nạo vét, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính trình UBND tỉnh sớm cho chủ trương để làm cơ sở thực hiện dự án.

Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 108/QĐ-UBND, ngày 17/01/2017,  giao cho Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Dương làm Chủ đầu tư, thực hiện bằng nguồn vốn của Công ty và được phép tận thu và sử dụng đất, cát từ quá trình duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để bù đắp chi phí đầu tư.

Với mục tiêu, nhiệm vụ: Thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên sông Thị Tính để chống và giảm ngập cho 1.760 ha tự nhiên ven sông Thị Tính và các nhánh suối đảm bảo khả năng thoát nước cho sản xuất nông nghiệp và đô thị trong khu vực; hạn chế ngập úng trong mùa mưa, phát huy hiệu quả của dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đối với sông Thị Tính thực hiện thi công nạo vét trong phạm vi đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng (mỗi bên 20m); đối với các nhánh suối thực hiện thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ suối (do các nhánh suối không có bồi thường giải phóng mặt bằng). Trong quá trình thực hiện nếu xảy ra sạt lở bờ sông vượt ranh giải phóng mặt bằng thì Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Dương phải có biện pháp khắc phục và bồi thường cho các hộ bị thiệt hại theo quy định.

Thời gian thực hiện dự án 10 năm, trong đó: Từ năm thứ 01 đến năm thứ 04 thi công nạo vét, khai thông dòng chảy theo bản vẽ thiết kế và phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; từ năm thứ 05 đến năm thứ 10 thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình. Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện thi công nạo vét tính từ ngày hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng; hoàn thành thủ tục quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý an toàn giao thông thủy. Vị trí khu vực nạo vét và khối lượng thi công nạo vét được quy định cụ thể theo từng năm.

Sau khi hoàn thành các thủ tục trên Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Dương báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét báo cáo đề xuất UBND tỉnh quyết định khởi công dự án.

Khi triển khai thi công Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Dương phải liên hệ với địa phương tổ chức họp dân, công khai dự án; Thuê đơn vị tư vấn độc lập có đủ năng lực, kinh nghiệm để giám sát thi công; thành lập Ban giám sát cộng đồng (do địa phương cử) để giám sát thi công trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Trong quá trình thi công Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan kiểm tra tình hình thực hiện của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Dương, kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh; Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn Công ty Dương về trình tự, thủ tục quản lý khối lượng đất, cát tận thu từ duy tu, bảo dưỡng và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm hướng dẫn về đảm bảo an toàn giao thông thủy nội địa, quản lý hoạt động các phương tiện, thiết bị thi công theo quy định.

Đến nay, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Dương đã thực hiện cơ bản hoàn thành các thủ tục theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 17/01/20217 của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự án đủ điều kiện khởi công và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho khởi công dự án (Công văn số 4708/UBND-KT ngày 24/9/2020).

Ngày 29/10/2020, Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Dương có Văn bản số 01/TB-CTD thông báo khởi công dự án vào ngày 02/11/2020.

- Về đầu tư xây dựng đê bao sông Thị Tính, xã An Điền, thị xã Bến Cát:

Do đoạn sông Thị Tính qua khu vực này bờ sông tương đối cao,  ít chịu ảnh hưởng ngập úng do triều cường và xả lũ của hồ Dầu Tiếng, mà chủ yếu bị ngập úng do ảnh hưởng của mưa lớn, nước thoát không kịp; Đồng thời, nguồn kinh phí đầu tư xây dựng đê bao rất lớn, hiện nay nguồn kinh phí của tỉnh khó khăn không thể cân đối. Do đó, thực hiện Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính nhẳm hạn chế bồi lắng lòng sông, đảm bảo mặt cắt tiêu, thoát nước theo thiết kế ban đầu, chống ngập úng trong khu vực là cần thiết và khả thi hơn.

5

Ban Quản lý các KCN tỉnh

(03 kiến nghị)

8. Cử tri khu phố 5, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một: Kiến nghị dự án Khu Đồng An II mở rộng kéo dài đã hơn 14 năm, người dân trong khu vực dự án không được thực hiện các quyền về xây dựng nhà cửa, mua bán đất đai, hộ khẩu... đề nghị các cấp chính quyền có phương án giải quyết, trả lại quyền lợi cho người dân.- Về việc tiếp tục thực hiện dự án KCN Đồng An 2 (giai đoạn 2): Công ty Cổ phần Thương mại – Sản xuất – Xây dựng Hưng Thịnh khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư thực hiện dự án đến cuối năm 2020. Về đơn giá bồi thường, Công ty đồng ý thực hiện theo đơn giá hiện nay. Trường hợp thực hiện theo đơn giá đã được phê duyệt thì có hỗ trợ lãi suất cho các hộ dân. Công ty sẽ phối hợp với UBND phường Hòa Phú để làm việc với các hộ dân về thỏa thuận phương án hoán đổi đất và đơn giá bồi thường để thực hiện dự án.
9. Cử tri Trần Văn Ru, khu phố Bến Đồn, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát: Phản ánh năm 2006, Nhà nước dự kiến quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Đồng An II nhưng đến nay chưa thực hiện. Đề nghị trả lời cụ thể cho người dân dự án có tiếp tục thực hiện hay không và thời gian thực hiện là khi nào (nội dung này cử tri kiến nghị nhiều lần).

Ngày 22/7/2020, Công ty Cổ phần Thương mại – Sản xuất – Xây dựng Hưng Thịnh có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, Sở, Ngành và các đơn vị có liên quan với các nội dung chính sau:

- Về tiến độ thực hiện công tác đền bù giải tỏa: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thủ Dầu Một đã nhận mốc vào năm 2016 và tiến hành đo đạc, lập biên bản kiểm kê hiện trạng, đến nay kết quả đạt được như  sau:

+ Số hộ đã lập hồ sơ bồi thường về đất: 54 hộ với diện tích 16,49ha;

+ Diện tích các hộ dân đã khảo sát ranh thực tế, nhưng các hộ dân không cung cấp giấy tờ về đất nên chưa lập hồ sơ bồi thường: 22,35ha.

+ Diện tích suối và đường giao thông: 4,41ha.

+ Chưa khảo sát và đo đạc do các hộ dân không hợp tác: 153 thửa với diện tích 33,75ha.

Khối lượng công việc khảo sát, đo đạc: 56%.

- Về việc tiếp tục thực hiện dự án KCN Đồng An 2 (giai đoạn 2):

+ Công ty Cổ phần Thương mại – Sản xuất – Xây dựng Hưng Thịnh khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư thực hiện dự án đến cuối năm 2020. Về đơn giá bồi thường, Công ty đồng ý thực hiện theo đơn giá hiện nay. Trường hợp thực hiện theo đơn giá đã được phê duyệt thì có hỗ trợ lãi suất cho các hộ dân.

+ Công ty sẽ phối hợp với UBND phường Hòa Phú để làm việc với các hộ dân về thỏa thuận phương án hoán đổi đất và đơn giá bồi thường để thực hiện dự án.

10. Cử tri Nguyễn Văn Bộn, ấp 2, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên: Phản ánh Khu công nghiệp Tân Bình quy hoạch giai đoạn 2, bao giờ thực hiện và khi nào họp dân để đền bù, hướng bồi thường thế nào, vì hiện nay có một số hộ dân nhà ở bị xuống cấp không sửa chữa được, gây khó khăn cho nhân dân (vấn đề này đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết).Hiện nay, chủ đầu tư khu công nghiệp Tân Bình là Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình đang thực hiện các thủ tục để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt dự án đầu tư khu công nghiệp Tân Bình giai đoạn 2. Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình sẽ tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 2 của khu công nghiệp Tân Bình. Phương án đền bù sẽ được xây dựng trên cơ sở tổng hợp ý kiến của đa số người dân có liên quan và Bảng giá đất của tỉnh theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
6

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh

(01 kiến nghị)

11. Cử tri khu phố 1, khu phố 3, phường Định Hòa: Tiếp tục phản ánh khu tái định cư thuộc Khu quy hoạch các bệnh viện và một số công trình Nhà nước tại phường Định Hòa: Cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, chưa đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người dân (không có điện, nước, nhà vệ sinh không thoát được) gây hôi thối, mất vệ sinh ảnh hưởng đến đời sống của người dân;….

    Khu tái định cư được bố trí theo đúng quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 12/9/2012, cơ sở hạ tầng khu tái định cư Định Hòa giai đoạn 1 được thiết kế và thi công hoàn chỉnh với các hạng mục: san nền, giao thông, cấp, thoát nước, điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc một cách đồng bộ và được kết nối với các tuyến đường trục của Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình của Nhà nước.

+ Hệ thống điện sinh hoạt: đã hoàn chỉnh và cấp cho người dân.

+ Hệ thống điện chiếu sáng đã thi công hoàn chỉnh, đang bàn giao để đưa công trình vào sử dụng.

+ Cấp nước: đã hoàn chỉnh hệ thống cấp nước và bàn giao cho chi nhánh cấp nước Thủ Dầu Một.

+ Hệ thống thoát nước thải: đã được thi công hoàn thành, đang được đấu nối để thu gom vào hệ thống xử lý thu gom nước thải khu quy hoạch Định Hòa để phục vụ thoát nước thải toàn khu trong đó có khu Tái Định cư Định Hòa.

​​Phần 2 – Sau kỳ họp thứ 15 - ​HĐND tỉnh khóa IX (06 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(05 kiến nghị)

1. Cử tri phường Bình Hòa, thành phố Thuận An: Kiến nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng cầu vượt tại ngã tư 550 thuộc tuyến đường ĐT743 để chống ùn tắc giao thông tại khu vực này; đồng thời lắp đặt biển báo hạn chế các phương tiện giao thông vào giờ cao điểm trên tuyến đường Tỉnh lộ 43 (đoạn từ khu phố Đồng An 1 đến khu phố Bình Đáng) để tránh ùn tắc giao thông.

- Về đặt biển báo hạn chế các phương tiện giao thông vào giờ cao điểm trên tuyến đường Tỉnh lộ 43 (đoạn từ khu phố Đồng An 1 đến khu phố Bình Đáng): UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Thuận An xem xét, xử lý.

- Về xây dựng cầu vượt tại ngã tư 550: cầu vượt giao lộ ngã tư 550 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù đến giao lộ cầu vượt Sóng Thần đã có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Để triển khai thi công cây dựng cầu vượt tại giao lộ này, cần phải có mặt bằng được đền bù, giải tỏa thi công trước phần đường mở rộng hai bên, sau đó mới rào chắn phạm vi mặt đường hiện hữu để thi công xây dựng cầu vượt.

Tổng Công ty Becamex IDC báo cáo: tại giao lộ ngã tư 550 hiện còn một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, nên chưa triển khai thi công phần nền đường mở rộng để phân luồng giao thông, nên công tác thi công cầu vượt vẫn chưa thực hiện. 

Hiện UBND thành phố Thuận An đã và đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan đơn vị hữu quan phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách về đền bù giải phóng mặt bằng, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động hộ dân liên quan sớm thống nhất, bàn giao mặt bằng cho thi công.

2. Cử tri phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An: Kiến nghị ngành chức năng đề nghị xem xét để lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ giữa đường Vĩnh Phú 37 và Đại lộ Bình Dương để đảm bảo an toàn cho người dân và học sinh khi qua đường.Sở GTVT đã đề nghị Công ty Becamex IJC rà soát thực hiện; Công ty sẽ phối hợp với Ban ATGT tỉnh và các ngành chức năng khảo sát để có phương án thực hiện phù hợp".  
3. Cử tri xã An Lập, huyện Dầu Tiếng: Kiến nghị xem xét để lắp đặt cống trên tuyến đường ĐT748 đoạn sau: (1) Đoạn ngay rừng Lịch sử Kiến An do không có cống, mùa mưa nước không thoát được tràn qua đường gây ảnh hưởng cho các hộ dân sinh sống tại khu vực trên; (2) Đoạn ngay ngã 4 xã An Lập ra cầu Phú Bình đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh đầu tư tuyến cống, tuy nhiên chỉ mới làm 01 bên, bên còn lại không có cống thoát nước vào mùa mưa gây ngập. Ngày 16/10/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 3964/SGTVT-QLGT, đề nghị UBND xã An Lập - huyện Dầu Tiếng hỗ trợ, vận động người dân bàn giao mặt bằng để Sở GTVT tiến hành đào mương dọc. Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị hữu quan tập kết xe máy, thiết bị để thực hiện và hoàn thành trong tháng 11/2020.
4. Cử tri ấp Xóm Bến, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng: Kiến nghị mặt đường ĐT744 đoạn từ cua nhà mủ đến ngã tư Chú Thai do đơn vị thi công đường nước san lấp không liền gây ra một cái khớp, khi xe chạy qua tạo tiếng động lớn, đề nghị các ngành chức năng xem xét sửa chữa.Vị trí phản ánh của cử tri không phải "do đơn vị thi công đường nước san lấp không liền gây ra một cái khớp" mà là do mặt đường cũ bị hằn lún ngay tại vị trí tiếp giáp giữa phần mặt đường cũ và mặt đường mới duy tu, sửa chữa. Sở GTVT đang tổ chức triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2020.
5. Cử tri ấp Xóm Mới, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng: Kiến nghị ngành chức năng xem xét khảo sát để lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba đường ĐT744 lối rẽ vào đường ĐH718 đi xã An Lập vì hiện nay các phương tiện giao thông thường xuyên rẽ vào tuyến đường này.Đã tiến hành khảo sát, qua đó, cho thấy hiện trạng tại vị trí giao lộ này có nhiều phương tiện lưu thông và nằm ngay vị trí trí đường cong. Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT sẽ lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này trong năm 2021.
2

Sở Tài nguyên và Môi trường

(01 kiến nghị)

 

6. Cử tri Nguyễn Danh Kiểm, khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát: Phản ánh Nhà máy vật liệu xây dựng tại Khu phố 2, phường Mỹ Phước vẫn đang hoạt động sản xuất gạch nung trong khu dân cư, để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe của các hộ dân xung quanh khu vực này đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm, xem xét có lộ trình di dời lò gạch này ra khỏi khu dân cư hoặc chuyển đổi sang ngành nghề khác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Qua rà soát, đơn vị mà cử tri phản ánh là Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700148529 do Phòng Đăng ký kinh Doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, địa chỉ khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Công ty đã lập Đề án Bảo vệ môi trường cho Nhà máy gạch ngói Bến Cát công suất 30.000.000 viên/năm và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 104/QĐ-STNMT ngày 02/2/2010. Trong quá trình hoạt động, Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường. Kết quả kiểm tra cho thấy Công ty đã thực hiện tương đối đầy đủ các biện pháp khống chế ô nhiễm theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt, cụ thể: Đã lắp đặt các công trình xử lý khí thải lò nung tuynel và nâng cao thêm ống khói để giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Đối với các cơ sở sản xuất nằm xen lẫn trong các khu dân cư, đô thị gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Công thương chủ trì xây dựng Đề án "Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương". Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Theo Đề án được phê duyệt, được biết Sở Công thương đang trong lộ trình thực hiện, có phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan để điều tra, khảo sát. Kết quả điều tra, nếu doanh nghiệp hoạt động sản xuất nằm trong khu đô thị, không phù hợp quy hoạch phân khu chức năng về đô thị; quá trình hoạt động không tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường, sẽ phải chuyển đổi công năng hoạt động cho phù hợp quy hoạch hoặc di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

​​Phần 3 - Nghị quyết số 11/NQ-HĐNĐ ngày 20/7/2017 của HĐND tỉnh (01 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(01 kiến nghị)

1. Cử tri các xã Tân Bình, Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên phản ánh đường ĐT.747, đoạn ngã 5 gần vòng xoay Cổng Xanh tình hình giao thông rất phức tạp, lượng xe lưu thông qua lại nhiều, đặc biệt là các xe có tải trọng lớn nhưng tại ngã 5 không có đèn tín hiệu giao thông nên thường xuyên xảy ra TNGT, người dân không an tâm khi lưu thông qua đoạn đường trên; kiến nghị các ngành chức năng có biện pháp xử lý.

Công trình cải tạo giao lộ ĐT.742 và ĐT.747a đã được Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh có lệnh khởi công số 15/LKC-QLDA ngày 27/12/2019, thời gian thi công là 300 ngày. Hiện công trình vẫn chưa triển khai thi công do còn vướng một số hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.

UBND huyện Bắc Tân Uyên đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, để sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

​​Phần 4 – Trước kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh khóa IX (03 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh

(03 kiến nghị)

1. Cử tri khu phố 8, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Tình trạng khu vực khu phố 8 thường xuyên bị ngập nặng khi trời mưa do địa hình trũng và suối Bưng Bịp hiện nay thoát nước rất chậm. Kiến nghị các ngành chức năng sớm thi công dự án thoát nước Suối Bưng Bịp.Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát đã được triển khai thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 vào năm 2016. Đoạn kênh từ QL13 đến Cầu Trắng đã được thi công hoàn thành vào tháng 9/2019. Hạng mục cống thoát nước qua đường Hồ Văn Mên trên kênh suối Con tại Km0+388 đã thi công được 98% khối lượng và dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Riêng đoạn 10 (từ Cầu Trắng đến rạch Bà Lụa) đang lựa chọn nhà thầu thi công và thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Dự kiến bàn giao mặt bằng và triển khai thi công đoạn 10 trong quý I/2021.
2. Cử tri phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An phản ánh: Hiện nay còn một đoạn tuyến đê bao sông Sài Gòn tại khu phố Bình Đức 1, phường Lái Thiêu (trước đây do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) chưa được đầu tư hoàn chỉnh và đây là điểm sạt lỡ nguy hiểm, đề nghị có hướng khắc phục đảm bảo an toàn cho người dân.Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đang tổ chức thi công hạng mục khắc phục, gia cố sạt lở đạt 76% khối lượng thực hiện. Dự kiến sẽ thi công hoàn thành công trình vào cuối quý IV/2020.
3. Cử tri xã Phú An, thị xã Bến Cát phản ánh: Đề nghị lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo, vạch đường dành cho người đi bộ trên khu vực ngã 3, ngã 4, trường học…thuộc đường ĐT744.Hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo, sơn đường trên ĐT744 đoạn từ Km12+00 đến Km32+00 đã được thi công hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Đã được nghiệm thu hoàn thành ngày 29/9/2020.
​​Phần 5 - Trước kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh khóa IX (03 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Giao thông – Vận tải

(02 kiến nghị)

1. Cử tri khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên phản ánh: Việc thi công Công trình đường ĐT747b đoạn từ cầu Khánh Vân đến vòng xoay cây xăng Kim Hằng không đồng bộ, tiến độ thực hiện quá chậm, chỗ rộng, chỗ hẹp, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.Đường ĐT.747b đoạn từ cầu Khánh Vân đến cây xăng Kim Hằng đã thi công mở rộng mặt đường đủ 06 làn xe, đảm bảo giao thông được thông suốt. Đoạn tuyến này chủ đầu tư dự án đã thi công hoàn chỉnh nền đá cấp phối 0x4, tuy nhiên, còn vướng 01 hộ (Trần Văn Hai) chưa bàn giao mặt bằng để thảm bê tông nhựa nóng.
2. Cử tri các xã Thanh Tuyền, Thanh An, Định Thành, Định An, Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng đề nghị lắp đặt hệ thống phản quang dọc 02 bên tuyến đường ĐT744 từ cầu Cần Nôm đến khu dân cư ấp Bến Tranh, xã Thanh An.Hệ thống biển báo giao thông tuyến đường ĐT.744 đoạn từ cầu Cần Nôm đến khu dân cư ấp Bến Tranh, xã Thanh An đã được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đầu tư cùng với hạng mục dãy phân cách giữa, hiện đã thi công hoàn thành, đang tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng.
2

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh

(01 kiến nghị)

3. Cử tri khu phố 7, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp – Suối Cát khi trời mưa thường xuyên ngập nước, đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát đã được triển khai thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 vào năm 2016. Đoạn kênh từ Quốc lộ 13 đến Cầu Trắng đã được thi công hoàn thành vào tháng 9/2019. Hạng mục cống thoát nước qua đường Hồ Văn Mên trên kênh suối Con tại Km0+388 đã thi công được 98% khối lượng và dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Riêng đoạn 10 (từ Cầu Trắng đến rạch Bà Lụa) đang lựa chọn nhà thầu thi công và thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Dự kiến bàn giao mặt bằng và triển khai thi công đoạn 10 trong quý I/2021.
​​Phần 6 - Sau kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh khóa IX (02 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Xây dựng

(01 kiến nghị)

1. Cử tri ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng kiến nghị: Dự án Royal Town trước kỳ họp thứ 4 đã được cơ quan tỉnh trả lời là chỉ lấy phần đã đền bù, phần còn lại không lấy… đồng thời sẽ chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định trong quý III/2017. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy văn bản chính thức trả lời cho nhân dân được rõ về dự án nên gây rất nhiều khó khăn cho các hộ dân trong tổ 11, 12, 13, ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên.

Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh cho điều chỉnh quy hoạch tại Văn bản số 2653/UBND-KTN ngày 06/6/2019, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP đã cho đo đạc lại ranh giới dự án, khảo sát địa hình khu vực lập quy hoạch.

Hiện nay, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư Đồng Sổ đã được UBND huyện Bàu Bàng tổ chức họp hội đồng thẩm định quy hoạch và Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch trình UBND huyện Bàu Bàng phê duyệt theo quy định. Thời gian dự kiến hoàn thành trong tháng 11 năm 2020.

2

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh

(01 kiến nghị)

2. Cử tri phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An phản ánh và đề nghị: Đoạn đê bao sông Sài Gòn (cuối đường Châu Văn Tiếp) là điểm sạt lở, rất nguy hiểm đã được cơ quan chức năng tỉnh trả lời về dự kiến trình biện pháp xử lý vào cuối năm 2017, đề nghị ngành chức năng xem xét, giải quyết và thông báo cho cử tri được biết cụ thể thời gian tiến hành thi công dự án theo như phản ánh.Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đang tổ chức thi công hạng mục khắc phục, gia cố sạt lỡ đạt 76% khối lượng thực hiện. Dự kiến sẽ thi công hoàn thành công trình vào cuối quý IV/2020.
​​Phần 7 - Trước kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa IX (01 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh

(01 kiến nghị)

1. Cử tri khu phố 7, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp – Suối Cát khi trời mưa thường xuyên ngập nước, đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát đã được triển khai thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 vào năm 2016. Đoạn kênh từ QL13 đến Cầu Trắng đã được thi công hoàn thành vào tháng 9/2019. Hạng mục cống thoát nước qua đường Hồ Văn Mên trên kênh suối Con tại Km0+388 đã thi công được 98% khối lượng và dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Riêng đoạn 10 (từ Cầu Trắng đến rạch Bà Lụa) đang lựa chọn nhà thầu thi công và thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Dự kiến bàn giao mặt bằng và triển khai thi công đoạn 10 trong quý I/2021.
​​Phần 8 - Sau kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa IX (01 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(01 kiến nghị)

1. Cử tri ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát kiến nghị: Ngành chức năng xem xét kẻ lại vạch sơn đường ĐT.744.Vạch sơn đường trên ĐT.744 đã được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đầu tư cùng với hạng mục dãy phân cách giữa, hiện đã thi công hoàn thành, đang tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng.
​​Phần 9 – Trước kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa IX (04 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(01 kiến nghị)

1. Cử tri khu phố 3A, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát kiến nghị: Ngành chức năng xem xét lắp đặt hệ thống cống thoát nước dọc hai bên đường Quốc lộ 13 (đoạn từ Trường Mẫu giáo Thới Hòa cũ đến kênh hở Cổng Mỹ Phước 3).Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC đã thực hiện hoàn thành trong tháng 7/2020.
2

Sở Tài nguyên và Môi trường

(01 kiến nghị)

2. Cử tri tổ 3, ấp 1B, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo: tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng thanh, kiểm tra làm rõ việc lấy đất của Nhà nước cấp cho lãnh đạo của Công ty đối với khu đất Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa và cấp đất cho lãnh đạo đơn vị bộ đội Bến Trám đối với khu đất Bến Trám do quân đội quản lý.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường  rà soát, phối hợp với các đơn vị và làm việc với ông Nguyễn Văn Tâm – cử tri huyện Phú Giáo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể:

- Việc thông tin phản ánh của ông Tâm là không đúng tình hình thực tế; UBND tỉnh đã chỉ đạo cung cấp kết quả rà soát để cử tri nắm rõ về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các hộ gia đình, cá nhân có liên quan.

- UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện rà soát, đối chiếu quy định pháp luật hiện hành việc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thực hiện khoán cho các hộ dân tại các thửa đất nông nghiệp,báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

- UBND tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo rà soát, báo cáo kết quả việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 14/12/2000".

- Tại Công văn số 4533/UBND-KTN ngày 09/09/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về việc xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng đất tai Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa, cụ thể:

 + Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tiến hành rà soát, đối chiếu quy định pháp luật hiện hành việc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thực hiện khoán cho các hộ dân tại các thửa đất nông nghiệp tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

+ Giao Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo rà soát, báo cáo kết quả việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 14/12/2000.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo kết quả tại Báo cáo số 742/BC-SNN ngày 14/4/2020 về kiểm tra về công tác thực hiện khoán cho các hộ dân tại các thửa đất nông nghiệp của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại 1953/UBND-KT ngày 24/04/2020, cụ thể:

"1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các vấn đề liên quan đến đối tượng áp dụng tại Nghị định số 168/20016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ để làm cơ sở thực hiện.

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4533/UBND-KTN ngày 09/9/2019. Thời gian hoàn thành: trước ngày 15/5/2020.

3. Yêu cầu Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa tập trung triển khai thực hiện các nội dung, công việc sau:

- Rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng để lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng (trong đó có các khu đất giao khoán), gửi cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các thành phần hồ sơ giao khoán theo đúng quy định hiện hành. Đặc biệt lưu ý các nội dung:

+ Đối với các trường hợp khoán vườn cây: Cần xác định rõ giá trị vườn cây công ty đã đầu tư để làm cơ sở thực hiện giao khoán;

+ Thực hiện rà soát tất cả các hợp đồng giao khoán, kịp thời phát hiện, xử lý đúng quy định các trường hợp sử dụng sai mục đích theo hợp đồng nhận khoán theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối với diện tích đất giao khoán, đảm bảo việc quản lý sử dụng đúng nội dung hợp đồng giao khoán theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình trạng xây dựng lán trại phục vụ việc sản xuất, vật tư, sản phẩm... phải đúng theo quy định của pháp luật".

Do vậy, việc cử tri phản ánh lấy đất Nhà nước cấp đất cho lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là không đúng thực tế.

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

(01 kiến nghị)

3. Cử tri phường Hưng Định, thị xã Thuận An đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ thi công rạch Chòm Sao - Suối Đờn để tránh một số đoạn bị ngập sâu khi trời mưa và đề nghị ngành chức năng yêu cầu đơn vị thi công thường xuyên tổ chức nạo vét, khai thông đường nước sau mưa để tránh ngập úng.

Dự án Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn gồm có 8 tuyến kênh thuộc 02 lưu vực tiêu thoát nước và được chia thành 15 gói thầu:

- Trục tiêu thoát nước thuộc lưu vực Suối Đờn có 9 gói thầu thuộc các tuyến kênh T3, Suối Đờn, rạch Cầu Đò; đi qua phường Thuận Giao, phường Bình Nhâm đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Trục tiêu thoát nước lưu vực rạch Chòm Sao bao gồm có 06 gói thầu xây lắp thuộc tuyến rạch Chòm Sao, rạch Cu Đinh chính, rạch Cu Đinh nhánh 2, nhánh 3 và rạch Cây Trâm thuộc địa bàn phường Hưng Định, Thuận Giao và An Thạnh. Các gói thầu này đã triển khai thi công từ tháng 12/2017 đến nay đã thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 05 gói thầu (Gói 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 và 2.6).

- Gói thầu còn lại (Gói 2.1): Còn 215m kênh/tổng chiều dài gói thầu 1.126,34m chưa thi công, và tạm dừng thi công từ tháng 8/2018 do chưa có mặt bằng (mặt bằng tồn tại 19 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng và đề nghị bố trí tái định cư). Ngày 15/9/2020, UBND thành phố Thuận An đã bố trí tái định cư, hỗ trợ chính sách tạm cư cho 15 hộ dân; các hộ dân này đã bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công được 70m kênh và đơn vị thi công đã triển khai thi công ngay sau khi nhận mặt bằng. Còn 04 hộ dân (mặt bằng của các đoạn chưa đủ điều kiện thi công với chiều dài khoảng 145m) chưa bàn giao mặt bằng với lý do đề nghị bố trí thêm đất tái định cư. Hiện Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đang xem xét giải quyết 04 hộ dân và bàn giao mặt bằng vào đầu tháng 11/2020. Sau khi nhận đủ mặt bằng thi công sẽ triển khai thi công các khối lượng còn lại của gói thầu (Gói 2.1) dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2020.

Việc nạo vét khai thông các tuyến rạch Chủ đầu tư đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hưng Định xác định cụ thể các vị trí cần phải tổ chức nạo vét khai thông và vớt rác tại hiện trường:

- Đối với tuyến rạch Chòm Sao cũ Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đã tổ chức nạo vét, khai thông trên toàn tuyến.

- Đối với tuyến rạch Lộ Chòm Sao thuộc gói thầu 2.1 và 2.2 Chủ đầu tư đã có Công văn số 314/CV-BQL ngày 03/9/2019 chỉ đạo nhà thầu thi công thường xuyên trực ngoài hiện trường để thực hiện khai thông, vớt rác tránh tình trạng tắc nghẽn dòng chảy khi có mưa tránh gây ngập úng cho khu vực. Đến nay, nhà thầu đã thực hiện xong việc nạo vét khai thông dòng chảy tại vị trí cống qua đường số 1 trên đường Chòm Sao đảm bảo việc tiêu thoát nước trên toàn tuyến rạch Chòm Sao được thông suốt, hiện nay lượng nước ứ đọng trên lưu vực rạch Chòm Sao đã rút hết không còn tình trạng ngập úng cho khu vực. Ủy ban nhân dân phường Hưng Định đã lắp đặt lưới chắn rác tại vị trí cống qua đường số 1 trên đường Chòm Sao và bố trí người thường xuyên vớt rác tại vị trí này.

4

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh

(01 kiến nghị)

4. Cử tri khu phố 3A, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát kiến nghị: Ngành chức năng sớm hoàn thiện Bệnh viện 1.500 giường và đưa vào sử dụng nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.Bệnh viện đa khoa 1.500 giường được khởi công vào cuối năm 2018 và dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Dự án hoàn thành cùng với các dự án thành phần khác như Hạ tầng kỹ thuật tổng thể, Thiết bị, Khối kỹ thuật trung tâm và Nhà quàn, Bãi đỗ xe, Khối hội trường ký túc xá – Nhà nghỉ thân nhân…. Sẽ đảm bảo đồng bộ cho hoạt động của Bệnh viện hạng I.
​​Phần 10 - Trước kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX (04 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

(01 kiến nghị)

1. Cử tri phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên phản ánh: Yêu cầu ngành chức năng trả lời cho cử tri được rõ: (1) Dự án thực hiện đường ĐT746 đoạn từ Tân Phước Khánh - Uyên Hưng theo chủ trương của Chính phủ, còn thực hiện dự án làm mới đường ĐT746 nối dài đoạn từ Dốc Cây Quéo đến điểm giao với cầu Thủ Biên - Cổng Xanh lại không có chủ trương của Chính phủ, có khả năng doanh nghiệp thỏa thuận chính quyền để thực hiện dự án trên không?

 Tại văn bản số 1431/UBND-KTTH ngày 12/5/2015 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về việc điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án BOT 03 tuyến đường thuộc thị xã Tân Uyên như sau:

      - Giai đoạn 1: Dự án ĐT.746, đoạn Tân Khánh - Uyên Hưng thực hiện từ cầu Tân Khánh đến giáp đường ĐH.422 (Km17+2001) - dài 17.201m.

      - Giai đoạn 2: Phần còn lại của dự án BOT 03 tuyến đường thuộc thị xã Tân Uyên, Tổng Công ty Becamex phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh xem xét triển khai vào thời điểm thích hợp.

     Hiện nay, Tổng Công ty Becamex đề nghị không tiếp tục đầu tư giai đoạn 2. Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách tỉnh có khó khăn, tỉnh sẽ cân đối nguồn vốn để đầu tư trong thời điểm thích hợp.

2

 

 

Sở Giao thông Vận tải

(01 kiến nghị)

 

2. Cử tri khu phố 1, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Tuyến đường Đại lộ Bình Dương (đoạn từ cổng Đại Nam đi lên khu vực Bến Lớn, Tân Định thuộc thị xã Bến Cát) hay xảy ra tình trạng ngập khi có mưa lớn gây khó khăn cho người tham gia giao thông trên đoạn đường này (do Công ty Becamex đầu tư, quản lý, vận hành, duy tu, sửa chữa). Đề nghị ngành chức năng sớm khắc phục, sửa chữa.

Để giải quyết tạm thời Công ty đã khảo sát để khai thông dòng chảy và tăng cường công tác vệ sinh miệng hố thu để hạn chế tình trạng ngập cục bộ sau mưa.

Hiện Công ty đang thuê đơn vị khảo sát, thiết kế cải tạo lại toàn bộ đoạn cống thoát nước trên. Hiện đơn vị thiết kế đang phối hợp với các bên liên quan để khảo sát, lập phương án và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để thi công, dự kiến thi công trong tháng 12/2020".

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(02 kiến nghị)

3. Cử tri khu phố 6, phường Định Hoà, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Đại lộ Bình Dương, Võ Văn Kiệt, khu vực trạm thu phí Suối Giữa ngập nước khi trời mưa, kiến nghị có giải pháp khắc phục, riêng khu vực Suối Giữa đề nghị cần làm cống băng ngang đường Đại lộ Bình Dương.

Dự án Trục thoát nước suối Giữa được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư.

- Hạng mục rạch Suối Giữa (từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn đến Quốc lộ 13) đã được Chủ đầu tư thi công hoàn thành.

- Riêng hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 tại Trạm thu phí Suối Giữa, UBND tỉnh giao cho Tổng Công ty Becamex.IDC thực hiện trong dự án BOT Quốc lộ 13 (Văn bản số 2144/UBND-KTTH ngày 22/5/2018). 

- Đoạn hạ lưu và hạng mục còn lại của dự án đang tạm hoãn theo Công văn 2581/UBND-KTTH ngày 04/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 07/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 3232/UBND-KT về việc tham mưu triển khai dự án Trục thoát nước Suối Giữa. Trong đó, giao các Sở, ngành như sau:

- Tổng Công ty Becamex có kế hoạch sớm triển khai thi công cống qua Quốc lộ 13 tại trạm thu phí Suối Giữa và có Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/7/2020.

- Giao Sở Kế hoạch vả Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, UBND thành phố Thủ Dầu Một và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp tục triển khai các đoạn còn lại của dự án Trục thoát nước suối Giữa; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 21/7/2020.

Ngày 18/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 4025/UBND-KT chấp thuận thực hiện dự án Trục thoát nước Suối Giữa (đoạn từ sau Trạm thu phí đến cầu Bà Cô bao gồm cả rạch Bưng Cầu trên cở sở là dự án mới, thực hiện theo Luật Đầu tư công năm 2019 và giao Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư. Hiện Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và phê duyệt.

  Sau khi dự án được phê duyệt, Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT sẽ tổ chức các công việc tiếp theo như: Lập thiết kế bản vẽ thi công, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu thi công. Dự kiến khởi công vào năm 2022 và hoàn thành dự án trong năm 2024.

4. Cử tri phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An kiến nghị: đối với phần diện tích đất giao cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh quản lý, khai thác có đoạn đê bao ven sông Sài Gòn với tổng chiều dài gần 01km (từ đường Vĩnh Phú 14 đến đường Vĩnh Phú 03), trên đó có 04 cống ngăn triều do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý và được giao cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh vận hành nhưng không hiệu quả, thường xuyên gây ngập úng, ảnh hưởng tài sản của người dân. Kiến nghị tỉnh bàn giao việc quản lý, sử dụng, vận hành đoạn đê bao ven sông Sài Gòn (từ đường Vĩnh Phú 14 đến đường Vĩnh Phú 03) gắn với 04 cống ngăn triều nêu trên về cho địa phương quản lý, vận hành để được xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

- Ngày 05/8/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Báo cáo số 1535/BC-SNN kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh được đầu tư lắp đặt 04 cửa van cống tự động bằng vốn của Doanh nghiệp.

- Ngày 20/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 4117/UBND-KTN giao Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An có ý kiến đối với kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28/8/2019.   

- Ngày 29/10/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An có Văn bản số 3685/UBND-KT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất việc sửa chữa thay thế cửa van tự động khu vực Doanh nghiệp Thanh Cảnh. 

- Ngày 19/8/2020, Chi cục Thủy lợi đã phối hợp với UBND thành phố Thuận An, phường Vĩnh Phú và Khu phố Đông kiểm tra công tác quản lý, vận hành đoạn đê bao do Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh quản lý, kết quả như sau:

+ Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh đã lắp đặt 04 cửa van tự động ngăn triều tại 04 cửa cống thoát nước gồm: rạch Ông Hai Liền, rạch Ông Đê, rạch Chùa Bình Đông và rạch Cây Xăng (hoàn thành trong tháng 7/2020), đảm bảo ngăn triều chống ngập úng và tiêu thoát nước từ rạch ra sông Sài Gòn.

+ Doanh nghiệp thực hiện mở cổng ra, vào đê bao từ 05 ÷23 giờ hàng ngày để người dân thuận tiện qua lại theo đúng các nội dung đã cam kết ngày 03/9/2002.

+ Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phú đã đầu tư cống thoát mưa trên trục đường Vĩnh Phú 09 và đường Vĩnh Phú 14 thoát nước qua đoạn đê bao do Doanh nghiệp quản lý ra sông Sài Gòn và có lắp đặt cửa van  một chiều.

Trong các đợt triều cường đầu năm 2020 đến nay và 09 đợt xả tràn trên sông Sài Gòn năm 2020 của hồ Dầu Tiếng không xảy ra tình trạng ngập lụt khu vực khu phố Đông và phía trong đê bao do Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh quản lý.

​​Phần 11 – Sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX (06 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Xây dựng

(01 kiến nghị)

1. Cử tri khu phố 5, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát phản ánh: Dự án của doanh nghiệp Vĩnh Quang tại khu phố 5 thu mua 120 ha đất từ 2012 đến nay, nhưng hiện nay mặt bằng bị bỏ hoang, vào mùa khô diện tích đất này dễ gây cháy diện rộng và có rất nhiều hố sâu trở thành cái bẫy cho gia súc của người dân chăn thả trong khu vực, gây ảnh hưởng đến đời sống các hộ gia đình xung quanh. Đề nghị có biện pháp khắc phục.Hiện nay, Sở đã triển khai Đoàn kiểm tra các dự án theo Quyết định số 2527/QĐ-SXD ngày 07/7/2020 về việc thành lập Đoàn kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện một số dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Sở đang tổng hợp báo cáo, kiến nghị trình UBND tỉnh xem xét, xử lý từng dự án cụ thể trong quý IV/2020.
2

Sở Giao thông - Vận tải

(05 kiến nghị)

2. Cử tri tổ 1, khu phố 2, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Phương tiện giao thông công cộng hiện đã có rộng khắp. Tuy nhiên chất lượng xe buýt một số tuyến còn hạn chế như: tuyến Bình Dương - Miền Đông, Bình Dương - An Sương, Bình Dương - Suối Tiên còn hạn chế. Kiến nghị các cấp, ngành sớm cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ của phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh.

Để từng bước nâng cao chất lượng phục vụ của phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh khuyến khích người dân  sử dụng phương tiện giao thông vận tải thay cho phương tiện giao thông cá nhân, UBND tỉnh đã phê duyệt  Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành  khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2018 -2020,  đến nay, đã hỗ trợ, thay thế phương tiện cũ, trên tuyến buýt (Thủ Dầu Một – Đồng Xoài, Thủ Dầu Một - Bến xe Miền Đông) với tổng số 33 xe mới.

- Về chất lượng phương tiện của tuyến xe buýt Bình Dương-An Sương, Bình Dương - Suối Tiên: Sở GTVT đã vận động doanh  nghiệp kinh doanh vận tải nghiên cứu giải pháp thay thế, nâng cấp các phương tiện xe buýt nhằm cao chất lượng phục vụ người dân; hiện việc huy động nguồn vốn đầu tư, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi rất khó khăn, trong khi đó nguồn thu bán vé của doanh nghiệp luôn gặp khó khăn nên  việc đầu tư, cải tạo hạ tầng xe buýt không thể thực hiện trong giai đoạn hiện nay. UBND tỉnh ghi nhận sẽ tiếp tục chỉ đạo vận động các doanh nghiệp nghiên cứu giải pháp đổi mới phương tiện, để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải để phục vụ người dân trong thời gian tới.

3. Cử tri phường Tân Bình, thị xã Dĩ An tiếp tục phản ánh: Đường Mỹ Phước - TânVạn (đoạn từ Đình Thần An Nhơn đến chùa Bửu Sơn) thường xuyên ngập nước, gây sụp tường rào nhà ông Trịnh Văn Tư (khu phố Tân Phú 2), vấn đề đã phản ánh 2 năm nay nhưng chưa khắc phục được tình trạng này.

Hiện tại hệ thống thoát nước đường Cây Da đã thi công xong, tình trạng ngập nước khu vực Đình thần An Nhơn đã được giải quyết. 

 

 

4. Cử tri khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên phản ánh: Đoạn đường ĐT747 từ Cầu Thạnh Hội đến phường Khánh Bình, mỗi khi trời mưa thì gây ngập nước nhiều đoạn, có đoạn ngập sâu, gây khó khăn và nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Công ty Cổ phần Genimex đã đầu tư, xây dựng hoàn thành các vị trí ngập nước.

 

5. Cử tri khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát phản ánh: Đường Quốc lộ 13, đoạn từ cổng Hoàng Gia đến cửa hàng điện máy Huy Cường và đoạn đường từ nhà ông Mười Bừng đến suối Cầu Định thường xuyên ngập nước gây tai nạn giao thông; trên đoạn đường này có nhiều chỗ bị hư hỏng mặt đường, kiến nghị sớm khắc phục, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông.

- Về hư hỏng mặt đường đoạn qua địa bàn phường Tân Định: Công ty Becamex IJC đã rà soát và sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đường.

- Để giải quyết tạm thời Công ty đã khảo sát để khai thông dòng chảy, tăng cường công tác vệ sinh miệng hố thu để hạn chế tình trạng ngập cục bộ sau mưa".

- Về xử lý ngập nước đoạn đoạn từ cổng Hoàng Gia đến cửa hàng điện máy Huy Cường và đoạn đường từ nhà ông Mười Bừng đến suối Cầu Định:  Để giải quyết hiện tượng trên Công ty Becamex IJC đang thuê đơn vị khảo sát, thiết kế cải tạo lại toàn bộ đoạn cống thoát nước trên. Hiện đơn vị thiết kế đang phối hợp với các bên liên quan để khảo sát, lập phương án và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để thi công", dự kiến sẽ khởi công trong tháng 12/2020.

6. Cử tri xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên tiếp tục phản ánh: Tuyến đường ĐT747 lưu lượng xe lưu thông nhiều, chạy với tốc độ cao, đường lại thiếu các dải phân cách và hệ thống đèn tín hiệu; cử tri đã kiến nghị nhưng chưa được giải quyết đề nghị lắp đặt các biển báo hạn chế tốc độ, các đèn tín hiệu giao thông, đặc biệt là lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã ba đường ĐT747 với đường ĐH410.

- Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã ba đường ĐT.747a với đường ĐH410: UBND thị xã Tân Uyên đã lắp đặt và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2020.

- Về lắp đặt dãy phân cách, biến báo hiệu giao thông: Sở GTVT đã và đang triển khai lắp đặt dãy phân cách, bổ sung biển báo hiệu giao thông trên ĐT.747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa đến Cổng Xanh, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2020.

​​Phần 12 – Trước kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX (05 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Thanh tra tỉnh

(01 kiến nghị)

1. Cử tri Thái Lệ Thanh, khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một đề nghị: Tỉnh cho biết kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra về Đất đai liên quan đến đất của Quân đoàn 4 trên địa bàn phường Phú Lợi; công khai kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 29/8/2012 về việc kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng do Quân đoàn 4 giao cho các hộ tại khu gia đình Sư đoàn 7 sử dụng tại khu phố 8 và 9, phường Phú Lợi.

Ngày 12/4/2013, Đoàn kiểm tra có Báo cáo kết luận số 113/BC-TTr kiến nghị đối với vấn đề giao cấp đất không đúng thẩm quyền của Sư đoàn 7 và Quân đoàn 4 cho các đối tượng tại khu phố 8 và khu phố 9 phường Phú Lợi, nhà nước đã có chủ trương chung cho hợp thức hóa quyền sử dụng đất, kiến nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo UBND thành phố Thủ Dầu Một thực hiện việc rà soát hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định pháp luật.

Ngày 18/4/2013, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 985/UBND-TD về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khu phố 8 phường Phú Lợi. UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Thủ Dầu Một sớm có thông báo đến các hộ dân và triển khai thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh. Trường hợp khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý.

Ngày 21/7/2020, UBND thành phố Thủ Dầu Một có Báo cáo số 253/BC-UBND về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, phường Phú Lợi. Kết quả như sau:

"Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, trong thời gian qua UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 trên cơ sở các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất cung cấp đầy đủ hồ sơ và lập thủ tục theo quy định.

Qua đối chiếu bản đồ địa chính chính quy có chỉnh lý theo đo đạc hiện trạng và thông tin địa chính đang lưu trữ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố thì đến thời điểm hiện nay UBND thành phố Thủ Dầu Một đã ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 278 hộ gia đình, cá nhân. Trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân không phát sinh kiến nghị gì khác, đa phần đều thống nhất theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 985/UBND-TD ngày 18/4/2013 và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hiện nay, tình hình quản lý khu đất của Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 trên thực tế đã cơ bản đi vào ổn định, không còn vướng mắc các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác quản lý đất đai cũng như việc khiếu nại của người dân liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận, những hộ dân sau khi được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng cho, một số trường hợp đã xây dựng nhà ở ổn định cho đến nay.

Đối với những trường hợp hộ dân chưa lập thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận thì khi người dân liên hệ lập thủ tục, UBND thành phố Thủ Dầu Một sẽ chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất theo quy định."

22. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An đề nghị: Ngành chức năng khảo sát, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT743 (đoạn giao nhau giữa khu dân cư Trung Quý và khu dân cư Trường Sơn) để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Công ty đã rà soát để tiến hành sửa chữa  để duy trì hoạt động trong thời gian thi công mở rộng ĐT.743. Tuy nhiên qua khảo sát, hệ thống đèn tín hiệu vị trí này được đầu tư rất lâu, hư hỏng nặng không thể sửa chữa mà phải thay mới.

Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án: Nâng cấp mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù đến nút giao cầu vượt Sóng Thần đã được Sở Xây dựng thẩm định, giao lộ này được bố trí đóng dãy phân cách, nên việc đầu tư đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này là không cần thiết. Hiện tuyến đường này trong giai đoạn thi công nâng cấp, mở rộng.

3. Cử tri ấp Xóm Bưng, ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng kiến nghị: Đường ĐT.749D hiện nay đã lắp đặt cống thoát nước dọc từ đoạn giáp ngã tư Chú Thai đường ĐT.744 dài khoảng 1km thiết kế sát bên nhà các hộ dân nhưng cống quá nhỏ, miệng cống hiện hữu ngay nhà ông Hai Bòn đã bị bít mưa lớn nước trên lô chảy xuống cộng với nước sinh hoạt các hộ dân xả ra lượng nước rất lớn không thoát được ứ đọng, chảy tràn vào nhà dân gây ô nhiễm; đề nghị lắp đặt cống ngang thoát nước từ đường ĐT.749D chạy đến suối Xuy Nô; đồng thời phản ánh khi thực hiện móc mương đoạn từ ngã tư Chú Thai tới cầu Xuy Nô đường ĐT.749D, đơn vị thi công sau khi lắp đặt cống không san lấp, dặm vá cho liền đường mà để lại những hố dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông, cử tri đề nghị đơn vị thi công sớm khắc phục.

- Về san lắp sau khi lắp đặt cống và  dặm vá lề đường:  Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục ngay trong tháng 12/2019.

- Về đề nghị lắp đặt cống ngang thoát nước từ đường ĐT.749D chạy đến suối Xuy Nô: Sở GTVT đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2020.  

 

4. Cử tri thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng phản ánh: Dọc theo Quốc lộ 13 đoạn từ chợ Lai Uyên về Bàu Bàng một số nơi có đoạn bị ngập nước vào mùa mưa gây ô nhiễm và nguy hiểm cho người dân khi lưu thông trên đường, đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được khắc phục, kiến nghị các đơn vị quản lý sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Công ty đang tiếp tục thi công hệ thống cống dọc 02 bên Quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn huyện Bàu Bàng, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/ 2020, cụ thể:

 + Đoạn từ Km41+000 đến Km47+000 (thuộc địa bàn xã Lai Hưng);

 + Đoạn từ Km62+000 đến Km63+000 (thuộc đoạn qua chợ Lai Uyên);

 + Đoạn từ Km63+000 đến Km63+355 (thuộc địa bàn xã Trừ Văn Thố).

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

(01 kiến nghị)

5. Cử tri ấp Đồng Thông, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo đề nghị: Ngành chức năng của tỉnh rà soát, đánh giá lại hiệu quả sản xuất và sự đóng góp cho địa phương qua nhiều năm của Công Ty Nông Trang Lâm Viên (thuộc Công ty Vinamit) và Trại chăn nuôi bò sữa (thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Bình Dương). Qua rà soát, nếu 02 Công ty này hoạt động không hiệu quả, đề nghị tỉnh có chủ trương để quy hoạch một phần đất dự án thành đất ở khu dân cư hoặc xây dựng các công trình công ích cho địa phương tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho người dân trên địa bàn.

1. Đối với Trại chăn nuôi bò sữa (thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Bình Dương):

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện các Kết luận thanh tra tại các khu, dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra đã có Văn bản số 743/BC-ĐKT ngày 14/4/2020 báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện đối với Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Bình Dương (Tên hiện nay: Công ty Cố phần Anova Agri Bình Dương), Trong đó:

Đối với các nội dung theo Kết luận thanh tra số 09/KL-TTr ngày 05/7/2017 của Thanh tra tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng đất tại Dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Bình Dương, Chủ đầu tư đã triển khai thực hiện khắc phục được một số hạng mục (Hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình giai đoạn I và xây dựng 02 chuồng nuôi bò thuộc giai đoạn II, đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAHP, chứng nhận an toàn dịch). Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn chậm đối với các hạng mục thuộc công trình khu vực vườn cây và du lịch sinh thái; chưa xây dựng được mô hình nhóm với các nông hộ.

Ngày 29/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 2096/UBND-KT về việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra của Chủ đầu tư các khu, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, chỉ đạo như sau:

- Giao Thanh tra tỉnh chủ trì theo dõi, đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các nội dung kết luận thanh tra theo đúng quy định về thẩm quyền.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện theo quy định pháp luật về Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đảm bảo đúng mục tiêu, nhiệm vụ của đề án được duyệt; đặc biệt quan tâm các nội dung ứng dụng khoa học công nghệ.

- Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đúng quy định pháp luật đối với việc quản lý, sử dụng đất của Chủ đầu tư; tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của khu, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xem xét giải quyết kiến nghị của Chủ đầu tư về nội dung liên quan đến chính sách ưu đãi theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP; kiểm tra việc chuyển nhượng Cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Bình Dương, hướng dẫn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định pháp luật.

- Sở Xây dựng kiểm tra, hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện đúng quy định pháp luật trong tác quy hoạch các phân khu chức năng và triển khai xây dựng các hạng mục công trình theo quy định.

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

2. Đối với Công ty Nông Trang Lâm Viên (thuộc Công ty Vinamit):

Công ty Cổ phần Vinamit được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất có thu tiền sử sụng đất, với diện tích 152,585 ha tại xã Phước Sang, huyện Phú Giáo từ năm 2007.  Từ khi được giao đất, hàng năm Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước (Cụ thể: năm 2007 đã nộp tiền sử dụng đất trên 32 tỷ đồng; Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: năm 2017 là  2,58 tỷ đồng, năm 2018 là 5,66 tỷ, năm 2019 là 2,81 tỷ; Nộp thuế giá trị gia tăng năm 2017: 28,62 tỷ đồng, năm 2018 là 29,54 tỷ, năm 2019 là  34,14 tỷ) và góp phần tạo việc làm ổn định cho một bộ phận lao động tại địa phương. Từ năm 2013, Công ty đã triển khai thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ (Trồng mít, chuối, thơm, rau) trên diện tích đất được giao, đến năm 2016 trang trại đã được tổ chức chứng nhận toàn cầu USDA công nhận và cấp chứng nhận hữu cơ cho trang trại và các sản phẩm của trang trại. Hoạt động sản xuất của Công ty hiện nay phù hợp với  định hướng và quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Bình Dương 2021-2025 (nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp hữu cơ gắn với chế biến).

​​​Phần 13 - Sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX (02 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

(01 kiến nghị)

1. Cử tri phường Bình Hòa, thị xã Thuận An phản ánh: Các trạm thu phí giao thông trên địa bàn thị xã Thuận An như: ĐT743, Quốc lộ 13 vừa qua đã được dự án cấp thoát nước môi trường Bình Dương đã láng phủ nhựa hoàn chỉnh. Như vậy việc thu phí duy tu bảo dưỡng hàng năm các trạm thu phí này không phải bỏ ra để duy tu. Đề nghị kiểm tra, xem xét để khấu trừ vào tiền thu phí, giảm trừ số năm quy định.Để thi công hệ thống ống thu gom nước thải (thuộc Dự án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương - giai đoạn 2): đơn vị thi công phải cắt mặt đường bêtông nhựa, đào lớp bêtông nhựa và nền đường (bề rộng mặt hố đào từ 0,5m - 1,5m) do đó, nếu chỉ tái lập mặt đường tại vị trí hố đào sẽ không đảm bảo kỹ thuật (gây đọng nước, mặt đường không bằng phẳng vì thế phải thảm thêm lớp nhựa bêtông bù vênh). Việc thảm lớp nhựa trên những đoạn đường đã thi công tuyến ống thoát nước thải là công tác tái lập lại mặt đường do thi công gây ra để trả lại như mặt đường hiện hữu cho Nhà đầu tư dự án BOT. Bên cạnh đó việc đào cắt mặt đường (mặc dù có tái lập đúng quy trình kỹ thuật) vẫn làm giảm tuổi thọ của mặt đường, mặt đường vẫn tiếp tục bị hằn lún tại những vị trí bị đào cắt, Nhà đầu tư BOT vẫn phải chi để duy tu sửa chữa khắc phục sau này.
2

Sở Giao thông Vận tải

(01 kiến nghị)

2. Cử tri xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng đề nghị: Ngành chức năng khảo sát khắc phục các khe co giãn cầu Xuy nô gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông trên cầu.Đã khảo sát và sửa chữa khe co giản cầu Xuy Nô. Hiện các phương tiện lưu thông qua cầu thông suốt và an toàn.
Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa IXTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa IX/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

​* Thành phố Thủ Dầu Một:

1. Cử tri Lê Văn Bưởi, khu phố 4, phường Hiệp An: phản ánh Đại lộ Bình Dương đoạn đi qua phường Hiệp An (ngã tư Sở sao), khi trời mưa, nước mưa thoát không kịp, đọng vũng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đề nghị cơ quan chức năng, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) xem xét có biện pháp khắc phục.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Quốc lộ 13 đoạn qua phường Hiệp An đã có hệ thống cống dọc đồng bộ. Để giải quyết tình trạng đọng nước cục bộ trên mặt đường vào năm 2017 đã đầu tư một đoạn cống dọc từ Trường trung cấp Kinh tế đến cổng Khu du lịch Đại Nam (bên trái tuyến, hướng từ thành phố Thủ Dầu Một đi Bến Cát), hiện nay đoạn trên không còn hiện tượng ngập cục bộ khi mưa.

Vấn đề thoát nước chậm khi trời mưa có nhiều nguyên nhân như tình trạng  đấu nối hạ tầng của đường nhánh vào Quốc lộ 13, tình trạng người dân che lấp miệng thu nước… Để hạn chế tình trạng trên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) sẽ tăng cường công tác vệ sinh miệng thu nước, khai thông hệ thống cống rãnh…"

2. Cử tri Phùng Quang Vấn khu phố 2, phường Phú Lợi: kiến nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ miễn phí vé đi xe buýt cho người cao tuổi.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 11/7/2018, phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; theo Đề án sẽ: "Hỗ trợ 50% giá vé đi suốt tuyến cho người cao tuổi".

Theo quy định trên, Người cao tuổi có nhu cầu đi xe buýt, đề nghị liên hệ với bộ phận bán vé tháng xe buýt của Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng tại Bến xe Bình Dương để được hướng dẫn và hỗ trợ.

3. Cử tri Phùng Quang Vấn khu phố 2, phường Phú Lợi*: phản ánh phần trả lời của Sở Giao thông Vận tải về đường Mỹ Phước - Tân Vạn nhanh xuống cấp do xe container chạy nhiều là chưa thỏa đáng. Đường sử dụng chưa lâu, nhưng lại xuống cấp rất nhiều. Đề nghị tỉnh nên kiểm tra hiện trạng, rà lại việc đầu tư, thiết kế và kỹ thuật thi công của đường Mỹ phước - Tân Vạn, làm rõ việc xuống cấp của đường MPTV, đề ra giải pháp khắc phục cụ thể như thế nào và thông tin đến cử tri được rõ trong đợt tiếp xúc cử tri sau.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn là trục giao thông vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp đến các đầu mối giao thông quốc gia, các cảng và ngược lại. Từ khi đưa vào khai thác đến nay, lưu lượng giao thông (nhất là các phương tiện container, tải nặng)  gia tăng về số lượng và tải trọng, nên làn đường dành cho xe tải tại các giao lộ có hiện tượng hằn lún vệt bánh xe (hiện tượng này do lưu lượng và tải trọng lớn gây ra. Hiện tượng hằn lún vệt bánh xe đã xảy ra nhiều trên các Quốc lộ trên địa bàn cả nước). Thời gian qua, Tổng Công ty Becamex IDC cũng rất nổ lực trong công tác duy tu, bảo trì tuyến đường này. Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đã và đang rà soát hằn lún vệt bánh xe phát sinh để thi công sửa chữa kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

4. Cử tri khu phố 5, phường Phú Mỹ*: phản ánh hiện nay, các tuyến đường ĐX 040, 041, 042 chưa được đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt. Đề nghị tỉnh xem xét có ý kiến với Công ty Cổ phần nước môi trường Bình Dương để thi công đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân.

Sở Xây dựng trả lời:

Kế hoạch đầu tư đường ống cấp nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020 đã được phê duyệt và thi công, không có tuyến đường ĐX 040, 041, 042. Do vậy, Công ty sẽ chuẩn bị vốn và xây dựng kế hoạch đầu tư thi công hệ thống cấp nước cho 3 tuyến đường này vào năm 2021.

Trước khi thực hiện thi công, Công ty sẽ báo cho địa phương và người dân được biết để phối hợp và hỗ trợ trong quá trình thi công.

5. Cử tri Trần Văn Danh, Trần Văn Lụa khu phố 4, phường Hòa Phú*: Tiếp tục kiến nghị dự án Khu Đồng An II mở rộng kéo dài đã hơn 14 năm, người dân trong khu vực dự án không được thực hiện các quyền về xây dựng nhà cửa, mua bán đất đai, hộ khẩu... đề nghị các cấp chính quyền có phương án giải quyết, trả lại quyền lợi cho người dân. Trường hợp thực hiện dự án, đề nghị cho biết cụ thể về đơn giá bồi thường và chính sách tái định cư.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

- Về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hiện nay dự án chưa thực hiện thu hồi đất, chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Chủ đầu tư chưa ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Về các quyền chuyển nhượng của người sử dụng đất: Hiện nay dự án chưa thực hiện thu hồi đất nên người dân được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định.

- Về giá đất bồi thường và chính sách tái định cư: UBND thành phố Thủ Dầu Một sẽ xem xét phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên cơ sở lấy ý kiến của các hộ dân theo quy định.

6. Cử tri Lê Văn Trước, Nguyễn Văn Bình, Phạm Văn Hiệp, khu Visip 2 mở rộng, phường Hòa Phú: phản ánh việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cử tri cũng như hộ dân được bố trí tái định cư tại dự án khu Visip 2 - Mở rộng. Kiến nghị ngành chức năng (Ban Quản lý khu VSIP 2, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh) sớm thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

UBND thành phố Thủ Dầu Một trả lời:

Qua rà soát hồ sơ, thì hiện nay UBND thành phố chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư của các hộ Lê Văn Trước, Nguyễn Văn Bình, Phạm Văn Hiệp thuộc dự án khu Visip 2 mở rộng do Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam Singapore là chủ đầu tư. Do đó, đề nghị Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam Singapore xem xét đối với các trường hợp nêu trên. Trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì lập hồ sơ nộp về Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố để được xem xét giải quyết theo quy định.

7. Cử tri khu phố 1 và khu phố 10, phường Phú Cường: phản ánh tình trạng cung cấp thuốc khi khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương hiện nay không cung cấp đầy đủ thuốc cho bệnh nhân, Bác sĩ kê toa cho bệnh nhân phải ra ngoài mua thêm thuốc đặc trị, đề nghị Sở Y tế sớm khắc phục tình trạng thiếu thuốc, để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi tham gia Bảo hiểm y tế.

Sở Y tế trả lời:

* Tình trạng thiếu thuốc tại Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một:

- Ngay khi kết quả trúng thầu thuốc tân dược năm 2019-2021 được phê duyệt ngày 14/02/2020, đơn vị đã thực hiện mua thuốc và cung cấp thuốc ngay cho bệnh nhân đầy đủ theo danh mục.

- Hiện nay, kết quả đấu thầu thuốc đông dược (thuốc y học cổ truyền) chưa có kết quả, nên đơn vị có thiếu thuốc đông dược cấp cho bệnh nhân. Để đảm bảo quyền lợi cho người khám chữa bệnh, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế TP Thủ Dầu Một thực hiện chuyển tuyến cho bệnh nhân khi cần sử dụng thuốc vượt tuyến và không kê toa cho bệnh nhân mua thuốc bên ngoài.

* Tình trạng thiếu thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh:

- Thuốc hóa dược: Trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc 2019 – 2021 của Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Dương, Bệnh viện cũng như nhiều cơ sở y tế trong tỉnh có tình trạng thiếu thuốc tạm thời. Ngay khi công tác đấu thầu có kết quả[1], từ tháng 04 năm 2020 đến nay, Bệnh viện đã có đầy đủ các thuốc hóa dược thiết yếu, thuốc đặc trị để phục vụ công tác khám và điều trị cho người bệnh, chỉ xảy ra tình trạng thiếu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.

- Về Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu: UBND tỉnh đã ký Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 08/4/2020, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế công lập trong tỉnh giai đoạn 2019 - 2021. Trên cơ sở này, Sở Y tế đã ký Quyết định số 454/QĐ-SYT ngày 28/5/2020 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế công lập trong tỉnh gia đoạn 2019-2021. Đơn vị mua thuốc tập trung đã phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 02/6/2020 và tiến hành mở thầu ngày 24/6/2020. Hiện nay, đã đánh giá xong phần đề xuất kỹ thuật của nhà thầu, dự kiến sẽ có kết quả lựa chọn nhà thầu trong tháng 10/2020.

8. Cử tri Phùng Quang Vấn khu phố 2, phường Phú Lợi*: phần trả lời của Sở Y tế về việc thiếu thuốc và vật tư y tế cung ứng cho người dân là chưa thỏa đáng, trả lời như lần tiếp xúc cử tri trước, không có thay đổi. Việc thiếu thuốc BHYT xảy ra gần 2 năm (gần đây tôi có đến bệnh viện Đa khoa tỉnh đến khám chữa bệnh BHYT vẫn chưa có thuốc). Đề nghị UBND tỉnh làm rõ việc thiếu thuốc trong thời gian rất dài vừa qua, thống kê, đánh giá thiệt hại khi thiếu thuốc và vật tư y tế ảnh hưởng đến người tham gia BHYT như thế nào; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi để xảy ra thiếu thuốc và vật tư y tế, biện pháp xử lý cụ thể đối với các cá nhân tổ chức để xảy ra tình trạng thiếu thuốc.

Cử tri Phạm Huy Châu, khu phố 1, phường Phú Tân: phản ánh tình trạng thiếu thuốc phục vụ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế quá dài (từ tháng 3/2019 đến tháng 5/2020) là không thể chấp nhận được. Sở Y tế đã họp rút kinh nghiệm nhưng không thấy nhận trách nhiệm trước nhân dân. Đề nghị Sở Y tế phải có văn bản trả lời cụ thể cho phường hoặc cho bản thân tôi biết.

Cử tri Thái Việt Thủy, khu phố 8, phường Phú Lợi: phản ánh việc trả lời của Sở Y tế lần này đã được trả lời ở lần tiếp xúc cử tri ngày 02/6/2020 và đã bị cử tri phản bác gây gắt. Tôi không phải là người đặt vấn đề nhưng tôi hoàn toàn đồng tình với cách đặt vấn đề của cử tri kỳ trước, việc sử dụng 01 văn bản trả lời nhiều lần tiếp xúc cử tri nhưng chỉ trình bày hoàn cảnh và khó khăn của mình mà không đề cập đến trách nhiệm của tập thể, của người đứng đầu khi gây ra thiệt hại rất lớn cho người dân trong suốt 02 năm qua của Sở Y tế thể hiện rất rõ sự không tôn trọng nhân dân, không dám nhận trách nhiệm khi làm sai.

Sở Y tế trả lời:

* Về đề nghị UBND tỉnh làm rõ việc thiếu thuốc trong thời gian rất dài vừa qua và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi để xảy ra thiếu thuốc và vật tư y tế, biện pháp xử lý cụ thể đối với các cá nhân tổ chức để xảy ra tình trạng thiếu thuốc; về trách nhiệm của tập thể, của người đứng đầu khi gây ra thiệt hại rất lớn cho người dân trong suốt 02 năm qua của Sở Y tế thể hiện rất rõ sự không tôn trọng nhân dân, không dám nhận trách nhiệm khi làm sai":

Vào những tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020, ngành y tế đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân như cử tri phản ánh. Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên, Sở Y tế cũng đã có báo cáo, giải trình đến cử tri ở những kỳ họp trước và bản thân đồng chí Giám đốc Sở Y tế cũng đứng ra nhận trách nhiệm trước nhân dân thông qua các phiên họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Qua kết luận của Thanh tra tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế đã tiến hành họp kiểm điểm và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2019 của các tập thể và cá nhân chịu trách nhiệm về tham mưu đấu thầu thuốc tại Sở Y tế, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm điểm các cá nhân có liên quan.

Bên cạnh nguyên nhân thiếu thuốc do thời gian đấu thầu kéo dài, tình trạng Bảo hiểm xã hội tỉnh chưa quyết toán hết chi phí khám chữa bệnh năm 2018 và 2019, nên các cơ sở y tế phải nợ tiền các nhà cung cấp thuốc. Do nợ quá hạn, các nhà cung cấp không cung ứng thuốc và dẫn đến tình trạng thiếu thuốc cục bộ.

Nhằm rút kinh nghiệm, tránh xảy ra tình trạng thiếu thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh, Sở Y tế đã xây dựng qui trình đấu thầu thuốc cũng như trang bị phần mềm để rút ngắn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu đồng thời tăng cường phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh để quyết toán chi phí khám chữa bệnh kịp thời.

* Thống kê, đánh giá thiệt hại khi thiếu thuốc và vật tư y tế ảnh hưởng đến người tham gia BHYT như thế nào:

Mặc dù các cơ sở khám chữa bệnh đã có giải thích để bệnh nhân được quyền chuyển tuyến hoặc bệnh nhân bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc và vật tư y tế bên ngoài khi không cung ứng đủ thuốc và thiết bị vật tư y tế, nhưng tình trạng này, đã có ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT. Hiện tại, theo quy định pháp luật chưa có hướng dẫn tổ chức đánh giá những thiệt hại, cũng như bồi hoàn cho người tham gia BHYT do tình trạng thiếu thuốc gây ra.

9. Cử tri Lê Thị Kim Yến, khu phố 4, phường Hiệp An: phản ánh hiện nay tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp, để hạn chế việc tập trung đông người, kiến nghị bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nên xem xét cấp thuốc 2 tháng 1 lần (hiện là mỗi tháng 1 lần) cho các đối tượng người già đang sử dụng thuốc BHYT dài hạn trong thời gian có dịch bệnh.

Sở Y tế trả lời:

Thực hiện chỉ đạo tại Công điện 1212/CĐ-BYT ngày 03/8/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao và Công văn số 2512/BHXH-CSYT ngày 06/8/2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung việc cấp thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian chống dịch COVID-19. Để đảm bảo công tác điều trị cho người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi (người già), người mắc bệnh cần điều trị dài ngày, đồng thời để giảm, hạn chế lượng người đến khám bệnh tại Bệnh viện, từ đầu tháng 8/2020 Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai thực hiện việc cấp phát thuốc điều trị các bệnh mạn tính với thời gian dài hơn, tối đa không quá 03 tháng cho tất cả các đối tượng trên. Đồng thời, Bệnh viện cung cấp số điện thoại để người bệnh liên hệ khi cần thiết.

10. Cử tri Đào Văn Tiên khu phố 1, phường Hiệp Thành: đề nghị ngành chức năng tỉnh có biện pháp ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh Covid hiện nay một cách triệt để.

Sở Y tế trả lời:

Đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, cả hệ thống chính trị của tỉnh dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện rất tích cực, chủ động mang lại hiệu quả rất cao.

Từ sau Tết Nguyên đán 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn gồm các Sở, ban, ngành liên quan để chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, các Bộ, ngành một cách quyết liệt. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 được thành lập ngay từ những ngày đầu. Ban Chỉ đạo đã xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh: Rà soát người nhập cảnh, tổ chức cách ly y tế, củng cố các cơ sở điều trị, xây dựng kế hoạch thành lập bệnh viện dã chiến v.v...

Các cơ quan, ban ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ đã tổ chức các hoạt động phòng chống dịch, vận động hỗ trợ công tác phòng chống dịch, thông tin tuyến truyền, kiểm tra giám sát hoạt động phòng chống dịch....

Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương rà soát, thành lập và duy trì hoạt động của các khu cách ly tập trung tuyến tỉnh và các cơ sở tuyến huyện đảm bảo tiếp nhận cách ly theo điều tiết của Quân khu 7, tiếp nhận cách ly các chuyên gia người nước ngoài hoặc các trường hợp nghi ngờ khác.

Từ sau ngày 24/7/2020 xuất hiện các ổ dịch mới tại cộng đồng ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; để ứng phó với làn sóng dịch thứ 2, Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Y tế đã khẩn trương chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 22/9/2020 hệ thống giám sát y tế tỉnh đã phát hiện và lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 78 trường hợp nghi ngờ có liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm 78 trường hợp âm tính với vi rút Covid-19. Tổng số trường hợp phát hiện và khai báo y tế là 5.996 trường hợp.

Cách ly theo sự điều tiết của Quân khu 7: tổng cộng 07 đợt với 2.417 trường hợp công dân Việt Nam từ nước ngoài về. Cách ly các chuyên gia người nước ngoài: tổng cộng 171 chuyên gia (được bố trí cách ly y tế tại Khách sạn Đại Nam và tại TTYT các huyện, thị xã, thành phố). Tính đến ngày 30/9/2020, trên địa bàn tỉnh còn cách ly tập trung 373 trường hợp (tích lũy 2.950 trường hợp); không còn trường hợp cách ly tại nơi cư trú (tích lũy 7.505 trường hợp).

Ngành Y tế đã chủ động giám sát, điều tra dịch tễ và xét nghiệm 2.501 trường hợp, trong đó, có 2.500 trường hợp có kết quả âm tính.

Cho đến nay, Bình Dương chỉ ghi nhận 01 trường hợp bệnh nhân Covid-19 từ chuyến bay đưa người Việt Nam từ Đức về cách ly tại Cư xá nhà ở xã hội Becamex – Mỹ Phước, Bến Cát từ ngày 27/8/2020, được điều trị tại BVĐK tỉnh, xuất viện ngày 11/9/2020. Bình Dương là 01 trong các tỉnh/thành phố có kết quả phòng chống dịch bệnh Covid-19 tốt nhất trên cả nước.

Cả hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đang chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

11. Cử tri Nguyễn Văn Minh, khu phố 4, phường Phú Thọ: Đề nghị bổ sung đối tượng lao động tự do (như: thợ hồ, xe ba gác) vào đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội trả lời[2]:

- Đối với nội dung đề nghị bổ sung đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tư do: thợ hồ, thợ hớt tóc, bảo vệ (không có giao kết HĐLĐ), xe ba gác máy (không hoạt động tại các chợ, ga đường sắt, cảng sông…), Sở có ý kiến phản hồi như sau:

Theo Điểm 1, Mục I của Nghị quyết 42/2020/NĐ-CP: "Hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch".

- Đối với đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) đảm bảo nguyên tắc nêu trên đã được Chính phủ quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 7, Chương IV của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg: "Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe".

Đồng thời, tại khoản 2, Điều 7, Chương IV của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định: "Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng quy định tại khoản 1, Điều này từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác".

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc rà soát, nắm thông tin về ngành nghề của người lao động tự do không được quy định trong khoản 2, Điều 7, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid -19 làm giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu.

Tuy nhiên, kết quả rà soát, nắm thông tin về ngành nghề, số người lao động không tập trung, mức độ ảnh hưởng do dịch covid -19 đến người lao động của từng ngành chưa rõ, chưa đủ cơ sở đánh giá để đề nghị hỗ trợ. Để tránh việc thắc mắc, khiếu nại trong việc thụ hưởng chế độ hỗ trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tư do) theo quy định tại quy định.

12. Cử tri Bùi Xuân Thoại, khu phố 8, phường Phú Lợi: Phản ánh bản thân là cán bộ có nhiều năm làm việc tại tỉnh Sông Bé, sau khi tách tỉnh Sông Bé, ông chuyển công tác về tỉnh Bình Phước (có được hưởng chế độ tại tỉnh Bình Phước), nay về hưu ông trở về Bình Dương sinh sống. Theo Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương quy định về điều kiện hỗ trợ Người có công ngoài tỉnh phải có hồ sơ đang được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh quản lý từ 03 năm (36 tháng) trở lên và trường hợp của ông đủ điều kiện để được hỗ trợ thêm hàng tháng là ngày 01/3/2023. Bản thân ông hiện nay đã 75 tuổi, nhiều bệnh tật, ông nghĩ 03 năm là quá dài, ông không còn đủ thời gian để có thể chờ nhận hỗ trợ theo quy định. Kiến nghị tỉnh có hướng hỗ trợ xem xét tạo điều kiện cho ông và nên xem xét điều chỉnh rút ngắn lại thời gian quản lý hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đối với những trường hợp cán bộ trước đây công tác tại tỉnh Sông Bé như ông.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội trả lời:

Ngày 20/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó, tại nhóm đối tượng 3, quy định: Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (là người tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ ngày 19/8/1945 đến ngày 30/4/1975 đã được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng) hưởng trợ cấp một lần ngoài ra không hưởng chế độ nào khác được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,3 lần (30%) mức chuẩn hiện hành (theo quy định của Chính phủ) và điều kiện hỗ là: Người có công được hỗ trợ theo Nghị quyết này yêu cầu phải có hồ sơ đang được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh quản lý từ 03 năm (36 tháng) trở lên. 

Trường hợp của ông Bùi Xuân Thoại, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo Quyết định số 2499/QĐ-UB ngày 11/10/2001. Ngày 18/3/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước lập và di chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp một lần của ông về tỉnh Bình Dương để quản lý và thực hiện các quyền lợi chính trị cho ông theo quy định kể từ tháng 03/2020. Do vậy ông chưa đủ điều kiện để được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND theo quy định.

13. Cử tri Lê Văn Chắc khu phố 5, phường Chánh Nghĩa: Phản ánh về chế độ hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh: chế độ được hưởng thuộc đối tượng 01 thấp hơn so với đối tượng 03, đề nghị tỉnh xem xét lại.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội trả lời:

Ngày 20/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Nghị quyết số 08), Trong đó:

1. Nhóm đối tượng 1 gồm:

- Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp hàng tháng quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Ngoài ra còn có các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo chế độ quy định thì được: Hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,15 lần (15%) mức trợ cấp, phụ cấp hiện hưởng (theo quy định của Chính phủ).

2. Nhóm đối tưng 2 gồm: Thân nhân của Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp.

Theo chế độ quy định thì được: Hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,15 lần (15%) mức trợ cấp, phụ cấp hiện hưởng.

3. Nhóm đi tượng 3 được hưởng trợ cấp một lần ngoài ra không hưởng chế độ nào khác gồm:

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (là người tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ ngày 19/8/1945 đến ngày 30/4/1975 đã được Nhà Nước tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng);

- Ngoài ra bổ sung thêm đối tượng là người hoạt động kháng chiến đang hưởng lương hưu trước năm 1990( đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ Bảo hiểm Xã hội do mức trợ cấp hàng tháng hiện hưởng rất thấp).

Theo chế độ quy định thì được: Hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,3 lần (30%) mức chuẩn hiện hành.

Do nhóm đối tượng 1 và 2 đang hưởng hàng tháng theo quy định của Chính phủ nên được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,15 lần (15%) trên mức hiện hưởng. Riêng nhóm đối tượng 3 được hưởng trợ cấp một lần ngoài ra không hưởng chế độ nào khác được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,3 lần (30%) mức chuẩn hiện hành.

14. Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Mai, khu phố 4, phường Hiệp An: Phản ánh hiện nay Bảo hiểm Y tế cấp thẻ bảo hiểm Y tế dài hạn cho người sử dụng, cấp 1 lần sử dụng 5 năm. Việc cấp bảo hiểm như vậy rất khó bảo quản, dễ hư hỏng, đề nghị ngành Bảo hiểm xem xét cấp hàng năm cho người sử dụng bảo hiểm.

Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời:

Quy định không ghi thời điểm hết hạn sử dụng được hướng dẫn tại Công văn 3340/BHXH-ST ngày 08/08/2017 về cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH. Theo đó từ ngày 01/08/2017, thời hạn sử dụng thẻ BHYT chỉ in giá trị sử dụng từ ngày…/…/…" thay vì ghi thời hạn sử dụng từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm như trước đây. Với mục đích cải cách thủ tục hành chính, người dân không phải chờ cấp lại thẻ BHYT khi gia hạn thẻ, mà chỉ cần đóng tiền gia hạn (không phải làm thủ tục gì khác). Ngoài ra tiến tới BHXH Việt Nam sẽ có lộ trình cấp thẻ BHYT điện tử sử dụng lâu dài, do đó người sử dụng thẻ BHYT cũng cần làm quen với việc bảo quản thẻ BHYT để sử dụng trong thời gian dài.

Hiện nay thẻ BHYT chỉ được cấp lại trong trường hợp bị mất thẻ, đổi trong trường hợp bị rách, hỏng, thay đổi quyền lợi BHYT, thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu, thông tin ghi trên thẻ không đúng và điều chỉnh mức hưởng. Tuy nhiên đối với thẻ BHYT yêu cầu cấp lại nhưng không thay đổi thông tin sẽ được cấp lại ở bất kỳ cơ quan BHXH nào hoặc người dân có thể đề nghị cấp lại thẻ BHYT trên Cổng dịch vụ công quốc gia và thẻ BHYT cấp lại sẽ được gửi qua đường Bưu điện về nhà cho người dân rất thuận tiện mà không phải đến cơ quan BHXH nhận thẻ BHYT cấp lại.

15. Cử tri Thái Lệ Thanh, khu phố 8, phường Phú Lợi: phản ánh sau khi UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương tôi đã gặp trực tiếp và đề nghị với lãnh đạo Công An tỉnh Bình Dương có hướng dẫn cụ thể để thực hiện được (các nội dung này tôi đã nhiều lần trao đổi ý kiến với Bí thư, Chủ tịch và Trưởng Công an phường, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi giao ban khu phố…), một số nội dung kiến nghị cụ thể như sau:

- Xác định như thế nào là hộ liền kề, có tính số người có hộ khẩu tạm trú không?

- Nội dung họp dân hàng quý sẽ do ai hướng dẫn, hay tự các tổ trưởng phổ biến theo ý muốn và nhận thức của mình.

- Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh quy định thẩm quyền thành lập các Tổ nhân dân tự quản là của UBND cấp huyện, trên thực tế ở khu phố 8, không có tổ nhân dân tự quản hiện hữu nào đáp ứng số lượng hộ tối thiểu phải có như Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018, các tổ này sáp nhập lại cho đủ số hộ hay giữ nguyên. Kiến nghị Công an tỉnh tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh xem xét theo thẩm quyền đối với việc sáp nhập tổ nhân dân tự quản.

- Tiền phụ cấp mỗi tổ trưởng đến nay đã nhận 5.662.000 đồng (tính đến nay là 19 tháng, tính từ ngày 01/01/2019 đến 31/7/2020), không đúng quy định tại Quyết định 27 thì giải quyết thế nào. Truy thu từ người nhận hay buộc người giải quyết, chi sai chịu trách nhiệm.

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét việc tổ chức thực hiện Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh quy định thẩm quyền thành lập các Tổ nhân dân tự quản là của UBND cấp huyện, tìm ra lý do vướng mắc, giải pháp nào thực hiện cho đúng, để kéo dài thời gian nhận tiền phụ cấp trái quy định, lúc bị buộc thu hồi, người đã nhận tiền, không có tiền trả.

Công an tỉnh trả lời:

- Về việc xác định hộ liền kề, liền cư: Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND quy định "Tổ nhân dân tự quản ở ấp thuộc xã có từ 30 đến 100 hộ liền cư; ở khu phố thuộc phường, thị trấn có từ 50 đến 150 hộ liền cư".

+ Hộ liền cư: Là những hộ gia đình có hộ khẩu thường trú; là những hộ gia đình có đăng ký tạm trú, sinh sống thường xuyên, ổn định, lâu dài và có nhà riêng hoặc chỗ ở hợp pháp (trừ trường hợp thuê, mượn, ở nhờ, ở trọ).

+ Trường hợp số hộ trong tổ có nhiều hơn quy định thì có thể bố trí thêm 01 tổ phó; Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND quy định " Mỗi Tổ nhân dân tự quản có Tổ trưởng, 01 Tổ phó, các hộ gia đình là thành viên. Tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, Tổ có trên 100 hộ liền cư ở ấp hoặc trên 150 hộ liền cư ở khu phố thì bố trí thêm 01 Tổ phó".

- Về nội dung họp dân hàng quý sẽ do ai hướng dẫn: Căn cứ Khoản 1, Điều 5, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND quy định "Tổ nhân dân tự quản chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã và hướng dẫn hoạt động của Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Công an cấp xã) và chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Ban Điều hành khu phố, ấp". Như vậy, nội dung họp định kỳ hàng quý hoặc họp đột xuất của Tổ nhân dân tự quản do Công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là Công an cấp xã) phối hợp với Ban điều hành khu phố, ấp hướng dẫn Tổ nhân dân tự quản.

- Việc tổ chức họp dân: thực hiện theo Điều 6, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND quy định:

" 1. Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản thường xuyên trao đổi công việc của Tổ, định kỳ mỗi quý tổ chức họp Tổ một lần hoặc họp đột xuất trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan cấp trên. Hàng tháng tổng hợp tình hình hoạt động của Tổ báo cáo Ban điều hành khu phố, ấp.

2. Tổ trưởng phải chuẩn bị báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Tổ; phổ biến các văn bản, chỉ đạo của cấp trên, thông báo tình hình an ninh trật tự và hoạt động của Tổ; lắng nghe, ghi nhận những ý kiến của cán bộ và nhân dân trong Tổ về tình hình an ninh, trật tự, kết quả thực hiện các phong trào để phản ánh cho Ban điều hành khu phố, ấp, cảnh sát khu vực và công an viên phụ trách ấp".

- Về thẩm quyền công nhận Tổ nhân dân tự quản: Căn cứ Khoản 4, Điều 10, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND quy định: "Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm chỉ đạo việc thành lập, quản lý, tổ chức hoạt động của Tổ nhân dân tự quản theo Quy định này", do đó UBND cấp huyện là cấp chỉ đạo, lãnh đạo UBND cấp xã thực hiện. Căn cứ Khoản 5, Điều 10, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND quy định:"Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định này, chỉ đạo, quản lý, tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản theo thẩm quyền; thực hiện chế độ, chính sách, tổ chức tập huấn và đảm bảo kinh phí cho Tổ nhân dân tự quản hoạt động; tạo mọi điều kiện để Tổ nhân nhân tự quản hoàn thành nhiệm vụ". Như vậy trên cơ sở kế thừa số Tổ nhân dân tự quản hiện có, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận việc thành lập Tổ nhân dân tự quản.

- Về việc thực hiện chế độ hỗ trợ cho Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản: Chính sách hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thực hiện theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật hiện hành (Tổ trưởng: 0,20 x mức lương cơ sở/người/tháng; Tổ phó: 0,15 x mức lương cơ sở/người/tháng).

16. Cử tri khu phố 6, phường Phú Hòa: đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương bàn giao khu tập thể của cán bộ, nhân viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương về cho UBND thành phố Thủ Dầu Một quản lý.

Sở Xây dựng trả lời:

Đối với khu tập thể của cán bộ, nhân viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các văn bản:  

- Quyết định số 1481/QĐ-UB ngày 15/5/1997 phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng Đài phát Thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương.

- Quyết định số 2408/QĐ-UB ngày 03/9/1998 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án phân lô cấp đất cho CB-CNV xây dựng nhà ở khu vực Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương.

- Văn bản số 3327/UBSX ngày 16/11/1999 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh qui hoạch đất tại Đài phát thanh và truyền hình Bình Dương.

- Quyết định 155/QĐ-CT ngày 17/01/2000 về việc điều chỉnh Quy hoạch Tổng thể mặt bằng và phê duyệt Quy hoạch chia lô Khu nhà ở CB-CNV Đài Phát thành & Truyền hình Bình Dương Phường Phú Hòa – thị xã Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương.

Theo đó, khu tập thể nhà ở này do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt phương án phân lô cấp đất cho CB-CNV xây dựng nhà ở khu vực Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương. Do vậy, để bàn giao hạ tầng … của khu tập thể này cho UBND thành phố Thủ Dầu Một quản lý do chủ đầu tư thực hiện, thủ tục bàn giao và thẩm quyền tiếp nhận được quy định.

17. (1) Cử tri Thái Việt Thủy, khu phố 8, phường Phú Lợi: phản ánh không đồng ý với nội dung trả lời, cụ thể: Sở Thông tin Truyền thông tỉnh chưa có động thái gì để khắc phục việc treo quá nhiều dây của các nhà mạng trên trụ diện, vừa mất an toàn, vừa mất thẩm mỹ, cảnh quan đô thi, nhưng lại nói là đã tiếp thu ý kiến của nhân dân và đã hoàn thành việc khắc phục vào ngày 18/7/2020 (trả lời chưa đúng), không tôn trọng nhân dân, đã nhiều lần tỉnh trả lời theo kiểu này và bị phản ứng rất gây gắt, nhưng không thay đổi cách tiếp nhận thông tin để xử lý đúng bản chất vấn đề. Đề nghị UBND tỉnh phải kiểm tra thực tế, đối chiếu với nội dung văn bản mà đơn vị nhận được trước khi trả lời cho cử tri.

 (2) Cử tri Thái Lệ Thanh, khu phố 8, phường Phú Lợi: Phản ánh Sở Thông tin - Truyền thông trả lời gây bức xúc cho người dân, nhiều năm nay các nhà mạng để xảy ra tình trạng cháy nổ, dứt dây, đường dây hư hỏng khi thay mới không thu gom dây cũ, xả xuống đường trước nhà người dân, không chỉ gây mất an toàn giao thông, mà còn nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, người dân phản ánh nhiều lần, nhưng Sở chưa làm hết chức năng, trách nhiệm quản lý nhà nước với người dân, chỉ làm động thái như người giao liên, phát công văn gửi các nhà mạng, không kiểm tra các nhà mạng có làm hay chưa đã trả lời dân. Đề nghị xem xét trách nhiệm quản lý Nhà nước của Sở Thông tin - Truyền thông. Kiến nghị UBND các cấp kiểm tra thực tế quy trách nhiệm và thời gian phải khắc phục cụ thể cho các nhà mạng, nơi nào đủ điều kiện tiến hành ngầm hóa các đường dây mạng, không chỉ buộc túm lại treo tạm bợ trên cao mà phải tháo gỡ dây không sử dụng, hư hỏng và các cuộn dây dư thừa được treo ở các trụ cột.

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời:

Cử tri Thái Lệ Thanh và cử tri Thái Việt Thủy, khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, có phản ánh ánh tình trạng cáp viễn thông treo, mắc chằng chịt, không gọn, mất mỹ quan, gây chập, cháy, mất an toàn, cáp không sử sụng (sau khi thi công, xử lý sự cố) không được thu dọn, vứt bừa bãi… Cử tri đã có phản ánh việc trên, nhưng Sở Thông tin và Truyền thông chỉ chuyển văn bản cho các nhà mạng để xử lý mà chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ của mình về kiểm tra, giám sát việc xử lý của các nhà mạng nhưng lại trả lời với cử tri là đã xử lý hoàn thành. Việc này, Sở Thông tin và Truyền thông giải trình như sau:

- Ngày 04/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có nhận được văn bản số 379/UBND –TH của UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc phân công giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 13 – HĐND thành phố. Theo đó, cử tri Thái Lệ Thanh phản ánh dây điện, cáp viễn thông thấp, thường xuyên bị đứt, nhưng không dọn dẹp mà gom lại để ở gốc cây, gây mất mỹ quan đô thị, đề nghị đơn vị quản lý cho dọn dẹp. Sở ghi nhận phản ánh của cử tri Thái Lệ Thanh là đúng với hiện trạng mạng cáp viễn thông đang tồn tại và Sở cũng thường xuyên có văn bản chỉ đạo nhắc nhở các doanh nghiệp viễn thông quán triệt đến đội ngũ công nhân thi công dây máy phải thực hiện việc treo cáp đúng quy định và thu dọn cáp không sử dụng sau khi xử lý sự cố. Tuy nhiên, ý thức của một số công nhân dây máy chưa cao nên tình trạng trên vẫn còn. Do địa bàn rộng và phản ánh của cử tri Thái Lệ Thanh chưa được bộ phận tổng hợp ghi nhận vị trí cụ thể, nên Sở đã chủ động trao đổi (qua điện thoại) với Văn phòng UBND thành phố và phó Chủ tịch UBND phường Phú Lợi để thống nhất yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông cho rà soát, kiểm tra và xử lý theo phản ánh của cử tri Thái Lệ Thanh tại tuyến đường Bùi Văn Bình, đường 1 tháng 12 và đường Phú Lợi (đoạn từ ngã tư Phú Lợi – Lê Hồng Phong đến ngã tư Phú Lợi – Mỹ Phước Tân Vạn) nhằm tạm thời giải quyết trước các bức xúc của cử tri. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông cũng có đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc (phòng Quản lý đô thị, phòng Văn hóa Thông tin, Đội trật tư đô thị,…) và UBND các phường tăng cường thanh tra, kiểm tra và tham mưu cho UBND thành phố xử lý các hành vi treo cáp viễn thông không đúng quy định theo khoản 2 Điều 56 của Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

- Ngày 03/7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nhận được phản ánh của cử tri Thái Lệ Thanh, khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một cho rằng "trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông tại cuộc họp trước là chưa thỏa đáng, chưa đúng thực tế, hiện dây điện, cáp viễn thông vẫn còn để không gọn gàng, khi thi công đơn vị không cắt bỏ các dây thừa, dây cũ, để lòng thòng trước nhà dân gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị (tại đầu hẻm 70, khu phố 8, phường Phú Lợi)". Với phản ánh lần này có địa chỉ rõ hơn, Sở đã khảo sát và yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông treo cao các sợi cáp, cắt bỏ các đoạn cáp thừa, lòng thòng tại đầu hẻm 70 đường Bùi Văn Bình, khu phố 8, phường Phú Lợi.

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh (cũng như cả nước) có nhiều doanh nghiệp viễn thông đang triển khai hạ tầng và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp. Thời gian qua, các doanh nghiệp cũng đã tích cực đầu tư hạ tầng, mở rộng vùng phục vụ để đảm bảo khả năng đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn với chất lượng ngày càng cao và giá thành ngày càng hợp lý hơn. Trong quá trình đầu tư phát triển nhanh hạ tầng để đáp ứng nhu cầu của người dùng, các doanh nghiệp viễn thông chưa có điều kiện đầu tư hạ tầng ngầm; đồng thời không được trồng thêm cột treo cáp viễn thông riêng trên các tuyến đường đã có cột treo cáp dùng chung, nên phải dùng chung cột treo cáp với ngành điện (theo chủ trương của Chính phủ về dùng chung hạ tầng) để treo cáp viễn thông. Vì vậy, hạ tầng cáp viễn thông chưa được mỹ quan, an toàn như mong muốn của người dân. Việc chỉnh trang, bó gọn, hạ ngầm cáp viễn thông cũng phải cần phối hợp nhiều ngành, doanh nghiệp, nên cần phải có thời gian, kế hoạch và kinh phí rất lớn. Chính vì thế, việc xử lý sự cố cáp viễn thông theo phản ánh của cử tri chỉ có thể làm gọn lại để đảm bảo an toàn là chính, còn việc phải xử lý triệt để, đảm bảo mỹ quan thì cần phải có thời gian.

- Sở cung cấp thông tin một số kết quả đạt được trong công tác chỉnh trang, thu hồi và hạ ngầm cáp viễn thông trong thời gian qua:

+ Từ 2013 đến 2016, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông treo trên cột điện lực, đã phối hợp với Công ty Điện lực Bình Dương (đơn vị cho các doanh nghiệp viễn thông thuê trụ điện để treo cáp viễn thông) và các doanh nghiệp viễn thông tiến hành chỉnh trang, bó gọn hơn 200 km cáp.

+ Năm 2017, Công ty Điện lực Bình Dương không tiếp tục chi kinh phí để thực hiện việc bó gọn cáp viễn thông treo. Vì vậy, Sở đã xây dựng Kế hoạch hạ ngầm các tuyến cáp viễn thông giai đoạn 2017-2020 trình UBND tỉnh ban hành (Quyết định 2667/QĐ-UBND). Trong Kế hoạch này, sẽ ưu tiên triển khai hạ ngầm các tuyến cáp viễn thông tại các tuyến đường trọng điểm và đồng bộ với các dự án chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông của địa phương để không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Qua 2 năm triển khai Kế hoạch, các doanh nghiệp viễn thông đã và đang đầu tư hạ tầng ngầm gần 50 tuyến đường (tổng chiều dài hơn 80 km) trên địa bàn toàn tỉnh, riêng tại thành phố Thủ Dầu Một, Viễn thông Bình Dương đã đầu tư xong hạ tầng ngầm trên 27 tuyến đường và sẽ phối hợp với các doanh nghiệp khác tiến hành hạ ngầm cáp viễn thông trên các tuyến đường này trong thời gian tới.

- Hiện nay, Sở cũng đang tiếp tục xây dựng Kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông cho giai đoạn 2021 – 2025 và dự kiến trình UBND tỉnh xem xét, quyết định vào cuối năm 2020.

- Nhằm kịp thời xử lý sự cố cáp viễn thông và giải quyết những bức xúc của người dân đối với những vị trí cụ thể mà cáp viễn thông treo chằng chịt, không an toàn, mất mỹ quan, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Hệ thống đường dây nóng 1022 Bình Dương để tiếp nhận thông tin sự cố, phản ánh hiện trường bất cập của các tuyến cáp viễn thông do người dân cung cấp và chuyển ngay thông tin đến các doanh nghiệp viễn thông để có phương án xử lý kịp thời. Vì vậy, Sở Thông tin và Tuyền thông đề nghị quý cử tri khi phát hiện sự cố hoặc thấy tình trạng bất cập về cáp viễn thông làm mất mỹ quan, thiếu an toàn thì vui lòng gọi vào số điện thoại 1022 (điện thoại bàn) hoặc 0274-1022 (điện thoại di động) hoặc sử dụng ứng dụng 1022-Bình Dương trên điện thoại thông minh để phản ánh và cung cấp vị trí chính xác sự cố cáp, các doanh nghiệp viễn thông sẽ tiếp nhận thông tin và tiến hành xử lý. Sở sẽ tăng cường giám sát công tác xử lý sự cố cáp viễn thông của các doanh nghiệp và yêu cầu nhân viên đường dây nóng gọi lại để khảo sát sự hài lòng của người cung cấp thông tin, phản ánh sự cố.

- Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường phối hợp, hướng dẫn các địa phương thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp viễn thông treo cáp không đúng quy định theo thẩm quyền.

18. Cử tri Phùng Quang Vấn khu phố 2, phường Phú Lợi: đề nghị Sở Thông tin Truyền thông cho biết trách nhiệm quản lý, giám sát của Sở Thông tin Truyền thông đối với các doanh nghiệp viễn thông đang hoạt động trên địa bàn.

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời:

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phòng Văn hóa và Thông tin thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương. Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với lĩnh vực viễn thông, gồm:

- Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai công tác bảo đảm an toàn và an ninh thông tin trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng trong lĩnh vực viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì việc thanh tra, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của doanh nghiệp, đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và người sử dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn hoàn thiện các thủ tục xây dựng cơ bản để xây dựng các công trình viễn thông theo giấy phép đã được cấp, phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương và theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia một số công đoạn trong quá trình cấp phép, giải quyết tranh chấp về kết nối và sử dụng chung cơ sở hạ tầng.

- Chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin việc thanh tra, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của đại lý và người sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 Với những nhiệm vụ, quyền hạn trên, trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tăng cường đầu tư, nâng cấp hạ tầng, mở rộng vùng phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về sử dụng dịch vụ viễn thông của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tham mưu UBND tỉnh lập, thẩm định, phê duyệt các Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của tỉnh, của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh và các kế hoạch chỉnh trang, hạ ngầm cáp viễn thông đồng bộ với công tác nâng cấp hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị của địa phương; phối hợp với các đơn vị có chức năng quản lý nhà nước về xây dựng và các địa phương thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng, giấy phép thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông; ngoài ra, sở cũng thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc triển khai hạ tầng và cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp đúng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định khác của pháp luật,…

Tuy nhiên, do dân cư phát triển "nóng", các khu dân cư hiện hữu (cũ, tự phát), ngõ hẻm chưa được đầu tư hạ tầng giao thông, vỉa hè hoặc vỉa hè nhỏ nhưng lại tập trung đông dân cư, nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông lớn, đặc biệt ý thức của một số nhân viên dây máy kém nên hạ tầng cáp chưa được mỹ quan, an toàn như mong muốn. Việc này Sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh và phối hợp với các địa phương áp dụng nhiều biện pháp để từng bước chấn chỉnh, trong đó có việc tổ chức đường dây nóng 1022 để tiếp nhận thông tin phản ánh, xử lý kịp thời các sự cố, tình trạng bất cập của hạ tầng cáp viễn thông và biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

19. Cử tri Lê Thị Tuyết khu phố 5, phường Hiệp Thành: Phản ánh hẻm 242 hiện nay chưa có hệ thống thoát nước thải, đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết, Công ty Cổ phần nước môi trường Bình Dương sớm khắc phục.

Sở Xây dựng trả lời:

Hiện nay, Dự án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương đã thi công xong các lưu vực trong thiết kế được duyệt. Hẻm 242 có chiều dài khoảng 300m nằm trên trục đường Nguyễn Đức Thuận, trong đó, có khoảng 100m dốc ngược về phía sau không đủ cao độ để nước thải được thu gom tự chảy về đường Nguyễn Đức Thuận. Để đồng bộ thu gom cho toàn lưu vực này và hẻm 242, Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh sẽ đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn xây dựng trong dự án tiếp theo (giai đoạn 2021-2025).

[1] Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-SYT ngày 31/12/2019 phê duyệt Gói thầu số 2: Mua thuốc theo tên Biệt dược. Sau đó, Sở Y tế tiếp tục ban hành Quyết định số 163/QĐ-SYT ngày 14/02/2020 phê duyệt Gói thầu số 1: Mua thuốc theo tên Generic (đợt 1) và Quyết định số 309/QĐ-SYT ngày 03/04/2020 phê duyệt Gói thầu số 1: Mua thuốc theo tên Generic (đợt 2).

[2] Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19. Đề nghị đại biểu tham khảo thêm để trả lời cử tri (khi cần).

* Thành phố Thuận An:

1. Cử tri phường Bình Hòa*: Tiếp tục kiến nghị ngành chức năng nghiên cứu bố trí phân luồng giao thông hợp lý tại Trạm thu phí mũi tàu Phú Long để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 (trong đó, có sắp xếp trạm thu phí tại giao lộ mũi tàu Phú Long) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2020, theo đó, giao lộ mũi tàu Phú Long sẽ được cải tạo và sắp xếp lại các trạm thu phí tại giao lộ này theo hướng thông thoáng hơn, dự kiến triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2021.

2. (1) Cử tri phường An Phú: Tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn đã được các ngành của tỉnh trả lời chưa đúng vì hiện trạng mặt đường còn rất nhiều hố trâu chưa được sửa chữa, rất nhiều vụ tai nạn xảy ra trong thời gian qua, Công ty Becamex trước khi tiến hành thi công phải dự tính tải trọng để không gây xuống cấp, sụp lún như hiện nay. Thực tế cho thấy đường Mỹ Phước - Tân Vạn do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH Một Thành viên (Becamex IDC) thi công rất kém chất lượng, không được bảo trì thường xuyên, gây lãng phí ngân sách của nhà nước, đề nghị các ngành chức năng làm rõ.

 (2) Cử tri phường Bình Chuẩn: Tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện có rất nhiều đoạn xuống cấp, hư hỏng nặng, tạo thành những sóng, ổ voi rất nguy hiểm, dễ gây tai nạn giao thông cho người đi đường. Đề nghị các ngành chức năng quan tâm khắc phục, sửa chữa ngay.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn là trục giao thông  vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp đến các đầu mối giao thông quốc gia, các cảng và ngược lại. Từ khi đưa vào khai thác đến nay, lưu lượng giao thông (nhất là các phương tiện container, tải nặng)  gia tăng về số lượng và tải trọng, nên làn đường dành cho xe tải tại các giao lộ có hiện tượng hằn lún vệt bánh xe (hiện tượng này do lưu lượng và tải trọng lớn gây ra. Hiện tượng hằn lún vệt bánh xe đã xảy ra nhiều trên các Quốc lộ trên địa bàn cả nước). Thời gian qua, Tổng Công ty Becamex IDC cũng rất nổ lực trong công tác duy tu, bảo trì tuyến đường này. Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đã và đang rà soát hằn lún vệt bánh xe phát sinh để thi công sửa chữa kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

3. Cử tri phường An Phú*: Tuyến đường sắt Sài Gòn - Lộc Ninh được quy hoạch đã nhiều năm nhưng chưa được thực hiện, ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của người dân do bị vướng quy hoạch, đề nghị nên bỏ quy hoạch, hoặc sớm triển khai thực hiện dự án để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Ngày 26/12/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 385/ĐĐBQH-VP chuyển kiến nghị của cử tri về triển khai đầu tư đường sắt Dĩ An – Lộc Ninh đến Bộ GTVT; ngày 10/2/2020, Bộ GTVT có Công văn số 1022/BGTVT-ĐTCT về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới sau kỳ họp thứ 8- Quốc hội khóa XIV, cụ thể: "Bộ GTVT đã phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết đường sắt khu đầu mối thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định 1556/QĐ-BGTVT ngày 06/6/2013, trong đó, có tuyến đường sắt Sài Gòn (Dĩ An)- Lộc Ninh; đồng thời tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triến GTVT đường sắt  Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tuyến đường sắt Sài Gòn (Dĩ An) - Lộc Ninh tiếp tục được dự kiến đầu tư trong giai đoạn sau năm 2020. Vì vậy, thời gian vừa qua, Bộ GTVT chưa  tổ chức công tác chuẩn bị đầu tư dự án. Trong thời gian tới, trường hợp có điều kiện về vốn hoặc có nhà đầu tư quan tâm đề xuất, Bộ GTVT sẽ phối hợp với các Bộ ngành, địa phương để xây dựng phương án và báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật."

4. Cử tri xã An Sơn: Đề nghị ngành chức năng lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở cầu Bà Hên thuộc thành phố Thủ Dầu Một.

UBND thành phố Thủ Dầu Một trả lời: Cầu Bà Hên nằm trên đường Cách Mạng tháng Tám, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một. Đoạn gần cầu Bà Hên là giao lộ Cách Mạng Tháng Tám – Thích Quảng Đức hiện tại đã được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và hoạt động ổn định.

5. Cử tri phường Bình Hòa: Kiến nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng cầu vượt tại ngã tư 550 thuộc tuyến đường ĐT743 để chống ùn tắc giao thông tại khu vực này; đồng thời lắp đặt biển báo hạn chế các phương tiện giao thông vào giờ cao điểm trên tuyến đường Tỉnh lộ 43 (đoạn từ khu phố Đồng An 1 đến khu phố Bình Đáng) để tránh ùn tắc giao thông.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

- Về xây dựng cầu vượt tại ngã tư 550: cầu vượt giao lộ ngã tư 550 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù đến giao lộ cầu vượt Sóng Thần đã có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Để triển khai thi công cây dựng cầu vượt tại giao lộ này, cần phải có mặt bằng được đền bù, giải tỏa thi công trước phần đường mở rộng hai bên, sau đó mới rào chắn phạm vi mặt đường hiện hữu để thi công xây dựng cầu vượt.

Qua kiểm tra, tại giao lộ ngã tư 550 hiện còn một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, nên chưa triển khai thi công phần nền đường mở rộng để phân luồng giao thông, nên công tác thi công cầu vượt vẫn chưa thực hiện. 

- Về đặt biển báo hạn chế các phương tiện giao thông vào giờ cao điểm trên tuyến đường Tỉnh lộ 43 (đoạn từ khu phố Đồng An 1 đến khu phố Bình Đáng): Tuyến đường tỉnh lộ 43 đoạn từ khu phố Đồng An 1 đến khu phố Bình Đáng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Thuận An.

UBND tỉnh đã chỉ đạo và Sở GTVT đã chuyển kiến nghị của cử tri đến UBND thành phố Thuận An được xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện nay, UBND thành phố Thuận An đã và đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan đơn vị hữu quan phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách về đền bù giải phóng mặt bằng, đồng thời, tích cực tuyên truyền vận động hộ dân liên quan sớm thống nhất, bàn giao mặt bằng cho thi công.

6. Cử tri phường An Phú phản ánh: Kiến nghị xem xét lắp đèn tín hiệu tại giao lộ vào công ty TNHH Giày Thông Dụng thuộc khu phố 3, vào giờ cao điểm lượng xe lưu thông rất lớn không đảm bảo an toàn giao thông, đề nghị khi nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 cần nghiên cứu đảm bảo việc lưu thông khu vực này.

Sở Giao thông vận tải trả lời: Sở GTVT ghi nhận, phối hợp với địa phương, đơn vị hữu quan và Tổng Công ty Becamex.IDC xem xét để có phương án giải quyết kiến nghị của cử tri vào cuối năm 2020.

7. Cử tri phường Bình Chuẩn: Hiện nay trên tuyến đường ĐT743 có rất nhiều các bể lắng dưới hố gas bị hư hỏng, cát lắp đầy. Đề nghị các ngành chức năng quan tâm kiểm tra thường xuyên để kịp thời sửa chữa. Bên cạnh đó,  phản ánh tiến độ thi công đường ĐT743 còn chậm, mặt bằng thi công ngổn ngang, hệ thống chiếu sáng ngưng. 8. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương kiến nghị đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các biện pháp an toàn trong thi công để đảm bảo theo tiến độ và an toàn cho người dân.

Sở Giao thông vận tải trả lời: Sở GTVT đã chuyển kiến nghị của cử tri đến Tổng Công ty Becamex IDC rà soát, khắc phục.

8. Cử tri phường Bình Chuẩn: Ngã tư miếu ông Cù thường xuyên ùn tắc giao thông do lượng xe từ đường ĐT743 đi thẳng qua ĐT747B rất nhiều và ngược lại còn lượng xe từ đường ĐT743 đi thẳng qua đường ĐT747A ít. Đề nghị điều chỉnh thời gian tín hiệu đèn giao thông để xe từ đường ĐT743 đi thẳng qua đường ĐT747B được nhiều hơn tránh ùn tắc giao thông.

Sở Giao thông vận tải trả lời: Đã đề nghị Tổng Công ty Becamex.IDC rà soát, điều chỉnh.

9. Cử tri phường Vĩnh Phú: Kiến nghị ngành chức năng tăng cường, có kế hoạch định kỳ thực hiện công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại cổng chào Bình Dương (xe khách các tỉnh đậu đỗ lên xuống khách và hàng hóa,…)

Công an tỉnh trả lời:

Hàng tuần, phòng Cảnh sát giao thông đều xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 13 khu vực đoạn cổng chào Bình Dương đến ngã 4 Hòa Lân, bố trí 02 tổ, chia làm 04 ca tổ chức. Qua đó đã xử lý nhiều trường hợp xe khách thường xuyên dừng, đỗ, đón trả khách tại cổng chào Bình Dương (từ đầu năm 2020 cho đến nay đã lập biên bản: 112 trường hợp, trong đó: Dừng, đỗ 109 trường hợp; Đón, trả khách 03 trường hợp). Mặt khác, Công an thành phố Thuận An đã xây dựng kế hoạch số 41/KH-CATP-CSGT,TT ngày 18/4/2020 về phòng, chống, xử lý thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe thành đoàn, đua xe, cổ vũ trái phép trên địa bàn, trong đó, có tuyến Đại lộ Bình Dương đoạn từ khu vực Cổng chào Bình Dương đến ngã tư cầu Ông Bố. Kết quả, kịp thời phát hiện và ngăn chặn 03 vụ với khoảng 160 thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy thành đoàn, chạy quá tốc độ trên tuyến Đại lộ Bình Dương (khu vực cổng chào Bình Dương), lập biên bản 12 trường hợp, tạm giữ 12 phương tiện. Đã lắp đặt camera an ninh tại khu vực cổng chào Bình Dương để khi phát hiện có tình huống liên quan đễn an ninh trật tự thì tổ chức kiểm tra, xử lý. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự đều có kế hoạch tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến đường do thành phố Thuận An quản lý, phối hợp Công an phường Vĩnh Phú trong công tác tuần tra xử lý về trật tự đô thị tại khu vực cổng chào Bình Dương, các hành vi vi phạm của các loại phương tiện ô tô tải đi vào đường cấm trên địa bàn phường, kết quả 9 tháng đầu năm 2020 đã phát hiện xử lý 420 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực trật tự đô thị. Hiện nay, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực cổng chào Bình Dương có chuyển biến so với thời gian trước.

10. Cử tri phường Vĩnh Phú: đề nghị xem xét lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ giữa đường Vĩnh Phú 37 và Đại lộ Bình Dương để đảm bảo an toàn cho người dân và học sinh khi qua đường.

Sở Giao thông vận tải trả lời: UBND tỉnh đã chỉ đạo, Sở GTVT sẽ phối hợp với chủ đầu tư và các ngành chức năng khảo sát để có phương án thực hiện phù hợp.

11. Cử tri phường Bình Hòa: Đề nghị tỉnh khi mở rộng một bên tuyến đường Đại lộ Bình Dương cần xem xét không dịch chuyển con lươn, điều chỉnh tiêm đường để tránh mở rộng lộ giới xây dựng, ảnh hưởng đến quyền lợi đất đai của các hộ dân thuộc bên được mở rộng.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 03/4/2019; theo đó, dự án cải tạo mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Vĩnh Phú đến điểm giao lộ đường Lê Hồng Phong được mở rộng về bên phải thêm 02 làn xe. Hiện dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2019.

Việc thi công dãy phân cách giữa (con lươn) sẽ được thực hiện theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

12. Cử tri phường Bình Hòa*: Đề nghị cấp thẩm quyền xem xét đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng dọc theo đường kênh Ba Bò. Do vấn đề này cử tri đã phản ánh và được trả lời cử tri trong các đợt tiếp xúc trước sẽ được lắp đặt vào giữa năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

UBND thành phố Thuận An trả lời:

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND phường Bình Hòa và đơn vị thiết kế đã thiết kế hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng dọc đường ven kênh Ba Bò. Quy mô công suất chủ yếu như sau: chiều dài tuyến 2.898m, sử dụng 03 trạm điều khiển, hệ thống được bố trí đi âm dưới đất toàn tuyến, gồm 62 trụ STK, 62 cần đèn đơn, 62 bộ đèn chiếu sáng sử dụng công nghệ led có công suất 120 w/bộ đèn với tổng kinh phí thực hiện khoảng 3,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay do vướng nguồn vốn nên chưa thực hiện được, UBND thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch nghiên cứu, bố trí nguồn vốn để thực hiện.

13. Cử tri phường An Phú: Phản ánh trước đây khi bố trí tái định cư cho dân tại khu phố 3, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH Một Thành viên (Becamex IDC) cam kết thực hiện các công trình công cộng như công viên, trường học, và các tiện ích khác, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện và hiện tại cũng không còn quỹ đất để người dân hưởng thụ, nhất là cây xanh và trường học. Đồng thời đề nghị Tổng công ty Becamex IDC khi thực hiện dự án cần quan tâm đến chất lượng công trình hơn.

UBND thành phố Thuận An trả lời:

UBND thành phố Thuận An đã đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri phường An Phú và trả lời bằng văn bản gửi về UBND thành phố Thuận An. Sau khi có văn bản trả lời của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP, UBND thành phố sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

14. Cử tri phường Lái Thiêu: Đề nghị tỉnh quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng nghĩa trang phục vụ cho người có công với cách mạng khi qua đời.

Sở Xây dựng trả lời:

Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi người có công được thực hiện theo quy định về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do Quốc hội ban hành.

Đồ án Quy hoạch tổng thể địa điểm các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Sở Xây dựng tổ chức lập có đối tượng quy hoạch là nghĩa trang đô thị, không bao gồm nghĩa trang liệt sỹ (trong đó có người có công với cách mạng). Theo đó, chưa có quy hoạch khu an táng riêng cho người có công với cách mạng khi qua đời.

16. Cử tri Phường Bình Chuẩn: Phản ánh Công ty sơn Hoa Việt tổ 29 trong quá trình sản xuất phát sinh mùi hôi ảnh hưởng sức khỏe của người dân. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và có phương án di dời công ty này vì thường xuyên có phát sinh mùi hôi do hóa chất và nằm cạnh khu dân cư không an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: Qua rà soát hồ sơ, Công ty Sơn Hoa Việt chưa lập hồ sơ về môi trường theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của Công ty trong năm 2020, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

17. Cử tri Phường Bình Chuẩn*: Qua nhiều lần kiến nghị thì việc giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trong khu dân cư thương mại Bình Chuẩn (gọi là Khu dân cư Trung Quý) vẫn chưa được giải quyết. Đồng thời các công trình hạng mục trong dự án như đường cống nước thải, công viên cây xanh, trường học và các thiết chế văn hoá khác chưa được thực hiện nghiêm túc, hoàn chỉnh, hiện nay đoạn đường từ khu dân cư ra đường ĐT743 nước không thoát ra được nên ứ đọng nước thường xuyên. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết dứt điểm.

Sở Xây dựng trả lời:

Dự án Khu dân cư thương mại Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An do Công ty TNHH Trung Quý làm chủ đầu tư. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) - Công an tỉnh Bình Dương (nay Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an tỉnh Bình Dương) đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đó có liên quan đến dự án Khu dân cư thương mại Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Do đó, khi nào có kết luận của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an tỉnh Bình Dương, Phòng Quản lý đô thị sẽ tham mưu UBND thành phố Thuận An đề nghị chủ đầu tư Khu dân cư thương mại Bình Chuẩn thực hiện theo đúng quy định. Trước mắt, địa phương sẽ đề nghị Công ty TNHH Trung Quý khắc phục nạo vét hố ga và cống thoát nước tại khu vực ứ đọng nước mà cử tri phường Bình Chuẩn phản ánh đã nêu trên.

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với UBND thành phố Thuận An để đôn đốc, yêu cầu Công ty TNHH Trung Quý thực hiện trách nhiệm đầu tư hạ tầng khu nhà ở theo Quy hoạch chi tiết được duyệt.

18. Cử tri phường An Phú: Phản ánh trong đợt dịch bệnh Covid -19, Nhà nước vận động kêu gọi thực hiện giảm tiền thuê trọ, kiot cho người dân, nhưng thuế đối với nhà nước thì chưa được miễn, giảm đề nghị tỉnh nên có chính sách miễn, giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp để ổn định cuộc sống và sản xuất.

Cục Thuế tỉnh trả lời:

Nhằm kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, kinh doanh gặp khó khăn trong việc sản xuất, kinh doanh do tác động của dịch bệnh Covid – 19, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp hỗ trợ như:

Ngày 08/4/2020, Chính phủ có Nghị định số 41/2020/NĐ-CP quy định về việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất;

Ngày 09/4/2020, Chính phủ có Nghị quyết số 42/NQ-CP quy định về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19;

Ngày 29/5/2020, Chính phủ có Nghị quyết số 84/NQ-CP quy định về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19;

Ngày 02/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 quy định về mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân;

Ngày 19/6/2020, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP quy định về giảm thuế nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác;

Ngày 28/6/2020, Chính phủ có Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020;

Ngày 10/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84 ngày 29/5/2020 của Chính phủ;

Ngày 15/9/2020, Chính phủ có Nghị định số 109/2020/NĐ-CP quy định về gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Đề nghị các cử tri căn cứ các quy định, các văn bản về miễn, giảm, gia hạn của Quốc hội, Chính phủ nêu trên đối với các điều kiện thực tế mà cử tri hoặc doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đáp ứng để áp dụng phù hợp.

19. Cử tri xã An Sơn: Phản ánh tình hình tinh giản biên chế theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP, hiện nay tỉnh có thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Ngành địa chính và TBXH áp lực rất nhiều. Theo như phản ánh hiện nay ngành Thương binh - Xã hội có một cán bộ phụ trách cộng tác viên, nhưng lương chỉ có 1.0. Đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ thêm cho cán bộ cộng tác viên ngành Thương binh - Xã hội.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội trả lời:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 về việc bố trí đội ngũ cộng tác viên và chế độ phụ cấp cho cộng tác viên công tác xã hội; Kế hoạch số 4480/KH-UBND ngày 19/12/2014 về việc tuyển chọn, bố trí, sử dụng và đào tạo cộng tác viên công tác xã hội tại xã, phường, thị trấn.

Như vậy, theo quy định hiện hành "Cộng tác viên công tác xã hội cấp xã làm việc theo chế độ hợp đồng cộng tác viên công tác xã hội (do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã tuyển chọn theo quy định tiêu chuẩn và ký hợp đồng cộng tác viên), được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định". Cụ thể: Tương đương với mức lương cơ sở tối thiểu hiện tại là 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị định số 38/2019NĐ-CP ngày 09/5/2019).

Thời gian qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã có quan tâm và kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nâng mức phụ cấp cho đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội cấp xã lên 2.0 bằng mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa có ý kiến từ Trung ương. Do đó, tỉnh và địa phương vẫn sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ.

20. Cử tri xã An Sơn: kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh tăng cường quản lý đối với cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh về đạo đức nghề nghiệp. Qua thực hiện công tác giám sát của Ban kinh tế xã hội HĐND xã An Sơn phát hiện 02 trẻ em ở trung tâm bảo trợ xã hội Tỉnh (trụ sở tại phường An Thạnh, Thuận An) đang theo học tại trường Mầm Non Hoa Mai 3 của xã An Sơn có dấu hiệu bị cán bộ trung tâm bạo hành (đã có biên bản làm việc của công an phường An Thạnh).

Sở Lao động Thương binh và Xã hội trả lời:

Vụ việc theo như phản ảnh của cử tri xã An Sơn xảy ra vào đầu tháng 7 năm 2020. Do trong giờ cơm có một số cháu nghịch phá, đánh bạn; các nhân viên thực hiện nhiệm vụ chăm sóc các cháu đã nhắc nhở nhiều lần nhưng các cháu không nghe nên các nhân viên bắt 02 cháu nghịch phá nằm xuống đánh vào mông làm nổi lằn trên mông. Khi 02 cháu trên đi học mẫu giáo, các cô giáo ở Trường Mầm non Hoa Mai 3 thuộc xã An Sơn, thành phố Thuận An phát hiện và phản ánh đến UBND phường An Thạnh. UBND phường đã chỉ đạo cho Công an phường mời các nhân viên của Trung tâm đến làm việc; tại buổi làm việc, các nhân viên đã nhận hành vi sai trái của mình và nhận lỗi, rút kinh nghiệm và hứa không tái phạm.

Về phía Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm và yêu cầu Trung tâm cần chấn chỉnh đối với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng tại Trung tâm; kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với các nhân viên đã có hành vi bạo hành; nghiêm cấm để xảy ra tình trạng bạo hành tại Trung tâm trong thời gian tới.

Về phía Trung tâm cũng đã họp kiểm điểm trong Chi bộ, khiển trách thông báo toàn đơn vị và hạ bậc xếp loại khen thưởng 06 tháng đối với các nhân viên có hành vi đánh các cháu trên.

21. Cử tri Lương Thị Tánh, tổ 10 khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn: kiến nghị phần mộ của liệt sĩ Đỗ Hữu Xuân, sinh năm 1940, mất ngày 10/01/1969 (quê quán: Bình Chuẩn, Thuận An) đã được quy tập từ khu mộ thuộc phường Bình Hòa về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương (vào khoảng năm 1977, 1978) nhưng qua nhiều lần chỉnh trang lại nghĩa trang thì đến nay phần mộ của liệt sĩ nêu trên đã bị thất lạc, thân nhân đến viếng nhưng không tìm được mộ. Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương giúp đỡ gia đình sớm tìm được phần mộ của liệt sĩ để viếng thăm và nhang khói.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh kiểm tra, hiện không có mộ liệt sĩ Đỗ Hữu Xuân với thông tin nêu trên trong danh sách và mộ đang được quản lý tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Trước đây việc quy tập hài cốt liệt sĩ những năm sau chiến tranh đa phần là không có hồ sơ quy tập; việc xây dựng mộ liệt sĩ chưa được chú trọng như: vỏ mộ được xây bằng vật liệu không bền, thông tin trên bia ghi bằng tay và màu mực dễ phai; công tác lập và lưu trữ hồ sơ quy tập chưa được chú trọng; việc bàn giao và chuyển giao hồ sơ quy tập còn thiếu chặt chẽ. Do đó, cũng có xảy ra một vài trường hợp mất thông tin. Trong thời gian tới, khi có văn bản chỉ đạo của Cục Người có công, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ thực hiện việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin gửi về ngân hàng gene để tách chiếc phục vụ cho việc đối chiếu, so sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

22. Cử tri phường An Phú: phản ánh công tác nghiệm thu công trình hệ thống thu gom nước thải trên đường Bùi Thị Xuân còn chưa được chặt chẽ, Sau khi thi công chưa trả lại mặt bằng, chỉ dặm vá lại một số đoạn đã thi công. Đề nghị đội giám sát thi công cung cấp bản vẽ và thiết kế cho Ban giám sát cộng đồng xã, phường để cùng nhau giám sát được hiệu quả hơn.

Sở Xây dựng trả lời:

Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt trên tuyến đường Bùi Thị Xuân thuộc Dự án thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An - Thuận An và Tân Uyên, hiện gói thầu đã thi công xong và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 06 năm 2019, hiện nay công trình đã hết hạn bảo hành. Trước khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh đã thực hiện các bước theo quy định quản lý đầu tư xây dựng. Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh đã và tiếp tục kiểm tra và xử lý bảo trì công trình theo quy định.

23. Cử tri phường Hưng Định: đề nghị Công ty Điện lực Bình Dương tiếp tục hoàn thiện việc cấm trụ hạ thế trạm nhà thờ Búng do đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây Lắp Điện Sông Bé Electric chưa hoàn thiện việc thi công trồng trụ đường điện hạ thế vào tuyến hẻm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đối với công trình "Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp xóa hình thức câu phụ, dùng chung trên địa bàn tỉnh Bình Dương - năm 2019" thuộc địa bàn phường Hưng Định, thành phố Thuận An.

Sở Công Thương trả lời:

Trước đây năm 2019, Ban Quản lý dự án Công ty Điện lực Bình Dương và Điện lực Thuận An có phối hợp cùng với đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, cùng với UBND phường Hưng Định xuống làm việc với các hộ dân và đơn vị quản lý cấp nước để xử lý đoạn lưới hạ thế từ trụ 6-2-3 đến trụ 6-2-6 vướng mặt bằng thi công không thể trồng trụ. Tuy nhiên, không thống nhất xử lý được do tuyến đường hẻm dự kiến thi công trồng trụ điện quá hẹp (khoảng 2,5m), 2 bên đường các hộ dân đã xây hàng rào sát đường và phía dưới đường sát hàng rào là đường ống cấp nước sạch nên không thể trồng trụ sát mép đường được, các hộ dân không đồng ý cho trồng trụ vào phía trong hàng rào, bên Công ty cấp nước thì đề nghị phải trả chi phí mới xử lý ống nước tại các vị trí trồng trụ (khoảng 2 triệu/1 vị trí). Do tiến độ công trình cần hoàn thành trong năm 2019. Vì vậy, các bên cùng thống nhất xử lý thiết kế bằng giải pháp cắt giảm khối lượng đầu tư (chỉ đầu tư 2 vị trí trụ điện đầu tuyến và cắt giảm 04 vị trí trụ hạ thế cuối tuyến, từ vị trí trụ 02 xây dựng mới đến cuối hẻm vẫn đảm bảo cấp điện cho các hộ dân) trên tuyến hẻm nêu trên. Đến nay công trình trên đã được nghiệm thu đóng điện vận hành đưa vào sử dụng.

Vì vậy, đến nay Công ty Điện lực Bình Dương không thể triển khai thi công tiếp dự án theo nội dung kiến nghị của cử tri phường Hưng Định, đề nghị các hộ dân tại khu vực tuyến hẻm này liên hệ trực tiếp với Điện lực Thuận An để được hướng dẫn di dời các đồng hồ điện về 2 vị trí trụ điện đã được đầu tư (trụ 6-2-1 và trụ 6-2-2) để giảm bán kính cấp điện và ổn định điện áp cuối nguồn.

* Thành phố Dĩ An:

1. Cử tri phường Đông Hòa*: Tiếp tục phản ảnh việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khu dân cư 710 quá chậm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Công an tỉnh trả lời:

Ngày 20/5/2020, Công an tỉnh có Công văn số 172/CAT-PV01 về việc báo cáo tiến độ điều tra, giải quyết vụ án hình sự liên quan Khu dân cư 710. Theo đó, hiện còn những khó khăn, vướng mắc cần sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan chức năng, cụ thể: Việc định giá kéo dài, do thời điểm yêu cầu định giá là các năm 2003, 2004 và 2005, tính đến thời điểm hiện tại đã hơn 15 năm nên đơn vị tư vấn rất khó tiếp cận các nguồn thông tin giao dịch trên thị trường tại thời điểm định giá (Hợp đồng mua bán đất tại khu vực phường Đông Hòa đã giao dịch thành công). Vì vậy, ngày 28/02/2020 Sở Tài chính đã có văn bản số 653/STC-GCS gửi Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa, Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Dĩ An, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An đề nghị hỗ trợ cung cấp các thông giao dịch tại khu vực và thời điểm yêu cầu định giá. Công ty Thế Hệ Mới đang tiến hành thu thập các nguồn thông tin giao dịch trên thị trường tại khu vực phường Đông Hòa và thời điểm yêu cầu định giá là vào các năm 2003, 2004 và 2005. Đối với các lô đất cấp cho cán bộ, công nhân viên Công ty 710 đúng đối tượng, (do vụ việc xảy ra đã lâu năm 2003), nhằm tránh việc người dân bức xúc làm phát sinh thành điểm nóng khiếu kiện đông người kéo dài trong thời gian tới, Công an tỉnh đã có văn bản báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các ngành chức năng xem xét cấp đất theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/6/2020, Sở Tài chính đã có Công văn số 2332/STC-GCS về việc thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh biết Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh không có cơ sở để xác định giá đất cụ thể tại thời điểm yêu cầu định giá năm 2003, 2004, 2005 do không có thông tin. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an tỉnh tiếp tục phối hợp Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh  thu thập hồ sô, tài liệu phục vụ việc định giá 93 lô đất (đã định giá 02 lô D1, D3) và định giá tài sản trên đất (nhà ở) của 47 lô đất tại Khu nhà ở cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 710. Sau khi có kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an tỉnh phục hồi điều tra, làm rõ vụ án theo quy định.

2. Cử tri phường Đông Hòa: Đề  nghị mở rộng đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do hiện nay một số nhóm đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp nhưng không được hỗ trợ như: cấp dưỡng tại các trường tư thục, giáo viên, bảo mẫu tại các trường tư thục, thợ hớt tóc, bảo vệ.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời:

Đối với nội dung đề xuất mở rộng đối tượng người lao động làm việc theo hợp đồng tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (chi hoạt động) không có doanh thu, hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương, Sở có ý kiến phản hồi như sau:

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 42/2020/NĐ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc kiến nghị Chính phủ xem xét bổ sung mở rộng đối tượng thụ hưởng tới các chủ thể khác ngoài doanh nghiệp như: các trường dân lập, tư thục, các trường công lập tự đảm bảo chi thường xuyên có sử dụng lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/2020/NĐ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg để hỗ trợ người lao động làm việc theo hợp đồng tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (chi hoạt động) không có doanh thu, hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương.

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19. Trong đó, có quy định: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

3. Cử tri phường Đông Hòa*: Phản ảnh việc chi Bảo hiểm y tế đối với đối tượng dân công hỏa tuyến chỉ được chi trả 80%, trước đây là 100%. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết thỏa đáng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời:

Theo quy định của pháp luật về BHYT, đối với "Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế" (Điểm đ Khoản 5, Điều 3, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ), nhưng không phải là đối tượng cựu chiến binh quy định tại Khoản 4, Điều 3, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ thì không được hưởng quyền lợi (mức hưởng) BHYT như các đối tượng người có công với cách mạng (100%).

Đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 22 của Luật BHYT, chỉ được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục và có số tiền chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, đây là quy định nhằm bảo đảm quyền lợi cho tất cả các đối tượng tham gia BHYT.

4. Cử tri phường An Bình: Đề nghị cho biết trách nhiệm của các ngành chức năng có liên quan đến các dự án do Công ty TNHH bất động sản Phú Hồng Thịnh làm chủ đầu tư.

Sở Xây dựng trả lời: Hiện nay, các cơ quan chức năng đang thu thập thông tin đối với các dự án do Công ty TNHH bất động sản Phú Hồng Thịnh làm chủ đầu tư, đến nay chưa có kết luận. Do đó, sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền UBND tỉnh sẽ cung cấp thông tin về trách nhiệm của các đơn vị có liên quan theo quy định.

* Thị xã Tân Uyên:

1. Cử tri phường Thạnh Phước*: Phản ánh dự án quy hoạch cảng Thạnh Phước giai đoạn 2, đến nay đã quá lâu mà không triển khai thực hiện. Người dân cũng đã có ý kiến nhiều lần, có trả lời nhưng đến nay vẫn  không thực hiện, nay tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương trả lời dứt khoát là có thực hiện hay không, nếu có thì thời gian nào, vì một số hộ dân có đất trong khu quy hoạch hiện đang bị hạn chế một số quyền về sử dụng đất theo quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

- Dự án quy hoạch cảng Thạnh Phước giai đoạn 2 sẽ tiếp tục thực hiện;

- Thời gian thực hiện dự án sẽ phụ thuộc vào tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư;

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo quy hoạch đã được duyệt, nhằm phát triển vận tải đường thủy nội địa, góp phần phát triển KTXH và giảm áp lực cho hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Cử tri các xã - phường trên địa bàn Thị xã Tân Uyên có rất nhiều ý kiến: đề nghị UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ cho người dân trong việc chuyển mục đích sử dụng đất mà trước đây do lịch sử để lại nhiều năm, người dân đã xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, nay đất của người dân phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của nhà nước nhưng muốn chuyển mục đích để làm thủ tục đất đai đúng quy định thì không thực hiện được do yêu cầu phải trả lại hiện trạng đất đai ban đầu mới chuyển được (buộc tháo dỡ các công trình trên đất) gây khó khăn và thiệt hại kinh tế của người dân.

UBND thị xã Tân Uyên trả lời:

Trước đây, huyện Tân Uyên (nay là thị xã) là huyện nông nghiệp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn đất đai chưa có giá trị cao, quan điểm của người dân là an cư, lạc nghiệp nên các hộ dân đa số đều dựng nhà ở để có nơi ở ổn định, mưu sinh trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dần dần sau đó khi đã ổn định, các hộ tự ý sửa chữa nhà, xây dựng cơi nới nhà mà không xin phép…; đồng thời khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng dựa trên bản đồ địa chính, không qua đo đạc thực tế và khi buôn bán chuyển nhượng cũng dựa trên giấy chứng nhận có sẵn mà không kiểm tra thực tế nên không phản ánh đúng hiện trạng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận, thời điểm đăng ký biến động. Ngoài ra, việc quản lý đất đai trước đây cũng còn chưa chặt chẽ, việc xin giấy phép xây dựng chỉ mới quy định từ năm 2006.

 Hiện nay, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đã có hướng dẫn khi các hộ dân đăng ký biến động quyền sử dụng đất phải kiểm tra thực tế và rất nhiều hộ dân khi thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất vướng phải trường hợp đã xây dựng nhà ở, công trình trên đất nông nghiệp, nên bị ngăn chặn, không thực hiện được các quyền nếu chưa giải quyết xong vấn đề vi phạm về đất đai (chủ yếu là xây dựng nhà, công trình trên đất nông nghiệp).

Trước đây việc xử phạt vi phạm hành chính về đất đai áp dụng theo Nghị định số 102/1014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 thì trường hợp vi phạm về đất đai đối với hành vi xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp phải xử phạt với hình phạt chính là phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả là trả lại hiện trạng ban đầu.

Nhận thấy việc trả lại hiện trạng ban đầu là lãng phí tài sản của người dân, đồng thời nếu chỉ phạt tiền và cho người dân chuyển mục đích sang loại đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiện tại sẽ không còn xảy ra tình trạng sử dụng đất sai mục đích và mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ tiền sử dụng đất của các hộ dân phải nộp, được nhiều người dân mong muốn và ủng hộ. Do đó, UBND thị xã đã 02 lần kiến nghị UBND tỉnh cho phép thực hiện nội dung như trên (chỉ áp dụng đối với trường hợp vi phạm trước ngày 01/7/2014).

Tuy nhiên, căn cứ quy định pháp luật, UBND tỉnh không thống nhất nội dung cho người dân vi phạm đất đai được chuyển mục đất sử dụng đất, do đó nhiều năm qua UBND thị xã vẫn không thể giải quyết được việc chuyển mục đích sử dụng đất vi phạm của người dân.

 Ngày 19/11/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thay thế Nghị định 102/1014/NĐ-CP ngày 10/11/2014. Tại Điểm b, Khoản 5, Điều 9; Điểm b, Khoản 4, Điều 10; Điểm b, Khoản 4, Điều 11; Điểm b, Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP có quy định việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích buộc đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (Trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận mà thửa đất có vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01/7/2014 như: đã xây dựng nhà ở trước ngày 01/7/2014, nếu hiện nay phù hợp quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận).

Xét thấy theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP thì việc cho người dân vi phạm được phép chuyển mục đích sử dụng đất là có cơ sở, do đó ngày 31/3/2020, UBND thị xã có Tờ trình số 1070/TTr-UBND trình UBND tỉnh về việc cho phép hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai đối với trường hợp đã vi phạm pháp luật về đất đai diễn ra trước ngày 01/07/2014 nhưng nay phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong đó, UBND thị xã kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận cho UBND thị xã Tân Uyên thực hiện cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích (trên đất đã xây dựng công trình) diễn ra trước ngày 01/7/2014 nhưng nay phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đáp ứng các điều kiện "Hành vi vi phạm xảy ra trước ngày 01/7/2014; không vi phạm chỉ giới xây dựng; không ảnh hưởng các công trình lân cận; không tranh chấp; xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp; phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt" mà không phải khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng ban đầu.

Tuy nhiên, ngày 10/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2497/STNMT-CCQLĐĐ về việc xử lý vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân của UBND thị xã Tân Uyên. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về lĩnh vực xây dựng: Đối với các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ diễn ra trước ngày 01/7/2014 thì việc ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là vẫn phải thực hiện theo quy định. Ngày 16/6/2020, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 2825/UBND-KT về việc xử lý vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số số 2497/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/6/2020, chỉ đạo rà soát, xử lý các vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn theo đúng quy định.

Do đó, đến nay UBND thị xã vẫn không có cơ sở để giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động với trường hợp vi phạm đất đai cho người dân.

Trong tình hình hiện nay, UBND thị xã đã tiếp tục nghiên cứu và dự kiến sẽ xin ý kiến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trong tháng 10/2020 về nội dung, trước mắt cho người dân được chuyển mục sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai đối với phần diện tích đất không vi phạm trong thửa đất có một phần diện tích vi phạm, phần diện tích còn lại không vi phạm. 

UBND thị xã đã cố gắng tập trung nghiên cứu, xin ý kiến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để giải quyết cho người dân, thời gian tới trường hợp không được chấp thuận theo nội dung trên, UBND thị xã sẽ thực hiện theo chỉ đạo tiếp tục không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, không cho đăng ký biến động đất đai đối với các thửa đất có vi phạm và sẽ thực hiện các biện pháp hành chính buộc người dân khôi phục tình trạng của đất như trước khi vi phạm.

3. Cử tri khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh*: Không thống nhất với trả lời của Sở Tài nguyên môi trường (TNMT) về hoạt động của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh, có thể Sở TNMT căn cứ vào hồ sơ, hoá đơn kinh doanh mua bán của Công ty để trả lời là Công ty còn hoạt động đến tháng 6/2019 là chưa đúng với hiện trạng sản xuất của Công ty. Đề nghị các ngành của Tỉnh tổ chức đi kiểm tra thực tế tại Công ty, có sự tham gia của địa phương và người dân sống trong khu phố để thấy rỏ việc đất đai, nhà xưởng của Công ty đã bỏ hoang hoá từ năm 2013, mái tole nhà xưởng hiện đã mục nát, người dân sợ khi trời mưa, dông bảo tole bay sẽ ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung quanh, đất bỏ hoang để cỏ mọc mùa mưa thì có nguy cơ xảy ra các loại dịch bệnh, mùa khô thì nguy cơ xảy ra cháy rất nguy hiểm. Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo xác minh cụ thể và thu hồi đất giao cho địa phương xây dựng trường học, vì hiện nay nhu cầu xây dựng trường học cho học sinh trên địa bàn phường rất lớn.

Sở Tài Nguyên và Môi trường trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị và địa phương kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam). Sở Tài nguyên và Môi trường đã lấy ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục thuế về tình hình hoạt động của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) để làm cơ sở trả lời kiến nghị của cử tri, theo đó:

- Tại Công văn số 2797/SKHĐT-ĐKKD ngày 24/12/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết "chưa tiếp nhận hồ sơ thay đổi, tạm ngưng, chấp dứt hoạt động doanh nghiệp hoặc thay đối, tạm ngưng, chấm dứt hoạt động dự án của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam)".

- Tại Công văn số 133/CT-TTKT3 ngày 03/01/2020, Cục Thuế cho biết:

"- Công ty có chấp hành thực hiện kê khai thuế và thực hiện nộp thuế theo kê khai vào ngân sách nhà nước theo quy định. Đến thời điểm ngày 30/12/2019, công ty còn nợ 74.524.554 đồng tiền thuế đất phi nông nghiệp (tiểu mục 1603).

- Trong thời hạn hai (02) năm tính đến thời điểm hiện tại trở về trước, công ty không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế và gian lận về thuế.

- Doanh thu năm 2018 theo tờ khai quyết toán thuế TNDN và tờ khai thuế GTGT quý I, Quý II năm 2019: Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) không phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quý 3/2019 Công ty phát sinh doanh thu bán hàng trong nước 1 hóa đơn với tổng doanh thu và thuế giá trị gia tăng là 440.000.000đồng.

- Từ ngày 01/01/2018 đến nay Công ty không phát sinh doanh thu xuất khẩu".

Từ những cơ sở nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường không có đủ cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) theo kiến nghị của cử tri.

4. Cử tri Phạm Thị Râm, khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hoà: Phản ánh hiện nay việc mua BHYT bắt buộc của học sinh tiểu học hơn 600.000 đồng/học sinh, như vậy là quá cao và chưa phù hợp, vì so sánh nếu như học sinh được tính theo hộ gia đình thì có chế độ giảm dần số tiền sẽ thấp hơn. Kiến nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét lại giá mua BHYT của học sinh tiểu học cho phù hợp và công bằng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời:

- Căn cứ điều 12 của Luật BHYT. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gốm 06 nhóm:

Nhóm do người lao động và sử dụng lao động đóng.

Nhóm do cơ quan BHXH đóng.

Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng.

Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng (trong đó có học sinh, sinh viên).

Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Nhóm đối tượng khác.

Đồng thời khoản 2 Điều 13 Luật BHYT quy định: "Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này". Từ những căn cứ trên, đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) được xếp trước đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình, nên các em HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục phải tham gia BHYT bắt buộc tại trường học. Hơn nữa, HSSV đang được nhà nước hỗ trợ 30% kinh phí đóng BHYT (chỉ còn phải 70% kinh phí), vì vậy mức đóng cho 12 tháng là: 563.220 đồng, thấp hơn so với người đầu tiên trong hộ gia đình tham gia BHYT phải đóng cho 12 tháng lên đến 804.600 đồng. Năm học vừa qua tại tỉnh các trường học đã tham gia BHYT cho HSSV lên đến 99%, mong cử tri hiểu và tham gia BHYT HSSV đầy đủ cho con cháu của mình. 

5. Cử tri Nguyễn Minh Tuấn, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình: Phản ánh trong báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện KTXH của tỉnh có nội dung tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 84,9% như vậy là quá thấp. Kiến nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời nguyên nhân vì sao và có giải pháp gì để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian tới.

Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời:

Tính đến 31/8/2020 số người tham gia BHYT toàn tỉnh là 2.024.518 người, chỉ đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 78,8% so với dân số của tỉnh ước năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh (2.568.589 người) và đạt 82,4% dân số tỉnh theo số liệu báo cáo dân số toàn tỉnh năm 2019 (tính đến ngày 13/11/2019 là 2.456.319 người).

Lý do, sau điều tra dân dân số và nhà ở năm 2019, dân số tỉnh Bình Dương tăng cơ học cao, tăng hơn 230.000 người. Vì có nhiều lao động nhập cư trên 06 tháng được tính vào dân số của tỉnh. Do đó, tính đến nay tỷ lệ bao phủ BHYT tính trên hơn 2,5 triệu dân còn thấp như cử tri đã nêu.

Giải pháp thực hiện trong thời gian tới:

- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2006/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thực chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh và sau đó Ban chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo (Quyết định số 95/QĐ-BCĐ ngày 09/09/2019). BHXH tỉnh sẽ tham mưu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động ban chỉ đạo với sự vào cuộc của thành viên Ban chỉ đạo để đẩy mạnh các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

- Đối với việc rà soát đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, hoặc chưa tham gia BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động theo Công văn số 3045/BHXH-BT ngày 20/8/2019 của BHXH Việt Nam. BHXH Bình Dương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả để tăng đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc tại đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động. Ngoài ra BHXH tỉnh sẽ tăng cường công tác phối hợp và tích hợp thông tin dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

- Đối với BHYT hộ gia đình cơ quan BHXH sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường; đại lý thu BHXH, BHYT và Ban điều hành khu phố, ấp tuyên truyền chính sách BHYT và vận động người dân tích cực tham gia BHYT theo hộ gia đình. Đảm bảo mọi người đều có thẻ BHYT góp phần nâng cáo tỷ lệ bao phủ BHYT.

- Đối với BHYT học sinh, sinh viên phấn đấu trong năm học mới 2020-2021 đạt tỷ lệ 100% tham gia BHYT HSSV tại các trường đại học.

- Ngoài ra các đối tượng chính sách được ngân sách nhà nước đóng để cấp thẻ BHYT, cơ quan BHXH sẽ phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước cấp thẻ BHYT kịp thời đúng quy định.

Với các giải pháp trên BHXH tỉnh phấn đấu cuối năm 2020 đảm bảo tỷ lệ bao phủ BHYT 90% theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh năm 2020.

* Thị xã Bến Cát:

1. Cử tri Phạm Tấn Tài, ấp Kiến Điền  và Võ Thị Mỹ Phượng, ấp Kiến An xã An Điền: Đồng đề nghị nạo vét mương thoát nước dọc hai bên tuyến đường ĐT748 đồng bộ và tiếp tục nạo vét đoạn cuối ấp Kiến An.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Thời gian qua, tình trạng người dân tự ý san lắp mương dọc trên ĐT.748 để xây dựng công trình, lối ra vào nhà dân … làm hạn chế khả năng thoát nước của hệ thống mương dọc của tuyến đường này. Để giải quyết tồn tại trên, ngày 21/11/2019, Sở GTVT đã có Công văn số 4311/SGTVT-QLGT, đề nghị UBND thị xã Bến Cát chỉ đạo xử lý, khắc phục tình trạng người dân đắp đất chặn dòng chảy mương thoát nước dọc trên các tuyến đường tỉnh.

Để phát huy hiệu quả hệ thống mương dọc ĐT.748, Sở GTVT đã và sẽ tiếp tục đề nghị UBND thị xã Bến Cát tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương kiểm tra và xử lý các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, san lấp hệ thống mương dọc các tuyến đường tỉnh (trong đó có ĐT.748).

2. Cử tri Hồ Ngọc Trinh, ấp Kiến Điền, xã An Điền: Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm giao thông trên đoạn đường ĐT748.

Công an tỉnh trả lời:

Tuyến đường ĐT748 dài khoảng 10 km đi qua địa bàn xã An Điền và Phú An, thị xã Bến Cát là tuyến đường chỉ có 01 chiều đi và 01 chiều về, trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình trật tự, an toàn giao thông trên tuyến ĐT748, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Bến Cát triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề xử lý vi phạm và phân công lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường phối hợp, hỗ trợ Công an các xã trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến ĐT748.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đảm bảo tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Bến Cát nói chung và tuyến ĐT748 nói riêng, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an thị xã Bến Cát triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm; tổ chức đợt cao điểm tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, đối với các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và tiếp tục tổ chức cho chủ các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tổ chức ký cam kết nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm về an toàn giao thông trên tuyến ĐT748. Đồng thời, kiến nghị ngành Giao thông vận tải nghiên cứu, xem xét nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT748.

3. Cử tri Nguyễn Thị Minh Thu, Khu phố 1, phường Mỹ Phước: Phản ánh tình trạng đầu đường đôi ĐT749A thuộc khu phố 1 (đoạn bên trái tuyến từ Cầu Quan đến nhà bà Đặng Thị Bích Sen) bị sụp lỡ, tạo thành hố rỗng lớn gây nguy hiểm đến người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng xem xét và có hướng khắc phục.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Tuyến đường đôi ĐT.749A thuộc khu phố 1 (đoạn bên trái tuyến từ Cầu Quan đến nhà bà Đặng Thị Bích Sen) UBND thị xã Bến Cát quản lý. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã Bến Cát xem xét, giải quyết theo phản ánh của cử tri.

4. Cử tri Nguyễn Văn Đậu, Khu phố 3, phường Tân Định: Phản ánh hệ thống thoát nước đường Quốc lộ 13 đoạn từ nhà ông Mười Bừng đến suối Cầu Định đã kiến nghị hơn 10 năm nay, có cống thoát nước nhưng thường xuyên bị nghẹt, khi trời mưa bị ngập nước gây ra tai nạn cho người tham gia giao thông. Kiến nghị cấp trên xem xét, giải quyết. Đoạn đường Quốc lộ 13 từ ngã ba Lăng xi đến Cống Cầu Định không có cống thoát nước, nước thường xuyên chảy trên đường và gây ổ voi, ổ gà trên đoạn đường này, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Đề nghị ngành chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Công ty Becamex IJC đã và đang tiếp tục thuê đơn vị khảo sát, thiết kế cải tạo lại toàn bộ đoạn cống thoát nước trên. Hiện đơn vị thiết kế đang phối hợp với các bên có liên quan để khảo sát, lập phương án và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để thi công.

Để giải quyết tạm thời, Công ty đã khảo sát để khai thông dòng chảy và tăng cường công tác vệ sinh miệng hố thu để hạn chế tình trạng ngập cục bộ sau mưa".

5. Cử tri xã An Điền*: Phản ánh qua cuộc họp công khai quy trình duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi sông Thị Tính của Công ty Dương, cử tri có đất dọc sông Thị Tính, thị xã Bến Cát tiếp tục kiến nghị đắp đê bao sông Thị Tính.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời:

Về đầu tư đê bao sông Thị Tính, xã An Điền, thị xã Bến Cát: Do đoạn sông Thị Tính qua khu vực này, bờ sông tương đối cao, ít chịu ảnh hưởng ngập úng do triều cường và xả lũ của hồ Dầu Tiếng, mà chủ yếu bị ngập úng do ảnh hưởng của mưa lớn, nước thoát không kịp; Đồng thời, nguồn kinh phí đầu tư xây dựng đê bao rất lớn, hiện nay nguồn kinh phí của tỉnh khó khăn không thể cân đối. Do đó, thực hiện Phương án duy tu, bảo dưỡng nạo vét thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính nhằm hạn chế bồi lắng lòng sông, đảm bảo mặt cắt tiêu, thoát nước theo thiết kế ban đầu, chống ngập úng trong khu vực là cần thiết và khả thi hơn.

6. Cử tri Nguyễn Văn Lý, ấp Bến Liễu, xã Phú An: phản ánh việc trừ hành lang bảo vệ đường bộ trên các tuyến đường giao thông nông thôn theo quy định hiện nay là quá nhiều, gây khó khăn cho người dân khi xin giấy phép xây dựng nhà ở, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, quy định lại hành lang bảo vệ đường bộ phù hợp.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định tại các văn bản (như: Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02//2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ; Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 9/10/2017 của Bộ GTVT; Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 5/8/2019 và Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh).

Việc cử tri Nguyễn Văn Lý không nêu nội dung cụ thể, nên không có cơ sở để trả lời cụ thể cho cử tri Nguyễn Văn Lý.

7. Cử tri Nguyễn Danh Kiểm, Khu phố 2, phường Mỹ Phước: phản ánh Nhà máy vật liệu xây dựng Bình Dương tại Khu phố 2, phường Mỹ Phước vẫn đang hoạt động sản xuất gạch nung trong khu dân cư, để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe của các hộ dân xung quanh khu vực này đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm, xem xét có lộ trình di dời lò gạch này ra khỏi khu dân cư hoặc chuyển đổi sang ngành nghề khác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Sở Tài Nguyên và Môi trường trả lời:

Qua rà soát, Công ty sản xuất gạch MC mà cử tri phản ánh (gần Khu dân cư Mỹ Phước 2) có tên đầy đủ là Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700148529 do Phòng Đăng ký kinh Doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, địa chỉ khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Công ty đã lập đề án Bảo vệ môi trường cho Nhà máy gạch ngói Bến Cát công suất 30.000.000 viên/năm và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết số 104/QĐ-STNMT ngày 02/2/2010. Trong quá trình họat động, Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường. Kết quả kiểm tra cho thấy Công ty đã thực hiện tương đối đầy đủ các biện pháp khống chế ô nhiễm theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt, cụ thể: Đã lắp đặt các công trình xử lý khí thải lò nung tuynel và nâng cao thêm ống khói để giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Bình Dương là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp sớm và quá trình phát triển đô thị cũng diễn ra nhanh so với cả nước. Quá trình phát triển công nghiệp và đô thị nhanh chóng dẫn đến tình trạng nhiều cơ sở sản xuất nằm xen lẫn trong các khu dân cư, đô thị gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Nhận thức được vấn đề trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Công thương chủ trì xây dựng đề án "Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương". Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Theo đề án được phê duyệt, từ năm 2020 Sở Công thương sẽ phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan để tiến hành điều tra, khảo sát các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất bên ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện phía Nam của tỉnh (thành phố Thủ Dầu Một, thị xã: Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên và Bến Cát). Kết quả điều tra, nếu doanh nghiệp hoạt động sản xuất nằm trong khu đô thị, không phù hợp quy hoạch phân khu chức năng về đô thị; quá trình hoạt động không tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường, sẽ phải chuyển đổi công năng hoạt động cho phù hợp quy hoạch hoặc di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm đảm bảo cho định hướng phát triển kinh tế-xã hội bền vững của tỉnh xử lý nước thải, khí thải, quản lý chất thải rắn theo quy định.

8. Cử tri Phạm Văn Hải, ấp Kiến Điền xã An Điền: phản ánh Công ty Nam Đông ấp Kiến Điền, xã An Điền xả khí thải gây mùi khó chịu. Đề nghị các ngành chức năng xem xét xử lý.

Sở Tài Nguyên và Môi trường trả lời:

Công ty TNHH Nam Đông tại Ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát hoạt động nấu nhôm phế liệu. Công ty đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Mở rộng dây chuyền tái chế kim loại đồng (Kim loại nhôm hiện hữu 6.600 tấn sản phẩm/năm và đồng bổ sung 5.400 tấn sản phẩm/năm)" của Công ty TNHH Nam Đông và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 171/QĐ-STNMT ngày 04/3/2016; đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 1426/GXN-STNMT ngày 19/4/2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của Công ty. Kết quả kiểm tra cho thấy, Công ty đang hoạt động sản xuất với công suất hiện tại khoảng 1.500 tấn sản phẩm/năm, tại thời điểm kiểm tra các công trình xử lý nước thải, khí thải đang vận hành bình thường, kết quả phân tích nước thải, khí thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên, để đảm bảo giám sát việc xả khí thải gây mùi hôi khó chịu theo như phản ánh của người dân, Sở đang tiếp tục kiểm tra, lấy mẫu khí thải đột xuất và tổng hợp, xử lý các vi phạm (nếu có) trong năm 2020 và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

9. Cử tri Phạm Văn Hải, ấp Kiến Điền, xã An Điền: đề nghị sớm thi công công trình thoát nước Khu công nghiệp Việt Hương - Mai Trung.

Sở Xây dựng trả lời:

Công trình tuyến kênh thoát nước số 2 thuộc dự án Hệ thống thoát nước bên ngoài hàng rào các khu công nghiệp An Tây – Mai Trung – Việt Hương 2 (tuyến thoát nước số 2). Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng tuyến thoát nước số 2 được Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh trình Sở thẩm định ngày 23/9/2020, Sở Xây dựng đang tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế và dự toán, Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh sẽ tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, giám sát và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định, dự kiến triển khai thi công vào quý IV năm 2020.

* Huyện Dầu Tiếng:

1. Cử tri xã An Lập: Kiến nghị lắp đặt cống trên tuyến đường ĐT748 đoạn sau:(1) Đoạn ngay rừng Lịch sử Kiến An do không có cống, mùa mưa nước không thoát được tràn qua đường gây ảnh hưởng cho các hộ dân sinh sống tại khu vực trên;(2) Đoạn ngay ngã 4 xã An Lập ra cầu Phú Bình đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh đầu tư tuyến cống, tuy nhiên chỉ mới làm 01 bên, bên còn lại không có cống thoát nước vào mùa mưa gây ngập.

Sở Giao thông Vận tải trả lời: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT, trước mắt sẽ chỉ đạo đơn vị hữu quan rà soát, nạo vét mương dọc tại khu vực trên trong quý IV năm 2020.

2. Cử tri ấp Cỏ Trách, xã Thanh An*: Qua trả lời của Sở Giao thông vận tải về việc mở dải phân cách đoạn từ xã Thanh An đến xã Thanh Tuyền, cử tri xã Thanh An tiếp tục kiến nghị xem xét mở thêm dải phân cách đường ĐT744 đoạn giữa khu dân cư ấp Bến Chùa vì hiện nay dải phân cách dài khoảng 1.200m.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Về quy trình xem xét các vị trí mở dãy phân cách trên ĐT.744 đoạn qua địa bàn huyện Dầu Tiếng như sau:

Bước 1: Sở GTVT phối hợp Ban ATGT tỉnh, UBND huyện Dầu Tiếng, UBND xã Thanh An, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư dự án) đi kiểm tra thực tế, thống nhất xác định vị trí mở dãy phân cách tim đường ĐT.744 đoạn qua địa bàn huyện Dầu Tiếng.

Bước 2: UBND huyện Dầu Tiếng có Công văn số 23/BC-UBND ngày 06/2/2020 thống nhất những vị trí mở dãy phân cách (Giao lộ đường ĐT.744 với đường vào nhà máy Bến Súc thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, giao lộ giữa đường ĐT.744 với đường vào nhà máy sản xuất xi măng BADICO và Bến Thủy nội địa của Chi nhánh Công  ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ba Đình (Km32+800 – Km32+850), tại Km36+900 thuộc ấp Cỏ Trách, xã Thanh An, tại Km37+700 đoạn trước cổng trường Tiểu học Thanh An và tại giao lộ giữa đường ĐT.744 với đường vào Cụm Công nghiệp Thanh An tại Km39+400), ngoài những vị trí này, không mở dãy phân cách.

- Bước 3: UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 619/UBND-KT ngày 17/02/2020 thống nhất những vị trí mỡ dãy phân cách như ý kiến đề xuất của UBND huyện Dầu Tiếng và Sở GTVT.

3. Cử tri ấp Xóm Bến, xã Thanh Tuyền: Kiến nghị mặt đường ĐT744 đoạn từ cua nhà mủ đến ngã tư Chú Thai do đơn vị thi công đường nước san lấp không liền gây ra một cái khớp, khi xe chạy qua tạo tiếng động lớn, đề nghị các ngành chức năng xem xét sửa chữa.

Sở Giao thông Vận tải trả lời: UBND tỉnh ghi nhận và đã chỉ đạo Sở GTVT sẽ rà soát, đề nghị đơn vị thi công đường nước khắc phục vào cuối năm 2020.

4. Cử tri ấp Xóm Mới, xã Thanh An: Kiến nghị ngành chức năng khảo sát lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba đường ĐT744 lối rẽ vào đường ĐH718 đi xã An Lập vì hiện nay các phương tiện giao thông thường xuyên rẽ vào tuyến đường này.

Sở Giao thông Vận tải trả lời: UBND tỉnh ghi nhận và đã chỉ đạo Sở GTVT sẽ phối hợp với các ban ngành hữu quan và địa phương khảo sát khu vực giao lộ ĐT.744 và ĐH.718.

5. Cử tri xã Thanh An: Kiến nghị nâng cấp xe bus tuyến Thủ Dầu Một đi Dầu Tiếng vì một số xe hiện nay đã xuống cấp (xe cũ, không có máy lạnh...).

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020" tại  Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 11/7/2018; Trong đó có chính sách hỗ trợ cho các đơn vị đầu tư đổi mới phương tiện, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện môi trường, cụ thể: ngân sách tỉnh hỗ trợ 80% vốn vay để đổi mới 08 phương tiện xe buýt cũ hiện nay trên tuyến xe buýt Thủ Dầu Một – Dầu Tiếng với số tiền 15.680 triệu đồng (tương ứng 80% tổng vốn vay mua mới 8 phương tiện CNG) để doanh nghiệp vay vốn đổi mới phương tiện CNG. Bên cạnh đó, ngân sách tỉnh cũng hỗ trợ 100% lãi suất nếu doanh nghiệp vay vốn mua phương tiện CNG từ Đề án 1881.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên doanh nghiệp khai thác tuyến xe buýt Thủ Dầu Một – Dầu Tiếng chưa mạnh dạn đầu tư đổi mới phương tiện. Trong thời gian tới, Sở GTVT tiếp tục vận động doanh nghiệp vận tải đầu tư đổi mới phương tiện theo chủ trương của UBND tỉnh Bình Dương  tại Quyết định số 1881/QĐ-UBND, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

* Huyện Phú Giáo:

1. Cử tri Lường Văn Phú - ấp 5, xã Tân Long*: phản ánh Nhà máy mủ Thái Hưng Thịnh ở xã An Long phát tán mùi hôi nhiều, gây ô nhiễm môi trường, người dân đã phản ánh nhiều lần nhưng chưa được khắc phục, đề nghị ngành chức năng tiếp tục xem xét xử lý.

Sở Tài Nguyên và Môi trường trả lời:

Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thái Hưng Thịnh tại ấp 5, xã Tân Long, huyện Phú Giáo hoạt động sản xuất mủ nước SVR 3L và mủ tạp SVR 10. Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm (trong đó mủ nước SVR 3L là 6.000 tấn/năm, mủ tạp SVR 10 là 6.000 tấn/năm tại Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 05/10/2012. Kết quả kiểm tra vào tháng 3 năm 2017 cho thấy Công ty đã thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải; thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; kết quả giám định mẫu nước thải đạt quy chuẩn cho phép.

Theo phản ánh của cử tri, trong tháng 10 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của Công ty, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm (nếu có) và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

2. Cử tri Bùi Xuân Nết - ấp 7, xã Tân Long: Đề nghị sớm trả lời về hồ sơ chế độ thương binh của ông nộp về tỉnh đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời:  Bộ CHQS tỉnh có tiếp nhận hồ sơ đề nghị giám định thương tật của ông Bùi Xuân Nết do Ban CHQS huyện Phú Giáo báo cáo, qua xét duyệt hồ sơ đề nghị giám định thương tật chưa đủ điều kiện theo quy định. Bộ CHQS tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Sư đoàn 9, Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang hoàn chỉnh hồ sơ bị thương. Tuy nhiên, đến nay hồ sơ Sư đoàn 9 chưa có kết quả trả lời, Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang có Công văn số: 2223 ngày 04/9/2018 về việc xác minh hồ sơ trường hợp bị thương của ông Bùi Văn Nết, không tìm thấy tên ông Nết trong danh sách quân nhân bị thương lưu tại đơn vị. Vì vậy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp để hoàn chỉnh hồ sơ, xin ý kiến cấp trên về trường hợp của ông Nết. Khi có đủ điều kiện được đi giám định thương tật, Bộ CHQS tỉnh sẽ thông báo cho Ban CHQS huyện Phú Giáo và ông Nết được biết theo quy định.

* Huyện Bắc Tân Uyên:

1. Cử tri Nguyễn Văn Kỳ, ấp Cây Dừng, xã Hiếu Liêm: Hiện nay trên đoạn đường ĐT746 từ ngã tư ấp Cây Dừng đi qua xã Tân Định còn một đoạn chưa được lắp bóng đèn chiếu sáng và cần lắp thêm bóng đèn chiếu sáng trên 02 cây cầu Tổng Nhẫn và cầu Suối Bún. Kiến nghị các cấp chính quyền xem xét giải quyết để buổi tối người dân đi lại cho thuận tiện dễ dàng hơn.

Sở Giao thông Vận tải trả lời: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT xem xét và sẽ làm việc với UBND huyện Bắc Tân Uyên về kiến nghị của cử tri.

2. Cử tri Nguyễn Văn Nhỏ, ấp Bình Cơ, xã Bình Mỹ: Khu vực cầu Bình Cơ thuộc đường ĐT747 có hệ thống thoát nước quá nhỏ nên khi mưa lớn gây ngập cục bộ trên đoạn đường này, đề nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết.

Sở Giao thông Vận tải trả lời: Hệ thống thoát nước dọc ĐT.747a khu vực cầu Bình Cơ thuộc dự án nâng cấp mở rộng ĐT.747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa đến Cổng Xanh do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư đã bàn giao cho Sở GTVT trong năm 2020. Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ phối hợp với địa phương khảo sát, xử lý, báo cáo kết quả trong năm 2021.

3. Cử tri Thái Văn Thừa, ấp 2, xã Tân Bình: Phản ánh hiện ông có miếng đất đã được xây nhà cấp 4 ở đã lâu, chưa có thổ cư, nay ông có nguyện vọng chuyển đổi mục đích sử dụng (đất ở), nhưng theo quy định là phải trả lại hiện trạng ban đầu (như lúc chưa xây dựng nhà ở) thì mới chuyển đổi được, đề nghị ngành chức năng xem xét và có hướng giải quyết giúp ông.

UBND huyện Bắc Tân Uyên trả lời:

Vị trí khu đất đối với kiến nghị của ông Thừa là thửa đất số 771, tờ bản đồ số 20 tại xã Tân Bình và đã được UBND huyện Tân Uyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02283QSDĐ/TU ngày 01/11/2004 cho ông Thái Minh Ân với diện tích 368m2 (gồm 100m2 thuộc hành lang lộ giới, 268m2 với mục đích là đất vườn).

 • Thửa đất số 771, tờ bản đồ số 20 tại xã Tân Bình do ông Thái Minh Ân nhận chuyển nhượng vào năm 2004. Đến năm 2005, ông Ân xây dựng nhà trên khu đất nêu trên (tại thời điểm xây nhà khu đất nêu trên có mục đích sử dụng là đất vườn), diện tích xây dựng khoảng 100m2 (kết cấu: mái tôn, tường gạch xây tô, nền gạch men). Vị trí căn nhà cách tim đường ĐT-741 khoảng 33m.
  - Qua làm việc, ông Ân kiến nghị được giữ nguyên căn nhà và sẽ chấp nhận nộp tiền phạt trong trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, kiến nghị được thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.
  - Theo ý kiến của UBND xã Tân Bình, việc xây dựng nhà của ông Ân đảm bảo hành lang an toàn đường bộ theo quy định. Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Tân Uyên đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 3819/QĐ-UBND ngày 28/12/2018, thửa đất số 771, tờ bản đồ số 20 tại xã Tân Bình thuộc quy hoạch đất ở tại nông thôn.
  Từ các nội dung trên cho thấy, việc ông Ân xây dựng nhà trên đất nông nghiệp (đất vườn) là không đúng quy định. Đối chiếu quy định, hành vi trên của ông Ân sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tại Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ với hình thức phạt chính là phạt tiền và các biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể như sau:
  "a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
  b) Buộc đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;
  c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này; số lợi bất hợp pháp được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định này."
  - Theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 5 của Nghị định số 91 thì nội dung buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để quy định mức độ khôi phục đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định này.

- UBND huyện sẽ giải quyết nội dung kiến nghị của ông Thái Minh Ân và các trường hợp tương tự ông Ân theo  chỉ đạo của UBND tỉnh.​

* Huyện Bàu Bàng:

1. Cử tri Phạm Văn Thu, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: Kiến nghị cấp có thẩm quyền khảo sát đường ĐT749C đi Khu Công nghiệp Bàu Bàng qua ấp Long Bình, xã Long Nguyên, nên gắn thêm bảng chỉ dẫn đường đi để người dân đi lại thuận tiện do có quá nhiều nhánh rẽ dễ bị lạc. Sớm đầu tư thi công hệ thống chiếu sáng ĐT749C để người dân đi lại được thuận lợi, an toàn, đã kiến nghị nhiều lần mà vẫn chưa thực hiện.

          Sở giao thông Vận tải trả lời:

          - Về lắp đặt bảng hướng dẫn đường đi: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT ghi nhận, sẽ phối hợp với địa phương khảo sát.

- Về đầu tư thi công hệ thống chiếu sáng: UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Bàu Bàng xem xét đầu tư hệ thống chiếu sáng trên ĐT.749C đoạn qua khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng theo quy định.

2. Cử tri Huỳnh Thanh Phong, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên: Đề nghị thường xuyên kiểm tra để chỉnh trang lại dải phân cách bị xê dịch (do xảy ra tại nạn giao thông) dọc tuyến đường Quốc lộ 13, để tránh gây nguy hiểm khi lưu thông.

Sở giao thông Vận tải trả lời:

Trên các tuyến đường có dãy phân cách tim đường, nhiều trường hợp phương tiện lưu thông va chạm quẹt và làm dịch chuyển dãy phân cách tim đường, nhưng không bắt được, do chủ yếu xảy ra vào ban đêm. Cơ quan quản lý vẫn phải thường xuyên sửa chữa những trường hợp xê dịch này để đảm bảo ATGT;

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Công ty Becamex IJC tăng cường công tác kiểm tra để cân chỉnh các dãy phân cách bê tông bị xe va quẹt làm xê dịch nhằm đảm bảo ATGT và tạo mỹ quan cho tuyến đường."

3. Cử tri Trần Phước Cư, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: Đề nghị khảo sát ưu tiên thi công làm cống thoát nước đoạn đường dọc Quốc lộ 13 đoạn khu phố Bàu Bàng trước. Hiện nay, do mùa mưa đến đoạn này có nhiều điểm ngập, xe máy lưu thông phải chạy lách ra làn đường ô tô rất nguy hiểm.

Sở giao thông Vận tải trả lời: Trong năm 2020, Chủ đầu tư sẽ triển khai thi công các đoạn cống sau: Đoạn qua xã Lai Hưng: Km41+000 đến Km47+000; Đoạn qua chợ Lai Uyên:Km62+000 đến Km63+000; Đoạn qua xã Trừ Văn Thố: Km63+000 đến Km65+355.". Sẽ báo cáo kết quả trong năm 2021.

4. Cử tri Trần Phước Cư, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: đề nghị ngành Công an có hướng xử lý khu vực trước Văn phòng Công chứng Bàu Bàng (tuyến đường Quốc lộ 13) tình trạng xe ô tô đậu hết làn đường xe 2 bánh, dễ gây tai nạn giao thông.

Công an tỉnh trả lời:

- Tuyến đường Quốc lộ 13 từ Cầu Vĩnh Bình đến Cầu Tham Rớt có tổng chiều dài 62 km, đi qua địa bàn Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát và Bàu Bàng. Hàng ngày, có hàng trăm lượt phương tiện lưu thông qua lại trên tuyến đường này, người dân đi lại từ tỉnh Bình Phước đến các tỉnh như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai … để làm việc và học tập.

- Trong thời gian vừa qua, việc xử lý người điều khiển phương tiện dừng, đỗ xe trên tuyến đường Quốc lộ 13 đoạn trước Văn phòng Công chứng Bàu Bàng gặp rất nhiều khó khăn do tại đoạn đường này không có lắp đặt biển số P.130 "Cấm dừng xe và đỗ xe". Lực lượng Cảnh sát tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên đường khi phát hiện các phương tiện dừng, đỗ xe trên đường thì cũng chỉ nhắc nhở người điều khiển phương tiện không dừng, đỗ xe tại khu vực nói trên. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ đề xuất và phối hợp với các cơ quan có chức năng, nhà đầu tư quản lý tuyến Quốc lộ 13 tiến hành lắp đặt biển số P.130 "Cấm dừng xe và đỗ xe" kèm theo biển phụ số S.501 "Phạm vi tác dụng của biển" là 300 mét khi qua giao lộ ngã ba giữa đường Quốc lộ 13 + ĐT749C (hướng từ Bia Chiến thắng Bàu Bàng về hướng Bến Cát) và tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm ở đoạn đường trên để có biện pháp xử phạt mạnh tay các lái xe dừng, đỗ góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.


Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Bùi Văn QuangKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Bùi Văn Quang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​TTĐT - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Bùi Văn Quang; địa chỉ thường trú: TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

10/19/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của ông Bùi Văn Quang đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Về nội dung phản ánh của ông, UBND phường Tân An, TP.Thủ Dầu Một đã có báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30/9/2020. Theo đó, qua làm việc với bộ phận một cửa (trực tiếp là Tư pháp - Hộ tịch) của phường và được báo cáo kết quả như sau: Vào ngày 28/8/2020, ông Bùi Văn Quang, sinh năm 1964, nơi cư trú: 105/17 khu phố 4, phường Tân An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có liên hệ bộ phận một cửa phường Tân An để trích lục giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của ông và trích lục bản sao khai sinh của các con của ông gồm Bùi Trung Nghĩa, sinh năm 1986; Bùi Ngọc Diễm, sinh năm 1992 và Bùi Ngọc Dung, sinh năm 1982. Nhưng ông Bùi Văn Quang không có sự ủy quyền của các con của ông cho ông đi trích lục bản sao khai sinh vì theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch thì "Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 Luật Hộ tịch (sau đây gọi là yêu cầu đăng ký hộ tịch) được ủy quyền cho người khác thực hiện thay; trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn; đăng ký nhận cha, mẹ, con thì không được ủy quyền cho người khác thực hiện, nhưng một bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền, không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực". 

Đồng thời trước đó, vào ngày 23/8/2020, các con của ông Bùi Văn Quang gồm Bùi Trung Nghĩa, Bùi Ngọc Diễm và Bùi Ngọc Dung đã gửi đơn đến UBND phường Tân An xin ngăn chặn sao lục hồ sơ giấy khai sinh của họ nếu họ không ủy quyền cho ông Bùi Văn Quang và bất kỳ người nào được ông Quang ủy quyền. Từ những căn cứ nêu trên, bộ phận Tư pháp-Hộ tịch của phường Tân An đã từ chối trích lục khai sinh của các con của ông Bùi Văn Quang và hướng dẫn ông Quang liên hệ các con của ông để được phối hợp hoặc ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Riêng việc ông Bùi Văn Quang nêu cán bộ Tư pháp-Hộ tịch làm lộ bí mật công tác và thông tin việc ông đi trích lục kết hôn cho vợ ông là bà Võ Thị Kim Loan biết. Khi đến xin trích lục kết hôn ông Bùi Văn Quang hoàn toàn không nhớ thông tin ngày tháng năm ông đã đăng ký kết hôn. Do vậy, công chức Tư pháp-Hộ tịch phường có đề nghị ông để lại tờ khai trích lục để công chức Tư pháp-Hộ tịch xác minh thông tin đăng ký kết hôn rồi mới trích lục cho ông theo quy định. Trong quá trình xác minh, công chức Tư pháp-Hộ tịch không hề gặp hoặc trao đổi gì với bà Võ Thị Kim Loan, chỉ xác minh qua những hồ sơ lưu trữ tại cơ quan. Đúng như giấy hẹn của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thì đến ngày 07/9/2020, Bộ phận một cửa đã cấp bản trích lục kết hôn cho ông Bùi Văn Quang. Do đó, việc cho rằng cán bộ Tư pháp tiết lộ bí mật công tác và thông tin là không có cơ sở mà do suy đoán của cá nhân ông Bùi Văn Quang.

Như vậy, hai nội dung mà ông Bùi Văn Quang nêu trong đơn phản ánh là không đúng sự thật. UBND phường đã tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

Văn bản​ 

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri ngành Y tế gửi đến trước Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa IXTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri ngành Y tế gửi đến trước Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa IX/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​

9/30/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

A. Nội dung thuộc thẩm quyền của trả lời của Sở Y tế

I. Phản ánh kiến nghị của cử tri ngành y tế tại Hội nghị tiếp xúc ngày 17/6/2020 (Phụ lục 1 - Công văn số 108/HĐND-VP ngày 29/6/2020):

1. Trả lời Bác sỹ Đặng Đình Tuấn - Trạm Y tế phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An

 1. Liên quan đến Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương: không có nội dung đề cập về chế độ thu hút, đãi ngộ cho bác sỹ y học cổ truyền, hỗ trợ chế độ cho thâm niên. Kiến nghị xem xét thêm các trường hợp này.
  - Chế độ thu hút, đãi ngộ chỉ áp dụng đối với các chức danh nghề nghiệp đang thiếu và trong một thời gian dài không tuyển dụng được. Bác sĩ y học cổ truyền không thuộc đối tượng này.
  - Bác sĩ YHCT được hỗ trợ chế độ thâm niên theo Khoản 1, Điều 21, Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về chính sách thu hút chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương.
 2. Hiện tại, đang thực hiện cắt giảm tiền lương 01 biên chế trạm y tế phường, dùng khoản khám chữa bệnh để trả lương cho nhân viên đó, nhưng thực tế không phải trạm y tế nào đều có khả năng thu hút bệnh nhân về khám chữa bệnh. Đề nghị tỉnh xem xét có hướng để thực hiện cho cán bộ y tế tuyến xã ?
  Nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài chính thành phố Dĩ An.
 3. Về sự phối hợp giữa Trạm Y tế phường và UBND phường: đề nghị có quy định phối hợp rõ ràng để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ các bên, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
  Theo Nghị định 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ Quy định về y tế xã, phường, thị trấn và Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thì Trạm y tế xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
 4. Có hay không việc Trạm y tế đóng gần Bệnh viện hoặc Trung tâm Y tế cấp huyện thì sáp nhập, nếu có thì thời gian nào?
  Theo kế hoạch 4651/KH-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Bình Dương Kế hoạch sắp xếp đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ca1xc đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2021, thì những địa bàn cấp xã đã có Trung tâm Y tế cấp huyện hoặc phòng khám đa khoa khu vực trú đóng và hoạt động thì không thành lập trạm y tế. Thực hiện thí điểm trạm y tế liên phường. Hoàn thành trong quý IV/2021.
  2. BS. Ngô Hồng Quang – PGĐ TTYT TP. Dĩ An:
  a) Về việc tuyến huyện, tuyến xã gặp khó khăn trong quyết toán BHYT vì theo quy định tại Khoản 6, Điều 5 Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp như sau:
  "Các cơ sở y tế phải điều phối, bố trí nhân lực, số bàn khám theo yêu cầu để bảo đảm chất lượng khám bệnh. Đối với các bàn khám khám trên 65 lượt khám/01 ngày: cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ thanh toán bằng 50% mức giá khám bệnh từ lượt khám thứ 66 trở lên của bàn khám đó. Trong thời gian tối đa 01 quý, cơ sở y tế vẫn còn có bàn khám khám trên 65 lượt/ngày thì cơ quan bảo hiểm xã hội không thanh toán tiền khám bệnh từ lượt khám thứ 66 trở lên của bàn khám đó."
  Vấn đề này là một trong những khó khăn của ngành Y tế trong KCB BHYT. Tại các cuộc họp liên quan đến BHYT, nhiều tỉnh/thành phố đã có ý kiến đề nghị thay đổi quy định này cho phù hợp thực tế tại tuyến huyện/xã. Tuy nhiên, đến hiện nay, Bộ Y tế chưa có văn bản mới thay thế. Sở Y tế sẽ tiếp tục kiến nghị đến Bộ Y tế xem xét, điều chỉnh quy định về lượt khám/bàn khám/ngày cho phù hợp hơn.
  * Trung tâm Y tế TP. Dĩ An:
  - Vấn đề lợi dung thông tuyến BHYT để KCB BHYT ở nhiều nơi: Được kiểm soát tại phần mềm KCB BHYT. Tuy nhiên, vẫn còn một vài trường hợp chưa kịp thời phát hiện. Cơ quan BHXH Bình Dương sẽ trả lời thêm vấn đề này.
  - Quy định về cấp phép hoạt động, CCHN: Đây là các văn bản quy định của Bộ Y tế. Cơ quan BHXH chỉ thực hiện theo quy định của văn bản của Bộ Y tế. Đây là một trong những bất cập mà nhiều tỉnh/thành phố đã có kiến nghị với Bộ Y tế để điều chỉnh. Sở Y tế sẽ tiếp tục kiến nghị vấn đề này lên Bộ Y tế xem xét.
  3. BS. Nguyễn Văn Đức – GĐ TTYT TP. TDM:
  - Định mức số lượt KCB/bàn khám/ngày: Đã trả lời ở trên.
  - Một số danh mục kỹ thuật chưa có giá: Các đơn vị chờ Bộ Y tế xem xét, thống nhất cùng BHXH Việt Nam để bổ sung, điều chỉnh.
  - Vấn đề giám định chi phí KCB của cơ quan BHXH: Đề nghị đơn vị có văn bản cụ thể gửi Sở Y tế và BHXH để chúng tôi phối hợp cùng BHXH Bình Dương giải quyết.
  - Về dự toán KCB BHYT hàng năm (tính từ 2014 đến 2019), tính chung trên cả tỉnh chỉ đạt cao nhất khoảng 61% số thu BHYT hàng năm (theo quy định của Luật BHYT, quỹ KCB BHYT – từ 2018 gọi là dự toán KCB BHYT – phải đạt 90% tổng số thu BHYT hàng năm). Do dự toán giao thấp, trong khi tỉ lệ người dân tham gia BHYT, nhu cầu KCB BHYT ngày càng tăng, hầu hết các cơ sở KCB BHYT đều bị vượt dự toán. Từ năm 2017 trở về trước, các đơn vị giải trình hợp lý sẽ được cơ quan BHXH thanh toán phần kinh phí KCB vượt dự toán theo thực tế, vì vậy các đơn vị ít gặp khó khăn trong hoạt động KCB BHYT. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, cơ quan BHXH chỉ thanh toán chi phí KCB trong dự toán giao nên các đơn vị rất khó khăn trong hoạt động KCB BHYT. Đề nghị cơ quan BHXH Bình Dương có văn bản đề xuất cơ quan BHXH Việt Nam tham mưu Thủ tướng Chính phủ giao dự toán KCB BHYT phù hợp hơn với số thu để đảm bảo hoạt động KCB BHYT, tăng cường lòng tin của người dân, gia tăng tỉ lệ người dân tham gia BHYT.
  - TTYT TP. TDM đã được xếp hạng III (theo Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh về việc xếp hạng các Trung tâm Y tế huyện). Trung tâm có Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm (không có bệnh viện). Mức giá thu tiền công KCB, ngày giường bệnh của Trung tâm chỉ được tính bằng giá của BV hạng IV hoặc chưa xếp hạng hay Trạm Y tế theo quy định tại Phụ lục I, II Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. Đây cũng là một vướng mắc trong KCB BHYT mà các tỉnh/thành phố đã kiến nghị cùng Bộ Y tế. Đơn vị chờ văn bản thay đổi, bổ sung của Bộ Y tế.
  - Về kinh phí xác định đối tượng nghiện và công tác phối hợp thực hiện xác định nghiện trên địa bàn:
  + Kinh phí xác định đối tượng nghiện: TTYT dự toán, gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố từ đầu năm để trình UBND thành phố phê duyệt. Vấn đề này cần xin thêm ý kiến của Sở Tài chính.
  + Công tác phối hợp xác định nghiện: Sau khi cơ quan Công an thu gom các đối tượng nghiện về nơi tập trung (có thể là cơ sở y tế, trụ sở Công an...) sẽ có văn bản đề nghị ngành Y tế hỗ trợ xác định đối tượng nghiện. Ngành Y tế sẽ cử cán bộ (đã được tập huấn và đủ khả năng xác định đối tượng nghiện) của Trạm Y tế phường (hoặc TTYT thành phố) hỗ trợ ngành Công an xác định đối tượng nghiện. Kết quả sẽ được trả lời trong thời gian sớm nhất có thể (trong vòng 5 ngày). Đơn vị tham khảo Chương II Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
  + Việc phân bổ nhóm đối tượng đăng ký KCB ban đầu của TTYT TDM: Đơn vị có văn bản đề nghị khoảng tháng 12 của năm trước để Sở Y tế phối hợp cùng BHXH tỉnh giải quyết.
  4. BS. Nguyễn Văn Đặng – GĐ TTYT thị xã Tân Uyên:
  Lượt khám/bàn khám/ngày, nội dung này đã trả lời ở trên.
  5. BS. Phan Quang Toàn – TTYT huyện Dầu Tiếng:
  - Trường hợp BS YHCT đã được đào tạo phục hồi chức năng (PHCN): Sáng khám bệnh YHCT, chiều khám PHCN thì bị cơ quan BHXH xuất toán.
  BS YHCT đào tạo PHCN (trước khi có Công văn số 1659/BYT-PC ngày 29/3/2019 của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh việc cấp bổ sung, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn) phải được cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KCB PHCN trong CCHN/hoặc được Giám đốc đơn vị ban hành quyết định KCB YHCT và PHCN, có đăng ký danh sách hành nghề về Sở Y tế thì khi KCB BHYT sẽ không bị cơ quan BHXH xuất toán.
  Để có cơ sở xem xét trả lời cụ thể, đơn vị cần cung cấp những thông tin sau: BS YHCT được đào tạo PHCN tại đâu ? Thời gian đào tạo bao lâu ? Đã được cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề (CCHN) chưa ? Đơn vị có quyết định phân công bác sĩ này khám YHCT và PHCN chưa ? Danh sách đăng ký hành nghề của đơn vị gửi về Sở Y tế có ghi rõ thời gian khám trong ngày của BS này chưa ?
  - Về danh mục kỹ thuật:
  Bộ Y tế đã có Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 Sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2020 sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
  Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn những thiếu sót cần phải điều chỉnh. Rất mong trong thời gian tới Bộ Y tế sẽ có những thay đổi, bổ sung, điều chỉnh phù hợp hơn.
  II. Nội dung phản ánh các khó khăn, kiến nghị của các đơn vị, cơ sở khám chữa bệnh ngành y tế (Phụ lục 2 - Công văn số 108/HĐND-VP ngày 29/6/2020):
 1. Bệnh viện đa khoa tỉnh:
  + Các vấn đề Bệnh viện đa khoa tỉnh nêu về khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đang phối hợp cùng BHXH Việt Nam để giải quyết. Sở Y tế sẽ tiếp tục kiến nghị những nội dung trên về Bộ Y tế.
  + Về việc không trùng khớp thông tin của người bệnh trên thẻ BHYT: Do cơ quan BHXH trả lời.
  + Về việc thanh toán chi phí KCB BHYT: Các đơn vị chờ Bộ Y tế xem xét, thống nhất cùng BHXH Việt Nam để bổ sung, điều chỉnh.
  + Về phần công tác dự phòng:
  Hiện tại, Bệnh viện đa khoa tỉnh đang có phòng cách ly để điều trị bệnh nhân dương tính với Covid-19 với sức chứa 50 giường. Ngành Y tế đã tham mưu UBND tỉnh về việc mua sắm trang thiết bị y tế cho các khu cách ly và khu điều trị. Tuy nhiên, Bình Dương hiện chưa có ca bệnh, các Bệnh viện tuyến trên như: BV Bệnh nhiệt đới, BV Chợ Rẫy...vẫn còn khả năng đáp ứng điều trị, vì vậy dự trù mua sắm trang thiết bị đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nhưng sẽ chia ra mua sắm trong nhiều giai đoạn. Ngoài ra, ngành Y tế đã tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 của tỉnh Bình Dương số 02/KH-BCĐ ngày 20/4/2020, sẵn sàng đáp ứng khi BVĐK tỉnh bị quá tải bệnh nhân Covid-19.
  2. BV Y học cổ truyền:
  - Về việc giao dự toán KCB BHYT cho Bình Dương thấp: đã trả lời ở trên.
  - Về thanh quyết toán chi phí KCB BHYT còn chậm, treo kinh phí KCB BHYT: Vấn đề này thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan BHXH.
  3. BV Phục hồi chức năng:
  Việc quyết toán kinh phí KCB BHYT: Vấn đề này thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan BHXH.
  4. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản:
  - Việc giao dự toán kinh phí KCB BHYT thấp: Đã trả lời ở trên.
  - Các vấn đề liên quan Chương trình Sữa học đường: Đề nghị Sở Giáo dục & Đào tạo có ý kiến trả lời.
  5. Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát:
  - Việc cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong CCHN hiện tạm dừng theo Công văn số 1659/BYT-PC ngày 29/3/2019 của Bộ Y tế. Sở Y tế Bình Dương đã có nhiều văn bản gửi Bộ Y tế, tuy nhiên đến nay Bộ Y tế vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể. Sở Y tế sẽ tiếp tục đề nghị Bộ Y tế xem xét.
  - Việc giao dự toán KCB BHYT thấp: Đã trả lời ở trên.
  6. Phòng Y tế huyện Dầu Tiếng:
  Về việc các cơ sở phun xăm thêu trên da (không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm, không có thủ thuật xâm nhập): Theo nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế, các cơ sở này chỉ cần tự công bố đủ điều kiện là hoạt động. Bộ Y tế không có quy định công bố danh sách các cơ sở này lên website. Sở Y tế sẽ xem xét kiến nghị của Phòng Y tế huyện Dầu Tiếng.
  7. Bệnh viện đa khoa quốc tế Becamex:
  - Vấn đề sử dụng mã tương đương của các dịch vụ kỹ thuật chụp MRI từ 0.2 – 1.5 Tesla để thanh toán BHYT cho các dịch vụ kỹ thuật chụp MRI trên máy 3 Tesla để đảm bảo quyền lợi của người bệnh: Sở Y tế sẽ tiếp tục kiến nghị lên Bộ Y tế điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
  - Về các xét nghiệm thuộc các tuyến 1 và 2 (vượt tuyến) đã được cấp phép: Bệnh viện có thể liên hệ BHXH Bình Dương để ký hợp đồng KCB BHYT cho các năm sau.
  * Các nội dung về vấn đề thiếu vật tư y tế, hóa chất, vaccin:
  - Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết số 2028/QĐ-UBND về việc thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Dương với nhiệm vụ đấu thầu mua thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó, Căn cứ các qui định hiện hành về đấu thầu, hiện nay vật tư y tế, hóa chất, vaccin chưa có các văn bản hướng dẫn đấu thầu tập trung nên Sở Y tế đã có văn bản đề nghị các cơ sở y tế tự tổ chức đấu thầu mua vật tư y tế để phục vụ công tác điều trị tại đơn vị.  
  - Trong quá trình tổ chức đấu thầu mua vật tư y tế, hóa chất, vaccin phục vụ công tác điều trị các cơ sở y tế gặp khó khăn như: thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu; Các đơn vị còn lúng túng khi triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo hướng dẫn của Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch Đầu tư Quy định chi tiết việc đăng tải, cung cấp thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2020; Bên cạnh đó là sự phối hợp giữa ngành y tế và các ngành có liên quan chưa được chặt chẽ nhất là ở tuyến huyện, thị,... trong việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu nên quá trình tổ chức đấu thầu kéo dài gây nên tình trạng thiếu vật tư y tế, hóa chất, vaccin.
  - Hiện nay chưa có văn bản quy định về việc áp thầu mua vật tư y tế, hóa chất, vaccin nên không thể thực hiện việc áp thầu mua vaccin.
  - Hiện nay các cơ sở y tế đang tiến hành các thủ tục cần thiết để tô chức đấu thầu mua hóa chất, vật tư y tế và vaccin, hầu hết các kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hóa chất, vật tư y tế và vaccin đã được UBND tỉnh phê duyệt.
  * Vấn đề mua sắm vật tư và thanh toán thuốc, vật tư nhỏ lẻ (từ vài trăm đến vài triệu): Phải thực hiện theo các qui định hiện hành về quản lý tài chính, Sở Y tế không có thẩm quyền gải quyết vấn đề này.
  B. NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN TRẢ LỜI CỦA SỞ NỘI VỤ
  I. NHÓM KIẾN NGHỊ VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY - BIÊN CHẾ
  1. Trả lời kiến nghị cử tri tại Phụ lục 1 khoản 1 điểm d:
  "Có hay không việc Trạm y tế đóng gần Bệnh viện hoặc Trung tâm Y tế cấp huyện thì sáp nhập, nếu có thì thời gian nào?"
  Theo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra tại Mục II khoản 1 điểm 1.7 của Kế hoạch 4651/KH-UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh: "Thực hiện một đầu mối cơ sở y tế công lập trên địa bàn cấp xã. Những địa bàn cấp xã đã có Trung tâm Y tế cấp huyện trú đóng và hoạt động thì không thành lập trạm y tế"(…) Cơ quan chủ trì thực hiện là Sở Y tế. Thời gian hoàn thành trong quý IV/2021.
  Tuy nhiên cho đến nay Sở Nội vụ vẫn chưa nhận được văn bản đề nghị hay tham mưu của Sở Y tế để thực hiện việc sắp xếp các Trạm y tế này.
  2. Kiến nghị về bổ sung biên chế theo định mức quy định của Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ (theo kiến nghị của Trung tâm Y tế Dầu Tiếng, Trung tâm Y tế Tân Uyên, Trung Tâm Y tế Thuận An)
  Trong giai đoạn sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế ở các đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế không đủ đáp ứng thực hiện nhiệm vụ không chỉ là vấn đề khó khăn cho ngành y tế mà còn của tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khác trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, song song với nhiệm vụ phải tinh giản biên chế theo quy định, đối với các đơn vị y tế có tăng chỉ tiêu giường bệnh thì UBND tỉnh đều xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung biên chế phù hợp để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, để đảm bảo biên chế của ngành giao đúng định mức biên chế theo quy định của Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV là rất khó vì hiện nay tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh đều do Bộ Nội vụ quyết định.
  Hàng năm, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch biên chế và kiến nghị Bộ Nội vụ thẩm định bổ sung biên chế sự nghiệp cho ngành y tế và các đơn vị sự nghiệp khác theo quy định định mức và nhu cầu thực tế của các ngành, tuy nhiên trong nhiều năm qua, Bộ Nội vụ không xem xét bổ sung biên chế mà chỉ tinh giản biên chế theo tỷ lệ quy định, do vậy, biên chế không đảm bảo thực hiện nhiệm vụ là khó khăn chung của tỉnh.
  UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét bổ sung biên chế phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương đồng thời đề nghị Sở Y tế cùng các đơn vị sự nghiệp y tế tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chấp hành tốt các quy định về tinh giản biên chế và tăng cường chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện tự chủ chi thường xuyên để giảm gánh nặng về biên chế.
  II. NHÓM KIẾN NGHỊ VỀ HỢP ĐỒNG, TUYỂN DỤNG VÀ XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC
  1. Kiến nghị tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế xem xét bố trí tổ chức kịp thời thi nâng ngạch, xét tuyển nâng ngạch cho cán bộ viên chức đã đủ điều kiện (Bác sĩ Bùi Công Chiến - Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng)
  Vừa qua, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Sở Y tế trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành y tế từ hạng IV lên hạng III (Kế hoạch số 3212/KH-UBND ngày 06/7/2020) và Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành y tế từ hạng III lên hạng II. Hiện nay, đang đợi Bộ Nội vụ thẩm định Đề án, sau khi có kết quả thẩm định, Sở Nội vụ sẽ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành y tế và các bộ phận giúp việc, dự kiến sẽ triển khai ngay trong tháng 08/2020. Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng đang tham mưu UBND tỉnh tổ chức xét tuyển viên chức ngành y tế, dự kiến vào quý IV/2020.
  2. Kiến nghị về hợp đồng chuyên môn đối với nhân lực ngành y tế (Bác sĩ Nguyễn Văn Đặng - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên)
  Vừa qua, sau khi có ý kiến của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có chủ trương cho hợp đồng các trường hợp có trình độ Đại học (Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân các ngành y tế…). Chủ trương này xuất phát từ nhu cầu giữ chân nhân lực ngành y tế có trình độ đại học, chủ yếu là Bác sĩ. Hiện nay, do tình hình biên chế để tuyển dụng khá thấp nên 1-2 năm mới tổ chức tuyển dụng viên chức, vì vậy giữa những đợt tuyển dụng sẽ có khoảng thời gian trống, theo quy định hiện hành (Nghị định 161/2018/NĐ-CP) không cho phép hợp đồng đối với những vị trí xác định là viên chức. Điều này gây khó khăn cho đơn vị, khi cần bổ sung nhân lực ngành y tế có trình độ đại học để thay thế cho các trường hợp nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác. Nếu không có cơ chế hợp đồng trong thời gian chờ xét tuyển thì sẽ không thể giữ chân đội ngũ này đến khi tỉnh tổ chức xét tuyển. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương cho hợp đồng các trường hợp có trình độ Đại học trong phạm vi định mức theo Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước do Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành. Riêng các chức danh cao đẳng, trung cấp ngành y tế thì nguồn cung khá nhiều nên không cần thiết cho hợp đồng đối với các trường hợp này mà sẽ tuyển dụng chính thức trong các kỳ xét tuyển viên chức.
  III. NHÓM CÁC KIẾN NGHỊ VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2019/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
  1. Kiến nghị bổ sung thêm đối tượng thu hút là cử nhân, dược sĩ, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ phục hồi chức năng (Bệnh viện Phục hồi chức năng); Cần thu hút thêm bác sĩ Y học cổ truyền (Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên);
  Ngày 31/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương (dưới đây viết tắt là Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND). Đây là chính sách do địa phương ban hành để giải quyết những khó khăn có tính cấp thiết nhất liên quan đến nguồn nhân lực trong điều kiện ngân sách địa phương có thể đáp ứng được.
  Xuất phát từ cơ sở nêu trên, việc thu hút nguồn nhân lực chỉ là một giải pháp tạm thời để tỉnh khắc phục tình hình thiếu nhân lực trong một số ngành, lĩnh vực và trong một thời gian nhất định. Đối với lĩnh vực y tế, căn cứ vào nhu cầu của các cơ sở y tế, nguồn tuyển dụng…, tỉnh chỉ thu hút đối với tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ đa khoa, bác sĩ răng hàm mặt chính quy (hệ đào tạo 06 năm), cử nhân, kỹ sư chuyên ngành Bảo trì trang thiết bị y tế hoặc Vật lý kỹ thuật y sinh là những ngành có khó khăn nhất trong tuyển dụng do số lượng đào tạo ít trong khi nhu cầu của các cơ sở y tế công lập rất lớn so với các chuyên ngành khác.
  2. Kiến nghị mở rộng đối tượng thu hút bác sĩ được đào tạo ở một số trường ngoài 05 trường như quy định Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND để thu hút nhân lực y tế cho tuyến huyện, tuyến xã (Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên và Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên)
  Hiện nay, cả nước có nhiều cơ sở đào tạo chuyên ngành y nhưng chất lượng đầu ra không đồng đều. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND quy định chỉ thu hút bác sĩ được đào tạo từ 01 trong 05 trường Đại học gồm: Y Hà Nội, Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Y Dược Huế, Y Dược Cần Thơ, Y Khoa Phạm Ngọc Thạch vì xét thấy việc thu hút cần có sự chọn lọc, không thể thu hút đại trà, nhất là đối với ngành y tế để đảm bảo nhân lực thu hút đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập.
  3. Kiến nghị ngoài việc thu hút nguồn nhân lực nên chú ý và quan tâm hơn nữa chế độ nhằm "giữ chân" đối với đội ngũ làm công tác y tế (Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một)
  Ngoài việc thu hút nguồn nhân lực, nhiều năm qua tỉnh cũng rất chú trọng đến việc ban hành các chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức y tế. Cụ thể như chế độ hỗ trợ hàng tháng cho viên chức chuyên môn y tế, hỗ trợ lương khởi điểm trong thời gian tập sự, hỗ trợ thuê nhà ở cho đối tượng thu hút…Vừa qua, khi ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND, để "giữ chân" đối với bác sĩ là nhân lực tỉnh đang có nhu cầu nên tỉnh đã ban hành thêm chế độ hỗ trợ thâm niên cho bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế công lập; hỗ trợ một lần cho bác sĩ đa khoa, chuyên khoa, bác sĩ răng hàm mặt (trước đó tốt nghiệp hệ chính quy 6 năm) đang công tác tại khối điều trị. Ngoài ra, viên chức y tế sau thời gian công tác nếu có yêu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện về đào tạo đều được tỉnh cử đi đào tạo nâng cao trình độ (đào tạo bác sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, thạc sĩ, tiến sĩ...). Các chế độ, chính sách nêu trên cũng là một trong những giải pháp "giữ chân" đối với đội ngũ làm công tác y tế mà tỉnh đang thực hiện.  
  5. Kiến nghị tất cả các nhân viên ngành y tế đều được hưởng thâm niên theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND (Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên và Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng); xem xét bổ sung chế độ thu hút, thâm niên đãi ngộ cho bác sĩ y học cổ truyền (Bác sĩ Đặng Đình Tuấn - Trạm Y tế phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An); Bác sĩ đông y, bác sĩ rằng hàm mặt không được hưởng chế độ hỗ trợ (Bác sĩ Bùi Công Chiến - Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng)
  - Nghị quyết số 05/NQ-HĐND có bổ sung thêm chế độ hỗ trợ thâm niên đối với bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế công lập và chế độ hỗ trợ một lần cho bác sĩ đa khoa, chuyên khoa, bác sĩ răng hàm mặt (trước đó tốt nghiệp hệ chính quy 6 năm) đang công tác tại khối điều trị. Trên cơ sở vận dụng chế độ thâm niên của một số ngành, tỉnh ban hành thêm chế độ hỗ trợ thâm niên đối với bác sĩ là nhân lực tỉnh rất thiếu so với viên chức y tế các chuyên ngành khác. Do tình hình ngân sách địa phương chưa cho phép trong khi số lượng viên chức y tế khá lớn nên tỉnh chưa thể giải quyết chế độ thâm niên cho tất cả nhân viên y tế cũng như hỗ trợ một lần cho các chuyên ngành khác trong đó có bác sĩ y học cổ truyền (bác sĩ đông y) theo như đề nghị.
  - Riêng bác sĩ răng hàm mặt tùy thuộc vào thời gian công tác được hưởng chế độ hỗ trợ một lần theo quy định tại khoản 2 Điều 21 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND.
  IV. NHÓM CÁC KIẾN NGHỊ VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH KHÁC
  1. Kiến nghị chưa có bồi dưỡng chế độ ưu đãi cho Nhân viên y tế (NVYT) làm công tác lây nhiễm theo quy định (Tại điểm 3 phần 2 Mục VI - Phụ lục số 02 - Trung tâm Y tế thành phố Thuận An).
  Ngày 10/9/2012, liên sở Y tế, Nội vụ, Tài chính đã ban hành Hướng dẫn liên sở số 70/HDLS-YT-NV-TC về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương (Hướng dẫn số 70/HDLS-YT-NV-TC này bãi bỏ Phần I Hướng dẫn liên sở số 1307/HDLS-YT-NV-TC).
  Theo đó, mức hưởng 70% ưu đãi đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm xét nghiệm, khám điều trị chăm sóc bệnh nhân HIV, lao (theo khoản a, mục 1. Điều 3, mức phụ cấp ưu đãi của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP) của các Trung tâm Y tế huyện, thị như sau:
  - Hệ Điều trị: các Bệnh viện tuyến huyện, thị ngoài Khoa Giải phẫu bệnh lý được hưởng 70%, còn có 10 suất cụ thể:
  + Khoa Cấp cứu - Hồi sức: 2 suất;
  + Khoa Phụ sản: 01 suất;
  + Khoa Nội - Nhi nhiễm (Bộ phận Nhi): 02 suất;
  + Khoa Nội - Nhi nhiễm (Bộ phận truyền nhiễm): 03 suất;
  + Khoa Xét nghiệm (Xét nghiệm vi sinh): 02 suất.
  - Hệ Dự phòng có 04 suất:
  + Khoa Y công cộng và quản lý CBXH (viên chức trực tiếp làm lao, tâm thần): 02 suất;
  + Khoa xét nghiệm (trực tiếp làm xét nghiệm HIV/AIDS, lao): 01 suất;
  + Khoa Kiểm soát dịch bệnh, HIV/AIDS (trực tiếp làm công tác HIV/AIDS): 01 suất.
  Như vậy, ngoài các viên chức Khoa Giải phẫu bệnh lý được hưởng mức hưởng 70% ưu đãi theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, Trung tâm Y tế Thuận An còn 14 suất hiện đang được hưởng.
  Hồ sơ thủ tục đề nghị, như phần 2 Mục 2 Hướng dẫn liên sở số 70/HDLS-YT-NV-TC ngày 10/9/2012.
  2. Kiến nghị các viên chức - người lao động có vị trí việc làm tại khu thu viện phí và tài xế vận chuyển người bệnh thường xuyên tiếp xúc với người bệnh có các bệnh lây nhiễm và tài xế thường xuyên vận chuyển người bệnh nặng mắc các bệnh lây nhiễm, có nguy cơ lây nhiễm cao đề nghị được hưởng mức độc hại hệ số 0.1 theo quy định tại mục a khoản 2 Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ (Tại điểm 1 phần 1 Mục XI - Phụ lục số 02 - Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng)  
  Về nội dung này Sở Nội vụ có ý kiến như sau: vị trí việc làm thu viện phí và tài xế không thuộc đối tượng được hưởng theo quy định.
  3. Kiến nghị các viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế nhưng làm chung môi trường cơ sở y tế, đề nghị được tăng mức phụ cấp ưu đãi từ 20% lên 40% hưởng theo điểm b điều 5 của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập (Tại điểm 2 phần 1 Mục XI - Phụ lục số 02 - Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng)
  Khoản 6 Điều 3 của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP đã quy định cụ thể đối với các đối tượng này.
  C. NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN TRẢ LỜI CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH.
  I. Các ý kiến liên quan đến các đơn vị tuyến tỉnh
  * PHẦN I. CÁC NỘI DUNG PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI NGÀNH Y TẾ TẠI HỘI NGHỊ TIẾP XÚC NGÀY 17/6/2020.
 1. Bs Quách Trung Nguyên. Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền
 1. Đề nghị tăng mức hỗ trợ trang phục chuyên môn y tế
  Việc hỗ trợ tiền trang phục chuyên môn y tế với mức chi 300.000 đồng/2 bộ/người/năm được quy định tại Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND. Đối với nội dung này, đề nghị đơn vị gửi Sở Y tế tổng hợp, rà soát các quy định hiện hành để trình cấp thẩm quyền điều chỉnh mức chi cho phù hợp. 
 2. Đề nghị đấu thầu tập trung đối với mua hóa chất vật tư tiêu hao:
  Việc đấu thầu mua sắm tập trung của ngành y tế thực hiện Quyết định số 887/QĐ-UBND và Quyết định số 1652/QĐ-UBND. Trường hợp đối với nội dung mua sắm hóa chất vật tư tiêu hao đơn vị thấy cần thiết phải tổ chức đấu thầu tập trung, đề nghị đơn vị gửi Sở Y tế tổng hợp trình cấp thẩm quyền quyết định.
  c) Đề nghị hướng dẫn việc về mua sắm và thanh toán thuốc tân dược, vật tư y tế nhỏ lẻ:
  c.1) Về thuốc: Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; trong đó quy định về mua thuốc tại cơ sở y tế và mua thuốc tập trung; Do vậy, đề nghị đơn vị nghiên cứu các quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT, các quy định hiện hành trong đấu thầu để thực hiện.
  c.2). Về vật tư y tế nhỏ lẻ.
  Tại Khoản 19, Điều 3, Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg quy định "Gói thầu có giá gói thầu không quá 50.000.000 đồng" thuộc danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.
  Tại Khoản 7, Điều 4, Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg quy định quy trình đấu thầu đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 50.000.000 đồng như sau: "Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; không bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật (không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu).
  Đề nghị đơn vị nghiên cứu các quy định trên để thực hiện việc mua sắm và thanh toán việc mua sắm vật tư y tế nhỏ lẻ theo quy định.
  * PHẦN II. CÁC NỘI DUNG PHẢN ÁNH CÁC KHÓ  KHĂN, KIẾN  NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ, CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH NGÀNH Y TẾ
 1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  Theo Công văn số 6280/UBND-KTTH, gia đoạn 2019-2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên (đơn vị thuộc nhóm 2 quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP).
  Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 7, Chương II Nghị định số 85/2012/NĐ-CP: "Đối với đơn vị thuộc nhóm 1, nhóm 2: Kế hoạch tuyển dụng viên chức của đơn vị do người đứng đầu đơn vị quyết định theo thẩm quyền để bảo đảm thực hiện được kế hoạch hoạt động chuyên môn nhưng phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, giám sát".
  Đồng thời, theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP: "Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên quyết định số lượng người làm việc;…".
  Việc đơn vị phản ảnh: "Đơn vị chưa tự quyết số viên chức, người lao động làm việc, mà cơ quan cấp trên vẫn giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho đơn vị…(trong khi đó, các đơn vị y tế ngoài công lập có quyền tự quyết về giá, nhân lực, …để đảm bảo hoạt động của đơn vị)." là không phù hợp quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Vấn đề này, đề nghị Sở Y tế làm việc với Sở Nội vụ.
  2. Bệnh viện Phục hồi chức năng
  a) Đề nghị bổ sung đối tượng thu hút theo Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND:
  Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương thực hiện theo Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND. Trường hợp đơn vị đề nghị bổ sung đối tượng khác như cử nhân, dược sĩ, bác sĩ Y học cổ truyền, bác sĩ phục hồi chức năng… đề nghị đơn vị gửi Sở Y tế tổng hợp trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. 
  b) Đề nghị tăng mức lương cơ sở: việc tăng mức lương cơ sở thuộc thẩm quyền của Chính phủ, không thuộc thẩm quyền của địa phương.
  * Ý kiến liên quan đến các đơn vị tuyến huyện:
 1. Lương và kinh phí hoạt động của Trạm y tế xã:
  a) Trung tâm y tế thị xã Dĩ An:
  Ý kiến của đơn vị: Phản ánh tình hình khó khăn về lương của  cán bộ tuyến phường: Hiện tại Trung tâmY tế phải trả lương cho 9 cán bộ tuyến phường. Theo ngành tài chính trả lời, áp dụng theo Thông tư số 13,14 về giá khám chữa bệnh, đã tính tiền lương cho cán bộ y tế. Tuy nhiên, cán bộ y tế hoạt động ở tuyến phường thì đa số là chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Và các chương trình này thì không thu mà chỉ khám chữa bệnh, là một chức năng nhỏ trong hoạt động của tuyến phường. Các tuyến phường nếu hoạt động tốt thì có bệnh nhân(có thu để chi trả) một số tuyến phường chỉ tuyên truyền thôi thì không có bệnh nhân và không có thu nhập nên vấn đề trả lương cho cán bộ tuyến phường rất khó khăn.
  Trả lời: Tại Công văn số 373/TCKH-NS ngày 30/6/2020 của Phòng TCKH thành phố Dĩ An, theo đó Phòng TC-KH đã báo cáo huy động nguồn thu đối với dịch vụ được kết cấu chi phí theo quy định hiện hành theo lộ trình tính giá dịch vụ. Trong trường hợp nguồn thu không đảm bảo, Trung tâm y tế thành phố Dĩ An báo cáo về Phòng TCKH cân đối thu – chi trình UBND thành phố bổ sung kinh phí đảm bảo chi cho con người (theo khoản 2, Điều 8 Thông tư số 39/2018/TT-BYT).
  b) Trung tâm y tế Thành phố Thủ Dầu Một:
  Ý kiến của đơn vị: đề nghị hỗ trợ 100% kinh phí hoạt động y tế, vì hàng năm chỉ giao 42 triệu/trạm y tế, trong khi quyết toán phải từ 60-70 triệu và không đủ chi hoạt động và không có nguồn thu, đặt biệt tại TTYT TDM bao quanh bởi các bệnh viện tư nhân và bệnh viện lớn của tỉnh nên càng hạn chế về nguồn thu. Đề nghị tăng kinh phí phân bổ dự toán cho đơn vị.

          Trả lời: Tại Công văn số 306/TCKH-NS của Phòng TCKH thành phố Thủ Dầu Một, theo đó Phòng TCKH tham mưu UBND Thành phố Thủ Dầu Một giao dự toán sự nghiệp y tế theo quy định hiện hành. Do Trạm y tế không thu hút được bệnh nhân khám và điều trị nên dẫn đến nguồn thu thấp, không có thu nhập tăng thêm. Kinh phí thường xuyên tạm đủ chi hoạt động của Trạm.

          Như vậy việc giao dự toán cho sự nghiệp y tế của Phòng Tài chính – KH thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND và Thông tư số 39/2018/TT-BYT.

2. Tiền trực cho cán bộ Xã, phường:

Ý kiến của BS Phạm Thị Ngọc Hạnh- Trạm y tế Phường Hiệp An, Thủ Dầu Một: xem xét chế độ tiền trực cho mỗi cán bộ ở tuyến xã, phường theo giá thị trường (hiện tại chi 15.000 đồng/người đề nghị bổ sung tăng thêm)

Trả lời: Hiện nay, chế độ phụ cấp thường trực thực hiện theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/20101 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể chế độ phụ cấp thường trực đối với trạm y tế xã:

          - Người lao động thường trực 24/24 giờ được hưởng mức phụ cấp: 25.000 đồng/người/phiên trực.

          - Người lao động thường trực 12/24 giờ được hưởng mức bằng 0.5 lần  24/24 giờ. (12.500 đồng/người/phiên trực ).

          - Người lao động thường trực 16/24 giờ được hưởng mức bằng 0.75 lần  24/24 giờ (18.750 đồng/người/phiên trực ).

          - Người lao động thường trực 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn là 15.000 đồng/người/phiên trực.

3. Xác định loại hình đơn vị sự nghiệp (ý kiến của Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An). Do hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể xác định loại hình đơn vị sự nghiệp y tế nên vẫn thực hiện theo Nghị định 85/2012/NĐ-CP, Nghị định số 16/2014/NĐ-CP.

D. NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN TRẢ LỜI CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH.

1. Nội dung kiến nghị : Phân tuyến KCB đối với TTYT Thủ Dầu Một: Theo 2018, Chính Phủ ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kin doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Cơ quan BHXH căn cứ vào đó, xếp vào tuyến IV tương đương Tram Y tế phường.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 11, Điều 22 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 quy định:" Trung tâm y tế có chức năng khám bệnh, chữa bệnh thì cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện đa khoa hoặc phòng khám đa khoa và phải đáp ứng điều kiện quy định tương ứng với hình thức tổ chức đó. Việc phân hạng thực hiện theo nguyên tắc nếu được cấp giấy phép hoạt động theo mô hình PKĐK thì được xếp hạng IV, nếu được cấp giấy phép hoạt động theo mô hình bệnh viện thì được xếp theo hạng bệnh viện tương đương với quy mô của cơ sở đó"

Căn cứ Khoản 3, Điều 4, Thông tư 39/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30/11/2018 quy định nguyên tắc áp dịch vụ đối với các cơ sở y tế có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế: "Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng; phòng khám quân y, phòng khám quân dân y, bệnh xá quân y, bệnh xá; phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV".

Do đó hiện nay BHXH tỉnh Bình Dương thực hiện thanh quyết toán chi phi KCB BHYT phát sinh tại TTYT Thủ Dầu Một theo các quy định nêu trên.

2. Kiến nghị : Thông tin của người bệnh KCB BHYT chưa trùng khớp: Khi triển khai thực hiện kiểm tra dữ liệu thẻ BHYT của người bệnh trên Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT, bệnh viên nhận thấy có một số trường hợp dữ liệu không thống nhất, bị sai lệch gây khó khăn cho BV khi thực hiện KCB BHYT và gây khó khăn cho người bệnh khi yêu cầu người bệnh phải quay lại cơ quan BHXH để thực hiện điều chỉnh thông tin cho trùng khớp thì mới được hưởng chế độ BHYT.

        Trả lời:

        Căn cứ Công văn 1677/BYT-BH của Bộ Y tế ngày 28/03/2018 quy định: "Trường hợp thông tin trên thẻ BHYT hoặc thông tin kiểm tra qua hàm API của cơ quan BHXH cung cấp khác thông tin tra cứu tại thời điểm người có thẻ BHYT đến KBCB (không bao gồm sai khác thông tin mức hưởng, hạn sử dụng thẻ BHYT) thì các cơ sở KBCB chỉ lập 01 (một) Bảng kê chi phí KBCB ban hành kèm theo Quyết định số 3455/QĐ-BYT ngày 15/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế và 01 (một) file dữ liệu điện tử, hiệu chỉnh theo thông tin đã tra cứu lần cuối cùng, đồng thời thông báo cho người bệnh hoặc thân nhân liên hệ ngay với cơ quan BHXH để thay đổi thẻ BHYT phù hợp với thông tin đã được cơ quan BHXH cập nhật".

        3. Nội dung kiến nghị : Thanh toán Dịch vụ kỹ thuật "Thương tích bàn tay phức tạp, Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp"

          Trả lời:

          Căn cứ Điểm b, Khoản 2.4, Điều 2 tại Công văn số 2362/BHXH-CSYT của BHXH Việt Nam ngày 26/06/2018 về việc giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT quy định, hướng dẫn thực hiện việc thanh toán toán đối với các DVKT trong tên có chứa từ "phức tạp" như sau:

          Đối với các DVKT có tên tại Số thứ tự 7,14,15, Danh mục 2 ban hành kèm Thông tư số 35/TT-BYT và các DVKT chuyên ngành Ung bướu ban hành kèm theo Thông tư số 50/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ Y tế về việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật trong tên có chứa từ "phức tạp" được áp dụng mức giá tại các quy định xếp tương đương của Bộ Y tế.

          Đối với các DVKT khác trong tên có chứa từ "phức tạp" chưa được Bộ Y tế quy định cụ thể về tình trạng phức tạp tại Thông tư số 35/TT-BYT, cơ quan BHXH chưa có cơ sở để thanh toán"

          4. Nội dung kiến nghị : Về giao dự toán KCB chưa phù hợp với thực tế, việc thanh quyết toán BHYT và "treo" kinh phí BHYT:

          Trả lời:

        Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/04/2019 về việc giao dự toán chi khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2019. Số dự toán chi KCB BHYT tại tỉnh Bình Dương, trong đó bao gồm số chi KCB cho bệnh nhân có thẻ BHYT của tỉnh phát hành đi KCB tại địa phương và bệnh nhân có thẻ BHYT của tỉnh khác phát hành đến KCB tại địa phương.

        Căn cứ Công văn số 49/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 19/04/2019 về việc thực hiện dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2019. Công văn số 1143/BHXH-KHĐT của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ngày 10/04/2019 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu, chi năm 2019; Căn cứ Khoản 4, Điều 24 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi KCB BHYT năm 2019.

          Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân tỉnh Bình Dương ngày 27/05/2019 về việc giao dự toán chi KCB BHYT tại các cơ sở KCB BHYT năm 2019; BHXH tỉnh đã phân bổ dự toán chi KCB BHYT năm 2019 đến từng cơ sở trên địa bàn tỉnh.

 

Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Dương Thế ChiếnKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Dương Thế Chiến/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​TTĐT - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Dương Thế Chiến; địa chỉ thường trú: Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

9/23/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của ông Dương Thế Chiến đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Về nội dung phản ánh của ông, UBND thành phố Thủ Dầu Một đã báo cáo tại Công văn số 1797/UBND-HC ngày 08/9/2020.

Theo đó, ngày 24/8/2020, bà Nguyễn Thị Phương đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một để nộp hồ sơ xin chuyển trường cho con và đã được cán bộ tiếp nhận Nguyễn Trường Hải kiểm tra hồ sơ. Sau khi xem toàn bộ hồ sơ đối chiếu thành phần hồ sơ theo quy định còn thiếu Giấy giới thiệu của trường nơi chuyển đi; nhân viên đã hướng dẫn đề nghị bà Phương bổ sung hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở, bao gồm: Đơn xin chuyển trường do cha, mẹ hoặc người giám hộ ký (01 bản chính hoặc 01 bản photo); giấy khai sinh (01 bản sao); học bạ (bản chính); giấy giới thiệu của trường nơi đi cấp (bản chỉnh hoặc bản photo); giấy giới thiệu của phòng Giáo dục nơi đi cấp (bản chính hoăc bản photo); hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú (bản chính hoặc bản photo).

Đến ngày 26/8/2020 sau khi hoàn tất hồ sơ theo hướng dẫn thì bà Nguyễn Thị Phương đến nộp hồ sơ, nhân viên Nguyễn Trường Hải tiếp nhận hồ sơ theo biên nhận số 2071840901076/BN và hẹn trả kết quả ngày 28/6/2020.

Thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính xin chuyển trường, sau khi tiếp nhận hồ sơ, nhân viên Nguyễn Trường Hải - quầy số 10 - Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chuyển giao hồ sơ cho phòng Giáo dục Đào tạo thẩm tra hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Ngày 28/6/2020, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố đã giải quyết hồ sơ và chuyển lại hồ sơ cho nhân viên Trần Ngọc Như Ý - Quầy số 6 - Nhân viên trả hồ sơ (thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố) đã trả kết quả đúng ngày hẹn cho bà Nguyễn Thị Phương.

Từ quá trình giải quyết hồ sơ như đã nêu trên, nhân viên Nguyễn Trường Hải đã thực hiện nhiệm vụ đúng quy định.

Qua phản ánh trên của ông Dương Văn Chiến, UBND thành phố Thủ Dầu Một ghi nhận và cám ơn ông đã quan tâm tham gia vào quá trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần cho địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn.

Văn bản 

Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn TýKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Tý/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Tý, địa chỉ: Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

9/17/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

​​Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Tý đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về nội dung phản ánh của ông, UBND thành phố Thủ Dầu Một đã báo cáo tại Công văn số 1771/UBND-HC ngày 03/9/2020. Cụ thể, ngày 11/3/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một đã tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng của ông Nguyễn Tý theo Biên nhận số 1971842301034, địa chỉ xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD) tại thửa đất số 1329, tờ bản đồ số 09, thuộc phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Ông Nguyễn Tý đã ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thúy Diễm, thường trú tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi theo Giấy ủy quyền số 30281, Quyển số 16 TP/CC-SCC/GƯQ lập ngày 08/12/2018 tại Văn phòng Công chứng Phong Phú, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện quy trình giải quyết TTHC cấp Giấy phép xây dựng, sau khi tiếp nhận hồ sơ, nhân viên thuộc quầy số 7 Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chuyển giao hồ sơ cho Phòng Quản lý đô thị thẩm tra hồ sơ, tham mưu cấp GPXD.

Sau khi thẩm tra hồ sơ, ngày 25/3/2019 Phòng Quản lý đô thị thành phố Thủ Dầu Một đã ban hành Công văn số 327/QLĐT-XD về việc phúc đáp lần 1 đối với hồ sơ đề nghị cấp GPXD của ông Nguyễn Tý, nêu rõ lý do không đủ điều kiện giải quyết, cụ thể: "... hồ sơ xin cấp GPXD nhà của ông trên thửa đất số 1329, tờ bản đồ 09 (09-7), tọa lạc tại phường Phú Mỹ, UBND thị xã (nay là thành phố Thủ Dầu Một) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AK179194, số vào sổ GCN H295S2 ngày 31/31/2007 không đủ điều kiện cấp phép do vị trí đề nghị cấp phép xây dựng thuộc chỉ giới xây dựng của đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn B). Do đó, Phòng Quản lý đô thị không có cơ sở tham mưu UBND thành phố Thủ Dầu Một cấp GPXD; thông báo ông biết để kịp thời liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận lại hồ sơ".

Nhân viên đã liên lạc cho bà Thúy Diễm - người được ông Nguyễn Tý ủy quyền để nhận lại hồ sơ. Bà Diễm đã nhận được thông tin nhưng đến nay bà Diễm vẫn chưa đến nhận lại hồ sơ xin cấp GPXD. Do đó việc ông Nguyễn Tý phản ánh, kiến nghị hồ sơ chậm trễ giải quyết, không cấp Giấy phép xây dựng gây phiền hà rắc rối cuộc sống gia đình là không đúng với thực tế quá trình giải quyết TTHC.

Văn bản 

Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đỗ Văn TrịKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đỗ Văn Trị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đỗ Văn Trị, địa chỉ: TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

9/10/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của ông Đỗ Văn Trị đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về nội dung phản ánh của ông xin giải quyết hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử đất, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương đã báo cáo tại Công văn số 2347/VPĐKĐĐ ngày 31/8/2020 về kết quả rà soát và xử lý đơn phản ánh, kiến nghị của công dân. Theo đó, trong quá trình giải quyết hồ sơ, phát sinh vướng mắc: Tại thời điểm cấp đổi Giấy chứng nhận số 01277 QSDĐ/TBH, cơ quan có thẩm quyền chưa có văn bản thu hồi Giấy chứng nhận số 145 QSDĐ/TBH; bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 145 QSDĐ/TBH đã thu hồi không lưu trữ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một và UBND phường Tương Bình Hiệp. Ngày 25/8/2020, Văn phòng Đăng ký đất đai đã có buổi làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một, UBND phường Tương Bình Hiệp và chủ sử dụng đất để thống nhất hướng giải quyết.

Văn bản. 

Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Văn MumKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Văn Mum/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Văn Mum, địa chỉ: Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

9/9/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bích đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về nội dung phản ánh của ông, UBND thị xã Tân Uyên đã có Báo cáo số 283/BC-UBND, ngày 24/8/2020 về kết quả giải quyết kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Thạnh Hội của ông Nguyễn Văn Mum.

Theo đó, ngày 24/3/2008, ông Nguyễn Văn Mum và bà Nguyễn Thị Út được UBND huyện Tân Uyên (nay là UBND thị xã Tân Uyên) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 527, 531 tờ bản đồ số 04, diện tích 1.277 m2, mục đích sử dụng: Đất trồng lúa (LUA).

Thực hiện Công trình Trường Mầm non xã Thạnh Hội, ngày 14/8/2014, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Tân Uyên tiến hành kiểm kê đất của hộ ông Nguyễn Văn Mum. Theo đó, tổng diện tích đất hộ ông Nguyễn Văn Mum ảnh hưởng dự án là 747,9m2/1.277m2 (trong đó thửa đất số 527, tờ bản đồ số 04 ảnh hưởng 390,4m2 và thửa đất số 531, tờ bản đồ số 04 ảnh hưởng 357,5m2).

Ngày 15/4/2014, UBND xã Thạnh Hội có biên bản làm việc với ông Nguyễn Văn Mum về việc vận động trao đổi đất làm đường vào Trường Mầm non. Kết quả, ông Nguyễn Văn Mum đồng ý hoán đổi diện tích đất 747,9 m2 của thửa đất số 527, 531 tờ bản đồ số 04 để nhận diện tích 747,9 m2 thuộc một phần thửa đất số 41 tờ bản đồ 18 (nay là tờ bản đồ số 7) thuộc đất công ích do UBND xã Thạnh Hội quản lý và cam kết không thắc mắc khiếu nại gì về sau. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Mum kiến nghị hoán đổi phần diện tích 529,1 m2 đất còn lại (không ảnh hưởng Công trình Trường Mầm non xã Thạnh Hội) thuộc một phần thửa đất số 527, 531 tờ bản đồ 04 để lấy phần diện tích 529,1 m2 thuộc một phần thửa đất số 41 tờ bản đồ số 07.

Căn cứ trên hồ sơ bồi thường về đất, ngày 30/12/2016, UBND thị xã Tân Uyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00633 cho ông Nguyễn Văn Mum và bà Nguyễn Thị Út thuộc thửa đất số 322, tờ bản đồ số 07 (diện tích 747,9 m2).

Ngày 13/9/2018, ông Nguyễn Văn Mum nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 321, tờ bản đồ số 07 diện tích 529,1 m2 (phần diện tích đã được Hội đồng bồi thường thống nhất hoán đổi hết phần diện tích đất của ông Mum tại Biên bản họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trường Mầm non Thạnh Hội và công trình Trung tâm văn hóa thể thao xã Thạnh Hội ngày 25/12/2014). Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay do vướng mắc các quy định về quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý nên UBND thị xã vẫn chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích nêu trên. Cụ thể: Tại Công văn số 3423/STNMT-CCQLĐĐ ngày 16/10/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng quỹ đất công, có nội dung "Nghiêm cấm việc tự ý dùng quỹ đất cộng để hoán đổi với tổ chức và hộ gia đình, cá nhân khi chưa có ý kiến của UBND tỉnh. Theo Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì nghiêm cấm các hành vi hoán đổi quỹ đất công cho cá nhân và tổ chức.

Trước những vướng mắc nêu trên, ngày 12/3/2019, UBND thị xã Tân Uyên đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thị xã Tân Uyên, theo đó các thành phần tham dự thống nhất nội dung "Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét trường hợp của ông Mum, đề nghị UBND thị xã lập dự án đầu tư để làm cơ sở thu hồi đất của ông Mum và bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng". Trên cơ sở đó, UBND thị xã trình UBND tỉnh bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Tân Uyên đối với dự án đầu tư "Đường dẫn vào trường Mầm non Thạnh Hội" (thuộc Công trình Trường Mầm non xã Thạnh Hội) liên quan đến thửa đất của ông Nguyễn Văn Mum, làm cơ sở thu hồi đất và bồi thường bằng đất có cùng mục đích cho ông Nguyễn Mum. Tuy nhiên, Công trình Trường Mầm non Thạnh Hội đã hết thời gian phê duyệt thực hiện (phê duyệt dự án từ 2014-2018); công trình đang tập hợp hồ gửi về Sở Tài chính thẩm tra quyết toán công trình theo quy định, do đó không thể thực hiện chung trong dự án Trường mầm non xã Thạnh Hội.

Ngày 28/5/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã có Thông báo số 162/TB-PTNMT về việc thông báo trả toàn bộ hồ sơ xin giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Mum đối với thửa đất số 321, tờ bản đồ số 07, diện tích 529,1 m2 đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND thị xã Tân Uyên để giao trả hồ sơ cho ông Nguyễn Văn Mum.

Đồng thời, Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng UBND xã Thạnh Hội làm việc với ông Nguyễn Văn Mum để giải thích cho ông Mum được rõ các quy định liên quan đến việc không thể thực hiện việc hoán đổi đất.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Mum không thống nhất và có ý kiến do việc hoán đổi đất của ông đã thực hiện từ năm 2015.

Ngày 24/7/2020, UBND thị xã đã có buổi làm việc với các ngành có liên quan về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Mum. Tại buổi làm việc, UBND xã Thạnh Hội có báo cáo về tình hình khó khăn vào giờ đưa đón học sinh của Trường Mầm non Thạnh Hội, phụ huynh để xe gây cản trở giao thông khu vực phía trước mầm non và đề nghị UBND thị xã cho UBND xã thực hiện dự án xây dựng khu vực chờ xe phục vụ cho trường mầm non, đồng thời đề xuất xin quy hoạch khu đất còn lại của ông Nguyễn Văn Mum để thực hiện dự án. 

Căn cứ đề nghị của UBND xã Thạnh Hội và tình hình thực tế của địa phương, UBND thị xã đã cơ bản thống nhất với đề xuất của UBND xã Thạnh Hội và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn UBND xã Thạnh Hội các thủ tục để báo cáo, đề xuất dự án đầu tư; giao các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để làm cơ sở thực hiện và tham mưu phương án bồi thường bằng đất tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 07 cho ông Nguyễn Văn Mum khi thực hiện dự án khu vực chờ xe. Đồng thời, giao Phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp UBND xã Thạnh Hội tiếp tục làm việc và giải thích cho ông Nguyễn Văn Mum về trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Mum đối với thửa đất số 41, tờ bản đồ số 07 phải thực hiện theo phương án nêu trên.

Văn bản​ 

Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Thị BíchKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Bích/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Bích, địa chỉ: Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

9/3/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bích đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nội dung phản ánh của bà đã được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương báo cáo tại Công văn số 2226/BC-VPĐKĐĐ ngày 21/8/2020. Theo đó, đối với phản ánh Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một chậm giải quyết hồ sơ về đất đai của gia đình bà, qua rà soát, tại Chi nhánh Văn phòng Đãng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một có tiếp nhận hồ sơ thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 057791, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H55780 do UBND thị xã Thủ Dầu Một cấp cho bà Nguyễn Thị Bích ngày 02/11/2009 (thửa đất tọa lạc tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một).

Trong quá trình thẩm tra hồ sơ, nhân viên thụ lý nhận thấy thửa đất của bà Bích bị giảm diện tích so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp, do đó, đã hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện các bước tiếp theo. Tuy nhiên, bà Bích không đồng ý với nội dung hướng dẫn và có đơn phản ánh, khiếu nại nêu trên.

Sau đó, lần lượt các ngày 24/7/2020, ngày 31/7/2020 và ngày 05/8/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một đã phối hợp với đại diện UBND phường Phú Mỹ, tiến hành kiểm tra, khảo sát, đo đạc thực tế thửa đất của bà Bích với sự chứng kiến và chỉ ranh của ông Nguyễn Hồng Anh (là người đại diện theo ủy quyền của bà Bích theo Giấy ủy quyền được Văn phòng Công chứng Lê Thị Nụ chứng nhận số 8672, quyển số 01/CC- SCC/HĐGĐ ngày 21/5/2019). Tại buổi làm việc, người đại diện của bà Bích đã thống nhất với kết quả đo đạc thực tế thửa đất còn lại là 98,lm (cạnh hướng Tây Bắc là 5,5m, cạnh hướng Nam là 4,43m). 

Ngày 06/8/2020, bà Nguyền Thị Bích đã có đơn tự nguyện xin rút lại đơn khiếu nại và không thắc mắc gì về sau.

Hiện tại, hồ sơ đo đạc xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Bích đã thực hiện xong.

Văn bản 

Công văn số 2226/BC-VPĐKĐĐ ​


Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Trần Thiện MinhKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Trần Thiện Minh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Trần Thiện Minh, địa chỉ: Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

9/3/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của ông Trần Thiện Minh đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về nội dung phản ánh của ông, Văn phòng Đăng ký đất đai đã có Báo cáo số 2247/BC-VPĐKĐĐ ngày 25/8/2020 về việc báo cáo kết quả rà soát và xử lý đơn phản ánh, kiến nghị của công dân. Đề nghị ông liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một để được hướng dẫn làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo đúng quy định.

Văn bản ​

Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đặng Thái ThươngKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đặng Thái Thương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Văn phòng UBND t​ỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đặng Thái Thương; địa chỉ: Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.​

8/21/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

​​Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của ông Đặng Thái Thương đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về phản ánh, kiến nghị của ông với nội dung "Kiến nghị giải quyết hồ sơ tách thửa", ngày 17/8/2020 UBND thành phố Thuận An đã có xử lý và báo cáo kết quả tại Báo cáo số 170/BC-UBND.

Cụ thể, ngày 24/4/2020, ông Đặng Thái Thương ngụ tại 6/23/1 đường số 10, tổ 5, khu phố 2, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh có đơn xin tách thửa đất số 537, tờ bản đồ 94, tọa lạc khu phố Đông, phường Vĩnh Phú để chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Duy Khải diện tích khoảng 193,9m2 (80m2 ODT, ngang 7m). Ngày 06/5/2020, Hội đồng tư vấn tách thửa thành phố Thuận An đã họp xét thấy thửa đất nêu trên đã được UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An đồng ý giải quyết đơn tách thửa đất của ông Đặng Thái Thương chuyển nhượng cho ông Lý Chấn Phát tại Công văn số 4390/UBND-KT ngày 23/12/2019 theo dạng cá biệt do ông Đặng Thái Thương có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được UBND phường Hiệp Bình Phước xác nhận ngày 19/12/2019. Theo Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh quy định các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa chỉ được xem xét, giải quyết tách thửa một lần cho hộ gia đình, cá nhân. Nên việc ông Đặng Thái Thương đề nghị tiếp tục tách thửa đất nêu trên là không có cơ sở xem xét, giải quyết. Do đó, ngày 11/5/2020 UBND thành phố ban hành Công văn số 1354/UBND-KT trả lời đơn đề nghị tách thửa của ông Đặng Thái Thương.

Sau đó, ông Đặng Thái Thương tiếp tục có đơn xin cứu xét Công văn số 1354/UBND-KT ngày 11/5/2020 của UBND thành phố để tách thửa đất nêu trên. Ngày 06/5/2020, Hội đồng tư vấn tách thửa thành phố Thuận An đã họp và giữ nguyên ý kiến theo nội dung Công văn số 1354/UBND-KT ngày 11/5/2020 và UBND thành phố đã có Công văn số 1678/UBND-KT ngày 04/6/2020 trả lời cho ông Đặng Thái Thương được rõ.

Ngày 13/8/2020, Hội đồng tư vấn tách thửa tiếp tục họp xét theo đơn phản ánh, kiến nghị của ông Đặng Thái Thương do Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến. Qua đó, Hội đồng vẫn giữ nguyên ý kiến, quan điểm theo kết quả giải quyết trước đây. Lý do: Thửa đất số 537, tờ bản đồ 94 tiếp giáp đường Vĩnh Phú 11 (đường bê tông 4m chỉ có cấp điện, cấp nước sinh hoạt) không thuộc danh mục các tuyến đường đủ điều kiện tách thửa ban hành kèm theo Quyết định số 6775/QĐ-UBND ngày 19/10/2018, do đó, việc tách thửa đất nêu trên phải thông qua Hội đồng tư vấn tách thửa xem xét, giải quyết theo trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa. Đồng thời, trước đây ông Đặng Thái Thương đã được UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An đồng ý giải quyết tách thửa lần 01 tại Công văn số 4390/UBND-KT ngày 23/12/2019 theo dạng cá biệt nên không được xem xét, giải quyết tách thửa lần 02 theo Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 28/2019/QĐ- UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh.

Từ những cơ sở trên, UBND thành phố nhận thấy kết quả giải quyết đơn đề nghị tách thửa của ông Đặng Thái Thương đã được Hội đồng tư vấn tách thửa xem xét, giải quyết theo đúng quy định. 

Văn bản 

Báo cáo số 170/BC-UBND của thành phố Thuận An​ 

Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Thị TâmKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Tâm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Tâm; địa chỉ: Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

8/17/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh kiến nghị của bà Nguyễn Thị Tâm đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về phản ánh, kiến nghị của bà, ngày 11/8/2020, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương đã có xử lý và báo cáo kết quả tại Công văn số 2113/VPĐKĐĐ-TCHC. Theo đó, qua xem xét, việc giải quyết hồ sơ của bà Nguyễn Thị Tâm có gặp vướng mắc do phần diện tích hành lang an toàn đường bộ 216m2 chưa được cấp giấy chứng nhận (GCN) qua các thời kỳ biến động (việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Diệu sang bà Tâm năm 1997 không thể hiện phần diện tích đất hành lang an toàn đường bộ 216,0m2 và GCN đã cấp trước đây cho ông Diệu năm 1992 cũng không thể hiện phần diện tích đất hành lang an toàn đường bộ). Việc này, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát đã tổ chức các cuộc họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện hồ sơ của bà Tâm, Chi nhánh đã có văn bản thông báo tình hình giải quyết hồ sơ gửi đến chủ sử dụng đất.

Về hướng xử lý, đối với phần diện tích 1.213,lm2 đã được cấp GCN (trong đó có 100m2 đất ở tại đô thị, 1.113,lm2 đất cây lâu năm); tăng 32,85m2 so với thời điểm cấp GCN: Thực hiện cấp đổi GCN theo quy định tại Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013; thuộc thẩm quyền giải quyết Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát.

Đối với phần diện tích 216m2 chưa được cấp GCN thuộc hành lang an toàn đường bộ (trong đó có 35,lm2 diện tích xây dựng nhà): Thực hiện cấp mới GCN theo quy định tại Khoản 20 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 (nếu đủ điều kiện) thuộc thẩm quyền giải quyết UBND thị xã Bến Cát.

Do đó, đề nghị bà Nguyễn Thị Tâm liên hệ cơ quan có thẩm quyền (UBND thị xã Bến Cát, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát) để được hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp GCN đối với từng trường hợp cụ thể như trên.

Văn bản.​​

Công văn số 2113/VPĐKĐĐ-TCHC.​​​

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa IX: Các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyệnTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa IX: Các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/28/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

Stt​Cơ quan giải quyếtNội dung ​​Kết quảKết quả/Kế hoạch thực hiện
Đã thực hiệnĐang thực hiện
1​

UBND thành phố Thủ Dầu Một

(02 kiến nghị)

1. Cử tri Đỗ Ngọc Quế Phương khu phố 8, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh cơ sở gốm sứ Minh Hưng hoạt động gần 20 năm nay, tuy nhiên trong khoảng thời gian 2 năm nay, cơ sở Minh Hưng hoạt động với tần suất lớn, sử dụng nguyên vật liệu đ​ốt gây ô nhiễm môi trường. Định kỳ khoản 5 ngày, thì cơ sở Minh Hưng sẽ nung đốt xả khói ra 02 ống khói và khói này bay thẳng vào nhà tôi (Thời gian đốt: 3-5 ngày, liên tục 24 giờ). Khói có màu đen, mùi khét của keo nhựa bị đốt cháy, khói đen bết dính và bám vào sàn nhà, vật dụng trong gia đình (đặc biệt khó khăn trong việc lau chùi) gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe (thường xuyên bị bệnh đường hô hấp),​ ảnh hưởng tâm lý của gia đình và người dân sống trong khu vực; cử tri đã nhiều lần làm đơn kiến nghị, phản ánh gửi đến nhiều ngành và theo đường dây nóng 1022, nhưng chưa được các cơ quan chức năng quan tâm xem xét giải quyết. Đề nghị sớm di dời cơ sở gốm sứ Minh Hưng ra khỏi khu dân cư; trong thời gian chờ chủ trương di dời thì các ngành chức năng có biện pháp gì để kiểm tra, xử lý và ngăn chặn việc đốt lò gây ô nhiễm của cơ sở gốm sứ Minh Hưng. Làm rõ việc chậm xử lý cơ sở gốm sứ Minh Hưng, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của gia đình và cộng đồng xung quanh thuộc về trách nhiệm của ai. xUBND thành phố đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND phường Tương Bình Hiệp thực hiện vận động, tuyên truyền cơ sở thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu khói thải phát sinh không để ảnh hưởng đến các hộ xung quanh; trong thời gian tới UBND thành phố sẽ thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành đo đạc, lấy mẫu khí thải phát sinh đối với cơ sở gốm sứ Minh Hưng, trường hợp có xảy ra vi phạm sẽ xử lý theo quy định.
2. Cử tri Trần Văn Tiên, Mỹ Hảo 2, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một: Đề nghị ngành chức năng có biện pháp ngăn chặn việc đánh bắt cá, cào cát trên Sông Sài Gòn (Đoạn từ Cầu Bà Cô dọc Sông Sài Gòn).x Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua chưa phát hiện trường hợp khai thác cát ở khu vực này, chỉ có một vài trường hợp đánh bắt cá về đêm, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Chánh Mỹ phối hợp các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định
2

UBND thành phố Thuận An

(01 kiến nghị)

3. Cử tri phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An: Phản ánh và đề nghị chủ đầu tư dự án các khu dân cư Vĩnh Phú 1 (Giai đoạn 2), Vĩnh Phú 2, Tân Vũ Minh tiếp tục thỏa thuận bồi thường, giải tỏa để đảm bảo các quyền lợi liên quan cho người dân. x

Tiến độ thực hiện của 03 dự án (Khu dân cư Vĩnh Phú I - giai đoạn 2; Khu dân cư Vĩnh Phú 2; Khu dân cư nhà vườn Tân Vũ Minh) triển khai còn chậm, vì vậy UBND thành phố Thuận An đã nhiều lần làm việc với các Chủ đầu tư này và đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Ngoài ra, UBND thành phố Thuận An cũng phối hợp với Sở Xây dựng làm việc với 03 chủ đầu tư và yêu cầu báo cáo tiến độ và kế hoạch thực hiện. Riêng Khu dân cư Vĩnh Phú 2 cũng đã phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường thanh tra dự án này.

Trong thời gian tới, UBND thành phố Thuận tiếp tục làm việc với 03 Chủ đầu tư dự án nêu trên và yêu cầu các Chủ đầu tư phải có cam kết kế hoạch thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt. Trường hợp khó khăn trong việc đền bù giải phóng mặt bằng, sẽ đề nghị Chủ đầu tư lập thủ tục trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy mô của dự án theo thực tế đã thực hiện đã đền bù.

3

UBND thành phố Dĩ An

(01 kiến nghị)

4. Cử tri phường Tân Bình: Đề nghị cho biết các vấn đề liên quan đến việc Công ty Beton 6 phá sản, đề nghị thông tin lại cho cử tri được biết, do đây là doanh nghiệp nhà nước và là một trong những doanh nghiệp chủ lực của địa phương. xUBND thị xã Dĩ An đang chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, giải quyết; sẽ báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo quy định.
​4 ​ ​

UBND thị xã Tân Uyên

(03 kiến nghị)

​​ ​
5. Cử tri Nguyễn Trung Hiếu - khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa: Đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét cho thành lập Bộ phận cung cấp dịch vụ công tại điểm tiếp nhận và trả kết quả (một cửa​ cấp huyện) để cung cấp thực hiện dịch vụ công cho người dân, vì hiện nay nhu cầu giao dịch về các thủ tục hành chính ngày càng nhiều, thủ tục còn rờm rà, trong khi đa số trình độ người dân còn hạn chế, mặc dù cán bộ chuyên môn có hướng dẫn nhưng vẫn bị sai về thủ tục, phải đi lại nhiều lần rất khó khăn. x

Trong thời gian qua, UBND thị xã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa thị xã, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, hạn chế trường hợp trả hồ sơ cho người dân chỉnh sửa và đã nhận được đánh giá hài lòng của người dân tỷ lệ cao qua khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng về cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm của công chức và giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, UBND thị xã cũng đã niêm yết, công khai các quy trình thủ tục hành chính; niêm yết mẫu điền phiếu thông tin hồ sơ đối với các thủ tục để người dân thực hiện. UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận, thực hiện thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân về thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức để người dân nắm bắt, thực hiện.

Trong thời gian tới, UBND thị xã chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND thị xã phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xem xét giải quyết kiến nghị.

6. Cử tri phường Thái Hòa: Phản ánh dự án đường ống nước, Nhà máy xử lý nước thải khu phố An Thành trước đây đã thu hồi đất để lắp đặt hệ thống ống thu gom nước thải, được nhân dân đồng tình và thống nhất giá đền bù. Tuy nhiên, hiện Công ty mới bồi thường cho người dân 70% và 30% còn lại sẽ giải quyết chi trả từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, nhưng đến nay người dân chưa nhận được 30% số tiền còn lại. Đề nghị sớm xem xét, giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người dân có đất bị thu hồi. x

Dự án thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An, Thuận An và Tân Uyên (tuyến ống thu gom nước thải từ đường ĐT 743 về nhà máy nước và xử lý nước thải dọc suối Bưng Cù) được triển khai tháng 11/2018, do Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương làm chủ đầu tư. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là 8.557,7 m2/30 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức thuộc phường Thái Hòa.

Ngày 31/12/2019, UBND thị xã Tân Uyên đã phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ cho 23 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức với số tiền là 9,9 tỷ đồng. Còn lại 07 hộ và 02 tổ chức chưa phê duyệt Phương án bồi thường do công trình không có trong Danh mục công trình, dự án thu hồi đất thực hiện trong năm 2020, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh. Sau khi HĐND tỉnh thông qua, UBND thị xã sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các bước theo quy định.

Đối với việc chi trả tiền bồi thường cho 23 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, do khó khăn về kinh phí triển khai thực hiện nên hiện nay chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức liên quan đến dự án. UBND thị xã sẽ có buổi làm việc với chủ đầu tư để giải quyết.

7. Cử tri phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên: Phản ánh việc người dân đã chấp hành giao đất để thực hiện dự án khu công nghiệp VSIP2 và được bố trí đất tái định cư, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị xem xét chỉ đạo sớm cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân, để đảm bảo quyền lợi về sử dụng đất của người dân. x

Trong những năm qua, UBND thị xã đã tiếp nhận các hồ sơ đề nghị được giao đất tái định cư của các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án Khu Công nghiệp và đô thị Tân Uyên tại xã Vĩnh Tân (nay là phường Vĩnh Tân) và đã cấp 2.012 Giấy chứng nhận trên tổng số Giấy chứng nhận dự kiến đề nghị được cấp là 2.671 Giấy chứng nhận.

Số lượng hồ sơ được đề nghị giao đất, cấp Giấy chứng nhận hàng năm là do đơn vị đầu tư là Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tiến hành lập thủ tục và chuyển đến, UBND thị xã ban hành quyết định cấp Giấy chứng nhận (đối với các trường hợp đủ điều kiện).

Đối với những hồ sơ chưa đủ điều kiện: ngày 13/01/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường có ban hành Văn bản số 11/PTNMT-ĐĐ về việc giao trả 45 hồ sơ chưa đủ điều kiện thực hiện thủ tục giao đất, cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư và đề nghị Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore hướng dẫn người dân bổ sung các thiếu sót để hoàn chỉnh và nộp lại hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xem xét, tham mưu UBND thị xã Tân Uyên cấp Giấy chứng nhận. Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, UBND thị xã sẽ xem xét, giải quyết theo quy định.

5

UBND thị xã Bến Cát

(01 kiến nghị)

8. Cử tri Bùi Đức Đông khu phố 2, phường Phú Thọ, Thủ Dầu Một (đại diện khu dân cư xã Phú An, thị xã Bến Cát): Kiến nghị UBND thị xã Bến Cát tháo gỡ những hạn chế khó khăn người dân trong khu dân cư xã Phú An đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện trạng đường bêtông 4m tại tổ 6, ấp Phú Thuận xã Phú An, thị xã Bến Cát, gần 3 năm nay UBND thị xã Bến Cát thông báo không cho người dân chuyển mục đích sử dụng đất và không được giao dịch chuyển nhượng, làm hạn chế quyền lợi của người dân, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét. x

Qua rà soát, kiểm tra hiện trạng thực tế thì khu vực cử tri Bùi Đức Đông kiến nghị thuộc khu dân cư tự phát ở ấp Phú Thuận, xã Phú An do bà Nguyễn Thị Thu Đông làm chủ đầu tư với tổng diện tích khu đất 10.134,8m2 được tách thành 69 thửa (hiện đã xây dựng 23 căn nhà), tiếp giáp đường bê tông tự mở rộng 4m; chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, chưa thực hiện khắc phục, chỉnh trang theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trước đây, UBND thị xã đã chỉ đạo UBND xã Phú An thông báo và vận động các chủ đầu tư sớm phối hợp chính quyền địa phương và ngành chức năng lập phương án khắc phục; tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện, nên khu dân cư tự phát của bà Nguyễn Thị Thu Đông chưa được khắc phục, chỉnh trang hoàn thiện cơ sở hạ tầng để được công nhận theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND thị xã Bến Cát đang tiến hành rà soát, khắc phục khu - điểm nhà ở tự phát trên địa bàn theo Kế hoạch của UBND thị xã Bến Cát và đã thành lập Tổ Công tác liên ngành thực hiện rà soát, khắc phục Khu - điểm nhà ở tự phát trên địa bàn. Qua đó, Tổ Công tác liên ngành sẽ tiếp tục làm việc với các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ đầu tư khắc phục, chỉnh trang các khu dân cư tự phát nhằm tạo điều kiện ổn định cuộc sống và giải quyết các nhu cầu, quyền lợi chính đáng của người dân theo đúng quy định pháp luật.

​​6 ​ ​ ​

​​UBND huyện Bàu Bàng

(04 kiến nghị)

​ ​ ​
9. Cử tri Trần Ngọc Sáu, tổ 4, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: Đề nghị lắp bảng cấm xe tải trọng lớn lưu thông trên đường Ngã ba Bến Ván (từ Quốc lộ 13 đi vào Khu Công nghiệp Bàu Bàng và Trường Trung học phổ thông Bàu Bàng). Hiện nay, có rất nhiều xe ben, xe container thường xuyên ra vào, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là các em học sinh. xViệc lắp đặt bảng cấm trên đường Quốc lộ 13, Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản số 2274/UBND-KT ngày 09/7/2020 về việc phối hợp giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 15-HĐND tỉnh  và sẽ báo cáo kết quả giải quyết cụ thể.
10. Cử tri Phạm Hùng Cường, ấp 4, xã Hưng Hòa: Đề nghị xem lại thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký đất đai, cấp lại thổ cư, tách thửa hồ sơ phức tạp qua nhiều bộ phận gây phiền hà, mất nhiều thời gian đi lại.x 

Hiện tại, việc đăng ký đất đai, cấp lại đất ở, tách thửa đất đều được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo trình tự thủ tục đã được quy định tại Luật Đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung.

Về trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ, thành phần hồ sơ yêu cầu của từng thủ tục, để rõ hơn thì đề nghị ông Phạm Hùng Cường có thể tra cứu thông tin tại các nơi như sau: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện (Bộ phận một cửa), trang web dịch vụ công của tỉnh Bình Dương https://dichvucong.binhduong.gov.vn/

11. Cử tri Nguyễn Xuân Hạ, ấp 4, xã Trừ Văn Thố: Phản ánh việc chuyển thổ cư để xây dựng nhà đối với các hộ dân đó là một điều khó khăn. Vì hiện nay, theo tôi được biết giá 100m2 thổ cư khoảng 80 đến 100 triệu đồng. Theo quy định mới thì người dân phải trả một lần chứ không được nợ như lúc trước. Do đó, nhiều hộ khó khăn chỉ dành dụm đủ tiền xây được căn nhà nhỏ để an cư, lập nghiệp. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét để tạo điều kiện cho người dân được lên thổ cư thanh toán thành 3 đợt trong vòng 5 năm, nhằm giúp giảm bớt khó khăn về tài chính cũng như thực hiện đúng quy định.x 

Căn cứ Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP đã không còn quy định về trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất. Do đó, khi người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đối với đề nghị được thanh toán tiền sử dụng đất thành 3 đợt trong vòng 5 năm kể từ thời điểm được phép chuyển mục đích, huyện sẽ ghi nhận và chuyển ý kiến với các cơ quan cấp trên xem xét.

12. Cử tri Nguyễn Hồng Quỳ, ấp 1, xã Tân Hưng: Phản ánh do tình hình đặc thù của xã Tân Hưng được thành lập từ năm 1975 đến nay, các hộ dân trên địa bàn sinh sống dọc theo tuyến đường ĐT741B và theo ô bàn cờ gồm có 04 ô. Trong đó, các hộ dân tại ô 4 lại sinh sống dọc theo tuyến đường (giáp ranh) bìa lô cao su của Nông trường cao su Tân Hưng thuộc Công ty Cao su Phước Hòa quản lý. Do vậy, những hộ dân sinh sống theo dọc tuyến đường (giáp ranh) bìa lô cao su của Nông trường cao su Tân Hưng hiện nay không được tách thửa (chia đất), trong khi đó nhu cầu chia đất, tách sổ cho con cái của hộ dân ở đường này ra ở riêng là rất cần thiết. Đề nghị xem xét giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Đồng thời, kiến nghị Công ty cao su Phước Hòa, Tập Đoàn cao su Việt Nam bàn giao các tuyến đường (giáp ranh) bìa lô cao su của Nông trường cao su Tân Hưng quản lý, giao lại cho địa phương quản lý để nâng cấp, sửa chữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại thuận tiện.x​ 

Đối với nội dung đề nghị bàn giao các tuyến đường lô thuộc đất của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa tiếp giáp với đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện, trong các năm trước đây, Ủy ban nhân dân huyện đã nhiều lần làm việc và có văn bản đề nghị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa bàn giao các tuyến đường lô này về cho địa phương. Tuy nhiên, Công ty cổ phần cao su Phước Hòa đã có ý kiến không đồng ý bàn giao cho địa phương do việc bàn giao sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục làm việc với Công ty cổ phần cao su Phước Hòa để đề nghị bàn giao về cho địa phương để thuận tiện cho việc nâng cấp, duy tu, sửa chữa nh​​ằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại.

​ 

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh khóa IX: Các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngànhTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh khóa IX: Các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/28/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

STTĐơn vịNỘI DUNGKết quả giải quyết​Ghi chú​
1

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

(01 kiến nghị)

1. Cử tri Lê Quý Hưng, sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú 7/18 khu phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An: Đề nghị được xem xét giải quyết chế độ chính sách cho thương binh đã tham gia chiến trường Campuchia. Hồ sơ hưởng chế độ thương binh của ông đã nộp từ năm 2014 đến nay nhưng vẫn chưa được giải quyết, trong thời gian này ông Hưng đã liên hệ và được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời hồ sơ còn thiếu nhưng chưa hướng dẫn cụ thể để được bổ sung đầy đủ.

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh không tiếp nhận hồ sơ hưởng chế độ thương binh của ông Lê Quý Hưng do ông chưa phải là người hưởng chế độ thương binh vì vậy nội dung ông Hưng hỏi là không đúng theo quy định.

Tuy nhiên ông Lê Quý Hưng có làm hồ sơ đề nghị giám định thương tật, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS thành phố Thuận An hướng dẫn cho ông Hưng hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Hiện nay hồ sơ đề nghị giám định thương tật của ông Hưng, Bộ CHQS tỉnh đã gửi về Cục Chính trị Quân khu 7, Cục Chính trị Quân khu 7 đã có Công văn 3255/CT-CS ngày 9/7/ 2020 đề nghị Cục Chính sách thẩm định theo quy trình, khi có kết quả thẩm định của cấp trên, Bộ CHQS tỉnh sẽ thông báo cho ông Hưng biết.

 
​​2​ ​ ​ ​

​​Công an tỉnh

(04 kiến nghị)

​ ​ ​
2. Cử tri Thái Lệ Thanh khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: Đề nghị theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương quy định tổ nhân dân tự quản thuộc các phường, thị trấn có từ 50 hộ đến 150 hộ liền cư. Tuy nhiên, một số tổ nhân dân tự quản ở khu phố 8 không đủ số hộ tối thiểu là 50 hộ, đề nghị có hướng dẫn cụ thể cho việc triển khai thực hiện quyết định này.Để thực hiện được thống nhất và phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ nhân dân tự quản, ngày 17/10/2019, Công an tỉnh đã ban hành Công văn đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, trong đó giải thích rõ cách xác định hộ liền cư và chủ trương sáp nhập, thành lập Tổ nhân dân tự quản mới. Hạn chế việc chia, tách các tổ đang hoạt động hiệu quả, ổn định để thành lập tổ mới. Khuyến khích việc sáp nhập các tổ chưa đảm bảo quy định, hoạt động kém hiệu quả để thành lập tổ mới nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã. Nếu việc thành lập Tổ nhân dân tự quản mới có số lượng hộ liền cư ít hơn theo quy định nhưng trong thời gian qua hoạt động tích cực, hiệu quả trong giữ gìn đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở thì xem xét giữ nguyên để đảm bảo tính ổn định lâu dài. Việc sáp nhập, thành lập tổ mới do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định trên cơ sở đề xuất của Trưởng Công an cùng cấp. Ủy ban nhân dân phường căn cứ vào tình hình thực tế tại địa bàn các khu phố để thực hiện việc ra quyết định công nhận các Tổ nhân dân tự quản và tổ chức triển khai quán triệt về chức năng, nhiệm vụ của Tổ nhân dân tự quản. Hàng năm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, kỹ năng vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cho Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản.  
3. Cử tri Võ Hoàng Phương, khu phố 8, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một: Kiến nghị việc đóng bảo hiểm xe máy không nên đưa vào xử phạt như quy định hiện hành.Theo quy định Luật Giao thông đường bộ năm 2008 khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện phải mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tại điểm a, Khoản 2, mục 4, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì hành vi vi phạm không mang hay không có Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới sẽ bị phạt từ 100.000đ đến 200.000đ. Lực lượng Công an là cơ quan thực thi pháp luật nên việc phát hiện, xử lý và xử phạt các hành vi vi phạm như trên đều phải căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật như Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019. 
4. Cử tri phường Tân Bình, thành phố Dĩ An: Đề nghị tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý các xe container đậu, đỗ sai quy định đoạn Mỹ Phước-Tân Vạn giao Quốc lộ 1K.Hiện trạng đoạn Mỹ Phước Tân Vạn giao QL1K hai bên đường có các cơ sở kinh doanh quán ăn, tiệm vá xe ô tô và là nơi có hành lang đường bộ rộng, các phương tiện như xe tải, xe vận tải container thường dừng, đỗ tại đây để ăn cơm, rất dễ gây ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên tại đoạn đường Mỹ Phước Tân Vạn gần QL1K mới đưa vào sử dụng chưa có biển báo cấm dừng, cấm đỗ xe. Do vậy, lực lượng Công an chưa đủ tính pháp lý để xử lý hành vi dừng, đỗ trái quy định đối với các xe ôtô như cử tri phản ánh.  
5. Cử tri Nguyễn Song Toàn, khu phố 3A, phường Thới Hòa, thị xã Tân Uyên: Phản ánh tuyến đường Quốc lộ 13 qua địa bàn phường Thới Hòa thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, đề nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra xử lý và gắn hệ thống camera để theo dõi, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Tuyến Quốc lộ 13 đoạn đi qua phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát từ đầu năm 2020 đến nay xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông, làm chết 03 người, bị thương 03 người, hư hỏng 10 phương tiện. Nguyên nhân: Đi không đúng làn đường, phần đường quy định; tránh vượt sai quy định; chạy quá tốc độ quy định…

UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 13, trong đó có đoạn đi qua phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Kết quả từ đầu năm đến nay, đã phát hiện và lập biên bản 863 trường hợp vi phạm các lỗi như: chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng làn đường; tránh, vượt sai quy định; điều khiển phương tiện trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn…

trong thời gian tới, ngành Công an sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm; nghiên cứu, khảo sát và lắp đặt hệ thống camera tại những điểm phức tạp về trật tự, an toàn giao thông và những đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 13.

 
3

Sở Nội vụ

(01 kiến nghị)

6. Cử tri khu phố 4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Đề nghị xem xét giải quyết có chế độ phụ cấp cho Phó Bí thư Chi bộ khu phố.

Tại khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định "Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận".

Do đó, tỉnh không thể thực hiện theo kiến nghị này của cử tri do Trung ương không quy định về chế độ phụ cấp đối với chức danh Phó Bí thư Chi bộ khu phố.

 
4​

Sở Kế hoạch và Đầu tư

(01 kiến nghị)

7. Cử tri phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên: Tiếp tục phản ánh dự án đường tạo lực 2B từ vòng xoay Thành phố mới thuộc phường Tân Hiệp đến Cảng sông Thạnh Phước đã quy hoạch từ năm 2012 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị tỉnh cho biết dự án này có thực hiện hay không, để người dân biết yên tâm sản xuất và thực hiện các quyền về sử dụng đất.

Dự án Đường từ ngã ba đường tạo lực 2B đến cảng Thạnh Phước (giáp đường ĐT.747A) UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư với nguồn vốn đầu tư là Nguồn vốn ngân sách tỉnh.

- Thực hiện theo Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công tư, UBND tỉnh đã có văn bản đăng ký đưa dự án nêu trên vào Danh mục dự án đầu tư thí điểm và văn bản đăng ký sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư PPP (PDF) cho dự án.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến lưu lượng của dự án cần phải được nghiên cứu kỹ hơn và Bộ đang tìm nguồn vốn khác để hỗ trợ dự án lập đề xuất dự án trước khi chính thức hỗ trợ lập dự án.

- Ngày 21/8/2018, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020. Theo đó, dự án nêu trên được kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP (đối tác công tư),

- Đến nay, chưa có nhà đầu tư đề xuất được nghiên cứu dự án. Sở Giao thông Vận tải đang tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư để đầu tư cho tuyến đường nêu trên. Như vậy, dự án này sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

 
5​

Sở Tài chính

(02 kiến nghị)

8. Cử tri Trần Văn Mén, khu phố 9, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một: Đề nghị cho biết phí lưu hành đường bộ đã được đóng phí bảo trì đường bộ vậy tại sao phải đóng phí thêm qua trạm thu phí, đề nghị cho biết phí bảo trì đường bộ và phí qua trạm đường bộ sử dụng vào mục đích gì và khi nào ngưng thu phí tại trạm thu phí Suối Giữa.

a) Về phí lưu hành đường bộ và phí qua trạm thu phí BOT:

           Tại Khoản 1, Điều 3, Chương I  Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015 quy định: "Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật này". Trong đó, phí bảo trì đường bộ là một trong những loại phí mà tổ chức, cá nhân phải trả quy định của Luật phí, lệ phí.

  Như vậy, theo quy định pháp luật thì phí bảo trì đường bộ thu trên đầu phương tiện dùng để bảo trì cho quốc lộ, đường địa phương do ngân sách nhà nước đầu tư.

       b) Về phí qua trạm thu phí BOT

        - Dự án đầu tư xây dựng đường bộ được thực hiện theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) là dự án hạ tầng giao thông được ký kết hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các công trình giao thông thuộc dự án BOT được các nhà đầu tư tư nhân bỏ vốn để xây dựng công trình giao thông thông qua hợp đồng dự án được ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vì vậy khi các phương tiện tham gia giao thông trên các công trình này thì phải trả phí cho nhà đầu tư thông qua các trạm thu phí BOT. Số tiền thu được từ phương tiện tham gia giao thông sẽ được sử dụng chi trả số tiền họ đã đầu tư và nâng cấp bảo trì công trình giao thông BOT này.

      c) Về mục đích sử dụng của phí bảo trì đường bộ và phí qua trạm đường bộ

Tại Điều 2 Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ quy định về nội dung chi kinh phí bảo trì đường bộ, trong đó có nội dung chi bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ công trình đường bộ; Chi sửa chữa đột xuất: khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông hoặc các nguyên nhân bất thường khác, chi giải phóng mặt bằng (nếu có) để đảm bảo giao thông và an toàn giao thông đường bộ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và quy định của pháp luật về đất đai,…

Phí phải trả cho các dự án đầu tư xây dựng đường bộ do tư nhân đầu tư để hoàn vốn cho nhà đầu tư, để bảo trì phần đường thuộc dự án đường bộ mà nhà đầu tư đã xây dựng.

        d) Về thời gian ngưng thu phí: 35 năm, kể từ năm 2002 đến năm 2037.

 
9. Cử tri phường Bình Hòa, thị xã Thuận An: Đề nghị cơ quan chức năng cần can thiệp để công khai, minh bạch đối với kinh phí bảo hiểm xe mô tô, xe gắn máy. Do đây là yêu cầu bắt buộc đối với người dân, trong khi thời gian qua, đối với những trường hợp có tai nạn xảy ra thì việc giải quyết bồi thường chậm trễ hoặc thủ tục rất khó khăn cho người dân.

Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo đó, về hồ sơ bồi thường; thời hạn yêu cầu thanh toán và khiếu nại bồi thường cũng như quyền và nghĩa vụ của chủ xe cơ giới, của doanh nghiệp bảo hiểm đã được quy định cụ thể tại các Điều từ Điều 14 đến Điều 19 của Thông tư trên.

Do vậy, đề nghị cử tri căn cứ theo quy định trên để nắm bắt thông tin và có liên hệ kịp thời với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm để giải quyết theo quy định. Riêng đối với nội dung kiến nghị của cử tri về công khai, minh bạch đối với kinh phí bảo hiểm xe mô tô, xe gắn máy là thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để có kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, giải quyết theo quy định.

 
​6 ​ ​​ ​

Sở Công Thương

(04 kiến nghị)

​ ​ ​
10. Cử tri Phạm Văn Chức, khu phố 6, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (CoVid-19) Bộ Công thương điều chỉnh giá xăng giảm để người dân bớt khó khăn, tại sao giá điện lại chỉ điều chỉnh giảm ở một số đối tượng, đề nghị giải thích rõ việc hỗ trợ không thống nhất này.

   Ngày 16/4/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện nhằm để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19;

    Các đối tượng khách hàng được giảm giá điện bao gồm: Khách hàng mua điện sản xuất và kinh doanh; Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch và các đối tượng bán buôn điện…Như vậy, qua thống kê các đối tượng khách hàng trên địa bàn thì hầu hết đều được hỗ trợ giảm giá điện (ngoại trừ các đối tượng khách hàng là các cơ quan hành chính sự nghiệp). Ngoài ra, còn giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19. Đây là chính sách đúng kịp thời của Chính phủ, với sự nổ lực của ngành điện hỗ trợ một phần giảm giá điện giúp cho doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19. 

 
11. Cử tri khu phố 2, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh giá điện sinh hoạt hiện nay tăng giá hàng năm ảnh hưởng cuộc sống người dân càng khó khăn. Đề nghị tỉnh có tổ chức kiểm tra về tình hình thu giá điện hàng năm.Hiện tại, giá bán lẻ điện sinh hoạt năm 2020 không tăng, Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện áp dụng đúng giá bán lẻ điện được quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện giá bán điện của Công ty Điện lực Bình Dương và các đơn vị Điện lực trực thuộc trên địa bàn; Qua phản ánh của cử tri, Điện lực Thủ Dầu Một có cử đại diện đến gặp gỡ cử tri giải đáp thêm về giá điện, cử tri đã đồng thuận và không có ý kiến thêm. 
12. Cử tri phường Phú Chánh, Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên: Phản ánh hiện nay đời sống kinh tế của người dân ngày càng phát triển, do đó nhu cầu sử dụng điện tăng cao đối với từng gia đình, đặc biệt là các gia đình thuê phòng ở trọ, nhưng định mức ban đầu quá thấp 25kW (02 người), 50kW (04 người) còn lại phải trả giá cao. Kiến nghị ngành điện xem xét nâng định mức sử dụng điện ban đầu để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân.Hiện nay, định mức và giá bán lẻ điện với mục đích sinh hoạt cho các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương được Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện áp dụng bán lẻ điện cho từng hộ theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/8/2019 của Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện. Theo quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm có 6 bậc, mức giá được tăng dần từ bậc 1 đến bậc 6; theo quy định đối với người thuê phòng trọ cũng được xem xét hỗ trợ giải quyết cấp định mức, cứ 4 người thuê phòng ở trọ cấp 01 định mức điện (tương ứng 01 hộ gia đình); đối với định mức điện và giá bán lẻ điện sinh hoạt được xây dựng 6 bậc, Bộ Công Thương đã có tính toán xem xét hỗ trợ giá được tính theo từng bậc từ thấp đến cao của Nhà nước trên cơ sở quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện. Vì vậy, nhằm để khuyến khích các hộ gia đình nên sử dụng điện tiết kiệm để được hưởng mức giá ở bậc thấp, trường hợp hộ gia đình có nhu cầu sử dụng điện nhiều thì phải mua điện ở bậc cao.  
13. Cử tri Nguyễn Thị Bạc, ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên: Ý kiến về giá điện thời gian gần đây tăng bất thường, kiến nghị các ngành chức năng sớm xem xét kiểm tra giải quyết.

   Về giá điện hiện nay không tăng, Công ty Điện lực Bình Dương áp dụng thực hiện giá bán điện đúng theo quy định. Trường hợp, cử tri Nguyễn Thị Bạc phản ánh, Điện lực Bắc Tân Uyên đã tiến hành kiểm tra tình trạng vận hành của điện kế, kết quả điện kế vẫn hoạt động bình thường.

   Trong các tháng 4, 5 và 6/2020 tiền điện của cử tri có tăng so với các tháng trước (mức tăng từ 20% đến 30%), nguyên nhân là do thời gian này rơi vào mùa nắng nóng, cử tri sử dụng điện nhiều hơn so với các tháng trước, dẫn đến tiền điện tăng cao hơn so với các tháng trước nên cử tri hiểu nhầm là do giá điện tăng.

    Tại buổi làm việc, Điện lực Bắc Tân Uyên cũng đã giải thích cho cử tri hiểu về quy định giá bán điện hiện hành. Cử tri đã đồng thuận và không có thắc mắc gì thêm.

 
​7 ​ ​ ​

Sở Xây dựng

(04 kiến nghị)​

​ ​ ​
14. Hội viên Câu lạc bộ hưu trí tỉnh Bình Dương: Kiến nghị nơi sinh hoạt của Câu lạc bộ hưu trí tỉnh Bình Dương, thường xuyên ngập nước khi mưa lớn và triều cường, đề nghị cho biết khi nào di dời chỗ mới.

Trụ sở làm việc của Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Bình Dương đã được Sở Xây dựng thẩm định tại văn bản số 2745/SXD-QLXD ngày 17/8/2018 và cấp Giấy phép xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp trụ sở số 2746/GPXD ngày 17/8/2018. Theo hồ sơ thẩm định dự án có thời gian thực hiện là năm 2018 - năm 2019 và vấn đề triển khai thực hiện thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư là Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh.

Do đó, về thời gian khi nào chuyển đến nơi sinh hoạt mới của Câu lạc bộ do chủ đầu tư quyết định.

 
15. Cử tri phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An: Đề nghị cơ quan chức năng xác định trách nhiệm của ngành liên quan và cần thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của chủ đầt tư dự án khu chung cư Roxana tránh để xảy ra các sai phạm trong xây dựng dễ dẫn đến không đảm bảo chất lượng và gây nguy hiểm công trình như: Xây dựng sai phép, vượt diện tích của các tầng, không có công trình xử lý nước thải, lấn mương thoát nước của hộ dân.

Đối với dự án chung cư Roxana, trong quá trình chủ đầu tư triển khai dự án, Sở Xây dựng đã phối hợp cùng địa phương và các đơn vị có liên quan kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền, cụ thể:

- Ngày 19/6/2018, khi công trình đang thi công ép cọc, Sở tiến hành kiểm tra về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia dự án và các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công dự án, qua kiểm tra Sở yêu cầu chủ đầu tư dự án và các đơn vị liên quan thực hiện đúng nội dung giấy phép xây dựng và thiết kế được duyệt.

- Ngày 20/6/2018, Sở đã phối hợp cùng địa phương làm việc về việc thi công dự án khu nhà ở thương mại – Dịch vụ Contentment plaza gây lún, nứt các công trình lân cận (thời điểm kiểm tra công trình đang thi công ép cọc, ảnh hưởng đến 04 công trình nhà ở lân cận). Sau đó, Chủ đầu tư và đơn vị thi công đã liên hệ các hộ dân bị ảnh hưởng, ghi nhận bằng biên bản hiện trạng thiệt hại và thống nhất biện pháp khắc phục bồi thường.

- Ngày 28/11/2019, Sở tiếp tục kiểm tra và phát hiện chủ đầu tư dự án tổ chức thi công xây dựng sai giấy phép xây dựng được cấp. Do đó, Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 147/QĐ-XPVPHC ngày 03/12/2019, yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay mọi hoạt động xây dựng công trình vi phạm. Sau khi công bố và bàn giao, Sở tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư chấp hành nội dung Quyết định, hiện Chủ đầu tư đã chấp hành nộp phạt tiền và đang thực hiện các bước tiếp theo để chấp hành Quyết định xử lý vi phạm.

Đến nay, Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh các nội dung liên quan trước khi lập thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng. Do dự án là công trình cấp I thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng về thẩm định thiết kế cơ sở, việc điều chỉnh giấy phép xây dựng liên quan đến việc thẩm định của Bộ Xây dựng và ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền. Sau khi có ý kiến của các cơ quan nếu dự án không được chấp thuận điều chỉnh thì Sở Xây dựng sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

 
16. Cử tri phường Bình Hòa, thị xã Thuận An: Phản ánh Công ty nước thải Nam Bình Dương cho nhân dân khu phố Bình Đáng đấu nối nước thải sinh hoạt vào hệ thống nước thải của công ty tính tiền đấu nối, tuy nhiên phần chi phí quá cao nên người dân không đủ khả năng tài chính để đấu nối.

Việc đấu nối đã được các Chi nhánh Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương thực hiện theo quy định, cụ thể:

+ Thực hiện khảo sát, lập bản vẽ thiết kế thi công và dự toán chi tiết theo định mức của Bộ Xây dựng ban hành và giá vật liệu được niêm yết tại các Chi nhánh của Công ty.

+ Gửi hộ thoát nước kiểm tra, thống nhất trước khi triển khai thực hiện đấu nối (trong trường hợp hộ thoát nước tự thi công, Chi nhánh cử cán bộ kỹ thuật đến hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật đấu nối), sau khi thi công có nghiệm thu, thanh toán theo khối lượng thực tế.

- Riêng chi phí hoàn trả mặt bằng được xác định theo quy mô xây dựng thực tế của ngôi nhà (kết cấu và vật liệu sử dụng) nên có thể dẫn đến chi phí thực hiện đấu nối cao. Đối với công việc này, hộ thoát nước có thể tự thực hiện hoặc thuê Chi nhánh Công ty cổ phần Nước - Môi trường thực hiện trên cơ sở dự toán chi tiết do Chi nhánh Công ty lập.

Như vậy, hiện nay việc xác định chi phí của Công ty Cổ phần nước và Môi trường Bình Dương là có cơ sở xây dựng chi phí.

 
17. Cử tri phường An Phú, thị xã Thuận An: Phản ánh và đề nghị đơn giá đấu nối hệ thống nước thải vào hệ thống xử lí của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương trong thời gian qua chưa được công khai, đề nghị công khai giá vật tư, nhân công vì hiện tại chi phí đấu nối rất cao. Đề nghị cơ quan chức năng làm việc với đơn vị thu gom nước thải về đơn giá đấu nối để người dân thực hiện nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.
​​​​​​​​​8   ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​  ​

Sở Giao thông - Vận tải

(15 kiến nghị)

  ​ ​ ​​​​​​​​​​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

18. Cử tri Nguyễn Văn Quân, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh đường ĐT741 (đoạn từ nhà ông Võ Minh Thanh - khu phố An Lợi đến giáp phường Chánh Phú Hòa thị xã Bến Cát) vẫn chưa có hệ thống chiếu sáng (Người dân đã kiến nghị vấn đề này rất nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa trang bị hệ thống chiếu sáng đoạn đường này). Kiến nghị sớm xem xét, giải quyết.

     Đường ĐT741 (đoạn ngã ba Phú Hòa) bị ngập nước gây hư hỏng mặt đường và gây khó khăn cho việc buôn bán cũng như lưu thông qua lại của người dân. Đề nghị ngành chức năng xem xét đầu tư hệ thống cống thoát nước dọc hai bên đường ĐT741 để giải quyết tình trạng ngập úng đồng thời thông báo về thời gian tiến hành cho người dân được biết (vấn đề này người dân đã kiến nghị nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện).

  - Theo hợp đồng dự án BOT đã được ký kết giữa UBND tỉnh và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG, hệ thống chiếu sáng, cống dọc chỉ được đầu tư trong các khu vực đô thị, đông dân cư; các khu vực còn lại thoát nước dọc bằng mương đất và chảy theo địa hình và không có đầu tư hệ thống chiếu sáng;

   UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện các hạng mục bổ sung của dự án BOT ĐT.741; Sở Xây dựng đã thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741, tỉnh Bình Dương – phần đầu tư bổ sung

    UBND tỉnh đã có Công văn số 6366/UBND-KT ngày 11/12/2019, đề nghị Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thi công các hạng mục bổ sung (hệ thống thoát nước, dải phân cách, chiếu sáng,…) của dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.741 theo chủ trương của UBND tỉnh.

    - Hiện Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG đang thực hiện:

  "+Trước mắt, Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG đã có văn bản báo cáo và  đề nghị chính quyền địa phương vận động nhân dân dọc tuyến trả lại phạm vi giải phóng mặt bằng bị lấn chiếm (chiều rộng 4,5m tính từ mép mặt đường nhựa) để ban gạt hạ cao độ lề đường xuống bằng hoặc thấp hơn mặt đường, tạo ra các rãnh cạn thoát nước dọc, đồng thời hổ trợ bảo vệ và giải tỏa lấn chiếm hạ lưu của các cống ngang đường. Công ty đang tiến hành đầu tư tạm đường ống thoát nước Ø200 để tháo nước tại khu vực ngã ba Phú Hòa về đường Tạo lực 5 - Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Bình Dương.

+ Về lâu dài, Công ty đang lập dự án đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước dọc, bổ sung chiếu sáng, lắp bổ sung dải phân cách để trình các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt sau đó sẽ tổ chức thực hiện."

 
19. Cử tri các phường Vĩnh Phú, Bình Hòa, thành phố Thuận An: Không đồng ý mở rộng một bên đối với tuyến đường Quốc lộ 13, kiến nghị cần mở rộng cả hai bên tuyến đường (Vĩnh Phú và Bình Hòa - Lái Thiêu). Đồng thời, kiến nghị khi tiến hành giải tỏa cần thương lượng bồi thường đất theo giá thị trường cho người dân.

- Về mở rộng một bên đối với tuyến đường Quốc lộ 13: Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư; theo đó, dự án cải tạo mở rộng QL.13 đoạn từ cầu Vĩnh Phú đến điểm giao lộ đường Lê Hồng Phong được mở rộng về bên phải thêm 02 làn xe.

- Về công tác đền bù giải tỏa: UBND thành phố Thuận An được giao thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng sẽ được địa phương thực hiện theo đúng các quy định, chính sách hiện hành

 
20. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An: Phản ánh tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn qua phường An Phú hiện nay mặt đường bị hư hỏng do các phương tiện giao thông có tải trọng nặng lưu thông, tạo thành những mảng sóng lươn dọc, mặt đường không bằng phẳng rất nhiều nhất là các khu vực gần ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, thời gian qua phương tiện xe mô tô 2 bánh bị té ngã, kiến nghị sớm sửa chữa, khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân.- Về hư hỏng mặt đường: Tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn là trục giao thông  vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp đến các đầu mối giao thông quốc gia, các cảng và ngược lại. Từ khi đưa vào khai thác đến nay, lưu lượng giao thông (nhất là các phương tiện container, tải nặng)  gia tăng về số lượng và tải trọng, nên  làn đường dành cho xe tải tại các giao lộ có hiện tượng hằn lún vệt bánh xe (hiện tượng này không phải do chất lượng thi công mà do lưu lượng và tải trọng lớn gây ra. Hiện tượng hằn lún vệt bánh xe đã xảy ra nhiều trên các quốc lộ  trên địa bàn cả nước). Để đảm bảo an toàn giao thông, Tổng Công ty Becamex IDC đã  thi công sửa chữa các đoạn hằn lún vệt bánh xe, thảm lại lớp bê tông xin măng, bê tông nhựa nóng ( giao lộ đường Mỹ Phước – Tân Vạn và đường Phạm Ngọc Thạch, đường Mỹ Phước – Tân Vạn và đường Huỳnh Văn Lũy,  khu vực gần ngã 6 An Phú …). 
21. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An: Phản ánh tuyến đường ĐT743 đang tiến hành thi công nâng cấp mở rộng, trong quá trình thi công đơn vị thi công chưa đảm bảo an toàn khi lắp đặt hệ thống thoát nước, cụ thể có những đoạn bị sụp lún, gây sạt lỡ ảnh hưởng công trình của người dân, thi công không có biển cảnh báo an toàn, hiện tại có một số người dân bị tai nạn trên khu vực này. Kiến nghị các ngành chức năng chỉ đạo đơn vị thi công nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình thi công mở rộng.

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công nâng cấp, mở rộng đường ĐT.743, ngày 17/4/2020, UBND tỉnh đã có Công văn yêu cầu Tổng Công ty Becamex IDC có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp;

Sở GTVT cũng chỉ đạo Thanh tra GTVT tăng cường tuần tra, nhắc nhở, xử lý các nhà thầu thi công công trình ĐT.743 không thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo giao thông, an toàn giao thông

 
22. Cử tri phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An: Kiến nghị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC Corp) cho đăng ký miễn phí, giảm phí khi qua trạm thu phí Mũi tàu Phú Long (Trạm nhỏ trước Trường Tiểu học Phú Long trên tuyến đường ĐT745) cho những người có hộ khẩu thường trú trong khu vực.

Công ty Becamex IJC đang miễn giảm thu phí cho các đối tượng là các công ty, đơn vị, cá nhân thuộc phường  Lái Thiêu có phương tiện ô tô hoạt động ổn định và được xác nhận của địa phương khi lưu thông qua trạm 4 (trên ĐT.745).

- Sở GTVT đã đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC tiếp tục xem xét kiến nghị nêu trên của cử tri phường Vĩnh Phú về việc miễn, giảm phí qua trạm mũi tàu Phú Long.

 
23. Cử tri phường Tân Bình, thành phố Dĩ An: Đề nghị xử lý tình trạng ngập úng trên đường Mỹ phước - Tân Vạn tại vị trí cây xăng Lộc Khang do mưa đoạn này ngập rất sâu gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia lưu thông.

Dự án đường và hệ thống thoát nước đường Cây Da do UBND thành phố Dĩ An làm chủ đầu tư, trong đó có hạng mục thi công cống băng ngang qua đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã cố gắng tổ chức điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông  (hệ thống báo hiệu đường bộ tạm thời và người hướng dẫn trực tiếp).

Đến  nay đã thi công xong  đoạn  cống này (đã hoàn trả nền đá cấp phối 0x4, dự kiến thảm nhựa vào cuối  tháng 7/2020), hiện khu vực giao lộ đã được hoàn trả thông thoáng (không còn rào chắn), các phương tiện lưu thông thông suốt.

 
24. Cử tri phường Tân Bình, thành phố Dĩ An: Phản ảnh tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (từ phường Tân Bình đến Bình An) mặt đường bị hằn, lún nhiều gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhất là xe mô tô, xe gắn máy; kiến nghị chủ đầu tư sớm có giải pháp khắc phục.Tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn là trục giao thông  vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp đến các đầu mối giao thông quốc gia, các cảng và ngược lại. Từ khi đưa vào khai thác đến nay, lưu lượng giao thông (nhất là các phương tiện container, tải nặng)  gia tăng về số lượng và tải trọng, nên  làn đường dành cho xe tải tại các giao lộ có hiện tượng hằn lún vệt bánh xe (hiện tượng này không phải do chất lượng thi công mà do lưu lượng và tải trọng lớn gây ra. Hiện tượng hằn lún vệt bánh xe đã xảy ra nhiều trên các quốc lộ  trên địa bàn cả nước). Để đảm bảo an toàn giao thông, Tổng Công ty Becamex IDC đã  thi công sửa chữa các đoạn hằn lún vệt bánh xe, thảm lại lớp bê tông xin măng, bê tông nhựa nóng ( giao lộ đường Mỹ Phước – Tân Vạn và đường Phạm Ngọc Thạch, đường Mỹ Phước – Tân Vạn và đường Huỳnh Văn Lũy,  khu vực gần ngã 6 An Phú …).  
25. Cử tri phường Tân Bình, thành phố Dĩ An: Tiếp tục kiến nghị tỉnh có giải pháp quyết liệt hơn để yêu cầu Công ty BOT Quốc lộ 1K sớm khắc phục sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ trên tuyến đường: ngã tư Bình Thung; ngã 3 Cây Lơn; ngã 3 siêu thị BigC vì tuyến đường này lưu lượng xe lưu thông nhiều nhưng tín hiệu đèn giao thông thường xuyên hư hỏng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông ngang qua khu vực này.

Sở GTVT đã có rất nhiều văn bản đề nghị Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1K khắc phục các tồn tại trên, đồng thời đã tham, báo cáo và UBND tỉnh đã có Công văn kiến nghị Bộ GTVT xem xét, chỉ đạo Công ty TNHH BOT QL.1K phối họp với địa phương trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên QL.1K đoạn qua địa bàn thị xã Dĩ An;

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã có Công văn 385/ĐĐBQH-VP ngày 26/12/2019, đề nghị Bộ GTVT xem xét, chỉ đạo Công ty TNHH BOT QL.1K khắc phục các tồn tại trên.

 
26. Cử tri Nguyễn Thị Tuyết Loan (khu phố 1), cử tri Trần Hoàng Tuấn, (khu phố 3) và cử tri Nguyễn Thị Năm (khu phố 5) phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát: Phản ánh tuyến đường Quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn phường Mỹ Phước (đoạn từ cửa hàng Vũ Sơn đến Cầu Suối Tre; đoạn đường trước cổng Khu dân cư Mỹ Phước 4 và cửa hàng Honda Long Ngân; đoạn đường từ Trung tâm Y tế thị xã đến Nghĩa trang liệt sỹ thị xã) tình trạng ngập cục bộ xảy ra thường xuyên khi trời mưa gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân; mặt đường bị xuống cấp, xảy ra sụp lún tại một số điểm gây nguy hiểm cho người dân. Đề nghị sớm khắc phục, sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn cho người dân. Công ty Becamex IJC đã phối hợp với địa phương và ngành chức năng khảo sát và có một số giải pháp khắc phục như: Tăng cường công tác vệ sinh miệng thu nước hố ga, khôi phục lại các miệng hố ga bị người dân che lấp và thường xuyên thu gom rác thải dọc 02 bên tuyến  để khai thông dòng chảy; Các đoạn mặt đường bị xuống cấp sụp, lún vừa qua Công ty đã xử lý cào bốc nhựa và thảm bù các đoạn: ngã 3 Công an thị xã Bến Cát, đoạn trước phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát … Công ty sẽ tiếp tục khảo sát và có kế hoạch xử lý các đoạn tiếp theo khi có dấu hiệu sụp lún, hư hỏng." 
27. Cử tri xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng: Phản ánh việc xây các trạm cân kiểm tra tải trọng xe trên tuyến đường ĐT749B và ĐT744 chưa phát huy được hết hiệu quả gây lãng phí vì khi kiểm tra trên tuyến đường ĐT744 thì các xe di chuyển theo tuyến ĐT749B và ngược lại.Hiện nay, mỗi tỉnh, thành phố chỉ được Bộ GTVT cấp 01 trạm kiểm tra tải trọng xe. Do vậy, không tránh khỏi tình trạng: đặt trạm kiểm tra tải trọng xe tại tuyến đường này thì phương tiện đi vòng tránh qua những tuyến đường khác (thậm chí đi vào những tuyến đường nông thôn để tránh trạm kiểm tra tải trọng xe). Giải pháp khắc phục là bố trí lực lượng Thanh tra GTVT tăng cường kiểm soát đối với những tuyến đường không đặt trạm kiểm tra tải trọng xe. Tuy nhiên, do lực lượng Thanh tra GTVT mỏng, 01 đội với  04 thanh tra giao thông phải phụ trách địa bàn huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng và thị xã Bến Cát nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. 
28. Cử tri xã Thanh An, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng: Kiến nghị ngành chức năng xem xét mở và đóng dãi phân cách đường dọc đường ĐT744 đoạn khu dân cư, cụ thể đề nghị: Mở dãi phân cách: Trước Nhà văn hóa ấp Bến Chùa; Trước ngã ba Nhà văn hóa ấp Xóm Mới; Trước ngã ba Nhà văn hóa ấp Cỏ Trách; Trước Nhà văn hóa ấp Bến Tranh (xã Thanh An) và tại vị trí đường vào nông trường cao su Bến Súc (xã Thanh Tuyền). Đóng dãi phân cách: trước nhà ông Bảy Dách lý do nơi đây có miệng Cống, (xã Thanh Tuyền).Sở GTVT đã cùng với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND huyện Dầu Tiếng khảo sát và thống nhất vị trí mở dãy phân cách trên ĐT.744; UBND huyện Dầu Tiếng có thống nhất mở dãy phân cách tại: Giao lộ đường ĐT.744 với đường vào nhà máy Bến Súc thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, giao lộ giữa đường ĐT.744 với đường vào nhà máy sản xuất xi măng BADICO và Bến Thủy nội địa của Chi nhánh Công  ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ba Đình (Km32+800 – Km32+850), tại Km36+900 thuộc ấp Cỏ Trách, xã Thanh An, tại Km37+700 đoạn trước cổng trường Tiểu học Thanh An và  tại giao lộ giữa đường ĐT.744 với đường vào Cụm Công nghiệp Thanh An tại Km39+400. UBND tỉnh đã thống nhất thực hiện. 
29. Cử tri Nguyễn Hồng Quỳ, ấp 1, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng: Kiến nghị xem xét giải quyết tình trạng giao thông trên tuyến đường ĐT741B: hiện nay, xe tải lưu thông qua đoạn đường trên nhiều và quá nhanh dễ gây ra tai nạn, nhất là vào giờ tan trường. Đồng thời, kiến nghị Sở giao thông vận tải đặt biển báo tín hiệu giao thông ở hai đầu Trường tiểu học và Trường Mầm Non Tân Hưng để các xe tải giảm tốc độ hạn chế xảy ra tai nạn giao thông.

- Về đặt biển báo tín hiệu giao thông ở hai đầu Trường tiểu học và Trường Mầm Non Tân Hưng: Sở GTVT đã chỉ đạo và lắp đặt hoàn thành trong ngày 9/7/2020.

-Về xử lý tốc độ lưu thông của xe tải: Hiện tại, trên ĐT.741B đã lắp đặt biển báo tốc độ và tải trọng lưu thông; Sở GTVT đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải thường xuyên tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền quy định pháp luật.

 
30. Cử tri Nguyễn Hồng Quỳ, ấp 1, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng: Kiến nghị các dự án quy hoạch đường mòn Hồ Chí Minh đi qua địa bàn xã Tân Hưng đã triển khai rất lâu, vậy bao giờ là triển khai thi công, còn không thi công phải thông báo rõ thông tin từng dự án để người dân được biết.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa (trong đó có đoạn qua đại bàn tỉnh Bình Dương) đã được Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3950/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2007 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, dự án đã được khởi công từ năm 2009, đến năm 2011, dự án tạm đình hoãn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính Phủ và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Ngày 07/5/2015, Bộ GTVT có Công văn số 5613/BGTVT-ĐTCT, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư các hạng mục còn lại của Dự án sang đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT và được Chính phủ chấp thuận.

Tuy nhiên, trong thời gian triển khai do các quy định pháp luật thay đổi dẫn đến phương án tài chính của Dự án không khả thi về mặt tài chính.

Ngày 29/3/2019, Bộ GTVT có Công văn số 2900/BGTVT-ĐTCT, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép dừng triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa theo hình thức hợp đồng BOT. Giao Bộ GTVT nghiên cứu đầu tư Dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước để sớm triển khai được Dự án, phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư và đảm bảo quyền lợi của người dân.

 
31. Cử tri Nguyễn Văn Bộn, ấp 2, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên: Phản ánh Hệ thống đèn chiếu sáng ở khu vực chợ ấp 2, 3 (đường ĐT741, đoạn gần Cua Pari) đã hứa nhiều lần nhưng đến nay chưa thực hiện, đề nghị cơ quan chức năng tỉnh trả lời cho dân được biết.

  - Hợp đồng dự án BOT đã được ký kết giữa UBND tỉnh và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG, hệ thống chiếu sáng chỉ được đầu tư trong các khu vực đô thị, đông dân cư; các khu vực còn lại không có đầu tư hệ thống chiếu sáng;

   Nhằm giải quyết các kiến nghị của cử tri về đầu tư bổ sung hệ thống chiếu sáng khu vực ngoài khu đông dân cư, đô thị, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện các hạng mục bổ sung của dự án BOT ĐT.741; đồng thời, đã thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741, tỉnh Bình Dương – phần đầu tư bổ sung.

    Tỉnh đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thi công các hạng mục bổ sung (hệ thống thoát nước, dải phân cách, chiếu sáng,…) của dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.741 theo chủ trương của UBND tỉnh.

 
32. Cử tri Nguyễn Văn Bộn, ấp 2, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên: Kiến nghị mương thoát nước dọc 02 bên đường ĐT741 không có, bên cạnh đó khu vực vòng xoay ấp Cổng Xanh, xã Tân Bình hiện nay bị ngập nước cục bộ làm mất mỹ quan và dễ xảy ra tai nạn giao thông, vấn đề này cử tri đã ý kiến nhiều lần nhưng vẫn chưa được khắc phục.

- Hợp đồng dự án BOT đã được ký kết giữa UBND tỉnh và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG, hệ thống cống dọc chỉ được đầu tư trong các khu vực đô thị, đông dân cư; các khu vực còn lại thoát nước dọc bằng mương đất và chảy theo địa hình;

   Nhằm giải quyết các kiến nghị của cử tri về đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước khu vực ngoài khu đông dân cư, đô thị, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện các hạng mục bổ sung của dự án BOT ĐT.741; đồng thời, đã thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741, tỉnh Bình Dương – phần đầu tư bổ sung.

    Tỉnh đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thi công các hạng mục bổ sung (hệ thống thoát nước, dải phân cách, chiếu sáng,…) của dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.741 theo chủ trương của UBND tỉnh.

 
​​​​​​9​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​​​​​Sở Tài nguyên và Môi trường

(08 kiến nghị)​

​ ​ ​ ​ ​ ​
33. Cử tri Nguyễn Văn Chiến khu phố 3, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Đề nghị tổng kiểm tra phần diện tích đất của ông Lý Khánh Hồng bán cho ông Mai Hưu Tín (sân golf), được biết trong mỗi phần đất người dân đều có đường đi (đất công) vậy phần đất công dôi dư ra được đền bù như thế nào, đề nghị các ngành thông tin cho cử tri được rõ.

- Nội dung kiến nghị của cử tri Nguyễn Văn Chiến tại khu phố 3, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một cung cấp không đầy đủ các thông tin về khu đất (số thửa đất, số tờ bản đồ…), do đó không có cơ sở để trả lời.

- Đề nghị cử tri cung cấp thông tin về khu đất rõ hơn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một (hoặc thông qua Ủy ban nhân dân phường Định Hòa) để kiến nghị thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai theo thẩm quyền quản lý nhà nước và theo quy định pháp luật hiện hành.

 
34. Cử tri phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An: Đề nghị thông báo cho cử tri được biết thời gian cụ thể Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát di dời sản xuất đi nơi khác để tránh ảnh hưởng về ô nhiễm môi trường cho khu vực đang hoạt động.Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án "Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương" tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019. Theo đề án được phê duyệt thì các doanh nghiệp nằm trong đô thị trên địa bàn phía Nam của tỉnh (thành phố: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An; thị xã: Tân Uyên, Bến Cát) nếu không tuân thủ các quy định pháp luật; không phù hợp quy hoạch phân khu chức năng của đô thị và không phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thì phải chuyển đổi công năng cho phù hợp quy hoạch hoặc di dời lộ vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.  Lộ trình di dời gồm 3 giai đoạn: giai đoạn 1, từ năm 2021-2023, giai đoạn 2, từ năm 2024-2027, giai đoạn 3, từ năm 2028-2030; trên cơ sở khảo sát, đánh giá quy mô, đặc trưng của từng doanh nghiệp sẽ xác định danh sách các doanh nghiệp phải di dời trong từng giai đoạn. Hiện nay Sở Công thương đang phối hợp với sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện đề án. 
35. Cử tri phường Bình An, thị xã Dĩ An: Đề nghị thông tin cho cử tri biết về nguồn gốc đất, hình thức giao đất, thẩm quyền quyết định đầu tư đối với Dự án Phú Hồng Thịnh 6, 9, 10.

- Về nguồn gốc đất, hình thức giao đất: Khu đất có nguồn gốc đất do chủ đầu tư nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê của các tổ chức đã được Nhà nước cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đó, giữa người mua và người bán thỏa thuận mua bán tài sản gắn liền với đất thuê, Nhà nước thu hồi đất trên cơ sở người bán tự nguyện trả lại đất và cho người mua thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất với hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Về thẩm quyền quyết định đầu tư: đối với các dự án phát triển nhà ở nêu trên thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh theo đề xuất của Sở Xây dựng trên cơ sở tổng hợp lấy ý kiến thẩm định của Sở, ngành liên quan và địa phương.

 
36. Cử tri phường Bình An, thị xã Dĩ An: Phản ảnh Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ trong quá trình xay đá gây ô nhiễm môi trường, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý.

Tháng 6/2019, Đoàn tiến hành phúc tra, ghi nhận Công ty đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm theo yêu cầu như: Để giảm thiểu tiếng ồn và bụi phát sinh Công ty đã lắp đặt bổ sung hàng rào tôn cao 06m tại khu vực giáp ranh giữa khu chế biến đá và khu dân cư Châu Thới, phía trên hàng rào tôn lắp đặt hệ thống phun sương để giảm thiểu bụi phát tán từ khu chế biến sang khu dân cư.

Hiện tại ,Công ty không còn hoạt động khai thác, xay nghiền chế biến đá và đang tiến hành việc cải tạo đóng cửa mỏ theo quy định.

 
37. Cử tri Nguyễn Tấn Hùng, khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát: Phản ánh Công ty TNHH giấy Vina Kraft (Khu phố 1, phường Thới Hòa) thải khí thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống cũng như sức khỏe của người dân gần khu vực. Đề nghị các ngành chức năng kiểm tra, xử lý và có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng này.Qua kết quả kiểm tra, đo đạc đột xuất của Đội liên ngành, phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh cũng như kết quả quan trắc khí thải tự động được kết nối về Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường cho thấy các thông số phân tích SO2, NOx, CO, bụi trong khí thải thải ra môi trường đạt quy chuẩn cho phép. Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty duy trì việc vận hành công trình xử lý khí thải, mùi hôi, đảm bảo khí thải luôn được xử lý đạt quy chuẩn cho phép, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh. 
38. Cử tri Nguyễn Văn Vũ, ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát: Phản ánh cống dọc thoát nước tuyến đường ĐT744 (ngã 3 Rạch Bắp) đường mương thoát nước bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm. Nhiều cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra, giám sát, nhưng không mời đại diện người dân sống tại khu vực cùng tham gia và cũng không thông báo kết quả kiểm tra giám sát. Đề nghị khi kiểm tra giám sát mời lãnh đạo địa phương và người dân cùng tham gia cũng như thông báo kết quả cho người dân được rõ.Qua kiểm tra, xác minh cho thấy nước tuyến cống thoát nước đường ĐT 744 (ngã 3 Rạch Bắp) chưa hoàn thành tuyến cống, nước trên đường ĐT 744 không kịp thoát, gây lắng đọng bốc mùi hôi. Nguyên nhân là do có 05 hộ dân chưa thống nhất mức đền bù nên chưa chịu bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân xã An Tây đã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Bến Cát, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng tỉnh tổ chức họp vận động 03 lần đối với các hộ dân. Tuy nhiên các hộ dân chưa thống nhất và đề nghị được đền bù, hỗ trợ tiền trên phần đất hành lang đường bộ mới đồng ý bàn giao mặt bằng. Ủy ban nhân dân xã An Tây đã báo cáo Ủy ban nhân thị xã Bến Cát để xin ý kiến chỉ đạo xử lý. 
39. Cử tri Nguyễn Nam Thanh, khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát: Phản ánh Công ty An Hưng Tường (xưởng sắt) thường xuyên vận chuyển phế liệu sắt từ cơ sở I đến cơ sở II trong khoảng thời gian từ 04 giờ đến 07 giờ sáng trên đoạn đường ngã ba Bến Lớn gây khói bụi và rơi vãi trên đường gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Đề nghị xem xét giải quyết (vấn đề này tỉnh đã có văn bản trả lời nhưng hiện tại Công ty vẫn đang gây ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho người dân).

Trong tháng 2 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được phản ánh của cử tri về việc Công ty TNHH MTV thép VAS An Hưng Tường vận chuyển sắt, thép phế liệu sắt từ Cơ sở 1 đến Cơ sở 2 làm rơi vãi và phát tán bụi trên đường gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát và Ủy ban nhân dân phường Tân Định tiến hành kiểm tra, xác minh tại Công ty cổ phần thép VAS An Hưng Tường tại khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát. Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy cử tri phản ánh là ông Nguyễn Nam Thanh (tọa lạc tại Tổ số 11, khu phố 3, phường Tân Định) và nội dung phản ánh của ông là đúng. Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu và Công ty TNHH MTV thép VAS An Hưng Tường đã thực hiện ngay các biện pháp khắc phục trong hoạt động vận chuyển sắt, thép từ Cơ sở 1 đến Cơ sở 2, cụ thể: che bạt toàn bộ thùng xe và chở đúng khổ/tải trọng, các thùng xe được gia cố và vận chuyển chậm để không rơi vãi sắt thép, phát tán bụi ảnh hưởng đến môi trường; tăng tân suất tưới nước trên đường vận chuyển để hạn chế bụi khuếch tán ra môi trường; điều chỉnh lại khung giờ vận chuyển để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân; lắp đặt thanh nam châm trên xe bồn tưới đường để hút các vật liệu kim loại rơi vãi..., sau khi Công ty thực hiện các biện khắc phục như trên đã không còn hiện tượng rơi vãi sắt, thép, bụi trên đường.

Tiếp tục nhận được phản ảnh cử tri Nguyễn Nam Thanh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân phường Tân Định tiến hành kiểm tra, xác minh tại Công ty TNHH MTV thép VAS An Hưng Tường vào ngày 8 tháng 7 năm 2020. Qua kiểm tra, xác minh cho thấy trong tháng 6 năm 2020 vào thời gian từ 4 giờ đến 7 giờ sáng, một số phương tiện vận chuyển của Công ty chưa che chắn kỹ, bạt che bị rách nên còn tình trạng rơi vãi sắt, thép ra đường; tuy nhiên sau khi nhận được phản ánh của cử tri và của Ủy ban nhân dân phường Tân Định, Công ty TNHH MTV thép VAS An Hưng Tường khắc phục ngay các tồn tại, phương tiện đã được che chắn kỹ và không còn rơi vãi sắt, thép trên tuyến đường vận chuyển.

 
40. Cử tri Lê Vinh Khanh, tổ 9, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: Kiến nghị về việc Công ty gỗ Tiến Phát hoạt động để phát tán bụi, mùi sơn gây ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Đề nghị các ngành chức năng kiểm tra và có biện pháp xử lý dứt điểm để trả lại môi trường thông thoáng, không khí trong lành đảm bảo sức khỏe cho người dân.

- Qua kiểm tra vào năm 2019 cho thấy trong quá trình hoạt động Công ty để phát tán bụi và hơi dung môi gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân theo đúng phản ánh của cử tri. Do vậy, Công ty đã bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với các hành vi: xả thải khí thải vượt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường; đổ, thải chất thải rắn công nghiệp thông thường không đúng quy định bảo vệ môi trường; thực hiện không đúng một trong các nội dung trong Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt (công trình xử lý thiết bị xử lý hơi keo không có tháp hấp phụ bằng than hoạt tính), tổng số tiền là 175.000.000 đồng tại Quyết định số 608/QĐ-XPVPHC ngày 10 tháng 03 năm 2020.

- Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Công ty. Kết quả kiểm tra cho thấy Công ty chưa thực hiện các biện pháp khắc phục theo quyết định xử phạt và còn một số vi phạm, cụ thể: không vận hành hệ thống xử lý nước thải, xả khí thải vượt quy chuẩn. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp hồ sơ để xử lý vi phạm của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

 
​10 ​ ​

​Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

(03 kiến nghị)

​ ​
41. Cử tri phường Bình An, thị xã Dĩ An: Đề nghị cho cử tri được biết thời gian triển khai Dự án kiên cố hóa Suối Siệp do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư.

Tuyến rạch Cái Cầu (suối Siệp) là hạng mục của dự án Hệ thống thoát nước Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp. Dự án đầu tư được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt vào năm 2002. Đến năm 2011, dự án tạm ngưng để thỏa thuận với tỉnh Đồng Nai thống nhất về quy mô, hướng tuyến, phương án và kinh phí bồi thường GPMB tuyến rạch Cái Cầu. Ngày 01/6/2016, lãnh đạo 02 tỉnh đã họp và thống. Trên cơ sở thỏa thuận với tỉnh Đồng Nai, dự án được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt điều chỉnh và được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Theo đó, chi phí bồi thường GPMB đi qua địa bàn của tỉnh nào tỉnh đó chịu trách nhiệm thực hiện và chi trả; về địa giới hành chính giữa 02 tỉnh là tim của tuyến rạch hiện hữu. Chi phí đầu tư xây dựng công trình do UBND tỉnh thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Kế hoạch thi công xây dựng tuyến rạch Cái Cầu sẽ được triển khai xây dựng từ năm 2020. Cụ thể như sau:

- Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:

+ Phần mặt bằng thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương (bên bờ phải tuyến rạch)  được giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Dĩ An thực hiện, đến nay đã thực hiện xong công tác kiểm kê, lập phương án giá làm cơ sở trình phê duyệt để thực hiện chi trả bồi thường theo quy định. Dự kiến sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào Quý IV/2020.

+ Phần mặt bằng thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai (bên bờ trái tuyến rạch) được giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa thực hiện, đến nay đã thực hiện xong công tác đo đạc bản đồ thu hồi đất. Tuy nhiên, chưa thực hiện xong công tác đăng ký kế hoạch sử dụng đất vì vậy chưa có cơ sở thực hiện kiểm kê bồi thường theo quy định. Dự kiến sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào Quý I/2021.

- Về công tác thi công xây lắp:

Công tác thi công xây dựng công trình được triển khai sau khi đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB theo quy định. Do tuyến kênh nằm trên địa bàn thuộc 02 địa phương, việc thi công xây dựng tuyến kênh sẽ được triển khai thực hiện khi mặt bằng được bàn giao đồng bộ (giữa hai địa phương tỉnh Bình Dương và Đồng Nai). Tuy nhiên, hiện nay phần mặt bằng phía tỉnh Đồng Nai vẫn chưa thực hiện xong do thiếu các thủ tục pháp lý dẫn đến mặt bằng chưa đồng bộ, vì vậy chưa thể triển khai thi công tuyến rạch Cái Cầu (Suối Siệp) theo kế hoạch. Thời gian dự kiến triển khai thi công vào cuối Quý I/2021.

 
42. Cử tri Nguyễn Kim Phụng - xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên: Phản ánh hiện nay hệ thống nước sạch người dân đang sử dụng chưa đảm bảo về chất lượng (vẫn còn phèn, cặn). Đề nghị Trạm cung cấp nước sạch Chi cục Thủy lợi Bình Dương nhanh chóng khắc phục để người dân có nguồn nước sạch sử dụng, đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng.

Qua kiểm tra xác minh và lấy mẫu xét nghiệm chất lượng nước tại hộ gia đình cử tri Nguyễn Kim Phụng và các hộ lận cận. Kết quả xét nghiệm chất lượng nước đều đạt theo Quy chuẩn của Bộ Y tế, không có bị phèn.

Về việc có lúc nước sinh hoạt bị cặn là do bị bể đường ống tại ấp Nhựt Thạnh và Thạnh Hòa ngày 20/5/2020 phải cúp nước để sửa chữa. Chất bẩn xâm nhập vào đường ống, khi có cấp nước trở lại. Theo quy trình xử lý nước, sau khi khắc phục sửa chữa xong cấp nước trở lại thì nhân viên trạm cấp nước sẽ tiến hành xúc xả cuối tuyến ống khoảng 30 phút, nước sẽ trở lại bình thường không còn cặn đục.

 
43. Cử tri Nguyễn Hồng Quỳ, ấp 1, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng: Kiến nghị các dự án quy hoạch đập Phước Hòa đi qua địa bàn xã Tân Hưng đã triển khai rất lâu, vậy bao giờ là triển khai thi công, còn không thi công phải thông báo rõ thông tin từng dự án để người dân được biết.

Việc cấp nước thô cho nhu cầu công nghiệp và dân sinh tỉnh Bình Dương 15m3/s từ dự án thủy lợi Phước Hòa theo Quyết định số 3184/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương thực hiện trong đó có đi qua khu vực xã Tân Hưng. Đến nay, tuyến ống đã hoàn thành và đang cấp nước thô cho dự án nước sạch khu vực Bàu Bàng.

- Tuyến ống chính qua ấp 1, xã Tân Hưng (trên đường ĐT 741) đã thực hiện hoàn thành.

- Riêng tuyến ống nhánh qua ấp 1, xã Tân Hưng (thuộc hẽm của đường Đ T741) Công ty đang lập thủ tục thi công, dự kiến đến Quý IV/2020 sẽ hoàn thành các tuyến ống nhánh để cung cấp nước sạch cho các hộ dân trong khu vực ấp 1, xã Tân Hưng.

 
11

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

(02 kiến nghị)

44. Cử tri Bùi Xuân Thoại khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh theo Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương, ông là cán bộ chuyển công tác về Bình Phước khi chia tách tỉnh (hộ khẩu tại Bình Dương), nay tôi về hưu trở về Bình Dương sinh sống, tuy Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 chỉ hỗ trợ cho đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nhưng bản thân ông trước khi chuyển công tác về tỉnh Bình Phước đã có nhiều năm phục vụ cho tỉnh Sông Bé. Đề nghị tỉnh nên xem xét có cơ chế hỗ trợ cho các đối tượng như ông.

    Cử tri Thái Việt Thủy khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: Đề nghị xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể cho các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nhất là các đối tượng được tặng Huân chương Kháng chiến.

Ngày 20/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Nghị quyết số 08), trong đó tại nhóm đối tượng 3, quy định: Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (là người tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ ngày 19/8/1945 đến ngày 30/4/1975 đã được Nhà Nước tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng) hưởng trợ cấp một lần ngoài ra không hưởng chế độ nào khác được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 0,3 lần (30%) mức chuẩn hiện hàng (theo quy định của Chính phủ). Tại Nghị quyết số 08 cũng quy định về điều kiện hỗ trợ như sau: Người có công được hỗ trợ theo Nghị quyết này yêu cầu phải có hồ sơ đang được Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương quản lý từ 03 năm (36 tháng) trở lên. 

Trường hợp của ông Bùi Xuân Thoại, hồ sơ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế của ông được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước giải quyết theo Quyết định số 2499/QĐ-UB ngày 11/10/2001 về việc chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến. Ngày 18/3/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước lập và di chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp một lần của ông về tỉnh Bình Dương để quản lý và thực hiện các quyền lợi chính trị cho ông theo quy định kể từ tháng 03/2020.

Căn cứ theo quy định nêu trên thì trường hợp của ông Bùi Xuân Thoại hiện nay chưa đủ điều kiện về thời gian để được hỗ trợ thêm hàng tháng theo quy định tại Nghị quyết số 08. Thời gian mà ông Bùi Xuân Thoại đủ điều kiện để được hỗ trợ thêm hàng tháng theo quy định tại Nghị quyết số 08 là ngày 01/3/2023. 

 
45. Cử tri Võ Văn Hiền, ấp 3, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên: Kiến nghị anh vợ là ông Lê Văn Kia chết ở ngoài đảo đã có giấy xác nhận, gia đình đã lập hồ sơ gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, nhưng đến nay ông Lê Văn Kia vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ. Kiến nghị các ngành chức năng xem xét và giải quyết cho gia đình tôi.

Theo thông tin của bà Lê Thị Mười (là vợ của ông Võ Văn Hiền) cung cấp:   ông Lê Văn Kia có bí danh là Lê Văn Mai và có mộ án táng trong Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Quốc. Ngày 27/08/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 3976/SLĐTBXH-NCC về việc xác minh thông tin của ông Lê Văn Kia (tự Lê Văn Mai) gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang để xác minh làm rõ thông tin của ông Lê Văn Kia (tự Lê Văn Mai). Ngày 05/02/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 148/LĐTBXH-NCC phúc đáp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, với nội dung phúc đáp, như sau: "Hiện nay nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Quốc có quản lý phần mộ liệt sĩ, trên bia mộ thể hiện: Họ và tên liệt sĩ Lê Văn Mai, năm sinh 1947, không rõ quê quán, đơn vị công tác không có, hy sinh ngày 02/07/1970, vị trí mộ Khu mộ B1, hàng mộ 05, số mộ 02. Hiện nay tại nhà trưng bày truyền thống của Ban Quản lý Di tích nhà tù Phú Quốc có trưng bày hình ảnh liệt sĩ Lê Văn Kia, hy sinh ngày 02/08/1971. Và qua tra cứu không tìm thấy tên trong danh sách quản lý tù binh cộng sản có tên Lê Văn Mai. Vì vậy không có cơ sở để xác định liệt sĩ Lê Văn Kia, hy sinh ngày 02/08/1971 và mộ liệt sĩ Lê Văn Mai, hy sinh ngày 02/07/1970 có phải là cùng một trường hợp hay không". Như vậy, chưa có căn cứ để xem xét đề nghị công nhận liệt sĩ cho ông Lê Văn Kia.   

Bên cạnh đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang đã đề nghị Cục Người có công giám định ADN xác định hài cốt ông Lê Văn Mai hai lần. Tuy nhiên không đủ điều kiện về chất lượng mẫu nên không thể thực hiện giám định ADN được. Do đó, chưa có đủ cơ sở pháp lý để xem xét đề nghị công nhận liệt sĩ cho ông Lê Văn Kia. Thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục phối hợp các ngành chức năng, địa phương và gia đình của ông Võ Văn Hiền, bà Lê Thị Mười để thu thập thêm các thông tin có liên quan về hồ sơ của ông Lê Văn Kia (tự Lê Văn Mai) để hoàn thiện hồ sơ xin ý kiến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.    

 
12

Sở Y tế

(02 kiến nghị)

46. Cử tri phường Phú Thọ, Phú Lợi, Phú Tân, Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh  hiện nay không có đầy đủ loại thuốc đặc trị cung cấp cho người dân có bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, đề nghị Sở Y tế có giải trình làm rõ năng lực, trách nhiệm của ngành đối với việc thiếu thuốc và vật tư y tế cung ứng cho người dân trong thời gian qua (2 năm).

a) Về tình hình thiếu thuốc:

Từ sau tháng 3/2019, đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là các thuốc đặc trị và một số vật tư y tế thiết yếu, bởi vì kết quả đấu thầu cũ không còn hiệu lực. Bên cạnh đó, việc thành lập Đơn vị mua sắm thuốc tập trung bị kéo dài, chưa thể tổ chức đấu thầu thuốc theo quy định dẫn đến kết quả đấu thầu tập trung mới của tỉnh chưa có, các cơ sở khám chữa bệnh không thể mua thuốc được.

Sau khi Đơn vị mua sắm thuốc tập trung được thành lập, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về vấn đề cung ứng thuốc phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh, Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh đã tiến hành tổ chức đấu thầu thuốc tập trung sử dụng cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và đã có kết quả:

Đối với tình hình cung ứng thuốc:

+ Thuốc hóa dược:

          - Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Giám đốc Sở Y tế  tỉnh Bình Dương  đã ký Quyết định số 1209/QĐ-SYT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019-2021, Gói thầu số 2: Mua thuốc theo tên Biệt dược với 60 mặt hàng thuốc trúng thầu;

          - Ngày 14 tháng 02 năm 2020, Giám đốc Sở Y tế  tỉnh Bình Dương  đã ký Quyết định số 163/QĐ-SYT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019-2021, Gói thầu số 1: Mua thuốc theo tên Generic với 724 mặt hàng thuốc trúng thầu.

          - Ngày 03 tháng 4 năm 2020, Giám đốc Sở Y tế  tỉnh Bình Dương  đã ký Quyết định số 309/QĐ-SYT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019-2021, Gói thầu số 1: Mua thuốc theo tên Generic (đợt 2) với 58 mặt hàng thuốc trúng thầu.

Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu: 

          - Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 983/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế công lập trong tỉnh Bình Dương năm 2019-2021.

          - Ngày 28/5/2020, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã ký Quyết định số 454/QĐ-SYT về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế công lập trong tỉnh Bình Dương năm 2019-2021.

          - Đơn vị mua thuốc tập trung đã phát hành hồ sơ mời từ ngày 02/6/2020, tiến hành mở thầu ngày 24/6/2020. Hiện nay đã đánh giá xong phần đề xuất kỹ thuật của nhà thầu. Dự kiến sẽ có kết quả lựa chọn nhà thầu vào trung tuần tháng 8/2020.

          Như vậy, đến thời điểm hiện tại ngành Y tế đã đảm bảo đủ thuốc hóa dược để phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh; chỉ xảy ra tình trạng thiếu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cục bộ ở vài địa phương.

* Đối với tình hình cung ứng vật tư y tế:

- Căn cứ Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản có liên quan, Sở Y tế đã ban hành các các văn bản hướng dẫn các cơ sở y tế tự tổ chức đấu thầu mua vật tư y tế, hóa chất tổng hợp... theo quy định pháp luật.

- Hiện nay, các cơ sở y tế đang khẩn trương tiến hành đấu thầu mua sắm vật tư y tế để đảm bảo cung ứng phục vụ cho công tác điều trị đồng thời phải đúng với các quy định của pháp luật về đấu thầu.

b) Giải trình về năng lực, trách nhiệm của ngành:

Tình trạng thiếu thuốc năm 2019 đã diễn ra tại nhiều bệnh viện trong và ngoài tỉnh, có nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Khách quan:

- Theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản dưới luật về đấu thầu, thì đấu thầu thuốc chỉ lựa chọn một nhà thầu trúng thầu đối với mỗi phần của gói thầu và sẽ cung cấp thuốc trong thời gian hai năm cho các cơ sở y tế trên toàn tỉnh. Theo thời gian, nếu khả năng cung ứng thuốc của nhà thầu hạn chế, không thể duy trì việc cung ứng thuốc, thì sẽ xảy ra thiếu thuốc.

- Quy định pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu khá hoàn thiện, nhưng quá trình áp dụng vào thực tiễn lại phụ thuộc vào khả năng "đọc - hiểu" của người thực hiện, nhiều bất cập buộc phải điều chỉnh quy định về đấu thầu của Bộ Y tế ban hành theo Thông tư 11/2016/TT-BYT.

- Tăng số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh so với cùng kỳ ở các khu vực có tăng nhanh dân số.

Chủ quan:

- Tại tỉnh Bình Dương, kết quả đấu thầu mua thuốc năm 2018 của các cơ sở khám chữa bệnh đã hết hiệu lực từ tháng 03/2019, những cơ sở khám chữa bệnh không mua thuốc dự trữ "gối đầu" đủ cho năm 2019, sẽ thiếu thuốc cung ứng cho bệnh nhân khám BHYT trong khi chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung.

- Trong quá trình tham mưu UBND tỉnh thành lập Đơn vị đấu thầu thuốc tập trung, thì Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 thay thế Thông tư 11/2016/TT-BYT và có hiệu lực thi hành vào ngày 01/10/2019 nên phải mất thời gian nghiên cứu văn bản và điều chỉnh các kế hoạch, danh mục để phù hợp quy định mới về đấu thầu thuốc, dẫn đến việc chậm thành lập Đơn vị đấu thầu thuốc tập trung.

- Công tác đấu thầu thuốc có quy mô lớn, phức tạp, đòi hỏi huy động một lực lượng lớn nhân sự có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu thuốc từ các cơ quan liên quan và thời gian để hoàn thành đấu thầu thường kéo dài ít nhất là sáu tháng. Năm 2019 là năm đầu tiên, tỉnh Bình Dương triển khai đấu thầu thuốc tập trung, nhưng Sở Y tế không có nhân lực chuyên nghiệp về đấu thầu tập trung.

Về trách nhiệm: Để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trách nhiệm thuộc về Sở Y tế trong việc chậm tham mưu UBND tỉnh thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương. Sở Y tế cũng đã tổ chức họp chuyên đề, rà soát khắc phục các hạn chế thiếu sót trong quá trình đấu thầu tập trung để tránh không xảy ra tình trạng thiếu thuốc tương tự trong tương lai.

 
47. Cử tri thị trấn Phước Vĩnh và cử tri xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo: Phản ánh về việc cấp phát thuốc cho người dân khi khám bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế còn chưa đầy đủ. Đề nghị cung cấp đầy đủ các loại thuốc cho người dân khi khám chữa bệnh.
13

Sở Giáo dục và Đào tạo

(01 kiến nghị)

48. Cử tri phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An đề nghị Trung ương, tỉnh: Xem xét có chính sách hỗ trợ cho đối tượng là giáo viên (trường tư thục, nhóm trẻ gia đình) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngày 29/4/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 2086/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ nhằm triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 gây ra theo quy định của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương, góp phần ổn định cuộc sống, duy trì sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 1511/SLĐTBXH-VP ngày 04/5/2020 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 61/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong đó nêu rõ nguyên tắc hỗ trợ, nội dung hỗ trợ và trình tự, thủ tục thực hiện đối với từng trường hợp cụ thể.

Do đó, đề nghị các trường tư thục, nhóm trẻ gia đình nghiên cứu Công văn số 1511/SLĐTBXH-VP ngày 04/5/2020 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để làm thủ tục theo quy định.

 
14

Sở Thông tin và Truyền thông

(01 kiến nghị)

49. Cử tri Thái Lệ Thanh khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: Đề nghị qua trả lời của Sở Thông tin Truyền thông tại cuộc họp trước là chưa thoả đáng, chưa đúng thực tế, hiện dây điện, cáp viễn thông vẫn còn để không gọn gàng, khi thi công đơn vị không cắt bỏ các dây thừa dây củ để lòng thòng trước nhà dân gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị (tại đầu hẻm 70, khu phố 8, phường Phú Lợi).Đã chuyển phản ánh của cử tri Thái Lệ Thanh về tình hình cáp viễn thông gây mất mỹ quan, an toàn tại đàu hẻm 70, đường Bùi Văn Bình, khu phố 8, phường Phú Lợi đến các doanh nghiệp Viễn Thông xử lý, dự kiến hoàn thành trước ngày 18/7/2020. 
15

Cục Thuế tỉnh

 (01 kiến nghị)

50. Cử tri Nguyễn Văn Biên, khu phố 2 và cử tri Hoàng Văn Kha, khu phố 5, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục xem xét miễn thuế tiền sử dụng đất đối với khu đất do Quân khu 7 cấp (đất Quốc phòng) thuộc khu phố 5 thị trấn Phước Vĩnh.

Hiện nay thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ:

- Căn cứ tính tiền sử dụng đất: Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai và được xác định trên các căn cứ sau:

+ Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất.

+ Mục đích sử dụng đất.

+ Giá đất tính thu tiền sử dụng đất: Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức. Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

- Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

+ Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

+ Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.

+ Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

    - Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ:

    "c) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, khi được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

    - Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy định tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

    - Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; bằng 100% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

    Căn cứ các quy định nêu trên, đối với khu đất do Quân khu 7 cấp (đất Quốc phòng) thuộc khu phố 5 thị trấn Phước Vĩnh khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền không thuộc đối tượng miễn tiền sử dụng đất. Tùy theo thời điểm sử dụng đất có nhà, hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 1, Điều 8, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

 
16

Cục Quản lý thị trường

(01 kiến nghị)

51. Cử tri Nguyễn Minh Hoàng, khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên: phản ánh hiện nay việc mua bán bảo hiểm xe mô tô, xe máy trên địa bàn tràn lan không có sự quản lý của nhà nước. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Bình Dương tăng cường công tác quản lý đối với việc kinh doanh lĩnh vực này.Tại khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên là địa bàn mà cử tri phản ảnh mua bán bảo hiểm xe mô tô, xe máy tràn lan. Qua nắm tình hình, ghi nhận vào thời điểm từ ngày 15/5 đến 14/6, lực lượng CSGT toàn quốc ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội, có kiểm tra bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô, xe máy nên nhu cầu tăng cao, mua bán tràn lan là có. Hiện nay, hết đợt tổng kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông  nên đa số các điểm bán không phải là đại lý phân phối chính thức của các công ty bảo hiểm đã tự động ngưng hoạt động nhưng vẫn còn một vài tiệm tạp hóa, cửa hàng xăng dầu, tiệm sửa xe còn treo biển bán bảo hiểm xe mô tô, xe máy. Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và kinh doanh xổ số, Nghị định 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và kinh doanh xổ số quy định thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm do Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính; Cục trưởng Cục quản lý, giám sát bảo hiểm. Như vậy, các cơ quan chức năng của địa phương không có thẩm quyền xử lý đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm xe mô tô, xe máy nên Cục Quản lý thị trường chỉ yêu cầu các điểm kinh doanh này chấm dứt hoạt động. Cục Quản lý thị trường tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc phụ trách địa bàn tăng cường tuyên truyền người dân chọn mua bảo hiểm tại các công ty bảo hiểm hoặc tại các đại lý phân phối chính thức để được tư vấn mức mua tốt nhất. 
17

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

(01 kiến nghị)

52. Cử tri Nguyễn Văn Thành - ấp 2, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng: Đề nghị thẻ BHYT không nên bắt buộc nơi khám chữa bệnh ban đầu, nên giải quyết đi khám chỗ nào cũng được tránh gây phiền hà cho nhân dân đi lại nhiều ảnh hưởng sức khỏe khi đang bị bệnh.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT hướng dẫn KCB ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT quy định: Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền KCB BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh mà không cần Giấy giới thiệu chuyển tuyến. Đây là quy định thông tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh được triển khai kể từ ngày 01/01/2016.

Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định theo tỷ lệ như sau:

- Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước;

- Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí KCB từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015; 100% chi phí KCB từ ngày 01/01/2016.    

 ​
Phương Chi
Trả lời phản ánh, kiến nghị của Công  ty Luật TNHH MTV Dân ÝKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinTrả lời phản ánh, kiến nghị của Công  ty Luật TNHH MTV Dân Ý/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương có văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị của Công ty Luật TNHH MTV Dân Ý, địa chỉ: Thành phố Thuận An, tỉnh Bìn​h Dương. ​

7/22/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương ghi nhận tinh thần phản ánh kiến nghị của quý Công ty đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về phản ánh, kiến nghị của quý Công ty, ngày 09/7/2020, UBND phường An Phú, thành phố Thuận An đã có xử lý và báo cáo kết quả.

Căn cứ Công văn số 1077/VPUB-NC ngày 25/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương về việc xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty Luật TNHH MTV Dân Ý, UBND phường An Phú đã giao Công an kiểm tra thông tin phản ánh. Vũ Thị Thủy, sinh ngày 01/11/1994, hộ khẩu thường trú: Xóm 9, xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định muốn ly hôn đơn phương với chồng là Võ Bình Sự, sinh ngày 07/9/1992, hộ khẩu thường trú: Ấp 9 Xáng, xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang; tạm trú: D38, đường D1, khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An. Vũ Thị Thủy liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Thuận An và được yêu cầu phải cung cấp được bản sao sổ hộ khẩu/sổ tạm trú hoặc xác nhận của Công an phường/xã về nơi cư trú của chồng (tức Võ Bình Sự).

Vào tháng 6/2020, Vũ Thị Thủy có đến Công an phường An Phú yêu cầu được xác nhận về nơi cư trú của Võ Bình Sự. Tuy nhiên, hồ sơ đề nghị chưa đầy đủ thủ tục (không có văn bản của Tòa án như trình bày) nên Công an phường chưa xác nhận.

Về vấn đề xác nhận nhân thân của người sinh sống trên địa bàn để bổ sung vào các hồ sơ dân sự, Công an phường đang tiếp nhận, giải quyết theo quy định. Hồ sơ yêu cầu giải quyết gồm: Đơn xin xác nhận, giấy tờ tùy thân người nộp đơn, giấy tờ tùy thân của người được đề nghị xác nhận (nếu có) và xuất trình văn bản đề nghị của cơ quan Tòa án.

Ngày 07/7/2020, Công an phường An Phú đã liên lạc với Công ty Luật TNHH MTV Dân Ý hướng dẫn và đề nghị bổ sung đầy đủ các thủ tục để được xem xét giải quyết.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị để quý Công ty được biết.

Văn bản 

 

 

Yến Nhi
Trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân Đặng Quốc VinhKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinTrả lời phản ánh, kiến nghị của công dân Đặng Quốc Vinh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​TTĐT - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương có văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Đặng Quốc Vinh, địa chỉ: Phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ​ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.               ​

7/22/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của ông Đặng Quốc Vinh đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nội dung phản ánh của ông Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương đã chuyển đến UBND phường Tương Bình Hiệp xử lý (Công văn số 977/VPUB-NC ngày 24/6/2020 về việc xử lý phản ánh của ông Đặng Quốc Vinh) và đã có báo cao kết quả tại Công văn số 44/BC-UBND ngày 24/6/2020 về việc xử lý phản ánh của UBND phường Tương Bình Hiệp.

Văn bản.​

Phương Chi
Trả lời phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị ChâuKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinTrả lời phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - Văn phòng UBND tỉnh B​ình Dương có văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Châu, địa chỉ: Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.​

7/13/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Châu đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về nội dung phản ánh "UBND thị xã Bến Cát chậm trả kết quả hồ sơ đề nghị cấp lại diện tích đất ở cho bà theo đơn đề nghị ngày 26/5/2017", ngày 05/6/2020, UBND thị xã Bến Cát đã có báo cáo kết quả xử lý tại Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 05/6/2020 (gửi kèm Báo cáo 111/BC-UBND).

Bà Nguyễn Thị Châu liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bết Cát để được hướng dẫn làm thủ tục xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát phối hợp với UBND thị xã Bến Cát, các cơ quan có liên quan giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo đúng quy định. ​

Văn bản ​

Yến Nhi
Trả lời phản ánh, kiến nghị của bà Bùi Thị Minh NgoanKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinTrả lời phản ánh, kiến nghị của bà Bùi Thị Minh Ngoan/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của bà Bùi Thi Minh Ngoan đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

7/2/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

Nội dung phản ánh của bà Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương  đã chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương xử lý (Công văn số 907/VPUB-NC ngày 03/6/2020 về việc xử lý phản ánh của bà Bùi Thị Minh Ngoan) và đã có báo cao kết quả tại Công văn số 1577/BC-VPĐKĐĐ ngày 23/6/2020 về việc báo cáo kết quả xử lý và giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị của công dân (gửi kèm Công văn số 1577/BC-VPĐKĐĐ)

Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương thông báo kết quả xử lý phản ánh để bà được biết​.

Văn bản 

Yến Nhi
Trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Phan Xuân Lực Kết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinTrả lời phản ánh, kiến nghị của ông Phan Xuân Lực /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Văn Phòng UBND tỉnh Bình Dương ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của ông Phan Xuân Lực đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

7/2/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

Về nội dung phản ánh "công chức địa chính phường Phú Hòa từ chối giải quyết hồ sơ (xác nhận vào biên bản xác minh về ranh giới thửa đất) và trả hồ sơ nhưng không có văn bản trả lời và không nêu rõ lý do từ chối giải quyết". Ngày 10/6/2020, UBND phường Phú Hòa đã có báo cáo kết quả xử lý phản ánh của ông tại Công văn số 71/BC-UBND (gửi kèm Công văn số 71/BC-UBND).

Ông Phan Xuân Lực liên hệ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND phường Phú Hòa để bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn tại Công văn số 104/UBND-NC ngày 20/5/2020 của UBND phường Phú Hòa về việc trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của ông.

Đề nghị UBND phường Phú Hòa phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương thông báo kết quả xử lý phản ánh để ông được biết.

Văn bản ​

Yến Nhi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Võ ThuậnKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Võ Thuận/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Võ Thuận (địa chỉ: Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo).​

6/29/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của ông Võ Thuận đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về nội dung phản ánh quy định hành chính tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Bình Dương, ngày 18/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo xử lý phản ánh của ông tại Công văn số 2670/STNMT-CCQLĐĐ. Cụ thể như sau:

Tại Khoản 32 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định: "UBND cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương". Do đó, căn cứ vào nội dung nêu trên UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019).

Về quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất: Chính phủ đã giao UBND cấp tỉnh ban hành cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Do đó, việc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019) trong đó quy định việc tách thửa phải đáp ứng hạ tầng kỹ thuật là phù hợp với quy định của pháp luật đất đai, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất khi có nhu cầu tách thửa. Việc ban hành quy định này đã hạn chế tình trạng phân lô, bán nền trái quy định hình thành các khu dân cư tự phát không theo quy hoạch gây ô nhiễm môi trường và các vấn đề phát sinh khác (tình trạng phân lô bán nền trái quy định đã được Thanh tra Chính phủ nêu tại Kết luận số 1249/KL-TTCP ngày 30/5/2014 việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2011).

Quy định này đảm bảo quyền lợi hợp pháp đối với trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất; tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất trong việc tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất vẫn là đất nông nghiệp thì không yêu cầu tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý. Trường hợp tách thửa là đất ở, đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp giao UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành danh mục các tuyến đường nhằm mục đích để đảm bảo việc sử dụng đất thuận tiện cho người nhận chuyển nhượng sau khi chuyển mục đích sử dụng đất (vì sau khi chuyển mục đích sử dụng đất mà không tiếp giáp đường giao thông thì không thể đi lại, xây dựng nhà ở, triển khai dự án, phát sinh tranh chấp lối đi về sau...). Ngoài ra, còn nhằm đảm bảo quyền, lợi ích cho người sử dụng đất về hạ tầng kỹ thuật khi đưa đất vào sử dụng (cấp thoát nước, chiếu sáng, đường giao thông, tránh ngập úng...).

Đặc biệt, đối với các trường hợp cá biệt có nhu cầu chính đáng nhưng không đủ điều kiện tách thửa, UBND tỉnh đã giao UBND cấp huyện thành lập Hội đồng tư vấn và giao trách nhiệm Hội đồng tư vấn giải quyết các trường hợp cá biệt này. Đối với các tuyến đường, đoạn đường chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy định, UBND tỉnh cũng đã giao UBND cấp huyện ban hành danh mục các tuyến đường, đoạn đường để tách thửa nhưng tối thiểu phải đáp ứng đủ hai điều kiện là tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý và tuyến cấp điện.

Mặt khác, qua tham khảo thì các địa phương khác trong cả nước cũng ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trong đó quy định về điều kiện tách thửa (Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Bình Phước...).

Văn bản​

Phương Chi
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IXTrả lời kiến nghị cử triTinKết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 12, c​​​ác Kỳ họp thứ 4, 5, 7, 8, 10 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐNĐ ngày 20/7/2017 đã thực hiện trong năm 2020​.
5/29/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

Stt​Đơn vịNội dung
​​​Phần 1 – Trước kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX (15 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Xây dựng

(03 kiến nghị)

1. Cử tri khu phố 2, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một đề nghị: Tỉnh rà soát và công bố các dự án "Quy hoạch treo" kéo dài nhiều năm không thực hiện, đề nghị có giải pháp thu hồi dự án để: bố trí lại, tránh lãng phí đất không sử dụng, nên quan tâm đầu tư xây dựng thêm các công trình về giáo dục, phúc lợi xã hội trên địa bàn.

    Thời gian vừa qua, Sở Xây dựng đã phối hợp các Sở, ngành và địa phương đôn đốc các Chủ đầu tư triển khai dự án.

Qua rà soát, tính đến cuối năm 2019, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh thu hồi 11 dự án, các dự án còn lại Sở tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ dự án.

 Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2020 của Sở Xây dựng, trong quý II Sở sẽ thành lập Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra theo nội dung các chủ đầu tư đã cam kết. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định đối với các dự án không có khả năng tiếp tục triển khai.

2. Cử tri phường Vĩnh Phú, phường Thuận An tiếp tục đề nghị: Cơ quan có thẩm quyền xem xét không tiếp tục quy hoạch Dự án khu nhà ở công nhân Thanh Phát.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 3976/UBND-KTN ngày 13/8/2019 về việc xin xóa quy hoạch dự án tại phường Vĩnh Phú và kiến nghị của UBND thị xã Thuận An tại Văn bản số 2297/UBND-KT ngày 23/7/2019, Sở Xây dựng đã có báo cáo số 3487/SXD-QHKT ngày 05/9/2019 về việc trả lời kiến nghị liên quan đến dự án Khu nhà ở công nhân phường Vĩnh Phú, với nội dung như sau:

- Dự án Khu nhà ở công nhân viên tại phường Vĩnh Phú đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương quy hoạch tại Văn bản số 1282/UBND-SX ngày 17/3/2006 và được UBND thị xã Thuận An phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 21/4/2010. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thu hồi dự án theo Văn bản số 3910/UBND-KTN ngày 19/10/2016. Việc dự án không tiếp tục triển khai đã gây khó khăn trong việc xin phép xây dựng của người dân hiện sinh sống trong phạm vi dự án, Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An có kiến nghị bỏ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án trên tại Văn bản số 2297/UBND-KT ngày 23/7/2019.

- Theo Điều 3 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 quy định Hoạt động quy hoạch bao gồm việc tổ chức lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch. Như vậy, hiện nay chưa có quy định nội dung liên quan đến việc xóa quy hoạch đối với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của một dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà chỉ quy định nội dung điều chỉnh quy hoạch.

- Theo Khoản 3 Điều 47 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 quy định về điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị khi "Quy hoạch đô thị không thực hiện được hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và môi trường sinh thái, di tích lịch sử, văn hóa được xác định thông qua việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch đô thị và ý kiến cộng đồng".

Hiện nay, UBND thành phố Thuận An đang triển khai lập hồ sơ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Thuận An đến năm 2040. Sau khi hồ sơ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung được duyệt sẽ cập nhật, điều chỉnh Khu nhà ở công nhân Thanh Phát vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch phân khu phường Vĩnh Phú.

3. Cử tri phường An Phú, thị xã Thuận An tiếp tục phản ánh: Về việc đề nghị đơn vị thi công hệ thống thu gom nước thải trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi hoàn thành đã lâu nhưng chưa thảm nhựa trả lại mặt đường và gây nguy hiểm cho người dân và học sinh trong quá trình tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp để giải quyết vấn đề trên.

  - Tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi sau khi thi công hệ thống tuyến thu gom nước thải chỉ hoàn trả phần mặt đường được đào, không trả lại hết mặt đường nên tuyến đường hiện rất gồ ghề và nhiều vị trí đọng nước. Vì vậy, UBND thành phố Thuận An đã có Văn bản số 3110/UBND-KT ngày 19/9/2019 đề nghị hỗ trợ thảm bê tông nhựa mặt đường Lê Thị Trung (những vị trí ngập nước, ổ gà) và tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi. Tuy nhiên, do dự án đã hoàn thiện nên không thể phát sinh thực hiện. Vì vậy, không thể hỗ trợ thảm nhựa lại tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi.

- UBND thành phố Thuận An đã yêu cầu UBND phường An Phú lập tờ trình xin chủ trương bố trí vốn cải tạo tuyến đường trên để đảm bảo lưu thông.

Như vậy, để giải quyết kiến nghị của cử tri, UBND thành phố Thuận An sẽ thực hiện bố trí cải tạo tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi bằng kinh phí của địa phương.

2

Sở Giao thông Vận tải

(08 kiến nghị)

4. Cử tri khu phố 2 và khu phố 5 phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh và đề nghị: Phản ánh chất lượng xe buýt các tuyến Bình Dương - Sài Gòn, Bình Dương - Đồng Xoài và các tuyến khác đang xuống cấp, kiến nghị ngành chức năng quan tâm nâng cấp chất lượng xe buýt để phục vụ tốt hơn, đảm bảo an toàn giao thông.

- Về tuyến xe buýt Thủ Dầu Một - Đồng Xoài: đã thay đổi 25 phương tiện sử dụng nhiên liệu Diesel sang phương tiện sử dụng nhiên liệu CNG và đưa vào hoạt động từ ngày 08/8/2019.

- Về tuyến xe buýt Thủ Dầu Một – Bến xe Miền Đông: Công ty cổ phần Phương Trinh đã lập hồ sơ và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt vay vốn đầu tư 12 phương tiện CNG để thay thế 11 phương tiện Diesel đang hoạt động trên tuyến xe buýt Thủ Dầu Một – Bến xe Miền Đông. Tuy nhiên, do chưa có trạm cung cấp nhiên liệu CNG tại khu vực Bến xe Bình Dương nên Công ty chưa triển khai đầu tư mua xe CNG vào khai thác;

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Phương Trinh đã có phương án tiếp tục vay vốn đầu tư thay thế bằng phương tiện CNG trên 03 tuyến xe buýt Thủ Dầu Một – Mỹ Phước, Thủ Dầu Một – Thanh Tuyền – Dầu Tiếng, Thủ Dầu Một – Uyên Hưng – Tân Thành nhưng do tuyến xe buýt Thủ Dầu Một – Bến xe Miền Đông chưa triển khai thực hiện được nên Công ty chưa mạnh dạn gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến các cơ quan hữu quan.

Hiện nay, Sở GTVT đã đề xuất Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh chấp thuận đầu tư 02 vị trí trạm cung cấp nhiên liệu CNG tại khu vực thành phố mới và khu vực gần Bến xe Bình Dương từ nguồn vốn của doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp vận tải xe buýt mạnh dạn đầu tư đổi mới phương tiện xe buýt, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Dự kiến trong quý 3/2020 các trạm cung cấp nhiên liệu trên đi vào hoạt động, Sở GTVT sẽ vận động các doanh nghiệp vận tải đổi mới các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng để nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong quý IV/2020.

5. Cử tri khu phố 5, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Đường Mỹ Phước - Tân Vạn còn 02 đoạn chưa thi công hoàn thành thuộc địa bàn thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng. Đề nghị tỉnh chỉ đạo khẩn trương để thi công hoàn thành suốt tuyến đường.

- Dự án đường Mỹ Phước – Bàu Bàng: đã bàn giao mặt bằng cho Tổng Công ty Becamex IDC 21,19/29,1ha (tương ứng 94/151 trường hợp bị ảnh hưởng); đoạn qua địa bàn huyện Bàu Bàng đã bàn giao cho Tổng Công ty Becamex IDC 50,97/51,8ha (tương ứng 189/206 trường hợp bị ảnh hưởng);

- Dự án đường Mỹ Phước – Tân Vạn nối dài (từ ĐT.741 đến đường Balăngxi): Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Bến Cát (đơn vị trực tiếp đền bù giải phóng mặt bằng), đã chi bồi thường 259/261 hồ sơ, bàn giao mặt bằng cho Tổng Công ty Becamex IDC 252/261 hồ sơ, hiện tại còn 01 hồ sơ chưa nhận tiền (do vắng chủ), 01 hồ sơ (ông Nguyễn Văn Lóng) không cho kiểm kê, đo đạc; Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã đang phối hợp với các phòng chức năng tham mưu UBND thị xã Bến Cát thực hiện cưỡng chế, kiểm đếm bắt buộc đất và tài sản của ông Nguyễn Văn Lóng và mời hộ vắng chủ lên nhận tiền đền bù.

   UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ đền bù giải phóng mặt bằng tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, sớm giải quyết dứt điểm các trường hợp kéo dài, bàn giao mặt bằng thi công hoàn tất tuyến đường.

6. Cử tri phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An đề nghị: Ngành chức năng khảo sát, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT743 (đoạn giao nhau giữa khu dân cư Trung Quý và khu dân cư Trường Sơn) để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

 Hiện trạng giao lộ ĐT.743 và đường vào khu dân cư Trung Quý và khu dân cư Trường Sơn không có đóng dãy phân cách, có bố trí biển báo giao lộ và có đèn tín hiệu (nhưng không hoạt động).

Đèn tín hiệu giao thông này được đầu tư rất lâu, đến nay đã hư hỏng nặng, không thể sửa chữa. Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đã thiết kế hoàn chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này, sau khi giải phóng mặt bằng xong, Tổng Công ty sẽ triển khai thi công ngay đèn tín hiệu tại giao lộ này.

7. Cử tri phường Tân Bình, thị xã Dĩ An phản ảnh một số vấn đề liên quan đến đường Mỹ Phước - Tân Vạn: Một số cử tri sinh sống dọc tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn đề nghị xem xét lại chất lượng thi công đường Mỹ Phước - Tân Vạn, thời gian nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng chưa lâu đã hư hỏng, xuống cấp; tình trạng xe chở đất đá rơi vãi trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

- Về hư hỏng mặt đường: Tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn là một trong những trục giao thông  có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp về các cảng. Từ khi đưa vào khai thác đến nay, lưu lượng giao thông (nhất là các phương tiện container, tải nặng) gia tăng về số lượng và tải trọng, nên  làn đường dành cho xe tải tại các giao lộ có hiện tượng hằn lún vệt bánh xe (hiện tượng này không phải do chất lượng thi công mà do lưu lượng và tải trọng lớn gây ra. Hiện tượng hằn lún vệt bánh xe đã xảy ra nhiều trên các quốc lộ khác trên địa bàn cả nước). Để đảm bảo an toàn giao thông, Tổng Công ty Becamex IDC đã  thi công sửa chữa các đoạn hằn lún vệt bánh xe, thảm lại lớp bê tông xin măng, bê tông nhựa nóng ( giao lộ đường Mỹ Phước – Tân Vạn và đường Phạm Ngọc Thạch,  đường Mỹ Phước – Tân Vạn và đường Huỳnh Văn Lũy,  khu vực gần ngã 6 An Phú …). Trong quá trình khai thác, Sở GTVT và Tổng Công ty Becamex IDC sẽ tiếp tục thường xuyên kiểm tra, sửa chữa những vị trí phát sinh vệt hằn lún bánh xe để đảm bảo an toàn an toàn giao thông.

- Về tình trạng xe chở đất đá rơi vãi trên đường: Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông vận tải và các lực lượng chức năng khác đã thường xuyên tuần tra, xử lý các phương tiện chở đất đá rơi vãi trên đường. Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải đã lập 28 biên bản vi phạm hành chính, ban hành 28 quyết định xử phạt với số tiền phạt 84.000.000 đồng.

8. Cử tri phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An kiến nghị: Bổ sung thêm chuyến tại bến xe buýt phía trước khu dân cư Bình An, vì hiện nay sau 60 phút mới có 1 chuyến (tuyến từ Bình Thắng đi Thủ Dầu Một, thành phố Mới Bình Dương), đề nghị giải quyết cho tuyến xe này nhiều hơn, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.Tuyến xe buýt Thủ Dầu Một – Tân Vạn – Big C Đồng Nai do chi nhánh Hợp tác xã 15 khai thác có lộ trình đi qua phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An với tần suất khai thác 35 chuyến/ngày. Hiện nay nhu cầu đi lại của hành khách giảm mạnh (bình quân hiện nay khoảng 07 hành khách/chuyến) nên chi nhánh Hợp tác xã đã phải giảm số chuyến hoạt động còn 24 chuyến/ngày, chủ nhật 35 chuyến/ngày để cầm cự, duy trì hoạt động của tuyến trong thời gian chờ Bến xe Miền Đông mới đi vào hoạt động để có thêm lượng hành khách nhằm bù đắp chi phí khai thác tuyến. Do vậy, kiến nghị của cử tri là không thực hiện được; rất mong cử tri đồng tình và chia sẻ.
9. Cử tri khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên kiến nghị: Xem xét lắp đặt chốt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ ĐT747 với đường Thạnh Phước 03, đối diện Cổng chính Cảng sông Thạnh Phước để điều tiết giao thông cho phù hợp tại khu vực này.

Ngày 04/12/2019, Sở GTVT đã phối hợp với Ban ATGT tỉnh Bình Dương, UBND thị xã Tân Uyên và Công ty Cổ phần Genimex làm việc về giải pháp tổ chức giao thông tại giao lộ ĐT.747a với đường Thạnh Phước 03, đối diện Cổng chính Cảng sông Thạnh Phước. Theo đó, các thành viên nhận thấy tuyến đường Thạnh Phước 03 có mặt đường hẹp, lưu lượng xe ra vào giao lộ ít, nên việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này không phù hợp. Do đó các thành viên họp thống nhất giải pháp tổ chức giao thông tại giao lộ này, cụ thể: bổ sung vạch sơn gồ giảm tốc, lắp đặt biển báo đi chậm, bố trí đèn chớp vàng, trên cơ sở thống nhất của buổi làm việc, Sở GTVT đã có văn bản số 4685/SGTVT ngày 19/12/2019, đề nghị Công ty Cổ phần Genimex tổ chức triển khai thực hiện.

Hiện Công ty Cổ phần Genimex đã tiến hành sơn gồ, lắp đặt đèn chớp vàng trên ĐT.747a; riêng các tuyến đường nhánh tại giao lộ, Công ty sẽ rà soát, thực hiện trong tháng 5/2020.

10. Cử tri ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng kiến nghị: Cống thoát nước dọc đường ĐT.744 ngay cổng chào đến chợ Bưng Còng trời mưa nước từ lô cao su Nông trường Phan Văn Tiến chảy ra lượng nước rất lớn nhưng miệng cống nhỏ không thoát kịp gây ứ đọng ngập đường thường xảy ra tai nạn giao thông. Kiến nghị ngành chức năng sớm khảo sát khắc phục.Tuyến đường ĐT.744 đoạn qua khu vực chợ Bưng Còng có độ dốc dọc lớn, bên cạnh đó hệ thống hố ga thu gom nước mặt đường bị các phương tiện giao thông đậu đỗ, lưu thông trên vỉa hè làm hư hỏng các hố ga và miệng thu nước mặt đường. Qua kiến nghị của cử tri, Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng đường bộ rà soát, sửa chữa, cải tạo miệng thu nước hố ga (thay thế các lưới chắn rác và đan hố ga bị hư hỏng) và hoàn thành trong tháng 2/2020.
11. Cử tri khu phố Bàu Hốt và khu phố Xà Mách, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng kiến nghị: Về việc thi công hệ thống thoát nước tại ngã 3 (trước nhà ông Nguyễn Tươi Sinh) Quốc lộ 13 và đầu đường ĐH.618, trước kia khi chưa làm hệ thống thoát nước thì không bị ngập, nhưng từ khi làm thì nước không thoát được do bố trí miệng cống thoát nước không hợp lý, gây ngập nước mỗi khi có mưa lớn, và là điểm giao nhau ngay ngã 3 nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được khắc phục, đề nghị sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.Ngày 14/2/2020, Sở GTVT đã phối hợp cùng với UBND huyện Bàu Bàng, UBND thị trấn Lai Uyên và Công ty Becamex IJC khảo sát vị trí ngập úng và thống nhất giải pháp xây dựng hệ thống cống và hố ga thu nước tại giao lộ QL.13 và đường ĐH.618; Hiện Công ty Becamex IJC đã xây dựng xong cống dọc, hố ga tại giao lộ trên trong tháng 3/2020.

3

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

(02 kiến nghị)

12. Cử tri phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An tiếp tục phản ánh và kiến nghị: Cơ quan chức năng có thông báo chính thức cho cử tri được biết về kết quả giải quyết đến nay đối với những vấn đề liên quan đến vụ việc sai phạm của Công ty Hai Thọ (nay là Công ty Dương Bình Dương) như: Việc hoàn trả lại số tiền thu lợi không hợp pháp từ khai thác tài nguyên đất; chưa khôi phục đường đất phục vụ nhu cầu lưu thông của người dân; việc xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những sai phạm của công ty.

- Công ty TNHH Dương Bình Dương hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mã số 3701964424 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp; Công ty chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH MTV Hai Thọ thành Công ty TNHH Dương Bình Dương từ ngày 07/12/2017.

- Vào ngày 08/8/2017, Công ty TNHH MTV Hai Thọ đã bị UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2131/QĐ-XPVPHC với hình thức phạt chính là 15.000.000 đồng, biện pháp khắc phục hậu quả là nộp lại số lợi bất hợp pháp với số tiền 753.844.000 đồng và buộc thiết lập lại con đường để phục vụ cho việc đi lại cho người dân. Đối với việc vi phạm của Công ty TNHH MTV Hai Thọ xảy ra trước khi đổi tên thành Công ty TNHH Dương Bình Dương.

- Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng UBND thị xã Thuận An, UBND phường Bình Chuẩn tiến hành làm việc và yêu cầu Công ty TNHH Dương Bình Dương thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Công ty đã có cam kết thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 6138/UBND-KTN ngày 19/12/2018.

 - Trên cơ sở đó, 03/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng UBND thị xã Thuận An, UBND phường Bình Chuẩn làm việc với Công ty để công bố Công văn số 6138/UBND-KTN ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh, đồng thời yêu cầu Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể về thiết lập và thi công con đường để Sở phối hợp với địa phương lấy ý kiến của người dân trước khi thực hiện. Tuy nhiên, sau buổi làm việc ngày 03/01/2019, Sở đã nhiều lần liên hệ và có văn bản nhắc nhở nhưng Công ty cố tình không chấp hành đúng các nội dung Công ty đã cam kết mà không có lý do chính đáng. Trước tình hình đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Thuận An tổ chức cưỡng chế việc thực hiện Quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh đối với Công ty TNHH MTV Hai Thọ theo quy định.

- Ngày 18/12/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 6495/UBND-KT giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh và Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An tổ chức rà soát hồ sơ, tình hình chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính,  khả năng tài chính của Công ty TNHH MTV Hai Thọ (nay là Công ty TNHH Dương Bình Dương), tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp và Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

- Bước đầu, các cơ quan có liên quan đã tổ chức rà soát, kiểm tra về đăng ký quyền sử dụng đất nhưng chưa phát hiện Doanh nghiệp có tên đăng ký. Chưa xác minh được số tài khoản, số tiền dư trong tài khoản và tài sản là phương tiện đứng tên Doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Hai Thọ hoặc Công ty TNHH Dương Bình Dương nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ sở tham mưu UBND tỉnh về biện pháp cưỡng chế đối với Công ty. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành như: Ngân hàng, Công an khẩn trương tiến hành xác minh số tài khoản, số tiền dư trong tài khoản và tài sản là phương tiện đứng tên Doanh nghiệp như đã nêu trên. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 2090/UBND-KT ngày 29/4/2020 giao Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Bình Dương xác minh các thông tin để phục vụ việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

 - Sau khi có kết quả xác minh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh các biện pháp và Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có theo quy định.

13. Cử tri khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên phản ánh: Về việc Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) đã được UBND tỉnh Bình Dương gia hạn thời hạn sử dụng đất theo Văn bản số 3982/UBND-KTN. Tuy nhiên Công ty TNHH Modern Food Industries đã không thực hiện, triển khai hoạt động theo giấy phép được cấp mà bỏ hoang, lãng phí đất công. Kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương xem xét thu hồi lại và giao cho địa phương quản lý để quy hoạch sử dụng vào mục đích phục vụ cộng đồng.

Theo phản ánh của cử tri, Sở đã kiểm tra xác minh và lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế cho thấy Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) chỉ tạm ngưng sản xuất từ tháng 06/2019 (Quý III năm 2019 có hoạt động kinh doanh sản xuất), nên chưa đủ cơ sở thực hiện việc thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Do đó, Sở kiến nghị UBND tỉnh tại Báo cáo số 1200/BC-STNMT ngày 24/03/2020, cụ thể:

- Có văn bản trả lời cho cử tri khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên được rõ về tình hình hoạt động Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam). Hiện nay, chưa đủ cơ sở thực hiện việc thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Yêu cầu Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) thực hiện việc nộp tiền thuế đất phi nông nghiệp theo quy định (hiện nay Công ty còn nợ 74.524.554 đồng theo Công văn số 133/CT-TTKT3 ngày 03/01/2020 của Cục Thuế).

4

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

(01 kiến nghị)

14. Cử tri phường An Phú, thị xã Thuận An đề nghị: Ngành chức năng xem xét trả lời việc giải quyết chế độ chất độc Da cam/Dioxin trường hợp của ông Trần Thanh Liêm, ngụ khu phố 4, phường An Phú? (đơn đã gửi đến Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội đã lâu nhưng vẫn chưa có kết quả giải quyết).

Thực hiện chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri phường An Phú, thị xã Thuận An liên quan đến nội dung công dân tố cáo ông Trần Thanh Liêm, sinh năm 1958, hiện cư trú tại ô 22B-DCO7, khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương không có quá trình nhập ngũ, công tác và phục viên, không đủ điều kiện được hưởng

Sau khi nhận được được đơn thư Tố cáo Sở Lao động – Thươngh binh và Xã hội đã ra quyết định thành lập Tổ xác minh và ra Quyết định thụ lý giải quyết đơn Tố cáo.

Về nhân thân, quá trình giải quyết chế độ đối với ông Trần Thanh Liêm (sau đây viết tắt là TTL).

- Ông TTL sinh năm 1958, quê quán Xóm 19, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Khoảng năm 2000 gia đình ông TTL chuyển đến sinh sống tại ấp 14, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

- Năm 2009, ông TTL lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với NHĐKC bị nhiễm CĐHH tại tỉnh Bạc Liêu. Ngày 10/8/2010 Sở LĐTBXH tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 113/QĐ-SLĐTBXH về việc cho ông TTL hưởng trợ cấp đối với NHĐKC và con đẻ bị nhiễm CĐHH từ ngày 01/8/2010. Sau đó, trong năm 2010 gia đình ông TTL chuyển về cư trú tại ô 22B-DCO 7, khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Đến tháng 11 năm 2011, Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương mới tiếp nhận hồ sơ của ông TTL do Sở LĐTBXH tỉnh Bạc Liêu chuyển đến để quản lý và tiếp tục chi trả chế độ trợ cấp.

Quá trình làm việc với ông TTL và xác minh tại các cơ quan, cá nhân liên quan:

Tổ xác minh đã làm việc trực tiếp với ông TTL,  xác minh tại các cơ quan, cá nhân liên quan của tỉnh Bạc Liêu (gồm có Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự ("Ban CHQS"), Hội Cựu chiến binh, Trạm Kiểm lâm 30/4, Trưởng ấp 14… xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), tỉnh Nam Định (gồm có Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ban CHQS, Công an, Hội Cựu chiến binh ("Hội CCB") xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu; Ban CHQS huyện Hải Hậu; Bộ CHQS tỉnh và một số cá nhân liên quan) và Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 7 ….

Qua kết quả xác minh, làm việc với người bị tố cáo, các cơ quan và cá nhân có liên quan nêu trên, cơ bản đã xác định Giấy tờ, tài liệu chứng minh quá trình tham gia kháng chiến để ông TTL được hưởng chế độ ưu đãi là không có tính pháp lý, các Thông tin ông TTL cung cấp về lý lịch quân nhân; quyết định phục viên, xuất ngũ, đơn vị xuất ngũ … có dấu hiệu khai man, xác nhận khống; giả mạo giấy tờ, tài liệu để lập thủ tục đề nghị giải quyết chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện tại Tổ xác minh đang chờ kết quả xác thực tính pháp lý đối với Huân chương chiến sỹ giải phóng hạng Ba của ông TTL để hoàn chỉnh và sẽ báo cáo về UBND tỉnh trong năm 2020.

5

Sở Y tế

(01 kiến nghị)

15. Cử tri ở 11 phường: Phú Hoà, Định Hoà, Chánh Nghĩa, Phú Thọ, Hiệp Thành, Hiệp An, Phú Lợi, Phú Mỹ, Phú Tân, Tân An, Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: về tình trạng khoảng 2 - 3 tháng nay, người dân và cán bộ trung cao khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và Trung tâm y tế thành phố không có thuốc điều trị bệnh liên quan đến các bệnh như: tim mạch, tiểu đường, huyết áp và các bệnh đặc trị khác; đề nghị Sở Y tế, UBND tỉnh Bình Dương khẩn trương có giải pháp khắc phục về vấn đề này để chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, một số ý kiến của cử tri đề nghị khi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế mà không có đủ thuốc và bác sĩ kê toa ra ngoài mua thuốc như hiện nay thì yêu cầu có trách nhiệm thanh toán lại số tiền trên cho người dân?

- Về tình trạng thiếu thuốc:

Thiếu thuốc BHYT là tình trạng chung của tỉnh trong thời gian qua, nhưng chủ yếu là thiếu các thuốc đặc trị chứ không phải là thiếu toàn bộ thuốc.

Để có nguồn thuốc BHYT cấp cho bệnh nhân, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT phải mua thuốc theo kết quả đấu thầu tập trung của tỉnh, nhưng kết quả đấu thầu mua thuốc năm 2018 của các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đã hết hiệu lực từ tháng 03/2019, dẫn đến những cơ sở không mua đủ thuốc dự trữ "gối đầu" từ trước rơi vào tình trạng thiếu nhiều loại thuốc BHYT; còn những cơ sở đã có kế hoạch dự trữ thuốc nhưng có thể do một số loại bệnh gia tăng (vượt ngoài dự kiến của đơn vị) nhất là tại BVĐK tỉnh và Trung tâm y tế Thủ Dầu Một - là những nơi có số lượng bệnh nhân đế khám chữa bệnh rất đông - làm cho một số loại thuốc hết sớm, và vì vậy phải kê đơn cho bệnh nhân mua thuốc ngoài. Đây là giải pháp tạm thời trong giai đoạn chờ kết quả đấu thầu mới để mua thuốc BHYT.

Từ ngày 14/02/2020, sau khi có phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019-2021, các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh đã mua đầy đủ các thuốc để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh từ đầu tháng 3 năm 2020.

- Về khám bệnh và cấp thuốc BHYT: 

 Theo hướng dẫn tại Công văn số 2093/BHXH – GĐBHYT ngày 21/11/2019 của BHXH tỉnh về việc đảm bảo cung ứng thuốc, VTYT cho người bệnh có thẻ BHYT thì khi khám chữa bệnh BHYT mà cơ sở khám chữa bệnh không có đủ thuốc và bác sĩ kê toa cho bệnh nhân ra ngoài mua thuốc để điều trị cho phù hợp với bệnh lý thì sẽ không được cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thanh toán lại.

​​Phần 2 - Sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX (14 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Công an tỉnh

(01 kiến nghị)

1. Cử tri khu phố Bàu Lòng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: Hiện nay đoạn đường ngay ngã 3 Bằng Lăng (Quốc lộ 13) hướng vào xã Tân Long, huyện Phú Giáo các xe lưu thông thường xuyên vượt đèn đỏ, tại đây là ngã 3 cũng là nơi ngay cổng trường Mầm non giao nhau với Quốc lộ 13 hàng ngày có nhiều xe lưu thông và rất nguy hiểm cho các em học sinh. Đề nghị Tỉnh kiến nghị ngành chức năng liên quan thường xuyên trực gác để khắc phục tình trạng trên, nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông cho người dân.Từ tháng 10/2019 đến nay, Công an tỉnh đã và đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện triển khai ra quân quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị trên tuyến Quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn huyện Bàu Bàng. Công an tỉnh đã tổ chức tuần tra kiểm soát được 120 ca, với 600 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 13 đoạn đi qua địa phận huyện Bàu Bàng, kết quả đã lập biên bản vi phạm 964 trường hợp, trong đó có 89 trường hợp vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (ôtô khách 01 trường hợp; ôtô tải 05 trường hợp; ôtô đầu kéo 02 trường hợp; ôtô con 08 trường hợp; môtô, xe máy 73 trường hợp). Từ ngày 18/2/2020 đến ngày 07/3/2020, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng tổ chức tuần tra kiểm soát được 18 ca, 144 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, phát hiện 129 trường hợp vi phạm, trong đó có 63 trường hợp vi phạm về tốc độ, 08 trường hợp ngược chiều, 08 trường hợp quá tải 10 trường hợp nồng độ cồn, 01 trường hợp sai làn đường, 39 trường hợp vi phạm khác. Ngoài ra, từ đầu tháng 5/2020, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đã bố trí 01 Tổ tuần tra kiểm soát đóng quân tại Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thị xã Bến Cát để tập trung tổ chức công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên Quốc lộ 13 thuộc địa phận huyện Bàu Bàng và thị xã Bến Cát, đã góp phần ổn định tình hình trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

 

2

Sở Giao thông Vận tải

(06 kiến nghị)

2. Cử tri khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Đề nghị kiểm tra, xem lại chất lượng nhựa Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, một số đoạn trên đường lồi lõm dễ xảy ra tai nạn, đề nghị có biện pháp chấn chỉnh tình trạng quá tải và khắc phục hiện trạng.

- Về hư hỏng mặt đường: Tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn là một trong những trục giao thông  có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp về các cảng. Từ khi đưa vào khai thác đến nay, lưu lượng giao thông (nhất là các phương tiện container, tải nặng)  gia tăng về số lượng và tải trọng, nên  làn đường dành cho xe tải tại các giao lộ có hiện tượng hằn lún vệt bánh xe (hiện tượng này không phải do chất lượng thi công mà do lưu lượng và tải trọng lớn gây ra. Hiện tượng hằn lún vệt bánh xe đã xảy ra nhiều trên các quốc lộ khác trên địa bàn cả nước). Để đảm bảo an toàn giao thông, Tổng Công ty Becamex IDC đã  thi công sửa chữa các đoạn hằn lún vệt bánh xe, thảm lại lớp bê tông xin măng, bê tông nhựa nóng ( giao lộ đường Mỹ Phước – Tân Vạn và đường Phạm Ngọc Thạch,  đường Mỹ Phước – Tân Vạn và đường Huỳnh Văn Lũy,  khu vực gần ngã 6 An Phú …). Trong quá trình khai thác, Sở GTVT và Tổng Công ty Becamex IDC sẽ tiếp tục thường xuyên kiểm tra, sửa chữa những vị trí phát sinh vệt hằn lún bánh xe để đảm bảo an toàn an toàn giao thông.

- Về tình trạng xe chở đất đá rơi vãi trên đường: Lực lượng cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông vận tải và các lực lượng chức năng khác đã và đang thường xuyên tuần tra, xử lý các phương tiện chở đất đá rơi vãi trên đường. Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải đã lập 28 biên bản vi phạm hành chính, ban hành 28 quyết định xử phạt với tổng kinh phí 84.000.000 đồng.

3. Cử tri phường Bình Hòa, thị xã Thuận An phản ánh: Các trạm thu phí giao thông trên địa bàn thị xã Thuận An như: ĐT743, Quốc lộ 13 vừa qua đã được dự án cấp thoát nước môi trường Bình Dương đã láng phủ nhựa hoàn chỉnh. Như vậy việc thu phí duy tu bảo dưỡng hàng năm các trạm thu phí này không phải bỏ ra để duy tu. Đề nghị kiểm tra, xem xét để khấu trừ vào tiền thu phí, giảm trừ số năm quy định.

- Thẩm quyền quyết định mức thu phí, thời hạn thu phí của các dự án BOT trên địa bàn tỉnh là thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Thẩm quyền quyết định có thanh, kiểm tra hay không đối với hoạt động thu phí của các dự án BOT trên địa bàn tỉnh là của UBND tỉnh.

- Việc tham mưu cho UBND tỉnh để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về mức thu phí, thời hạn thu phí đối với các dự án BOT trên địa bàn tỉnh là thẩm quyền và trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Việc theo dõi tình hình thu phí của các trạm BOT trên địa bàn tỉnh là thẩm quyền và trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh.

- Theo hợp đồng BOT đã được UBND tỉnh ký kết với các nhà đầu tư BOT trên địa bàn tỉnh, nguồn thu phí không phải để sử dụng duy nhất vào mục đích duy tu mà chủ yếu là để hoàn vốn đầu tư xây dựng, trả lãi vay ngân hàng, chi phí điện chiếu sáng, chi phí quản lý và chi phí duy tu cho toàn bộ công trình, bao gồm nền đường, mặt đường, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước, cây xanh,… trong suốt thời gian của dự án.

Trường hợp cử tri tiếp tục kiến nghị kiểm tra thu, chi của các dự án BOT, Sở GTVT kiến nghị UBND tỉnh chuyển cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tham mưu UBND tỉnh xem xét, trả lời.

4. Cử tri xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng phản ánh: Đoạn đường gần đầu cầu Phú Bình (ĐT749d) xuống cấp và hư hỏng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị quản lý bảo trì tiến hành sửa chữa ngay trong tháng 3/2020, đến nay đã xong.
5. Cử tri khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: Xem xét sớm mở dải phân cách đoạn ngã 3 Văn phòng khu phố Cây Sắn tạo điều kiện cho nhân dân đi lại mua bán, làm rẫy được thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông, hiện nay người dân phải di vòng mấy cây số, đây là nguyện vọng chính đáng của bà con nhân dân trong khu phố, đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, trong khi đó các cơ quan chức năng lại mở dải phân cách cho doanh nghiệp cây xăng và các nhà bất động sản buôn bán kinh doanh đoạn không có nhà ở trên địa bàn.Ngày 14/2/2020, Sở GTVT đã phối hợp cùng với UBND huyện Bàu Bàng, UBND thị trấn Lai Uyên và Công ty Becamex IJC khảo sát và thống nhất, giao Công ty Becamex IJC mở dãy phân cách tại vị trí này để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham giao thông. Hiện tại, Công ty Becamex IJC đã mở dãy phân cách tại vị trí trên.
6. Cử tri ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng phản ánh: Người dân đã nhiều lần ý kiến về việc mở dải phân cách đoạn đường QL13 vào trường trung học cơ sở Trừ Văn Thố mới xây, nhưng được Sở giao thông trả lời là không đủ khoảng cách để đảm bảo an toàn, vậy tại sao một số đoạn đường có cây xăng, khoảng cách rất ngắn lại được mở dải phân cách (từ ngã ba bia Chiến thắng Bàu Bàng xuống cây xăng Hạnh Phúc khoảng cách chưa tới 500m, xuống tiếp một đoạn ngã 3 vào dự án bất động sản lại tiếp tục mở dải phân cách). Đây là nguyện vọng của người dân, phục vụ nhu cầu của nhân dân đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết, nếu không mở dải phân cách vào trường học các em học sinh tiếp tục đi ngược chiều đoạn ngã 3 Trừ Văn Thố là hết sức nguy hiểm. Ngày 14/2/2020, Sở GTVT đã phối hợp cùng với UBND huyện Bàu Bàng, UBND thị trấn Lai Uyên và Công ty Becamex IJC khảo sát và thống nhất, giao Công ty Becamex IJC mở dãy phân cách tại vị trí này để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham giao thông. Hiện tại, Công ty Becamex IJC đang triển khai di dời hệ thống chiếu sáng để mở dãy phân cách, Công ty dự kiến mở dãy phân cách  trong tháng 6/2020.
7. Cử tri khu phố Xà Mách, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng tiếp tục kiến nghị*: Về việc thi công hệ thống thoát nước tại ngã 3 (trước nhà ông Nguyễn Tươi Sinh, đoạn đầu đường ĐH 618 giáp Quốc lộ 13), việc trả lời kiến nghị là không thỏa đáng không đúng với thực tế, cử tri không đồng tình, tại vị trí ngập nước không đặt miệng cống thoát nước mà bố trí đặt cách xa chục mét, do đó nước không chảy xuống cống được, nếu không mở được miệng cống mới, đề nghị khảo sát lại cán thêm một lớp nhựa nóng tại vị trí ngập nước cho cao lên để nước chảy qua luôn thì sẽ không ngập nữa, đề nghị xem xét giải quyết vì đây là điểm giao nhau ngay ngã 3 thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, vấn đề đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được khắc phục.Ngày 14/2/2020, Sở GTVT đã phối hợp cùng với UBND huyện Bàu Bàng, UBND thị trấn Lai Uyên và Công ty Becamex IJC khảo sát vị trí ngập úng và thống nhất giải pháp xây dựng hệ thống cống và hố ga thu nước tại giao lộ Quốc lộ 13 và đường ĐH.618; hiện Công ty Becamex IJC đã xây dựng xong cống dọc, hố ga tại giao lộ trên trong tháng 3/2020.
3

Sở Tài nguyên và Môi trường

(07 kiến nghị)

8. Cử tri phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An phản ánh: Dự án khu dân cư Nhà vườn Tân Vũ Minh hiện không thể hoàn thành dự án, đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ đã có đầy đủ giấy tờ để ổn định cuộc sống.

- Ngày 10/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1295/UBND-KTN về việc tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án khu nhà ở. Đến ngày 26/9/2019, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số 4881/UBND-KTN về việc thực hiện công tác phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, Sở Xây dựng đã lập Kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án nhà ở chậm triển khai trên địa bàn tỉnh trước khi tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi chủ trương dự án trong trường hợp dự án không tiếp tục triển khai, kéo dài.

- Ngày 21/11/2019, Sở Xây dựng đã chủ trì cùng các Sở, ngành tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư nhà vườn Tân Vũ Minh của Công ty TNHH Xây dựng Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Tân Vũ Minh tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An. Đến nay, Sở Xây dựng đang tổng hợp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau khi Sở Xây dựng báo cáo kết quả, Sở sẽ phối hợp và giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ dân.

9. Cử tri phường Bình Hòa, thị xã Thuận An tiếp tục phản ánh và đề nghị: Có biện pháp xử lý việc hệ thống thoát nước tại kênh D đi qua khu phố Đồng An 1 và Đông Ba thường xuyên xả thải mùi hóa chất vào khoảng 20 giờ đến 22 giờ.

- Đối với kiến nghị tình trạng ô nhiễm Kênh D, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo trả lời cử tri tại văn bản số 678/STNMT-CCBVMT ngày 21 tháng 02 năm 2020. Theo đó Kênh D là nơi tiếp nhận nước mưa, nước thải công nghiệp của khu công nghiệp Đồng An 1 và nước thải sinh hoạt của người dân phường Bình Hòa (trong đó có khu phố Đồng An, khu phố Đông Ba, khu dân cư Areco,…). Kết quả kiểm tra của các cơ quan bảo vệ môi trường trong năm 2019 cho thấy khu công nghiệp Đồng An 1 có đường cống ngầm dẫn một phần nước thải chưa qua xử lý vào cống thoát nước thải sau xử lý rồi ra thẳng kênh D, gây tình trạng ô nhiễm trên kênh D. Cục Cảnh sát môi trường đã phối hợp với các ngành xử phạt khu công nghiệp với số tiền là 1,8 tỷ đồng và yêu cầu khu công nghiệp lấp đường cống ngầm thải nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Sau khi bị xử phạt, khu công nghiệp đã lấp đường cống thoát nước thải  chưa xử lý ra kênh D và rà soát toàn bộ tuyến thu gom nước thải, đảm bảo nước thải của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra kênh D. Đồng thời, khu công nghiệp đang tiến hành cải tạo hệ thống xử lý nước thải nhằm nâng cao hiệu quả xử lý và phòng ngừa sự cố môi trường theo quy định.

- Kết quả quan trắc hàng tháng của Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy chất lượng nước trên kênh D đã được cải thiện, hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước tháng 3, 4 và tháng 5 năm 2020 giảm từ 2 đến 3 lần so với tháng 1 năm 2020 (các chỉ tiêu kim loại nặng và hóa chất độc hại đều đạt quy chuẩn môi trường).

- Tuy nhiên, nước trên Kênh D hiện nay vẫn còn ô nhiễm hữu cơ (hàm lượng chất hũu cơ vượt quy chuẩn từ 1,7 đến 2 lần) là do kênh D ngoài tiếp nhận nước mưa và nước thải sau xử lý của khu công nghiệp Đồng An 1 còn tiếp nhận nước thải chưa qua xử lý của các hộ dân tại phường Bình Hòa, nhất là khu dân cư Aereco với quy mô khoảng 2.000 người. Để giải quyết ô nhiễm do nước thải của dân cư thải vào kênh D, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thuận An, Ủy ban nhân dân phường Bình Hòa và Công ty cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương bàn các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ đấu nối của các hộ dân thuộc khu dân cư Areco nói riêng và các hộ dân thuộc phường Bình Hòa nói chung vào Nhà máy xử lý nước thải đô thị Thuận An.

- Sau cuộc họp, các ngành đã tích cực triển khai nhiều giải pháp như Công ty cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương điều chỉnh lại quy trình kỹ thuật đấu nối nước thải để tạo điều kiện cho các hộ dân được đấu nối dễ dàng; Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Bình Hòa tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các hộ dân đấu nối nước thải; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân trong việc đấu nối nước thải. Hiện nay, tỉ lệ đấu nối các hộ dân trong khu vực đã tăng lên, từ 5% lên hơn 20%.

10. Cử tri phường Bình Hòa, thị xã Thuận An phản ánh: Khu đất tại Tiểu đoàn 100 thuộc Quân đoàn 4 cho thuê đất làm tổng kho. Nhưng hiện nay có xí nghiệp sản xuất thải ra bụi bẩn, mùi hôi rất khó chịu. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, xử lý.

- Qua rà soát hồ sơ liên quan, đối chiếu các quy định pháp luật cho thấy thẩm quyền kiểm tra, xử lý về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị theo phản ánh của cử tri phường Bình Hòa, phường Bình Chuẩn thuộc Bộ tư lệnh Quân đoàn 4. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chuyển các nội dung phản ánh của cử tri đến Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 để xem xét kiểm tra, xử lý và yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp khắc phục, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh tại Công văn số 613/STNMT-TTr ngày 18/02/2020.

Kết quả kiểm tra của Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 như sau:

- Đối với phản ánh tại Khu đất của Tiểu đoàn 100 thuộc Quân đoàn 4 cho thuê đất làm tổng kho. Hiện trạng Công ty Vân Trúc (liên doanh liên kết với Lữ đoàn 71 - Quân đoàn 4) hoạt động cho thuê nhà xưởng (gồm 05 đơn vị thuê lại: Công ty Điện Máy xanh thuê 02 kho để chứa hàng điện máy; Công ty Hòa Hảo thuê 02 kho để hoạt động sơn dặm các sản phẩm bị lỗi; Công ty Chí Việt hoạt động kho chứa sắt thép; Công ty Xuân Dương hoạt động làm kho chứa đậu nành; Cơ sở buôn bán xăng dầu hoạt động mua bán xăng dầu). Các đơn vị thuê lại chủ yếu làm kho chứa hàng khô, không có hoạt động sản xuất; riêng đối với Công ty Hòa Hảo có đưa các thiết bị bị lỗi, hư hỏng nhẹ về tập trung và sửa chữa nhỏ, sơn dặm. Các hoạt động của các kho bãi này không phát sinh tiếng ồn, khói bụi và mùi hôi.

- Đối với phản ánh tại Khu đất của Sư đoàn 7 tiếp giáp với phường Bình Chuẩn. Hiện trạng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ kho bãi Phú Tài - Chi nhánh Phú Lợi (liên doanh liên kết với Sư đoàn 7 - Quân đoàn 4) hoạt động cho thuê nhà xưởng (gồm 06 đơn vị thuê lại: Chi nhánh Công ty MTV TM - DV Ngũ Kim Huy Gia hoạt động ga công cơ khí; Chi nhánh Công ty TNHH Hữu Thiện Ngũ Kim hoạt động gia công cơ khí; Chi nhánh Công ty TNHH Hinh Nguyên Phong hoạt động gia công cơ khí; Công ty TNHH MTV Hòa Đường hoạt động in ấn bao bì; Cơ sở Phúc Thủ hoạt động dệt bao tay; Công ty TNHH Nhựa kỹ thuật SAKURA - chi nhánh Bình Dương hoạt động gia công nhựa). Các đối tác của Công ty Phú Tài trong quá trình hoạt động không phát sinh nước thải sản xuất, chủ yếu phát sinh nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý và thải vào cống thoát nước chung khu vực; bố trí khu vực lưu giữ chất thải và chuyển giao cho đơn vị có chức năng. Đối với bụi, khí thải từ quá trình hoạt động đã được đơn vị lắp đặt các công trình xử lý, do đó, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

11. Cử tri phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An đề nghị: Ngành chức năng kiểm tra xử lý việc Công ty TNHH nhựa Kỹ thuật SAKURA - chi nhánh Bình Dương, Công ty TNHH Hòa Đường, Công ty TNHH Hinh Nguyên Phong, Công ty Minh Đạt Phát, Công ty Hữu Kim, Cơ sở dệt sợi Phúc Thủ thuê đất trên địa bàn Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 xả bụi, mùi hôi ảnh hưởng sức khoẻ của người dân tại khu phố Bình Quới A.
12. Cử tri Bùi Thanh Tuyền, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát phản ánh: Công ty Đông Phong sản xuất gỗ gây ô nhiễm môi trường (bụi và tiếng ồn). Bà có làm đơn gửi lên Phòng cảnh sát môi trường Bến Cát thì có cử người xuống khảo sát và đề nghị công ty khắc phục nhưng đến nay Công ty không khắc phục được. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý.

- Công ty Đông Phong theo như phản ánh là Cơ sở gỗ Tân Phong, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh, mã số: 46C8024425 do UBND thị xã Bến Cát cấp lần đầu ngày 25/7/2016 và đã được UBND xã An Tây cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 01/GXN-UBND ngày 11/8/2016. Căn cứ theo quy định pháp luật, thẩm quyền kiểm tra, xử lý về bảo vệ môi trường đối với Công ty thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã An Tây. Tuy nhiên, cử tri Bùi Thanh Tuyền đã phản ánh nhiều lần nhưng UBND xã An Tây chưa xử lý dứt điểm, theo đó ngày 13/2/2020 Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát đã phối hợp với UBND xã An Tây, Ban điều hành ấp Lồ Ồ kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh về môi trường đối với Cơ sở gỗ Tân Phong.

- Đối chiếu các quy định pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chuyển nội dung phản ánh của cử tri Bùi Thanh Tuyền đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục kiểm tra, xử lý và yêu cầu Cơ sở chế biến gỗ Đông Phong thực hiện các biện pháp khắc phục, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh quanh tại Công văn số 635/STNMT-TTr ngày 19/02/2020.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát đã kiểm tra và trưng cầu giám định các mẫu tiếng ồn và bụi xung quanh tại vườn cao su nhà bà Bùi Thanh Tuyền cách tường rào của Cơ sở Đông Phong khoảng 7m. Kết quả kiểm tra cho thấy Cơ sở đã thực hiện một số biện pháp để khắc phục tình trạng bụi như: di dời buồng chứa bụi đến xa vị trí khu vực người dân phản ánh; sửa chữa, thay mới hệ thống thu gom bụi; đồng thời, kết quả đo đạc tiếng ồn và bụi xung quanh cho thấy các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép.

13. Cử tri khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng phản ánh: Hiện có rất nhiều hộ dân (khu dân cư 5A, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng), theo quy hoạch công ty Becamex đã giải tỏa lấy đất nhiều năm nhưng chưa được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhất là đối với các trường hợp: tái định cư, trường hợp được mua đất hỗ trợ cùng một số trường hợp mua đất thương mại bán cho người dân của Tổng Công ty Becamex và các Công ty thuộc Tổng Công ty Becamex, nhưng đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời gian qua người dân chưa được cấp sổ nên không xin được giấy phép xây dựng, cất nhà, vay vốn, xây nhà bị phạt....và tình hình mua, bán khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân, đã kiến nghị nhiều lần nhưng việc giải quyết rất chậm trễ, cử tri kiến nghị các cấp, các cơ quan có thẩm quyền sớm có chủ trương, giải pháp phù hợp để giải quyết cấp sổ đối với các trường hợp trên, tạo điều kiện xây dựng, cất nhà, vay vốn… đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân.Qua rà soát hồ sơ, hiện nay trên địa bàn cử tri phản ánh có khu dân cư 5A ấp 5 tại thị trấn Lai Uyên  do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty Becamex) làm chủ đầu tư: Đối với các khu dân cư này, hiện nay Tổng Công ty Becamex đã được UBND tỉnh điều chỉnh diện tích, vị trí các loại đất đã được giao đất tại Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 7/5/2009 do thay đổi quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời giao đất (đợt 2) cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP để thực hiện dự án Khu dân cư 5A ấp 5, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng tại Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 16/01/2020. Hiện nay, Tổng Công ty Becamex đã thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. Thời gian hoàn thành cấp Giấy chứng nhận cho Tổng Công ty Becamex trước ngày 20/5/2020.
14. Cử tri ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng phản ánh: Công ty gỗ Triệu Phát gây ô nhiễm bụi trầm trọng, khói gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh khu vực công ty, khi đang hoạt động sản xuất, người dân đã ý kiến nhiều lần nhưng không có cán bộ xử lý. Đề nghị các ngành liên quan kiểm tra và xử lý.

- Công ty TNHH Chế biến gỗ Triệu Phát hoạt động chế biến gỗ tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng. Qua rà soát hồ sơ cho thấy Công ty đã được UBND huyện Bến Cát cấp Giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường cho dự án nhà máy chế biến gỗ Triệu Phát tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát (nay là xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng).

- Căn cứ theo quy định pháp luật, thẩm quyền kiểm tra, xử lý về bảo vệ môi trường đối với Công ty thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng. Đối chiếu các quy định pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chuyển nội dung phản ánh đến UBND huyện Bàu Bàng để kiểm tra, xử lý và yêu cầu Công ty TNHH Chế biến gỗ Triệu Phát thực hiện các biện pháp khắc phục, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh tại Công văn số 636/STNMT-TTr ngày 19/02/2020.

- Ngày 3/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng đã có Văn bản số 595/UBND-TH thông báo kết quả giải quyết trả lời cử tri Bùi Phước Kan phản ánh Công ty TNHH Chế biến gỗ Triệu Phát. Qua xác minh ghi nhận ý kiến của cử tri phản ánh cho thấy mức độ ảnh hưởng của bụi phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất của Công ty có giảm nhưng không đáng kể. Do đó, để đánh giá mức độ ảnh hưởng bụi thải đến môi trường xung quanh, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra và trưng cầu giám định mẫu khí thải, xử lý vi phạm theo quy định (nếu có).

​​Phần 3 - Nghị quyết số 11/NQ-HĐNĐ ngày 20/7/2017 của HĐND tỉnh (03 kiến nghị) ​ ​ ​

1

 

Sở Giao thông Vận tải

(02 kiến nghị)

 

1. Cử tri xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên phản ánh tiến độ thi công đường ĐT.747b từ cây xăng số 10 xã Hội Nghĩa đến cầu Khánh Vân thi công quá chậm làm ảnh hưởng đến việc đi lại, buôn bán của người dân; gây ách tắc giao thông; kiến nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ.Hiện tại, Tổng Công ty Becamex IDC đã thi công hoàn thiện mặt đường và đã đưa vào khai thác từ tháng 12/2019.
2. Cử tri thị trấn Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên kiến nghị cơ quan chức năng nhanh chóng thi công đoạn đường ĐT.747b (gần ngã tư Miếu Ông Cù) để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua khu vực này.Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đã thi công hoàn thiện mặt đường và đã đưa vào khai thác từ tháng 12/2019.
2

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh

(01 kiến nghị)

3. Cử tri xã Thanh Tuyền – huyện Dầu Tiếng kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba đường ĐT.744 với ĐH.711; đoạn đường ngay ngã tư Chú Thai (ấp Chợ).Đã lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba đường ĐT.744 với ĐH.711; đoạn đường ngay ngã tư Chú Thai (ấp Chợ và đưa vào vận hành).
​​Phần 4 - Sau kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh khóa IX (02 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(02 kiến nghị)

1. Cử tri phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An: Phản ánh tuyến đường ĐT747b đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến giáp phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên) hiện bị hư hỏng nặng, trời mưa ngập nước ảnh hưởng việc lưu thông của người dân trong khu vực. Đề nghị cơ quan chức năng sớm thi công tuyến đường theo như phản ánh.Hiện tại, Tổng Công ty Becamex IDC đã thi công hoàn thiện mặt đường, hệ thống thoát nước đoạn tuyến này và đã đưa vào khai thác từ tháng 12/2019.
2. Cử tri xã An Tây, thị xã Bến Cát đề nghị lắp đặt dải phân cách trên tuyến ĐT744 đoạn từ ngã tư Thùng Thơ đến ngã ba Rạch Bắp để hạn chế tai nạn giao thông.Công tác lắp đặt dải phân cách trên tuyến ĐT744 đoạn từ ngã tư Thùng Thơ đến ngã ba Rạch Bắp đã thực hiện và đưa vào khai thác.
​​Phần 5 - Trước kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh khóa IX (02 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Nông nghiệp và PTNT

(02 kiến nghị)

1. Cử tri phường Hưng Định, thị xã Thuận An đề nghị: Chủ đầu tư sớm thi công hệ thống thoát nước phụ thuộc dự án Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn để giải quyết tiêu thoát nước, tránh gây ngập úng cục bộ khi trời mưa và triều cường tại khu phố Hưng Phước. Đồng thời cử tri đề nghị sớm thi công hệ thống thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn đối với các khu vực đã tiếp nhận mặt bằng, tránh để các hộ dân còn lại, vườn cây ăn trái bị ảnh hưởng ngập nước do bể bờ gây ra?

- Việc thi công hệ thống thoát nước phụ:

Để giải quyết tình trạng ngập sâu khi có mưa tại khu phố Hưng Phước: Chủ đầu tư đã thực hiện lắp đặt hệ thống cống dẫn dòng mùa mưa năm 2019 tại vị trí cống qua đường số 3 trên đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc gói thầu 2.2 rạch Lộ Chòm Sao (Theo Công văn 3411/UBND-KTTH ngày 15/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Hoàn thành vào 30/8/2019.

- Về đề nghị sớm thi công hệ thống thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn:

Hiện nay đối với các khu vực đã tiếp nhận mặt bằng của hệ thống thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn, Chủ đầu tư đã tổ chức thi công hoàn thành tất cả các hạng mục theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt (Trong đó đã thi công hoàn thành hạng mục cống qua đường số 3 trên đường Nguyễn Chí Thanh thuộc gói thầu số 2.2 rạch Lộ Chòm Sao), được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 06/3/2020, đảm bảo tiêu thoát nước cho toàn bộ lưu vực không để xảy hiện tượng ngập lụt.

2. Cử tri phường Bình Hòa, thị xã Thuận An đề nghị: khắc phục hiện trạng cát, đất bồi lắng kênh thoát nước khu công nghiệp Việt Nam - Singapore gây ngập úng ảnh hưởng các hộ dân dọc tuyến kênh.

Việc khắc phục hiện trạng cát, đất bồi lắng kênh thoát nước Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore do sạt lở dốc nước tại K0+155, bậc nước 1 tại K0+860 và bậc nước 2 tại K1+080 (Theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4952/UBND-KTN ngày 02/11/2017) Đơn vị quản lý khai thác đã thực hiện sửa chữa hoàn thành vào ngày 08/3/2018.

- Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 148/TB-UBND ngày 11/10/2017 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành triển khai thực hiện sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước Khu công nghiệp Bình Hòa hoàn thành vào ngày 25/3/2020.

​​Phần 6 - Sau kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh khóa IX (01 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(01 kiến nghị)

1. Cử tri ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng kiến nghị: Lắp đặt đèn đường từ khu vực Bia Chiến Thắng Bàu Bàng đến UBND xã Lai Uyên để người dân đi lại được thuận lợi và an toàn khi tham gia giao thông vào ban đêm.Hệ thống chiếu sáng trên Quốc lộ 13 đoạn từ bia chiến thắng Bàu Bàng đến UBND xã Lai Uyên đã được Công ty Becamex IJC đầu tư đưa vào sử dụng từ tháng 12/2019 đến nay.
​​Phần 7 - Sau kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa IX (03 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(03 kiến nghị)

1. Cử tri ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát kiến nghị: Ngành chức năng xem xét lắp đặt hệ thống đèn giao thông tại Ngã 3 Chợ Bưng Còng.Hiện Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đã đầu tư xây dựng thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 Chợ Bưng Còng và đã đưa vào khai thác trong quý I năm 2020.
2. Cử tri xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng phản ánh và kiến nghị: Đường ĐT.744 đoạn từ ngã tư Chú Thai đến ấp Rạch Kiến đã xuống cấp, kể cả nắp cống đậy hố ga hư hỏng rất nhiều; kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông ngay ngã ba Rạch Kiến đường ĐT.744.

- Về hư hỏng mặt đường trên ĐT.744 đoạn từ ngã tư Chú Thai đến ấp Rạch Kiến: Sở GTVT đã cho khắc phục trong tháng 12/2919.

- Về hư hỏng nắp cống đậy hố ga ĐT.744 đoạn từ ngã tư Chú Thai: Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị thi công rà soát và khắc phục trong tháng 1/2020. Tuy nhiên, các phương tiện giao thông vẫn đậu, đỗ và lưu thông trên vĩa hè tiếp tục làm hư hỏng; Tính đến nay, Sở GTVT đã cho khắc phục hư hỏng trên tất cả là 03 lần. Để giải quyết tình trạng phát sinh hư hỏng trên, Sở GTVT đã có nhiều văn bản, gần đây nhất là Công văn số 1619/SGTVT-QLGT ngày 11/5/2020 đề nghị lực lượng Thanh tra GTVT, UBND huyện Dầu Tiếng chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các phương tiện giao thông và cá nhân gây hư hỏng đan hố ga vỉa hè.

Ngày 15/7/2019, Sở GTVT đã bàn giao cho UBND huyện Dầu Tiếng thực hiện công tác quản lý, duy tu vỉa hè đoạn đường này; Hiện UBND huyện Dầu Tiếng đang lập dự toán duy tu, sửa chữa vĩa hè trên đoạn tuyến đường này.

- Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông ngay ngã ba Rạch Kiến đường ĐT.744: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đã đầu tư và đưa vào sử dụng trong quý I năm 2020.

3.  Cử tri ấp Bàu Bàng và ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng kiến nghị: Lai Uyên là thị trấn và là đô thị loại V nhưng dọc Quốc lộ 13 vẫn chưa có đèn đường, không có hệ thống thoát nước. Đề nghị xem xét đầu tư hệ thống chiếu sáng và hệ thống thoát nước trong thời gian tới.

- Về đầu tư hệ thống chiếu sáng trên Quốc lộ 13 đoạn qua khu vực thị trấn Lai Uyên: Công ty Becamex IJC đã đầu tư và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm  2020.

- Về đầu tư hệ thống thoát nước: Theo báo cáo của Công ty Becamex IJC tại Công văn số 70/Becamex IJC ngày 08/5/2020, hiện Công ty Becamex IJC đang triển khai thi công hệ thống cống dọc 02 bên Quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn huyện Bàu Bàng, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2020, cụ thể:

 + Đoạn từ Km41+000 đến Km47+000 (thuộc địa bàn  xã  Lai Hưng);

 + Đoạn từ Km62+000 đến Km63+000 (thuộc đoạn qua chợ Lai Uyên);

 + Đoạn từ Km63+000 đến Km63+355 (thuộc địa bàn  xã Trừ Văn Thố).

​​Phần 8 – Trước kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa IX (04 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Xây dựng

(01 kiến nghị)

1.  Cử tri phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An kiến nghị: Dự án khu dân cư Đông Nam chỉ thực hiện san lấp mặt bằng và cho thuê bãi container mà không triển khai thực hiện dự án khu dân cư như đã phê duyệt.Đối với dự án, Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra và Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về thực hiện nghĩa vụ tài chính và đất đai đối với khu chung cư Ngãi Thắng (tên theo pháp lý của dự án). Trên cơ sở Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 5645/UBND-NC ngày 06/11/2019 về việc hiện Kết luận thanh tra.
2

Sở Giao thông Vận tải

(03 kiến nghị)

2. Cử tri khu phố 8, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Hiện nay tình trạng một số xe buýt cũ còn lưu thông trên đường, việc xả khói mù mịt ra môi trường bên ngoài, gây ô nhiễm; đề nghị có biện pháp xử lý.Thời gian qua, Sở GTVT đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra GTVT tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các phương tiện giao thông (bao gồm xe buýt)  không đạt tiêu chuẩn khí thải theo tiêu chuẩn đăng kiểm Việt Nam. Lực lượng Thanh tra GTVT tiếp tục tuần tra và xử lý các phương tiện giao thông lưu thông nếu không đạt chuẩn.
3. Cử tri phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An tiếp tục đề nghị: Khảo sát, có biện pháp giải quyết ngập nước do triều cường dâng cao tại khu vực cổng chào Bình Dương; nạo vét các hố ga thường xuyên bị nghẹt gây ngập nước trên tuyến Đại lộ Bình Dương, nhất là khu vực trước trường Mầm Non Hoa Cúc 6; lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giảm tốc độ tại các đoạn giao nhau trước Công ty Tân Hiệp Phát và các tuyến đường Vĩnh Phú 41, Vĩnh Phú 42; láng nhựa một số ổ gà trên tuyến đường này để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

- Về ngập nước tại khu vực cổng chào Bình Dương trường mầm non Hoa Cúc 6 và  nạo vét hố ga khu vực phường Vĩnh Phú: Công ty Becamex IJC đã khắc phục (Riêng việc khắc phục triệt để tình trạng ngập khi triều cường, sẽ được giải quyết đồng bồ trong dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 13, dự kiến triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2021).

- Về  lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại phường Vĩnh Phú 41, Vĩnh Phú 42: Đã lắp đặt và đưa vào sử dụng trong quý I năm 2020.

- Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại Công ty Tân Hiệp Phát: Công ty Becamex IJC đã được lắp đặt đèn tín hiệu chớp vàng, kết hợp sơn gổ giảm tốc. Hiện, Công ty Becamex IJC đang rà soát sơn lại các vị trí sơn gồ bị bong tróc và mờ (nếu có).

- Dắm vá ổ gà: Công ty Becamex IJC đã khắc phục; vấn đề này được thực hiện thường xuyên, liên tục, hiện đơn vị đang rà soát và xử lý ngay nếu có phát sinh.

4. Cử tri ấp 4, xã Hội Nghĩa và cử tri khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên kiến nghị: Ngành chức năng tỉnh xem xét lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại ngã ba cây xăng ấp 3, xã Hội nghĩa (đoạn đường ĐT747 giao nhau với ĐT746 đi Tân Thành, Bắc Tân Uyên) và đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến ĐT747, 747B, 746 để người tham gia giao thông được an toàn hơn (đặc biệt là đoạn đầu ĐT747B ngã tư Chùa Thầy Thỏ).Lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại ngã ba cây xăng ấp 3, xã Hội nghĩa (đoạn đường ĐT.747a giao nhau với ĐT.746): Sở GTVT đã phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp Vsip lắp đặt và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm 2020.
​​Phần 9 - Trước kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX (12 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Sở Xây dựng

(02 kiến nghị)

1. Cử tri phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An phản ánh: Dự án khu dân cư thương mại Bình Quới do Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch làm chủ đầu tư đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh cho người dân biết năm 2020 dự án này có thực hiện hay không và sẽ xử lý như thế nào để tránh tình trạng quy hoạch treo lâu năm gây bức xúc trong nhân dân. Dự án này có khu nghĩa địa đất công và các tuyến đường giao thông đề nghị công khai quy hoạch chi tiết cho cử tri được biết.

Theo cam kết tiến độ triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư tại văn bản số 42/CV-DLBD/2019 ngày 27/11/2019,  trong năm 2020 chủ đầu tư sẽ thực hiện: thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; thủ tục cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình chung cư và triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Ngày 22/12/2019, Chủ đầu tư đã gửi văn bản kèm hồ sơ đến UBND tỉnh và Sở Xây dựng về việc cập nhật quy hoạch tuyến đường sắt Dĩ An – Lộc Ninh vào dự án Khu dân cư và thương mại Bình Quới. Sở Xây dựng đã có văn bản số 584/SXD-QHKT ngày 21/02/2020 để hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện.

Trên cơ sở cam kết của chủ đầu tư, Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện. Trường hợp Chủ đầu tư không thực hiện, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

2. Cử tri phường An Phú, thị xã Thuận An phản ánh: Khu dân cư Việt-Sing các miệng hố gas thoát nước không được vệ sinh trong thời gian dài, dẫn đến bị lắp kín và không tiêu thoát nước mưa, ứ đọng nước gây ra mùi hôi thối. Đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) tổ chức vệ sinh thường xuyên theo như phản ánh; đồng thời sớm duy tu sửa chữa các tuyến đường bị xuống cấp trong khu dân cư Việt-Sing để bàn giao cho địa phương quản lý.

Ngày 08/05/2020, Sở Xây dựng đã phối hợp với địa phương và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP kiểm tra kết quả khắc phục các nội dung kiến nghị của cử tri gửi đến trong kỳ họp thứ 10. Kết quả cho thấy:

- Các hố gas bị bít miệng là do người dân tự ý đổ bê tông miệng hố ga làm ảnh hưởng đến việc thoát nước. Hiện tại, Ban Quản lý Khu dân cư Việt – Sing đã khắc phục lại các miệng hố ga để đảm bảo thoát nước.

- Việc vệ sinh miệng hố ga để đảm bảo tiêu thoát nước hiện tại chưa được thực hiện. Do đó, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Ban Quản Lý khu dân cư Việt – Sing) đang lên kế hoạch vệ sinh nạo vét các miệng hố ga và hố ga toàn dự án để đảm bảo tiêu thoát nước tránh ứ động rác gây mùi hôi và cam kết thực hiện dứt điểm trước ngày 31/5/2020.

Như vậy, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP có trách nhiệm tiếp tục thực hiện việc sửa chữa hạ tầng Khu dân cư Việt – Sing để giải quyết kiến nghị cử tri và UBND thành phố Thuận An có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tham mưu giải quyết.

2

 

 

Sở Giao thông Vận tải

(05 kiến nghị)

 

3. Cử tri phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An đề nghị: Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông để tạo thuận lợi cho người dân lưu thông tại ngã ba giao nhau giữa đường cụm công nghiệp Bình Chuẩn và đường Mỹ Phước - Tân Vạn, hiện nay người dân lưu thông rất đông và nguy hiểm.Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đã lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này và đã đưa vào hoạt động trong tháng 02/2020.
4. Cử tri khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên phản ánh: Đường ĐT747B (đoạn từ giáp khu phố Khánh Long - phường Tân Phước Khánh đến ngã tư Chùa Thầy Thỏ) hiện nay xuống cấp trầm trọng, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông và rất khó khăn cho tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông qua đoạn đường này; một lần nữa tha thiết kiến nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo sớm thực hiện để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.Đường ĐT.747B (đoạn từ giáp khu phố Khánh Long - phường Tân Phước Khánh đến ngã tư Chùa Thầy Thỏ đã được Tổng Công ty Becamex IDC thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 12/2019.
5. Cử tri ấp Phú Thứ, xã Phú An, thị xã Bến Cát kiến nghị: Đường ĐT744 (đoạn từ ngã tư Phú Thứ đến xã An Tây), hiện nay tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra, nguyên nhân do không có tín hiệu đèn giao thông. Đề nghị xem xét bố trí, lắp đặt các tín hiệu tại các ngã ba, ngã tư, khu vực trước trường học.Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đã triển khai lắp đặt dãy phân cách giữa trên đoạn qua địa bàn thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng (bao gồm đoạn tuyến từ ngã tư Phú Thứ đến xã An Tây). Qua báo cáo của địa phương, hiện tại tình hình giao thông trên đoạn tuyến này đã được đảm bảo.
6. Cử tri xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng kiến nghị: Nâng cấp nhựa nóng đường ĐT749C từ ngã ba Đòn Gánh đi qua huyện Bàu Bàng.UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương nâng cấp bê tông nhựa nóng đường ĐT.749C đoạn từ ngã ba Đòn Gánh đi qua huyện Bàu Bàng, hiện tại công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 12/2019.
7. Cử tri ấp Hố Muôn, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng phản ánh: Hiện tại tuyến đường ĐT749c có chiều dài khoảng 03 km chưa được đầu tư lên nhựa nóng, kiến nghị nâng cấp, để thuận tiện cho nhân dân tham gia giao thông.Hiện tại, ĐT.749C đoạn từ Quốc lộ 13 đến ranh khu công nghiệp Bàu Bàng đã được nâng cấp bê tông nhựa nóng và đưa vào sử dụng trong năm 2018; Đoạn từ ranh khu công nghiệp Bàu Bàng đến ĐT.749a (ngã ba Đòn Gánh)  đã được nâng cấp bê tông nhựa nóng và đưa vào sử dụng trong tháng 12/2019.
3

Sở Tài nguyên và Môi trường

(01 kiến nghị)

8. Cử tri phường An Phú, thị xã Thuận An kiến nghị: Sớm chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân có số tiền và đất có diện tích lớn thuộc dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT743 (hiện nay mới chi trả các hộ dân có số tiền và diện tích đất nhỏ).

Công trình ĐT 743, đoạn qua phường An Phú: tổng số hộ phê duyệt từ đợt 1 đến đợt 15 là 495 hộ, 01 tổ chức/540 hộ (trừ đợt 12), với số tiền bồi thường là 491,65 tỷ đồng; Đã chi trả tiền bồi thường 447 hộ, 01 tổ chức/443,3 tỷ đồng. Còn lại: 48 hộ/48,3 tỷ đồng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa chi trả.

Công tác bàn giao mặt bằng: 125 hộ.

Chưa phê duyệt phương án: 45 hộ (28 tổ chức, 17 hộ), cụ thể:

Đã trình Phòng TNMT thẩm định PABT 35 hộ, tổ chức. Phòng TNMT trả lại 28 tổ chức (diện tích lớn), lí do: củng cố hồ sơ pháp lý, xác nhận nguồn gốc đất của doanh nghiệp. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đang hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ; 10 hộ: đang chờ bổ sung  giá (hiện Sở đang thẩm định chứng thư để trình Hội đồng giá).

- 48 hộ/48,3 tỷ chưa chi. Cụ thể:

+ 22 hộ không đồng ý đơn giá, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã mời nhận tiền lần 3 và đã báo cáo UBND thành phố lập kế hoạch vận động.

 + Hồ sơ còn lại, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đang phối hợp địa phương xác minh đối tượng quản lý sử dụng do mua bán giấy tay, hồ sơ tranh chấp….).

 

4

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(01 kiến nghị)

9. Cử tri phường Hưng Định, thị xã Thuận An phản ánh: Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn trong quá trình thi công một số đoạn "bờ tường rạch" thấp hơn mặt đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường, khi mưa xuống nước tràn kéo theo rác thải gây ô nhiễm môi trường và ngập úng cho các hộ dân. Riêng đối với việc thi công các gói thầu 2.2, 2.3 cần khẩn trương lắp đặt hệ thống dẫn dòng để tránh gây ngập úng cho các hộ dân.

1. Về bờ tường các tuyến kênh (Rạch) thấp hơn mặt đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường, khi mưa xuống nước tràn kéo theo rác thải gây ô nhiễm môi trường và gây ngập úng cho các hộ dân: 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt hồ sơ thiết kế lắp đặt lan can (02 bên bờ kênh) đối với các tuyến kênh hở hình chữ nhật thuộc các tuyến kênh thuộc lưu vực rạch Chòm Sao - Suối Đờn (Trong đó có  đoạn đầu kênh gói thầu 2.4 dài 250m) tại Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 05/7/2019. Hiện Chủ đầu tư đã triển khai thi công hoàn thành vào ngày 09/5/2020, đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện qua lại trên các tuyến kênh hở thuộc lưu vực rạch Lộ Chòm Sao.

2. Về việc giải quyết ngập úng và ô nhiễm môi trường:

Chủ đầu tư đã thiết kế bổ sung việc tái tạo, nâng cấp tuyến đường Hưng Định 17 (Có kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa nóng), trong đó có bố trí hố ga bên đường để xử lý thu gom nước mưa trên mặt đường tập trung vào hố ga và chảy vào tuyến kênh của gói thầu 2.4 đã được thi công. Gói thầu này được Chủ đầu tư thi công hoàn thành vào ngày 14/11/2019. Đến nay đã phát huy hiệu quả không còn tình trạng ngập úng và ô nhiễm môi trường.

3. Việc lắp đặt hệ thống cống dẫn dòng tại gói thầu 2.2, 2.3 để tránh ngập úng cho các hộ dân. Chủ đầu tư đã thực hiện hoàn thành vào ngày 30/8/2019, đã giải quyết tạm thời tình trạng ngập úng cho khu vực.

5

Sở Y tế

(02 kiến nghị)

10. Cử tri xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên phản ánh và kiến nghị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (512 giường), đội ngũ nhân viên y bác sĩ, điều dưỡng có thái độ phục vụ nhân dân không tốt, thường hay cáu gắt, la mắng bệnh nhân; cần bố trí thêm giường bệnh cho bệnh nhân và tách biệt ra khu vực dành riêng cho bệnh nhân nam và bệnh nhân nữ; kiến nghị tỉnh có ý kiến để chấn chỉnh tình trạng trên.

     - Về thái độ không tốt của nhân viên y tế:

Phản ánh của cử tri đã được lãnh đạo BVĐK tỉnh ghi nhận và chấn chỉnh để thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế về giao tiếp ứng xử, cụ thể tiếp tục thực hiện quy định của Bộ Y tế về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế và triển khai kế hoạch thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh".

           Để tiếp tục cải thiện thái độ phục vụ của nhân viên y tế, Bệnh viện duy trì các hoạt động như: tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế, thành lập tổ công tác xã hội, tăng cường tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh qua đường dây nóng và hòm thư góp ý, tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thường quy, cũng như đột xuất về kỹ năng giao tiếp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh... Từ đó, đưa ra những điểm hạn chế cần cải tiến, xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai sót, phát huy những kết quả tốt đã đạt được. Qua thời gian triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện, Bệnh viện ghi nhận thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên bệnh viện ngày càng hoàn thiện và tốt hơn.

     - Về việc tách biệt khu vực riêng cho bệnh nhân nam, bệnh nhân nữ:

       Do số lượng người bệnh điều trị nội trú quá tải so với cơ sở vật chất hiện có, nên có một vài thời điểm còn tồn tại việc xếp giường điều trị chưa tách biệt giữa nam và nữ, nhất là khu vực cấp cứu và hồi sức cấp cứu.

           Sau khi tiếp nhận và triển khai điều trị cho người bệnh tại cơ sở mới (khu 300 giường, bệnh viện Lao, Tâm thần và bệnh viện 1500 giường), bệnh viện sẽ phân khu điều trị riêng cho nam và nữ như mong đợi của người bệnh.

11. Cử tri khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh và kiến nghị: Một số vấn đề tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cụ thể: Phòng vệ sinh tại Khoa ngoại rất bẩn và nhỏ hẹp; Một số cán bộ làm việc tắc trách, phát thuốc cho bệnh nhân (uống 03 lần/ngày) nhưng không nói thời gian uống thuốc cũng như hướng dẫn sử dụng; Tại khu vực phát thuốc, phòng phát thuốc ưu tiên chỉ có 01 cửa phát thuốc, phòng phát thuốc không ưu tiên thì có tới 04 cửa phát thuốc, dẫn đến việc người nhận thuốc tại phòng ưu tiên lại chậm hơn người nhận thuốc tại phòng không ưu tiên; Việc bố trí các phòng là không hợp lý, khoa học. Kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo để khắc phục những vấn đề nêu trên.

- Về "Phòng vệ sinh tại Khoa ngoại rất bẩn và nhỏ hẹp":   

 Khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa tỉnh được xây dựng từ thập niên 80, có kết cấu nhỏ hẹp chưa đáp ứng nhu cầu của người bệnh hiện nay. Trong thời gian tới, Bệnh viện tiếp nhận cơ sở mới, khang trang sẽ phục vụ tốt hơn cho người bệnh. Hiện tại, Bệnh viện vẫn đang từng bước sửa chữa, tu bổ và tăng cường giám sát đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh tại khoa Ngoại, đảm bảo vệ sinh thường xuyên và làm sạch theo quy trình.

     - Về việc "Một số cán bộ làm việc tắc trách, phát thuốc cho bệnh nhân (uống 03 lần/ngày) nhưng không nói thời gian uống thuốc cũng như hướng dẫn sử dụng":

 Bệnh viện đã  kiểm tra nhắc nhở trong toàn Bệnh viện đồng thời tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thường quy, cũng như đột xuất về thực hiện quy trình chuyên môn của nhân viên y tế (trong đó có hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc),  các trường hợp thực hiện không đúng quy định sẽ bị xử lý nghiêm theo nội quy, quy định của Bệnh viện.

        - Về "khu vực phát thuốc":

Căn cứ vào số lượng bình quân hàng ngày người bệnh thuộc đối tượng ưu tiên và không ưu tiên đến khám và điều trị, Bệnh viện đã bố trí khu vực phát thuốc ngoại trú bao gồm 1 cửa ưu tiên và 4 cửa theo số thứ tự. Tuy nhiên, tại một vài thời điểm số lượng người bệnh lãnh thuốc tại cửa ưu tiên tăng cao dẫn tới thực trạng như phản ảnh của cử tri.

  Bệnh viện đã làm việc với bộ phận cấp phát thuốc và yêu cầu khi có tăng số người bệnh ưu tiên, phải điều động ngay nhân lực qua cửa ưu tiên để giải quyết kịp thời cho người bệnh.

6

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(01 kiến nghị)

12. Cử tri xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên phản ánh: Xã Thạnh Hội có Di chỉ Khảo cổ Cù Lao Rùa được xếp hạng cấp quốc gia. Người dân trong xã rất tự hào, nhưng thực tế không biết các hiện vật đó như thế nào? Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ngành văn hóa cho phục chế lại các hiện vật và trưng bày tại địa phương cho nhân dân được biết và phục vụ cho phát triển du lịch sau này.

Để tiếp tục giải quyết kiến nghị của cử tri xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, từ tháng 7/2019 đến nay,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Bảo tàng tỉnh tiến hành rà soát, thẩm định, thống kê toàn bộ số lượng hiện vật của Di chỉ Khảo cổ Cù Lao Rùa hiện có gồm:

+ 86 hiện vật (rìu đá, bát bồng, mảnh miệng) đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh.

+ 13.316 hiện vật (rìu đá, bát bồng, đa số là mảnh miệng gốm) đang được lưu giữ trong kho hiện vật của Bảo tàng.

 Về công tác phát huy giá trị di tích, năm 2019 Bảo tàng tỉnh đã tổ chức đợt trưng bày chuyên đề: "Khảo cổ học Bình Dương - Tiếng nói từ lòng đất", trong đó có nhiều hiện vật thuộc di tích Cù Lao Rùa  đã được trưng bày phục vụ nhân dân và khách tham quan.    

- Năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện đang xây dựng Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030" để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, trong đó có di tích Cù Lao Rùa. 

​​​Phần 13 – Sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX (10 kiến nghị) ​ ​ ​
1

Công an tỉnh

(01 kiến nghị)

1. Cử tri ấp Ông Thanh, xã Cây Trường, huyện Bàu Bàng phản ánh và đề nghị: Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra đặc biệt là các tuyến xe tốc hành từ Lộc Ninh, Đồng Xoài đi qua Quốc lộ 13, trong lúc lái xe các tài xế thường xuyên nghe điện thoại, làm mất tập trung trong lái xe có thể gây tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng của người dân.Từ tháng 10/2019 đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 13 đoạn đi qua địa phận huyện Bàu Bàng được 120 ca, với 600 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia nhằm tập trung xử lý đối với người điều khiển ôtô khách sử dụng điện thoại di động. Qua công tác tuần tra kiểm soát, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có sự chuyển biến tích cực, không phát hiện trường hợp nào người điều khiển xe ôtô khách sử dụng điện thoại di động.
2

Sở Công Thương

(01 kiến nghị)

2. Cử tri khu phố 1, phường Tân Định, thị xã Bến Cát phản ánh: Khu vực cua Mọi Nước dây điện kế và điện thoại chồng chéo lên nhau làm mất mỹ quan đô thị và dễ xảy ra tai nạn chết người. Đề nghị ngành chức năng xem xét.Công ty Điện lực Bình Dương đã thực hiện kiểm tra rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện hạ áp tại khu vực trên, kết quả đã thực hiện xong trước tết nguyên đán Canh Tý 2020, đảm bảo an toàn và cung cấp điện ổn định cho các khách hàng sử dụng điện khu vực cua Mọi Nước trên đường ĐT741.
3

Sở Tài chính

(01 kiến nghị)

3. Cử tri khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên phản ánh: Hiện nay người dân rất nhiệt tình tham gia mua bảo hiểm xe mô tô nhưng khi có tai nạn xảy ra và để được giải quyết các chế độ về bảo hiểm thì người dân gặp rất nhiều thủ tục rườm rà mới được giải quyết. Kiến nghị ngành chức năng xem xét, giảm bớt các thủ tục không cần thiết để khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm nhiều hơn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có trên dưới 30 công ty bảo hiểm, do kiến nghị của cử tri không nói rõ đã tham gia bảo hiểm ở công ty bảo hiểm nào do đó, Sở Tài chính đã liên hệ với Công ty Bảo Việt Bình Dương - trước đây là doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, đã hoạt động lâu đời tại tỉnh Bình Dương để có trả lời theo những quy định hiện hành và chế độ bảo hiểm. Căn cứ Công văn số 262/BVBD-GĐBT ngày 11/5/2020 của Công ty Bảo Việt Bình Dương về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX thì việc bồi thường tai nạn giao thông xảy ra được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, cụ thể tại Điều 14, Thông tư số 22/2016/TT-BTC có quy định về hồ sơ bồi thường gồm có:

"Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với chủ xe cơ giới, người bị thiệt hại, cơ quan công an và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác để thu thập các tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn giao thông để lập Hồ sơ bồi thường. Hồ sơ bồi thường bao gồm các tài liệu sau:

1. Tài liệu liên quan đến xe, lái xe (Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính):

a) Giấy đăng ký xe.

b) Giấy phép lái xe.

c) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ tuỳ thân khác của lái xe.

d) Giấy chứng nhận bảo hiểm.

2. Tài liệu chứng minh thiệt hại về người (Bản sao của các cơ sở y tế hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm), tùy theo mức độ thiệt hại về người có thể bao gồm một hoặc một số các tài liệu sau:

a) Giấy chứng thương.

b) Giấy ra viện.

c) Giấy chứng nhận phẫu thuật.

d) Hồ sơ bệnh án.

đ) Giấy chứng tử (trong trường hợp nạn nhân tử vong).

3. Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản:

a) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra do chủ xe thực hiện tại các cơ sở do doanh nghiệp bảo hiểm chỉ định hoặc được sự đồng ý của doanh nghiệp bảo hiểm.

b) Các giấy tờ chứng minh chi phí cần thiết và hợp lý mà chủ xe đã chi ra để giảm thiểu tổn thất hay để thực hiện theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.

4. Bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn (trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều này):

a) Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

b) Sơ đồ hiện trường, bản ảnh (nếu có).

c) Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn.

d) Thông báo sơ bộ kết quả Điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông.

đ) Các tài liệu khác có liên quan đến vụ tai nạn (nếu có).

5. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền không có các tài liệu quy định tại Khoản 4 Điều này và thiệt hại xảy ra ước tính dưới 10 triệu đồng, hồ sơ bồi thường phải có các tài liệu quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này và các tài liệu sau:

a) Biên bản xác minh vụ tai nạn giữa doanh nghiệp bảo hiểm và chủ xe cơ giới có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra tai nạn. Biên bản xác minh vụ tai nạn phải có các nội dung sau:

- Thời gian, địa Điểm xảy ra tai nạn;

- Thông tin do chủ xe cơ giới hoặc lái xe gây tai nạn, nạn nhân hoặc đại diện của nạn nhân, các nhân chứng tại địa Điểm xảy ra tai nạn (nếu có) cung cấp. Các đối tượng cung cấp thông tin phải ghi rõ họ tên, số chứng minh thư, địa chỉ;

- Mô tả hiện trường vụ tai nạn và thiệt hại của phương tiện bị tai nạn (kèm theo bản vẽ, bản ảnh).

b) Biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền lập.

c) Các tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn (nếu có)".

Do ý kiến phản ánh của cử tri không nêu cụ thể nên Sở Tài chính không có điều kiện để rà soát, kiểm tra. Đề nghị cử tri căn cứ các thông tin được Công ty Bảo Việt Bình Dương cung cấp để có phương án, đề nghị kịp thời với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm.

4

Sở Xây dựng

(01 kiến nghị)

4. Cử tri phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An: Đề nghị cơ quan chức năng thông báo cho cử tri được biết việc chủ đầu tư có thực hiện hay không thực hiện đối với các hạng mục cơ sở hạ tầng như vỉa hè, công viên,… thuộc dự án khu dân cư Nam Long; đồng thời cử tri cũng đề nghị được biết thời gian bàn giao dự án khu dân cư trên cho địa phương quản lý và sau khi bàn giao thì các hạng mục cơ sở hạ tầng trên có được đầu tư hoàn chỉnh hay không.

Khu dân cư Vĩnh Phú 4 do Công ty Cổ phần Nam Long làm chủ đầu tư. Theo quy định[1] đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật của khu nhà ở khi chưa được chuyển giao về cho UBND cấp huyện, Chủ đầu tư phải tổ chức quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình. Theo quy định, cơ quan đầu mối tiếp nhận việc chuyển giao hạ tầng đối với dự án khu nhà ở trên địa bàn thuộc UBND cấp huyện.

    UBND thành phố Thuận An báo cáo tại văn bản số 1121/UBND-TH ngày 16/4/2020 về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 13-HĐND thị xã khóa XI, cho thấy: Ngày 06/3/2020, UBND thành phố Thuận An đã ban hành văn bản số 610/UBND-TH ngày 06/3/2020 về việc đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long giải quyết kiến nghị cử tri phường Vĩnh Phú sau kỳ họp thứ 13 – HĐND thị xã khóa XI, trong đó đề nghị chuyển giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án Khu dân cư Vĩnh Phú 04 cho địa phương quản lý.

Tuy nhiên, đến nay Sở Xây dựng chưa tiếp nhận thông tin phản hồi việc thực hiện chuyển giao và tiếp nhận dự án hạ tầng khu nhà ở nêu trên. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp UBND thành phố Thuận An làm việc với Công ty Nam Long để kiểm tra việc thực hiện đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và các hồ sơ pháp lý dự án hạ tầng được duyệt, đồng thời yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long phải thực hiện trách nhiệm đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng khu nhà ở,  tổ chức quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình.

5

Sở Giao thông - Vận tải

(01 kiến nghị)

5. Cử tri khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát phản ánh: Dọc tuyến Quốc lộ 13, 80% các hố ga bị cỏ, đất lấp kín không thu gom được nước mưa, nên vào mùa mưa khu vực này thường bị ngập nặng dẫn đến các phương tiện lưu thông qua lại rất khó khăn (đoạn từ cầu Suối Tre đến cổng UBND phường Mỹ Phước). Đề nghị có biện pháp khắc phục.Công ty Becamex IJC đã rà soát khắc phục. Ngoài ra, công tác nạo vét hố ga luôn được Công ty thực hiện thường xuyên và liên tục để đảm bảo thoát nước của tuyến đường.
6

Sở Tài nguyên và Môi trường

(02 kiến nghị)

6. Cử tri phường An Bình, thị xã Dĩ An đề nghị: Kiểm tra hoạt động bãi đỗ xe của Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long - tọa lạc tại khu phố Bình Đường 1 trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn.

- Qua rà soát kết quả giải quyết của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An cho thấy Công ty TNHH MTV TM-DV Vương Bảo Long đang hoạt động bãi đỗ xe container và sửa chữa cơ khí với tổng diện tích 80.000 m2 và cho 04 đơn vị khác thuê cũng hoạt động ngành nghề trên.

- Qua kết quả kiểm tra của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An ghi nhận hiện tại chỉ có Công ty TNHH MTV TM-DV Vương Bảo Long và Công ty TNHH SX TM DV Cơ khí Tân Việt Khánh (thuê lại của Công ty Vương Bảo Long) hoạt động làm bãi chứa, sửa chữa container; 03 đơn vị còn lại thuê mặt bằng của Công ty Vương Bảo Long đã ngưng hoạt động. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã trưng cầu đo đạc mẫu tiếng ồn đối với Công ty TNHH MTV TM-DV Vương Bảo Long và Công ty TNHH SX TM DV Cơ khí Tân Việt Khánh, kết quả cho thấy tiếng ồn vượt ngưỡng cho phép (từ 21 giờ đến 6 giờ). Trên cơ sở kết quả kiểm tra và đo đạc, Phòng Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND thị xã Dĩ An xử lý vi phạm đối với 02 Công ty nêu trên và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. 

7. Cử tri phường Tân Bình, thị xã Dĩ An kiến nghị: Tỉnh tiếp tục đôn đốc các ngành có liên quan sớm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các khu dân cư: Trung Thành, Đất Mới.

* Đối với khu nhà ở Đất Mới do Công ty Cổ phần Đất Mới làm chủ đầu tư

- Dự án khu nhà ở thu nhập thấp An Phú: là dự án phải xây nhà để bán, nhưng công ty không xây dựng nhà để bán mà phân lô bán nền cho người dân, người dân thì tự ý xây dựng nhà ở không đúng quy hoạch chi tiết và dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hạ tầng để đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

- Dự án được Thanh tra tỉnh kiểm tra và ban hành Kết luận số 25/KL-TTr ngày 26/8/2019 về việc chấp hành các quy định pháp luật và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án bất động sản do Công ty Cổ phần Đất Mới làm chủ đầu tư. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4611/UBND-NC ngày 11/9/2019 thống nhất với Kết luận số 25/KL-TTr ngày 26/8/2019 của Thanh tra tỉnh, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất xử lý đối với khu nhà ở thu nhập thấp xã An Phú do Công ty Cổ phần Đất Mới làm chủ đầu tư tại Kết luận số 25/KL-TTr ngày 26/8/2019.

- Tại Văn bản số 1341/SXD-QLN ngày 15/4/2020, Sở Xây dựng đã có báo cáo kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư thu nhập thấp tại phường An Phú, thị xã Thuận An. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 1944/UBND-KT ngày 22/04/2020, cụ thể:

"1. Giao Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn Công ty Cổ phần Đất Mới trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý 2 dự án, đảm bảo về chất lượng công trình, thành phần hồ sơ làm cơ sở cho việc bàn giao công trình về cho địa phương quản lý.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (chưa cấp sở hữu tài sản khác gắn liền với đất) thuộc hai dự án nêu trên sau khi Công ty Cổ phần Đất Mới đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án theo quy định.

3. Đối với Công ty Cổ phần Đất Mới:

- Khẩn trương lập và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án (thẩm định công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật), đồng thời đầu tư hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được phê duyệt; Lập và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thiết kế cơ sở (phần nhà ở) của các dự án theo quy hoạch chi tiết được duyệt trước khi Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đảm bảo việc xây dựng nhà ở của người dân theo đúng mẫu nhà đã được Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, tuân thủ quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị của dự án đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan (đối với các lô đất ở chưa xây dựng nhà ở). Trường hợp các công trình xây dựng chưa theo quy hoạch chi tiết được duyệt, chủ đầu tư cần điều chỉnh các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc cảnh quan cho phù hợp điều kiện thực tế triển khai.

- Thời gian hoàn thiện thủ tục pháp lý và trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại 2 dự án là ngày 31/12/2020.

4. Đối với các hộ dân đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại hai dự án nêu trên nhưng chưa xây dựng nhà ở, thì phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng mẫu nhà quy định, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt, trong quá trình xây dựng cần phối hợp với chủ đầu tư để đảm bảo chất lượng công trình."

- Hiện nay, Công ty đang thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình tại phường Tân Bình do Công ty Cổ phần Trung Thành làm chủ đầu tư

- Dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình tại phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Công văn số 3983/UBND-KTN ngày 29/12/2009, dự án đã được UBND thị xã Dĩ An phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 16/11/2005 và Quyết định số 7533/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 với tổng diện tích 70.708m2.

- Ngày 09/6/2017, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 01/KL-Ttr đề nghị Công ty Cổ phần Trung Thành khẩn trương liên hệ các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định (hiện trạng các hộ dân đã sinh sống ổn định trong dự án)

- Ngày 19/3/2018, Công ty đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất tại Quyết định số 688/QĐ-UBND với diện tích 70.675,5m2 để thực hiện dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình.

- Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2561/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối với dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình. Đến nay, Công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

- Thời gian tới, sau khi Công ty hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sau khi Công ty hoàn thành cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

7

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

(02 kiến nghị)

8. Cử tri ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng phản ảnh: Chi cục Thủy lợi tỉnh tự ý cắm móc vùng hạ lưu đập hồ Từ Vân 2, mà không tổ chức họp dân để lấy ý kiến, gây bức xúc cho người dân hai bên Hồ. Đề nghị xem xét, giải quyết.

- Căn cứ Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Đầu tư Khai thác thủy lợi và Nước sạch nông thôn (Thuộc Chi cục thủy lợi) đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức họp dân vào ngày 09/7/2019 và 20/9/2019 để lấy ý kiến thống nhất cho công tác cắm mốc ngoài thực địa và tuyên truyền, phổ biến mục tiêu nhiệm vụ của việc cắm mốc ranh cảnh báo lũ của vùng ha du đập. Tuy nhiên, người dân trong vùng bị ảnh hưởng không đồng ý vì sợ bị hạn chế quyền sử dụng đất sau khi mốc được cắm trên phần đất của mình (Hạn chế xây dựng nhà cửa, các công trình liên quan cũng như trao quyền thừa kế, vì trước đây khi xây dựng công trình hồ Từ Vân I, II không có đền bù đất). Hiện Trung tâm chưa triển khai cắm mốc ngoài thực địa.

- Chi cục Thủy lợi đã có Báo cáo số 510/BC-CCTL ngày 03/10/2019 về tình hình tổ chức triển khai thực hiện việc cắm mốc ranh cảnh báo lũ cho vùng hạ du đập Từ Vân 2.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 2150/SNN-XDCT ngày 22/10/2019 đề nghị Chi cục Thủy lợi (Trung tâm Đầu tư Khai thác thủy lợi và Nước sạch nông thôn) xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh cho gia hạn thời gian thực hiện.

- Ngày 03/12/2019, Trung tâm Đầu tư Khai thác thủy lợi và Nước sạch nông thôn tiếp tục phối hợp với lãnh đạo ấp Cầu Sắt tổ chức họp dân để tuyên truyền, phổ biến mục tiêu nhiệm vụ của việc cắm mốc ranh cảnh báo lũ của vùng ha du đập. Tuy nhiên, đa số các hộ dân vẫn chưa đồng ý. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng, Ủy ban nhân dân xã Lai Hưng để bàn biện pháp giải quyết. Sau khi được người dân đồng thuận, Trung tâm Đầu tư Khai thác thủy lợi và Nước sạch nông thôn sẽ tổ chức cắm mốc ngoài thực địa.

9. Cử tri ấp 5, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng phản ánh: Về dự án Kênh, tuyến dẫn từ đập Phước Hòa về Thành phố mới Bình Dương có đi qua khu vực ấp 5 xã Tân Hưng và được triển khai từ năm 2011 đến nay có thực hiện không? đề nghị trả lời cho người dân biết. Nếu thực hiện thì khi nào? Còn không thực hiện thì phải thông báo cho người dân có liên quan biết, để người dân có kế hoạch trong việc sử dụng đất đúng theo quy định. Tránh việc để đề án treo làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

- Việc cấp nước thô cho nhu cầu công nghiệp và dân sinh tỉnh Bình Dương 15m3/s từ dự án thủy lợi Phước Hòa theo Quyết định số 3184/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương thực hiện trong đó có đi qua khu vực xã Tân Hưng. Đến nay, tuyến ống đã hoàn thành và đang cấp nước thô cho dự án nước sạch khu vực Bàu Bàng.

- Riêng tuyến ống nhánh qua địa bàn ấp 5, xã Tân Hưng dài khoảng 2km có chậm tiến độ so với kế hoạch do tuyến ống phải băng qua khu vực chợ Tân Hưng và sân bóng đá của xã, cần tính toán cụ thể Phương án kỹ thuật khả năng chuyển nước đảm bảo áp lực nước theo thiết kế khi vận hành tuyến ống.

- Dự kiến đến Quý III/2020, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương sẽ hoàn thành các tuyến ống nhánh để cung cấp nước sạch cho các hộ dân trong khu vực ấp 5, xã Tân Hưng.

8​

Sở Giáo dục và Đào tạo

 (01 kiến nghị)

10. Cán bộ, giáo viên trường MN Tân Lập, Trúc Xanh, THCS Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên kiến nghị: Những năm học trước đây, căn cứ các văn bản hướng dẫn: hợp đồng viên chức còn thiếu theo từng năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo về chế độ tiền lương của viên chức kế toán được thực hiện theo hệ số quy định là 1.86. Từ năm học 2017-2018 đến nay căn cứ theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về chế độ tiền lương hợp đồng viên chức kế toán theo hình thức thuê mướn với mức lương tối thiểu vùng (huyện Bắc Tân Uyên thuộc vùng I) được quy định Nghị định số 141/2017/CĐ-CP ngày 7/12/2017 với số tiền 3.980.000đồng/tháng (Bình quân lương được hưởng 4.258.600 đồng/tháng) mức lương hiện tại so với trước là đã có tăng. Năm học này theo văn bản số 1509/SGDĐT-TCCB ngày 12/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn hợp đồng theo mức lương tối thiểu vùng hiện hành nhưng chỉ cho hợp đồng từ 01/9/2019 đến 31/5/2020, kiến nghị nên điều chỉnh thời gian hợp đồng xuyên suốt cho viên chức kế toán để không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường.

Tiếp thu ý kiến phản ánh của các địa phương về thời gian hợp đồng đến 31/5/2020 một số chức danh đặc thù có thực hiện nhiệm vụ trong thời gian nghỉ hè như văn thư, kế toán, giáo viên Tổng phụ trách Đội, ngày 07/10/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 2031/SGDĐT-TCCB về việc xin chủ trương kéo dài thời gian hợp đồng ngắn hạn đối với nhân viên Văn thư, Kế toán, Tổng phụ trách Đội, gửi Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho kéo dài thời gian hợp đồng của các chức danh nêu trên đến hết ngày 31/8/2020.

Ngày 16/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 6455/UBND-VX về việc kéo dài thời gian hợp đồng các chức danh ngành Giáo dục và Đào tạo còn thiếu năm học 2019-2020 (trong đó, có chức danh Kế toán), theo đó, thời gian hợp đồng đối với các chức danh này được kéo dài tối đa đến hết tháng 8/2020. Văn bản này đã được gửi đến UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Phòng Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện.


[1] Điều 9 của Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND Tỉnh.

Phương Chi
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Duy PhươngKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinKết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Duy Phương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Duy Phương (Địa chỉ: phường Phú Mỹ, TP. T​hủ Dầu Một).​

5/14/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của ông Phương đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Về phản ánh, kiến nghị của ông Phương với nội dung "UBND phường Thái Hòa, TX. Tân Uyên gây khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai", ngày 27/04/2020, UBND phường Thái Hòa đã có xử lý và báo cáo kết quả. Đề nghị ông Phương lên hệ UBND phường Thái Hòa để được hướng dẫn giải quyết.

UBND phường Thái Hòa sau khi nhận hồ sơ của ông Phương có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể, rõ ràng và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Văn bản.​

Phương Chi
Trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Phạm Đình DưỡngKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinTrả lời phản ánh, kiến nghị của ông Phạm Đình Dưỡng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của ông Phạm Đình Dưỡng đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​

5/11/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Về nội dung phản ánh "Ủy ban nhân dân phường Lái Thiêu chậm trả kết quả gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho bà Nguyễn Thị Lượm, sinh ngày 24/11/1951, mã số thẻ: GD4747423931816 (ngày 25/03/2020 nộp tờ khai đăng ký gia hạn thẻ nhưng đến ngày 20/04/2020 chưa nhận được kết quả)". Ngày 04/5/2020, Uỷ ban nhân dân phường Lái Thiêu đã có báo cáo kết quả xử lý và giải quyết phản ánh của ông tại Báo cáo số 26/BC-UBND (gửi kèm Báo cáo số 26/BC-UBND) Hiện nay, Ủy ban nhân dân phường Lái Thiêu đã giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho Nguyễn Thị Lượm.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thông báo kết quả xử lý phản ánh để ông được biết.​

Văn bản ​ 

​​

Trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Lê Xuân ÁnhKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinTrả lời phản ánh, kiến nghị của ông Lê Xuân Ánh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg


4/22/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương có ý kiến như sau: Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương ghi nhận tinh thần phản ánh kiến nghị của ông Lê Xuân Ánh đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Về nội dung phản ánh "Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bàu Bàng (CNVPĐKĐĐ) chậm trả kết quả hồ sơ đo đạc theo biên nhận số 9794/PH-CNVPĐKĐĐ ngày 25/9/2019 (sau đó được CNVPĐKĐĐ hẹn tại phiếu hẹn số 684/PH-CNVPĐKĐĐ ngày 17/01/2020) vì việc chậm trễ trả kết quả đo đạt này dẫn đến việc ông chưa thực hiện được thủ tục tách thửa để tặng cho quyền sử dụng đất cho các con của ông". Ngày 10/4/2020, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương đã có báo cáo kết quả xử lý và giải quyết phản ánh của ông tại Báo cáo số 924/BC-VPĐKĐĐ (gửi kèm Báo cáo 924/BC-VPĐKĐĐ).

Ông Lê Xuân Ánh liên hệ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND huyện Bàu Bàng để được hướng dẫn lập thủ tục tách thửa theo quy định. Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bàu Bàng phối hợp với UBND huyện Bàu Bàng giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương thông báo kết quả xử lý phản ánh để ông được biết​.

Văn bản​ 

Yến Nhi
Trả lời phản ánh, kiến nghị của bà Ngô Thị TrongKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinTrả lời phản ánh, kiến nghị của bà Ngô Thị Trong/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/6/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có ý kiến như sau:
4/8/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Trên cơ sở Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 03/3/2020 của Ủy ban nhân dân phường Tân An về việc xử lý đơn phản ánh của bà Ngô Thị Trong, Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thông báo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị để bà được biết như sau:

Năm 2009, Ủy ban nhân dân xã Tân An (nay là phường Tân An) có nhận được đơn của bà Ngô Thị Trong đề nghị tách thửa đất nhưng do diện tích đất xin tách thửa nằm trong giấy chứng nhận do ông Ngô Văn Ba là anh ruột của bà Trong đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 595/QSDĐ/TA nên Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành hòa giải với bà Trần Thị Đọt là vợ của ông Ngô Văn Ba (do ông Ba đã chết), kết quả hoà giải thành. Ngày 2​7/11/2009 Ủy ban nhân dân xã Tân An lập tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một (nay là thành phố Thủ Dầu Một) ra quyết định công nhận hòa giải thành. Ngày 01/02/2010 Ủy ban nhân dân Thủ Dầu Một ban hành Văn bản số 360/UBND-NC về việc giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân xã Tân An và yêu cầu bà Trong bổ sung văn bản thỏa thuận hoặc ủy quyền của các thừa kế của ông Ngô Văn Ba, đồng thời hướng dẫn các bên liên hệ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Thủ Dầu Một để đo đạc. Tuy  nhiên, trong quá trình đo đạc lại xảy ra tranh chấp liên ranh với bà Ngô Thị Xanh là em ruột của bà Trong nên không thực hiện đo đạc được và Ủy ban nhân dân xã Tân An tiến hành hòa giải tranh chấp nhưng hòa giải không thành.​

Năm 2017, bà Trong tiếp tục gửi đơn đến Ủy ban nhân dân phường Tân An yêu cầu tách thửa đối với phần đất nêu trên. Tuy nhiên, đất mà bà Trong đề nghị tách thửa có tranh chấp nên Hội đồng hòa giải của phường đã tiến hành mời các bên gồm: bà Ngô Thị Trong, bà Trần Thị Đọt, ông Ngô Minh Hải, Ngô Minh Lộc, Ngô Minh Hoàng, Ngô Thị Hồng Vân đến hòa giải nhiều lần nhưng hòa giải không thành (năm 2017, 2018, 2019). Do đó, Ủy ban nhân dân phường Tân An đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cho bà Trong để bà khởi kiện vụ việc tranh chấp theo quy định của Luật Đất đai năm 2013​​.

Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thông báo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị để bà được biết​.

Văn bản​ 


Trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Duy BìnhKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinTrả lời phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Duy Bình/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có ý kiến như sau:

Trên cơ sở báo cáo tại Công văn số 669/BC-VPĐKĐĐ ngày 16/3/2020 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương về việc báo cáo kết quả xử lý và giải quyết đơn phản ánh của công dân, Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thông báo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị để ông được biết như sau:

Ngày 25/12/2019 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát có tiếp nhận hồ sơ đăng ký biến động chuyển mục đích sử dụng đất của bà Trịnh Thị Thắm, sinh năm 1994 (ủy quyền cho ông Trịnh Xuân Phương nộp hồ sơ và nhận kết quả) theo biên nhận số 2019.0500.21483/TNHS và hẹn trả kết quả ngày 10/01/2020. Ngày 07/01/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát phát hành thông báo nộp tiền sử dụng đất và toàn bộ hồ sơ đến bộ phận nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm hành chính công thị xã Bến Cát. Sau đó, ngày 07/02/2020 ông Trịnh Xuân Phương nhận Thông báo nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến nay ông Trịnh Xuân Phương vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ về tài chính để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thông báo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị để ông được biết.

Văn bản

Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IXTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/18/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

1. Cử tri phường An Bình, TP.Dĩ An: Phản ánh về tình trạng ô nhiễm khói bụi, mùi hôi vẫn xảy ra tại khu vực Công ty giấy An Bình.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Dĩ An, Ủy ban nhân dân phường An Bình và Ban điều hành khu phố Bình Đường 2 tiến hành kiểm tra và xác minh tại Công ty cổ phần giấy An Bình tọa lạc tại số 27/5 đường Kha Vạn Cân, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thành phố Dĩ An vào ngày 18 tháng 2 năm 2020. Qua xác minh cho thấy cử tri phản ánh là bà Nguyễn Thị Sợi (nhà số 46/10A, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thành phố Dĩ An, cách tường rào Công ty cổ phần giấy An Bình khoảng 10m), theo ý kiến của bà khoảng đầu tháng 01/2020, thỉnh thoảng vào buổi sáng (4 giờ) ống khỏi lò hơi của Công ty cổ phần giấy An Bình có xuất hiện khói đen sau đó thì hết, ban ngày không có tình trạng trên; không có phản ánh bụi, mùi hôi.

Tại thời điểm kiểm tra cho thấy Công ty cổ phần giấy An Bình thực hiện tương đối tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, nước thải và khí thải sau khi qua công trình xử lý đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty xem xét lại chế độ vận hành lò hơi để không xảy ra tình trạng như phản ánh. Theo ý kiến của chính quyền địa phương sau thời điểm kiểm tra thì Công ty đã khắc phục, không còn hiện tượng xả khói gây ảnh hưởng đến môi trường.

2. Cử tri phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An phản ánh về tình trạng thiếu thuốc cấp cho bệnh nhân bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sở Y tế trả lời:

Trong thời gian qua, tại nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) công lập đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là các thuốc đặc trị và một số vật tư y tế thiết yếu, bởi vì kết quả đấu thầu cũ đã hết không còn hiệu lực mà kết quả đấu thầu tập trung mới của tỉnh lại chưa có, nên các cơ sở KCB không thể mua được.

Để có kết quả đấu thầu, ngành Y tế phải thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập [Hiện nay, Thông tư này đã được thay thế bởi Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế (có hiệu lực từ ngày 01/10/2019)].

Từ năm 2018 về trước, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận việc ủy quyền cho Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh là bên mời thầu, BVĐK tỉnh xây dựng kế hoạch đấu thầu mua thuốc chữa bệnh, vắc xin, hóa chất, vật tư y tế cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh trình Sở Y tế thẩm định và Sở Y tế sẽ trình UBND tỉnh xin phê duyệt... nên kết quả đấu thầu tương đối nhanh.

Nhưng từ năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế phải có Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương (do UBND tỉnh ra Quyết định thành lập) và phải thực hiện theo các quy định của Thông tư số 11/2016/TT-BYT (và nay là Thông tư số 15/2019/TT-BYT). Theo đó, để có kết quả đấu thầu mua thuốc tập trung, Đơn vị mua thuốc tập trung phải thực hiện theo quy trình: Tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc, lập và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận khung với các nhà thầu được lựa chọn, công bố kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế, ký hợp đồng với các nhà thầu được lựa chọn... Quy trình này mất khá nhiều thời gian. Riêng việc thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương tại tỉnh Bình Dương cũng đã bị kéo dài do vấn đề tham mưu nhân sự lần đầu chưa phù hợp nên phải tham mưu lại. Do đó, đến ngày 15/7/2019, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 2028/QĐ-UBND về việc thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Dương.

Thực hiện theo quy trình nói trên, đến ngày 31/12/2019, Sở Y tế đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019 - 2021: Gói thầu số 2: Mua thuốc theo tên biệt dược tại Quyết định số 1209/QĐ-SYT. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng với các Doanh nghiệp trúng thầu và mua thuốc biệt dược phục vụ công tác khám chữa bệnh. Đến ngày 14/02/2020, Sở Y tế đã phê duyệt tiếp kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019 - 2021: Gói thầu số 1: Mua thuốc theo tên Generic (đợt 1) tại Quyết định số 163/QĐ-SYT. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện nay đang tiếp tục ký hợp đồng với các Doanh nghiệp trúng thầu và tiến hành mua thuốc để đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh có thẻ BHYT.

Như vậy, sắp tới các cơ sở KCB công lập trong toàn tỉnh sẽ có đủ nguồn thuốc để phục vụ người bệnh có thẻ BHYT.

3. Cử tri khu phố Bến Lớn, khu phố Bàu Hốt và cử tri khu phố Đồng Chèo thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng phản ánh: Việc quy định "bố trí khu phố có trên 500 hộ gia đình thì có thể bố trí 01 Phó Trưởng khu phố" là không phù hợp, không sát với thực tế khiến cho các địa phương bị động, không có con người để hoạt động, không đủ nhân lực để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chung. Qua thời gian 02 tháng thực hiện theo quyết định, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét điều chỉnh lại Điều 4, khoản 1, Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND cho phù hợp khi ban hành chính sách phải phù hợp sát với thực tế từng vùng, không cào bằng, không bình quân, không trái với quy định của cấp trên, tạo điều kiện cho các khu phố có con người để hoạt động tốt hơn. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện cho các khu phố hoạt động có Trưởng và Phó trưởng khu phố: Đề nghị xem xét điều chỉnh theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV Ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ ban hành hoặc điều chỉnh cụ thể như sau: Mỗi ấp có Trưởng ấp, có 01 Phó Trưởng ấp; mỗi khu phố có Trưởng khu phố, có 01 Phó Trưởng khu phố; Trường hợp ấp, khu phố có trên 500-700 hộ gia đình thì có thể bố trí thêm 01 Phó Trưởng ấp, 01 Phó Trưởng khu phố.

Sở Nội vụ trả lời:

Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định: Mỗi thôn có Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố. Trường hợp cần thiết thì có 01 Phó Trưởng thôn, 01 Phó Tổ trưởng tổ dân phố.

Trên cơ sở cụ thể hóa quy định nêu trên của Thông tư số 14/2018/TT-BNV, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó quy định: Mỗi ấp có Trưởng ấp; mỗi khu phố có Trưởng khu phố. Trường hợp ấp có trên 350 hộ gia đình thì có thể bố trí thêm 1 Phó Trưởng ấp, khu phố có trên 500 hộ gia đình thì có thể bố trí thêm 1 Phó Trưởng khu phố (tối đa chỉ có 1 Phó).

Như vậy, việc kiến nghị các ấp, khu phố có trên 500 - 700 hộ gia đình thì có thể bố trí 02 Phó Trưởng ấp hoặc 02 Phó Trưởng khu phố là không đúng quy định tại khoản 2, Điều 1, Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018. Do đó, tỉnh không thể thực hiện theo kiến nghị này của cử tri.

4. Cử tri ấp Bến Sắn, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng: Trên tuyến đường ĐT749a đã có biển báo cấm, nhưng các xe quá tải trọng vẫn lưu thông nhiều làm cho đường bị xuống cấp và hư hỏng nhiều, gây khó khăn cũng như nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Kiến nghị thường xuyên tăng cường kiểm tra xử lý kịp thời các xe quá tải trọng lưu thông trên tuyến đường này.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Hiện nay, trên đường ĐT.749a nói riêng hệ thống đường trên địa bàn tỉnh nói chung đã được lắp đặt đầy đủ biển báo hạn chế tải trọng, phù hợp với khả năng chịu tải của kết cấu cầu, đường từng đoạn tuyến cụ thể. Đồng thời, Thanh tra Giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng của tỉnh, của các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt là vi phạm về tải trọng phương tiện (tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông). Do lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra Giao thông vận tải mỏng, trong khi địa bàn rộng, đồng thời những người cố tình vi phạm luôn tìm mọi cách "canh" lực lượng chức năng, đối phó, thậm chí chống đối,… nên công tác kiểm soát tải trọng phương tiện luôn gặp nhiều khó khăn.

Sở Giao thông vận tải đã và tiếp tục chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, các lực lượng chức năng của địa phương trong công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt là kiểm tra tải trọng xe, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

5. Cử tri ấp Long Bình, xã Long Nguyên kiến nghị: Tuyến đường ĐT749A được tỉnh mở rộng từ xã Long Nguyên giáp ranh thị xã Bến Cát đến xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng nhưng thực tế chỉ thi công đến đoạn giáp ranh giữa ấp Suối Tre và ấp Long Bình phần còn lại vẫn chưa tiến hành làm tiếp. Kiến nghị tỉnh xem xét tiến hành thực hiện tiếp để người dân tham gia giao thông được đảm bảo an toàn và thuận lợi hơn.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

- Năm 2017, 2018, căn cứ hiện trạng đường ĐT.749a đoạn từ giáp ranh thị xã Bến Cát đến xã Long Nguyên (mặt đường chỉ rộng 6m, không đảm bảo giao thông, an toàn giao thông), Sở Giao thông Vận tải đề nghị và được Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương hỗ trợ kinh phí duy tu, mở rộng mặt đường ĐT.749a đoạn từ giáp ranh nội ô thị xã Bến Cát đến chợ Long Nguyên (Km1+275 đến Km9+200); những đoạn còn lại của các tuyến đường tỉnh chỉ đủ kinh phí duy tu mặt đường như hiện hữu, không mở rộng.

- Về việc đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT.749a: Xét thấy việc đầu tư nâng cấp mở rộng đường ĐT.749a là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã Bến Cát, huyện Dầu Tiếng nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 3819/SGTVT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2019, tham mưu UBND tỉnh đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.749a trong giai đoạn 2021 - 2025. Hiện, các ngành của tỉnh đang xem xét chủ trương đầu tư.

6. Cử tri khu phố Bàu Lòng, thị trấn Lai Uyên phản ánh: Hiện nay đoạn đường ngay ngã 3 Bằng Lăng (Quốc lộ 13) hướng vào xã Tân Long, huyện Phú Giáo các xe lưu thông thường xuyên vượt đèn đỏ, tại đây là ngã 3 cũng là nơi ngay cổng trường Mầm non giao nhau với QL 13 hàng ngày có nhiều xe lưu thông và rất nguy hiểm cho các em học sinh. Đề nghị Tỉnh kiến nghị ngành chức năng liên quan thường xuyên trực gác để khắc phục tình trạng trên, nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông cho người dân.

​Công an tỉnh trả lời:

Trong thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động triển khai các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) nhằm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh. Riêng tuyến Quốc lộ 13 địa bàn huyện Bàu Bàng từ ngày 01/10/2019 đến ngày 13/02/2020, Công an tỉnh đã tổ chức được 42 ca tuần tra, kiểm soát với 210 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia, kết quả đã lập biên bản vi phạm 436 trường hợp, trong đó có 52 trường hợp vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Bên cạnh đó, hàng tuần Công an tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Đài Truyền thanh địa phương tuyên truyền đưa tin các vụ tai nạn giao thông, tình hình vi phạm và kết quả xử lý các trường hợp vi phạm tín hiệu đèn giao thông, đi ngược chiều, chở quá tải, quá khổ trên tuyến Quốc lộ 13, khu vực ngã 3 Bằng Lăng… để tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, nhất là đội ngũ lái xe, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn.

Tuy nhiên, thực trạng quân số cán bộ chiến sỹ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát rất ít, phải tập trung điều tiết, phòng chống ùn tắc giao thông và xử lý vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm có tình hình TTATGT phức tạp, mật độ phương tiện tham gia giao thông cao. Tuyến Quốc lộ 13 đoạn qua địa phận huyện Bàu Bàng có mật độ phương tiện tham gia giao thông ít nên có lúc công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên khu vực này còn thực hiện ít hơn so với các địa bàn trọng điểm.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ có kế hoạch phối hợp các lực lượng giữa tỉnh và Công an huyện Bàu Bàng nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 13 thuộc huyện Bàu Bàng mà cử tri phản ánh vào giờ cao điểm nhằm đảm bảo TTATGT trên địa bàn. 

7. Cử tri khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng kiến nghị: Xem xét sớm mở dải phân cách đoạn ngã 3 Văn phòng khu phố Cây Sắn tạo điều kiện cho nhân dân đi lại mua bán, làm rẫy được thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông, hiện nay người dân phải di vòng mấy cây số, đây là nguyện vọng chính đáng của bà con nhân dân trong khu phố, đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, trong khi đó các cơ quan chức năng lại mở dải phân cách cho doanh nghiệp cây xăng và các nhà bất động sản buôn bán kinh doanh đoạn không có nhà ở trên địa bàn.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Qua kiểm tra thực tế hiện trường ngày 15/02/2020, Sở Giao thông vận tải và đại diện UBND huyện Bàu Bàng, Công ty Becamex IJC thống nhất với đề xuất của cử tri về việc mở dải phân cách tại Văn phòng Khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Công ty Becamex IJC sẽ thực hiện và hoàn thành vào tháng 03/2020.

8. Cử tri khu phố Xà Mách, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: Tiếp tục kiến nghị về việc thi công hệ thống thoát nước tại ngã 3 (trước nhà ông Nguyễn Tươi Sinh, đoạn đầu đường ĐH 618 giáp Quốc lộ 13), việc trả lời kiến nghị là không thỏa đáng không đúng với thực tế, cử tri không đồng tình, tại vị trí ngập nước không đặt miệng cống thoát nước mà bố trí đặt cách xa chục mét, do đó nước không chảy xuống cống được, nếu không mở được miệng cống mới, đề nghị khảo sát lại cán thêm một lớp nhựa nóng tại vị trí ngập nước cho cao lên để nước chảy qua luôn thì sẽ không ngập nữa, đề nghị xem xét giải quyết vì đây là điểm giao nhau ngay ngã 3 thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, vấn đề đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được khắc phục.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Qua kiểm tra thực tế hiện trường ngày 15/02/2020, Sở Giao thông vận tải và đại diện UBND huyện Bàu Bàng, Công ty Becamex IJC thống nhất với đề xuất của cử tri về việc thi công hệ thống thoát nước tại ngã 3 (trước nhà ông Nguyễn Tươi Sinh, đoạn đầu đường ĐH 618 giáp Quốc lộ 13). Công ty Becamex IJC sẽ thực hiện và hoàn thành vào tháng 3/2020.

9. Cử tri khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng phản ánh: Hiện có rất nhiều hộ dân (khu dân cư 5A, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng), theo quy hoạch công ty Becamex đã giải tỏa lấy đất nhiều năm nhưng chưa được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhất là đối với các trường hợp: tái định cư, trường hợp được mua đất hỗ trợ cùng một số trường hợp mua đất thương mại bán cho người dân của Tổng Công ty Becamex và các Công ty thuộc Tổng Công ty Becamex, nhưng đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời gian qua người dân chưa được cấp sổ nên không xin được giấy phép xây dựng, cất nhà, vay vốn, xây nhà bị phạt....và tình hình mua, bán khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân, đã kiến nghị nhiều lần nhưng việc giải quyết rất chậm trễ, cử tri kiến nghị các cấp, các cơ quan có thẩm quyền sớm có chủ trương, giải pháp phù hợp để giải quyết cấp sổ đối với các trường hợp trên, tạo điều kiện xây dựng, cất nhà, vay vốn… đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Qua rà soát hồ sơ, hiện nay trên địa bàn cử tri phản ánh có khu dân cư 5A ấp 5 tại thị trấn Lai Uyên do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty Becamex) làm chủ đầu tư: Đối với các khu dân cư này, hiện nay Tổng Công ty Becamex đã được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh diện tích, vị trí các loại đất đã được giao đất tại Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 07/5/2009 do thay đổi quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời giao đất (đợt 2) cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP để thực hiện dự án Khu dân cư 5A ấp 5, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng tại Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 16/01/2020. Hiện nay, hồ sơ đang trong giai đoạn xác định nghĩa vụ tài chính. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổng Công ty Becamex sau khi đơn vị hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Đây là một trong những điều kiện để người dân nhận đất tái định cư, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu dân cư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền liên quan đến khu đất. Thời gian thực hiện đến tháng 6 năm 2020.

10. Cử tri ấp 1, xã Trừ Văn Thố phản ánh: Người dân đã nhiều lần ý kiến về việc mở dải phân cách đoạn đường QL13 vào trường trung học cơ sở Trừ Văn Thố mới xây, nhưng được Sở Giao thông trả lời là không đủ khoảng cách để đảm bảo an toàn, vậy tại sao một số đoạn đường có cây xăng, khoảng cách rất ngắn lại được mở dải phân cách (từ ngã ba bia Chiến thắng Bàu Bàng xuống cây xăng Hạnh Phúc khoảng cách chưa tới 500m, xuống tiếp một đoạn ngã 3 vào dự án bất động sản lại tiếp tục mở dải phân cách). Đây là nguyện vọng của người dân, phục vụ nhu cầu của nhân dân đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết, nếu không mở dải phân cách vào trường học các em học sinh tiếp tục đi ngược chiều đoạn ngã 3 Trừ Văn Thố là hết sức nguy hiểm.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Qua kiểm tra thực tế hiện trường ngày 15/02/2020, Sở Giao thông vận tải và đại diện UBND huyện Bàu Bàng, Công ty Becamex IJC thống nhất với đề xuất của cử tri về việc mở dải phân cách tại vị trí đường vào Trường THCS Trừ Văn Thố (mới), xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng. Công ty Becamex IJC sẽ thực hiện và hoàn thành vào tháng 3/2020.

11. Cử tri ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng phản ánh: Công ty gỗ Triệu Phát gây ô nhiễm bụi trầm trọng, khói gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh khu vực công ty, khi đang hoạt động sản xuất, người dân đã ý kiến nhiều lần nhưng không có cán bộ xử lý. Đề nghị các ngành liên quan kiểm tra và xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Công ty TNHH Chế biến gỗ Triệu Phát hoạt động chế biến gỗ tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng. Qua rà soát hồ sơ cho thấy Công ty đã được UBND huyện Bến Cát cấp Giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường cho dự án nhà máy chế biến gỗ Triệu Phát tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát (nay là xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng).

Căn cứ theo quy định pháp luật, thẩm quyền kiểm tra, xử lý về bảo vệ môi trường đối với Công ty thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng. Đối chiếu các quy định pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chuyển nội dung phản ánh đến UBND huyện Bàu Bàng để kiểm tra, xử lý và yêu cầu Công ty TNHH Chế biến gỗ Triệu Phát thực hiện các biện pháp khắc phục, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh tại Công văn số 636/STNMT-TTr ngày 19/02/2020.

Qua làm việc, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) đối với Công ty và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục, báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trả lời cử tri trước ngày 30/3/2020.

12. Cử tri xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng kiến nghị: Ngành chức năng chỉ đạo đơn vị thi công lắp đặt dải phân cách cứng trên đường ĐT.744 đoạn trước Trường Tiểu học Thanh An, di dời 06 bục bê tông nằm chắn ngang trên vỉa hè dành cho người đi bộ gây cản trở; khảo sát mở thêm chỗ quay đầu xe tại Nhà Văn hoá ấp Bến Chùa vì đoạn trên quá dài khoảng 800m gây khó khăn cho người dân khi muốn sang đường phải đi 01 đoạn rất dài.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

- Về di dời 06 đốt phân cách nằm trên vỉa hè trước trường tiểu học Thanh An: Sở Giao thông vận tải đã đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công di dời 06 đoạn dải phân cách trên. Đến nay, đơn vị thi công đã thực hiện hoàn thành.

- Về mở dải phân cách trên ĐT.744 tại Nhà văn hóa ấp Bến Chùa: Trong thời gian lắp đặt dải phân cách trên ĐT.744, Sở Giao thông vận tải nhận được nhiều kiến nghị của cử tri và tổ chức về tháo dỡ dải phân cách trên ĐT.744. Sở Giao thông vận tải đã chủ trì cùng với các đơn vị có liên quan và địa phương khảo sát, đồng thời gửi lấy ý kiến của địa phương thống nhất vị trí mở dải phân cách để trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương. Ngày 06/2/2020, UBND huyện Dầu Tiếng có Công văn số 23/BC-UBND, theo đó UBND huyện Dầu Tiếng không thống nhất mở dải phân cách tại Nhà văn hoá ấp Bến Chùa; Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 450/SGTVT-QLGT ngày 13/02/2020 báo cáo UBND tỉnh về việc không mở dải phân cách tại vị trí trên và được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 619/UBND-KT ngày 17/02/2020.

13. Cử tri các xã An Lập và Long Tân, huyện Dầu Tiếng tiếp tục kiến nghị: Qua phần trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương về dự án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính, cử tri các xã phản ánh, không đồng tình đối với dự án nạo vét sông Thị Tính. Đề nghị ngành chức năng xem xét không tiến hành nạo vét khu vực sông Thị Tính qua địa bàn huyện Dầu Tiếng như đã phản ánh trước kỳ họp 12 hạn chế tình trạng sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời:

Theo nguyện vọng và đề nghị của địa phương về việc tiếp tục nạo vét, duy tu bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính, ngày 19/10/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 3621/UBND-KTN chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương thực hiện khảo sát, thu thập số liệu về tình trạng sạt lở bờ sông, hiện trạng bồi lắng lòng sông Thị Tính và các nhánh suối trong lưu vực sông Thị Tính; đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các Sở ngành liên quan và UBND thị xã Bến Cát, huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng kiểm tra, hướng dẫn Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương thực hiện các thủ tục, quy trình kỹ thuật khảo sát theo đúng quy định.

Ngày 30/6/2016 Sở Nông nghiệp và PTNT đã mời các Sở, ngành và địa phương có liên quan (các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng. Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng, thị xã Bến Cát) lấy ý kiến góp ý về chuyên môn, về sự cần thiết và trình tự thủ tục thực hiện dự án. Các Sở, ngành và địa phương đều thống nhất tiếp tục nạo vét, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính và sẽ kiến nghị UBND tỉnh sớm cho chủ trương để làm cơ sở thực hiện dự án.

Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Công trình thủy lợi sông Thị Tính được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 108/QĐ-UBND, ngày 17/01/2017, giao cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương làm Chủ đầu tư, thực hiện bằng nguồn vốn của Công ty và được phép tận thu và sử dụng đất, cát từ quá trình duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để bù đắp chi phí đầu tư.

Với mục tiêu, nhiệm vụ: Thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên sông Thị Tính để chống và giảm ngập cho 1.760 ha tự nhiên ven sông Thị Tính và các nhánh suối đảm bảo khả năng thoát nước cho sản xuất nông nghiệp và đô thị trong khu vực; hạn chế ngập úng trong mùa mưa, phát huy hiệu quả của dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đối với sông Thị Tính thực hiện thi công nạo vét trong phạm vi đã bồi thường, giải phóng mặt bằng (mỗi bên 20m); đối với các nhánh suối thực hiện thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ suối (do các nhánh suối không có bồi thường giải phóng mặt bằng). Trong quá trình thực hiện nếu xảy ra sạt lở bờ sông vượt ranh giải phóng mặt bằng thì Công ty Dương phải có biện pháp khắc phục và bồi thường cho các hộ bị thiệt hại theo quy định.

Thời gian thực hiện dự án 10 năm, trong đó: từ năm thứ 01 đến năm thứ 04 thực hiện nạo vét, khai thông dòng chảy theo bản vẽ thiết kế và phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; từ năm thứ 5 đến năm thứ 10 thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình. Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện thi công nạo vét tính từ ngày hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng; hoàn thành thủ tục quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý an toàn giao thông  thủy. Vị trí khu vực nạo vét và khối lượng thi công nạo vét được quy định cụ thể theo từng năm.

Sau khi hoàn thành các thủ tục trên Công ty Dương báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để tổ chức họp lấy ý kiến các Sở ngành và địa phương có liên quan báo cáo đề xuất UBND tỉnh ra Quyết định khởi công dự án (hiện nay Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương chưa thực hiện thi công nạo vét, duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi sông Thị Tính).

Khi triển khai thi công Công ty Dương phải liên hệ với địa phương tổ chức họp dân, công khai dự án; Thuê đơn vị tư vấn độc lập có đủ năng lực, kinh nghiệm để giám sát thi công; thành lập giám sát cộng đồng (do địa phương cử) để phối hợp với Đơn vị giám sát độc lập giám sát thi công trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Trong quá trình thi công Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan kiểm tra tình hình thực hiện của Công ty Dương để kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh; Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn Công ty Dương về trình tự, thủ tục quản lý khối lượng đất, cát tận thu từ duy tu, bảo dưỡng và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm hướng dẫn về đảm bảo an toàn giao thông thủy nội địa, quản lý hoạt động các phương tiên, thiết bị thi công theo quy định.

Việc thực hiện Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Công trình thủy lợi sông Thị Tính nhằm hạn chế bồi lắng lòng sông, đảm bảo mặt cắt tiêu, thoát nước theo thiết kế ban đầu, chống ngập úng trong khu vực theo yêu cầu của thiết kế là cần thiết. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, nhiệm vụ của Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Công trình thủy lợi sông Thị Tính để người dân hiểu và thi hành Quyết định.

14. Cử tri ấp Gò Mối, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng kiến nghị: Lắp đặt cống dọc 02 bên đường ĐT.744 khu vực từ nhà máy chế biến mủ cao su Bến Súc đến giáp ấp Bến Chùa, xã Thanh An vì hàng năm đến mùa mưa khu vực này nước không thoát ra sông gây ngập úng cục bộ ảnh hưởng cuộc sống các hộ dân 02 bên ven đường.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Sở Giao thông vận tải sẽ có văn bản tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước hoàn chỉnh trên ĐT.744 đoạn qua địa bàn huyện Dầu Tiếng bằng nguồn vốn đầu tư công trong giai đoạn 2021 - 2025.

15. Cử tri xã Long Tân phản ánh: Đoạn đường gần đầu cầu Phú Bình (ĐT749d) xuống cấp và hư hỏng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

- Trong năm 2019, Sở Giao thông vận tải đã hoàn thành công tác duy tu sửa chữa toàn tuyến ĐT.749D. Tuy nhiên, trong tháng 01 và tháng 02/2020 phát sinh lưu lượng lớn các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng với tải trọng nặng từ các mỏ trong đường nhánh (đường xã) ra ĐT.749D, gây hư hỏng một phần mặt nhựa tại vị trí tiếp giáp giữa đường xã với ĐT.749D.

- Giải pháp:

+ Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát tải trọng, xử lý những trường hợp vi phạm tại Công văn số 503/SGTVT-QLGT ngày 18/02/2020.

+ Đồng thời, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện việc duy tu, sửa chữa vị trí hư hỏng trên, dự kiến hoàn thành trong tháng 3 năm 2020.

16. Cử tri xã Thanh Tuyền đề nghị: Ngành chức năng khảo sát khắc phục các khe co giãn cầu Xuy nô gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông trên cầu.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Qua khai thác sử dụng lâu năm, khe co giãn của cầu Xuy Nô (và một số cầu khác trên địa bàn tỉnh) đã hư hỏng và cần được sửa chữa thay thế. Sở Giao thông vận tải đã đưa vào kế hoạch duy tu hệ thống cầu trên đường tỉnh năm 2020, dự kiến triển khai thực hiện trong Quý III năm 2020.

17. Cử tri Nguyễn Văn Trọn, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo kiến nghị: Về việc ông làm chế độ chính sách và đã nộp hồ sơ về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời:

Ngày 01/10/2019, Bộ CHQS tỉnh nhận hồ sơ đề nghị giám định thương tật của ông Nguyễn Văn Trọn, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo (do Ban CHQS huyện Phú Giáo đề nghị), qua thẩm định và đối chiếu với các quy định thủ tục hồ sơ đề nghị giám định thương tật thì hồ sơ của ông Trọn chưa đủ điều kiện, ngày 11/10/2019, Bộ CHQS tỉnh đã trả hồ sơ của ông Trọn về Ban CHQS huyện Phú Giáo, chỉ đạo Ban CHQS huyện Phú Giáo hướng dẫn ông Trọn bổ sung hồ sơ theo quy định. Đến nay Bộ CHQS tỉnh chưa nhận lại hồ sơ đề nghị giám định thương tật của ông Trọn.

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS huyện Phú Giáo hướng dẫn ông Trọn hoàn chỉnh hồ sơ, tiếp nhận gửi về Bộ CHQS tỉnh theo quy định.

18. Cử tri Trần Thị Nụ, ấp Suối Con, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo có ý kiến phản ánh: Hiện bà đang làm hồ sơ thờ cúng liệt sỹ Bùi Văn Ấn, số hồ sơ 15217 bà làm hồ sơ từ năm 2014 nộp về huyện và huyện chuyển về tỉnh, đến năm 2015 tỉnh yêu cầu gia đình bổ sung hồ sơ và gia đình bà đã bổ sung nộp về huyện và huyện nộp về tỉnh, đến tháng 3/2019 Sở LĐ-TBXH trả hồ sơ đề nghị tiếp tục bổ sung và gia đình đã bổ sung hồ sơ theo phiếu trao đổi nghiệp vụ của Sở, đến ngày 29/10/2019 phòng LĐ-TBXH huyện đã nộp hồ sơ về Sở, đến ngày 04/11/2019 Sở tiếp tục trả hồ sơ về đề nghị gia đình bổ sung. Đề nghị lãnh đạo các cấp xem xét hỗ trợ và hướng dẫn một lần cụ thể để bà không phải đi lại nhiều lần.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời:

- Qua kiểm tra hồ sơ liệt sỹ Bùi Văn Ấn (số hồ sơ: 15217) hồ sơ liệt sỹ là hồ sơ sao y do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến ngày 11/01/2003.

- Hồ sơ thờ cúng liệt sỹ nộp về Sở năm 2015 đến ngày 07/9/2015 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ liệt sỹ là hồ sơ sao y và nêu rõ trong phiếu trao đổi nghiệp vụ là hồ sơ liệt sỹ chỉ có 1 con là bà Bùi Thị Tám, sinh năm 1950, nhưng trong hồ sơ thờ cúng bà Nụ khai là con dâu của liệt sỹ và không có giấy ủy quyền hoặc biên bản họp họ tộc về việc thờ cúng liệt sỹ Bùi Văn Ấn. Nên cần phải bổ sung đầy đủ giấy ủy quyền hoặc biên bản họp họ tộc của thân nhân liệt sỹ và yêu cầu địa phương phải xác minh rõ bà Nụ có mối quan hệ như thế nào với liệt sỹ (liệt sỹ chỉ có 1 con là bà Tám).

- Đến ngày 25/10/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận lại hồ sơ thờ cúng liệt sỹ Bùi Văn Ấn. Ngày 07/11/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản số 3776/SLĐTBXH-NCC gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị chuyển hồ sơ bản chính của liệt sỹ Bùi Văn Ẩn.

- Đến ngày 04/01/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương nhận được văn bản trả lời kèm hồ sơ bản chính của liệt sỹ Bùi Văn Ẩn từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai.

- Đến ngày 05/3/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương nhận được văn bản trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc không quản lý hồ sơ bản chính của liệt sỹ Bùi Văn Ẩn.

- Sau khi nhận được công văn phản hồi và hồ sơ bản chính của liệt sỹ Bùi Văn Ẩn. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ do Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến Bình Dương quản lý. Trong hồ sơ liệt sỹ chỉ có vợ tên Phạm Thị Ba, sinh năm 1909 (đã chết) và có 1 con tên là Bùi Thị Tám, sinh năm 1949. Trong hồ sơ không thể hiện liệt sỹ có con tên Đặng Minh Chánh, sinh năm 1936 (đã chết) và bà Đặng Thị Thắm. Nhưng trong hồ sơ thờ cúng liệt sỹ lại có thêm biên bản ủy quyền của bà Đặng Thị Thắm ghi mối quan hệ với người có công là em và bà Nụ là con dâu liệt sỹ.

- Vì vậy, ngày 26/3/2019 Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương đã có phiếu trao đổi nghiệp vụ đề nghị địa phương xác minh trường hợp này, nếu ông Chánh và bà Thắm là con liệt sỹ Bùi Văn Ấn thì lập hồ sơ bổ sung thông tin con liệt sỹ vào hồ sơ theo Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và kiểm tra thông tin năm sinh của bà Tám nếu sai thì đính chính thông tin theo công văn số 1799/NCC của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương.

- Ngày 25/11/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương nhận lại hồ sơ thờ cúng liệt sỹ Bùi Văn Ẩn do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Giáo nộp lên bổ sung hồ sơ. Ngày 04/11/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương kiểm tra hồ sơ và nhận thấy Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Giáo bổ sung hồ sơ chưa đủ theo quy định của Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH về việc bổ sung tình hình thân nhân liệt sỹ vào hồ sơ gốc phải có "Giấy Khai Sinh" nếu là con liệt sỹ nên đã trả hồ sơ về địa phương.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã nhiều lần đề nghị địa phương bổ sung đầy đủ giấy tờ t`heo đúng quy định và kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn thân nhân bổ sung hồ sơ theo quy định. Nhưng địa phương chưa thực hiện đúng khiến hồ sơ nộp lên Sở phải trả lại nhiều lần. Đến nay hồ sơ liệt sỹ Bùi Văn Ấn vẫn chưa bổ sung và nộp đầy đủ về Sở để kiểm tra và ra quyết định thờ cúng liệt sỹ theo đúng quy định.

19. Cử tri khu phố 3 phường Tân Định, TX.Bến Cát phản ánh: Công ty An Hưng Tường (Xưởng sắt) gây ô nhiễm môi trường và xe công ty vận chuyển phế liệu sắt từ cơ sở I đến cơ sơ II không có bạt che đậy, chở quá tải, làm rớt phế liệu trên đường gây nguy hiểm cho người dân. Đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát, Ủy ban nhân dân phường Tân Định tiến hành kiểm tra và xác minh tại Công ty cổ phần thép VAS An Hưng Tường vào ngày 18 tháng 2 năm 2020. Qua phản ánh cử tri là ông Nguyễn Nam Thanh (tọa lạc tại Tổ số 11, khu phố 3, phường Tân Định), xác minh cho thấy Công ty cổ phần thép VAS An Hưng có sử dụng 2 xe tải vận chuyển phế liệu từ Cơ sở 1 đến Cơ sở 2 (khoảng cách giữa 2 cơ sở khoảng 1,5km) nhưng không có bạt che đậy làm rơi vãi phế liệu trên đường đúng như phản ánh của cử tri.

Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, Công ty cổ phần thép VAS An Hưng Tường đã thực hiện ngay các biện pháp khắc phục chuyển sắt thép phế liệu từ Cơ sở 1 đến Cơ sở 2, cụ thể: che bạt toàn bộ thùng xe và chở đúng khổ/tải trọng, các thùng xe được gia cố và vận chuyển chậm để không rơi vãi, phát tán bụi ảnh hưởng đến môi trường; tăng tần suất tưới nước trên tuyến đường vận chuyển để hạn chế bụi khuếch tán ra môi trường; đồng thời, Công ty lắp đặt thanh nam châm trên xe bồn tưới đường để hút các vật liệu kim loại có rơi vãi trong quá trình vận chuyển.

Đối với công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy sản xuất (Cơ sở 2) của Công ty thực hiện tương đối tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, khí thải và nước thải sau công trình xử lý đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường. Qua xác minh ý kiến chính quyền địa phương vào ngày 20 tháng 2 năm 2020 thì hiện nay Công ty cổ phần thép VAS An Hưng Tường đã khắc phục các nội dung phản ánh của cử tri, các phương tiện vận chuyển được che phủ bạt và không còn tình trạng phát tán bụi, rơi vãi sắt thép ra môi trường.

20. Cử tri khu phố 3 phường Tân Định, TX.Bến Cát phản ánh: Công ty Minh Nhựt xả khí thải gây ô nhiễm môi trường. Kiến nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Chi nhánh Công ty TNHH Gốm sứ Minh Phát - Xưởng sản xuất Minh Nhật tại khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát hoạt động sản xuất chậu kiểng bằng polymer, chậu xi măng các loại và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đề án bảo vệ môi trường tại Quyết định số 419/QĐ-STNMT ngày 06/7/2011.

Qua phản ánh của cử tri, ngày 18/2/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của Công ty, kết quả kiểm tra cho thấy Công ty đã thu gom xử lý nước thải, hơi dung môi theo đúng Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, cụ thể như sau: Nước thải của Công ty bao gồm nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân viên và nước thải sản xuất (từ quá trình mài và quá trình xử lý bụi sơn, hơi dung môi) với tổng lưu lượng khoảng 8 m3/ngày được thu gom về hệ thống xử lý và tuần hoàn tái sử dụng; Bụi sơn và hơi dung môi phát sinh từ quá trình sơn sản phẩm tại 04 buồng phun sơn được thu gom xử lý qua màng nước sau đó phát thải ra môi trường qua ống thải cao khoảng 08m. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất đảm bảo chất thải (nước thải, hơi dung môi, bụi thải, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại) được thu gom, xử lý, quản lý theo quy định, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung quanh.

21. Cử tri ấp Kiến An, xã An Điền, TX.Bến Cát phản ánh: Công ty MDF gây ô nhiễm môi trường, ngành chức năng đã xử lý nhiều lần nhưng đến nay Công ty vẫn chưa khắc phục. Đề nghị có biện pháp xử lý dứt điểm.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Công ty Cổ phần MDF Việt Nam tại ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát hoạt động sản xuất và gia công các loại ván MDF với công suất hiện nay khoảng 3.000m3 sản phẩm/tháng, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường tại Quyết định số 621/QĐ-STNMT ngày 21/9/2011. Năm 2019, theo phản ánh của người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty. Qua kiểm tra đã tham mưu UBND tỉnh xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm về môi trường tại Quyết định số 1977/QĐ-XPVPHC ngày 9/7/2019 với tổng số tiền 310 triệu đồng và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Ngoài ra, đối với phản ánh Công ty xả nước thải làm hoa màu và cây trồng chết, Công ty đã phối hợp với UBND xã An Điền làm việc với người dân có phản ánh và thống nhất phương án thực hiện hỗ trợ thiệt hại, riêng hộ ông Phạm Văn Thiện không thống nhất (hiện Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát đang thụ lý vụ án dân sự giữa ông Thiện và Công ty).

Qua phản ánh của cử tri, ngày 18/2/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của Công ty, kết quả kiểm tra cho thấy Công ty đã thực hiện các biện pháp khắc phục theo yêu cầu tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính như không còn sử dụng rìa ván ép để đốt lò hơi, nước thải đã được thu gom toàn bộ về hệ thống để xử lý trước khi thải ra môi trường; Toàn bộ chất thải công nghiệp rắn công nghiệp không nguy hại được chuyển giao cho Công ty TNHH Tuấn Đạt thu gom, vận chuyển và xử lý. Ngoài ra, Công ty đang trong quá trình di dời đến địa điểm sản xuất mới ở tỉnh Bình Định, theo kế hoạch vào cuối tháng 6/2020 sẽ di dời toàn bộ hoạt động sản xuất. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất trước khi thực hiện di dời đảm bảo chất thải (nước thải, khí thải, bụi thải, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại) được thu gom, xử lý, quản lý theo quy định, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung quanh.

22. Cử tri khu phố 4, phường Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát kiến nghị: Đề nghị trả lời cho người dân rõ về việc công trình cấp thoát nước quy hoạch mở rộng 30ha người dân nghe thông báo đã làm mà chưa triển khai. Như vậy Công ty có thực hiện hay không và triển khai thực hiện vào thời gian nào để nhân dân biết.

Sở Xây dựng trả lời:

Khu đất diện tích khoảng 30 ha như cử tri đề cập thuộc dự án tuyến ống nước thô từ kênh Phước Hòa về khu vực trung tâm đô thị Bình Dương (dự án cấp nước Bắc Bình Dương) phục vụ cấp nước cho khu vực Bến Cát và các vùng lân cận thuộc tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, do điều chỉnh thiết kế thay đổi vị trí hồ chứa nước và vị trí tuyến ống nước thô nên hiện tại dự án tạm ngưng triển khai thực hiện cho tới khi điều chỉnh phương án thiết kế hoàn thành.

Dự kiến Công ty sẽ triển khai thực hiện dự án vào năm 2021.

Mục đích sử dụng khu đất trên dùng để dự phòng phát triển cấp nước trong tương lai (Báo cáo của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương tại văn bản số 184/CV- CPN-MT ngày 20/02/2020).

23. Cử tri khu phố 1 phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát phản ánh: Người tham gia bảo hiểm y tế khi có việc cần sự hỗ trợ y tế nếu rơi vào các ngày nghỉ, ngày lễ hoặc ngoài giờ hành chính thì không được giải quyết. Điều này gây bất lợi cho những người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành có liên quan xem xét và có giải pháp đối với tình trạng trên.

Sở Y tế trả lời:

Trong hoạt động Khám bệnh, chữa bệnh (KCB) Bảo hiểm y tế (BHYT), tùy thuộc cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH), đa số các cơ sở KCB công lập chỉ thực hiện KCB BHYT trong những ngày làm việc hành chính; ngày Thứ 7, Chủ Nhật và ngày nghỉ Lễ chỉ dành cho các trừ trường hợp cấp cứu.

Căn cứ vào nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở KCB có khả năng đáp ứng được nhu cầu KCB BHYT của người bệnh trong các ngày nghỉ, cơ sở KCB sẽ xin ký bổ sung hợp đồng KCB BHYT với BHXH tỉnh và thông báo khám ngoài giờ và các ngày nghỉ. Hiện nay hầu hết các cơ sở KCB tư nhân đều có đăng ký KCB BHYT ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ, ngày Lễ. Đây hoàn toàn là tự nguyện, Nhà nước không bắt buộc.

Vì vậy, với vấn đề cử tri đề nghị, Sở Y tế cũng chỉ có thể khuyến khích các cơ sở KCB công lập căn cứ khả năng của mình để bổ sung hợp đồng KCB BHYT với BHXH tỉnh và tổ chức KCB vào ngoài giờ hành chính, Thứ 7, Chủ Nhật và ngày Lễ để phục vụ nhu cầu KCB BHYT cho người dân.

24. Cử tri khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát phản ánh: Khu vực trên đường ĐT 741 tại khu phố Phú Nghị có ngã tư đi xuống nghĩa trang khu phố Phú Nghị và ngã còn lại đi hướng qua khu tái định cư Hòa Lợi (đường nhà ông 6 Quới) hiện nay số lượng xe lưu thông qua lại rất nhiều, thường xuyên gây tai nạn giao thông. Đề nghị khảo sát lắp đặt tín hiệu đèn giao thông để hạn chế gây tai nạn tại khu vực này.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Ngày 15/2/2020, Sở Giao thông vận tải đã khảo sát hiện trạng và ngày 18/02/2020, Sở Giao thông Vận tải có Công văn số 502/SGTVT-QLGT trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương giao Công ty TNHH một Thành  viên Đầu tư hạ tầng - VRG đầu tư hệ thống đèn chớp vàng, bổ sung hệ thống biển báo và sơn đường tại giao lộ trên. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

25. Cử tri khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi và cử tri khu phố 3A, khu phố 4, phường Thới Hòa, TX.Bến Cát đồng phản ánh: Tình trạng cấp thiếu thuốc đối với người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương, (nhất là tại các tuyến cơ sở), người bệnh phải ra ngoài mua thuốc. Và khi người tham gia bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh thì có một số bệnh được bác sĩ kê toa nhân viên y tế trả lời không có thuốc thuộc danh mục được hưởng bảo hiểm y tế để điều trị hoặc hết thuốc bảo hiểm y tế và đề nghị người bệnh ra ngoài mua. Đề nghị ngành chức năng xem xét và bổ sung thêm thuốc đặc trị vào bảo hiểm y tế để cấp cho người dân.

Sở Y tế xin trả lời chung như sau:

Trong thời gian qua, tại nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) công lập đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là các thuốc đặc trị và một số vật tư y tế thiết yếu, bởi vì kết quả đấu thầu cũ đã hết không còn hiệu lực mà kết quả đấu thầu tập trung mới của tỉnh lại chưa có, nên các cơ sở KCB không thể mua được.

Để có kết quả đấu thầu, ngành Y tế phải thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập [Hiện nay, Thông tư này đã được thay thế bởi Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế (có hiệu lực từ ngày 01/10/2019)].

Từ năm 2018 về trước, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận việc ủy quyền cho Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh là bên mời thầu, BVĐK tỉnh xây dựng kế hoạch đấu thầu mua thuốc chữa bệnh, vắc xin, hóa chất, vật tư y tế cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh trình Sở Y tế thẩm định và Sở Y tế sẽ trình UBND tỉnh xin phê duyệt... nên kết quả đấu thầu tương đối nhanh.

Nhưng từ năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế phải có Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương (do UBND tỉnh ra Quyết định thành lập) và phải thực hiện theo các quy định của Thông tư 11/2016/TT-BYT (và nay là Thông tư 15/2019/TT-BYT). Theo đó, để có kết quả đấu thầu mua thuốc tập trung, Đơn vị mua thuốc tập trung phải thực hiện theo quy trình: Tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc, lập và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận khung với các nhà thầu được lựa chọn, công bố kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế, ký hợp đồng với các nhà thầu được lựa chọn... Quy trình này mất khá nhiều thời gian. Riêng việc thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương tại tỉnh Bình Dương cũng đã bị kéo dài do vấn đề tham mưu nhân sự lần đầu chưa phù hợp nên phải tham mưu lại. Do đó, đến ngày 15/7/2019, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 2028/QĐ-UBND về việc thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Dương.

Thực hiện theo quy trình nói trên, đến ngày 31/12/2019, Sở Y tế đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019 - 2021: Gói thầu số 2: Mua thuốc theo tên Biệt dược tại Quyết định số 1209/QĐ-SYT. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng với các Doanh nghiệp trúng thầu và mua thuốc biệt dược phục vụ công tác khám chữa bệnh. Đến ngày 14/02/2020, Sở Y tế đã phê duyệt tiếp kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019-2021: Gói thầu số 1: Mua thuốc theo tên Generic (đợt 1) tại Quyết định số 163/QĐ-SYT. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện nay đang tiếp tục ký hợp đồng với các Doanh nghiệp trúng thầu và tiến hành mua thuốc để đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh có thẻ BHYT.

Như vậy, sắp tới các cơ sở KCB công lập trong toàn tỉnh sẽ có đủ nguồn thuốc để phục vụ người bệnh có thẻ BHYT.

26. Cử tri khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát phản ánh: Nhân viên, y Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (nhất là ở khoa cấp cứu) có thái độ thờ ơ, vô tâm với bệnh nhân khi người dân đưa bệnh nhân đến bệnh viện để cấp cứu và điều trị bệnh. Đề nghị chấn chỉnh lại đội ngũ làm việc và thái độ phục vụ của các y bác sĩ của bệnh viện tỉnh.

Sở Y tế trả lời:

Trong thời gian vừa qua, Bệnh viện đã triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhân viên bệnh viện nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, thực hiện tốt các quy định về giao tiếp ứng xử nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh, với phương châm: "Bệnh nhân đến tiếp đón niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo".

Hàng ngày, Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện tiếp nhận, điều trị cho khoảng 200-250 người bệnh, cá biệt có ngày 300 người bệnh, trong đó hầu hết là các trường hợp cấp cứu, bệnh nặng,… Khi tiếp nhận, nhân viên y tế phải thực hiện theo đúng quy trình quy định, quy chế chuyên môn, phân loại bệnh nhân nặng, khẩn cấp sẽ xử lý trước, các trường hợp nhẹ hơn được xử lý sau. Các trường hợp người bệnh vào cấp cứu đều được nhân viên y tế kịp thời tiếp nhận, xử trí theo đúng quy định cho nên có thể chưa làm vừa lòng thân nhân người bệnh khi đang quá lo lắng về tình trạng bệnh của người bệnh.

27. Cử tri ấp An Thành và ấp Rạch Bắp, xã An Tây, TX.Bến Cát phản ánh: Đường ĐT.744 đã được lắp đặt dải phân cách nhằm giảm tai nạn giao thông nhưng từ UBND xã An Tây xuống tới Trường tiểu học An Tây A mới có chỗ quay đầu xe. Đề nghị các ngành chức năng xem xét cho tháo dở một đoạn dải phân cách cho phép quay đầu xe ngay Chợ An Tây vì nơi đây có nhiều công ty, xí nghiệp trú đóng, để thuận lợi cho người dân qua lại.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Trong thời gian lắp đặt dải phân cách trên ĐT.744, Sở Giao thông vận tải nhận được nhiều kiến nghị của cử tri và tổ chức về tháo dỡ dải phân cách trên ĐT.744. Sở Giao thông vận tải đã chủ trì cùng với các đơn vị có liên quan và địa phương khảo sát, đồng thời gửi lấy ý kiến của địa phương thống nhất vị trí mở dải phân cách, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương.

Ngày 06/2/2020, UBND thị xã Bến Cát có Công văn số 259/UBND-KT, theo đó, UBND thị xã Bến Cát không thống nhất mở dải phân cách tại chợ An Tây; Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 450/SGTVT-QLGT ngày 13/02/2020 báo cáo UBND tỉnh về việc không mở dải phân cách tại vị trí trên và được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 619/UBND-KT ngày 17/02/2020.

28. Cử tri Bùi Thanh Tuyền, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, TX.Bến Cát phản ánh: Công ty Đông Phong sản xuất gỗ gây ô nhiễm môi trường (bụi và tiếng ồn). Bà có làm đơn gửi lên Phòng cảnh sát môi trường Bến Cát (Anh Phúc) thì có cử người xuống khảo sát và đề nghị công ty khắc phục nhưng đến nay Công ty không khắc phục được. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Công ty Đông Phong theo như phản ánh là Cơ sở gỗ Tân Phong, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh, mã số: 46C8024425 do UBND thị xã Bến Cát cấp lần đầu ngày 25/7/2016 và đã được UBND xã An Tây cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 01/GXN-UBND ngày 11/8/2016. Căn cứ theo quy định pháp luật, thẩm quyền kiểm tra, xử lý về bảo vệ môi trường đối với Công ty thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã An Tây. Tuy nhiên, cử tri Bùi Thanh Tuyền đã phản ánh nhiều lần nhưng UBND xã An Tây chưa xử lý dứt điểm, theo đó ngày 13/2/2020 phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát đã phối hợp với UBND xã An Tây, Ban điều hành ấp Lồ Ồ kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh về môi trường đối với Cơ sở gỗ Tân Phong.

 Đối chiếu các quy định pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chuyển nội dung phản ánh của cử tri Bùi Thanh Tuyền đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục kiểm tra, xử lý và yêu cầu Cơ sở chế biến gỗ Đông Phong thực hiện các biện pháp khắc phục, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh quanh tại Công văn số 635/STNMT-TTr ngày 19/02/2020.

Qua làm việc, phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát đang tổng hợp hồ sơ, xử lý vi phạm đối với Cơ sở và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục, báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trả lời cử tri trước ngày 30/3/2020.

29. Cử tri ấp Lồ Ồ, xã An Tây, TX.Bến Cát phản ánh: Người dân muốn xây nhà phải xin phép xây dựng và đăng ký thổ cư, tuy nhiên giá thổ cư quá cao và hiện nay không cho đăng ký nợ thổ cư nữa. Đề nghị xem xét hỗ trợ cho người dân.

UBND thị xã Bến Cát trả lời:

Hiện nay, việc tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang áp dụng theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc quy định bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 và Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 để tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất.

Đối với việc ghi nợ tiền sử dụng đất là căn cứ theo quy định Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; qua đó, chỉ được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai, không quy định cho ghi nợ trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Căn cứ theo nội dung trên thì giá đất giai đoạn 2020 - 2024 có biến động so với những năm trước và việc hộ gia đình, cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư mà không được ghi nợ tiền sử dụng đất là đúng quy định của pháp luật.

30. Cử tri khu phố 8, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một phản ánh: Đề nghị kiểm tra, xem lại chất lượng nhựa Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, một số đoạn trên đường lồi lõm dễ xảy ra tai nạn, đề nghị có biện pháp chấn chỉnh tình trạng quá tải và khắc phục hiện trạng.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn là một trong những trục giao thông huyết mạch vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp của tỉnh về cảng biển, sông và ngược lai. Từ khi tuyến đường này đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện ngày một gia tăng về số lượng và tải trọng, nên tại một số vị trí (nhất là đối với làn xe tải trọng nặng và tại các giao lộ) mặt đường có hiện tượng hằn lún vệt bánh xe, đây là hiện tượng kỹ thuật xuất hiện nhiều tuyến đường có lưu lượng giao thông lớn trên địa bàn cả nước, hiện các chuyên gia đầu ngành của Bộ Giao thông vận tải đã và đang nghiên cứu giải pháp khắc phục.

Thực tế, trong thời gian qua Tổng Công ty Becamex IDC đã thường xuyên duy tu, sửa chữa những đoạn đường bị hằn lún vệt bánh xe trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (bằng cách cào bóc, bỏ lớp bê tông nhựa nóng bị biến dạng, thảm lại lớp bê tông nhựa nóng mới).

 Tổng Công ty Becamex IDC sẽ tiếp tục duy tu, sửa chữa những vị trí bị hằn lún vệt bánh xe trong quý II năm 2020.

31. Cử tri khu phố 2, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một tiếp tục đề nghị: Ngành chức năng xem xét miễn giảm thu phí cho người cao tuổi khi có nhu cầu đi xe buýt và nâng cao chất lượng của xe buýt.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh các tuyến xe buýt hoạt động không được trợ giá từ ngân sách, doanh nghiệp hoạt động theo hình thức tự cân đối thu, chi, giá vé xe buýt phải điều chỉnh để bù đắp chi phí nhiên liệu, tiền lương lái xe, nhân viên phục vụ… đơn vị vận tải xe buýt gần như không có khả năng hoặc không mạnh dạn đầu tư, đổi mới phương tiện. Nên phần lớn các phương tiện vận chuyển hành khách bằng xe buýt đang xuống cấp (trừ phương tiện của Công ty xe buýt Becamex Tokyu và Hợp tác xã 19/5 của thành phố Hồ Chí Minh).

Trước tình hình trên, Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; theo Đề án sẽ: "Hỗ trợ 50% giá vé đi suốt tuyến cho người cao tuổi".

Theo quy định trên, người cao tuổi có nhu cầu đi xe buýt, đề nghị liên hệ với bộ phận bán vé tháng xe buýt của Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng tại Bến xe Bình Dương để được hướng dẫn và hỗ trợ.

32. Cử tri khu phố 4, phường Phú Thọ và cử tri khu phố 2, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một tiếp tục kiến nghị: Tỉnh xem xét lại việc cung cấp thuốc cho dân hiện nay vẫn chưa được khắc phục tình trạng thiếu thuốc, việc trả lời giải trình ý kiến trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh về việc thiếu thuốc cung cấp cho người dân khi khám chữa bệnh là không thuyết phục, đề nghị có biện pháp sớm khắc phục.

Cử tri khu phố 2 phường Phú Tân và khu phố 8, 9, phường Phú Hòa tiếp tục đề nghị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh khắc phục lại việc đấu thầu thuốc không để gián đoạn thiếu thuốc cung cấp cho người dân khi khám chữa bệnh, phải đảm bảo nguồn thuốc để cung cấp cho dân khi có nhu cầu, đề nghị sớm khắc phục tình trạng thiếu thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và tại Trung tâm y tế thành phố.

Cử tri khu phố 4, phường Tương Bình Hiệp phản ánh: Hiện nay thuốc cấp cho các đối tượng thụ hưởng BHYT vẫn chưa được đáp ứng theo nhu cầu. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Dương quan tâm, tăng cường công tác tham mưu và sớm có biện pháp giải quyết tình trạng này để đảm bảo nguồn thuốc điều trị cho người mắc bệnh.

Sở Y tế xin trả lời chung như sau:

Trong thời gian qua, tại nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) công lập đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là các thuốc đặc trị và một số vật tư y tế thiết yếu, bởi vì kết quả đấu thầu cũ đã hết không còn hiệu lực mà kết quả đấu thầu tập trung mới của tỉnh lại chưa có, nên các cơ sở KCB không thể mua được.

Để có kết quả đấu thầu, ngành Y tế phải thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập [Hiện nay, Thông tư này đã được thay thế bởi Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế (có hiệu lực từ ngày 01/10/2019)].

Từ năm 2018 về trước, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận việc ủy quyền cho Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh là bên mời thầu, BVĐK tỉnh xây dựng kế hoạch đấu thầu mua thuốc chữa bệnh, vắc xin, hóa chất, vật tư y tế cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh trình Sở Y tế thẩm định và Sở Y tế sẽ trình UBND tỉnh xin phê duyệt... nên kết quả đấu thầu tương đối nhanh.

Nhưng từ năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế phải có Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương (do UBND tỉnh ra Quyết định thành lập) và phải thực hiện theo các quy định của Thông tư số 11/2016/TT-BYT (và nay là Thông tư số 15/2019/TT-BYT). Theo đó, để có kết quả đấu thầu mua thuốc tập trung, Đơn vị mua thuốc tập trung phải thực hiện theo quy trình: Tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc, lập và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận khung với các nhà thầu được lựa chọn, công bố kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế, ký hợp đồng với các nhà thầu được lựa chọn... Quy trình này mất khá nhiều thời gian. Riêng việc thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương tại tỉnh Bình Dương cũng đã bị kéo dài do vấn đề tham mưu nhân sự lần đầu chưa phù hợp nên phải tham mưu lại. Do đó, đến ngày 15/7/2019, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 2028/QĐ-UBND về việc thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Dương.

Thực hiện theo quy trình nói trên, đến ngày 31/12/2019, Sở Y tế đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019 - 2021: Gói thầu số 2: Mua thuốc theo tên Biệt dược tại Quyết định số 1209/QĐ-SYT. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng với các Doanh nghiệp trúng thầu và mua thuốc biệt dược phục vụ công tác khám chữa bệnh. Đến ngày 14/02/2020, Sở Y tế đã phê duyệt tiếp kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019-2021: Gói thầu số 1: Mua thuốc theo tên Generic (đợt 1) tại Quyết định số 163/QĐ-SYT. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện nay đang tiếp tục ký hợp đồng với các Doanh nghiệp trúng thầu và tiến hành mua thuốc để đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh có thẻ BHYT.

Như vậy, sắp tới các cơ sở KCB công lập trong toàn tỉnh sẽ có đủ nguồn thuốc để phục vụ người bệnh có thẻ BHYT.

33. Cử tri Phạm Thị Kế, khu phố 7, phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một phản ánh và đề nghị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương rà soát, chấn chỉnh lại thái độ phục vụ của đội ngũ Y, Bác sĩ tại đơn vị, nhất là đối với các nhân viên phục vụ của Khoa Sản.

Sở Y tế trả lời:

Từ cuối năm 2015 đến nay, thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về việc quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế và Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới hài lòng của người bệnh", BVĐK tỉnh đã nhanh chóng triển khai các nội dung theo quy định: Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế, thành lập Tổ chăm sóc khách hàng, tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh cho người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng và hòm thư góp ý,...

Ban Lãnh đạo Bệnh viện luôn coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, nội quy, quy chế của ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, quy tắc ứng xử của nhân viên y tế đối với người bệnh. Bệnh viện luôn nhắc nhở nhân viên thực hiện đúng phác đồ điều trị, Quy trình chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế ban hành.

Cán bộ, nhân viên tại Khoa Sản cũng đã được tập huấn và quán triệt khi tiếp nhận người bệnh phải luôn thể hiện thái độ, kỹ năng giao tiếp tốt, ân cần, hướng dẫn chu đáo cho người bệnh, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định, quy chế chuyên môn; nhờ đó, trong thời gian qua thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên đã ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, trước áp lực tiếp nhận phục vụ trung bình mỗi ngày 400-450 lượt người bệnh đến khám bệnh và điều trị nội trú, nên có thể một số ít nhân viên vẫn chưa làm hài lòng người bệnh khi giao tiếp, ứng xử.

Bệnh viện sẽ thường xuyên nhắc nhở nhân viên về giao tiếp, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, giải thích cho người bệnh rõ ràng để người bệnh an tâm, tin tưởng vào điều trị giúp cho công tác khám, chữa bệnh ngày càng tốt hơn nhằm hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

34. Cử tri phường Bình Hòa, TP.Thuận An phản ánh: Các trạm thu phí giao thông trên địa bàn Thuận An như: ĐT743, Quốc lộ 13 vừa qua đã được dự án cấp thoát nước môi trường Bình Dương đã láng phủ nhựa hoàn chỉnh. Như vậy việc thu phí duy tu bảo dưỡng hàng năm các trạm thu phí này không phải bỏ ra để duy tu. Đề nghị kiểm tra để khấu trừ vào tiền thu phí, giảm trừ số năm quy định.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Theo hợp đồng BOT đã được UBND tỉnh ký kết với các nhà đầu tư BOT trên địa bàn tỉnh, nguồn thu phí không phải để sử dụng duy nhất vào mục đích duy tu mà chủ yếu là để hoàn vốn đầu tư xây dựng, trả lãi vay ngân hàng, chi phí điện chiếu sáng, chi phí quản lý và chi phí duy tu cho toàn bộ công trình, bao gồm nền đường, mặt đường, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước, cây xanh,… trong suốt thời gian của dự án.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành liên quan làm rõ vấn đề này trong thời gian tới.

35. Cử tri phường Bình Hòa, TP.Thuận An phản ánh: Không đồng tình với nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường về ô nhiễm môi trường tại kênh Ba Bò do nước thải từ các khu dân cư mà thực chất là nước thải công nghiệp. Đề nghị đại biểu HĐND các cấp trực tiếp tham gia Đoàn kiểm tra thực tế của tỉnh để có đánh giá cụ thể (khi kiểm tra đề nghị cho nhân dân cùng đi). Đồng thời cho cử tri được biết hiện nay có thành lập đội bảo vệ kênh hay không; đề nghị làm chốt bảo vệ để quản lý, không ai quản lý người dân đổ rác xuống kênh.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Thực hiện Kế hoạch liên tỉnh số 6315/KHLT-UBND ngày 12/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường phối hợp kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm kênh Ba Bò, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra, giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương thải vào kênh Ba Bò cụ thể:

- Đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các tuyến thoát nước mưa nước thải của Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2; phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Phòng Tài nguyên và Môi trường Thuận An, Dĩ An kiểm tra toàn diện về đất đai, môi trường đối với 19 cơ sở thuê đất của Quân đoàn 4 để hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các tuyến thoát nước mưa và thu gom nước thải của 2 khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2;

- Kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp trong 2 khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 về công tác bảo vệ môi trường và tình hình thu gom, đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp trước khi thải vào kênh Ba Bò;

- Đã thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu quan trắc nước thải tự động của các khu công nghiệp thuộc lưu vực kênh Ba Bò (Thành phố Hồ Chí Minh: KCN Bình Chiểu, KCN Linh Trung 2; tỉnh Bình Dương: KCN Sóng Thần 1 và KCN Sóng Thần 2);

- Đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An đã tiến hành kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh nằm xen kẽ khu dân cư và kết quả kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp đều đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải để xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Bình Hòa cùng với Ban điều hành các Khu phố luôn tuyên truyền vận động người dân không vứt rác và xả nước thải vào khu vực kênh Ba Bò; đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải của Nhà máy xử lý nước thải Thuận An, Dĩ An.

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng nước thải của 2 khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 thông qua hệ thống quan trắc nước thải tự động; kiểm tra, lấy mẫu nước thải đột xuất với tần suất 2 lần/tháng. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức quan trắc chất lượng nước trên kênh Ba Bò và tổ chức lấy mẫu nước thải các khu công nghiệp với tần suất 2 lần/tháng. Kết quả quan trắc và giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đều cho thấy nước thải của các khu công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên, chất lượng nước trên kênh Ba Bò vẫn còn ô nhiễm hữu cơ. Nguyên nhân là do nước thải sinh hoạt của các khu dân cư, đô thị chưa đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải đô thị thành phố Dĩ An, Thuận An; rác thải sinh hoạt của các điểm bán hàng rong còn thải trực tiếp xuống kênh. Đặc biệt, hiện nay nhà máy xử lý nước thải trên kênh Ba Bò của thành phố Hồ Chí Minh mặc vẫn chưa được đưa vào vận hành chính thức do nhiều nguyên nhân nên nước thải tích tụ lâu ngày gây mùi hôi ảnh hưởng đến khu dân cư kế cận.     

Do vậy, để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm Kênh Ba Bò Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Đại Nam và Tổng Công ty TMXNK Thanh Lễ - CTCP xây dựng đường thoát nước riêng của khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 ra sau hồ điều tiết kênh Ba Bò, không để tình trạng lẫn nước thải sinh hoạt của các hộ dân. Hiện nay, chủ đầu tư 02 khu công nghiệp đang triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng độ thị khẩn trương đưa vào vận hành chính thức Trạm xử lý nước thải kênh Ba bò; khắc phục mùi hôi từ quá trình hoạt động của Trạm xử lý nước thải đến khu dân cư Đồng An 2 của tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, hiện nay, dự án kênh Ba Bò đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An quản lý. Do vậy, phường Bình Hòa đã bố trí lực lượng tuần tra để bảo vệ tuyến kênh; định kỳ tổ chức vớt rác và ngăn chặn việc xả rác thải, nước thải vào kênh Ba Bò, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động người dân không xả rác, nước thải trực tiếp vào kênh Ba Bò; đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải đô thị Thuận An, Dĩ An để xử lý trước khi thải ra môi trường.

36. Cử tri phường Bình Hòa, TP.Thuận An tiếp tục phản ánh và đề nghị: Có biện pháp xử lý việc hệ thống thoát nước tại kênh D đi qua khu phố Đồng An 1 và Đông Ba thường xuyên xả thải mùi hóa chất vào khoảng 20 giờ đến 22 giờ.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Kênh D là nơi tiếp nhận nước mưa, nước thải công nghiệp của khu công nghiệp Đồng An 1 và nước thải sinh hoạt của người dân phường Bình Hòa (trong đó có khu phố Đồng An, khu phố  Đông Ba, khu dân cư Areco,…). Trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành khảo sát chất lượng nước thải kênh D vào ngày 08/11/2019. Kết quả khảo sát cho thấy nước trên kênh D có màu vàng đục và mùi hôi theo đúng như phản ánh của cử tri. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch số 5829/KH-STNMT ngày 29/11/2019 nhằm kiểm tra đo đạc, đánh giá tất cả các nguồn thải vào kênh D và dự kiến triển khai trong tháng 01 năm 2020. Tuy nhiên, vào thời điểm ngày 30/12/2019, Cục Cảnh sát môi trường đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp Đồng An 1. Kết quả kiểm tra cho thấy tại bể thu gom nước thải đầu vào có 01 miệng cống ở gần đáy bể ở độ sâu khoảng hơn 4m dẫn nước thải chưa qua xử lý ra hố ga thu gom nước thải sau xử lý ở độ sâu khoảng hơn 4m trong hố ga rồi ra thẳng kênh D. Trên cơ sở đó, ngày 13/02/2020 Cục Cảnh sát môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị có liên quan yêu cầu và chứng kiến khu công nghiệp đổ bê tông trám lấp đường cống ngầm thải nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Đồng thời, trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường tiến hành xử lý vi phạm và yêu cầu khu công nghiệp lắp đặt tuyến thoát nước riêng từ nhà máy xử lý nước thải ra kênh D (không thải chung vào cống thoát nước mưa), rà soát đấu nối triệt để nước thải của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; thời gian hoàn thành dự kiến trong quý 02 năm 2020.

Ngoài ra, đối với nước thải của khu dân cư Areco đang chảy vào hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Thuận An tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân khu dân cư Areco đấu nối nước thải vào Nhà máy xử lý nước thải đô thị Thuận An (không để nước thải thải vào cống thoát nước mưa của khu công nghiệp).

37. Cử tri phường Bình Hòa, TP.Thuận An phản ánh: Khu đất tại Tiểu đoàn 100 thuộc Quân đoàn 4 cho thuê đất làm tổng kho. Nhưng hiện nay có xí nghiệp sản xuất thải ra bụi bẩn, mùi hôi rất khó chịu. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, xử lý. Cử tri phường Bình Chuẩn đề nghị: Ngành chức năng kiểm tra xử lý việc Công ty TNHH nhựa Kỹ thuật SAKURA - chi nhánh Bình Dương, Công ty TNHH Hòa Đường, Công ty TNHH Hinh Nguyên Phong, Công ty Minh Đạt Phát, Công ty Hữu Kim, Cơ sở dệt sợi Phúc Thủ thuê đất trên địa bàn sư đoàn 7 Quân đoàn 4 xả bụi, mùi hôi ảnh hưởng sức khoẻ của người dân tại khu phố Bình Quới A.

Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời chung như sau:

Qua rà soát hồ sơ liên quan, đối chiếu các quy định pháp luật cho thấy thẩm quyền kiểm tra, xử lý về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị theo phản ánh của cử tri phường Bình Hòa, phường Bình Chuẩn thuộc Bộ tư lệnh Quân đoàn 4. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chuyển các nội dung phản ánh của cử tri đến Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 để xem xét kiểm tra, xử lý và yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp khắc phục, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh tại Công văn số 613/STNMT-TTr ngày 18/02/2020.

Qua làm việc, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 sẽ tổ chức kiểm tra đối với các Công ty và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục, báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trả lời cử tri trước ngày 30/3/2020.

38. Cử tri phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An đề nghị: Ngành chức năng lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba giao giữa đường vào cụm công nghiệp Bình Chuẩn và đường Mỹ Phước - Tân Vạn do hiện nay người dân lưu thông rất đông và nguy hiểm.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Hệ thống đèn tín hiệu tại giao lộ này Tổng Công ty Becamex IDC đã lắp đặt trong tháng 01/2020, hiện đang đưa vào vận hành, khai thác.

39. Cử tri phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An đề nghị: Ngành chức năng kiểm tra, xử lý một số nắp hố ga trong cụm công nghiệp Bình Chuẩn bị bể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhất là khu vực trường Tiểu học Bình Quới rất nguy hiểm cho học sinh. 

UBND thành phố Thuận An trả lời:

UBND thành phố đã chỉ đạo kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa các nắp hố ga trong Cụm công nghiệp Bình Chuẩn. Dự kiến việc sửa chữa hoàn thành vào ngày 22/02/2020.

40. Cử tri phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An phản ánh: Đường Tân Phước Khánh 09 giáp ranh giữa phường Bình Chuẩn và phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên đang thi công làm đường, đồng thời cho cử tri được biết các công trình của người dân tháo dỡ để thi công tuyến đường có được đền bù hay không.

UBND thị xã Tân Uyên trả lời:

Công trình Nâng cấp bê tông nhựa tuyến đường Tân Phước Khánh 09 do UBND thị xã Tân Uyên làm chủ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thị xã, không có chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mà vận động các hộ dân, doanh nghiệp hai bên tuyến đường tháo dỡ các công trình để bàn giao mặt bằng thi công.

Dự án được UBND thị xã phê duyệt kết quả đầu thầu thi công xây lắp theo Quyết định số 6174/QĐ-UBND ngày 08/10/2019. Hiện nay công trình đã thực hiện công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng đạt khoảng 85% (còn 09 hộ chưa đồng tình tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng, trong đó: thị xã Tân Uyên là 05 hộ, thị xã Thuận An là 04 hộ), tiến độ thi công khoảng 30% khối lượng công trình.

41. Cử tri phường An Phú, TP.Thuận An phản ánh: Hiện nay người dân đi khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế khi khám bệnh xong không được trả kết quả xét nghiệm, chỉ khi người bệnh yêu cầu thì mới được sao chụp kết quả gây khó khăn cho việc theo dõi và tái khám cho lần sau, đề nghị cơ quan y tế chỉ đạo trả kết quả bệnh án cho người bệnh để tiện việc theo dõi sức khỏe.

Sở Y tế trả lời:

Tại Khoản 2, Điều 3, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 có quy định nguyên tắc khám bệnh, chữa bệnh như sau: "Tôn trọng quyền của người bệnh; giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8, khoản 1 Điều 11 và khoản 4 Điều 59 của Luật này".

Khoản 1 Điều 59 Luật này quy định: "Hồ sơ bệnh án là tài liệu y học, y tế và pháp lý; mỗi người bệnh chỉ có một hồ sơ bệnh án trong mỗi lần khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh." và điểm a Khoản 3 Điều 59 cũng quy định: "Hồ sơ bệnh án được lưu trữ theo các cấp độ mật của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước".

Nhưng quyền của người bệnh cũng được quy định tại Khoản 1 Điều 11 của Luật này: " Được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.".

Vì vậy, việc cơ sở khám chữa bệnh lưu giữ hồ sơ bệnh án (bao gồm cả phim chụp, phiếu siêu âm, xét nghiệm...) là đúng quy định. Khi có yêu cầu bằng văn bản, lãnh đạo cơ sở khám, chữa bệnh sẽ xem xét, đồng ý cung cấp thông tin liên quan hồ sơ bệnh án, trong đó có phiếu kết quả xét nghiệm.

42. Cử tri phường An Phú, TP.Thuận An phản ánh: Hiện nay tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh khi đi khám bảo hiểm y tế kể cả khi nhập viện người dân phải tự mua các dụng cụ y tế với chi phí rất cao, được biết các vật tư y tế nằm trong danh mục được bảo hiểm đề nghị xem xét nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu thuốc để người dân an tâm khi sử dụng dịch vụ bảo hiểm y tế.

Sở Y tế trả lời:

Trong thời gian qua, tại nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) công lập đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là các thuốc đặc trị và một số vật tư y tế thiết yếu, bởi vì kết quả đấu thầu cũ đã hết không còn hiệu lực mà kết quả đấu thầu tập trung mới của tỉnh lại chưa có, nên các cơ sở KCB không thể mua được.

Để có kết quả đấu thầu, ngành Y tế phải thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập [Hiện nay, Thông tư này đã được thay thế bởi Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế (có hiệu lực từ ngày 01/10/2019)].

Từ năm 2018 về trước, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận việc ủy quyền cho Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh là bên mời thầu, BVĐK tỉnh xây dựng kế hoạch đấu thầu mua thuốc chữa bệnh, vắc xin, hóa chất, vật tư y tế cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh trình Sở Y tế thẩm định và Sở Y tế sẽ trình UBND tỉnh xin phê duyệt... nên kết quả đấu thầu tương đối nhanh.

Nhưng từ năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế phải có Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương (do UBND tỉnh ra Quyết định thành lập) và phải thực hiện theo các quy định của Thông tư số 11/2016/TT-BYT (và nay là Thông tư số 15/2019/TT-BYT). Theo đó, để có kết quả đấu thầu mua thuốc tập trung, Đơn vị mua thuốc tập trung phải thực hiện theo quy trình: Tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc, lập và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận khung với các nhà thầu được lựa chọn, công bố kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế, ký hợp đồng với các nhà thầu được lựa chọn... Quy trình này mất khá nhiều thời gian. Riêng việc thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương tại tỉnh Bình Dương cũng đã bị kéo dài do vấn đề tham mưu nhân sự lần đầu chưa phù hợp nên phải tham mưu lại. Do đó, đến ngày 15/7/2019, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 2028/QĐ-UBND về việc thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Dương.

Thực hiện theo quy trình nói trên, đến ngày 31/12/2019, Sở Y tế đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019 - 2021: Gói thầu số 2: Mua thuốc theo tên Biệt dược tại Quyết định số 1209/QĐ-SYT. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng với các Doanh nghiệp trúng thầu và mua thuốc biệt dược phục vụ công tác khám chữa bệnh. Đến ngày 14/02/2020, Sở Y tế đã phê duyệt tiếp kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019-2021: Gói thầu số 1: Mua thuốc theo tên Generic (đợt 1) tại Quyết định số 163/QĐ-SYT. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện nay đang tiếp tục ký hợp đồng với các Doanh nghiệp trúng thầu và tiến hành mua thuốc để đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh có thẻ BHYT.

Như vậy, sắp tới các cơ sở KCB công lập trong toàn tỉnh sẽ có đủ nguồn thuốc để phục vụ người bệnh có thẻ BHYT.

43. Cử tri phường An Phú, TP.Thuận An đề nghị: Bổ sung chế độ hỗ trợ tiền tết hàng năm cho cộng tác viên công tác xã hội xã, phường và cộng tác viên công tác trẻ em và bình đẳng giới ở các khu phố - ấp do hiện tại theo danh mục thì UBND tỉnh không chi cho các đối tượng này.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 78 cộng tác viên công tác xã hội cấp xã và 586 cộng tác viên công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu phố, ấp. Đội ngũ cộng tác viên này là những người hoạt động tự nguyện để hỗ trợ thực hiện các hoạt động bảo trợ, công tác xã hội và công tác trẻ em, bình đẳng giới trên địa bàn cấp xã, khu ấp (không thuộc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ xã, phường và người hoạt động không chuyên trách cấp xã hưởng lương, phụ cấp). Theo Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH ngày 24/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn, nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn; Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí đội ngũ cộng tác viên và chế độ phụ cấp cho cộng tác viên công tác xã hội cấp xã, mỗi cộng tác viên công tác xã hội cấp xã được hỗ trợ hàng tháng là 1,0 lần mức lương cơ sở và theo Nghị