Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước  12/10/2018  19/10/2018  
Chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết08/10/2018  08/11/2018  
Ban hành Quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Nghị quyết05/10/2018  05/11/2018  
Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết04/10/2018  04/11/2018  
Ban hành quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định28/09/2018  28/10/2018  
Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định24/09/2018  24/10/2018  
Ban hành quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định24/09/2018  24/10/2018  
Ban hành Bảng đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định20/09/2018  20/10/2018  
Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định12/09/2018  11/10/2018  
Bãi bỏ, hợp nhất, điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh ngành Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương Nghị quyết04/09/2018  04/10/2018  
Chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương Nghị quyết30/08/2018  30/09/2018  
Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện Nghị quyết23/08/2018  22/09/2018  
Ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và tiêu chí phân loại ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định22/08/2018  21/09/2018  
Xây dựng chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện Đề án theo Quyết định số 711-QĐ/TU Nghị quyết21/08/2018  21/09/2018  
Quy định trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định16/08/2018  15/09/2018