Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 400
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
19/2019/QĐ-UBND10/05/2019

​Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
28/2019/QĐ-UBND04/05/2019

​Quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
36/2019/QĐ-UBND05/04/2019

​Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
407/2019/QĐ-UBND05/04/2019

​Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
509/NQ-HĐND 03/04/2019

​Điều chỉnh Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Văn bản đang có hiệu lực
 
608/NQ-HĐND03/04/2019

​Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Văn bản đang có hiệu lực
 
7 07/NQ-HĐND03/04/2019

​Quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

Văn bản đang có hiệu lực
 
8 06/NQ-HĐND03/04/2019

​Bãi bỏ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND9 ngày 12/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư công

Văn bản đang có hiệu lực
 
95/2019/QĐ-UBND18/03/2019

​Ban hành giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
104/2019/QĐ-UBND11/03/2019

​Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
113/2019/QĐ-UBND18/02/2019

​Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1202/2019/QĐ-UBND18/02/2019

​Quy định thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; quy mô diện tích và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực