Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - Nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Dương luôn duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao và đô thị hoá nhanh. Để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, nhiều chế độ, chính sách nhằm duy trì và ổn định nguồn nhân lực, thu hút người có trình độ, năng lực vào làm việc trong khu vực công đã được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc, học tập để nâng cao trình độ, phát triển nghề nghiệp, gắn bó lâu dài với địa phương.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.


 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc Điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

 
 

​TTĐT - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2019 và thay thế Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND8 ngày 21/7/2015 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.

 
 

​TTĐT - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND quy định hỗ trợ đối với công chức được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND7 ngày 07/4/2009 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn thư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND quy định một số khoản đóng góp, chế độ giảm một phần chi phí cai nghiện đối với người cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng; chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

 
 

TTĐT - ​HĐND vừa ban hành Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một số quy định trong các Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến các xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tình Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trơ đối với cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019 và thay thế Nghị quyết số 60/2011/NQ-HĐND8 ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Bình Dương khóa VIII, Kỳ họp thứ 3 về việc hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND về quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước tại tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND7 ngày 16/7/ 2010 của HĐND tỉnh Bình Dương và có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.​