Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND về Quy chế sử dụng và quyết toán nguồn vốn huy động khác thực hiện các Chư​ơng trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2018.​​​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND quy định phân cấp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn​ tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2018.​

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018 và thay thế Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND về quy định tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉn​​h Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 và thay thế Quyết định số 209/1999/QĐ.UB ngày 18/11/1999 của UBND tỉnh.​

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 20/03/2013 của UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2018.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018 và thay thế Quyết định số 112/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 của UBND tỉnh.  

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2018 và thay thế Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2018 và thay thế Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND quy định việc chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này thay thế Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của UBND tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/8/2018.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018.​

 
 
 
 
Thư mời họp của UBND