Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2021 và thay thế Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp giữa chủ đầu tư và chủ quản lý, sử dụng từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến giai đoạn kết thúc xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị Quyết số 36/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện số chỉ tiêu biên chế trong đơn vị sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X thông qua bằng hình thức lấy phiếu biểu quyết của đại biểu HĐND tỉnh, có hiệu lực kể từ ngày 29/9/2021.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2021.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh quy định tại khoản 7 Điều 17  Luật Đầu tư công năm 2019. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 10/9/2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.​

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết quy định về việc hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 10/9/2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết về mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội và chính sách bảo trợ xã hội cho một số đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 10/9/2021, có hiệu lực kể từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh.​

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết về chế độ hỗ trợ công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021 và thay thế Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND8 ngày 24/7/2014 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND8 ngày 21/7/2015 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế cho cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​