Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

​​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. 

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và Hội có tính đặc thù của tỉnh Bình Dương năm 2020. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động sáng kiến có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.​

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. ​

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù và chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động, cơ sở trợ giúp xã hội công lập, Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Tổ quản trang cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


 
 

TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghi quyết quy định chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương.


 
 

TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. ​

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020.

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Dương được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.​