Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/03/2023.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập ban hành kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/2/2023.

 
 

TTĐT - ​Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN (gọi tắt là Thông tư) quy định một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của m​​ột số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02​/202​3/QĐ-UBND q​uy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023.

 
 

TTĐT - Sáng 19-01, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Thường trực HĐND tỉnh khóa X tổ chức Phiên họp lần thứ 15. Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp.

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND về việc phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành, điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc và danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2023 và thay thế Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND quy định về phí thư viện trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X - Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.​

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khoá X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2022 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND quy định các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với Đại đội Dân quân thường trực cấp tỉnh.​