Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc Quy định Danh mục tài sản cố định đặc thù và Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. ​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


 

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020. ​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc quản lý, cấp phép khai thác đất san lấp khi cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/10/2020.​

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm  Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và bãi bỏ Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 
 

​TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Quỹ). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10 /2020 và bãi bỏ Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương và Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyế​t định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2020.​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh​ ban hành Quyết định quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2020. ​