Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 về giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019 và thay thế Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019 và thay thế Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND quy định thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; qu​​y mô diện tích và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2019 và thay thế Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014, Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 26/11/2014.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dư​​ơng. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2019 và thay thế Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT- ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa tán​g trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2019 và thay thế Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 của UBND tỉnh.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừ​​a ban hành Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​ Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quy​ết định số 34/2018/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Quyết định​ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.​ Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.​