Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừ​​a ban hành Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​ Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quy​ết định số 34/2018/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Quyết định​ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.​ Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Q​uyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.​

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan của HĐ​ND, UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh Bình Dương năm 2019.​

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉn​h Bình Dương vừa ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND về Quy chế sử dụng và quyết toán nguồn vốn huy động khác thực hiện các Chư​ơng trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2018.​​​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND quy định phân cấp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn​ tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2018.​