Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2020.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ do UBND tỉnh Bình Dương ban hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi h​​ành kể từ ngày 15/3/2020.​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2020 và thay thế Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Bình Dương.​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/3/2020.​

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định quy định giá dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2020.

 
 

TTĐT - UBND vừa ban hành Quyết định bổ sung Điều 1 của Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2020.

 
 

​​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. 

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và Hội có tính đặc thù của tỉnh Bình Dương năm 2020. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động sáng kiến có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.​