Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2019.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh Bình Dương quy định bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, vạt góc giao lộ các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và đường Mỹ Phước-Tân Vạn, tỉnh Bình Dương. Quyết định này​ có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2019 và thay thế Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 16/09/2014 của UBND tỉnh.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với​ nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2019.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6​/2019.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/​​4/2019 và thay thế Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008 củ​a UBND tỉnh.​

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2019 và thay thế các Quyết định: Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015; Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 và Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh Bình Dương.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết đị​​nh về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 về giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019 và thay thế Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019 và thay thế Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh.​