Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/6/2020 và thay thế Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Bình Dương quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Công văn về việc áp dụng và đính chính Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn 02 thành phố và 04 phường được thành lập theo Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu "Nghệ nhân tỉnh Bình Dương", "Thợ giỏi tỉnh Bình Dương", "Người có công đưa nghề mới về địa phương" trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Bình Dương. 

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc bãi bỏ văn bản pháp luật do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2020.​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 của UBND tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ đối với sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2020  ​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành văn bản về việc phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (gọi chung là Nghị quyết xử lý nợ).

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2020.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ do UBND tỉnh Bình Dương ban hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi h​​ành kể từ ngày 15/3/2020.​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2020 và thay thế Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Bình Dương.​