Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định 28/2023/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/ 2023 và thay thế Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quy chế tạm thời hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh (Hệ thống).

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2023 và thay thế Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh.​

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/8/2023.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi điểm a, khoản 1, Điều 11 và các phụ lục kèm theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh quy định Đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu "Nghệ nhân tỉnh Bình Dương", "Thợ giỏi tỉnh Bình Dương", "Người có công đưa nghề mới về địa phương" (gọi tắt là Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2023. ​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND quy định việc báo cáo, cung cấp thông tin và thời gian báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2023.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND quy định chức danh, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động; mức khoán kinh phí,  hỗ trợ hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở cấp xã và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND về Quy định nội dung chi, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 21/7/2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023.​​

 
 

TTĐT - ​​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND về Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác Y tế trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 21/7/2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023.

 
 

​TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 21/7/2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023.