Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc Quy định khung giá để bán, cho thuê nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2021.​

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ​xây dựng dự thảo đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định đối tượng bảo trợ xã hội và mức chuẩn trợ giúp xã hội. 

 
 

TTĐT - UBND bãi bỏ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/6/2021.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương đang xây dựng dự thảo Nghị quyết đề nghị HĐND tỉnh xem xét, ban hành quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng 113 bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định, trình tự thực hiện việc xác định giá đất cụ thể.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan Nhà nước.​

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2021 và thay thế Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47/2015/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và chính sách bảo lưu đối với các hộ mới thoát nghèo, đến hết ngày 31/12/2021.​

 
 

​TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) thông qua ngày 16/3/2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.