Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với​ nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2019.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6​/2019.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/​​4/2019 và thay thế Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008 củ​a UBND tỉnh.​

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2019 và thay thế các Quyết định: Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015; Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 và Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh Bình Dương.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết đị​​nh về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 về giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019 và thay thế Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019 và thay thế Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND quy định thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; qu​​y mô diện tích và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2019 và thay thế Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014, Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 26/11/2014.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dư​​ơng. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2019 và thay thế Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT- ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa tán​g trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2019 và thay thế Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 của UBND tỉnh.​