Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018 và thay thế Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 05/03/2015 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND về việc quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/01/2018 và thay thế Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND quy định một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển Kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 và Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND quy định Bảng giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình, dự án đầu tư trong các khu công nghiệp. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

 
 
TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương (viết tắt là thẻ ABTC). Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017; thay thế Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 và Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh.
 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 sửa đổi một số điều của Quy định về tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ngành; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục, Ban thuộc sở, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2017.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2017 và thay thế Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh; bãi bỏ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh.