Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2022.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ sự nghiệp công Thống kê đất đai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2022.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2022 và thay thế Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2022.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị.​

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 17/NQ-HĐND về phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 15/7/2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.​

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 16/NQ-HĐND về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 – 2026. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 15/7/2022, có hiệu lực kể từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số 56/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh.​

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khoá X, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 15/7/2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

 
 

TTĐT - ​​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 15/7/2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.​

 
 

TTĐT - ​​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 15/7/2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.​