Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Quỹ). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10 /2020 và bãi bỏ Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương và Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyế​t định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2020.​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh​ ban hành Quyết định quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2020. ​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương đang xây dựng dự thảo Nghị quyết đề nghị HĐND tỉnh xem xét ban hành quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - HĐND ban hành Nghị quyết về việc Quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020.

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND8 ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh về việc thông qua số lượng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dự nguồn cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh ban hàn​h Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2020.​​

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT.746, ĐT.747B, ĐT.743 theo hình thức đối tác công tư (PPP). Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa IX thông qua ngày 17/7/2020 tại Kỳ họp thứ 15; có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2020.​

 
 

TTĐT - HĐND ban hành Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa IX thông qua ngày 17/7/2020 tại Kỳ họp thứ 15; có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020.​