Thông tin tuyên truyền - Cải cách hành chính
 

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2021.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương. ​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới; TTHC được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. ​

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/8/2021.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/8/2021.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC được sửa đổi, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành (TTHC) mới ban hành, TTHC được sửa đổi, TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp.​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.​