Thông tin tuyên truyền - Cải cách hành chính
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị khác tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2020.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2020.​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã  tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2020.​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/9/2020.​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/9/2020.​

 
 

TTĐT - ​UBND ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Bình Dương. Quyết định này có h​iệu lực thi hành kể từ ngày 03/9/2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/8/2020.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/9/2020.​​

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/9/2020.​​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/8/2020.​