Thông tin tuyên truyền - Cải cách hành chính
 

TTĐT - Sáng 08-7, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương (tầng 1, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương), Bảo hiểm xã hội Bình Dương phối hợp với Trung tâm Hành chính công triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

 
 

TTĐT - ​Sáng 19-5, tại Hà Nội, ông Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2019.​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ba​n hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định này có hiệu​ lực thi hành kể từ ngày 07/4/2020.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong các lĩnh vực công chứ​ng, lý lịch tư pháp, khiếu nại tố cáo, hộ tịch, hòa giải cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2020.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường, đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2020.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ba​​n hành Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/3/2020 và thay thế Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/3/2020 và thay thế các Quyết định số 1370/QĐ-UBND​ ngày 16/3/2018 và  Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh.​