Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP của Chính phủChương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP của Chính phủ

TTĐT -  UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Kế hoạch đã cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết 100/NQ-CP của Chính phủ đến các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng quy mô nền kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của người dân. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, “Thành phố thông minh” nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, giảm chi phí xã hội và sử dụng tài nguyên hợp lý, đồng thời cải thiện sự giao tiếp, tương tác giữa người dân và chính quyền.

Kế hoạch xây dựng các giải pháp cụ thể thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong Chương trình hành động này và chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động này, đồng thời cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của kế hoạch hàng năm nhằm đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 100/NQ-CP.

Ngoài những nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động này, các sở, ban, ngành căn cứ các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 100/NQ-CP do các Bộ, ngành Trung ương ban hành để chủ động xây dựng các kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan truyền thông đại chúng có chuyên mục tuyên truyên về nội dung Nghị quyết 100/NQ-CP và Chương trình hành động này.

2/7/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Chương trình hành động, thực hiện, Nghị quyết số 100/NQ-CP, Chính phủ, nhiệm kỳ 2016-2021371-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-100-nq-cp-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.45
121000
54,450
Kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệmKết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệm

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) với Trục liên thông văn bản quốc gia ​trong giai đoạn thử nghiệm.

​Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Cục Bưu điện Trung ương - Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, khẩn trương triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông phần mềm QLVB&ĐH của tỉnh với Trục liên thông văn bản quốc gia theo hướng dẫn tại Công văn số 10143/VPCP-KSTT ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/12/2018.

Văn bản ​​

12/13/2018 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKết nối, liên thông, phần mềm, văn bản, điều hành, trục, quốc gia, thử nghiệm293-ket-noi-lien-thong-phan-mem-quan-ly-van-ban-va-dieu-hanh-voi-truc-lien-thong-van-ban-quoc-gia-trong-giai-doan-thu-nghieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
157.00
121,000
0.00
121000
18,997,000
Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyếnTổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến

​​

TTĐT - Để tạo cơ sở cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện chế độ chính sách kịp thời, công bằng, chính xác, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 599/KH-UBND về việc “Tổ chức thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến”.

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cơ quan quân sự địa phương các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2015 của Liên bộ: Bộ Quốc phòng- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể; quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, đúng đối tượng, công bằng, công khai.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố, các xã phường, thị trấn, kịp thời tham mưu cho UBND cùng cấp kiện toàn Ban Chỉ đạo 24, hội đồng chính sách. Trong đó, cấp tỉnh xong trước ngày 20/3/2016, cấp huyện, thị, thành phố và cấp xã xong trước 30/3/2016.

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng trong 6 tháng đầu năm 2016.

Thời gian hướng dẫn đối tượng kê khai lập hồ sơ, tiếp nhận và đề nghị các cấp giải quyết, chi trả chế độ trợ cấp một lần như sau:

Giai đoạn 1: Quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đến tháng 7/2016 cơ bản lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách cho nhóm đối tượng có đủ hồ sơ để làm căn cứ xét duyệt. Cuối tháng 10/2016 tổ chức họp Ban Chỉ đạo 24 tỉnh để rút kinh nghiệm;

Giai đoạn 2: Từ tháng 11/2016 đến tháng 6/2017, phấn đấu cơ bản giải quyết cho các đối tượng còn lại. Cuối tháng 8/2017 tổ chức họp Ban Chỉ đạo 24 tỉnh;

Giai đoạn 3: Từ tháng 9/2017 đến tháng 11/2017, phấn đấu cơ bản lập hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền giải quyết chế độ, chính sách cho nhóm đối tượng khó khăn phải tiến hành xác minh; đồng thòi lập danh sách xin ý kiến cấp trên chỉ đạo.

Dự kiến tổng kết thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở huyện, thị xã, thành phố vào tháng 11/2017 và cấp tỉnh cuối tháng 12/2017.

​​
3/11/2016 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchế độ chính sách, dân công hỏa tuyến, tỉnh Bình Dương671-to-chuc-thuc-hien-che-do-chinh-sach-doi-voi-dan-cong-hoa-tuyenThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Triển lãm Doanh nghiệp Khoa học - Công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2017Triển lãm Doanh nghiệp Khoa học - Công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2017

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ về việc tổ chức Triển​ lãm Doanh nghiệp Khoa học – Công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2017.

Theo đó, Triển lãm tổ chức từ ngày 25/11 đến 27/11/2017 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật cao, điện, điện tử; doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ; các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các Trung tâm…

Triển lãm dự kiến có 30 - 40 gian hàng, chia thành 02 khu vực: các doanh nghiệp công nghệ và những ý tưởng đổi mới sáng tạo.

Sở Công Thương phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương  và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, chỉ định thầu đơn vị tổ chức triển lãm và triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang thông tin điện tử; giám sát công tác chuẩn bị, thực hiện chi đáo lễ khai mạc và bế mạc.​

11/8/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkhoa học,  công nghệ,  triển lãm362-trien-lam-doanh-nghiep-khoa-hoc-cong-nghe-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
221.00
121,000
0.40
121000
26,789,400
Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện WTA Bình Dương 2018Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện WTA Bình Dương 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa b​​an hành văn bản về việc đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện WTA Bình Dương 2018.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương trong tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự kiện trên để thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, quảng bá hình ảnh của Bình Dương, trong đó chú trọng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc Bình Dương chính thức gia nhập WTA và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập WTA, qua đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong tỉnh đối với sự kiện quan trọng này, tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền Website quảng bá các sự kiện WTA Bình Dương 2018: http://binhduong.wtanet.org để cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết truy cập.

UBND các huyện, thị xã tham gia phát động nếp sống văn minh đô thị trước, trong và sau sự kiện trên.

Văn bản ​

10/9/2018 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtwTA721-day-manh-tuyen-truyen-cac-su-kien-wta-binh-duong-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
206.00
121,000
0.00
121000
24,926,000
Chương trình làm việc những tháng cuối năm 2017 của UBND tỉnhChương trình làm việc những tháng cuối năm 2017 của UBND tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về Chương trình làm việc những tháng cuối năm 2017.

​Theo đó, trong Quý III, UBND tỉnh sẽ họp thông qua 03 báo cáo, 03 quy hoạch; thông qua Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2017 – 2020; tình hình chuẩn bị khai giảng năm học 2017 – 2018; làm việc với UBND các huyện, thị xã và thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2017; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND.

Trong Quý IV, UBND tỉnh sẽ thông qua 03 báo cáo, 01 chính sách, 11 nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017; làm việc với UBND các huyện, thị xã và thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2017; thông qua Chương trình làm việc năm 2018 của UBND tỉnh, chính sách phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn giai đoạn 2017 – 2020, kế hoạch điều hoà đầu tư công năm 2017, quy định về kiểm soát vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên cạn, xây dựng Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2018, Quy hoạch xuất bản, in và phát hành giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030.

7/1/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình làm việc6-chuong-trinh-lam-viec-nhung-thang-cuoi-nam-2017-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về công tác dân vậnThực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về công tác dân vận

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc triển khai Chương trình 29-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về công tác dân vận.

​Theo đó, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, triển khai các chủ trương, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhà nước về công tác dân vận đến từng cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tập trung nghiên cứu đưa nội dung và các giải pháp thực hiện công tác dân vận vào trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ X và nghị quyết của từng đơn vị, địa phương; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước thông qua việc thực hiện hiệu quả các quy chế dân chủ ở các loại hình cơ cở; công tác cải cách thủ tục hành chính …; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, dân tộc; thường xuyên giữ mối liên hệ với đồng bào dân tộc, tổ chức tôn giáo để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của họ; quan tâm, coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ chuyên trách thực hiện công tác dân vận.

11/1/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcông tác dân vận918-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dang-toan-quoc-lan-thu-xii-va-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-x-ve-cong-tac-dan-vaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
304.00
121,000
0.50
121000
36,844,500
Tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng CSDLQG về dân cư; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác thông tin về dân cư nhằm tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, sự ủng hộ tích cực của nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng CSDLQG về dân cư. Bên cạnh đó, UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án; tiến hành rà soát, chỉnh sửa các văn bản liên quan đến công tác quản lý dân cư phục vụ ứng dụng hệ thống CSDLQG về dân cư thống nhất, hiệu quả, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; tổng hợp tình hình, kết quả triển khai, khó khăn, vướng mắc, rút ra nguyên nhân, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian xây dựng CSDLQG về dân cư trên địa bàn tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

10/31/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcơ sở dữ liệu,  dân cư283-tang-cuong-phoi-hop-trien-khai-xay-dung-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
285.00
121,000
0.50
121000
34,545,500
Tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016" đến năm 2021Tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016" đến năm 2021

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ tiếp tục thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là đảm bảo 90% nhân dân tại các địa bàn trọng điểm của tỉnh được phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật gắn trực tiếp đến cuộc sống của người dân; phấn đấu 100% cán bộ, công chức thuộc chính quyền và làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) được trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, GDPL; giảm từ 10-15% số người vi phạm pháp luật và số vụ việc vi phạm pháp luật; đảm bảo 100% các tài liệu biên soạn phục vụ triển khai Đ án được đăng tải công khai trên mạng Internet

Kế hoạch được triển khai đến nhân dân tại các địa bàn trọng điểm; cán bộ, công chức và người làm công tác phổ biến, GDPL; các doanh nghiệp, cơ sơ sản xuất, kinh doanh đóng trên các địa bàn trọng điểm; các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao; đối tượng có trình độ nhận thức, văn hóa hạn chế trên địa bàn trọng điểm.

Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có địa bàn trọng điểm tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu công tác phổ biến, GDPL giai đoạn 2017-2021 trong quý I/2018; hàng năm lựa chọn, mở rộng phạm vi địa bàn trọng điểm thực hiện Đề án; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, GDPL, trợ giúp pháp lý cho cán bộ và nhân dân tại địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi Đề án; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật... ; tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, phổ biến GDPL; hàng năm tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

10/31/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphổ biến giáo dục pháp luật,  địa bàn trọng điểm988-tiep-tuc-thuc-hien-de-an-tang-cuong-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tai-mot-so-dia-ban-trong-diem-ve-vi-pham-phap-luat-giai-doan-2012-2016-den-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
440.00
121,000
0.50
121000
53,300,500
Cải thiện Chỉ số Đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020Cải thiện Chỉ số Đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải thiện Chỉ số Đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 theo yêu cầu Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 là góp phần cùng cả nước đạt Ch số Đổi mới sáng tạo trung bình ASEAN5 (gồm 5 nước: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Indonesia). Cụ thể: Nhóm ch tiêu về Thể chế đạt tối thiểu 55 điểm; Nguồn nhân lực và nghiên cứu đạt tối thiểu 31 điểm; Cơ sở hạ tng đạt tối thiểu 43 điểm; Trình độ phát triển của thị trường đạt tối thiểu 51 điểm; Trình độ phát trin kinh doanh đạt tối thiểu 35 điểm; Sản phẩm kiến thức và công nghệ đạt tối thiểu 33 điểm; Sn phẩm sáng tạo đạt tối thiểu 35 điểm.

Bên cạnh đó, tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, "Thành phố thông minh".

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng quý và hàng năm trước ngày 01 tháng 12 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

8/11/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChỉ số đổi mới sáng tạo, chỉ thị, ASEAN5994-cai-thien-chi-so-doi-moi-sang-tao-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
259.00
121,000
0.40
121000
31,387,399
Chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2017 Chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2017

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2017.

​Theo đó, chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2017 là 7.314 tỷ 318 triệu đồng, tăng 157 tỷ 912 triệu đồng so với Kế hoạch đầu năm 2017. Trong đó, vốn Trung ương hỗ trợ (vốn ODA) là 1.156 tỷ 406 triệu đồng, bố trí cho 02 dự án; vốn tỉnh quản lý và bố trí là 4.915 tỷ 220 triệu đồng để thực hiện 161 dự án, chuẩn bị đầu tư 41 dự án; vốn Xổ số kiến thiết bố trí 1.200 tỷ đồng cho 92 dự án; vốn tỉnh hỗ trợ cho ngân sách cấp huyện 515 tỷ 731 triệu cho 75 dự án; vốn phân cấp theo tiêu chí (huyện, thị xã, thành phố bố trí)  là 1.242 tỷ 692 triệu đồng.​

8/10/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđầu tư công, vốn ODA, vốn ngân sách619-chi-tieu-ke-hoach-dieu-chinh-dau-tu-cong-nam-2017Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
173.00
121,000
0.25
121000
20,963,250
 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thịvề việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội (NOXH).

Theo đó, giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu  xây dựng, sơ kết đánh giá nhu cầu về nhà ở và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển NOXH trên địa bàn; lập kế hoạch vốn hỗ trợ cho các Chương trình nhà ở theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tập trung đẩy mạnh việc triển khai các Chương trình NOXH; tăng cường công tác tuyên truyn, hướng dẫn các quy định của pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình phát triển NOXH trên địa bàn

Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đưa các chỉ tiêu về phát triển NOXH vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm; tham mưu UBND tỉnh b trí nguồn lực đầu tư cơ s hạ tầng thiết yếu trong và ngoài các dự án NOXH; sử dụng ngun tin thu được do các chủ đầu tư nộp từ quỹ đất ở 20% trong các dự án phát trin nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị dành để xây dựng NOXH.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Dương, Tổng công ty Becamex IDC cùng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.


8/9/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnhà ở xã hội, nhà ở công nhân, thu nhập thấp228--trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-03-ct-ttg-ve-viec-day-manh-phat-trien-nha-o-xa-hoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
319.00
121,000
0.40
121000
38,647,400
Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6

TTĐT - Nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tham gia phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” năm 2016.


Theo đó, Bình Dương sẽ tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” vào ngày 26/6/2016 tại Sân vận động TX.Dĩ An (khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, TX.Dĩ An). Lễ phát động sẽ được tường thuật trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Ngoài ra, từ ngày 01/6 đến 20/6/2016, phát động Cuộc thi tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống ma túy; Cuộc thi sáng tác tranh về phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên các cấp học. Treo cờ phướn, pano, băng rôn tuyên truyền về phòng, chống ma túy. Phát tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, ma túy các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy…


Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên diễu hành hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” năm 2015

Công an tỉnh xây dựng chương trình tổng quát Lễ ra quân; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương để đưa tin phát sóng trực tiếp. Tham mưu bài phát biểu khai mạc buổi lễ của đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh. Huy động lực lượng đoàn viên Công an tỉnh và 09 huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng lực lượng đoàn thanh niên của tỉnh và các huyện, thị, thành phố tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, các giao lộ, khu vực đông dân cư,… ngay sau Lễ ra quân.

Tỉnh Đoàn huy động 700 đoàn viên, thanh niên tham gia khối đông, bố trí đoàn viên thanh niên diễu hành bằng xe mô tô có gắn cờ phướn tuyên truyền.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phát động Cuộc thi tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống ma túy với hình thức qua đĩa CD. Xây dựng tiêu chí để phối hợp Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn thanh niên chấm điểm tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống ma túy xuất sắc nhất để chọn biểu diễn tại buổi lễ; chuẩn bị phần thưởng để trao giải tại Lễ ra quân.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phát động Cuộc thi sáng tác tranh về tác hại của ma túy và công tác phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn tỉnh. Tổ chức chấm điểm, chuẩn bị phần thưởng để trao giải cho tranh vẽ đẹp, ý nghĩa nhất tại Lễ ra quân.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương truyền hình trực tiếp Lễ ra quân. Tuyên truyền, đưa tin, bài về đợt cao điểm phòng, chống ma túy; Lễ ra quân hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” - 26/6/2016. Thực hiện tiêu điểm và phóng sự về công tác phòng, chống ma túy.

Báo Bình Dương phối hợp với Phòng PX15 (Công an tỉnh) thực hiện chuyên trang về công tác phòng, chống ma túy phát hành vào ngày 26/6/2016.


6/3/2016 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếthưởng ứng, ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6, lễ ra quân, hoạt động tuyên truyền, tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy994-ke-hoach-to-chuc-huong-ung-ngay-toan-dan-phong-chong-ma-tuy-26-Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bảnvề việc  báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là các đơn vị) tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của đơn vị; trong đó, đánh giá kết quả của ngành, địa phương mình trong việc triển khai Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 10/01/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đánh giá những việc làm được và chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của đơn vị. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh các vấn đề, nội dung cần kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Song song đó, các đơn vị được giao nhiệm vụ làm đầu mối, phối hợp các ngành liên quan đánh giá và chịu trách nhiệm báo cáo những nhiệm vụ mang tính chất liên sở, ngành.

Các đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất vào ngày 11/6/2018; đồng thời gửi mail báo cáo về các địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn; binhduong@gso.gov.vn; tonghopshk@binhduong.gov.vn.

5/15/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết213-bao-cao-cong-tac-6-thang-dau-nam-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
300.00
121,000
0.00
121000
36,300,000
Huy động lực lượng tham quan Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tỉnh Bình Dương năm 2016Huy động lực lượng tham quan Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tỉnh Bình Dương năm 2016

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Công văn số 1669/UBND-VX về việc huy động lực lượng tham quan Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tỉnh Bình Dương năm 2016 (Triển lãm).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thông báo và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân đến tham quan Triển lãm. Danh sách và thời gian tham quan Triển lãm gửi về Sở Thông tin và Truyền thông - Thường trực Ban Tổ chức Triển lãm trước ngày 02/6/2016 để sắp xếp, điều phối và hướng dẫn cho phù hợp.

Triển lãm do UBND tỉnh Bình Dương phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức từ ngày 07/6/2016 đến ngày 11/6/2016 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (số 05, đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một). Triển lãm nhằm mục đích thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

6/1/2016 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, huy động lực lượng, Triển lãm, bản đồ, tư liệu, Hoàng Sa, Trường Sa, khẳng định chủ quyền, biển đảo995-huy-dong-luc-luong-tham-quan-trien-lam-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-nhung-bang-chung-lich-su-va-phap-ly-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình DươngDanh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Danh mục​ tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Theo đó, Danh mục tài sản mua sắm tập trung gồm: Máy tính các loại (máy chủ, bộ máy tính để bàn, kể cả bộ lưu điện và bàn ghế để máy vi tính), máy tính xách tay, máy in, máy photocopy, máy scan và các thiết bị tương đương; trang thiết bị thuộc các đề án, dự án sử dụng nguồn vốn thưòng xuyên của ngành giáo dục được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bàn, ghế học sinh các cấp học; thiết bị đồ chơi ngoài tri các loại.

Nguồn kinh phí thực hiện mua sắm tập trung được cơ quan, người có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA…

Đơn vị mua sắm tập trung tập hợp nhu cầu, lập kế hoạch lựa chọn nhà ​thầu cung cấp tài sản; tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; ký thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản, phát hành tài liệu mô tả chi tiết các tài sản được lựa chọn; quy định mẫu hợp đồng mua sắm làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký hợp đồng.

Song song đó, UBND tỉnh đã ban hành danh mục 101 trang thiết bị y tế nhỏ lẻ, thông thường, rẻ tiền, mau hư hỏng không áp dụng mua sắm tập trung.

4/10/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtmua sắm tập trung774-danh-muc-tai-san-mua-sam-tap-trung-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
314.00
121,000
0.30
121000
38,030,300
Thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm đảm bảo tốt quá trình lưu trữ, thuận lợi cho công tác cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường (TNMT) và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 431/KH-UBNDvề việc thu thập dữ liệu TNMT năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện các đề tài, dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước có trách nhiệm giao nộp dữ liệu cho các cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về TNMT theo quy định của pháp luật.

Đối tượng thu thập ở cấp tỉnh gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH Một thành viên, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương; ở cấp huyện gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Nội vụ, UBND các xã, phường, thị trấn.

Nội dung thu thập gồm các dữ liệu về đất đai, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, đo đạc và bản đồ; kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về TNMT đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; hồ sơ, kết quả của các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về TNMT; các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Bộ TNMT, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành về lĩnh vực TNMT…

Thời gian giao nộp trong vòng 03 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán đối với hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản; không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày công việc kết thúc đối với hồ sơ, tài liệu thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; sau 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt đối với báo cáo địa chất; trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày công việc kết thúc đối với các loại hồ sơ, tài liệu còn khác.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu giữ lại hồ sơ, tài liệu đã đến hạn giao nộp thì phải được người đứng đầu cơ quan đồng ý và phải lập danh mục hồ sơ, tài liệu giữ lại gửi cho Sở TNMT (đối với cấp tỉnh) và Phòng TNMT (đối với cấp huyện). Thời gian giữ lại hồ sơ, tài liệu không quá 02 năm, kể từ ngày đến hạn giao nộp.

3/3/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, thu thập, dữ liệu, tài nguyên và môi trường, năm 2017707-thu-thap-du-lieu-tai-nguyen-va-moi-truong-nam-2017-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình DươngHỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025" trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Đề án).​​​​

Theo đó, mục tiêu của Đề án là phấn đấu đạt 100% cán bộ làm công tác dân tộc và cán bộ làm công tác liên quan đến bình đẳng giới ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; 80% số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới; 100% học sinh các cấp, sinh viên người dân tộc thiểu số được tuyên truyền kỹ năng sống về giới và bình đẳng giới với nội dung và thời lượng phù hợp với lứa tuổi; 30-50% các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống xây dựng mô hình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Đề án được triển khai đến các xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố cho đồng bào các dân tộc thiểu số, người có uy tín, cán bộ ấp, khu phố và các tổ chức đoàn thể ở ấp, khu phố; cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào điều kiện và tình hình cụ thể của địa phương  để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện theo giai đoạn và từng năm; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới bằng nhiều hình thức phù hợp với ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán địa phương nhằm chuyển biến nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, người có uy tín ở địa bàn có người dân tộc thiểu số sinh sống.​

5/7/2018 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết783-ho-tro-hoat-dong-binh-dang-gioi-vung-dan-toc-thieu-so-giai-doan-2018-2025-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
463.00
121,000
0.40
121000
56,071,400
Tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019Tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.​

Theo đó, các sở, ban, ngành phối hợp với các Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh¸ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Bình Dương, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trước, trong và sau Tết; tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; bảo vệ sức khỏe nhân dân; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thông tin truyền thông; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; đảm bảo ổn định thị trường hàng hóa, cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết.

Các đơn vị nâng cao trách nhiệm, phối hợp thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị; báo cáo tình hình Tết cho UBND tỉnh (riêng đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một báo cáo đầy đủ tình hình các nội dung liên quan đến việc chuẩn bị đón Tết trên địa bàn), đồng thời gửi tập tin điện tử vào địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn; cụ thể như sau: Gửi lịch trực cơ quan và báo cáo tình hình trước Tết vào sáng ngày 01/02/2019; gửi đánh giá những việc làm được, chưa làm được và phân tích rõ các nguyên nhân hạn chế theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đối với các vấn đề phát sinh đột xuất, các đơn vị khẩn trương báo cáo nhanh qua đường hỏa tốc (fax: 3822174, email: tonghopvpub@binhduong.gov.vn) hoặc điện thoại liên lạc (cơ quan: 3822200, 3827894, Chánh Văn phòng UBND tỉnh: 0913.951.042, Trưởng phòng Tổng hợp – Văn phòng UBND tỉnh: 0913.667.090).​

​Chỉ thị​

1/9/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán, Kỷ Hợi 870-to-chuc-cac-hoat-dong-le-ky-niem-tet-nguyen-dan-ky-hoi-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
334.00
121,000
0.00
121000
40,414,000
Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu năm 2019 đạt 100% các Trung tâm dữ liệu được xây dựng hoàn thiện phục vụ việc triển khai Chính quyền điện tử, các ứng dụng dùng chung của tỉnh; 100% các sở, ban, ngành trong Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh triển khai đồng bộ phần mềm quản lý văn bản tập trung; 100% UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh triển khai phần mềm một cửa điện tử tập trung; bước đầu xây dựng và đưa vào sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh, tiếp tục thực hiện số hóa cơ sở dữ liệu ngành Tài nguyên và Môi trường, từng bước hoàn thiện và đưa vào khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp; 100% các văn bản không mật trình UBND tỉnh dưới dạng điện tử, 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử và 80% văn bản phát hành được ký, xác thực bằng chữ ký số; thay thế 30% các cuộc họp, hội nghị theo phương thức truyền thống bằng các cuộc họp, hội nghị trực tuyến để tiết kiệm chi phí tổ chức, thời gian và nhân lực…

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước thông qua triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh; nâng cấp, vận hành ổn định, hiệu quả các phần mềm dùng chung; tăng cường ứng dụng CNTT trong quá trình tác nghiệp của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh áp dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước; quy hoạch, phát triển tổng thể IPv6 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, triển khai ứng dụng IPv6 trong các cơ quan, đơn vị nhà nước; triển khai hệ thống thông tin phục vụ cứu hộ cứu nạn… Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và công dân thông qua hoàn thiện hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công; triển khai đường dây nóng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh… Xây dựng nguồn nhân lực ứng dụng CNTT thông qua kiện toàn các đơn vị chuyên trách, cán bộ chuyên trách CNTT trong cơ quan nhà nước nhằm đảm bảo nhân lực cho việc ứng dụng CNTT đạt hiệu quả; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng cơ bản, chuyên sâu về CNTT cho CBCCVC; kiện toàn Đội Ứng cứu sự cố An toàn thông tin mạng trong cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương… Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CNTT. Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng thông qua việc xác định cấp độ các hệ thống thông tin trọng điểm của tỉnh; nâng cao khả năng phòng chống, xử lý sự cố an toàn thông tin, mã độc, tấn công mạng có chủ đích trong các hệ thống CNTT của cơ quan nhà nước…

Kế hoạch​ ​

1/9/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtỨng dụng, công nghệ thông tin, cơ quan, nhà nước 437-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-cac-co-quan-nha-nuoc-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
583.00
121,000
0.00
121000
70,543,000
Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc lập và công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018.

​Theo đó, có 02 tổ chức giám định tư pháp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương là Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Dương và Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Dương; 87 cá nhân là giám định viên tư pháp thuộc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị.

Quyết định ​

1/14/2019 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcá nhân, tổ chức, giám định, tư pháp103-danh-sach-ca-nhan-to-chuc-giam-dinh-tu-phap-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
105.00
121,000
0.00
121000
12,705,000
Tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2018Tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2018.

Theo đó, tổng chỉ tiêu hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Dương năm 2018 là 18.300 đơn vị máu. Trong đó, thành phố Thủ Dầu Một: 2.000 đơn vị máu, thị xã Thuận An: 2.100 đơn vị máu, thị xã Dĩ An: 2.100 đơn vị máu, thị xã Tân Uyên: 1.300 đơn vị máu, thị xã Bến Cát: 1.300 đơn vị m​áu, huyện Phú Giáo: 1.700 đơn vị máu, huyện Dầu Tiếng: 1.400 đơn vị máu, huyện Bắc Tân Uyên: 1.100 đơn vị máu, huyện Bàu Bàng: 1.100 đơn vị máu, Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng: 900 đơn vị máu và các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các đơn vị giáo dục: 3.300 đơn vị máu.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động và tiếp nhận máu; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc; tổ chức sơ kết, tổng kết và đề xuất tôn vinh, khen thưởng kịp thời…

1/17/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếthiến máu564-tang-cuong-cong-tac-van-dong-hien-mau-tinh-nguyen-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
266.00
121,000
0.40
121000
32,234,399
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 496/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PBGDPL; tăng cường hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp; đưa công tác (PBGDPL) hướng mạnh về cơ sở, đảm bảo quyền được thông tin tiếp cận pháp luật của nhân dân; triển khai thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các Chương trình, Đề án về PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003, Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011, Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017 và tổ chức triển khai thực hiện; đổi mới mạnh mẽ hình thức, phương thức, nội dung tuyên truyền, xây dựng các mô hình mới trong công tác PBGDPL; thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tư vấn pháp lý về thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân (trong và ngoài nước) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; hướng dẫn thực hiện Ngày Pháp luật 9/11/2017; tổ chức PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL; tăng cường công tác PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; xã hội hóa hoạt động PBGDPL; tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật; kiểm tra công tác PBGDPL…

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh hướng dẫn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện thường xuyên tăng cường và phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng trong triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành, doanh nghiệp Nhà nước chỉ đạo tổ chức pháp chế/cán bộ pháp chế; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp trực tiếp tham mưu cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, kịp thời ban hành trong quý I năm 2017 để triển khai thực hiện; định kỳ 06 tháng (chậm nhất 20/6), 01 năm (chậm nhất 20/11) báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).

3/3/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, phổ biến, giáo dục pháp luật, năm 2017, trên địa bàn tỉnh Bình Dương136-ke-hoach-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nam-2017-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Đổi tên Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh thành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình DươngĐổi tên Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh thành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Dương

TTĐT - Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh đã ban hànhQuyết định số 3298/QĐ-UBNDvề việc đổi tên Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh thành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Dương.


Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Dương là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tập hợp các tổ chức võ thuật cổ truyền và những người tự nguyện hoạt động võ thuật trên địa bàn tỉnh với mục đích phát triển phong trào, nâng cao chất lượng hoạt động các bộ môn võ cổ truyền, vì sự phát triển của ngành võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Dương. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng.


11/30/2016 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđổi tên, Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Dương, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Dương, võ thuật cổ truyền645-doi-ten-hoi-vo-thuat-co-truyen-tinh-thanh-lien-doan-vo-thuat-co-truyen-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.20
121000
24,200
Thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thônThực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

​Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện theo tinh thần hỗ trợ, ủng hộ doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn theo quy định hiện hành. Sở chuyên ngành căn cứ quy hoạch ngành được duyệt; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các quy hoạch và  nhu cầu phát triển thực tế tại địa phương, xây dựng các dự án phù hợp với danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 15/11/2018, đồng thời gửi dự án đến Sở chuyên ngành để được hỗ trợ, góp ý…

Văn bản ​

11/9/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết cơ chế, chính sách, khuyến khích, nông nghiệp, nông thôn814-thuc-hien-co-che-chinh-sach-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
193.00
121,000
0.00
121000
23,353,000
/PublishingImages/2018-11/KHUYENKHICHNONGNGHIEP.mp3
Chương trình làm việc năm 2019 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc năm 2019 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định về Chương trình làm việc năm 2019 của UBND tỉnh.

Theo đó, trong Quý I/2019, UBND tỉnh sẽ thông qua 04 báo cáo, 04 quy định, 02 quy chế và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trong Quý II/2019, UBND tỉnh sẽ thông qua 04 báo cáo, 03 quy định, 01 đề án, 01 chương trình, 28 nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp giữa năm 2019 và thay thế Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về tổ chức hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trong Quý III/2019, UBND tỉnh sẽ thông qua 04 báo cáo, 01 quy định, 01 quy chế; sửa đổi chế độ hỗ trợ sinh viên y dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng tỉnh Bình Dương; điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện; định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Dương; điều chỉnh Quy định Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương; thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 và Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ngành, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương chi cục, ban thuộc sở, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương; nghiệm thu Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019.

Trong Quý IV/2019, UBND tỉnh sẽ thông qua 05 đề án , 04 báo cáo, 02 kế hoạch, 01 chương trình, 15 nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp cuối năm 2019; Quy hoạch chi tiết Bến xe Bình Dương mới; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh về ban hành quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Hệ số điều chỉnh giá đất (K) để áp dụng trong năm 2020; tiêu chuẩn công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh và phê duyệt danh sách công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp tỉnh; Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện một cửa, một cửa liên thông; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2019.​

Quyết định ​​​

1/5/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, năm 2019, UBND tỉnh Bình Dương457-chuong-trinh-lam-viec-nam-2019-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
514.00
121,000
0.00
121000
62,194,000
/PublishingImages/2019-01/Tin 05 09.01.19.mp3
Phân loại đường để tính giá cước năm 2017Phân loại đường để tính giá cước năm 2017

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc phân l​oại đường để tính giá cước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Quyết định kèm theo bảng phân loại đường tính cước đường bộ trên 16 tuyến đường tỉnh, gồm: ĐT741, ĐT742, ĐT743a, ĐT743b, ĐT743c, ĐT744, ĐT746, ĐT747a, ĐT747b, ĐT748, ĐT749a, ĐT749b, ĐT750, ĐT741b, ĐT749c, ĐT749d.

Quyết định cũng phân loại các tuyến đường thuộc địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, thành phố Thủ Dầu Một có 86 tuyến, thị xã Dĩ An có 45 tuyến, thị xã Thuận An có 37 tuyến, thị xã Bến Cát có 11 tuyến, thị xã Tân Uyên có 21 tuyến, huyện Dầu Tiếng có 21 tuyến, huyện Bàu Bàng có 12 tuyến, huyện Bắc Tân Uyên có 10 tuyến, huyện Phú Giáo có 20 tuyến.

Tất cả các tuyến đường đều được lập bảng cụ thể điểm đầu, điểm cuối, chiều dài, loại đường (từ loại 1 đến loại 6).​​

8/3/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphân loại đường, tuyến đường, giá cước 2017678-phan-loai-duong-de-tinh-gia-cuoc-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
174.00
121,000
0.30
121000
21,090,300
Công nhận kết quả bầu chọn Trưởng, Phó cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Bình Dương năm 2016Công nhận kết quả bầu chọn Trưởng, Phó cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Bình Dương năm 2016

TTĐT - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Dương vừa ban hành Thông báo số 17/TB-HĐTĐKT về việc công nhận kết quả bầu chọn Trưởng, Phó cụm, khối thi đua thuộc tỉnh năm 2016.

Theo đó, công nhận kết quả bầu chọn Trưởng, Phó của 13 cụm, khối thi đua thuộc tỉnh năm 2016. Trưởng, Phó các cụm, khối thi đua có trách nhiệm phối hợp với các thành viên trong cụm, khối bổ sung, thống nhất quy chế và các tiêu chí thi đua, thang bảng điểm để bình xét thi đua cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng khối, cụm; đăng ký, ký kết giao ước thi đua theo quy định; tổ chức việc sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, kiểm tra, bầu chọn, suy tôn và đề nghị khen thưởng. Các đơn vị cụm trưởng, khối trưởng được sử dụng con dấu của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong cụm, khối thi đua.

Các đơn vị thành viên tham gia cụm, khối thi đua có trách nhiệm phối hợp với đơn vị cụm trưởng, khối trưởng để xây dựng quy chế thi đua; đăng ký, ký kết thi đua và báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua theo quy định.

Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua của các cụm, khối được phân công; Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi đôn đốc các cụm, khối thi đua thực hiện tốt việc thực hiện giao ước thi đua trong từng cụm, khối; kịp thời đề xuất khen thưởng để cổ vũ động viên các đơn vị, địa phương phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết quả bình bầu, suy tôn Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc các cụm, khối thi đua trong năm 2015 đã được UBND tỉnh ra quyết định tặng thưởng sẽ được trao tặng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của các cụm, khối thi đua.

Căn cứ Thông báo này, đề nghị Trưởng, Phó cụm, khối thi đua của tỉnh quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng, bổ sung các tiêu chí thi đua cho phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cụm, khối, góp phần đưa phong trào thi đua của tỉnh phát triển và đem lại hiệu quả thiết thực.

Danh sách Trưởng, Phó cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Bình Dương năm 2016

1. Cụm các thị xã, thành phố phía Nam: UBND thị xã Tân Uyên - Trưởng cụm; UBND thị xã Bến Cát - Phó Trưởng cụm;

2. Cụm các huyện phía Bắc: UBND huyện Bàu Bàng - Trưởng cụm; UBND huyện Bắc Tân Uyên - Phó Trưởng cụm;

3. Khối các sở, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế: Sở Công Thương - Trưởng khối; Sở Xây dựng - Phó Trưởng khối;

4. Khối các sở, ban, ngành tham mưu, tổng hợp: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh - Trưởng khối; Cục Hải quan Bình Dương - Phó Trưởng khối;

5. Khối các sở, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về văn hoá - xã hội: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng khối; Bảo hiểm xã hội tỉnh - Phó Trưởng khối;

6. Khối các cơ quan Nội chính: Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh - Trưởng khối; Sở Tư pháp - Phó Trưởng khối;

7. Khối các cơ quan Đảng: Ban Nội chính Tỉnh ủy - Trưởng khối; Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Phó Trưởng khối;

8. Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh - Trưởng khối; Hội Cựu chiến binh tỉnh - Phó Trưởng khối;

9. Khối các Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Khu công nghiệp Sóng Thần - Trưởng khối; Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp - Phó Trưởng khối;

10. Khối Công ty Bảo hiểm và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác: Công ty Bảo hiểm Dầu khí Bình Dương - Trưởng khối; Công ty Bảo hiểm Bưu điện Bình Dương - Phó Trưởng khối;

11. Khối các doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn tỉnh và doanh nghiệp thuộc ngành dọc: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa - Trưởng khối; Công ty Điện lực Bình Dương - Phó Trưởng khối;

12. Khối các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh: Công ty Cổ phần Lâm sản và Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương - Trưởng khối; Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp TNHH MTV - Phó Trưởng khối;

13. Khối các trường Đại học và Cao đẳng: Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Đồng An - Trưởng khối; Trường Đại học Thủ Dầu Một - Phó Trưởng khối.
6/1/2016 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthi đua, khen thưởng, Trưởng Phó cụm khối thi đua, tỉnh Bình Dương, quy chế thi đua, tiêu chí thi đua878-cong-nhan-ket-qua-bau-chon-truong-pho-cum-khoi-thi-dua-thuoc-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạTăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thịvề việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh; thẩm định các dự án đầu tư có nội dung liên quan về bức xạ; chủ trì, phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, các đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí dự toán kinh phí để mua sắm các trang thiết bị phục vụ quản lý và ứng phó sự cố bức xạ; thực hiện báo cáo công tác quản lý an toàn bức xạ của tỉnh gửi Bộ KHCN và UBND tỉnh.

Công an tỉnh tham gia, phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về vận chuyển, lưu giữ, sử dụng chất phóng xạ trên địa bàn tỉnh; tổ chức điều tra, xử lý các vi phạm; điều tra nguyên nhân sự cố bức xạ để xử lý, khắc phục và bảo đảm an ninh tại địa phương.

Sở Y tế chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh có sử dụng X-quang thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ; phối hợp thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các cơ sở vận hành thiết bị X-quang.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghiệp  Việt Nam – Singapore trong quá trình xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải lấy ý kiến của Sở KHCN và phối hợp thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn và an ninh nguồn phóng xạ.

Cục Hải quan Bình Dương chỉ đạo Chi cục Hải quan ưu tiên làm thủ tục thông quan vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân theo quy định; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, xuất, nhập khẩu chất phóng xạ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, chịu trách nhiệm trực tiếp về mọi hành vi vi phạm; kịp thời thông báo tới các cơ quan có thẩm quyền về sự cố mất an toàn, an ninh nguồn phóng xạ thuộc trách nhiệm quản lý; định kỳ hoặc khi có yêu cầu phải gửi báo cáo thực trạng an toàn theo quy định đến Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Sở KHCN.

​​ 

6/30/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtan toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ446-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-an-toan-buc-xa-va-an-ninh-nguon-phong-xThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Kế hoạch triển khai Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020Kế hoạch triển khai Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020

TTĐT - Nhằm tiếp tục đảm bảo cho mọi người khuyết tật được chăm sóc toàn diện về văn hóa, y tế, giáo dục và việc làm, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 953/KH-UBND về việc “Triển khai Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020”.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chương trình là trên 95% người khuyết tật (NKT) được mở hồ sơ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; trên 50% NKT mở hồ sơ phục hồi được hội nhập; 70% trẻ em khuyết tật ở độ tuổi đi học đến trường; 90% gia đình có NKT mở hồ sơ phục hồi tham gia phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; trên 95% NKT cần dụng cụ trợ giúp được cấp dụng cụ; trên 80% NKT tham gia sinh hoạt tại cộng đồng.

Ban điều hành Chương trình tuyến tỉnh lập kế hoạch cụ thể gửi các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Điều phối cấp kinh phí để duy trì hoạt động của Chương trình. Biên soạn, in mới tài liệu, giáo trình, tờ bướm, áp phích, hồ sơ theo dõi NKT, biểu mẫu và sổ quản lý chung về phục hồi chức năng. Phối hợp ngành liên quan tiếp tục phục hồi chức năng, hỗ trợ, giúp đỡ NKT. Đào tạo nhân lực phục vụ chương trình. Từng bước áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý NKT.

Ban điều hành Chương trình tuyến huyện tiếp tục giám sát, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tham mưu cho UBND huyện về hoạt động của Chương trình. Phối hợp thực hiện Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng với các Chương trình mục tiêu y tế quốc gia.

Cấp xã, phường, thị trấn nâng cao chất lượng, hiệu quả tập luyện cho NKT tại cộng đồng. Củng cố hồ sơ quản lý, cập nhật mới các thông tin về hoạt động của chương trình tại địa phương. Tăng cường vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ NKT.

4/6/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtngười khuyết tật, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, Ban điều hành442-ke-hoach-trien-khai-chuong-trinh-phuc-hoi-chuc-nang-dua-vao-cong-dong-tinh-binh-duong-giai-doan-2016-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
1 - 30Next