Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Thông báo về họp mặt nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014Thông báo về họp mặt nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
 
TTĐT - Thông báo của UBND tỉnh Bình Dương về việc viếng Nghĩa trang liệt sĩ, treo Quốc kỳ, họp mặt nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 (Thông báo số 03/TB-UBND ngày 08/01/2014).
   
Theo đó, lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ được tổ chức vào lúc 06h30 ngày 24/01/2013. Sau lễ viếng Nghĩa trang, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2014) tại Hội trường A - UBND tỉnh.
 
Về việc treo Quốc kỳ, các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh phải treo Quốc kỳ trong dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trong 05 ngày, từ ngày 30/01/2014 (30 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 03/02/2014 (mồng 4 tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014).
 
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được nghỉ 09 ngày liên tục, từ ngày 28/01/2014 (28 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 05/02/2014 (mồng 6 tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014). Tất cả công chức, viên chức sẽ đi làm bù vào 02 ngày thứ 7 (25/01/2014 và 08/02/2014) để nghỉ hoán đổi ngày thứ 3 (28/01/2014) và ngày thứ 4 (29/01/2014).
 
 
  Hoàng Phạm
1/20/2014 3:27 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1007-Thong-bao-ve-hop-mat-nhan-ky-niem-84-nam-ngay-thanh-lap-Dang-Cong-san-Viet-Nam-va-nghi-tet-Nguyen-dan-Giap-Ngo-nam-2014Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thông báo về họp mặt nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014Thông báo về họp mặt nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
  TTĐT - Thông báo của UBND tỉnh Bình Dương về việc viếng Nghĩa trang liệt sĩ, treo Quốc kỳ, họp mặt nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 (Thông báo số 03/TB-UBND ngày 08/01/2014).
   
Theo đó, lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ được tổ chức vào lúc 06h30 ngày 24/01/2013. Sau lễ viếng Nghĩa trang, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2014) tại Hội trường A - UBND tỉnh.
 
Về việc treo Quốc kỳ, các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh phải treo Quốc kỳ trong dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trong 05 ngày, từ ngày 30/01/2014 (30 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 03/02/2014 (mồng 4 tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014).
 
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được nghỉ 09 ngày liên tục, từ ngày 28/01/2014 (28 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 05/02/2014 (mồng 6 tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014). Tất cả công chức, viên chức sẽ đi làm bù vào 02 ngày thứ 7 (25/01/2014 và 08/02/2014) để nghỉ hoán đổi ngày thứ 3 (28/01/2014) và ngày thứ 4 (29/01/2014).
 
 
  Hoàng Phạm
1/20/2014 3:27 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1955-Thong-bao-ve-hop-mat-nhan-ky-niem-84-nam-ngay-thanh-lap-Dang-Cong-san-Viet-Nam-va-nghi-tet-Nguyen-dan-Giap-Ngo-nam-2014Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 5, năm 2015Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 5, năm 2015
 
TTĐT - Căn cứ Công văn số 3149/BYT-DP ngày 15/5/2015 của Bộ Y tế về việc "Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 5, năm 2015", ngày 02-6, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 1714/UBND chỉ đạo thực hiện.
  
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai, thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 3149/BYT-DP trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Y tế.
 
Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng triển khai mạnh mẽ hoạt động tuyên truyền tới người dân trong cộng đồng về biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.
 

Hoài Hương

6/5/2015 9:49 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1282-To-chuc-hoat-dong-huong-ung-Ngay-ASEAN-phong-chong-sot-xuat-huyet-lan-thu-5-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnhTriển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) và các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Bình Dương năm 2018.

Theo đó, Sở Nội vụ thông báo cụ thể chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan, đơn vị, đúng với số biên chế công chức, số lượng người làm việc trong ĐVSNCL và các Hội có tính chất đặc thù đã được HĐND tỉnh phân bổ tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đến năm 2021 đạt mục tiêu số biên chế công chức do Chính phủ giao và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ thẩm định.

Sở Tài chính thực hiện phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị theo số lượng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong ĐVSNCL và các Hội có tính chất đặc thù được phê duyệt tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND.

Các sở, ban, ngành, các tổ chức Hội, các ĐVSNCL thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc rà soát, sắp xếp, bố trí và sử dụng công chức, viên chức, hợp đồng lao động  đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định; triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về tinh giản biên chế, đảm bảo chỉ tiêu và tiến độ theo quy định.

Biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018 như sau:

1. Biên chế công chức: 1.892 biên chế.

2. Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 118 người.

3. Đối với số chỉ tiêu HĐND tỉnh giao năm 2017 ngoài chỉ tiêu biên chế được Chính phủ giao (gồm 661 chỉ tiêu): Năm 2018, giảm còn 489 chỉ tiêu.

Tổng số lượng người làm việc trong ĐVSNCL và các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh năm 2018 như sau:

1. Số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL là 26.511 người gồm 23.886 biên chế và 2.625 hợp đồng, trong đó:

a. Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề năm học 2017-2018: 22.016 người, gồm 19.549 biên chế và 2.467 hợp đồng.

b. Sự nghiệp Y tế: 3.610 người, gồm 3.555 biên chế và 55 hợp đồng.

c. Sự nghiệp Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao: 281 người, gồm 274 biên chế và 07 hợp đồng.

d. Sự nghiệp khác: 604 người, gồm 508 biên chế và 96 hợp đồng.

2.Số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù: 80 người.


8/8/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNghị quyết số 09, biên chế727-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-09-nq-hdnd-ngay-20-7-2018-cua-hdnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
559.00
121,000
0.00
121000
67,639,000
/PublishingImages/2018-08/Trien khai thuc hien Nghi quyet 09.mp3
Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính về đất đai và xây dựngTăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính về đất đai và xây dựng

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bảnvề việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai và xây dựng.​

​Theo đó, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt hiệu quả, đảm bảo về thời gian và quy trình TTHC; rút ngắn thời gian giải quyết và đề xuất đơn giản hóa TTHC; bố trí cán bộ có đủ trình độ, năng lực, am hiểu chuyên môn nghiệp vụ để hướng dẫn, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động; nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai minh bạch trong giải quyết TTHC; giải quyết những nội dung còn chồng chéo, chưa thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phân khu chức năng trên địa bàn; xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cơ quan quản lý đất đai với các cơ quan tư pháp nhằm khắc phục những vướng mắc hiện nay…

12/13/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcải cách, thủ tục hành chính, TTHC233-tang-cuong-cong-tac-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-ve-dat-dai-va-xay-dunThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
235.00
121,000
0.40
121000
28,483,400
Mở rộng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân, vì dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”Mở rộng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân, vì dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”
 
TTĐT - Ngày 27-4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1339/UBND-VX về việc “Mở rộng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân, vì dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”” (Mô hình).
  
Theo đó, chấp thuận cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai mở rộng thí điểm Mô hình đến một số địa phương, cơ quan ngoài các địa phương, đơn vị, cơ quan đã được UBND tỉnh chọn theo Kế hoạch số 3408/KH-UBND ngày 3/10/2014. Đồng thời, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất chọn lựa thêm địa phương, đơn vị để mở rộng thí điểm Mô hình.

 

CBCC Sở Nội vụ giới thiệu phần mềm tra cứu thông tin cho người dân, doanh nghiệp (Ảnh: H.Út)
    
Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh căn cứ chức năng, điều kiện và tình hình thực tế để phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng Mô hình trên địa bàn tỉnh cho hiệu quả, phù hợp.
   
Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí phục vụ xây dựng Mô hình theo quy định.
  
Phương Chi
        
5/7/2015 4:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1244-Tin-chi-dao-dieu-hanhThông tin chỉ đạo, điều hành
Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Đề án​ "Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương".

Theo đó, mục tiêu của Đề án là phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có ít nhất 50.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động; kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp tăng hơn 2 lần năm 2016, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa trung bình đạt 15%/năm; năng suất lao động tăng ít nhất 5,3%/năm; mỗi năm có ít nhất 03 doanh nghiệp đạt giải chất lượng quốc gia; doanh nghiệp tham gia được vào chuỗi cung ứng toàn cầu ở một số khâu có giá trị gia tăng cao.

Sở Công Thương phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương, Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng triển khai thực hiện các nhóm giải pháp về mặt bằng sản xuất, nguồn vốn; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

12/18/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcạnh trannh,  năng lực cạnh tranh,  doanh nghiệp Bình Dương356-day-manh-cac-hoat-dong-ho-tro-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cua-doanh-nghiep-trong-nuoc-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
183.00
121,000
0.30
121000
22,179,300
Kế hoạch đầu tư công năm 2018Kế hoạch đầu tư công năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Theo đó, chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2018 là 7.478 tỷ 578 triệu đồng, gồm: Vốn ngân sách Trung ương và vốn cân đối ngân sách địa phương.

Vốn ngân sách Trung ương là 978 tỷ 578 triệu đồng, chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư công năm 2018. Trong đó: Vốn nước ngoài (ODA) là 931 tỷ 594 triệu đồng, bố trí cho 02 dự án vay lại từ Trung ương; vốn chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng là 41 tỷ đồng; hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở là 05 tỷ 984 triệu đồng.

Vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 6.500 tỷ đồng, chiếm 86,9% tổng vốn đầu tư công năm 2018. Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh tập trung là 3.323 tỷ đồng, bố trí cho 59 danh mục chuẩn bị đầu tư và 128 danh mục thực hiện dự án; vốn xổ số kiến thiết là 1.300 tỷ đồng, bố trí cho 17 danh mục chuẩn bị đầu tư và 58 danh mục thực hiện dự án; vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cấp huyện là 617 tỷ đồng, bố trí cho 13 mục chuẩn bị đầu tư và 45 danh mục thực hiện dự án.

Vốn ngân sách cấp huyện theo phân cấp là 1.260 tỷ đồng chiếm 19,4% vốn ngân sách địa phương.​

2/2/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết82-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
261.00
121,000
0.50
121000
31,641,500
Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình DươngCông tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 
TTĐT - Nhằm thực hiện các giải pháp cấp bách ngăn chặn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, phấn đấu giảm tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương từ 5 - 10% so với năm 2013, ngày 17/01/2014, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2014 với chủ đề "Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện".
  
Theo đó, các địa phương thực hiện các giải pháp trọng tâm, hiệu quả, tập trung chỉ đạo kiềm chế và giảm tai nạn giao thông ở địa phương. Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương để tai nạn giao thông gia tăng, trật tự đô thị phức tạp, đặc biệt là để xảy ra tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè sau khi lực lượng chức năng đã ra quân thiết lập trật tự đô thị tại các khu vực do địa phương quản lý.
 
Tiếp tục siết chặt điều kiện kinh doanh vận tải đối với xe khách, xe container, xe tải nặng; tích hợp dữ liệu thông tin từ thiết bị giám sát hành trình vào hoạt động vận tải để quản lý, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến loại phương tiện này. Thường xuyên kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch để năng cao chất lượng trong đào tạo sát hạch lái xe.
 
 
Năm 2014 sẽ kiểm tra, xử lý các xe khách, xe container, xe tải nặng vi phạm ATGT đường bộ
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, sử dụng pa-nô, áp-phích, tờ rơi, băng-rôn, khẩu hiệu..., tuyên truyền, nêu gương những gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt, tận tụy, dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ, liêm khiết, không nhận tiền mãi lộ, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực. Chú trọng tuyên truyền việc truy tố, xét xử các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng và các vụ chống người thi hành công vụ để tăng tính răn đe, giáo dục.
 
Đối với tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, triển khai kế hoạch tổ chức vận chuyển hành khách phục vụ trước, trong và sau Tết an toàn, thuận lợi và đảm bảo mọi hành khách có xe về quê ăn Tết. Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị quản lý bến xe thực hiện nghiêm túc các quy định về thành lập, quản lý bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng chân và các dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
 
 
Hoàng Phạm
1/21/2014 8:36 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1009-Cong-tac-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-nam-2014-tren-dia-ban-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình DươngThực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, các sở, ban, ngành phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển các cụm công nghiệp, khu chế biến nông sản tập trung cho DNNVV trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; xem xét, quyết định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho DNNVV tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh các giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả của đơn vị đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ DNNVV; triển khai tuyên truyền, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình hỗ trợ DNNVV tham gia chuỗi phân phối sản phẩm trên địa bàn tỉnh… Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện hỗ trợ cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp chủ động, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV theo Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh…

8/10/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtLuật Hỗ trợ doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, DNNVV 823-thuc-hien-hieu-qua-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
298.00
121,000
0.00
121000
36,058,000
/PublishingImages/2018-08/File 1.mp3
Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2009 trên địa bàn một số tỉnh, thành phốChỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2009 trên địa bàn một số tỉnh, thành phố
BBT - Theo thống kê của Tổng cục thống kê, chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01/2009 của một số tỉnh, thành phố (Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, …) như sau
 
 
Tháng 01/2009 so với
tháng 12/2008
Tháng 01/2009 so với
tháng 01/2008
 
 
 
 
 
 
 
 Thành phố Hà Nội
42,8
 
93,6
 
 
Nhà nước
69,1
 
96,9
 
 
Ngoài Nhà nước
75,2
 
102,5
 
 
Đầu tư nước ngoài
24,3
 
83,5
 
 
 Hải Phòng
88,9
 
111,4
 
 
Nhà nước
82,7
 
119,5
 
 
Ngoài Nhà nước
101,8
 
109,4
 
 
Đầu tư nước ngoài
83,2
 
109,7
 
 
 Vĩnh Phúc
71,3
 
75,3
 
 
Nhà nước
88,2
 
72,3
 
 
Ngoài Nhà nước
91,9
 
113,4
 
 
Đầu tư nước ngoài
68,0
 
70,6
 
 
 Hải Dương
80,1
 
92,9
 
 
Nhà nước
79,2
 
87,9
 
 
Ngoài Nhà nước
89,2
 
111,6
 
 
Đầu tư nước ngoài
76,1
 
88,3
 
 
 Phú Thọ
86,9
 
80,5
 
 
Nhà nước
95,2
 
67,7
 
 
Ngoài Nhà nước
72,7
 
80,5
 
 
Đầu tư nước ngoài
98,1
 
97,6
 
 
 Quảng Ninh
102,2
 
92,6
 
 
Nhà nước
101,2
 
86,4
 
 
Ngoài Nhà nước
100,9
 
112,0
 
 
Đầu tư nước ngoài
107,1
 
103,7
 
 
 Thanh Hóa
97,0
 
111,0
 
 
Nhà nước
90,6
 
94,4
 
 
Ngoài Nhà nước
101,8
 
121,0
 
 
Đầu tư nước ngoài
95,6
 
115,8
 
 
 Đà Nẵng
84,2
 
95,1
 
 
Nhà nước
78,4
 
94,9
 
 
Ngoài Nhà nước
90,0
 
91,9
 
 
Đầu tư nước ngoài
90,8
 
101,2
 
 
 Khánh Hòa
92,0
 
112,1
 
 
Nhà nước
90,9
 
102,7
 
 
Ngoài Nhà nước
101,5
 
115,3
 
 
Đầu tư nước ngoài
81,3
 
117,8
 
 
Thành phố Hồ Chí Minh
83,7
 
100,3
 
 
Nhà nước
84,5
 
83,5
 
 
Ngoài Nhà nước
83,5
 
101,2
 
 
Đầu tư nước ngoài
83,4
 
112,0
 
 
 Bình Dương
80,4
 
95,7
 
 
Nhà nước
82,7
 
83,5
 
 
Ngoài Nhà nước
80,1
 
89,7
 
 
Đầu tư nước ngoài
80,5
 
98,8
 
 
 Đồng Nai
84,9
 
101,9
 
 
Nhà nước
87,0
 
105,7
 
 
Ngoài Nhà nước
91,6
 
102,1
 
 
Đầu tư nước ngoài
83,3
 
101,0
 
 
 Bà Rịa - Vũng Tàu
117,0
 
113,9
 
 
Nhà nước
99,9
 
102,7
 
 
Ngoài Nhà nước
99,8
 
106,4
 
 
Đầu tư nước ngoài
129,8
 
120,6
 
 
 Cần Thơ
69,6
 
100,2
 
 
Nhà nước
66,2
 
91,1
 
 
Ngoài Nhà nước
75,6
 
102,3
 
 
Đầu tư nước ngoài
39,9
 
107,8
 

(Theo Tổng cục thống kê)

 

2/3/2009 8:51 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1520-Chi-so-phat-trien-gia-tri-san-xuat-cong-nghiep-thang-01-nam-2009-tren-dia-ban-mot-so-tinh-thanh-phoThông tin chỉ đạo, điều hành
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

TTĐT - Ngày 10/3/2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc “Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, gắn với tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Ra sức thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, đảm bảo tăng trưởng hợp lý và bền vững với mức tăng trưởng GRDP năm 2016 là 8,2%.

Phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế với nội dung thiết thực. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, quan tâm đến các tập thể nhỏ, cá nhân người lao động trực tiếp; phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để có hình thức khen thưởng đột xuất, kịp thời, phù hợp.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm và thành công. Phát động phong trào thi đua ngắn hạn tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
​​
3/11/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtmục tiêu, nhiệm vụ, kinh tế xã hội, phong trào thi đua, tăng trưởng kinh tế, khen thưởng173-phat-dong-phong-trao-thi-dua-thuc-hien-thang-loi-muc-tieu-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Bình Dương cho học sinh, sinh viên nghỉ học tránh Bão số 16Bình Dương cho học sinh, sinh viên nghỉ học tránh Bão số 16

TTĐT - Trước diễn biến của cơn bão số 16 (Tembin), ngày 25/12/2017, UBND tỉnh Bình Dương có công văn hỏa tốc về việc cho học sinh, sinh viên tỉnh Bình Dương nghỉ học.

Theo đó, tất cả học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh được phép nghỉ học 01 ngày 26/12/2017 để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong công tác phòng, tránh, ứng phó với bão trên địa bàn tỉnh.

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 04 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h) và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Trường Sa, cách Côn Đảo 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h). Đến 16 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h), đi vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 13 và yếu dần. Đến 04 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh từ Cà Mau và Kiên Giang. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11, sóng biển cao 7-9m. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h).


12/25/2017 10:30 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbão số 16582-binh-duong-cho-hoc-sinh-sinh-vien-nghi-hoc-tranh-bao-so-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueMai Xuân
0.00
121,000
0.00
121000
Tiêm vắc xin sởi - Rubella cho trẻ 18 tháng và đối tượng 16 - 17 tuổiTiêm vắc xin sởi - Rubella cho trẻ 18 tháng và đối tượng 16 - 17 tuổi

TTĐT - Nhằm đạt mục tiêu loại trừ bệnh sởi tại Việt Nam vào năm 2017 và giảm tỷ lệ mắc sởi, Rubella trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 563/KH-UBND về việc “Triển khai tiêm vắc xin sởi - Rubella cho trẻ 18 tháng và đối tượng 16 - 17 tuổi”.

Theo đó, dự kiến triển khai tiêm vắc xin sởi-Rubella vào tháng 3 đến tháng 4/2016 tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tiêm chủng tại điểm tiêm chủng cố định (Trạm y tế) và điểm tiêm chủng lưu động (các trường học).

Trong đó, đối tượng 16 - 17 tuổi là học sinh lớp 11, 12 và đối tượng ngoài trường học tại các vùng có nguy cơ hoặc nơi xảy ra dịch, sinh từ ngày 01/01/1998 đến ngày 31/12/1999, không kể tiền sử được tiêm chủng vắc xin sởi hoặc vắc xin sởi - Rubella (MR), hoặc vắc xin sởi - quai bị - Rubella (MMR) trước đó (ngoại trừ đối tượng đã được tiêm vắc xin sởi, MR, hoặc MMR trong vòng 1 tháng trước ngày tiêm dự kiến).

Các địa phương tiến hành điều tra đối tượng, tổ chức truyền thông để các đối tượng tham gia và cộng đồng xã hội có hiểu biết cụ thể và rõ ràng về tiêm vắc xin sởi - Rubella tại vùng nguy cơ. Tổ chức tiếp nhận, bảo quản vắc xin, dung môi và vật tư tiêm chủng; bố trí các điểm tiêm chủng; đảm bảo an toàn tiêm chủng; thực hiện tiêm chủng và biện pháp phòng, chống sốc, giám sát phản ứng sau tiêm. Tổ chức tiêm vét để đảm bảo đạt mục tiêu 90% đối tượng được tiêm chủng…

​​
3/7/2016 9:15 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtvắc xin Sởi - Rubella, tiêm chủng, 18 tháng, 16 - 17 tuổi, an toàn68-tiem-vac-xin-soi-rubella-cho-tre-18-thang-va-doi-tuong-16-17-tuoiThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình DươngNâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị ​về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại trong hoạt động của các cơ qua​n nhà nước tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức, tham gia tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý về các mối nguy hại của mã độc và phương thức phòng, chống; tăng cường sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử tại các cơ quan, đơn vị khi thực hiện giao dịch điện tử, ký số trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng; phối hợp, hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát và triển khai giải pháp phòng, chống mã độc bảo vệ cho 100% máy chủ, máy trạm, các thiết bị đầu cuối liên quan thuộc phạm vi quản lý. Trong các dự án đầu tư, các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phải có cấu phần phù hợp cho giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, giải pháp phòng, chống mã độc. Khi mua sắm các thiết bị công nghệ thông tin, điện tử có kết nối Internet (như camera giám sát, thiết bị phát sóng, switch, router, modem,…), cần thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá về an toàn thông tin; trước khi đưa vào sử dụng, cần thiết lập cấu hình an toàn thông tin cho thiết bị phù hợp với quy định, tuyệt đối không sử dụng cấu hình mặc định của thiết bị. Dự trù kinh phí thích hợp để ngăn ngừa, đánh giá và khắc phục các sự cố an toàn thông tin. Khi thuê dịch vụ an toàn thông tin, cần lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc doanh nghiệp có đủ năng lực và giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 2, Điều 40 của Luật An toàn thông tin mạng…​

8/21/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphần mềm độc hại, mã độc55-nang-cao-nang-luc-phong-chong-phan-mem-doc-hai-trong-hoat-dong-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
382.00
121,000
0.00
121000
46,222,000
/PublishingImages/2018-08/phanmedochai.mp3
Kế hoạch thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Dương năm 2018 Kế hoạch thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Dương năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Dương năm 2018 (gọi tắt là Đề án).

Theo đó, mục tiêu của Đề án trong năm 2018 sẽ tổ chức đào tạo nghề cho 1.547 người là lao động nông thôn. Trong đó, nhóm nghề phi nông nghiệp: 970 người, nhóm nghề nông nghiệp: 577 người.

Đối tượng đào tạo là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng, trong đó ưu tiên người khuyết tật và các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các đối tượng được đào tạo tập trung tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chức năng đào tạo phù hợp. Ngoài ra còn thực hiện hình thức đào tạo lưu động tại xã, phường, thị trấn, theo cụm dân cư.

Dự kiến những ngành nghề đào tạo năm 2018 gồm: Nghề may công nghiệp; nghề may gia dụng; nghề thiết kế, tạo mẫu tóc; nghề nấu ăn, đãi tiệc; nghề cắm hoa; nghề trang điểm; nghề trồng và nhân giống nấm; nghề tạo dáng và chăm sóc cây cảnh; nghề trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su; nghề chăn nuôi thú y; nghề trồng bưởi theo công nghệ VietGap; nghề trồng rau an toàn.

3/23/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtlao động nông thôn, đào tạo nghề, dạy nghề83-ke-hoach-thuc-hien-de-an-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-nong-thon-tinh-binh-duong-nam-2018Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
310.00
121,000
0.40
121000
37,558,400
Công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận AnCông bố hết dịch bệnh do vi rút Zika tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3111/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Theo đó, công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. ​Ngày khởi phát ca bệnh: 02/10/2016; ngày khởi phát ca bệnh cuối cùng: 02/10/2016.

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An tiếp tục chỉ đạo triển khai các hoạt động giám sát dịch do vi rút Zika theo đúng quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng tại các khu dân cư, các khu nhà trọ và hộ gia đình, không để phát sinh ổ dịch mới.

11/18/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcông bố, dịch bệnh do vi rút Zika, quy mô xã phường, trên địa bàn tỉnh Bình Dương53-cong-bo-het-dich-benh-do-vi-rut-zika-tai-phuong-binh-chuan-thi-xa-thuan-aThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Chương trình làm việc tháng 8/2018 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 8/2018 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo​ về Chương trình làm việc tháng 8/2018 của UBND tỉnh.

Theo đó, trong tuần thứ III (13 – 17/8/2018), UBND tỉnh sẽ thông qua tình hình chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Trong tuần thứ IV (20 – 24/8/2018), UBND tỉnh sẽ thông qua báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2018; quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương; báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực kinh tế  - xã hội và quốc ​phòng - an ninh.​

8/2/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình làm việc,  UBND tỉnh, tháng 8/2018612-chuong-trinh-lam-viec-thang-8-2018-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
146.00
121,000
0.00
121000
17,666,000
Hướng dẫn tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình DươngHướng dẫn tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành văn bản​ hướng dẫn tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, người sử dụng đất trong thực hiện Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 về phân loại đường do Nhà nước quản lý, điều kiện cụ thể việc tách thửa và giải quyết nhu cầu tách thửa các trường hợp cá biệt.

Theo đó, việc phân loại đường do Nhà nước quản lý thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, gồm 6 loại: Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng.

Về điều kiện tách thửa theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Quyết định 25/2017/QĐ-UBND, trường hợp thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý đã đảm bảo điều kiện đấu nối hạ tầng kỹ thuật theo một trong các quy hoạch xây​​ dựng đã được duyệt, người sử dụng đất được phép tách thửa theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND.

Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường do Nhà nước quản lý nhưng chưa có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, UBND cấp huyện căn cứ điều kiện thực tế hoặc kế hoạch đầu tư trung hạn, dài hạn đã được duyệt để có ý kiến về việc tách thửa nhưng phải đảm bảo các thửa đất sau khi tách thửa tối thiểu tiếp giáp đường giao thông và tuyến cấp điện sinh hoạt.

Về giải quyết nhu cầu tách thửa của các trường hợp cá biệt, giao UBND cấp huyện chỉ đạo Hội đồng tư vấn xem xét giải quyết các trường hợp không đảm bảo điều kiện tách thửa theo quy định gồm: Hộ gia đình, cá nhân thật sự có nhu cầu tách thửa để tặng, cho phục vụ việc xây dựng nhà ở; tách thửa để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất do hoàn cảnh gia đình khó khăn; trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường do Nhà nước quản lý nhưng ngoài danh mục 6 loại đường nêu trên và chưa có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh nhưng địa phương có kế hoạch đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Văn bản cũng nêu rõ xử lý vấn đề liên quan đến việc mở đường mới, mở rộng đường hiện hữu tại các địa phương để tách thửa đất; xử lý tách thửa trong các dự án tái định cư.

4/6/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttách thửa đất, Quyết định 25, UBND tỉnh Bình Dương236-huong-dan-thao-go-mot-so-kho-khan-vuong-mac-trong-viec-tach-thua-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhTruePhương Chi
466.00
121,000
0.50
121000
56,446,500
Tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015Tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015
  TTĐT - Ngày 11-3, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 654/UBND-KTN về việc “Tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015”.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký khu vực tham gia chiến dịch Giờ Trái đất 2015, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về thời gian thực hiện và ý nghĩa của chiến dịch Giờ Trái đất; tắt các đèn chiếu sáng không cần thiết tại trụ sở đơn vị, các khu vực công cộng; vận động cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị và thành viên gia đình tích cực hưởng ứng, đăng ký tham gia thực hiện tắt đèn chiếu sáng không cần thiết trong gia đình vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.
 
Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương tích cực tuyên truyền trong thời gian trước sự kiện, đưa tin kịp thời tại thời điểm diễn ra sự kiện.
 
Công ty Điện lực Bình Dương chuẩn bị các phương thức vận hành của hệ thống điện trong thời gian diễn ra hoạt động Giờ Trái đất 2015, đánh giá hiệu quả điện năng tiết kiệm; phối hợp Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền thu hút sự quan tâm đông đảo của các cơ quan, tổ chức, người dân tham gia vào chiến dịch và tắt đèn “tự nguyện”.

Danh sách đăng ký tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015 gửi về Công ty Điện lực Bình Dương trước ngày 20/3/2015.

 
Để hưởng ứng Giờ Trái đất 2015 tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích nhân dân tham gia chiến dịch Giờ Trái đất 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, với phương châm: tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức của tổ chức, cá nhân thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện nhằm góp phần tích cực vào thành công của chiến dịch Giờ Trái đất 2015" với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - ứng phó Biến đối khí hậu”, thực hiện tắt điện chiếu sáng từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28/3/2015 tại một số khu vực công cộng và hộ sử dụng điện.
 

 Hoài Hương

3/16/2015 2:26 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1929-Tham-gia-chien-dich-Gio-Trai-dat-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Nắm tình hình sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018Nắm tình hình sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018.​

​Theo đó, các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không tổ chức du xuân, đi chúc Tết, không tặng quà lãnh đạo và không về Hà Nội chúc Tết Chính phủ; cán bộ, công chức không sử dụng xe công đi lễ hội và không đi lễ hội trong giờ hành chính.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm; theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời; báo cáo những trường hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng tài sản công không đúng quy định báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 21/02/2018.

2/6/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChúc tết, tặng quà, nhận quà550-nam-tinh-hinh-su-dung-tai-san-cong-tang-qua-va-nhan-qua-tang-khong-dung-quy-dinh-trong-dip-tet-mau-tuat-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
186.00
121,000
0.40
121000
22,554,400
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngHỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, đảm bảo có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cho công chức, viên chức, cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn, hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; tổ chức chương trình hội thảo, tọa đàm, đối thoại trực tiếp, hội nghị tham vấn doanh nghiệp, giới thiệu chuyên đề,... để giải đáp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp; hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp thông qua một số hoạt động cụ thể; tổ chức thực hiện các dự án của chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.​

1/24/2018 1:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếthỗ trợ pháp lý,  pháp lý doanh nghiệp21-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nam-2018-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
233.00
121,000
0.40
121000
28,241,400
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống ma túy”Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống ma túy”
  TTĐT - Nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1943/KH-UBND về việc “Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống ma túy” - 26/6” năm 2015”.
 
Theo đó, tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2015 lúc 06 giờ00 ngày 26/6/2015, tại khu vực vòng xoay Ngã sáu (trước UBND thành phố Thủ Dầu Một). Ngày 21/6/2015 đến 30/6/2015, trưng bày hình ảnh tuyên truyền phòng, chống ma túy từ tại công viên Ngã sáu (trước Chùa Bà). Từ 16/6/2015 đến 25/6/2015, tổ chức văn nghệ tuyên truyền phòng, chống ma túy tại thị xã Dĩ An, Thuận An, Bến Cát và thành phố Thủ Dầu Một.
     
Giao Công an tỉnh xây dựng chương trình tổ chức lễ; huy động lực lượng tham gia lễ và diễu hành; điều tiết giao thông, đảm bảo trật tự đô thị trên các tuyến diễu hành.  
      
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm dựng phông lễ, trang trí sân khấu; treo băng rôn, pano, cờ phướn trên các tuyến đường; tổ chức văn nghệ, trưng bày hình ảnh tuyên truyền tuyên truyền phòng, chống ma túy…
     
Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Dương thực hiện đưa tin bài, phóng sự, chuyên trang về các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy.
    
Tỉnh Đoàn, BCĐ 138 thành phố Thủ Dầu Một phối hợp tổ chức lễ ra quân và thực hiện các hoạt động tuyên truyền… BCĐ 138 của 8 huyện, thị xã còn lại phân công tổ chức hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” năm 2015 đạt hiệu quả.
     
   
Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên đi bộ diễu hành hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – 26/6 năm 2014” (Ảnh: Mai Xuân)
               
Mục đích tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6”
Nâng cao nhận thức cho nhân dân về hậu quả tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội. Qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tham gia công tác phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tạo sự quan tâm, tranh thủ mọi nguồn lực và sự đồng thuận chung của toàn xã hội trên mặt trận phòng chống ma túy; từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy nói chung và công tác quản lý, xử lý tình trạng người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh nói riêng.
    
Phương Chi
6/19/2015 10:44 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2031-Tin-chi-dao-dieu-hanhThông tin chỉ đạo, điều hành
Phê duyệt chương trình phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2016-2020Phê duyệt chương trình phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2016-2020

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 419/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2016-2020.

Chương trình nhằm huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển, đáp ứng mục tiêu nâng cấp đô thị Thủ Dầu Một từ loại II lên loại I vào năm 2017; đồng thời hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại I và nâng cao chất lượng đô thị trong giai đoạn 2018-2020. Qua đó đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững.

Chương trình xác định danh mục lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển đô thị, bao gồm các khu vực phát triển đô thị mới, khu đô thị mới, mở rộng, cải tạo, bảo tồn tái thiết hoặc đô thị có chức năng chuyên biệt cho từng giai đoạn 05 năm và ưu tiên giai đoạn đầu (05 năm và hàng năm) phù hợp với các giai đoạn của quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt. Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được cho từng giai đoạn 05 năm và hàng năm phù hợp quy hoạch chung đô thị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng danh mục dự án hạ tầng kỹ thuật khung, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ưu tiên đầu tư nhằm kết nối các khu vực phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị. Xác định kế hoạch vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đầu mối ưu tiên phù hợp với điều kiện phát triển trên địa bàn Thủ Dầu Một. Xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn hợp pháp trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển đô thị.

Chương trình cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành và UBND TP.Thủ Dầu Một. Trong đó, Sở Xây dựng là cơ quan tham mưu thường trực cho UBND tỉnh theo dõi, đánh giá việc thực hiện chương trình của TP.Thủ Dầu Một hàng năm. UBND TP.Thủ Dầu Một xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình sau khi được phê duyệt, đồng thời tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện cho Sở Xây dựng và UBND tỉnh hàng năm; điều chỉnh, sơ kết, tổng kết Chương trình hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch được duyệt.

3/10/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, phê duyệt, chương trình, phát triển đô thị, thành phố Thủ Dầu Một, giai đoạn 2016-2020, đô thị loại I565-phe-duyet-chuong-trinh-phat-trien-do-thi-thu-dau-mot-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình DươngCải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cụ thể, đến năm 2020, chất lượng môi trường kinh doanh Việt Nam ngang hàng với trung bình các nước ASEAN; cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh để năm 2018 tăng thêm từ 8-18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới; hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh; giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành; giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 25 - 27% hiện nay xung còn dưới 10%. Đến hết năm 2018, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và 4; cải thiện năng lực cạnh tranh ngành du lịch thêm khoảng 10 bậc; giảm chi phí logistics trong nền kinh tế xuống mức bằng khoảng 18% GDP; cải thiện Chỉ số hiệu quả logistics thêm khoảng 10 bậc

Các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của đơn vị, hoàn thành trước ngày 30/6/2018. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện các chỉ số khởi sự kinh doanh, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, tiếp cận điện năng, đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản, nộp thuế và Bảo hiểm xã hội theo thông lệ quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công; đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch, y tế, chăm sóc sức khỏe, an ninh và an toàn, vệ sinh môi trường các khu, địa điểm du lịch; phối hợp hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, giảm tối đa số lần thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, kể cả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành… Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP; tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia phản biện, góp ý và mở diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân.

6/12/2018 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnăng lực cạnh tranh, môi trường kinh doanh, cải thiện, chính sách doanh nghiệp599-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-quoc-gia-nam-2018-va-nhung-nam-tiep-theo-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
539.00
121,000
0.00
121000
65,219,000
Hành động Truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020Hành động Truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ hành động Truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 (TTCĐHV).​​

Theo đó, Bốn mục tiêu cụ thể của TTCĐHVgiai đoạn 2017 – 2020 gồm: Nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành của các nhóm đối tượng về sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, không kết hôn sớm, không kết hôn cận huyết thống; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số; tăng cường hiểu biết và thay đổi hành vi về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, ngăn chặn các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, góp phần giảm mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành của các nhóm đối tượng về thực hiện hiệu quả KHHGĐ, giảm sự chênh lệch bất lợi về mức sinh giữa các địa phương, góp phần duy trì mức sinh thay thế; tăng cường lồng ghép các vấn đề dân số trong chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng, thích ứng với quá trình chuyển đổi nhân khẩu học để phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND, Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố thực hiện các giải pháp về nâng cao kiến thức, vai trò của lãnh đạo Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đối với công tác dân số và phát triển; tăng cường truyền thông chuyển đổi hành vi dưới mọi hình thức; đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tạo môi trường đồng thuận, ủng hộ và cam kết thực hiện của các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng; nâng cao hiệu quả giáo dục dân số và phát triển; nâng cao năng lực của cơ quan, đơn vị, cán bộ truyền thông.

10/20/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtsức khoẻ sinh sản,  sức khoẻ hôn nhân,  dân số và phát triển,  kế hoạch hoá gia đình156-hanh-dong-truyen-thong-chuyen-doi-hanh-vi-ve-dan-so-va-phat-trien-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
360.00
121,000
0.40
121000
43,608,400
Tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2016Tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2016

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 556/UBND-KTN​ về việc tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2016. ​

​Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký khu vực tham gia chiến dịch Giờ Trái đất; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về thời gian thực hiện và ý nghĩa của chiến dịch Giờ Trái đất; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đăng ký và tham gia chiến dịch Giờ Trái đất. Cụ thể, tắt các đèn chiếu sáng không cần thiết tại trụ sở đơn vị, các khu vực công cộng; vận động cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị và các thành viên trong gia đình tích cực hưởng ứng, đăng ký tham gia thực hiện tắt đèn chiếu sáng không cần thiết trong gia đình vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.

Các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc tham gia chiến dịch bằng cách tắt các đèn chiếu sáng không cần thiết tại trụ sở đơn vị, các khu vực công cộng; vận động cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị và các thành viên trong gia đình tích cực hưởng ứng, đăng ký tham gia thực hiện tắt đèn chiếu sáng không cần thiết trong gia đình vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương tích cực tuyên truyền trong thời gian trước sự kiện; đồng thời đưa tin kịp thời tại thời điểm diễn ra sự kiện. Công ty Điện lực Bình Dương chuẩn bị các phương thức vận hành của hệ thống điện trong thời gian diễn ra hoạt động Giờ Trái đất năm 2016, đánh giá hiệu quả điện năng tiết kiệm; phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền nhằm thu hút được sự quan tâm đông đảo của các cơ quan, tổ chức, người dân tham gia vào chiến dịch và tắt đèn "tự nguyện".

​ 

​​
3/7/2016 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtgio trai dat, chien dich gio trai dat, huong ung gio trai dat56-tham-gia-chien-dich-gio-trai-dat-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐình LýĐình Lý
Kế hoạch triển khai Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030Kế hoạch triển khai Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030".

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về chính sách phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; triển khai chiến dịch truyền thông, tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ s giới; triển khai các hoạt động, các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới. Phấn đấu đến năm 2020, 100% nạn nhân được phát hiện bị bạo lực trên cơ sở giới được can thiệp và hỗ trợ kịp thời, 50% người được phát hiện gây bạo lực được tư vấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp. Đến năm 2030, triển khai hiệu quả chính sách phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới nhằm tăng cường thực thi pháp luật, hướng tới xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án và gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12, hoạt động tổng kết Đề án được tổ chức vào năm 2020.​

7/12/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhòng ngừa, bạo lực, cơ sở giới,  Bình Dương, 2017 – 2020505-ke-hoach-trien-khai-de-an-phong-ngua-va-ung-pho-voi-bao-luc-tren-co-so-gioi-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-2020-va-tam-nhin-den-nam-203Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2018Triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" (Phong trào) năm 2018 và tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện Phong trào năm 2018 và tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào giai đoạn 2009 - 2018; xây dựng kế hoạch triển khai với nội dung, chỉ tiêu, địa bàn, đối tượng cụ thể, kế hoạch huy động, vận động nguồn lực thiết thực, hiệu quả.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã, đoàn thể nhân dân, các tổ chức liên quan phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai Phong trào; động viên các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ nguồn lực và các cơ quan thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, cổ vũ Phong trào.

Đại diện cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tại địa phương tham gia các đoàn đi thăm và tặng quà Tết với Hội Chữ thập đỏ cùng cấp, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước với người nghèo và cổ vũ, khích lệ các tổ chức, cá nhân tham gia Phong trào.​

11/20/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchất độc da cam, người nghèo808-trien-khai-phong-trao-tet-vi-nguoi-ngheo-va-nan-nhan-chat-doc-da-cam-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
243.00
121,000
0.40
121000
29,451,400
Triển khai việc sử dụng vốn Nhà nước Triển khai việc sử dụng vốn Nhà nước

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa có Công văn 1485/UB-KTTH​ về việc triển khai thực hiện Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội-nghề nghiệp. 

​Thời gian áp dụng từ ngày 16-5-2016.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội-nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh khi thực hiện mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị phải thực hiện theo quy định của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính. Đối với Quyết định 49/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh xây dựng trên cơ sở Thông tư số 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính không còn hiệu lực thực hiện.

Riêng việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia và danh mục mua sắm tập trung của Bộ, ngành, địa phương thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn. Đối với việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với một số nội dung mua sắm thường xuyên sẽ có quy định riêng.

Về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản Nhà nước vẫn giữ nguyên theo Điều 3 quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND tỉnh. 

5/20/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtsử dụng vốn nhà nước, mua sắm công, vốn nhà nước 832-trien-khai-viec-su-dung-von-nha-nuocFalseĐình LýĐình Lý
1 - 30Next