Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Thực hiện quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcThực hiện quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
  TTĐT - Ngày 12-5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1447/UBND-VX về việc “Thực hiện quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”.
  
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, trên cơ sở tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong việc phối hợp thực hiện lập hồ sơ "Đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong quí I/2015", giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, đề xuất UBDN tỉnh sửa đổi, bổ sung các Điều, khoản trong "Quy chế phối hợp giữa các ngành trong việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc" cho phù với tình hình thực tế của địa phương.
 
    
Học viên học nghề điện công nghiệp tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Tạo việc làm tỉnh
     
 
Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh chủ động triển khai ngay nhiệm vụ thuộc chức năng của mình để đảm bảo việc tiếp nhận đối tượng được thuận lợi (tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ về điều trị cắt cơn nghiện ma túy; sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị Trung tâm Giáo dục lao động Tạo việc làm,…). Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các kiến nghị, giải pháp để công tác phát hiện, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc được thực hiện đồng bộ và thống nhất.
 
 Hoài Hương
5/15/2015 4:21 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1997-Thuc-hien-quy-che-phoi-hop-lap-ho-so-de-nghi-ap-dung-bien-phap-dua-vao-co-so-cai-nghien-bat-buocThông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải hoàn thành trước ngày 01/10 hàng nămKế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải hoàn thành trước ngày 01/10 hàng năm

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường chấn chỉnh công tác lập, thực hiện Kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó yêu cầu Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải hoàn thành trước ngày 01/10 hằng năm.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, đôn đốc và nhắc nhở UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đúng quy định pháp luật; chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc theo chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý đối với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; tiếp tục chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất đẩy mạnh công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án theo Kế hoạch sử dụng đất được duyệt…

Các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai công trình, dự án theo thẩm quyền được giao. Kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hoặc trực tiếp xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp không triển khai thực hiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Hồ sơ đề nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm nói chung và danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh quyết định phải nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trong quý III hàng năm để tổ chức thẩm định. Sau ngày 01/10 hàng năm, nếu địa phương nào chưa gửi hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất và danh mục công trình, dự án về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Hồ sơ đề nghị thẩm định điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm thuộc diện thu hồi đất thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh quyết định, phải nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/5 hàng năm.

Chỉ thị ​

7/9/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtsử dụng, đất, hàng năm, cấp huyện, ngày 01/10, hàng năm523-ke-hoach-su-dung-dat-hang-nam-cua-cap-huyen-phai-hoan-thanh-truoc-ngay-01-10-hang-naThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
440.00
121,000
0.00
121000
53,240,000
/PublishingImages/2019-07/Tin 8 - Ke hoach su dung dat.mp3
Hướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình DươngHướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc hướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các cơ sở thực hiện xã hội hóa là các cơ sở ngoài công lập được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa; các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoạt động trong các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đáp ứng các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại các Quyết định số: 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013, 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 để được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa.

Trình tự thực hiện xã hội hóa như sau: Nhà đầu tư liên hệ sở quản lý chuyên ngành về dự án xã hội hóa mà nhà đầu tư quan tâm; đồng thời có văn bản nêu rõ nội dung đề nghị đầu tư dự án cụ thể. Sở quản lý chuyên ngành tham mưu UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư. Sau khi UBND tỉnh quyết định chọn nhà đầu tư thực hiện xã hội hóa, nhà đầu tư liên hệ sở quản lý chuyên ngành thực hiện thủ tục xác nhận cơ sở thực hiện xã hội hóa đạt yêu cầu loại hình, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định; nhà đầu tư liên hệ các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện dự án. Sau khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, cơ sở thực hiện xã hội hóa gửi văn bản thông báo dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan để cơ quan thuế xem xét, ra quyết định miễn, giảm tiền thuê đất chính thức và các chính sách thuế khác theo quy định.

Văn bả​n 

3/7/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtxã hội hóa514-huong-dan-trinh-tu-thuc-hien-xa-hoi-hoa-theo-nghi-dinh-69-2008-nd-cp-59-2014-nd-cp-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
450.00
121,000
121,000.00
121000
54,450,000
/PublishingImages/2019-03/Huong dan trinh tu thuc hien XHH.mp3
Triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên taiTriển khai Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.​

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định số 160/2018/NĐ-CP.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; rà soát kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho học sinh trong các môn học, chương trình giáo dục phổ thông.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức, trách nhiệm và phổ biến kiến thức về phòng tránh, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan tổ chức huấn luyện, tập huấn, diễn tập ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm việc tổ chức thực hiện được triển khai đến cơ sở; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng năm về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã trong quá trình tổ chức thực hiện; hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.​

Kế hoạch ​

4/12/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết Nghị định, Chính phủ, quy định, chi tiết, Luật Phòng, chống thiên tai284-trien-khai-nghi-dinh-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chong-thien-taThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
403.00
121,000
0.00
121000
48,763,000
/PublishingImages/2019-04/tin 7- TK ND cua CP ve Luat PC thien tai].mp3
Phát triển Giáo dục mầm non tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2025Phát triển Giáo dục mầm non tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2025

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển Giáo dục mầm non (GDMN) tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2025".

Theo đó, mục tiêu cụ thể giai đoạn 2019-2021 là phấn đấu để mạng lưới trường, lớp mầm non công lập tiếp tục được củng cố, mở rộng; phát triển các cơ sở GDMN ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của nhân dân, nhất là công nhân lao động; có ít nhất 33% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 90% trẻ độ tuổi mẫu giáo, trong đó hầu hết trẻ em 5 tuổi đều được đến trường; tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở GDMN ngoài công lập chiếm từ 60% trở lên. Về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, phấn đấu đến năm 2021, có ít nhất 99% nhóm-lớp mầm non được học bán trú 2 buổi/ngày; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ lệ trẻ em thừa cân - béo phì được khống chế... Về đội ngũ giáo viên, phấn đấu đến năm 2021, có ít nhất 52% giáo viên đạt trình độ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, trong đó công lập đạt ít nhất 75%, ngoài công lập đạt ít nhất 35%; có ít nhất 50% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên, trong đó công lập đạt ít nhất 80%, ngoài công lập đạt ít nhất 30%...

Đề án được chia thành 02 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2019-2021): Củng cố, từng bước mở rộng mạng lưới cơ sở GDMN, đảm bảo cơ bản đủ về số lượng đội ngũ giáo viên, số phòng học và cơ sở vật chất tối thiểu đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ, tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách đối với giáo viên. Giai đoạn 2 (2022-2025): Hoàn thiện mạng lưới cơ sở GDMN; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa; phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định; nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, phát triển trường mầm non chất lượng cao tiếp cận các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non các cơ sở GDMN theo thẩm quyền để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở GDMN tại địa phương, từng bước đáp ứng đủ về số lượng, đảm bảo chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non; rà soát, nghiên cứu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền các cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục toàn diện cho trẻ em trong các cơ sở GDMN phù hợp với đặc thù phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tăng cường chỉ đạo kiểm tra hoạt động các cơ sở GDMN ngoài công lập, đặc biệt là nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục...

Kế hoạch ​​​​​


7/8/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtgiáo dục mầm non311-phat-trien-giao-duc-mam-non-tinh-binh-duong-giai-doan-2018-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
600.00
121,000
0.00
121000
72,600,000
/PublishingImages/2019-07/Tin 9 - Giao duc mam non.mp3
Ủy quyền nhiệm vụ cho BQL khu công nghiệp Việt Nam-SinggaporeỦy quyền nhiệm vụ cho BQL khu công nghiệp Việt Nam-Singgapore
    TTĐT - Ngày 10-02, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND về việc “Ủy quyền một số nhiệm vụ cho Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam-Singgapore” (Ban quản lý). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Theo đó, ủy quyền cho Ban quản lý tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đối tượng thuộc diện phải đăng ký đối với các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trong khu công nghiệp.
 
Thực hiện việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp.
 
Trưởng ban Ban quản lý có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ ủy quyền nêu trên đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Đồng thời, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan quản lý chuyên ngành theo quy định.
Hoài Hương
2/15/2015 1:54 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2138-Uy-quyen-nhiem-vu-cho-BQL-khu-cong-nghiep-Viet-Nam-SinggaporeThông tin chỉ đạo, điều hành
Điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐiều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, chọn mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng (Lnc) trên địa bàn tỉnh Bình Dương đối với Vùng I là 2.530.000 đồng/tháng và đi với Vùng II là 2.320.000 đồng/tháng, làm cơ sở xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc phân loại vùng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau: Vùng I gồm thành phố Thủ Dầu Một, các thị xã Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên và các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên; Vùng II gồm các huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng.

Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương có thể sử dụng một trong hai cách xác định đơn giá nhân công như sau:

- Cách 1: Đối với đơn giá nhân công và máy thi công tại các Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2017 gồm phần xây dựng, phần sửa chữa, phần lắp đặt, phần khảo sát và Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương (sửa đổi - bổ sung) năm 2018, được nhân với hệ số điều chỉnh số 1:

Bảng 1: Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với Vùng I và Vùng II trên địa bàn tỉnh

1.png

​​Cách 2: Xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, trên cơ sở mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng (Lnc) đã chọn.

Văn bản​ 

10/17/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐiều chỉnh, đơn giá, nhân công, chi phí, đầu tư, xây dựng830-dieu-chinh-don-gia-nhan-cong-trong-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
371.00
121,000
0.00
121000
44,891,000
Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Theo đó, giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019 là 8.177 tỷ 970 triệu. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương là 677 tỷ 970 triệu đồng, bao gồm vốn ODA là 643 tỷ 80 triệu đồng và vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu là 34 tỷ 890 triệu đồng; vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 7.500 tỷ đồng bao gồm vốn đầu tư theo tiêu chí định mức là 4.713 tỷ 912 triệu đồng, vốn từ nguồn thu sử dụng đất là 1.381 tỷ 88 triệu đồng, vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 1.405 tỷ đồng. 

Quyết định ​​

12/19/2018 1:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchỉ tiêu, đầu tư công, năm 2019322-giao-chi-tieu-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
150.00
121,000
0.00
121000
18,150,000
Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch và Sở Xây dựngThi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch và Sở Xây dựng

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch ​tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch và Sở Xây dựng.

Theo đó, số lượng Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch cần tuyển là 02 người. Số lượng Phó Giám đốc Sở Xây dựng cần tuyển là 01 người.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch được duyệt hàng năm của chức danh đó.

Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có chức danh tuyển chọn có nhu cầu, nguyện vọng tham gia dự tuyển, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn thì được đăng ký tham gia dự tuyển

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển chức danh Phó Giám đốc phải đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Sở hoặc tương đương trở lên.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ theo quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể các chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Xây dựng.

Thời gian tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phó Giám đốc Sở Xây dựng dự kiến trong quý IV năm 2018.

Hạn chót nhận hồ sơ dự tuyển vào ngày 10/9/2018.

Dự kiến kỳ thi diễn ra vào ngày 24/10/2018.

Nội dung thi: Thi viết và thi trình bày đề án. Trong đó thi viết kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và lĩnh vực Xây dựng (đối với chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng); nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển… Thi trình bày đề án đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của vị trí chức danh cần tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự buổi thi trình bày đề án…

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng thi tuyển thực hiện công tác tổ chức thi tuyển theo quy định.

Tải về Kế hoạch​

8/27/2018 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtSở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó Giám đốc, thi tuyển, chức danh893-thi-tuyen-chuc-danh-pho-giam-doc-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-va-so-xay-dunThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
505.00
121,000
0.00
121000
61,105,000
Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
   TTĐT - Nhằm phục vụ Kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm đảm bảo chất lượng nội dung và thời gian quy định, ngày 12-2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1435/UBND-TH về việc Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một thực hiện các nội dung sau: tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2015 (số liệu 5 tháng đầu năm, ước 6 tháng). Trong đó, đánh giá kết quả của ngành, địa phương trong việc triển khai các nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về "Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015"; kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, những việc làm được và chưa làm được, nêu rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2015. Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của đơn vị.
 
Báo cáo gửi về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất là ngày 10/6/2015, qua các địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn binhduong@gso.gov.vn, tonghopskh@binhduong.gov.vn;
 
Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả việc thực hiện của các đơn vị.
 
 
Đối với những nhiệm vụ mang tính chất liên sở, ngành, giao các đơn vị sau đây làm đầu mối, phối hợp các ngành liên quan đánh giá và chịu trách nhiệm báo cáo
 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; tình hình đầu tư, đăng ký kinh doanh trong nước; tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh; phối hợp Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tiến độ các công trình, dự án lớn đang thực hiện trên địa bàn; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
2. Sở Tài chính
Tình hình thu - chi ngân sách trên địa bàn; phối hợp Cục thuế báo cáo công tác xử lý nợ đọng thuế theo lộ trình; tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp bị thiệt hại trong sự cố ngày 13/5/2014.
 
3. Sở Công Thương
Kết quả thực hiện Kế hoạch số 4129/KH-UBND ngày 26/11/2014 về dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường năm 2015, nhất là trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015; công tác kiểm tra, giám sát thị trường, chống buôn lậu, đầu cơ nâng giá, gian lận thương mại. Kết quả Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội “Tỉnh Bình Dương 40 năm xây dựng và phát triển”.
 
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp ngăn chặn, xử lý dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các dự án nông nghiệp công nghệ cao,...; tình hình triển khai thực hiện các phương án phòng chống thiên tai.
 
5. Sở Xây dựng
Đánh giá việc thực hiện chỉnh trang đô thị; công tác chuẩn bị thủ tục đề nghị công nhận đô thị Thuận An, Dĩ An đạt đô thị loại III. Kết quả tiến độ thực hiện Chương trình phát triển Nhà ở xã hội.
 
6. Sở Y tế
Đánh giá tình hình dịch bệnh trên người và kế hoạch ứng phó, công tác chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ số thuốc phòng và kế hoạch điều trị trong trường hợp phát sinh dịch bệnh; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội; tình hình tranh chấp lao động tập thể, đình công; tình hình dạy nghề và giải quyết việc làm,...
 
Phối hợp Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát tiến độ thực hiện Đề án hỗ trợ Người có công với cách mạng về nhà ở năm 2014 trên địa bàn.
 
8. Sở Văn hóa Thể thao du lịch
Đánh giá kết quả thực hiện Lễ kỷ niệm chào mừng 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
 
9. Công an tỉnh
Kết quả thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tình hình triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
 
10. Thanh tra tỉnh
Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của toàn ngành; việc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài và các vụ đã có kết luận giải quyết của cấp có thẩm quyền,…
 
 
 Hoài Hương
5/15/2015 5:26 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1417-Bao-cao-cong-tac-6-thang-dau-nam-nhiem-vu-trong-tam-6-thang-cuoi-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2016Tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2016

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 556/UBND-KTN​ về việc tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2016. ​

​Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký khu vực tham gia chiến dịch Giờ Trái đất; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về thời gian thực hiện và ý nghĩa của chiến dịch Giờ Trái đất; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đăng ký và tham gia chiến dịch Giờ Trái đất. Cụ thể, tắt các đèn chiếu sáng không cần thiết tại trụ sở đơn vị, các khu vực công cộng; vận động cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị và các thành viên trong gia đình tích cực hưởng ứng, đăng ký tham gia thực hiện tắt đèn chiếu sáng không cần thiết trong gia đình vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.

Các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc tham gia chiến dịch bằng cách tắt các đèn chiếu sáng không cần thiết tại trụ sở đơn vị, các khu vực công cộng; vận động cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị và các thành viên trong gia đình tích cực hưởng ứng, đăng ký tham gia thực hiện tắt đèn chiếu sáng không cần thiết trong gia đình vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương tích cực tuyên truyền trong thời gian trước sự kiện; đồng thời đưa tin kịp thời tại thời điểm diễn ra sự kiện. Công ty Điện lực Bình Dương chuẩn bị các phương thức vận hành của hệ thống điện trong thời gian diễn ra hoạt động Giờ Trái đất năm 2016, đánh giá hiệu quả điện năng tiết kiệm; phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền nhằm thu hút được sự quan tâm đông đảo của các cơ quan, tổ chức, người dân tham gia vào chiến dịch và tắt đèn "tự nguyện".

​ 

​​
3/7/2016 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtgio trai dat, chien dich gio trai dat, huong ung gio trai dat56-tham-gia-chien-dich-gio-trai-dat-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐình LýĐình Lý
Tham dự và tuyên truyền các sự kiện WTA Bình Dương 2018Tham dự và tuyên truyền các sự kiện WTA Bình Dương 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tham dự và tuyên truyền các sự kiện WTA Bình Dương 2018.

Theo đó, do tính chất và tầm quan trọng của sự kiện, đồng thời để góp phần cho Hội nghị được thành công tốt đẹp, yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương trong tỉnh sắp tham dự đầy đủ, đúng thời gian của các Phiên Hội nghị, Phiên họp theo thư mời đã được UBND tỉnh phát hành, đặc biệt là Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và Phiên họp toàn thể diễn ra trong hai ngày 11-12/10/2018.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị có nhiều sự kiện như Hội chợ Công nghệ, hội thảo khoa học, cuộc thi sáng tạo,… đề nghị các cơ quan tuyên truyền, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức biết, tham gia các sự kiện này.

Các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt việc tuyên truyền và tham gia đầy đủ các Phiên, sự kiện theo thư mời của tỉnh.

Văn bản ​

10/9/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtWTA, tuyên truyền, tham dự329-tham-du-va-tuyen-truyen-cac-su-kien-wta-binh-duong-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
199.00
121,000
0.00
121000
24,079,000
Đảm bảo kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS Đảm bảo kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đảm bảo kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc kháng HIV (ARV) cho bệnh nhân có thẻ BHYT giai đoạn 2019-2020.

Theo đó, mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến hết năm 2019, có ít nhất 95% người nhiễm HIV điều trị thuốc kháng HIV tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS có thẻ BHYT; đến hết năm 2020, có 100% người nhiễm HIV được quản lý có thẻ BHYT. Hàng năm, bảo đảm 100% người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV có thẻ BHYT được hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc ARV khi tham gia điều trị thuốc ARV.

Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm đảm bảo cho 100% người nhiễm HIV/AIDS sinh sống trên địa bàn có thẻ BHYT và được sử dụng đầy đủ các dịch vụ khám, điều trị HIV/AIDS; tổ chức các hội nghị, hội thảo vận động sự ủng hộ, đồng thuận của các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội… đối với việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc ARV cho bệnh nhân có thẻ BHYT; tăng cường vận động người nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT trên các kênh thông tin đại chúng, đẩy mạnh truyền thông về lợi ích của điều trị sớm bằng thuốc ARV, lợi ích của BHYT trong việc khám, điều trị HIV/AIDS; tập huấn cho cán bộ, nhân viên y tế về kỹ năng tư vấn, truyền thông cho người nhiễm HIV/AIDS tự nguyện tham gia BHYT; huy động các nguồn đóng góp từ xã hội để hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS; tăng cường kêu gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, các đơn vị trong và ngoài tỉnh hỗ trợ về tài chính và chuyên môn kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu công tác phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trong ngành Y tế kiện toàn các cơ sở điều trị HIV/AIDS để ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS và tăng cường hiệu quả hoạt động khám, chữa bệnh BHYT; đẩy mạnh thanh toán các dịch vụ điều trị HIV/AIDS từ Quỹ BHYT đối với bệnh nhân có thẻ BHYT; hàng năm tiến hành mua thẻ BHYT cấp cho người nhiễm HIV/AIDS; thực hiện hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc ARV từ năm 2019.

Kế hoạch ​​​​​

5/7/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐảm bảo, kinh phí, Bảo hiểm y tế, HIV/AIDS 690-dam-bao-kinh-phi-mua-the-bao-hiem-y-te-cho-nguoi-nhiem-hiv-aidsThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
466.00
121,000
0.00
121000
56,386,000
/PublishingImages/2019-05/Tin 7 - Bao dam kinh phi mua BHYT.mp3
Bình Dương sẽ có quy định về khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và vùng nuôi chim yến Bình Dương sẽ có quy định về khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và vùng nuôi chim yến

TTĐT - ​Đó là nội dung chính của dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật sẽ được HĐND tỉnh thông qua trong năm 2020 theo Quyết định vừa được Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương ban hành danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.​

​Theo đó, có 01 dự thảo Nghị quyết được giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương chủ trì soạn thảo là Nghị quyết về việc ban hành quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. 

Căn cứ Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành được phân công chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời gian trình HĐND tỉnh thông qua vào quý IV năm 2020.      

Quyết định.​

3/27/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtquy định, không được phép chăn nuôi, gia súc, gia cầm, chim yến252-binh-duong-se-co-quy-dinh-ve-khu-vuc-khong-duoc-phep-chan-nuoi-gia-suc-gia-cam-va-vung-nuoi-chim-yenThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
252.00
121,000
0.00
121000
30,492,000
Bình Dương cho học sinh, sinh viên nghỉ học tránh Bão số 16Bình Dương cho học sinh, sinh viên nghỉ học tránh Bão số 16

TTĐT - Trước diễn biến của cơn bão số 16 (Tembin), ngày 25/12/2017, UBND tỉnh Bình Dương có công văn hỏa tốc về việc cho học sinh, sinh viên tỉnh Bình Dương nghỉ học.

Theo đó, tất cả học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh được phép nghỉ học 01 ngày 26/12/2017 để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong công tác phòng, tránh, ứng phó với bão trên địa bàn tỉnh.

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 04 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h) và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Trường Sa, cách Côn Đảo 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h). Đến 16 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h), đi vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 13 và yếu dần. Đến 04 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh từ Cà Mau và Kiên Giang. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11, sóng biển cao 7-9m. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h).


12/25/2017 10:30 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbão số 16582-binh-duong-cho-hoc-sinh-sinh-vien-nghi-hoc-tranh-bao-so-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueMai Xuân
0.00
121,000
0.00
121000
Thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5Thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5.

Theo đó, nhân dịp kỷ niệm Ngày giỗ Tổ Hùng Vương và 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), Ngày Quốc tế Lao động 01/5, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 28/4/2017 (Thứ sáu).

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Thủ trưởng các sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trong tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào cùng thời gian nêu trên. Đối với các huyện, thị xã còn lại, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Sau Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Họp mặt nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam và Ngày quốc tế Lao động vào lúc 9 giờ ngày 28/4/2017, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong 03 ngày: 06/4/2017 (Giỗ Tổ Hùng Vương), 30/4/2017 (Ngày giải phóng miền Nam) và 01/5/2017 (Ngày quốc tế Lao động).

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội được nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày 06/4/2017 (tức 10 tháng 3 năm Đinh Dậu); Ngày giải phóng miền Nam, Ngày quốc tế Lao động trong 02 ngày 30/4/2017 và 01/5/2017. Do Ngày lễ Giải phóng miền Nam trùng vào ngày Chủ nhật nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày thứ ba (02/5/2017).

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày Thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

3/31/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Thông báo, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ, nghỉ lễ kỷ niệm, Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 01/5178-thong-bao-vieng-nghia-trang-liet-si-treo-quoc-ky-va-nghi-le-ky-niem-ngay-gio-to-hung-vuong-30-4-01-Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2017Đẩy nhanh tiến độ giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2017

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2017 và triển khai một số nội dung trong công tác đầu tư công.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Cụ thể, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thực hiện thuận lợi. Tập trung triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu và thanh toán theo kế hoạch được giao, tuyệt đối không dồn khối lượng thanh toán vào thời điếm cuối năm. Trên cơ sở kế hoạch điều hòa đầu tư công năm 2016, kế hoạch đầu tư công năm 2017, rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 theo hướng cắt giảm, giãn và hoãn tiến độ một số dự án đầu tư công chưa thực sự cần thiết, cấp bách để bổ sung vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa bố trí đủ vốn; thuộc danh mục công trình quan trọng giai đoạn 2016-2020; khởi công mới chưa bố trí đủ tỷ lệ theo quy định.

Các chủ đầu tư thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định, trình tự, thủ tục từ các khâu lập, thẩm định, điều chỉnh chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, giải ngân vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017. Nghiêm túc thực hiện các quy định về tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo công khai, minh bạch, lựa chọn những nhà thầu có uy tín, chất lượng.

Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy các Ban Quản lý dự án. Chuẩn bị hồ sơ trình cấp thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án theo đúng thành phần quy định tại Điều 39, Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ. Thường xuyên cập nhật các quy định mới làm cơ sở xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư trong tổng mức toán, giá gói thầu, góp phần giảm thời gian phải điều chỉnh hồ sơ. Đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng…

5/5/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Chỉ thị, đẩy nhanh tiến độ, giải ngân, Kế hoạch đầu tư công năm 2017, đầu tư công612-day-nhanh-tien-do-giai-ngan-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Chương trình làm việc tháng 5/2017 của UBND tỉnhChương trình làm việc tháng 5/2017 của UBND tỉnh

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 51/TB-UBND về Chương trình làm việc tháng 5/2017 của UBND tỉnh.

Theo đó, từ ngày 22 - 26/5/2017, UBND tỉnh sẽ thông qua: Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2017; một số nội dung xây dựng nghị quyết cá biệt trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2017.

5/5/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình làm việc, tháng 5/2017, UBND tỉnh Bình Dương54-chuong-trinh-lam-viec-thang-5-2017-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.20
121000
24,200
Tổ chức Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 Tổ chức Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4

TTĐT - Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 với chủ đề “Tốc độ”.

Theo đó, Tuần lễ diễn ra từ ngày 08 - 14/5/2017. Nội dung triển khai trong Tuần lễ gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các cơ quan truyền thông đại chúng và áp phích, tờ rơi, băng rôn các quy định của pháp luật về quản lý tốc độ phương tiện cơ giới đường bộ cũng như phổ biến các nguy cơ, hậu quả và cách phòng tránh tai nạn giao thông do vi phạm tốc độ; tăng cường rà soát tổ chức giao thông, xây dựng và chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông; tổ chức đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm quy định tốc độ của cá nhân tham gia giao thông và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn toàn tỉnh.


5/12/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBan An toàn giao thông tỉnh Bình Dương, kế hoạch, tuần lễ, an toàn giao thông, lần thứ 4, năm 2017330-to-chuc-tuan-le-an-toan-giao-thong-duong-bo-lan-thu-4Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Quốc tế Lao động 01/5 và 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí MinhKế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Quốc tế Lao động 01/5 và 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTĐT- ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017); Ngày quốc tế Lao động 1/5 và Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi họp mặt được tổ chức vào lúc 09 giờ ngày 28/4/2017 (thứ sáu) tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh. Dự kiến số lượng khách mời khoảng 1.000 người. Chương trình họp mặt chính thức gồm các nội dung: văn nghệ chào mừng; diễn văn của lãnh đạo tỉnh; trao Huy hiệu Đảng và khen thưởng thành tích cao; phát biểu của cán bộ lão thành cách mạng; phát biểu của thế hệ trẻ.

Trước đó, từ 06 giờ đến 07 giờ, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh chủ trì tổ chức họp mặt kỷ niệm. Đơn vị thực hiện gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy; Tổng Công ty Becamex IDC. Trên cơ sở nội dung kế hoạch, các đơn vị phụ trách chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.

4/19/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, tổ chức họp mặt kỷ niệm, 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Quốc tế Lao động 01/5, 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.99-ke-hoach-to-chuc-hop-mat-ky-niem-42-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-quoc-te-lao-dong-01-5-va-127-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Bình DươngDanh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, có 80 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ (trong đó có 06 Nghị quyết, 05 Chỉ thị, 69 Quyết định); 06 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần (06 Quyết định); không có văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trước ngày 01/01/2018.

Quyết định ​

2/21/2019 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtDanh mục, văn bản, quy phạm, pháp luật, hiệu lực, toàn bộ, lĩnh vực, quản lý, nhà nước, HĐND, UBND tỉnh 961-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-ngung-hieu-luc-toan-bo-hoac-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-hdnd-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
133.00
121,000
0.00
121000
16,093,000
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải Bình Dương đến năm 2020Phê duyệt Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải Bình Dương đến năm 2020
 
TTĐT - Ngày 16 - 12, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3247/QĐ-UBND về việc "Phê duyệt Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải  tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030".
 
Theo đó, nội dung Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 bao gồm: hệ thống giao thông đường bộ, trong đó, có hệ thống giao thông quốc gia trên địa bàn tỉnh (quốc lộ 1A, quốc lộ 1K, quốc lộ 13, đường Hồ Chí Minh, đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh); hệ thống đường bộ do tỉnh quản lý, gồm các trục Bắc - Nam dự kiến nâng cấp (đường ĐT.741, đường ĐT.742, đường ĐT.743B, đường ĐT.744, đường ĐT.746, đường ĐT.747A, đường ĐT747B, đường ĐT.748, đường ĐT.749A), các trục Bắc - Nam dự kiến xây mới (quốc lộ 13 trên cao, đường ĐT.746B, đường ĐT.749C, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường Đồng Phú - Bình Dương), các trục Đông - Tây dự kiến nâng cấp (đường ĐT.743A, đường ĐT.749B, đường ĐT.750, đường Bố Lá - Bến Súc), các trục Đông - Tây dự kiến xây dựng mới (đường ĐT.745 (A,B,C), đường ĐT.750B).
 
Quy hoạch hệ thống đường đô thị, đường huyện, hệ thống cầu, nút giao thông, công trình vận tải đường bộ (bến xe, cảng cạn (ICD), trạm dừng nghỉ, bãi đỗ xe công cộng, công nghiệp phục vụ giao thông vận tải (cơ khí, kiểm định xe cơ giới); hệ thống giao thông đường sắt (đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị), hệ thống giao thông thủy lợi (mạng lưới đường thủy trên các sông Sài Gòn, Đồng Nai và Thị Tính; cảng, bến thủy nội địa, bến khách).
 
Quy hoạch phát triển vận tải gồm hệ thống xe buýt, các loại vận tải hành khách công cộng khác, duy trì vận tải hành khách liên tỉnh, vận tải hàng hóa thông qua 03 hành lang kinh tế chiến lược (luồng hàng từ Campuchia, Tây Ninh, Bình Phước qua Bình Dương đi về khu vực Cảng nước sâu Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh; luồng hàng từ khu vực Tây Nguyên qua Bình Dương đi về các tỉnh Tây Nam Bộ) (xem chi tiết).
  
Hoài Hương
12/23/2013 9:18 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết995-Phe-duyet-Quy-hoach-tong-the-giao-thong-van-tai-Binh-Duong-den-nam-2020Thông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình DươngTriển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Kế hoạch nhằm tạo bước chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật (NKT); đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý (TGPL) cho NKT; đồng thời tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động TGPL cho đối tượng là NKT, tập trung thực hiện vụ việc TGPL (trong đó chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và tư vấn pháp luật tiền tố tụng) cho NKT khi họ có yêu cầu.

Cụ thể, quý I hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các tổ chức Hội của NKT, UBND cấp xã khảo sát nhu cầu TGPL của NKT với cách thức phù hợp với các dạng tật (khiếm thị, khiếm thính, vận động,...) tại các Cơ sở bảo trợ xã hội trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của NKT trên địa bàn tỉnh.  Trên cơ sở đó, hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp thực hiện TGPL với hình thức phù hợp cho các dạng tật; TGPL lưu động tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều NKT; tại các tổ chức Hội, cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác.

Trong năm 2018, Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL cho NKT đối với đội ngũ người thực hiện TGPL.

Hàng năm, đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin về TGPL cho người khuyết tật thông qua việc xây dựng các nội dung truyền thông, thông tin về TGPL cho NKT trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; in ấn tờ rơi, tờ gấp và tài liệu pháp luật phù hợp với các dạng khuyết tật (tờ gấp chữ nổi cho người khiếm thị, băng đĩa…) để cấp phát miễn phí cho NKT. 

Sở Tư pháp chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách TGPL cho NKT; sơ kết đánh giá kết quả thực hiện vào năm 2018 và tổng kết vào năm 2020.

4/19/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, triển khai thực hiện, chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2017-2020899-trien-khai-thuc-hien-chinh-sach-tro-giup-phap-ly-cho-nguoi-khuyet-tat-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Kế hoạch cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”Kế hoạch cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”

TTĐT - Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; nâng cao hiểu biết, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương về pháp luật dân sự.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nội dung thi gồm kiến thức về Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Hình thức thi: thi trực tuyến tại Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ truy cập http://thitructuyen.stp.binhduong.gov.vn).

Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng: vòng sơ khảo từ ngày 01/6/2017 đến ngày 30/6/2017; vòng chung khảo trong tháng 7/2017. Tổng kết và trao giải cuộc thi trong quý III/2017.

Ban Tổ chức cuộc thi do Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh làm Trưởng Ban, thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Sở Tư pháp có trách nhiệm chuẩn bị, xây dựng dự thảo thể lệ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cuộc thi; theo dõi, đảm bảo vận hành trang web của cuộc thi; phối hợp với các thành viên Ban Tổ chức chuẩn bị câu hỏi - đáp án cuộc thi và các tài liệu có liên quan. Các sở, ngành, đoàn thể là thành viên của Ban Tổ chức phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình tổ chức cuộc thi; tổ chức triển khai, tuyên truyền phát động cuộc thi; phổ biến rộng rãi về cuộc thi bằng nhiều hình thức.

4/28/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, cuộc thi, tìm hiểu, Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 20158-ke-hoach-cuoc-thi-tim-hieu-bo-luat-dan-su-bo-luat-to-tung-dan-su-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP, quy chun kỹ thuật v cht lượng vật tư nông nghiệp ATTP cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phm. Tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật rau, củ, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phm thịt, thủy sản; ô nhiễm vi sinh trong thịt, thủy sản phn đu giảm 10% so với năm 2017. 100% cơ sở giết m gia súc, gia cm tập trung đạt điều kiện ATTP và không có cơ sở giết m xếp loại C…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương gắn kết chặt chẽ việc chỉ đạo điều hành công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông, lâm, thủy sản với các nhiệm vụ của tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tiếp tục cập nhật ban hành chính sách, pháp luật quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản của địa phương hài hòa với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế và bảo đảm an toàn cho sản xuất trong nước, cân bằng thương mại; tổ chức kiểm tra, phân loại, xử lý cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông, lâm, thủy sản theo quy định; chỉ đạo tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; kiểm soát chặt chẽ ATTP nhập khẩu; tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời bài viết về các mô hình, dự án chuỗi kiểm soát ATTP; tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATTP bằng nhiều hình thức; triển khai Đề án "Tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương"; tổ chức đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ tham gia quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản…

3/22/2018 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtan toàn thực phẩm, ATTP, lĩnh vực nông nghiệp151-ke-hoach-hanh-dong-bao-dam-an-toan-thuc-pham-trong-linh-vuc-nong-nghiep-nam-2018Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
424.00
121,000
0.40
121000
51,352,400
Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2018Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2018

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2018.

​Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan; Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Đầu tư, khai thác Thủy lợi và Nước sạch nông thôn tỉnh Bình Dương; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương triển khai hướng dẫn cho các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi lập kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2018; thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nguồn nước, kịp thời điều chỉnh phương án phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn khi nguồn nước thiếu hụt, lưu ý sắp xếp thứ tự ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi, nông nghiệp; tuyên truyền, vận động nhân dân xuống giống vụ Đông Xuân 2017 - 2018 sớm và đồng loạt, đề phòng nguồn nước sông có thế bị nhiễm mặn sớm, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các biện pháp kỹ thuật để phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức, tăng cường tổ, đội quần chúng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng ở các cộng đồng dân cư nơi có rừng…

12/8/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnhiễm mặn, cháy rừng809-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-han-nhiem-man-va-chay-rung-trong-mua-kho-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
229.00
121,000
0.00
121000
27,709,000
Tăng cường năng lực quản lý, thực thi hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường năng lực quản lý, thực thi hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (gọi tắt là Đề án), UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai các giải pháp của Đề án. Theo đó, giai đoạn từ năm 2017 đến 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. Từ năm 2017 đến năm 2020, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ phối hợp rà soát, đánh giá xác định phương án tăng cường năng lực quản lý, thực thi pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan. Hàng năm, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan theo khoản 4 mục II Đề án. Giai đoạn năm 2020 đến năm 2025, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Đề án vào năm 2020 và tổng kết Đề án vào năm 2025. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh theo quy định.

4/25/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, tăng cường, năng lực quản lý, thực thi, pháp luật bảo hộ quyền tác giả, trên địa bàn tỉnh Bình Dương718-tang-cuong-nang-luc-quan-ly-thuc-thi-hieu-qua-phap-luat-bao-ho-quyen-tac-gia-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017Hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” (từ ngày 29/4 đến ngày 06/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ năm nay với chủ đề: “Nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em”.

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng từ ngày 15/4/2017 đến ngày 15/5/2017, có thể kéo dài đến Ngày môi trường thế giới 05/6/2017 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 và 01/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương.

Nội dung hưởng ứng gồm: Tổ chức tốt các hoạt động thông tin - giáo dục - truyền thông; tổ chức Lễ mít tinh cấp tỉnh hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017 tại huyện Dầu Tiếng; bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh các trạm y tế vùng nông thôn; đầu tư các phương tiện nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh thân thiện với trẻ em cho các nhà trẻ và trường học; tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cơ sở kinh doanh, làng nghề, hộ gia đình và cá nhân gây ô nhiễm môi trường…

Các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/5/2017 theo địa chỉ: Chi cục Thủy lợi, số 89 đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh sau khi kết thúc “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”.

4/19/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Chỉ thị, hưởng ứng, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, năm 201765-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luậtNâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

TTĐT - Thực hiện văn bản số 751/BTP-PBGDPL ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn về việc nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về vai trò của tủ sách pháp luật trong công tác thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phối hợp với ngành Tư pháp xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, gắn với hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4. Thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý, bảo quản, khai thác tủ sách pháp luật tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg. Định kỳ luân chuyển, trao đổi sách, tài liệu pháp luật giữa tủ sách pháp luật cấp xã với các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở (thư viện, điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng...). Khuyến khích đa dạng hóa các loại hình tủ sách pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong cơ quan, đơn vị, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên. Đánh giá thực trạng thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể gửi về UBND tỉnh thông qua Sở Tư pháp trước ngày 20/11/2017.

4/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Công văn, nâng cao hiệu quả, xây dựng, quản lý, khai thác, tủ sách pháp luật539-nang-cao-hieu-qua-xay-dung-quan-ly-khai-thac-tu-sach-phap-luaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ emTăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

​Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, đặc biệt là việc phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em và kịp thời can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại; thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác tội phạm về bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Công an tỉnh rà soát hồ sơ, xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em đang tồn đọng, chưa xử lý kịp thời; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em…

6/28/2018 11:00 PMĐã ban hànhTài liệuXem chi tiếtbạo lực trẻ em, xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em, Luật trẻ em970-tang-cuong-giai-phap-phong-chong-bao-luc-xam-hai-tre-eThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
282.00
121,000
0.00
121000
34,122,000
1 - 30Next