Tin chỉ đạo điều hành - Thông tin xử phạt
 
TTĐT - Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương vừa phối hợp với Công an tỉnh tiến hành xử phạt đối tượng giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.
 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018

TTĐT - Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Theo đó, có 466 văn bản của HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực gồm 114 Nghị quyết, 342 Quyết định, 10 Chỉ thị; có 496 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ gồm 81 Nghị quyết, 315 Quyết định, 100 Chỉ thị; có 43 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần gồm 05 Nghị quyết, 29 Quyết định; có 90 văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới gồm 17 Nghị quyết, 72 Quyết định, 01 Chỉ thị.

Quyết địnhDanh mục văn bản quy phạm pháp luật của từng cơ quan, đơn vị.

3/1/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết615-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-trong-ky-2014-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
205.00
121,000
0.00
121000
24,805,000
Rà soát, báo cáo vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luậtRà soát, báo cáo vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, báo cáo vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức rà soát các văn bản pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của ngành, đơn vị mình để tổng hợp, báo cáo những quy định gây khó khăn, bất cập cho quá trình triển khai tại địa phương, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp, nhất là các quy định còn chưa thống nhất, đồng bộ; không đảm bảo tính khả thi, không còn phù hợp với thực tiễn; các vướng mắc liên quan đến quy hoạch, trình tự thủ tục, các quy định liên quan đất đai, xây dựng, kinh phí, nhân lực; các quy định liên quan việcphân cấp, phân quyền

Đối với những nội dung đã được thực hiện theo Báo cáo số 189/BC-UBND ngày 01/8/2021 của UBND tỉnh về rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư kinh doanh; đề nghị các sở, ban, ngành và các địa phương tiếp tục nghiên cứu để rà soát, kiến nghị bổ sung cụ thể.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả về Sở Tư pháp trước ngày 21/9/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo.

Văn bản ​​​

9/23/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtRà soát, báo cáo, vướng mắc, bất cập, quy định, pháp luật276-ra-soat-bao-cao-vuong-mac-bat-cap-cua-cac-quy-dinh-phap-luaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
291.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình làm việc tháng 4/2020 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 4/2020 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 4/2020 của UBND tỉnh.

​Trong tuần thứ V (20/4/2020 – 24/4/2020), UBND tỉnh sẽ thông qua Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2020; Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà áp dụng tại tỉnh Bình Dương; phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác các chức danh và phục vụ công tác chung trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Đề án Phát triển ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Phát triển ngành cơ khí tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và 02 nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2020.

Thông báo ​​

3/27/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttháng 4/2020, UBND tỉnh 541-chuong-trinh-lam-viec-thang-4-2020-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
186.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/tin 7- chuong trinh lam viec thang 4.mp3
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (gọi tắt là Chỉ thị).

Theo đó, nội dung phong trào thi đua năm 2021 là tập trung quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, các chủ trương, chính sách của Đảng về thi đua yêu nước. Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 01-NQ/CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, quán triệt phương châm hành động của Chính phủ năm 2021 "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển" và chủ đề thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng Bình Dương văn minh, giàu đẹp", các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết, Kế hoạch đề ra.

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, cần xây dựng các giải pháp phù hợp, nhân rộng các mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong các phong trào thi đua.

Thi đua thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao các Chỉ số đo lường sự phục vụ hành chính của các cơ quan, địa phương, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phong trào thi đua cần tập trung hướng về cơ sở và được tổ chức, phát động với hình thức phong phú, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng, đảm bảo đúng đối tượng, đúng thành tích, kịp thời, công khai, minh bạch. Công tác khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua và việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, thực sự có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương; chú trọng khen thưởng và đề xuất khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp…

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị; định kỳ 6 tháng, năm, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ thị ​​

2/3/2021 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhát động, phong trào, thi đua, thắng lợi, nhiệm vụ, phát triển, kinh tế - xã hội, năm 2021 542-phat-dong-phong-trao-thi-dua-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2021Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
915.00
121,000
4,654.00
121000
0
/PublishingImages/2021-02/Phongtraothidua.mp3
Trưng dụng một phần Bệnh viện Quốc tế Becamex làm Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu điều trị bệnh nhân Covid-19Trưng dụng một phần Bệnh viện Quốc tế Becamex làm Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu điều trị bệnh nhân Covid-19

TTĐT - ​UBND tỉnh thực hiện trưng dụng một phần Bệnh viện Quốc tế Becamex làm Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu tỉnh điều trị bệnh nhân Covid-19.

Theo đó, để đáp ứng cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 từ mức độ vừa (tầng 2+) đến mức độ nặng (tầng 3), tỉnh sẽ thực hiện trưng dụng một phần cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và trang thiết bị thuộc Bệnh viện Quốc tế Becamex tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An làm Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu tỉnh với quy mô 437 giường.

Cụ thể, trưng dụng một phần tầng 2, một phần tầng 3, toàn bộ tầng 4,5,6; toàn bộ khoa hồi sức cấp cứu; toàn khu vực 4 phòng mổ; toàn bộ khu điều hành và giường bệnh lầu 4,5,6; khu tiệt trùng chống nhiễm khuẩn; khu nhà giặt; khu MO.

Các máy móc trang thiết bị y tế do Tổng Công ty Becamex IDC tài trợ và toàn bộ thiết bị có sẵn tại các khoa phòng đã trưng dụng. Sử dụng hệ thống xét nghiệm PCR, xét nghiệm mô… hiện có.

Về nhân lực, trưng dụng điều chuyển một số bác sĩ, điều dưỡng từ Bệnh viện Quốc tế Becamex qua Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu tỉnh và trưng dụng đội ngũ quản lý, vận hành của Bệnh viện Quốc tế Becamex.

Thời gian trưng dụng dự kiến từ ngày 10/8/2021 đến khi tình hình địch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh thuyên giảm và có Quyết định giải thể Bệnh viện của UBND tỉnh.

Văn bản ​

 

8/11/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTrưng dụng, một phần, Bệnh viện, Quốc tế, Becamex,  dã chiến, hồi sức, cấp cứu, điều trị, bệnh nhân, Covid-19406-trung-dung-mot-phan-benh-vien-quoc-te-becamex-lam-benh-vien-da-chien-hoi-suc-cap-cuu-dieu-tri-benh-nhan-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
305.00
121,000
0.00
121000
0
Ưu tiên tiêm mũi 2 vắc xin phòng Covid-19 cho công nhân lao độngƯu tiên tiêm mũi 2 vắc xin phòng Covid-19 cho công nhân lao động

TTĐT - ​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 228-TB/TU ngày 01/10/2021 khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và chất lượng.​

Theo đó, tiếp tục sử dụng Kit test nhanh Covid-19 hiện có xét nghiệm bóc tách F0, khi có kết quả test nhanh dương tính sử dụng Trạm Y tế lưu động khám sàng lọc, xét nghiệm PCR ngay để có phương án điều trị phù hợp.

Sở Y tế công bố ca mắc Covid-19 theo kết quả test nhanh dương tính hàng ngày, tập trung xét nghiệm PCR kết quả test nhanh. Đồng thời, triển khai tiêm từ 100.000 liều/ngày trở lên đối với gần 1 triệu liều vắc-xin Vero cell của Sinopharm và AstraZeneca được Trung ương phân bổ; ưu tiên tiêm mũi 2 cho công nhân lao động, nhất là doanh nghiệp sản xuất "3 tại chỗ". Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương triển khai tổ chức tiêm nhanh, trật tự và an toàn theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức lực lượng tập huấn, chuyển giao việc nhập liệu tiêm tại các điểm tiêm để đảm đủ lực lượng nhập liệu khi lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trở về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Sở Y tế rà soát cụ thể số ổ dịch mới phát sinh để phối hợp cùng các địa phương xử lý kịp thời, đặc biệt ở thành phố Thuận An và Dĩ An.

Văn bản​ 

10/4/2021 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtƯu tiên, mũi 2, vắc xin, Covid-19, công nhân lao động164-uu-tien-tiem-mui-2-vac-xin-phong-covid-19-cho-cong-nhan-lao-donThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
495.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương tạm dừng thêm một số hoạt động không thiết yếuBình Dương tạm dừng thêm một số hoạt động không thiết yếu

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

​Theo đó, tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không cần thiết như: Vũ trường, karaoke, quán bar, phòng game, massage, phòng tập thể hình (gym), nhà hàng tiệc cưới, phòng tập yoga, tụ điểm vui chơi, giải trí, hát với nhau, rạp phim, các cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ, vật lý trị liệu trên toàn tỉnh.

Các cấp, các ngành, đơn vị phải quán triệt ngay và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy và Công văn số 1804/UBND-VX ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh thật hiệu quả, phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang lây lan diện rộng trong cộng đồng; không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác hay hốt hoảng, mất bình tĩnh trước các diễn biến phức tạp của dịch.

Phải chủ động đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch đến từng tổ chức, từng cá nhân, yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; nhất là phải đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng. Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, dừng tổ chức các sự kiện tập trung đông người như tiệc cưới, lễ hội, các điểm tham quan du lịch.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án phòng, chống dịch và tổ chức tốt các kỳ thi (tuyển sinh các cấp, tốt nghiệp Trung học phổ thông) năm 2021 trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn. Trường hợp có dịch bệnh xảy ra đề nghị Sở khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh các phương án tổ chức các hoạt động giảng dạy nhằm đảm bảo hiệu quả, an toàn. Đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức thực hiện chương trình giảng dạy, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị cho phù hợp, đảm bảo an toàn cho giảng viên, sinh viên và các đối tượng liên quan.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tạm dừng các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người; trường hợp thật sự cần thiết tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng (Công văn số 1988/BNV-TGCP ngày 07/5/2021 của Bộ Nội vụ); khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn, hạn chế tối đa số lượng người tham dự, nghiêm túc khai báo y theo quy định.

Sở Y tế chịu trách nhiệm, chủ động phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện mua sắm các trang thiết bị y tế, thuốc, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm… đầy đủ nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 được kịp thời, hiệu quả; chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực theo quy định Bộ Y tế nhằm chủ động xét nghiệm đối với các đối tượng có nguy cơ cao, tiềm ẩn phát sinh dịch bệnh, tiến tới xét nghiệm diện rộng cho các đối tượng trên địa bàn được kịp thời.

Đẩy nhanh việc tiêm vắc xin phòng dịch, đặc biệt cho các đối tượng tuyến đầu, thuộc diện ưu tiên theo đúng chỉ đạo của Chính phủ theo lộ trình kế hoạch của tỉnh đề ra, đồng thời khẩn trương xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho tất cả các đối tượng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục bổ sung hoàn thiện các kịch bản chi tiết phòng, chống dịch Covd-19 của tỉnh cho từng tình huống cụ thể để đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh triển khai làm việc theo hướng hạn chế các cuộc họp, hội nghị, giảm số lượng người làm việc, làm việc trực tuyến, hạn chế người ngoài vào trong tòa nhà. Đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý Tòa nhà thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bảo đảm hiệu lực, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới; kiểm tra các cơ sở cách ly, đơn vị, doanh nghiệp; đến tận hộ gia đình để kiểm tra, phát hiện, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý địa bàn, người nhập cảnh trái phép, người tự cách ly theo đúng quy định; xử phạt nghiêm người không đeo khẩu trang, cá nhân, tổ chức không chấp hành đúng các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời xử lý nghiêm theo đúng quy định, kể cả xem xét xử lý hình sự các trường hợp vi phạm, lơ là, thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả để bùng phát dịch.​

Văn bản

5/11/2021 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếttạm dừng, hoạt động, không thiết yếu331-binh-duong-tam-dung-them-mot-so-hoat-dong-khong-thiet-yeThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
950.00
121,000
0.00
121000
0
Hoàn thành cập nhật số liệu hệ thống Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trước ngày 20/9/2021Hoàn thành cập nhật số liệu hệ thống Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trước ngày 20/9/2021

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công văn số 7229/BYT-VPB1 ngày 31/8/2021 của Bộ Y tế về cập nhật số liệu tiêm chủng vắc xin Covid-19.

​Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ Công văn số 7229/BYT-VPB1 ngày 31/8/2021 về việc cập nhật số liệu tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và tình hình thực tế của địa phương để tổ chức triển khai, thực hiện cho phù hợp, kịp thời và đúng theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Cụ thể, thực hiện nhập toàn bộ dữ liệu tiêm chủng tại tất cả các cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại địa phương lên hệ thống Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và báo cáo tổng hợp số liệu mũi tiêm đã được cập nhật trên hệ thống.

Trong đó, rà soát, tổng hợp số liệu mũi tiêm đã thực hiện và số mũi tiêm cập nhật lên hệ thống https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/ theo nội dung số lượng mũi đã tiêm thực tế; số lượng mũi đã nhập lên hệ thống;số lượng tồn chưa nhập hệ thống. Nhập mới và nhập hồi cứu đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 để quản lý.

Đối với số lượng mũi tiêm đã nhập Excel nhưng chưa cập nhật lên hệ thống: Cử cán bộ thực hiện chuẩn hoá dữ liệu và cập nhật lên hệ thống theo tài liệu hướng dẫn của Viettel. Đối với số lượng mũi chưa nhập lên file Excel (đang lưu bản giấy): Huy động lực lượng hỗ trợ nhập liệu, đăng dữ liệu, rà soát lại nội dung thông tin cơ bản nhất của người dân, bao gồm: Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh (ngày/tháng/năm), số điện thoại di động, số Căn cước/CMND, số thẻ bảo hiểm, dân tộc, quốc tịch, tỉnh, huyện, phường (xã), địa chỉ chi tiết nơi ở hiện tại, loại vắc xin đã tiêm mũi 1, ngày tiêm mũi 1, lô vắc xin tiêm mũi 1, mã cơ sở tiêm mũi 1 (Theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế). Trường hợp không có mã vui lòng liên lạc với đầu mối Viettel tại tỉnh để được hỗ trợ, hướng dẫn và cấp mã.

Đối với các phiếu không đủ thông tin như trên, huy động lực lượng rà soát và bổ sung thông tin đầy đủ, sau đó cập nhật lên hệ thống để đảm bảo quyền lợi cho người đã tiêm.

Đồng thời gửi báo cáo tiến độ nhập liệu hàng ngày về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng theo địa chỉ E-mail tonghop.vptt@gmail.com .

Thời gian hoàn thành nhập dữ liệu tiêm chủng trước ngày 20/9/2021. 

Văn bản ​

9/1/2021 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHoàn thành, cập nhật, số liệu, hệ thống, Tiêm chủng, vắc xin, Covid-19, ngày 20/9/2021498-hoan-thanh-cap-nhat-so-lieu-he-thong-tiem-chung-vac-xin-phong-covid-19-truoc-ngay-20-9-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
528.00
121,000
0.00
121000
0
Từ ngày 27/9/2021, thực hiện quét mã QR để quản lý người vào, ra tại các địa điểm công cộngTừ ngày 27/9/2021, thực hiện quét mã QR để quản lý người vào, ra tại các địa điểm công cộng

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường triển khai việc quét mã QR để phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện bình thường mới.

Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện quét mã QR để quản lý người vào, ra tại các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, làm việc, giải trí,… thuộc phạm vi, địa bàn quản lý theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 2994/UBND-VX ngày 05/07/2021. Đảm bảo việc quét mã QR phải được thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 27/9/2021 tại các địa điểm trên; đồng thời thực hiện gắn yêu cầu quét mã QR vào điều kiện an toàn khi triển khai hoạt động, sản xuất, kinh doanh.

Các sở, ngành liên quan phối hợp  UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người… thực hiện đăng ký, dán mã QR tại địa điểm và nhắc nhở, yêu cầu tất cả mọi người quét mã QR khi ra, vào, khi đến giao dịch, làm việc. Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương thực hiện hướng dẫn, tổ chức triển khai giải pháp công nghệ quét mã QR, áp dụng phương án quét tự động theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông theo hướng cụ thể, đơn giản, dễ triển khai thực hiện; tổ chức kiểm tra, giám sát chung việc thực hiện quét mã QR trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn báo cáo, tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu. 

Đồng thời, làm việc cụ thể, thống nhất với Công an tỉnh về việc quét mã QR tại các chốt kiểm soát giao thông phòng, chống dịch, đảm bảo không gây ùn tắc giao thông, phát sinh phiền hà, phức tạp cho người dân; tăng cường chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên để tạo sự đồng thuận và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở, địa điểm triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã khẩn trương tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Văn bản ​

9/24/2021 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTừ ngày 27/09/2021, thực hiện, quét, mã QR, quản lý, người, vào, ra, địa điểm, công cộng771-tu-ngay-27-9-2021-thuc-hien-quet-ma-qr-de-quan-ly-nguoi-vao-ra-tai-cac-dia-diem-cong-conThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
517.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương: Giảm giá nước sạch sinh hoạt trong tình hình dịch bệnh Covid-19Bình Dương: Giảm giá nước sạch sinh hoạt trong tình hình dịch bệnh Covid-19

​​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt hỗ trợ cho người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Cụ thể: Hỗ trợ giảm 7% giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong tháng 8 và 9/2021cho tất cả các khách hàng đang sử dụng nước sạch sinh hoạt tại các công trình cấp nước tập trung nông thôn do Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn quản lý.

Riêng Công ty cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương hỗ trợ giá nước sạch dùng cho sinh hoạt và các hộ dân cưlà 9.000 đồng/m3, giảm 10%; nước dùng cho cơ quan hành chính, sự nghiệp là 9.000 đồng/m3, giảm 31,38%; nước dùng cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh là 9.000 đồng/m3. Áp dụng kỳ hóa đơn tháng 8 và 9/2021.

Giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương phối hợp triển khai thực hiện việc hỗ trợ theo quy định.​

Văn bản ​​

8/7/2021 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐiều chỉnh, giảm giá, nước sạch, sinh hoạt, tình hình, dịch bệnh, Covid-19420-binh-duong-giam-gia-nuoc-sach-sinh-hoat-trong-tinh-hinh-dich-benh-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
241.00
121,000
0.00
121000
0
Bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022Bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.​

Theo đó, Công an tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tổ chức chỉ huy, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác có trọng tâm, trọng điểm trong từng lĩnh vực, địa bàn và đối tượng. Tập trung lực lượng, phương tiện, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, khiếu kiện phức tạp trong nhân dân; tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự công cộng, phòng, chống đua xe trái phép, phòng, chống cháy nổ, giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tham gia tích cực và chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết liệt công tác tấn công trấn áp tội phạm đến các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo các cấp, các ngành lấy lực lượng Công an, Quân sự làm nòng cốt, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra các mặt công tác phòng, chống tội phạm; củng cố lực lượng chính trị ở cơ sở vững mạnh, phát huy trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; có biện pháp tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia tích cực vào công tác phòng, chống tội phạm, tuyệt đối không lợi dụng nhiệm vụ được giao để bao che cho tội phạm, vi phạm pháp luật. 

Chỉ thị 

1/11/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBảo đảm, an ninh, trật tự, trước, trong, sau, Tết Nguyên Đán, Nhâm Dần, 2022447-bao-dam-an-ninh-trat-tu-truoc-trong-va-sau-tet-nguyen-dan-nham-dan-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
538.00
121,000
0.00
121000
0
Chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng, chống biến chủng mới OmicronChuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng, chống biến chủng mới Omicron

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện ngay công tác thông tin, tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch bệnh, những vấn đề chuyên môn của ngành liên quan đến công tác phòng, chống dịch; đặc biệt đối với biến chủng mới Omicron đang diễn biến phức tạp.

Ngành Y tế, các địa phương khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm vét vắc xin (mũi 1, mũi 2), tiêm mũi 3 theo quy định và hoàn thành trong tháng 01/2022; đồng thời bố trí các điểm tiêm hàng ngày tại các Trạm y tế cấp xã, Trung tâm y tế cấp huyện và thành lập các Tổ tiêm vắc xin "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" thuộc nhóm nguy cơ cao, thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 lưu động ngay tại nhà, bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vắc xin đầy đủ. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị để thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo các phương thức và thời gian phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Y tế chịu trách nhiệm đảm bảo cung cấp đủ vắc xin cho các địa phương, đơn vị để triển khai tiêm vét và tiêm mũi 3, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể số lượng các mũi tiêm cho từng đơn vị, địa phương theo từng thời gian cụ thể để các đơn vị, địa phương làm căn cứ triển khai thực hiện. Song song đó, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đáp ứng với công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chủng mới của biến thể Omicron trên địa bàn tỉnh; đồng thời chủ động chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng kế hoạch mua sắm sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm… phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được kịp thời, hiệu quả (tránh bị động trong việc xét nghiệm PCR).

Để công tác điều trị các bệnh nhân Covid-19 (F0) được hiệu quả, kịp thời theo mục tiêu đề ra, Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp tiếp tục tăng cường củng cố năng lực và duy trì hoạt động có hiệu quả của các Trạm Y tế lưu động, các Tổ chăm sóc F0 tại các xã, phường, thị trấn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với Sở Y tế và các địa phương căn cứ chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn của địa phương để tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch đưa học sinh trở lại học trực tiếp (kể cả mầm non và tiểu học) cho phù hợp.

Các sở, ngành, địa phương rà soát các chế độ, chính sách liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 để giải quyết kịp thời cho các lực lượng tham gia; đồng thời rà soát các trang thiết bị y tế của các Bệnh viện dã chiến đã chấm dứt hoạt động, giải thể để điều tiết cho các Trạm y tế lưu động, các Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 cho phù hợp.

Văn bản 

1/13/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChuẩn bị, sẵn sàng, phương án, biến chủng mới, Omicron78-chuan-bi-san-sang-cac-phuong-an-phong-chong-bien-chung-moi-omicroThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
607.00
121,000
0.00
121000
0
Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

TTĐT - ​UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Cụ thể, chỉ tiêu tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, đô thị năm 2022; Kế hoạch thu chi ngân sách, sản xuất công nghiệp – thương mại – xuất khẩu, nhập khẩu, ngành Nông nghiệp, sự nghiệp y tế và chỉ tiêu giường bệnh, lao động, giảm nghèo, phát triển giáo dục, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, giao thông - vận tải, ngành Xây dựng, ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch, ngành Thông tin và Truyền thông, phát triển doanh nghiệp nhà nước, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư, phát triển chỉ tiêu bảo hiểm, ngành An ninh, phát triển kinh tế tập thể, dân số, sự nghiệp Phát thanh – Truyền hình năm 2022.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 được giao tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2022.

Quyết định

12/29/2021 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết759-giao-chi-tieu-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
262.00
121,000
0.00
121000
0
Công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021Công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021

TTĐT - ​UBND tỉnh công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021.

​Theo đó, công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định ​tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021 gồm 102 cá nhân (76 giám định viên tư pháp và 26 giám định tư pháp theo vụ việc) và 02 tổ chức.

​Quyết định 

1/10/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCông bố, danh sách, cá nhân, tổ chức, giám định, tư pháp, địa bàn, tỉnh Bình Dương, năm 2021650-cong-bo-danh-sach-ca-nhan-to-chuc-giam-dinh-tu-phap-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Phương án chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 01, 02 năm 2022 qua Bưu điệnPhương án chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 01, 02 năm 2022 qua Bưu điện

TTĐT - ​UBND tỉnh thống nhất đề xuất của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, 02 năm 2022 qua Bưu điện.

Theo đó, thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 01, tháng 02 năm 2022 vào cùng một kỳ chi trả lương tháng 01 năm 2022.

Đối với người hưởng nhận trợ cấp qua tài khoản cá nhân (ATM), Bưu điện tỉnh Bình Dương thực hiện chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2022 vào tài khoản cá nhân của người hưởng từ ngày 05/01/2022 và hoàn thành trước ngày 08/01/2022.

Đối với người hưởng nhận trợ cấp bằng tiền mặt, Bưu điện thực hiện chi trả trực tiếp tại các điểm chi trả từ ngày 05/01/2022 đến ngày 10/01/2022.

Sau kỳ chi trả tại các điểm chi trả, trường hợp người hưởng chưa đến nhận trợ cấp Bưu điện liên hệ với người hưởng và tiến hành chi trả tại các bưu cục của Bưu điện từ ngày 11/01/2022 đến ngày 18/02/2022.

Để đảm bảo an toàn cho người hưởng, tất cả nhân viên làm công tác chi trả đều được tiêm phòng đầy đủ vắc xin Covid-19 và được test Covid-19 định kỳ. Trong quá trình chi trả phải thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K, phân luồng, điều tiết người hưởng tránh tập trung đông người. Đối với người hưởng đang điều trị Covid-19, Bưu điện liên hệ người hưởng và chi trả sau thời gian người hưởng điều trị xong. Đồng thời, tiếp tục tư vấn khuyến khích người hưởng đăng ký nhận chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân để hạn chế đi lại, tiếp xúc và được chi trả kịp thời.

Để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời, và an toàn phòng chống dịch Covid-19, UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan BHXH và Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; hỗ trợ truyền thông thông tin chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2022 cùng một kỳ chi trả lương tháng 01 năm 2022 trên Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương.

Văn bản 

1/12/2022 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhương án, chi trả, lương hưu, trợ cấp, Bảo hiểm xã hội ,tháng 01, 02, năm 2022, Bưu điện516-phuong-an-chi-tra-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-thang-01-02-nam-2022-qua-buu-dieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
412.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình làm việc tháng 01/2022 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 01/2022 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 01/2022.

​Theo đó, trong tuần IV (24 - 28/01/2022), UBND tỉnh sẽ thông qua báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01/2022; Chương trình Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2040; Kế hoạch triển khai Chương trình tập trung phát triển hệ thống hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương; Quy chế tổ chức, bộ máy và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương.

Thông báo ​

1/4/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, làm việc, tháng 01/2022, UBND tỉnh, Bình Dương5-chuong-trinh-lam-viec-thang-01-2022-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
140.00
121,000
0.00
121000
0
Khẩn trương tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lực lượng công nhân lao độngKhẩn trương tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lực lượng công nhân lao động

TTĐT - ​​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngànhUBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 161/TB-TU ngày 07/8/2021 của Tỉnh ủy đ khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ngayđảm bảo kịp thời, hiệu quả và chất lượng​.

​Theo đó, Sở Y tế chỉ đạo hoàn thành việc chuyển các ca bệnh tại các địa phương về điều trị tại các Bệnh viện dã chiến nhằm tạo điều kiện cho các địa phương tiếp nhận thu dung các ca nhiễm mới qua sàng lọc; kịp thời báo cáo chỉ đạo xử lý các đơn vị, cơ sở y tế không nhận bệnh. Đối với những bệnh nhân trở nặng, tuyến huyện không đáp ứng công tác điều trị, phải kịp thời chuyển lên tuyến trên; thống nhất sử dụng phác đồ điều trị như đề xuất của Tổ tư vấn Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, kiểm tra rà soát các loại thuốc đặc trị, vật tư y tế, bảo hộ, oxy,... đảm bảo cung cấp đầy đủ cho công tác điều trị bệnh; điều xe ứng cứu nhanh đến tất cả các đội 1022, đảm bảo mỗi phường, xã thuộc các địa phương vùng đỏ phải có 01 xe 16 chỗ để phục vụ.

Khẩn trương nhận về hết số vắc xin được phân bổ cho tỉnh và thực hiện tiêm theo kế hoạch. Giao Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức lực lượng tiêm cho công nhân lao động theo phương châm "mỗi công nhân lao động ít nhất được tiêm một mũi vắc xin phòng Covid-19".

Sở Y tế cử cán bộ tham gia cùng Bộ Y tế, các ngành liên quan triển khai thực hiện việc Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh nâng quy mô Bệnh viện Dã chiến 5D từ 500 giường lên 1.000 giường tại Ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, tham mưu nguồn lực để tập huấn và nhận chuyển giao thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở điều trị bệnh khi lực lượng chi viện của Bộ Y tế và các tỉnh kết thúc hỗ trợ.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các địa phương rà soát, báo cáo cụ thể trang thiết bị còn thiếu để kịp thời cung cấp, bổ sung cho đội 1022 thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp Sở Y tế thống nhất triển khai công tác nhập liệu số lượng người tiêm vắc xin và báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày cho Ban Chỉ đạo tỉnh.

Các địa phương thực hiện xét nghiệm sàng lọc lần 2 phải sử dụng kết quả khẳng định PCR để phát hiện chính xác các ca F0 trong cộng đồng, kịp thời xử lý tránh lây lan diện rộng.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai hỗ trợ các gói an sinh xã hội của Trung ương và của tỉnh phải đẩy mạnh hơn nữa tốc độ, hiệu quả triển khai các gói chính sách, đảm bảo các khoản kinh phí hỗ trợ và các phần quà phải được đến đúng tay từng đối tượng một cách nhanh nhất.

Bên cạnh đó, đồng ý xây dựng cơ sở Bệnh viện dã chiến quy mô 200 giường để điều trị bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Becamex ở thành phố Thuận An và thành lập bộ phận chỉ đạo hoạt động tại Bệnh viện.

Đồng ý chủ trương chỉ định thầu, đấu thầu mua các trang thiết bị y tế đối với các cơ sở: Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Becamex ở thành phố Thuận An, quy mô 200 giường điều trị bệnh nhân nặng; Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, quy mô 400 giường (bao gồm 200 giường điều trị bệnh nhân nặng, 200 giường điều trị bệnh nhân sắp chuyển nặng).

Triển khai tiêm ngừa vắc xin Covid-19 đối với 6.018 người nước ngoài như đề nghị của Sở Ngoại vụ.

Đồng thời, không tiếp tục thực hiện làm cơ sở Bệnh viện dã chiến quy mô 500 giường tại Khu khởi nghiệp Trường Đại học Quốc tế Miền Đông.​

Văn bản ​​​

8/11/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKhẩn trương, tiêm, vắc xin, Covid-19, lực lượng, công nhân lao động721-khan-truong-tiem-vac-xin-phong-covid-19-cho-luc-luong-cong-nhan-lao-donThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
721.00
121,000
0.00
121000
0
Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thànhĐẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Theo đó, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan thực hiện việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 01/01/2022 chưa thực hiện quyết toán (đặc biệt là các dự án đã hoàn thành, chậm lập quyết toán); xác định rõ nguyên nhân chậm lập quyết toán, những khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét xử lý dứt điểm theo quy định.

Những dự án sử dụng vốn đầu tư công hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán nhưng chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có thay đổi về cơ cấu tổ chức (như sáp nhập, giải thể,...) thì tổ chức, cá nhân tiếp nhận hoặc kế thừa công việc phải thực hiện công tác quyết toán. Công khai danh sách các dự án do các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán.

Cơ quan chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết toán các cấp rà soát việc thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý đến ngày 01/01/2022 làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán, báo cáo Thủ trưởng các cơ quan có biện pháp xử lý dứt điểm.

Căn cứ quy định của nhà nước về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể hóa trong thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, cơ quan thẩm tra, cơ quan phê duyệt quyết toán.

Thực hiện xử phạt đối với chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình theo quy định. Tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành. Trường hợp cần thiết, thành lập Ban chỉ đạo công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành để đôn đốc, kiểm tra và xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình quyết toán.

Đồng thời, công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thông báo cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án. Không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới (theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ). Đưa công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc.

Văn bản 

12/31/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐẩy mạnh, công tác, quyết toán, vốn, đầu tư công, dự án, hoàn thành984-day-manh-cong-tac-quyet-toan-von-dau-tu-cong-du-an-hoan-thanThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
680.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương đặt mục tiêu phát triển 1 triệu nhà ở cho công nhân, người lao động trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030Bình Dương đặt mục tiêu phát triển 1 triệu nhà ở cho công nhân, người lao động trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

​TTĐT - UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu Kế hoạch là tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho tất cả các nhóm dân cư, đặc biệt là các đối tượng chính sách theo quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở. Phát triển nhà ở theo hướng công trình xanh, hiện đại, bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hướng đến phát triển đô thị thông minh.

Các chỉ tiêu cụ thể: Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh là 31,5 m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 10,0 m2/người), trong đó, khu vực đô thị là 32,5 m2/người, khu vực nông thôn là 26,6 m2/người. Nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 65,0%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống còn 0,5%...

Theo định hướng chỉ đạo chung của Tỉnh ủy, phấn đấu phát triển 1 triệu nhà ở cho công nhân, người lao động trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Năm 2025 dự kiến diện tích nhà ở bình quân đầu người của toàn tỉnh đạt 31,5 m2, trong đó khu vực đô thị là 32,5 m2, khu vực nông thôn là 26,6 m2.

Đồng thời, tổng diện tích sàn xây dựng tăng thêm của nhà ở thương mại và nhà dân tự xây trên toàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 là khoảng 25,3 triệu m2 (trong đó: 9,7 triệu m2 sàn thương mại, 11,5 triệu m2 sàn nhà dân tự xây và 4,10 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư).

Với dự kiến năm 2021, diện tích bình quân đầu người toàn tỉnh Bình Dương vào khoảng 30,5 m2/người, tính toán chi tiết cho thấy chỉ tiêu diện tích nhà ở tăng thêm của từng địa phương giai đoạn 2021-2025 và cụ thể năm 2021 như sau:

STT

Địa phương

Năm 2021 (làm tròn) m2 sàn

I

Bình Dương

5.440.800

 

Vùng đô thị

3.965.500

 

Vùng nông thôn

1.475.300

II

Theo địa phương

 

1

Thành phố Thủ Dầu Một

725.000

 

Nhà ở thương mại

125.000

 

Nhà dân tự xây

500.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

100.000

2

Thành phố Dĩ An

787.300

 

Nhà ở thương mại

337.300

 

Nhà dân tự xây

300.000

3

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

100.000

 

Thành phố Thuận An

853.000

 

Nhà ở thương mại

453.000

 

Nhà dân tự xây

300.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

100.000

4

Thị xã Bến Cát

843.000

 

Nhà ở thương mại

443.000

 

Nhà dân tự xây

300.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

100.000

5

Thị xã Tân Uyên

932.000

 

Nhà ở thương mại

432.000

 

Nhà dân tự xây

350.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

150.000

6

Huyện Bắc Tân Uyên

335.500

 

Nhà ở thương mại

255.500

 

Nhà dân tự xây

30.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

50.000

7

Huyện Bàu Bàng

480.000

 

Nhà ở thương mại

300.000

 

Nhà dân tự xây

30.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

150.000

8

Huyện Dầu Tiếng

150.000

 

Nhà ở thương mại

75.000

 

Nhà dân tự xây

25.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

50.000

9

Huyện Phú Giáo

335.000

 

Nhà ở thương mại

255.000

 

Nhà dân tự xây

30.000

 ​

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

50.000

Phân bổ chỉ tiêu các loại hình nhà ở được phát triển mới trong giai đoạn 5 năm (2021-2025) ở từng địa phương dự kiến như sau:

STT

Địa phương

Chỉ tiêu sàn nhà ở tăng thêm 2021-2025 (m2 sàn)

I

Toàn tỉnh

25.320.000

 

Nhà ở thương mại

9.700.000

 

Nhà dân tự xây

11.520.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

4.100.000

II​

Các địa phương

 

1

Thành phố Thủ Dầu Một

3.638.000

 

Nhà ở thương mại

1.330.000

 

Nhà dân tự xây

1.828.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

480.000

2

Thành phố Dĩ An

3.525.000

 

Nhà ở thương mại

1.240.000

 

Nhà dân tự xây

1.785.000

 

Nhà ở xã hội

500.000

3

Thành phố Thuận An

3.360.000

 

Nhà ở thương mại

1.300.000

 

Nhà dân tự xây

1.610.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

450.000

4

Thị xã Bến Cát

3.980.000

 

Nhà ở thương mại

1.650.000

 

Nhà dân tự xây

1.690.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

640.000

5

Thị xã Tân Uyên

4.320.000

 

Nhà ở thương mại

1.700.000

 

Nhà dân tự xây

2.040.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

580.000

6

Huyện Bắc Tân Uyên

1.677.000

 

Nhà ở thương mại

630.000

 

Nhà dân tự xây

597.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

450.000

7

Huyện Bàu Bàng

2.418.000

 

Nhà ở thương mại

1.100.000

 

Nhà dân tự xây

718.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

600.000

8

Huyện Dầu Tiếng

602.000

 

Nhà ở thương mại

100.000

 

Nhà dân tự xây

352.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

150.000

9

Huyện Phú Giáo

1.800.000

 

Nhà ở thương mại

650.000

 

Nhà dân tự xây

900.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

250.000

Về quỹ đất ở dự kiến tăng thêm, trong giai đoạn 2021-2025, dự kiến diện tích đất ở tăng thêm 1.600ha, trong đó: Việc xây dựng các dự án nhà ở thương mại vào khoảng 613,0 ha; xây dựng nhà dân tự xây là 728,0 ha; việc phát triển các dự án nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội là khoảng 259,1 ha.

Như vậy nhu cầu đất ở cần thiết để xây dựng nhà ở trong giai đoạn 2021-2025 là khoảng 1.600 ha (trung bình khoảng 320 ha/năm).

Giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện các giải pháp phát triển nhà ở.

Quyết định​ 

12/31/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, mục tiêu, phát triển, 01 triệu, nhà ở, công nhân, người lao động, giai đoạn 2021-2025, định hướng, đến năm 2030435-binh-duong-dat-muc-tieu-phat-trien-1-trieu-nha-o-cho-cong-nhan-nguoi-lao-dong-trong-giai-doan-2021-2025-va-dinh-huong-den-nam-203Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
1,031.00
121,000
0.00
121000
0
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

TTĐT - ​ UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022.

Theo đó, các cơ quan tổ chức rà soát, đánh giá TTHC hoặc nhóm TTHC theo quy định tại Điều 25, Điều 26 và Điều 27 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC và tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá, gửi kết quả (có kèm theo biểu mẫu rà soát, đánh giá); sơ đồ nhóm TTHC trước và sau rà soát (đối với trường hợp rà soát nhóm) đã được Thủ trưởng cơ quan phê duyệt về Văn phòng UBND tỉnh để xem xét, đánh giá chất lượng; hoàn thành trước ngày 01/6/2022.

Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, đánh giá chất lượng. Trong trường hợp cần thiết, có thể tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động và các tổ chức, cá nhân liên quan khác để thu thập thông tin trong quá trình rà soát, đánh giá, cho ý kiến, tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá. Việc tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan có thể thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tham vấn hoặc các biểu mẫu lấy ý kiến; hoàn thành trước ngày 29/7/2022.

Trên cơ sở kết quả đánh giá chất lượng của Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá hoàn thiện kết quả rà soát, đánh giá và dự thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC đối với từng lĩnh vực hoặc theo nội dung được giao chủ trì, hoàn thành trước ngày 15/8/2022.

Thủ tục hành chính được rà soát, đánh giá năm 2022:

Screen Shot 2022-01-05 at 21.45.31.png

Screen Shot 2022-01-05 at 21.45.46.png

Screen Shot 2022-01-05 at 21.46.06.png

1/5/2022 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtRà soát, đánh giá, thủ tục hành chính, năm 2022703-ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
315.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022Tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, những công việc chung, trọng tâm triển khai trước, trong và sau Tết gồm: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết, Thủ trưởng các đơn vị nhanh chóng đưa các hoạt động của đơn vị trở lại bình thường, không để ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Song song đó, triển khai thực hiện Kế hoạch số 5958/KH-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tương thân, tương ái, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, thăm hỏi các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đơn vị lực lượng vũ trang, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đặc biệt, chăm lo, thăm hỏi các gia đình có người thân, trẻ em có cha, mẹ mất do dịch Covid-19…, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết. Việc giải quyết các chế độ, chính sách cho các đối tượng phải thực hiện xong trước ngày 17/01/2022 (15/12 Âm lịch).

Đồng thời, thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường hàng hóa, giá cả các mặt hàng thiết yếu, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, chủ động triển khai các biện pháp xử lý các tình huống, tránh bị động và diễn biến phức tạp.

Các cơ quan hành chính nhà nước quán triệt không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi…

Các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, trong đó Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tập trung triển khai Kế hoạch số 6149/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh về bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2022 trên địa bàn tỉnh; theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, chủ động điều tiết các mặt hàng, bình ổn thị trường; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng hóa gian lận, không rõ xuất xứ nguồn gốc; thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân; không cắt điện trong dịp Tết…

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát, nắm tình hình đời sống, thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người có công, các đối tượng chính sách; tổ chức thăm hỏi đúng đối tượng, đúng chế độ, tránh trùng lặp và bỏ sót; huy động nhiều nguồn lực hợp lý, đúng quy định thực hiện chăm lo cho người có công, đối tượng chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội. Theo dõi việc chi trả tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng của doanh nghiệp cho người lao động, nhất là lao động bị giảm sâu thu nhập, mất việc, tạm ngừng việc, thiếu việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19; kịp thời xử lý các trường hợp tranh chấp lao động; có giải pháp đảm bảo duy trì đủ lao động cho doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực cho công nhân không có điều kiện về quê đón Tết.

Sở Y tế tập trung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, bố trí y, bác sĩ trực 24/24 để kịp thời cấp cứu, điều trị bệnh trong các ngày Tết.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động lễ hội, vui xuân, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tạo khí thế vui tươi, lành mạnh, ý nghĩa với tinh thần tiết kiệm, an toàn và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tết…

Chỉ thị​

1/4/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTổ chức, hoạt động, lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán, Nhâm Dần, 2022978-to-chuc-cac-hoat-dong-le-ky-niem-tet-nguyen-dan-nham-dan-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
939.00
121,000
0.00
121000
0
Chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong các tháng cuối năm 2021Chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong các tháng cuối năm 2021

TTĐT - ​UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong các tháng cuối năm 2021.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị liên quan tập trung thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban phòng, chống thiên tai theo quy định; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn; tăng cường công tác cảnh báo thiên tai, bảo đảm thông tin chỉ đạo của cấp chính quyền đến từng ấp, khu phố, người dân; chủ động ứng phó kịp thời, có hiệu quả với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, đặc biệt là trường hợp triều cường, mưa, bão, lũ, lốc xoáy, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban phòng, chống thiên tai theo quy định, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến thời tiết mưa, bão; tình hình thủy văn, mực nước các sông chính và các hồ chứa quốc gia; tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả trước, trong và sau thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Bên cạnh đó, chỉ đạo kiểm tra thường xuyên các công trình thủy lợi, đê bao, phòng, chống thiên tai, tiêu thoát nước… khẩn trương sửa chữa các công trình bị hư hỏng đặc biệt là hệ thống đê bao, hồ đập, công trình phòng, chống sạt lở… để sẵn sàng các phương án, kịch bản bảo vệ an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực chịu ảnh hưởng, kể cả tình huống sự cố đê điều, hồ đập, xả lũ khẩn cấp; tổ chức theo dõi công tác khắc phục hậu quả, phục hồi sau thiên tai; chỉ đạo, kiểm tra giám sát và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong sử dụng nguồn lực hỗ trợ, phục hồi tái thiết sau thiên tai.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát, cập nhật điều chỉnh, bổ sung phương án ứng phó thiên tai cụ thể, phù hợp với tình hình và điều kiện tại địa phương, nhất là phương án di dời, sơ tán dân trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp… 

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; thường xuyên báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông qua Văn phòng Thường trực (Chi cục Thủy lợi, số 89 đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, điện thoại 02743.829.389, email vpttbchpclb@binhduong.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Văn bản ​​

9/30/2021 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChủ động, phòng ngừa, ứng phó, thiên tai, cuối năm, 2021188-chu-dong-phong-ngua-ung-pho-thien-tai-trong-cac-thang-cuoi-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
547.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương thành lập thêm các khu điều trị và bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19Bình Dương thành lập thêm các khu điều trị và bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 Phong Thạnh – Bàu Bàng, Bệnh viện dã chiến số 6 - Bình Dương và Bệnh viện dã chiến số 5 – Bình Dương.

Cụ thể, Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 Phong Thạnh – Bàu Bàng với quy mô 1.500 giường tại Khu nhà xưởng A1, A2 Công ty TNHH Phong Thạnh, xã Đại Hưng, huyện Bàu Bàng thực hiện thu dung, điều trị ca nghi ngờ có kết quả dương tính qua test nhanh hoặc PCR-RT mẫu gộp trên địa bàn tỉnh.

Bệnh viện dã chiến số 6 – Bình Dương có quy mô 4.000 giường tại Cụm nhà xưởng cho thuê Công ty Hoàng Hùng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng thực hiện thu dung, điều trị, cấp cứu bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ không triệu chứng trên địa bàn tỉnh.

Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 Phong Thạnh – Bàu Bàng và Bệnh viện dã chiến số 6 – Bình Dương trực thuộc Sở Y tế, sử dụng con dấu tài khoản của Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng để hoạt động và thực hiện các giao dịch với các đơn vị liên quan.

Bệnh viện dã chiến số 5 - Bình Dương với quy mô 1.580 giường tại Lô CN4, đường số 1, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, thực hiện thu dung, điều trị, cấp cứu bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ không triệu chứng trên địa bàn tỉnh.

Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, sử dụng con dấu tài khoản của Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một để hoạt động và giao dịch với các đơn vị liên quan.

Các bệnh viện và khu điều trị thực hiện theo quy chế hoạt động của khu điều trị, bệnh viện dã chiến bệnh nhân Covid-19 do Sở Y tế ban hành.

Quyết định 2111/QĐ-UBND​​​

Quyết định 2112/QĐ-UBND​

Quyết định 2113/QĐ-UBND​​

9/2/2021 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, thành lập, khu điều trị, bệnh viện dã chiến, thu dung, điều trị, bệnh nhân, Covid-19726-binh-duong-thanh-lap-them-cac-khu-dieu-tri-va-benh-vien-da-chien-thu-dung-dieu-tri-benh-nhan-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
340.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis - Bình Dương 2019Tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis - Bình Dương 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis – Bình Dương 2019​​.

​Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis - Bình Dương 2019 (gọi tắt: Horasis – Bình Dương 2019) được tổ chức từ ngày 24/11/2019 đến ngày 26/11/2019 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Thành phần tham dự: Khách mời trong nước (khoảng 100 người) gồm lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp; khách mời nước ngoài (hơn 400 khách từ 60 quốc gia trên toàn thế giới) gồm lãnh đạo Bộ của một số quốc gia, địa phương nước ngoài, tổ chức quốc tế, các Tập đoàn đa quốc gia; các giáo sư, diễn giả của một số viện nghiên cứu ​và các trường đại học trên thế giới và lãnh đạo địa phương (khoảng 300 người).

Diễn đàn Horasis - Bình Dương 2019 là một diễn đàn được tổ chức theo hình thức diễn đàn kinh tế thế giới với 04 phiên họp toàn thể, 35 phiên đối thoại, thảo luận diễn ra song song và sự kiện bên lề Lễ hội Horasis cho mọi người "Horasis for all" Festival.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động của Diễn đàn Horasis – Bình Dương 2019 nhằm đạt được mục đích, yêu cầu và các nội dung của kế hoạch đã đề ra.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổng thể Diễn đàn Horasis – Bình Dương 2019; phân công nhiệm vụ cho các đơn vị xây dựng kế hoạch và phê duyệt kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động. Trưởng Ban Tổ chức sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ cho Ban Tổ chức.    ​

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc đăng cai tổ chức Diễn đàn Horasis – Bình Dương 2019; xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhằm phục vụ nhân dân nhân dịp tổ chức sự kiện; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới với tinh thần "trọng thị, chu đáo, mến khách", nhất là các cơ sở kinh doanh, các khu, điểm du lịch thường xuyên có du khách đến tham quan, giải trí.

Kế hoạch​10/17/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết Diễn đàn, Hợp tác, Châu Á, Horasis324-to-chuc-dien-dan-hop-tac-kinh-te-chau-a-horasis-binh-duong-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
490.00
0
0.00
0
/PublishingImages/2019-10/Tin 12 - Horasis 2019.mp3
Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm các điều kiện cho cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹpChuẩn bị chu đáo, bảo đảm các điều kiện cho cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp

TTĐT - ​Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Theo đó, Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh tiến hành rà soát lại toàn bộ nội dung công việc liên quan đến công tác bầu cử để chuẩn bị chu đáo, bảo đảm các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ tốt cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23/5/2021. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan có liên quan để cập nhật, tổng hợp về tình hình bầu cử trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và UBBC tỉnh về kết quả thực hiện công tác bầu cử, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, những tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức bầu cử.

Chủ động phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai phương án, kịch bản chi tiết, cụ thể cho ngày bầu cử; chú trọng tổ chức tập huấn cho những người trực tiếp thực hiện nhiệm tại các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu, khu vực cách ly tập trung, đặc biệt là trong các tình huống phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội do dịch bệnh phát sinh.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong thời gian trước, trong và sau bầu cử; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp và phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật và thành công trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế thường xuyên theo dõi, cập nhật, đánh giá và dự báo tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh để kịp thời xây dựng các phương án, biện pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với Sở Nội vụ triển khai hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực bỏ phiếu, nhất là tại các khu cách ly; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến công tác y tế, phòng, chống dịch bệnh trong bầu cử.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, Đài truyền thanh cấp cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương tiện và tần suất phù hợp, chú trọng tuyên truyền trên hệ thống loa đài truyền thanh xã, phường, thị trấn để cử tri hiểu rõ, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử; phối hợp với Công an tỉnh giám sát, kiểm soát tốt an toàn thông tin; phản bác, ngăn chặn, xử lý kịp thời các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái trên không gian mạng về cuộc bầu cử.

UBND các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử trong giai đoạn then chốt từ nay đến ngày bầu cử, đặc biệt là kiểm soát tình hình và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi đi bầu cử.

Văn bản

5/21/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChuẩn bị, chu đáo, bảo đảm, điều kiện, bầu cử, thành công, tốt đẹp111-chuan-bi-chu-dao-bao-dam-cac-dieu-kien-cho-cuoc-bau-cu-dien-ra-thanh-cong-tot-deThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
769.00
121,000
0.00
121000
0
Huy động tối đa lực lượng tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19Huy động tối đa lực lượng tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19

TTĐT - ​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 198-TB/TU ngày 02/9/2021 để khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và chất lượng.

Theo đó, cần tiếp tục có phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc cung cấp lương thực, thực phẩm để đáp ứng nhanh nhu cầu thực phẩm cho người dân.

Đối với địa phương "vùng đỏ" thực hiện xét nghiệm test nhanh mẫu đơn sử dụng làm kết quả đưa F0 đi điều trị. Ngành Y tế có phương án hướng dẫn người dân thực hiện tự xét nghiệm tại nhà.

Đồng thời, mở rộng chiến dịch tiêm chủng vắc xin, huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm đối với 1 triệu liều vắc xin Sinopharm, rút lực lượng tiêm vắc xin tại địa phương "vùng xanh" hỗ trợ địa phương "vùng đỏ". 

Các địa phương có chính sách động viên, khen thưởng đối với những tập thể, các nhân hoàn thành tốt việc triển khai thực hiện tiêm chủng.

Các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để thực hiện tốt hơn nữa, tập trung hoàn thành việc chuyển F0 của thị xã Tân Uyên về Bệnh viện dã chiến Thới Hòa để điều trị theo kế hoạch đề ra. Đối với số F0 trong khu, cụm công nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công Thương phối hợp cùng với Trung tâm Y tế các địa phương hoàn chỉnh hồ sơ để công tác quản lý, điều phối, tiếp nhận F0 được đảm bảo.

Công an tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho các cơ sở điều trị lớn, ít nhất mỗi cơ sở điều trị có một Tiểu đội Công an và một Tiểu đội Quân sự.

Tổng Công ty Becamex ICD tiếp tục thực hiện bảo trì, hệ thống kỹ thuật đường dẫn oxy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Công tác xử lý các trường hợp tử vong do Covid-19 chỉ do nhà nước và quân đội thực hiện, không giao tổ chức khác, giá thực hiện theo quy định đã ban hành.

Đồng ý chủ trương chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu mua thuốc trong túi thuốc chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà theo đề nghị của Sở Y tế; đồng ý hỗ trợ 300 tấn gạo cho người dân thực hiện giãn cách nghiêm của thành phố Dĩ An.

Văn bản ​​

9/6/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHuy động, tối đa, lực lượng, tham gia, tiêm, vắc xin, Covid-19934-huy-dong-toi-da-luc-luong-tham-gia-tiem-vac-xin-phong-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
462.00
121,000
0.00
121000
0
Xét nghiệm Covid-19 cho các nhóm và địa điểm nguy cơ để kịp thời điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịchXét nghiệm Covid-19 cho các nhóm và địa điểm nguy cơ để kịp thời điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch

TTĐT - ​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện số 1436/CĐ-BYT ngày 19/9/2021 và tình hình thực tế của địa phương tổ chức triển khai cho phù hợp với công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo hiệu quả, thiết thực và đúng quy định.

Theo đó, khẩn trương tổ chức triển khai các chỉ đạo, kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 15/9/2021 về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi thực hiện giãn cách xã hội, tăng cường giãn cách xã hội và phổ biến đến tất cả các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn; tập trung thực hiện tại các địa bàn nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và thường xuyên kiểm tra, giám sát để phát hiện sớm, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Trên cơ sở kết quả thực hiện, quyết định việc nới lỏng giãn cách theo nguyên tắc thực hiện có lộ trình và hạ dần cấp độ nguy cơ từng bước, chắc chắn. Tại các địa bàn nguy cơ (vùng vàng) và bình thường mới (vùng xanh), thực hiện việc xét nghiệm với các nhóm nguy cơ, các địa điểm nguy cơ, để kịp thời điều chỉnh phù hợp các biện pháp phòng, chống dịch.

Văn bản ​

9/22/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtXét nghiệm, Covid-19,nhóm, địa điểm, nguy cơ, kịp thời, điều chỉnh, biện pháp227-xet-nghiem-covid-19-cho-cac-nhom-va-dia-diem-nguy-co-de-kip-thoi-dieu-chinh-bien-phap-phong-chong-dicThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
290.00
121,000
0.00
121000
0
Áp dụng phương châm "4 tại chỗ" trong phòng, chống dịch Covid-19 và công tác y tếÁp dụng phương châm "4 tại chỗ" trong phòng, chống dịch Covid-19 và công tác y tế

TTĐT - ​​​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

​Theo đó, căn cứ nội dung, yêu cầu thực hiện các giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch, áp dụng theo phương châm "4 tại chỗ" (dự phòng, cách ly điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ) trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác y tế (xét nghiệm, sàng lọc, phân loại người nhiễm và điều trị bệnh nhân Covid-19, vắc xin, thuốc điều trị Covid-19, xây dựng kịch bản và bảo đảm công tác y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19). Đảm bảo an ninh, trật tự, sản xuất, cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, các chính sách hỗ trợ, an sinh xã hội, tổchức thông tin, truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin, kinh phí triển khai. Tổ chức, nhân lực phù hợp, hiệu quả với điều kiện thực tế và tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; đồng thời chủ động tham mưu UBND tỉnh các biện pháp đảm bảo thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và thực hiện xanh hóa "vùng đỏ" trên địa bàn tỉnh, đưa các hoạt động của đời sống xã hội trở về trạng thái bình thường mới.

Văn bản ​​

8/14/2021 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtÁp dụng, phương châm, 4 tại chỗ, dịch Covid-19, công tác, y tế838-ap-dung-phuong-cham-4-tai-cho-trong-phong-chong-dich-covid-19-va-cong-tac-y-tThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
293.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương: Triển khai các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 Bình Dương: Triển khai các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động các trạm, chốt và tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, triển khai bố trí 03 Trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đường bộ trên các tuyến giao thông: Quốc lộ 13 (hướng TP.Hồ Chí Minh đi Bình Dương), đường Mỹ Phước - Tân Vạn (hướng Đồng Nai đi về Bình Dương), Quốc lộ 1K (hướng TP.Hồ Chí Minh đi Bình Dương). Thành phần tham gia tại 01 Trạm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ít nhất 08 đồng chí, gồm các lực lượng: Công an, Quân sự, Y tế, Thanh tra giao thông, Quản lý thị trường. Ngoài ra, địa phương huy động thêm lực lượng dân quân, dân phòng bố trí tại các trạm. 

Tập trung các nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát đối với người và phương tiện; kiểm dịch y tế đối với người di chuyển vào tỉnh Bình Dương. Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân, phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế. Phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, bố trí 01 Tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát lưu động phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến giao thông huyết mạch, liên tỉnh trên địa bàn tỉnh. Thành phần 01 Tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát lưu động ít nhất 05 đồng chí, thuộc Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Thanh tra Giao thông tỉnh, Sở Y tế tỉnh. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế địa phương, tổ chức rà soát, lên danh sách và bố trí các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tại các tuyến giao thông còn lại; các ngõ, hẻm giáp ranh các tỉnh, thành phố đang có dịch Covid-19 lây nhiễm, bùng phát trong cộng đồng; các chợ đầu mối, chợ truyền thống, bến xe khách, bến khách ngang sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, trạm dừng nghỉ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn. Thành phần tham gia tại 01 Chốt kiểm soát ít nhất 05 đồng chí, thuộc lực lượng Công an, Y tế, Quân sự và các lực lượng khác do UBND huyện, thị xã, thành phố bố trí.

Các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19 hoạt động 24/24 giờ (ngày, đêm) kể từ ngày 07/6/2021 đến khi có yêu cầu mới về việc kiểm soát ​dịch Covid-19.

Kế hoạch ​

6/8/2021 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, triển khai, trạm, chốt, kiểm soát, dịch Covid-19 733-binh-duong-trien-khai-cac-tram-chot-kiem-soat-phong-chong-dich-covid-19Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
455.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình làm việc tháng 12/2021 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chương trình làm việc tháng 12/2021.

Theo đó, trong ​tuần thứ III (20 – 24/12/2021), UBND tỉnh sẽ thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất (K) để áp dụng trong năm 2022 (thông qua Thường trực HĐND tỉnh vào tháng 12/2021); Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng năm 2022; Quy định mức độ khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương; tiêu chí đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương; điều chỉnh đơn giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng; Đề án "Xây dựng xã hội học tập tỉnh Bình Dương" giai đoạn 2021-2030.

Thông báo

12/3/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết363-chuong-trinh-lam-viec-thang-12-2021-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
1 - 30Next