Tin chỉ đạo điều hành - Thông tin chỉ đạo, điều hành
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành thi hành Luật Đấu giá tài sản.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 6/2020 của UBND tỉnh.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 03/03/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ​xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Chương trình số 129-CTr/TU ngày 11/3/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

 
 

​TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 cho UBND 09 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của​ Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bình Dương năm 2021 – 2022.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình DươngHướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc hướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các cơ sở thực hiện xã hội hóa là các cơ sở ngoài công lập được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa; các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoạt động trong các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đáp ứng các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại các Quyết định số: 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013, 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 để được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa.

Trình tự thực hiện xã hội hóa như sau: Nhà đầu tư liên hệ sở quản lý chuyên ngành về dự án xã hội hóa mà nhà đầu tư quan tâm; đồng thời có văn bản nêu rõ nội dung đề nghị đầu tư dự án cụ thể. Sở quản lý chuyên ngành tham mưu UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư. Sau khi UBND tỉnh quyết định chọn nhà đầu tư thực hiện xã hội hóa, nhà đầu tư liên hệ sở quản lý chuyên ngành thực hiện thủ tục xác nhận cơ sở thực hiện xã hội hóa đạt yêu cầu loại hình, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định; nhà đầu tư liên hệ các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện dự án. Sau khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, cơ sở thực hiện xã hội hóa gửi văn bản thông báo dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan để cơ quan thuế xem xét, ra quyết định miễn, giảm tiền thuê đất chính thức và các chính sách thuế khác theo quy định.

Văn bả​n 

3/7/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtxã hội hóa514-huong-dan-trinh-tu-thuc-hien-xa-hoi-hoa-theo-nghi-dinh-69-2008-nd-cp-59-2014-nd-cp-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
450.00
121,000
121,000.00
121000
54,450,000
/PublishingImages/2019-03/Huong dan trinh tu thuc hien XHH.mp3
Thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện các đề tài, dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước có trách nhiệm giao nộp dữ liệu cho các cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Nội dung báo cáo gồm: Thông tin, dữ liệu về đất đai; thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước; thông tin, dữ liệu về địa chất và khoáng sản; thông tin, dữ liệu về môi trường; thông tin, dữ liệu về khí tượng thủy văn; thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ; thông tin, dữ liệu về biến đổi khí hậu; thông tin, dữ liệu về viễn thám; kết quả thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, giải quyết bồi thường thiệt hại về tài nguyên và môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên và môi trường; hồ sơ, kết quả của các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về tài nguyên và môi trường; hồ sơ, dữ liệu về thủy lợi, kiểm lâm; nhóm tài liệu hình thành phổ biến chung trong hoạt động của các đơn vị; thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường khác theo quy định của pháp luật.

Dữ liệu giao nộp trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày công trình được quyết toán đối với hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản; trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày công việc kết thúc đối với hồ sơ, tài liệu thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; sau 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt đối với báo cáo địa chất; trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày công việc kết thúc đối với các loại hồ sơ, tài liệu còn khác; trong trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu giữ lại hồ sơ, tài liệu đã đến hạn giao nộp thì phải được người đứng đầu cơ quan đồng ý và phải lập danh mục hồ sơ, tài liệu giữ lại gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với cấp tỉnh) và Phòng Tài nguyên và Môi trường (đối với cấp huyện), thời gian giữ lại hồ sơ, tài liệu không quá 02 năm, kể từ ngày đến hạn giao nộp.​

Kế hoạch ​​​

3/4/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThu thập, dữ liệu, tài nguyên, môi trường160-thu-thap-du-lieu-tai-nguyen-va-moi-truong-nam-2019-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
507.00
121,000
0.00
121000
61,347,000
/PublishingImages/2019-03/thu thap du lieu TN va MT 2019 tren dia ban Tinh.mp3
Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnhThúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

​Theo đó, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 10/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo an sinh xã hội và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, trong đó xác định việc phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân là một nhiệm vụ chính trị, chính quyền địa phương là cấp quyết định sự thành công của chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhằm hoàn thành cơ bản các mục tiêu về phát triển nhà ở xã hội đã được đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Văn bản ​​​​

3/25/2020 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThúc đẩy, thị trường, bất động sản, ổn định, lành mạnh158-thuc-day-thi-truong-bat-dong-san-phat-trien-on-dinh-lanh-manThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
235.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2012 trên địa bàn tỉnhTriển khai Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2012 trên địa bàn tỉnh
 
TTĐT - Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-BCĐTWVSATTP ngày 23/12/2011 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) về triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2012, ngày 30/12/2012, UBND tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 3968/UBND-VX chỉ đạo ngành y tế, UBND các cấp triển khai thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2012 trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và UBND các huyện, thị xã triển khai Tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2012 với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết dân tộc và các Lễ hội” từ ngày 10/01/2012 đến 10/02/2012 đạt mục tiêu Kế hoạch số 22/KH-BCĐTƯVSATTP đã đề ra. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP theo Kế hoạch số 130/KH-ATVSTP ngày 07/02/2011 của Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh nhằm hạn chế thấp nhất số vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn và Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2012.
 
Đồng thời Sở Y tế phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, UBND các huyện, thị và các cơ quan truyền thông tổ chức Hội nghị phổ biến tuyên truyền về các nội dung thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2012 đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các cơ sở bếp ăn tập thể… để mọi người được nâng cao nhận thức, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn và Rằm tháng Giêng năm 2012.
 
Mai Xuân
1/4/2012 10:06 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết917-Trien-khai-Thang-hanh-dong-vi-chat-luong-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-nam-2012-tren-dia-ban-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình DươngQuy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Quyết định này thay thế Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Sở Tư pháp cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo đề nghị của cơ quan phối hợp; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoặc đề xuất nội dung phối hợp liên ngành trong việc giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp liên ngành thường kỳ hoặc đột xuất hoặc trao đổi ý kiến liên ngành bằng văn bản để bảo đảm hiệu quả của công tác giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ sở trợ giúp xã hội trong việc ưu tiên giải quyết cho trẻ em làm con nuôi trong nước, trước khi cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài; định kỳ 06 tháng một lần, Sở Tư pháp thông báo đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Công an tỉnh về tình hình giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài trên phạm vi toàn tỉnh…

Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra chặt chẽ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc cấp các giấy tờ về việc sinh, tử, lập hồ sơ trẻ em bị bỏ rơi đúng theo quy định của pháp luật để tránh tình trạng làm hồ sơ giả cho trẻ em làm con nuôi, mua bán trẻ em; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạo điều kiện thuận lợi trong trường hợp có xác minh lai lịch trẻ em bị bỏ rơi tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc các sự kiện sinh, tử khác theo yêu cầu của Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hoặc Sở Tư pháp.

Công an tỉnh có trách nhiệm xác minh nguồn gốc và các vấn đề khác liên quan đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi làm con nuôi nước ngoài; giúp UBND tỉnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý hành vi phạm tội trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài…

Quyết định ​​

 

 

11/18/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy chế, phối hợp, liên ngành, con nuôi, nước ngoài 402-quy-che-phoi-hop-lien-nganh-ve-giai-quyet-viec-nuoi-con-nuoi-nuoc-ngoai-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
480.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.

​​Theo đó, các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 từ nay đến ngày 30/6/2020 với chủ đ: "Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bnh", có thể kéo dài đến Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (tuần 3 tháng 9) và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác.

Các đơn vị thực hiện treo băng rôn với khẩu hiệu "Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường" đến ngày 25/5/2020 tại trụ sở làm việc của các sở, ngành, tổ chức đoàn thể. Tổ chức cho cán bộ, nhân viên thực hiện tổng vệ sinh làm sạch đẹp cơ quan và khu vực xung quanh để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường; treo băng rôn, áp phích trên các trục đườn​​g chính, tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người, các khu công nghiệp, cụm dân cư… Mỗi huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh phát động nhân dân tham gia phong trào tổng vệ sinh nơi ở, nơi công cộng, chợ, đường phố, ngõ hẻm; nạo vét khai thông cống rãnh, kênh mương và những khu vực nước đọng; trồng cây xanh tạo cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. Song song đó, tổ chức các chiến dịch tuyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và các tổ chức chính trị để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch tiết kiệm, hiệu quả và giữ gìn vệ sinh bằng các hình thức tọa đàm, biểu diễn văn nghệ, thi viết, vẽ,...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hướng dẫn các địa phương nội dung hoạt động trong "Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường" một cách thiết thực nhằm huy động sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân, đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá toàn dân sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường; tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn sau đầu tư mang lại hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước sạch sinh hoạt cho người dân sử dụng an toàn. Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp công trình cấp nước sạch tập trung đảm bảo cấp nước liên tục và đủ nước cấp cho người dân sử dụng.

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/8/2020 theo địa chỉ: Chi cục Thủy lợi, số 89 đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Email:  trungtamnuocbinhduong@gmail.com.

Văn bản ​​​​​

 

5/22/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết hưởng ứng, Tuần lễ, Quốc gia, Nước sạch, vệ sinh, môi trường 178-to-chuc-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
568.00
121,000
0.00
121000
0
Cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025Cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

TTĐT - ​UBND tỉnh thực hiện cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 19/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ.​

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh triển khai các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện các Luật gồm: Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, thường xuyên rà soát các vướng mắc, chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện, đồng bộ hệ thống pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, đấu thầu, đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các luật có liên quan để thống nhất trong thực hiện. Từ đó, chủ trì phối hợp các ngành tham mưu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các quỹ phát triển công nghệ theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục nhận hỗ trợ và hỗ trợ có mục tiêu, trọng điểm.

Sở Công Thương theo dõi và hướng dẫn thực thi Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; cung cấp dịch vụ công cấp độ 4 theo nội dung Nghị quyết số 02/2019/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước (GovTech); cung cấp dịch vụ công để cắt giảm chi phí hành chính công và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Kế hoạch ​

5/7/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCơ cấu, dịch vụ 58-co-cau-lai-nganh-dich-vu-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
357.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-05/tin 6- co cau lai KT.mp3
Hỗ trợ đồng phục cho CBCCVC làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quảHỗ trợ đồng phục cho CBCCVC làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
  
TTĐT - Nhằm xây dựng văn hóa công sở, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong môi trường làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước, UBND tỉnh ban hành văn bản 3730/UBND-NC ngày 28/10/2014 về việc “Hỗ trợ đồng phục cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp tỉnh (Khu hành chính mở) và bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hiện đại cấp huyện".
  
Theo đó, tại cấp tỉnh, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh thống nhất hình thức đồng phục, số lượng CBCCVC được hỗ trợ, hình thức hỗ trợ phù hợp. Tại cấp cấp huyện, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế của địa phương quyết định hình thức hỗ trợ.
     
Đối tượng được hỗ trợ gồm cán bộ, công chức, viên chức - kể cả những người đang hợp đồng được giao nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, tư vấn pháp lý tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp tỉnh (Khu Hành chính mở) và cấp huyện.
    
Thời gian hỗ trợ trong năm 2014 và năm 2015 (năm 2014, hỗ trợ 2.000.000 đồng/người - tương đương 02 bộ, năm 2015 hỗ trợ 4.000.000 đồng/người - tương đương 04 bộ), bắt đầu mặc đồng phục từ ngày 01/01/2015.
        
Hoài Hương
 
11/4/2014 10:54 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1093-Ho-tro-dong-phuc-cho-CBCCVC-lam-viec-tai-bo-phan-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-quaThông tin chỉ đạo, điều hành
Công khai giá điện cho công nhân các khu nhà trọCông khai giá điện cho công nhân các khu nhà trọ
(LĐ) - Ngày 2.3, ông Lê Minh Quốc Việt - Phó Giám đốc Điện lực Bình Dương cho biết: Điện lực Bình Dương cùng Sở Công Thương đang tiến hành lập bản hướng dẫn cách tính giá điện đối với các hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ.
Việc làm này được thực hiện sau khi UBND tỉnh có công văn chỉ đạo 2 sở này thực hiện cách tính giá điện trên, thông báo cho UBND các huyện, thị xã, phường, thị trấn để tổ chức thực hiện.

Theo số liệu thống kê từ cuối năm 2008, Điện lực Bình Dương bán điện cho khoảng 5.000 nhà trọ với khoảng 250.000 người thuê trọ toàn tỉnh. Có một nghịch lý là: Trong khi Điện lực vẫn tính giá điện cho các chủ cho thuê nhà trọ theo giá điện sinh hoạt bậc thang, thì rất nhiều chủ nhà trọ tại Bình Dương "áp" giá cho người thuê trọ.

Nhiều người băn khoăn: Với cách tính giá điện mới, trong đó có trợ giá cho người dùng điện ít, thì liệu người ở trọ có được thụ hưởng không, hay vẫn chịu mức giá áp đặt của chủ nhà trọ.

Ông Lê Minh Quốc Việt - Phó Giám đốc Điện lực Bình Dương cho biết: Việc các chủ nhà trọ lắp thêm điện kế cho từng phòng trọ sau điện kế tổng là nằm ngoài chức năng, quyền hạn của ngành điện lực; giá điện người ở trọ phải trả sẽ bằng giá điện tính theo giá điện sinh hoạt bậc thang cộng thêm chi phí tổn thất, hao hụt điện từ đồng hồ chính đến đồng hồ phụ, tổn thất từ đường dây, các mối nối...

Như vậy, giá điện người thuê trọ trả cho chủ nhà trọ sẽ cao hơn một chút so với giá điện theo cách tính sinh hoạt bậc thang, nhưng sẽ thấp hơn nhiều so với giá áp đặt của chủ nhà trọ.
Đoàn Tất Thảo
(Theo Báo Lao Động)
3/3/2009 9:49 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết752-Cong-khai-gia-dien-cho-cong-nhan-cac-khu-nha-troThông tin chỉ đạo, điều hành
Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnhTiếp tục tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công văn số 2905-CV/TU ngày 16/4/2020 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 2905-CV/TU ngày 16/4/2020 và tình hình thực tế của đơn vị khẩn trương triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cần chú ý tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những nơi có biểu hiện lơ là, chủ quan và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đồng thời thường xuyên động viên, biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt trong tham gia phòng, chống dịch…

Văn bản ​​

4/23/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết dịch bệnh Covid-19 411-tiep-tuc-tap-trung-chi-dao-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-tren-dia-ban-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
213.00
121,000
0.00
121000
0
Đẩy mạnh tham gia dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nướcĐẩy mạnh tham gia dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tham gia dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã tham gia dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh việc chuyển chứng từ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước; các đơn vị còn lại chưa tham gia, phải khẩn trương đăng ký và thực hiện ngay trong tháng 10/2019. 

Quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nếu có khó khăn vướng mắc về trang thiết bị, về nghiệp vụ hay kinh phí; đề nghị các đơn vị phản ánh về Kho bạc nhà nước, Sở Tài chính để được hướng dẫn hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý, gửi báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 30/10/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh​.

Văn bản ​​


10/18/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết dịch vụ công, trực tuyến, Kho bạc, Nhà nước528-day-manh-tham-gia-dich-vu-cong-truc-tuyen-kho-bac-nha-nuoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
160.00
0
0.00
0
Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa có Chỉ thị về tăng cường công tác tấn công trấn áp tội phạm; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

​Theo đó, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả Công văn số 3566/BCĐ138/CP ngày 22/11/2019 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Điện số 882/ĐK-HT ngày 14/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là trên các lĩnh vực dễ xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật. Thời gian thực hiện cao điểm từ 15/12/2019 đến hết ngày 14/02/2020. 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức rà soát các nhiệm vụ đã được phân công và chương trình công tác đã đề ra trong năm 2019; xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm thuộc lĩnh vực của ngành, địa phương mình quản lý, thực hiện đồng bộ giải pháp tham gia phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống các loại, tội phạm, nhất là các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thường xảy ra trong dịp lễ, Tết và trong dịp Lễ hội Rằm tháng Giêng; tích cực phối hợp, tham gia cùng lực lượng Công an thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấp áp các loại tội phạm, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tập trung đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, thực hiện công tác tuyên truyền đến mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm; phối hợp tuyên truyền, quản lý giáo dục cải tạo người phạm tội, đối tượng tù tha trở về địa phương, đối tượng vi phạm pháp luật phải cảm hóa, giáo dục tại gia đình và cộng đồng dân cư.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết liệt công tác tấn công trấn áp tội phạm đến các xã, phường, thị trấn; củng cố lực lượng chính trị ở cơ sở vững mạnh, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy...

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh phối hợp với Công an tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh với những nội dung phong phú, phù hợp và sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; tạo khí thế liên hoàn vừa tấn công, trấn áp vừa gắn với công tác vận động tuyên truyền để phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm.

​Chỉ thị 

1/2/2020 1:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtan ninh, trật tự, Tết Nguyên Đán, Canh Tý, 2020827-dam-bao-an-ninh-trat-tu-tren-dia-ban-tinh-truoc-trong-va-sau-tet-nguyen-dan-canh-ty-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
636.00
121,000
0.00
121000
0
Truyền thông, tuyên truyền cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình DươngTruyền thông, tuyên truyền cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch truyền thông, tuyên truyền cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, đối tượng truyền thông là người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bưu điện, các cơ quan ngành dọc, đơn vị, doanh nghiệp có thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và công chức chuyên trách về cải cách hành chính; cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quán triệt và xác định truyền thông, tuyên truyền về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công trong giải quyết TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung tuyên truyền phải thiết thực, gắn với nhu cầu, quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Việc tuyên truyền cần gắn kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công với các Chỉ số đánh giá như: Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI),…với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; khuyến khích lồng ghép các nội dung truyền thông hoạt động một cửa, một cửa liên thông, hành chính công với các nội dung tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC, tuyên truyền phổ biến pháp luật và thực hiện chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ.

Kế hoạch ​​​​

2/25/2019 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTruyền thông, tuyên truyền, cơ chế, một cửa, liên thông, hành chính công 767-truyen-thong-tuyen-truyen-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-va-hanh-chinh-cong-nam-2019-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
435.00
121,000
0.00
121000
52,635,000
/PublishingImages/2019-02/Tin 5 - Tuyen truyen co che 1 cua.mp3
Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2019Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2019.​

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại; phân công, bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại; tổ chức các hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí cho cán bộ và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại, người phát ngôn, dự kiến 250 người/hội nghị; tổ chức và tham gia các hoạt động kinh tế đối ngoại; quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương thông qua các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương; tổng hợp thông tin báo chí trong nước và nước ngoài phản ánh về Bình Dương; thực hiện công tác bảo mật thông tin và bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại; công tác nhân quyn, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta; tổ chức định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyn các hoạt động đối ngoại của tỉnh, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tim năng, thế mạnh ca tỉnh trong hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư của tỉnh trên các phương tiện thông tin và truyền thông; tiếp tục nhân bản phim tài liệu và bản đồ liên quan đến chủ quyền Biển Đông, khẳng định sự kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nưc và hội nhập quốc tế; tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động thông tin đối ngoại; đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới; đề xuất, kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông những vấn đề cần giải quyết trong công tác thông tin đối ngoại.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai và báo cáo kết quả thực hiện trong năm về UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 20/5 và ngày 20/11/2019.

Kế hoạch 

5/6/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthông tin, đối ngoại813-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
463.00
121,000
0.00
121000
56,023,000
Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Bình DươngXây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ​xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Bình Dương.

Theo đó, quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, buôn bán, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh.

Quy chuẩn kỹ thuật nhằm đáp ứng những mục tiêu quản lý: Đảm bảo an toàn; đảm bảo vệ sinh, sức khoẻ; bảo vệ môi trường, lợi ích và an ninh quốc gia, động vật, thực vật, quyền lợi người tiêu dùng. Quy chuẩn địa phương dùng để chứng nhận hoặc công bố hợp quy.        

Việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Bình Dương theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương sẽ xóa bỏ sự bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn nước, tăng tính chủ động của địa phương và vai trò, trách nhiệm của các cơ sở cung cấp nước trong đảm bảo an toàn cấp nước; xây dựng quy chuẩn mới căn cứ áp dụng phương pháp thử theo tiêu chuẩn Quốc gia mới ban hành, tránh được tình trạng phải liên tục sửa đổi Quy chuẩn khi phương pháp thử mới của khu vực hoặc thế giới được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh Quyết định thành lập Ban điều hành xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương và Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; căn cứ nội dung kế hoạch được phê duyệt, xây dựng dự toán kinh phí chi tiết gửi Sở Tài chính xem xét, cân đối nguồn ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh theo đúng quy định; phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức triển khai các hoạt động theo kế hoạch; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Bình Dương đúng quy định; định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch theo quy định; đảm bảo ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương trước 30/6/2021.​

Quyết định ​​

5/27/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy chuẩn, kỹ thuật, địa phương, chất lượng, nước sạch, sinh hoạt 169-xay-dung-quy-chuan-ky-thuat-dia-phuong-ve-chat-luong-nuoc-sach-su-dung-cho-muc-dich-sinh-hoat-tai-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
427.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-06/Tin 8 - Quy chuan dia phuong.mp3
Hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ IIIHưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ III

TTĐT - ​​​Thực hiện Công văn số 2647-CV/TU ngày 29/1​0/2019 của Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ III.

​Theo đó, Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" là hoạt động cơ bản nằm trong Chương trình "Sáng kiến Vì cộng đồng" được tổ chức thường kỳ hai năm một lần. Chương trình nhằm huy động sáng kiến của các tập thể, cá nhân trong xã hội cùng nhau sáng tạo, hỗ trợ cộng đồng và tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tiếp nối thành công của Chương trình lần thứ I (năm 2015), lần thứ II (năm 2017), Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III năm 2019 tiếp tục được tổ chức nhằm đưa những ý tưởng sáng tạo hỗ trợ cộng đồng trở thành hiện thực trong đời sống xã hội và đây cũng là sự kiện đem lại nhiều ý nghĩa đối với thanh niên Việt Nam.

Để hưởng ứng Cuộc thi, đề nghị các sở, b​an, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là thanh niên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lân thứ III năm 2019 do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đồng tổ chức nhằm góp phần cho thành công của Cuộc thi đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Thông tin về Cuộc thi có thể được tham khảo tại địa chỉ: http://www.sangkienvicongdong.vn.

Văn bản ​

11/20/2019 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHưởng ứng, Cuộc thi, Sáng kiến, Cộng đồng, lần thứ III93-huong-ung-cuoc-thi-sang-kien-vi-cong-dong-lan-thu-iiThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
325.00
121,000
0.00
121000
0
Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnhBáo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh.

​Theo đó, các đơn vị, tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm, đề xuất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của đơn vị; trong đó, đánh giá kết quả của ngành, địa phương mình trong việc triển khai Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 20/01/2020 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Thông báo số 831-TB/TU ngày 29/4/2020 về Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 37 – Khóa X (mở rộng); tác động của dịch bệnh Covid-19 trên từng ngành, lĩnh vực; đánh giá kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, ước kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và dự kiến kết quả cuối năm 2020 về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu được giao tại Quyết định số 3893/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh, đánh giá những việc làm được và chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của đơn vị.

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm công tác quản lý, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; nêu rõ những kết quả nổi bật, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Các đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất vào ngày 11/6/2020; đồng thời gửi file báo cáo về các địa chỉ sau:

tonghopvpub@binhduong.gov.vn; binhduong@gso.gov.vn; tonghopskh@binhduong.gov.vn.

Căn cứ vào Chương trình làm việc năm 2020 của UBND tỉnh, các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và tình hình thực tế của tỉnh, yêu cầu các đơn vị tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan thống nhất nội dung đăng ký điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trình các kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020. Các đơn vị gửi nội dung đăng ký về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 29/5/2020, đồng thời gửi tập tin điện tử về địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn.​

Văn bản ​​

5/22/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBáo cáo, sơ kết, 6 tháng, đầu năm, điều chỉnh, Chương trình, cuối năm, UBND tỉnh895-bao-cao-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam-va-dieu-chinh-chuong-trinh-lam-viec-6-thang-cuoi-nam-2020-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
424.00
121,000
0.00
121000
0
Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa có Quyết địn​h v việc ban hành Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020.

​Theo đó, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tham mưu kiện toàn công tác tổ chức ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ trên địa bàn tỉnh; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về công tác ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ; tổ chức diễn tập thực binh các tình huống ứng phó sự cố cấp tỉnh (do cháy, nổ, tràn đổ hóa chất, phóng xạ, chất thải nguy hại…); xây dựng quy chế tạm ứng, thanh toán khi huy động phương tiện, thiết bị, vật tư sử dụng trong quá trình ứng phó sự cố; cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện, nguồn nhân lực ứng phó sự cố; mua sắm, sửa chữa phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư để ứng phó sự cố cháy, nổ đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trang bị cho các lực lượng từ cấp tỉnh đến cấp xã.

10/31/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtsự cố môi trường,  cháy nổ431-phuong-an-phong-ngua-ung-pho-su-co-moi-truong-do-chay-no-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
247.00
121,000
0.40
121000
29,935,400
Danh mục TTHC đặc thù thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bình DươngDanh mục TTHC đặc thù thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bình Dương
 
TTĐT - Ngày 13/7/2015, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1801/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) đặc thù thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bình Dương.
 
Theo đó, có 14 TTHC đặc thù của các sở: Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.
 
Các sở, ban, ngành giải quyết TTHC đặc thù được phê duyệt có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp chuẩn hóa nội dung cụ thể (đối với trường hợp chưa tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai), dự thảo văn bản thực thi trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công bố.
 
Giao Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành thực hiện Quyết định này

Mai Xuân

7/15/2015 4:23 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1317-Danh-muc-TTHC-dac-thu-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-UBND-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

​Theo đó, có 04 Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh sẽ được ban hành gồm: Quyết định về việc quy định mô hình quản lý khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo, dự kiến ban hành quý II/2018; Quyết định về việc quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo, dự kiến ban hành quý IV/2018; Quyết định về việc ban hành chính sách thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và công tác xúc tiến quảng bá xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo, dự kiến ban hành quý IV/2018; Quyết định về việc ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Sở Khoa học và Công nghệ soạn thảo, dự kiến ban hành quý IV/2018.

10/26/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuốc hội Khóa XIV, Kỳ họp thứ 3, quy phạm pháp luật877-danh-muc-quyet-dinh-quy-pham-phap-luat-cua-ubnd-tinh-quy-dinh-chi-tiet-cac-noi-dung-duoc-giao-trong-cac-luat-duoc-quoc-hoi-khoa-xiv-thong-qua-tai-ky-hop-thu-Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
275.00
121,000
0.40
121000
33,323,399
Quy chế phối hợp xử lý số điện thoại trên các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên địa bàn tỉnh Bình DươngQuy chế phối hợp xử lý số điện thoại trên các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp xử lý số điện thoại trên các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực từ ngày 02/8/2019.​

Quy chế này quy định nguyên tắc và quy trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác xác định chủ thể và xử lý hành vi quảng cáo rao vặt sai quy định (QCRVSQĐ) trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Công tác phối hợp thu thập, thống kê, tổng hợp và xử lý QCRVSQĐ được thực hiện theo các bước sau:  Thu thập, thống kê, lưu giữ chứng cứ về số điện thoại QCRVSQĐ và lấy thông tin chủ thuê bao; xác minh, xử lý hành vi QCRVSQĐ; xử lý số điện thoại QCRVSQĐ có thông tin thuê bao sai quy định.

Quyết định ​​

8/8/2019 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết869-quy-che-phoi-hop-xu-ly-so-dien-thoai-tren-cac-san-pham-quang-cao-sai-quy-dinh-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
213.00
121,000
0.00
121000
25,773,000
/PublishingImages/2019-08/Tin 4 - QCRVSQD.mp3
Kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2018  của dự án "Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 - 2020" Kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2018  của dự án "Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 - 2020"

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2018 của dự án "Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 – 2020" do Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét tài trợ (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu giảm 25% số trường hợp nhiễm HIV do tiêm chích ma túy và 20% số người nhiễm HIV do quan hệ tình dục so với năm 2015; đạt 90% số người còn sống nhiễm HIV biết được tình trạng HIV của mình; đạt 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người điều trị ARV có tải lượng vi rút HIV thấp dưới ngưỡng ức chế, đồng thời đảm bảo quá trình chuyển sang cơ chế hỗ trợ tài chính trong nước thông qua Bảo hiểm y tế được thuận lợi nhất; củng cố hệ thống thông tin để có chiến lược, giải pháp hiệu quả ứng phó với dịch HIV/AIDS.

Tổng số vốn thực hiện Kế hoạch là 81.434 đô la Mỹ (tương đương 1.841.255.004 đồng), trong đó, vốn từ nguồn Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS là 78.964 đô la Mỹ (tương đương 1.785.455.004 đồng) và vốn từ nguồn kinh phí địa phương là 2.470 đô la Mỹ (tương đương 55.800.000 đồng).

Sở Y tế tổ chức và triển khai các hoạt động như nội dung đã phê duyệt; thực hiện đúng các chế độ chi tiêu theo các quy định quản lý tài chính của Việt Nam và được Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét phê duyệt; báo cáo định kỳ và đột xuất lên Bộ Y tế, các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ và Quỹ toàn cầu. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

7/3/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, Quỹ toàn cầu, phòng chống HIV/AIDS399-ke-hoach-hoat-dong-va-kinh-phi-nam-2018-cua-du-an-quy-toan-cau-phong-chong-hiv-aids-giai-doan-2018-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
355.00
121,000
0.00
121000
42,955,000
Triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sảnTriển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành thi hành Luật Đấu giá tài sản.

Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản; thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục đấu giá của Luật Đấu giá tài sản; lựa chọn hình thức đấu giá phù hợp theo quy định để tránh tình trạng "thông đồng, dìm giá", "đe dọa, cưỡng ép"; đảm bảo việc tiếp nhận, cấp tài khoản sử dụng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản cho các tổ chức đấu giá tài sản theo hướng dẫn tại Công văn số 957/BTP-BTTP ngày 17/3/2020 của Bộ Tư pháp; yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện việc đăng thông báo công khai đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo đúng quy định, trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để xem xét, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống. Kể từ ngày 01/9/2020, các hành vi vi phạm liên quan đến việc đăng thông báo công khai đấu giá trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản sẽ bị xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố khi xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá tài sản cần đảm bảo tính khả thi, trong đó xem xét lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với thực tiễn việc đấu giá; khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thì ngoài thù lao dịch vụ đấu giá cần chú trọng căn cứ các tiêu chí khác như tiêu chí về phương án đấu giá, năng lực, kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; tăng cường giám sát các tổ chức đấu giá tài sản trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; cử đại diện tham dự cuộc đấu giá để kịp thời có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế…

Văn bản ​

6/4/2020 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthi hành, Luật Đấu giá tài sản707-trien-khai-thi-hanh-luat-dau-gia-tai-saThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
453.00
121,000
0.00
121000
0
Tăng cường biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng năm 2014Tăng cường biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng năm 2014
   
TTĐT - Ngày 28-11, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc “Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2014”.
 
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và phòng, chống cháy rừng trong mùa khô năm 2014.
 
Cụ thể, triển khai lập kế hoạch thực hiện công, tác phòng chống hạn trong mùa khô năm 2014, thường  xuyên theo dõi diễn biến hạn, nhiễm mặn để thông báo cho nhân dân địa phương nắm thông tin kịp thời; tuyên truyền, vận động nhân dân xuống giống vụ Đông Xuân 2013 - 2014 sớm và đồng loạt, đề phòng nguồn nước sông có thể bị nhiễm mặn sớm, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.
 
Đối với những diện tích trồng lúa không đảm bảo đủ nước tưới suốt vụ, chủ động chuyển sang cây trồng cạn sử dụng ít nước; hạn chế xuống giống vụ hè Thu sớm trước khi mùa mưa bắt đầu; xây dựng kế hoạch xả nước qua tràn với lưu lượng và thời điểm phù hợp để đẩy mặn cho hạ du sông Sài Gòn, đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân ven sông.
 
Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các phương án của các đơn vị quản lý rừng và phương án phối hợp trong công tác chữa cháy rừng với các đơn vị, địa phương có rừng, thường xuyên tuần tra, trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ trong thời gian cao điểm. Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phòng, chống cháy, chữa cháy rừng cho các lực lượng tham gia chữa cháy rừng, các đơn vị chủ rừng, tổ và đội quần chúng bảo vệ rừng. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, các trang, thiết bị, kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Xử lý nghiêm các tổ chức, chủ rừng và cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một, Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương chủ dộng lập kế hoạch, phương án phòng, chống hạn, nhiễm mặn cụ thể cho từng vùng, từng công trình, tăng cường các biện pháp bổ sung nguồn nước sinh hoạt, sản xuất. Tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng nước tiết kiệm, chống rò rỉ làm thất thoát nguồn nước, giữ vệ sinh nguồn nước nhằm hạn chế tình trạng gây ô nhiễm nguồn nước trong mùa khô; tổ chức phát quang, vệ sinh vườn cây, chủ động phòng, chống cháy trong vườn nhà, vườn cây công nghiệp.
 
Tổ chức kiểm tra, xử lý ngay các công trình thủy lợi bị hư hỏng, tập trung nạo vét, tu bổ hệ thống kênh mương, tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm và có hiệu qủa.
 
vận hành tích nước cho các hồ chứa, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để nâng cao hiệu quả phục vụ, giảm chi phí tưới nước, quản lý, vận hành điểu tiết các cống dưới đê bao hợp lý để vừa đảm bảo phòng, chống xâm nhập mặn, vừa đảm bảo nước tưới phục vụ cây trồng.
 
Kế hoạch phương án cụ thể, bố trí phương tiện, thiết bị chữa cháy và các điều kiện vật chất cần thiết để phối hợp kịp thời với lực lượng tại chỗ, nhằm tổ chức ứng cứu kịp thời khi xảy ra các vụ cháy lớn.
    
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Dương và các cơ quan thông tin địa phương thường xuyên đưa tin phản ánh về công tác phòng, chống hạn, cháy rừng, khắc phục hạn hán và thiếu nước sinh hoạt; thông tin, tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân và các ngành, các cấp biết để chủ động trong việc phòng chống hạn. mặn, phòng chống cháy rừng, và có biện pháp ứng phó kịp thời.
  
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Bình Dương, mùa mưa năm nay kết thúc sớm hơn so với bình thường, mùa khô sẽ kéo dài hơn cùng kỳ năm 2012 - 2013. Tuy nhiên, trong các tháng mùa khô 2013 - 2014, khu vực tỉnh Bình Dương có khả năng xảy ra các đợt mưa trái mùa trên diện rộng và nhiều hơn so với mùa khô năm 2012 - 2013. Nền nhiệt độ trong vụ Đông Xuân 2013 - 2014 ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm. Cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên tình hình khô hạn có khả năng diễn ra trên diện rộng và kéo dài trong mùa khô sắp tới, xâm nhập mặn sẽ xảy ra sớm hơn, ranh giới mặn vào sâu hơn so với mức bình thường.
  
Hoài Hương
12/17/2013 10:34 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết991-Tang-cuong-bien-phap-phong-chong-han-nhiem-man-va-chay-rung-nam-2014Thông tin chỉ đạo, điều hành
Chương trình làm việc tháng 01/2020 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 01/2020 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa thông báo Chương trình làm việc tháng 01/2020 của UBND tỉnh.

​Theo đó, trong tuần thứ IV (20-24/01/2020), UBND tỉnh sẽ thông qua Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 năm 2020.

Trong tuần thứ V (27-31/01/2020), UBND tỉnh sẽ báo cáo một số tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh tý 2020.

Thông báo ​

12/26/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình,tháng 01/2020,UBND tỉnh 47-chuong-trinh-lam-viec-thang-01-2020-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
87.00
121,000
0.00
121000
0
Trả lời đơn kiến nghị của các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất gạch theo công nghệ HoffmanTrả lời đơn kiến nghị của các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất gạch theo công nghệ Hoffman
 
TTĐT - Ngày 06-3, UBND ban hành Công văn số 617/UBND-KTN về việc "Trả lời đơn kiến nghị của các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất gạch theo công nghệ Hoffman".
 
 
Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương khẳng định, việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất gạch Hoffman của tỉnh Bình Dương là phù hợp chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, đã được UBND tỉnh triển khai thực hiện đúng theo quy định của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 15/2000/QĐ-BXD ngày 24/7/2000, của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 và đảm bảo theo Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014. UBND tỉnh Bình Dương không  gia hạn thời gian hoạt động. Yêu cầu các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất gạch Hoffman chấp hành chủ trương, lộ trình của Bình Dương và chấm dứt ngay hoạt động của các lò sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ Hoffman.
  
  
Hoài Hương
 
3/10/2015 10:44 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1175-Tra-loi-don-kien-nghi-cua-cac-co-so-doanh-nghiep-san-xuat-gach-theo-cong-nghe-HoffmanThông tin chỉ đạo, điều hành
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 02/9Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 02/9

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 02/9​.

​Theo đó, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 30/8/2019.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Các sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trong tỉnh, UBND thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào cùng thời gian nêu trên.

Đối với các huyện, thị xã còn lại, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND  huyện, thị xã bố trí.

Sau lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào lúc 9 giờ ngày 30/8/2019, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong ngày 02/9/2019.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp được nghỉ Lễ ngày Quốc khánh 01 ngày: 02/9/2019.

Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau các ngày lễ kỷ niệm, đồng thời báo cáo kịp thời các vấn đề đột xuất xảy ra về UBND tỉnh.

Trước các ngày lễ kỷ niệm, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ, công chức, chiến sĩ, công nhân và nhân dân làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình, các đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp.

Các sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức vệ sinh, treo cờ tại trụ sở làm việc cũ hiện đơn vị mình đang quản lý để đảm bảo trang trọng và sạch gọn.

Thông báo 


8/19/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNghĩa trang Liệt sĩ, Quốc kỳ, Quốc khánh, 02/9613-vieng-nghia-trang-liet-si-treo-quoc-ky-va-nghi-le-ky-niem-74-nam-ngay-quoc-khanh-02-Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
488.00
121,000
0.00
121000
59,048,000
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mớiTiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 03/03/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

​Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 03/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách đang triển khai trên địa bàn tỉnh; tăng cường phát triển kinh tế, đẩy nhanh công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển y tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc; bảo tồn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng đời sống văn hóa mới; xây dựng nguồn nhân lực cán bộ là dân tộc thiểu số và củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ cơ quan dân tộc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân" và "Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ", nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, nhất là lĩnh vực công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc theo quy định của pháp luật; xây dựng các biện pháp phòng ngừa, chủ động đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây mất ổn định chính trị, xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép trong kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện. Đồng thời, hàng năm (trước ngày 10/12) báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh).

Kế hoạch ​

 

5/29/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBan Chấp hành, Trung ương Đảng, khóa IX, dân tộc 474-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-24-nq-tw-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-ix-ve-cong-tac-dan-toc-trong-tinh-hinh-moThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
410.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Chương trình số 129-CTr/TU ngày 11/3/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

​Mục tiêu đến năm 2025 phải hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử; năng suất lao động tăng bình quân từ 7% - 7,5%/năm; phát triển đô thị thông minh tỉnh Bình Dương trên một số lĩnh vực như: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải. Thực hiện hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước; cơ bản thực hiện chuyển đổi số ở các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cơ bản hoàn thành triển khai các hạng mục, dự án thành phần của chính quyền điện tử, đô thị thông minh theo chương trình, đề án đã được phê duyệt; áp dụng mô hình đô thị thông minh nhằm giải quyết một số vấn đề đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Bình Dương, đặc biệt là thành phố Thủ Dầu Một.

Đến năm 2030, đảm bảo phủ sóng mạng di động 5G để mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp; phát triển kinh tế số; thực hiện chuyển đổi mô hình Chính quyền điện tử sang mô hình Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Bình Dương kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong toàn quốc; năng suất lao động tăng bình quân từ 7,5% - 8%.

Để đạt được các mục tiêu trên, Bình Dương thực hiện đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp thực tiễn của tỉnh nhằm tạo thuận lợi để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số. Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu - Nền tảng công nghệ xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số; xây dựng chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, chính sách phát triển nguồn nhân lực, chính sách thu hút, phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội.

Văn bản​

 

 

 

5/27/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư20-ke-hoach-thuc-hien-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseYến Nhi
510.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-06/Tin 9 - Cach mang 4.0.mp3
Toàn dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Toàn dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Dương (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) ban hành Kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.

Theo đó, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền miệng truyền thống trực tiếp; kết hp phương pháp truyền thống với khoa học công nghệ để tuyên truyn bng hình ảnh, bảng hiệu cảnh báo, phim phóng sự, video clip trực quan, sinh động, thu hút được nhân dân với tổ chức các buổi hội họp kết hp phát tờ rơi tuyên truyền.

Các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, sản xuất phim phóng sự, tài liệu, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm đăng tải, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng thời lượng, tăng tần suất thông tin về công tác phòng, chống tội phạm nhằm định hướng dư luận, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời kết hợp kiểm soát chặt chẽ thông tin trên các trang mạng xã hội.

Các đơn vị thực hiện tuyên truyền thường xuyên đến hết năm 2020 tại các xã, phường, thị trấn của 09 huyện, thị xã, thành phố.

Kế hoạch​ 

 

3/18/2020 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết tội phạm, tệ nạ xã hội,phong trào, bảo vệ, an ninh, Tổ quốc 432-toan-dan-phong-chong-toi-pham-te-nan-xa-hoi-va-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quocThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
314.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/tin 6- toan dan tham gia pc tnxh.mp3
1 - 30Next