Tin chỉ đạo điều hành - Thông tin chỉ đạo, điều hành
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh Doanh nhân Bình Dương - Kỷ niệm 78 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 - 13/10/2023).

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm 04 tháng cuối năm 2023 về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng trong công tác thẩm định chủ trương, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định giao Kế hoạch đầu tư năm 2023 vốn ngân sách Trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2)​.

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Danh mục dữ liệu mở tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 9/2023.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP. Thủ Dầu Một (Quy hoạch năm 2012).​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh điều chỉnh nội bộ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phương.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việcKhắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công văn số 4536/BNV-TCBC ngày 14/9/2022 của Bộ Nội vụ về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc.

Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 4536/BNV-TCBC ngày 14/9/2022 của Bộ Nội vụ. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; có chính sách hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; quan tâm cải thiện môi trường làm việc, tạo cơ hội phát triển, gắn bó, ổn định trong khu vực Nhà nước.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc; rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Văn bản ​​

10/6/2022 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKhắc phục, tình trạng, cán bộ, công chức, viên chức, nghỉ việc, thôi việc535-khac-phuc-tinh-trang-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nghi-viec-thoi-vieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
304.00
121,000
0.00
121000
0
Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chínhNewTiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm 04 tháng cuối năm 2023 về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố đầy đủ, chính xác TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền theo quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; cập nhật, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác TTHC trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, đánh giá TTHC theo chuyên đề đối với các TTHC riêng lẻ, nhóm TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đầu tư, xây dựng, môi trường, đất đai… nhằm kịp thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định về TTHC không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, không đáp ứng được các nguyên tắc quy định TTHC tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC đã được sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện việc rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh, để cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; bảo đảm mục tiêu cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo.

Đồng thời, công bố, rà soát, đánh giá đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các nhóm TTHC nội bộ, ưu tiên trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, môi trường, đất đai; rà soát, thống kê các nhóm TTHC liên thông, TTHC thuộc danh mục ưu tiên thực hiện đã được phê duyệt; đơn giản hóa thành phần hồ sơ thông qua đánh giá các nguồn dữ liệu đã có và mức độ sẵn sàng tích hợp, cung cấp thông tin trong quá trình giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ; công khai, minh bạch quy trình nội bộ giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, phục vụ người dân, doanh nghiệp của các sở, ban, ngành, địa phương.

Kế hoạch 

9/19/2023 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTiếp tục, triển khai, nhiệm vụ, trọng tâm, cải cách, thủ tục, hành chính995-tiep-tuc-trien-khai-cac-nhiem-vu-trong-tam-ve-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
493.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương phê duyệt Kế hoạch thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014Bình Dương phê duyệt Kế hoạch thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014
   TTĐT - Ngày 27/01/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 291/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính (TTHC) năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
   
Mục đích của Kế hoạch nhằm rà soát quy định, TTHC để kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC; cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính cho người dân và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ TTHC, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của đất nước phát triển nhanh, bền vững.
 
 
Việc thực hiện Kế hoạch sẽ cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC
 
Có 06 sở, ban, ngành thực hiện rà soát quy định, TTHC với 63 TTHC, cụ thể: Sở Công Thương 08 TTHC, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16 TTHC, Y tế 06 TTHC, Khoa học và Công nghệ 07 TTHC, Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23 TTHC và Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương 03 TTHC.
 
Thời gian các sở, ban, ngành thực hiện rà soát quy định, TTHC gửi trả kết quả trước ngày 29/8/2014. Giao cho Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ rà soát quy định, TTHC cho các sở, ban, ngành đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch và tổng hợp kết quả.
 
 
Hoàng Phạm
2/17/2014 10:22 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1453-Binh-Duong-phe-duyet-Ke-hoach-thuc-hien-ra-soat-quy-dinh-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2014Thông tin chỉ đạo, điều hành
Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiểm soát việc sử dụng chất cấm nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnhChỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiểm soát việc sử dụng chất cấm nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
 TTĐT - Trước tình hình phát hiện sử dụng chất tạo nạc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi tại một số tỉnh trên cả nước, ngày 23/4/2012, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 1067/UBND-VX về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát việc sử dụng chất cấm nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương và các ngành chức năng là thành viên Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động giám sát nguy cơ sử dụng chất Beta - agonist trong suốt quá trình chăn nuôi (chế biến, kinh doanh thức ăn gia súc; kinh doanh, sử dụng chất cấm Beta - agonist trong chăn nuôi…); thực hiện lấy mẫu nghi ngờ gửi cơ quan kiểm nghiệm tồn dư hoá chất Beta - agonist đã được chỉ định.
 
Thành lập đoàn thanh tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phậm tỉnh, phối hợp với chính quyền địa phương thanh kiểm tra, truy nguyên nguồn gốc, phát hiện sớm các vi phạm về kinh doanh, sử dụng chất Beta - agonist ngay tại các cơ sở kinh doanh thuốc thú y; cơ sở chế biến, kinh doanh thức ăn gia chăn nuôi; các trang trại chăn nuôi; các cơ sở kinh doanh thịt đầu mối tại địa phương. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc sử dụng Beta - agonist.
 
UBND các huyện, thị và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh triển khai đồng bộ, thường xuyên các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh, sử dụng thuốc thú y, chế biến, kinh doanh thức ăn chăn nuôi trong các trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ và cơ sở kinh doanh thịt trên địa bàn.
 
Các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên đưa thông tin đầy đủ, xác thực và kịp thời về tình hình vi phạm quy định sử dụng chất Beta - agonist trong chăn nuôi để tránh tâm lý hoang mang, tẩy chay sản phẩm có chất chất lượng làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thịt. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức về tác hại của chất cấm và tự giác không sử dụng hoá chất nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi của người sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và người chăn nuôi.
 
 
Hải Sư
4/25/2012 7:47 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1512-Chi-dao-cua-UBND-tinh-ve-viec-kiem-soat-viec-su-dung-chat-cam-nhom-Beta-agonist-trong-chan-nuoi-tren-dia-ban-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Quy chế tiếp nhận thông tin sự cố, phản ánh hiện trường bất cập của hạ tầng cáp viễn thông qua Hệ thống đường dây nóng 1022 Quy chế tiếp nhận thông tin sự cố, phản ánh hiện trường bất cập của hạ tầng cáp viễn thông qua Hệ thống đường dây nóng 1022

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận thông tin sự cố, phản ánh hiện trường bất cập của hạ tầng cáp viễn thông qua Hệ thống đường dây nóng 1022 trên địa bàn tỉnh và công tác phối hợp xử lý, khắc phục.

Theo đó, nhân viên trực Hệ thống 1022 tiếp nhận, cập nhật thông tin sự cố, hiện trường bất cập vào ứng dụng xử lý thông tin hạ tầng cáp viễn thông; tạo phiếu yêu cầu và chuyển phiếu yêu cầu đến các đơn vị quản lý hạ tầng phù hợp nhất và đầu mối của Sở Thông tin và Truyền thông trong khoảng thời gian không quá 10 phút.

Đầu mối tiếp nhận thuộc đơn vị quản lý hạ tầng phải tiếp nhận phiếu yêu cầu, chuyển tiếp phiếu yêu cầu đến bộ phận xử lý trong khoảng thời gian không quá 5 phút.

Bộ phận xử lý cử nhân sự kiểm tra hiện trường, xác minh thông tin trong khoảng thời gian không quá 1 giờ đối với khu vực đô thị và 2 giờ đối với khu vực nông thôn. 

Đối với thông tin phản ánh không có thật (báo giả), hoặc khu vực xảy ra sự cố, hiện trường bất cập không có hạ tầng cáp viễn thông của đơn vị mình thì thực hiện cập nhật vào ứng dụng (cần có hình ảnh đính kèm) và kết thúc quy trình trên ứng dụng không quá 15 phút sau khi xác minh. 

Đối với thông tin phản ánh là có thật và thuộc trách nhiệm của đơn vị cần phải xử lý ngay thì phối hợp với các đơn vị liên quan (nếu có) để khắc phục sự cố trong khoảng thời gian nhanh nhất, cập nhật thời gian dự kiến hoàn thành vào ứng dụng. Sau khi hoàn thành công tác khắc phục sự cố, báo cáo kết quả, cập nhật hình ảnh sau xử lý và kết thúc quy trình. ​​Đối với phản ánh hiện trường bất cập của hạ tầng cáp viễn thông (vi phạm các quy chuẩn về mạng cáp ngoại vi viễn thông, nhưng chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình giao thông, an toàn,... và có liên quan đến nhiều đơn vị quản lý hạ tầng khác) thì thực hiện theo 03 bước. Trước tiên xử lý tạm thời (rào chắn, treo biển cảnh báo tại hiện trường) để đảm bảo an toàn cho người dân tại vị trí bị phản ánh. Cập nhật hình ảnh, đề xuất phương án và thời gian phối hợp xử lý giữa các đơn vị quản lý hạ tầng vào ứng dụng. Bước tiếp theo là căn cứ vào hình ảnh và đề xuất của các đơn vị quản lý hạ tầng, Sở Thông tin và Truyền thông (hoặc Hệ thống 1022) sẽ cập nhật thời gian, phương án phối hợp, đồng thời phân công nhiệm vụ (yêu cầu hỗ trợ phương tiện chuyên dùng) cho từng đơn vị quản lý hạ tầng cáp viễn thông lên ứng dụng. Cuối cùng các Đơn vị quản lý hạ tầng triển khai thực hiện xử lý hiện trường bất cập đúng thời gian, phương án đã được thống nhất; cập nhật kết quả (hình ảnh) sau khi xử lý và kết thúc quy trình.

Đối với các sự cố do đơn vị quản lý hạ tầng tự phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin trực tiếp từ người dân thì đơn vị có trách nhiệm tổ chức khắc phục sự cố theo quy định của pháp luật.

Sau khi các đơn vị quản lý hạ tầng hoàn thành việc xử lý sự cố, khắc phục hiện trường bất cập của hạ tầng cáp viễn thông và cập nhật hình ảnh sau xử lý về Hệ thống 1022, nhân viên trực Hệ thống 1022 phải liên hệ lại với tổ chức, cá nhân đã gửi phản ánh để thông báo kết quả và tham khảo mức độ hài lòng về kết quả xử lý.

Đơn vị vận hành Hệ thống 1022 có trách nhiệm lưu trữ tất cả thông tin sự cố, phản ánh hiện trường bất cập của hạ tầng cáp viễn thông trên máy chủ để cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước khi được yêu cầu. Các nội dung phản ánh và kết quả thực hiện phải được công khai trên trang thông tin của Hệ thống 1022.

Các đơn vị quản lý hạ tầng tham gia công tác xử lý sự cố, khắc phục hiện trường bất cập có trách nhiệm cập nhật thông tin về tiến độ, biện pháp xử lý, kết quả xử lý,... vào ứng dụng thông qua tài khoản truy nhập do đơn vị vận hành Hệ thống 1022 thiết lập và cung cấp cho đơn vị.​

Quyết định ​​

9/10/2020 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy chế, tiếp nhận, sự cố, phản ánh, hiện trường, bất cập, hạ tầng, cáp viễn thông, đường dây nóng, 1022 453-quy-che-tiep-nhan-thong-tin-su-co-phan-anh-hien-truong-bat-cap-cua-ha-tang-cap-vien-thong-qua-he-thong-duong-day-nong-1022Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
832.00
121,000
0.00
121000
0
Tăng cường kiểm tra, xử lý "xe dù, bến cóc", "xe trá hình tuyến cố định", "xe ghép, xe tiện chuyến"Tăng cường kiểm tra, xử lý "xe dù, bến cóc", "xe trá hình tuyến cố định", "xe ghép, xe tiện chuyến"

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý "xe dù, bến cóc", "xe trá hình tuyến cố định", "xe ghép, xe tiện chuyến" trên địa bàn tỉnh theo nội dung chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 12089/BGTVT-VT ngày 18/11/2022.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý dứt điểm hiện tượng "xe dù, bến cóc", "xe trá hình tuyến cố định", "xe ghép, xe tiện chuyến" trên địa bàn. Kiểm tra, xử lý đối với các văn phòng đại diện của đơn vị vận tải, bãi đỗ trông giữ phương tiện, bãi đỗ xe tạm, tự phát trên địa bàn; nếu phát hiện có tổ chức đón, trả khách, cò khách thì kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, rà soát quy hoạch về hạ tầng giao thông để tham mưu cho UBND tỉnh. Trước mắt cần giữ nguyên, ổn định các bến xe hiện hữu trong nội thành, nội thị đến năm 2030 để tạo sự ổn định kinh doanh cho hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định và đơn vị bến xe; đồng thời góp phần tăng cường kết nối vận tải, tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại của người dân.

Rà soát việc tổ chức giao thông, phân luồng vận tải hành khách đảm bảo có điểm dừng, đón trả khách theo quy định; rà soát hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ có biển cấm xe khách vào các tuyến phố gần khu vực các bến xe. Tổ chức các tuyến xe buýt để kết nối bến xe; tạo thuận lợi cho đơn vị vận tải hoạt động theo tuyến cố định được trang bị, đầu tư xe trung chuyển phục vụ đưa đón khách đến bến xe, đến điểm đón trả, khách đã được công bố theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu bến xe tổ chức khu vực dành riêng cho xe taxi, xe hai bánh chở khách (xe ôm) để đảm bảo thuận lợi cho hành khách vào bến và rời bến được thuận tiện, an toàn. Yêu cầu và hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các đơn vị kinh doanh bến bãi có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, quy định về dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với lực lượng Công an và ngành Thông tin và Truyền thông kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe cá nhân để kinh doanh vận tải thông qua hình thức lập nhóm trên Zalo, Facebook và các trang mạng xã hội khác.

Ban An toàn giao thông tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, quy định về dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, các quy định của pháp luật có liên quan khác đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các đơn vị kinh doanh bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh, thành phố, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Văn bản 

11/28/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTăng cường, kiểm tra, xử lý, xe dù, bến cóc, trá hình, tuyến, cố định, xe ghép, xe tiện chuyến485-tang-cuong-kiem-tra-xu-ly-xe-du-ben-coc-xe-tra-hinh-tuyen-co-dinh-xe-ghep-xe-tien-chuyenThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
610.00
121,000
0.00
121000
0
Tăng cường các biện pháp quản lý chó nuôi trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường các biện pháp quản lý chó nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý chó nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, để khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế nêu trên nhằm làm giảm thiểu thấp nhất những tác hại do chó nuôi thả rông gây ra và quản lý tốt đàn chó nuôi trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo việc rà soát, thống kê số hộ nuôi chó ở từng khu dân cư, lập sổ theo dõi hộ nuôi chó và số chó nuôi trong từng hộ gia đình nhằm hỗ trợ công tác tiêm phòng vắc xin bệnh Dại trên đàn chó; yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng ký chó nuôi, chấp hành việc xích, nuôi nhốt tránh trình trạng thả rông; tuyên truyền sâu rộng t​rong cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân có nuôi chó hiểu rõ tác hại của việc nuôi chó thả rông, không rọ mõm, không có xích cổ và không người dẫn dắt chó khi đi ra ngoài; bằng nhiều phương thức để người nuôi chó phải hiểu biết các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động nuôi chó và thực hiện nghiêm túc nhằm tăng hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực chó nuôi; tăng cường áp dụng biện pháp chế tài các trường hợp nuôi chó thả rông trong thành phố, thị xã hoặc nơi công cộng, để chó nuôi gây thiệt hại tài sản cho người khác, quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung, để chó nuôi phóng uế nơi công cộng, nuôi chó gây mất vệ sinh chung ở khu dân cư, chó bị chết không xử lý tốt gây ô nhiễm môi trường xử lý theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chuyên môn, hướng dẫn cụ thể các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện để thuận lợi trong việc rà soát, thống kê đàn chó nuôi định kỳ hàng năm; phối hợp ngành chức năng tổ chức thông tin tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực quản lý chó nuôi và các giải pháp quản lý chó nuôi để người dân hiểu rõ và thực hiện; chủ động kiểm tra, đôn đốc các địa phương và các cơ quan chuyên môn trực thuộc tăng cường kiểm tra, triển khai thực hiện các văn bản, Chỉ thị có liên quan về quản lý chó nuôi; yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong quá trình nuôi chó theo quy định hiện hành; xét thấy cần thiết nên nghiên cứu hỗ trợ các địa phương biện pháp tổ chức bắt chó thả rông và xử lý...

Chỉ thị ​​


9/12/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchó nuôiThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
505.00
0
0.00
61,105,000
Kinh tế tháng 2 còn nhiều khó khănKinh tế tháng 2 còn nhiều khó khăn

Theo đánh giá chung của các bộ, ngành và doanh nghiệp, tuy tình hình sản xuất kinh doanh có dấu hiệu khá hơn so với tháng 1, nhưng nhìn chung đang gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi phải kịp thời hơn nữa và đồng bộ hơn nữa các giải pháp về hỗ trợ sản xuất kinh doanh, dịch vụ; về kích cầu tiêu dùng; về an sinh xã hội.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp giao ban sản xuất tháng 2, tổ chức tại Hà Nội, ngày 25/2, cho thấy tuy tháng 2 giá trị sản xuất công nghiệp tăng 21,6% so với tháng 1 và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn thấp bởi tính chung 2 tháng mức tăng chỉ đạt 2,5% so với cùng kỳ 2008; trong khi cùng kỳ năm 2008 mức tăng so với cùng kỳ 2007 lên tới 16,3%.
Trong khi giá trị sản xuất công nghiệp ở khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 4,4% so với cùng kỳ thì tại khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và khu vực ngoài quốc doanh, giá trị sản xuất công nghiệp vẫn có mức tăng nhỏ, lần lượt là 3,3% và 6,6%.

Số địa phương có mức tăng giá trị sản xuất công nghiệp cao hơn so với mặt bằng chung chỉ có Thanh Hóa, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nội, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và Khánh Hòa với mức tăng từ 5%-18,4%. Trong khi đó, 5 tỉnh, thành phố có mức giảm so với cùng kỳ từ 1,5% -29,8%. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do khó khăn về thị trường xuất khẩu cũng nhưng về thị trường trong nước.
Sản xuất nông nghiệp trong 2 tháng qua tuy có nhiều khó khăn nhưng tốc độ gieo cấy lúa đông xuân tăng 0,4% so với cùng kỳ với cơ cấu giống lúa có chất lượng cao để xuất khẩu, diện tích cây vụ đông cũng tăng, tốc độ tái đàn gia cầm cũng chuyển biến tích cực, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản tăng so với cùng kỳ.  Sự phát triển ổn định tại khu vực này hứa hẹn thu hoạch cao nếu làm tốt việc khoanh vùng dập dịch, phòng chống sâu bệnh, các biện pháp khuyến nông, khuyến ngư... và nhất là tìm đầu ra cho sản phẩm.

Về xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm, nhất là nhập khẩu lại giảm mạnh ở nhiều nhóm hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất dẫn đến 2 tháng đầu năm xuất siêu khoảng 295 triệu USD, bằng 3,7% kim ngạch xuất khẩu.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 2 ước đạt 4,3 tỷ USD, tuy tăng 15,5% so với tháng 1, nhưng tính chung 2 tháng, với 8 tỷ USD vẫn giảm 5% so với cùng kỳ 2008. Hiện nay, đa số các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu giảm so với cùng kỳ năm 2008 và chỉ có một số ít mặt hàng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ là gạo tăng 113,2%, than đá tăng 9,4%, hạt tiêu tăng 6,5%, hạt điều tăng 2,1%.

Nguyên nhân được nhận định là do sự giảm giá của nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực trên thị trường thế giới và sự thu hẹp của thị trường do suy giảm kinh tế. Hiện nay, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào một số thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, ASEAN, Nhật Bản đều giảm 20%. Việc nhập khẩu giảm tới 43,1% trong 2 tháng đầu năm cũng được xem là một trong những yếu tố gây khó khăn cho nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam cần được theo dõi và có giải pháp phù hợp.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành, doanh nghiệp đã đưa ra một số kiến nghị về tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, huy động và giải ngân các nguồn vốn đầu tư nhằm chủ động ngăn chặn chiều hướng suy giảm của nền kinh tế và thực hiện cho được các mục tiêu phát triển kinh tế đề ra trong năm 2009./.
 
(TTXVN/Vietnam+)
2/27/2009 8:51 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết746-Kinh-te-thang-2-con-nhieu-kho-khanThông tin chỉ đạo, điều hành
Xử lý hiệu quả các vướng mắc liên quan đến cấp Phiếu lý lịch tư pháp Xử lý hiệu quả các vướng mắc liên quan đến cấp Phiếu lý lịch tư pháp

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và xử lý hiệu quả các vướng mắc liên quan đến cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện đúng quy định về quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Hướng dẫn cụ thể nhằm hạn chế tối đa tình trạng yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý và giải quyết TTHC trong ngành, lĩnh vực quản lý; hạn chế tình trạng các cơ quan, đơn vị, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Có biện pháp chấn chỉnh việc lạm dụng và tự ý yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nộp Phiếu lý lịch tư pháp; thực hiện tốt việc bảo đảm giữ bí mật thông tin lý lịch tư pháp theo quy định.

Đồng thời rà soát các quy định, TTHC liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của mình để đề xuất cắt giảm yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong thực hiện TTHC…

Sở Tư pháp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện các giải pháp thực hiện nghiêm, đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật. 

Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động và khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến về cấp Phiếu lý lịch tư pháp và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện chặt chẽ quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp, giải quyết kịp thời yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả; tiếp tục phối hợp rà soát, đánh giá và hoàn thiện kịp thời quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến về cấp Phiếu lý lịch tư pháp để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đảm bảo nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác lý lịch tư pháp; sử dụng, bố trí công chức có đủ trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện TTHC cấp Phiếu lý lịch tư pháp; phân công nhân sự một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đúng quy định. 

Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp tục bố trí, sắp xếp việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả của Sở Tư pháp đáp ứng nhu cầu giải quyết TTHC. Phối hợp truyền thông, tuyên truyền đến người dân việc đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID; hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; hướng dẫn người dân sử dụng các trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Văn bản 

8/16/2023 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtXử lý hiệu quả các vướng mắc, cấp Phiếu lý lịch tư pháp 95-xu-ly-hieu-qua-cac-vuong-mac-lien-quan-den-cap-phieu-ly-lich-tu-phapThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseYến Nhi
0.00
121,000
0.00
121000
Bình Dương: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ởBình Dương: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Xây dựng phối hợp các ngành, cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ và Công văn số 178/TTg-CN ngày 27/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ; tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả trách nhiệm của Tổ chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án bất động sản tại Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 13/02/2023.

Từng thành viên của Tổ chỉ đạo rà soát khó khăn, vướng mắc các dự án bất động sản để giải quyết, tháo gỡ ngay các nội dung thuộc thẩm quyền; rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các quy định pháp luật còn chồng chéo, bất cập, gây cản trở trong quá trình triển khai dự án bất động sản thuộc lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, phối hợp các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai có kết quả Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" của Trung ương, Đề án "Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"; chủ trì xác định các khu vực ưu tiên đầu tư theo Chương trình – Kế hoạch phát triển nhà ở cho các giai đoạn, đảm bảo cân bằng cung – cầu đối với thị trường nhà ở, bất động sản; hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch theo thẩm quyền làm cơ sở thu hút đầu tư; tổng hợp số liệu báo cáo của các địa phương, rà soát các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bất động sản đang triển khai trên địa bàn tỉnh; đánh giá nguyên nhân, các vướng mắc pháp lý đối với từng dự án cụ thể đã được chấp thuận chủ trương nhưng chưa hoặc chậm triển khai, để chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất tháo gỡ trong trường hợp vượt thẩm quyền.

Đối với những vướng mắc mang tính chất liên ngành, tổng hợp báo cáo Tổ chỉ đạo để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án bất động sản, nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư, giảm rủi ro nợ xấu tín dụng.

Đồng thời, tập trung lập quy hoạch các khu vực phát triển đô thị, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đã được phê duyệt, trong đó, chú trọng kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại phù hợp với từng đối tượng có nhu cầu nhà ở; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan báo, đài của tỉnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật, giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Các doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp có liên quan tích cực, chủ động tái cơ cấu lại phân khúc sản phẩm, giá cả, thời hạn và phương thức thanh toán… phù hợp, khả thi, thuận lợi cho khách hàng, người dân, nhất là những đối tượng có nhu cầu thật sự; tích cực, chủ động, tập trung nguồn lực phối hợp, triển khai thực hiện theo các quy định pháp luật và hướng dẫn của các sở, ngành, địa phương đối với dự án bất động sản đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Chỉ thị 

5/22/2023 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, tập trung, tháo gỡ, khó khăn, thị trường, bất động sản, phát triển, nhà ở368-binh-duong-tap-trung-thao-go-kho-khan-cho-thi-truong-bat-dong-san-va-phat-trien-nha-Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
722.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch triển khai Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030Kế hoạch triển khai Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030".

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về chính sách phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; triển khai chiến dịch truyền thông, tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ s giới; triển khai các hoạt động, các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới. Phấn đấu đến năm 2020, 100% nạn nhân được phát hiện bị bạo lực trên cơ sở giới được can thiệp và hỗ trợ kịp thời, 50% người được phát hiện gây bạo lực được tư vấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp. Đến năm 2030, triển khai hiệu quả chính sách phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới nhằm tăng cường thực thi pháp luật, hướng tới xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án và gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12, hoạt động tổng kết Đề án được tổ chức vào năm 2020.​

7/12/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhòng ngừa, bạo lực, cơ sở giới,  Bình Dương, 2017 – 2020505-ke-hoach-trien-khai-de-an-phong-ngua-va-ung-pho-voi-bao-luc-tren-co-so-gioi-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-2020-va-tam-nhin-den-nam-203Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Đề xuất danh mục TTHC với Thủ tướng Chính phủĐề xuất danh mục TTHC với Thủ tướng Chính phủ

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc đề xuất danh mục thủ tục hành chính (TTHC) với Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các sở, ban, ngành đề xuất các nội dung như sau: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện; những TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, cơ quan ngang Bộ có thể phân cấp cho địa phương quyết định; những TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành có thể giao cho địa phương tiếp nhận; những TTHC thực hiện liên thông tại địa phương; giữa các Bộ, ngành và địa phương.

Để đảm bảo nội dung, tiến độ báo cáo về Văn phòng Chính phủ, yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng nội dung yêu cầu, báo cáo kết quả về UBND tỉnh thông qua Văn phòng UBND tỉnh bằng văn bản giấy và file điện tử (Email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn) chậm nhất vào ngày 15/12/2018.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chủ động liên hệ Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát TTHC, điện thoại: 0274 3835 029).

Văn bản​ 

12/11/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐề xuất, danh mục, TTHC, Thủ tướng Chính phủ801-de-xuat-danh-muc-tthc-voi-thu-tuong-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
242.00
121,000
0.00
121000
29,282,000
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnhĐiều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2023; thay thế Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 và Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh.

Theo đó, Quỹ Bảo vệ môi trường được thành lập nhằm mục đích tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ, đóng góp ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên phạm vi địa bàn tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh và quy định pháp luật hiện hành. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục đích  lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn.

Nguồn vốn hoạt động của Quỹ bao gồm vốn chủ sở hữu (Vốn điều lệ của Quỹ là 300 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển; vốn khác thuộc chủ sở hữu của Quỹ theo quy định của pháp luật) và vốn khác (Các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dành cho lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; vốn hoạt động của Quỹ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 10/01/2022; các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật).

Quyết định​​

8/17/2023 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết997-dieu-le-to-chuc-va-hoat-dong-cua-quy-bao-ve-moi-truong-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseThảo Lam
0.00
121,000
0.00
121000
Nâng cao chất lượng công tác thẩm định chủ trương, dự án đầu tưNâng cao chất lượng công tác thẩm định chủ trương, dự án đầu tư

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng trong công tác thẩm định chủ trương, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2869/UBND-TH ngày 13/6/2023 kiên quyết khắc phục tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư.

Song song đó, chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định trong công tác phối hợp, thẩm định hồ sơ dự án; chịu trách nhiệm và phải có ý kiến bằng văn bản đảm bảo đúng thời gian, nội dung thẩm định thật rõ ràng, thể hiện quan điểm cụ thể; không trả lời chung chung hoặc né tránh trách nhiệm, không liệt kê các quy định pháp luật chuyên ngành và đề nghị cơ quan chủ trì tự tổng hợp, cơ quan chấp thuận xem xét mà phải có chính kiến cụ thể đối với từng vấn đề được lấy ý kiến, chịu trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, nội dung ý kiến phải thể hiện rõ việc thống nhất (phù hợp) hay không thống nhất (không phù hợp) đối với dự án theo các quy định pháp luật chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của các cơ quan, đơn vị để UBND tỉnh có cơ sở xem xét, quyết định.

Đồng thời, tập trung rà soát lập, thẩm định, trình phê duyệt các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở,... đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các cấp độ quy hoạch, làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận chủ trương đúng quy định; chủ động nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, nâng cao chất lượng trong công tác lập báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, hồ sơ đề xuất chủ trương đảm bảo thời gian, đầy đủ nội dung, hồ sơ pháp lý theo quy định; tích cực rà soát các quy định pháp luật chuyên ngành còn vướng mắc, chồng chéo để kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ, xử lý.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm triển khai các nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền, tạo sự chuyển biến tích cực nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Các sở, ngành phải ban hành kế hoạch tổ chức tiếp, làm việc với doanh nghiệp hàng tuần để nắm bắt thông tin và tháo gỡ khó khắn cho doanh nghiệp theo thẩm quyền quy định.

Văn bản 

9/18/2023 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNâng cao, chất lượng, công tác, thẩm định, chủ trương, dự án, đầu tư667-nang-cao-chat-luong-cong-tac-tham-dinh-chu-truong-du-an-dau-tThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩmĐẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm
 TTĐT - Ngày 04/6/2012, UBND tỉnh đã có Công văn số 1538/UBND – KTTH chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố Thủ Dầu Một thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị, công tác phí.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị, thành phố Thủ Dầu Một có trách nhiệm phổ biến, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị bộ phận trực thuộc, các cán bộ, viên chức trong đơn vị thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính, cơ chế tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của các đơn vị; đưa chủ trương thực hành tiết kiệm thành trách nhiệm kiểm tra, giám sát của cấp ủy, công đoàn và các đoàn thể thanh niên, phụ nữ… của thanh tra nhân dân trong từng đơn vị; kịp thời sơ kết, đánh giá các giải pháp đã thực hiện để kịp thời sửa đổi, bổ sung.
 
Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra việc thực hiện chi tiêu của các đơn vị để bảo đảm chi đúng chế độ, kiên quyết xuất toán thu hồi hoàn trả ngân sách Nhà nước các khoản chi sai chế độ, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cá nhân, tập thể gây lãng phí; xử lý nghiêm những sai phạm trong việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách, đặc biệt là trong việc chi tiêu hội nghị, tiếp khách, trang bị điện thoại, sử dụng xe ô tô và các tiêu chuẩn định mức khác trong các đơn vị; trường hợp phát hiện vi phạm thực hiện thu hồi ngân sách Nhà nước.
 
Cuối năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị, thành phố Thủ Dầu Một gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 
 
 
Phan Anh
6/12/2012 10:37 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1615-Day-manh-viec-thuc-hien-tiet-kiem-tiet-giam-chi-phi-dien-dien-thoai-van-phong-phamThông tin chỉ đạo, điều hành
Phê chuẩn số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử đại biểu HĐND thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và huyện Dầu TiếngPhê chuẩn số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử đại biểu HĐND thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và huyện Dầu Tiếng
TTĐT - Ngày 24/3/2011, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 896/QĐ-UBND phê chuẩn danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã Dĩ An nhiệm kỳ 2011-2016.
Theo đó, số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã Dĩ An nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 10 đơn vị bầu cử với tổng số đại biểu được bầu là 40 đại biểu.
 
Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh cũng ký Quyết định số 897/QĐ-UBND, Quyết định số 898/QĐ-UBND phê chuẩn danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Dầu Tiếng và  thị xã Thuận An. Theo đó, số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 07 đơn vị bầu cử với tổng số đại biểu được bầu là 33 đại biểu; số đơn vị bầu cử HĐND thị xã Thuận An nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 11 đơn vị bầu cử với tổng số đại biểu được bầu là 40 đại biểu.
 
Mai Xuân
4/4/2011 4:44 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1799-Phe-chuan-so-don-vi-bau-cu-va-so-dai-bieu-duoc-bau-cu-dai-bieu-HDND-thi-xa-Di-An-thi-xa-Thuan-An-va-huyen-Dau-TiengThông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sởThực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều kiện lao động và quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn việc thực hiện nội dung theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến người sử dụng lao động, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện lồng ghép với công tác tuyên truyền theo Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao đng trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, phối hợp các ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý những trường hợp cố tình không thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định. Đồng thời, đề xuất khen thưởng những trường hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nội dung của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP đến người sử dụng lao động, người lao động và báo cáo kết quả tình hình thực hiện theo quy định. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền và xây dựng Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến các cấp công đoàn, người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình ​doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành; Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương; Công đoàn Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore và Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp triển khai thực hiện…

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để thực hiện các nội dung quy định về đối thoại và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc quy định. Khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại của người lao động để hoàn thiện và ban hành.

Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phải được phổ biến công khai tới người lao động. Định kỳ 06 tháng và hàng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện đối thoại,  Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Kế hoạch 

4/26/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThực hiện, Quy chế, dân chủ, cơ sở752-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-sThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
537.00
121,000
0.00
121000
0
Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (đợt 1)Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (đợt 1)

TTĐT - ​UBND tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (đợt 1).

​Theo đó, phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấ​p tỉnh năm 2021 (đợt 1) gồm 03 nhiệm vụ.

khcn.png

khcn 1.png

khcn 2.png

​Sở Khoa học và Công nghệ, thành viên các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyên ngành chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về chuyên môn, tính chính xác, tính pháp lý của toàn bộ hồ sơ, giấy tờ kèm theo và những nội dung liên quan trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (đợt 1) nêu trên.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức thông báo các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo Danh mục; tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và triển khai các bước kế tiếp theo đúng quy định hiện hành; đảm bảo các nhiệm vụ nghiên cứu được triển khai đúng tiến độ, các sản phẩm nghiên cứu đáp ứng yêu cầu đặt ra và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quyết định ​


9/20/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhê duyệt, Danh mục, nhiệm vụ, nghiên cứu, khoa học, phát triển, công nghệ, cấp tỉnh, năm 2022, đợt 1765-phe-duyet-danh-muc-nhiem-vu-nghien-cuu-khoa-hoc-va-phat-trien-cong-nghe-cap-tinh-nam-2022-dot-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
272.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai thực hiện Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủTriển khai thực hiện Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
   
TTĐT - Ngày 12-11, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn 3994/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 159/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
   
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và thực hiện Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính.

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên để triển khai thực hiện đúng theo quy định; trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định rõ: Nhà nước đảm bảo việc trang bị xe ô tô để phục vụ công tác cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án và công ty nhà nước theo quy định. Trường hợp một cán bộ giữ nhiều chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì được áp dụng tiêu chuẩn sử dụng xe theo chức danh cao nhất. Khi người tiền nhiệm nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác mà xe ô tô đã trang bị chưa đủ điều kiện thay thế theo quy định thì người mới được bổ nhiệm tiếp tục sử dụng xe ô tô đã trang bị cho người tiền nhiệm, không trang bị xe mới.
 
Nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô công vào việc riêng; bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn, cầm cố, thế chấp hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật….
 

Đình Lý

11/13/2015 7:33 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1398-Trien-khai-thuc-hien-Quyet-dinh-so-322015QD-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phuThông tin chỉ đạo, điều hành
Từ ngày 17/11/2021, Bình Dương dời địa điểm cấp, đổi giấy phép lái xe đến điểm giao dịch của Bưu điện tỉnhTừ ngày 17/11/2021, Bình Dương dời địa điểm cấp, đổi giấy phép lái xe đến điểm giao dịch của Bưu điện tỉnh

TTĐT - ​​UBND tỉnh Bình Dương thống nhất dời địa điểm tiếp nhận thủ tục hành chính (TTHC) cấp, đổi giấy phép lái xe ra ngoài Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh.

Theo đó, tạm dừng tiếp nhận TTHC cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương từ ngày 15/11/2021 và 16/11/2021 để thực hiện di dời đến điểm giao dịch của Bưu điện tỉnh, số 324 Đại lộ Bình Dương, Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một.

Thời gian tiếp nhận TTHC cấp, đổi GPLX tại điểm giao dịch của Bưu điện tỉnh từ ngày 17/11/2021, cụ thể buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30.

Trong thời gian từ ngày 15/11/2021 đến 16/11/2021, Sở Giao thông vận tải tiếp nhận đăng ký đổi GPLX mức độ 3 (đăng ký trước) tại địa chỉ https://dichvucong.gplx.gov.vn. Sau khi đăng ký thành công, Sở Giao thông vận tải sẽ thông báo thời gian để người dân đến chụp ảnh, hoàn thành thủ tục cấp, đổi GPLX. Số điện thoại hỗ trợ: 02743.813136.

Công tác phòng, chống dịch thực hiện theo Công văn số 4988/UBND-VX ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới và theo quy định của Bưu điện tỉnh.

Văn bản ​

11/19/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTừ ngày 17/11/2021, Bình Dương, dời, địa điểm, cấp, đổi, giấy phép lái xe, điểm giao dịch, Bưu điện tỉnh704-tu-ngay-17-11-2021-binh-duong-doi-dia-diem-cap-doi-giay-phep-lai-xe-den-diem-giao-dich-cua-buu-dien-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
257.00
121,000
0.00
121000
0
Định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2016Định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2016
 
TTĐT - Ngày 30-12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 4352/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2016”.
 
Theo đó, có 7 lĩnh vực được phê duyệt: khoa học xã hội và nhân văn, y tế, nông nghiệp, công nghệ thông tin và truyền thông, bảo vệ môi trường và tài nguyên, an ninh - quốc phòng, công nghệ, công nghiệp.
 
Giao Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ liên quan để triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016 đúng định hướng. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện, phát sinh, vướng mắc về Ủy ban nhân dân tỉnh để được chỉ đạo xử lý, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
    
Hoài Hương
1/19/2015 8:43 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1121-Dinh-huong-nghien-cuu-khoa-hoc-va-phat-trien-cong-nghe-tinh-Binh-Duong-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủTriển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
TTĐT-Ngày 29-7, UBND tỉnh Bình Dương ban hành văn bản số 2539/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 14/7/2015 đúng theo quy định.

Để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý trong lĩnh vực hải quan, Chỉ thị 18/CT-TTg yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2015. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã ban hành, đảm bảo đơn giản, dễ thực hiện và giảm chi phí, thời gian tuân thủ. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, đảm bảo kết nối thông tin giữa các cơ quan, đơn vị quản lý chuyên ngành với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) thông qua cổng thôn tin một cửa quốc gia.


Chính phủ vừa yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý lĩnh vực Hải quan  

Vận hành và triển khai hiệu quả hệ thống hải quan điện tử (VNACCS/VCIS) giai đoạn 1; phối hợp với phía Nhật Bản hoàn thành các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu"; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực để thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành theo ủy quyền của các Bộ đối với một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu....(Xem nội dung chi tiết chỉ thị 18/CT-TTg).

Đình Lý
7/31/2015 8:54 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2063-Trien-khai-Chi-thi-so-18CT-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phuThông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch giám sát tình hình nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu trên địa bàn tỉnhKế hoạch giám sát tình hình nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu trên địa bàn tỉnh
   
TTĐT - Ngày 19-9, HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch giám sát (ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐND8) về "Tình hình và kết quả thực hiện nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn tỉnh".
 
Theo đó, Đoàn sẽ khảo sát tại thành phố Thủ Dầu Một (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh, Bệnh viện đa khoa Vạn Phúc, Phòng khám Bạch Đằng, Phòng khám chuyên khoa Nhi - 73/Phú Lợi); thị xã Thuận An (Trung tâm y tế thị xã, Bệnh viện Quốc tế Columbia, Phòng Khám Đa khoa Hoàn Hảo 4 - quốc lộ 13) và 2 cơ sở y tế công lập; thị xã Bến Cát (Trung tâm y tế thị xã, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước, 01 cơ sở y tế ngoài công lập và 02 trạm y tế); Phú Giáo (Trung tâm y tế huyện, 02 trạm y tế xã và 02 phòng mạch tư nhân).
  
Ngày 08/10/2014 (thứ tư) sẽ khảo sát, giám sát các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Phú Giáo và thị xã Bến Cát từ 08 giờ 00; khảo sát, giám sát các cơ sở y tế trên địa bàn Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An từ 13 giờ 00.
 
Ngày 10/10/2014 (thứ Sáu) làm việc với Sở Y tế và UBND thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Bến Cát và UBND huyện Phú Giáo từ 08 giờ 00, tại Hội trường A Hội đồng nhân dân tỉnh - Tầng 15B Trung tâm Hành chính tỉnh.
 
Đơn vị chịu giám sát (Sở Y tế tỉnh, UBND thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Bến Cát và huyện Phú Giáo) báo cáo công tác chỉ đạo, quản lý, triển khai thực hiện các quy định của ngành, công tác phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ phát triển, nâng cao chất lượng y tế, triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hoá y tế trên địa bàn, tình hình, kết quả thanh tra, kiểm tra, phối kết hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cơ sở y tế trong và ngoài công lập; kết quả phát triển mạng lưới y tế; tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định 42/2012/QĐ-UBND ngày 9/10/2012 của UBND tỉnh ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đánh giá tình hình đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị: công trình đầu tư xây đựng cơ bản, các trang thiết bị y tế phục vụ, công tác đấu thầu thuốc, kinh phí đầu tư; đánh giá chất lượng đội ngũ y tế: về số lượng, chất lượng, nhu cầu, hướng giải quyết, về công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân lực,...; đánh giá chung về chất lượng, hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn; thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại, kiến nghị.
  
Hoài Hương
9/26/2014 2:30 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1085-Ke-hoach-giam-sat-tinh-hinh-nang-cao-chat-luong-kham-chua-benh-cham-soc-suc-khoe-ban-dau-tren-dia-ban-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh họcNewTăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất, tham ​mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về đa dạng sinh học; đề xuất, kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo hành lang pháp lý kịp thời, phù hợp để phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học.

Song song đó, tổ chức đấu tranh, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học như: Hủy hoại các hệ sinh thái rừng, đất ngập nước; khai thác, mua bán, tiêu thụ, vận chuyển, nuôi, trồng các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và quản lý nguồn gen. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm, triệt để các vụ án, đường dây tổ chức tội phạm liên tỉnh, xuyên quốc gia tác động xấu đến đa dạng sinh học, không để vi phạm tái diễn và chậm xử lý hoặc xử lý không hiệu quả.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các với các cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong điều tra, xử lý tội phạm về đa dạng sinh học theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc trao đổi thông tin, thu thập cơ sở dữ liệu tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học, đặc biệt chú ý tới loại hình tội phạm mạng; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các đối tượng sử dụng mạng xã hội, sử dụng các loại hình chuyển phát nhanh, ứng dụng thanh toán điện tử để tổ chức hoạt động tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép động vật, thực vật hoang dã.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, động vật, thực vật hoang dã; phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh để kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu Quốc gia về đa dạng sinh học do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý; tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu về tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các quy định pháp luật và tham gia giám sát, tố giác kịp thời hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học…

Kế hoạch ​​

9/20/2023 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTăng cường, tội phạm, đa dạng, sinh học829-tang-cuong-phong-chong-toi-pham-ve-da-dang-sinh-hoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
608.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2016Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2016

TTĐT - Ngày 22/02/2016, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2016.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại năm 2016 là tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại của các sở, ngành, địa phương; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã; cán bộ kiêm nhiệm làm công tác biên tập bản tin, website của các sở, ban, ngành trong tỉnh, các văn phòng đại diện, cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Bình Dương.

Tổ chức và tham gia các hoạt động kinh tế đối ngoại; quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương thông qua các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương. Tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền biển, đảo. Tổng hợp thông tin báo chí trong nước và nước ngoài phản ánh về Bình Dương; thực hiện công tác bảo mật thông tin và bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại; công tác nhân quyền, phản bác các thông tin sai, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Tổ chức định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của tỉnh, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư của tỉnh trên các phương tiện thông tin và truyền thông. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động thông tin đối ngoại. Tổ chức, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đề xuất, kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông những vấn đề cần giải quyết trong công tác thông tin đối ngoại.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, hoạt động cụ thể thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý và phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Các cơ quan được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ, chủ động xây dựng dự toán kinh phí thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại năm 2016 gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sở Tài chính căn cứ vào nhu cầu thực tế và khả năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện hiệu quả Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đúng theo chế độ quy định hiện hành.

Các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh: xây dựng, hoàn thiện các chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại. Tăng cường nội dung, tin bài thông tin hai chiều quảng bá hình ảnh Bình Dương, đồng thời cập nhật thông tin thường xuyên về các hoạt động liên quan của các nước và kiều bào ta ở nước ngoài đến với nhân dân trong tỉnh.

Phản ánh chính xác, kịp thời tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến với nhân dân trong tỉnh và thông tin của tỉnh ra nước ngoài. Tăng cường các bài viết với nội dung phong phú, hấp dẫn về lĩnh vực thông tin đối ngoại.

Nâng cao chất lượng nội dung, tăng thời lượng các chương trình giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Bình Dương ra thế giới; những cơ hội, tiềm năng và môi trường đầu tư kinh doanh tại Bình Dương.

2/25/2016 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcông tác đối ngoại, biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam 2174-Ke-hoach-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-tinh-Binh-Duong-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hànhMai XuânMai Xuân
Tăng cường kiểm tra, giám sát sức khỏe đội ngũ lái xe kinh doanh vận tảiTăng cường kiểm tra, giám sát sức khỏe đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải
   TTĐT - Ngày 11 - 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành văn bản số 1838/UBND-NC về việc Tăng cường kiểm tra, giám sát sức khỏe đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải
    
Theo đó, giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Sở Y tế khẩn trương thực hiện công tác khám sức khỏe cho toàn bộ đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra kiểm tra công tác khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải, gồm cả việc tổ chức kiểm tra đột xuất, hậu kiểm để đảm bảo chính xác, trung thực, xử lý nghiêm vi phạm đối với các cơ sở y tế cấp giấy chứng nhận sức khỏe không đúng quy định.
   
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Bình Dương tăng cường nội dung tuyên truyền để xây dựng ý thức, hình thành văn hóa giao thông; có chương trình tuyên truyền ý nghĩa và sự cần thiết của công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ sức khỏe của đội ngũ lái xe trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
    
Thủ trưởng các sở ngành nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện. Giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh tổng hợp, tham mưu bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo về Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 15/07/2014.
  
Hoài Hương
6/13/2014 3:39 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1894-Tang-cuong-kiem-tra-giam-sat-suc-khoe-doi-ngu-lai-xe-kinh-doanh-van-taiThông tin chỉ đạo, điều hành
Tổ chức cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với pháp luật phòng, chống tham nhũng trên Internet” năm 2016Tổ chức cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với pháp luật phòng, chống tham nhũng trên Internet” năm 2016

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với pháp luật phòng, chống tham nhũng trên Internet” tỉnh Bình Dương năm 2016.

Theo đó, từ ngày 01/6 đến ngày 31/7/2016, tổ chức thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về Luật phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Bộ luật Hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hình thức thi trực tuyến thông qua Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ truy cập http://thitructuyen.stp.binhduong.gov.vn).

Đối tượng dự thi gồm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, các trường học, bệnh viện của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tổng kết và trao giải cuộc thi vào quý IV/2016.

Về tổ chức thực hiện, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi gồm đại diện lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban tổ chức; lãnh đạo Sở Tư pháp làm Phó Trưởng ban thường trực, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Ban điều hành thực hiện Đề án và một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham gia thành viên Ban Tổ chức. Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện cuộc thi trong toàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này, tổng kết, báo cáo kết quả tổ chức cuộc thi.

Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Ban điều hành có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh, Ban Tổ chức cuộc thi triển khai thực hiện kế hoạch này. Thành lập Tổ thư ký; xây dựng thể lệ, bộ đề thi và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cuộc thi. Dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai Hội thi ở địa phương.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo dõi, đôn đốc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã và các tổ chức, đoàn thể liên quan phối hợp UBND cùng cấp triển khai kế hoạch cuộc thi, vận động hội viên (thuộc đối tượng dự thi) tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến rộng rãi về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tích cực, chủ động phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi trong việc phổ biến, tuyên truyền về cuộc thi.

Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, quán triệt để 100% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị tham gia dự thi và xem đây là một trong những nội dung xem xét thi đua khen thưởng năm 2016.

5/6/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTìm hiểu pháp luật phòng chống tham nhũng, cán bộ công chức viên chức tỉnh Bình Dương, thi trực tuyến934-to-chuc-cuoc-thi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-voi-phap-luat-phong-chong-tham-nhung-tren-internet-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Tăng cường truyền thông phòng, chống Mers-CoV đối với công dân nước ngoài tại Việt NamTăng cường truyền thông phòng, chống Mers-CoV đối với công dân nước ngoài tại Việt Nam
 
TTĐT - Căn cứ công văn số 4058/BYT-DP ngày 12/6/2015 của Bộ Y tế về việc "Tăng cường truyền thông phòng chống Mers-CoV đối với công dân nước ngoài tại Việt Nam", ngày 23-6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2041/UBND-VX  chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện.
 
Theo đó, Chủ tịch UBND  tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục triển khai thực thực hiện những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 790/CĐ-TTg ngày 03/6/2015 về việc "Phòng, chống dịch bệnh gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút corona (Mers-CoV)".
 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore các ngành liên quan), UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Mers-CoV đối với công dân Hàn Quốc và các nước vùng Trung Đông đang lao động, làm việc trên địa bàn tỉnh; thống kê danh sách các hộ gia đình có người thân sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc để có kế hoạch tiếp cận, tư vấn, tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch bệnh Mers-CoV.
 
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng chủ động đưa tin kịp thời về tình hình dịch bệnh Mers-CoV.
  
Hoài Hương
6/25/2015 5:01 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1303-Tang-cuong-truyen-thong-phong-chong-Mers-CoV-doi-voi-cong-dan-nuoc-ngoai-tai-Viet-NamThông tin chỉ đạo, điều hành
Bình Dương triển khai chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19Bình Dương triển khai chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

TTĐT - ​Nhằm cụ thể hóa các nội dung, chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, đảm bảo đời sống, an sinh xã hội và an toàn cho người lao động trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung hỗ trợ.

Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện 12 nội dung hỗ trợ người lao động.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định, đúng đối tượng, không để lợi dụng chính sách, trục lợi chính sách. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền.

Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệpNgười sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (thời gian từ 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng chống đại dịch Covid-19.

Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021 thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động: Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động; có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020; có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo quy định. Mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người lao động/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp trong thời gian từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022. 

Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lươngNgười lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ một lần như sau: Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng mức 1.855.000 đồng/người; từ 01 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người. 

Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.

Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động do phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01 /5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em: Người lao động tại điểm 4, 5, 6 Mục II của Nghị quyết số 68/NQ-CPđang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha.

Trẻ em phải điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn theo quy định tại điểm 8 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP; được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 

Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em: Người lao động tại điểm 4, 5, 6 Mục II của Nghị quyết số 68/NQ-CP đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha.

Trẻ em phải điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn theo quy định tại điểm 8 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP; được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021. ​

Chính sách hỗ trợ đối với người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế: Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch: Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh: Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ

Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: Cho vay trả lương ngừng việc: Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Cho vay trả lương phục hồi sản xuất: Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 khi quay trở lại sản xuất kinh doanh và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia BHXH bắt buộc. Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động theo thời gian trả lương thực tế tối đa 03 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. 

Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Đây là chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh, sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện sau khi ban hành.

Văn bản ​

7/15/2021 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChính sách, hỗ trợ, người lao động, sử dụng, lao động. khó khăn, dịch Covid-1928-binh-duong-trien-khai-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-dich-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
1,989.00
121,000
0.00
121000
0
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranhHỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2022.


​Theo đó, triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ các DNNVV theo quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản liên quan; tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV. 

Cụ thể, triển khai các dự án đầu tư hỗ trợ DNNVV thông qua xây dựng mới cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng có sẵn để hình thành cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, máy móc, phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin cho cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ DNNVV.

Cập nhật và công bố trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh các thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chỉ dẫn kinh doanh; tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp.

Hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận đầu mối tổ chức hoạt động mạng lưới tư vấn viên thuộc lĩnh vực quản lý của ngành được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ để được hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, khó khăn.

Song song đó, thực hiện hỗ trợ đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; chi phí đào tạo cho người lao động của DNNVV khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 03 tháng trở xuống. Hỗ trợ về hồ sơ, trình tự, thủ tục, đăng ký thành lập doanh nghiệp; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện và thay đổi, bổ sung một số nội dung, hạn mức hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trong Đề án "Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025" cho phù hợp với Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV; hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; hỗ trợ lãi suất cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị…

Trên cơ sở các nhiệm vụ nêu trên, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo hoàn thành từng nội dung cụ thể.

Kế hoạch ​​

12/15/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao, năng lực, cạnh tranh158-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-nang-cao-nang-luc-canh-tranThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
531.00
121,000
0.00
121000
0
1 - 30Next