Thông tin tuyên truyền - Học và làm theo Bác
 

TTĐT - Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, phong trào học tập và làm theo Bác tại tỉnh Bình Dương đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Đây là tiền đề, nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

 
 
   
TTĐT - Qua 04 năm triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Chỉ thị 03) đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các đơn vị, địa phương thời gian qua.
 
 
 
TTĐT - Sáng 18-5, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị).
 
 
 
TTĐT - Tỉnh ủy Bình Dương sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã đạt kết quả tốt đẹp trong việc xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nhân dân theo gương Bác, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh và trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước.
 
 

TTĐT - Thực hiện Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trên địa bàn tỉnh.

 
 

 

TTĐT - Thực hiện Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trên địa bàn tỉnh.

 
 

 

TTĐT - Thực hiện Công văn số 7065-CV/BTGTW, 06/10/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc giao ban thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW cụm các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ, Tỉnh ủy Bình Dương báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (gọi tắt là Chỉ thị 03).

 
 
   
TTĐT - Căn cứ Hướng dẫn số 26 HD/BTGTW ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương hướng dẫn việc học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tuyên truyền rộng rãi trong Đảng và nhân dân cuối năm 2011 và năm 2012 như sau :
 
 
   
TTĐT – Thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính Trị, Kế hoạch số 03 – KH/TW ngày 01/07/2011 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI); Hướng dẫn số 12 – HD/TW ngày 27/07/2011 của Ban Tuyên Giáo Trung ương; Kế hoạch số 09 – KH/TU ngày 07/09/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính Trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Đảng ủy khối các Cơ quan Tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ khối như sau: