Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định17/12/2018  16/01/2019  
Ban hành Quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định23/11/2018  30/11/2018  
Ban hành chế độ hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết20/11/2018  19/12/2018  
Ban hành quy định về góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định20/11/2018  19/12/2018  
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định16/11/2018  15/12/2018  
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương Quyết định15/11/2018  14/12/2018  
Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định09/11/2018  09/12/2018  
Quản lý điểm truy nhập Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Quyết định22/10/2018  22/11/2018  
Danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước  12/10/2018  19/10/2018  
Chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết08/10/2018  08/11/2018  
Ban hành Quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Nghị quyết05/10/2018  05/11/2018  
Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết04/10/2018  04/11/2018  
Ban hành quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định28/09/2018  28/10/2018  
Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định24/09/2018  24/10/2018  
Ban hành quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định24/09/2018  24/10/2018