Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 21/08/2023  25/08/2023  
Nghị quyết quy định về mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết15/08/2023  13/09/2023  
Sở Y tế báo cáo tiếp thu, giải trình hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương 09/08/2023  07/09/2023  
Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết31/07/2023  30/08/2023  
Quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Quyết định26/07/2023  25/08/2023  
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh“Quy định một số chế độ hỗ trợ để áp dụng các biện pháp cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương” Nghị quyết15/06/2023  14/07/2023  
Nghị quyết Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết14/06/2023  13/07/2023  
Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với viên chức đang công tác tại Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết14/06/2023  13/07/2023  
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Bình Dương Nghị quyết14/06/2023  13/07/2023  
Đổi bổ sung, sửa đổi tên Nghị quyết thành Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 14/06/2023  13/07/2023  
Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định13/06/2023  12/07/2023  
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết07/06/2023  08/07/2023  
Quyết định quy định mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân; giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của tổ chức chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương 06/06/2023  07/07/2023  
Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và khai thác trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định06/06/2023  06/07/2023  
Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Nghị quyết02/06/2023  01/07/2023  
Tờ trình và Quyết định “Quy định việc báo cáo, cung cấp thông tin và thời gian báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của sở, ban, ngành và UBND cấp dưới” Quyết định01/06/2023  30/06/2023  
Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương Nghị quyết01/06/2023  30/06/2023  
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025  Nghị quyết26/05/2023  25/06/2023  
Nghị quyết quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết26/05/2023  25/06/2023  
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định19/05/2023  17/06/2023  
Quyết định phân cấp thẩm quyền quản lý bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định10/05/2023  08/06/2023  
Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trực thuộc đảng bộ bộ phận; cấp ủy viên đảng ủy bộ phận trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết27/04/2023  26/05/2023  
Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết25/04/2023  24/05/2023  
Nghị quyết Ban hành Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết24/04/2023  23/05/2023  
Nghị quyết quy định Chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết21/04/2023  20/05/2023  
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định18/04/2023  17/05/2023  
Dự thảo Quyết định về việc quy định phân cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định14/04/2023  13/05/2023  
Nghị quyết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 13/04/2023  12/05/2023  
Quyết định ban hành quy định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương Quyết định10/04/2023  09/05/2023  
Dự thảo Tờ trình, Thuyết minh và Quyết định đơn giá đơn giá công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; đơn giá xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn Quyết định05/04/2023  04/05/2023