Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 02/01/2019, 22:00
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Dương năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/01/2019 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bình Dương năm 2019.

Theo đó, đối với công tác chỉ đạo, điều hành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2019, trong đó cần cụ thể hóa các nhiệm vụ CCHC của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công trách nhiệm cụ thể; tổ chức thực hiện kiểm tra công tác CCHC đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, đảm bảo các nhiệm vụ CCHC được thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau…

Đối với công tác cải cách thể chế,  thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các vấn đề phát hiện sau kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật…

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC; tổ chức rà soát, đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực; kiến nghị loại bỏ những TTHC phức tạp, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; công bố TTHC kịp thời, 100% TTHC được công khai, minh bạch theo quy định; 100% TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp tục triển khai đồng bộ, tăng thêm số lượng TTHC, mở rộng thêm các lĩnh vực trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích…

Đối với công tác cải cách tổ chức bộ máy, tiếp tục tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp tinh gọn đầu mối các tổ chức của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với tinh giản biên chế; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh…

Đối với công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương…

Đối với công tác cải cách tài chính công, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đối với các lĩnh vực mà các thành phần kinh tế có thể tham gia…

Đối với công tác hiện đại hóa hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành nội bộ của tỉnh, duy trì và nâng cấp các ứng dụng cơ bản; tổ chức triển khai, vận hành Khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh theo quy định của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông…

Đối với công tác tuyên truyền CCHC, tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - ­2020 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 -­ 2020; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc chung tay thực hiện cải cách hành chính…​

Kế hoạch ​

Lượt người xem:  Views:   1624
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền