Tin chỉ đạo điều hành
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Dương.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 11/2021.

 
 

TTĐT - ​Để chủ động tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 đảm bảo an toàn, đạt chất lượng và đúng tiến độ, UBND tỉnh Bình D​ương ban hành Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2021.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp thu hút, đón người lao động từ các tỉnh, thành phố có nhu cầu trở lại làm việc tại tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 ba cấp trên địa bàn tỉnh (đợt 4).

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 233-TB/TU ngày 11/10/2021 khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và chất lượng.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 3199/BKHĐT-ĐTNN ngày 27/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư.

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021của Chính phủ (gọi tắt là Nghị quyết 128) và Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế (gọi tắt là Quyết định 4800).

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch xác định mục tiêu 100% thanh niên là công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang được tuyên truyền, phổ biến về các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý, về quyền, nghĩa vụ công dân, chính sách, pháp luật về thanh, thiếu niên; đến năm 2020, có từ 60% đến 90% thanh niên, thiếu niên đặc thù (nông thôn, khuyết tật, bạo lực gia đình, công nhân...) được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn

Sở Tư pháp phối hợp với Tỉnh Đoàn; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các hoạt động quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch và đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm về công tác PBGDPL cho thanh​, thiếu niên; triển khai thực hiện PBGDPL, tăng cường tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú và thanh niên là công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, chương trình đối thoại trao đổi, góp ý dự thảo chính sách, pháp luật để huy động, phát huy trí tuệ của thanh, thiếu niên tham gia ngay từ khâu hoạch định chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên; thực hiện chỉ đạo điểm, nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên…

4/24/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthanh thiếu niên, PBGDPL172-tang-cuong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-thanh-thieu-nien-giai-doan-2010-2015-den-nam-2020-tren-dia-ban-tinh-binh-duongThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
363.00
121,000
0.40
121000
43,971,400
Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018.

Theo đó, Sở Tư pháp chủ trì thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát có chất lượng, hiệu quả các chế độ, chính sách, đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương về công tác PCTN. UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình; tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản có liên quan để đảm bảo phù hợp với Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các tổ chức, đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước tham mưu cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn mới áp dụng trong tổ chức, đơn vị mình đảm bảo phù hợp với Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thanh tra tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành trên cơ sở nội dung bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN do Thanh tra Chính phủ phát hành, biên soạn và phát hành các tờ gấp tuyên truyền về các điểm mới, quan trọng, cần biết, cấp phát tới các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng chương trình, tài liệu phổ biến, tuyên truyền Luật PCTN trên báo chí, phát thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin cơ sở. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục phổ biến tuyên truyền nội dung của Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành, có tin bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai Luật PCTN trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, giáo dục và truyền thông về các quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện thực tế cho từng đối tượng ở các sở, ban, ngành, địa phương.

Kế hoạch ​

6/25/2019 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttham nhũng564-trien-khai-thi-hanh-luat-phong-chong-tham-nhung-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
456.00
121,000
0.00
121000
55,176,000
/PublishingImages/2019-07/tin 2- trien khai thi thanh luat PCTN 2018.mp3
Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

​Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn Luật, Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các phương án chủ động phòng, chống, ứng phó với thiên tai; nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó, xử lý khi xảy ra thiên tai; quản lý, đầu tư, duy tu, sửa chữa, nâng cấp đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng xây dựng các dự án, công trình trọng điểm về phòng, chống ngập lụt, ngăn triều, sạt lở… để bảo vệ dân cư và ổn định sản xuất, kinh doanh; quản lý, đầu tư trang bị bổ sung các phương tiện, trang thiết bị hiện đại, đủ công năng, công suất đáp ứng yêu cầu công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện tiêu chí "Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng, chống thiên tai tại chỗ" trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống, ứng phó với thiên tai ở các khu vực xung yếu, đông dân cư; tổ chức huấn luyện, diễn tập cho lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh…

Kế hoạch ​

4/12/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthiên tai, tìm kiếm, cứu nạn189-ke-hoach-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
357.00
121,000
0.00
121000
43,197,000
/PublishingImages/2019-04/tin 3- KH phong chong thien tai va tim kiem cuu nan 2019.mp3
Thực hiện chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lậpThực hiện chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc thực hiện chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định về hợp đồng lao động tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, trong đó không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên; tiến hành rà soát, giải quyết dứt điểm các trường hợp hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 30/6/2019.

Riêng đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ để trình UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Đối với nhu cầu hợp đồng lao động phục vụ hoạt động thu phí hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ, Sở Nội vụ xác định số lượng người cần thiết phục vụ hoạt động thu phí hàng năm trên cơ sở yêu cầu, khối lượng công việc, bảng mô tả vị trí việc làm do cơ quan, đơn vị xây dựng, phối hợp với Sở Tài chính thông báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Kể từ tháng 3/2019, tất cả các trường hợp hợp đồng lao động phải chuyển sang ký kết hợp đồng theo Bộ luật Lao động, không được áp dụng bảng lương theo ngạch, bậc của công chức, viên chức để trả tiền công, tiền lương.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện biên chế và chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý.

Văn bản ​​​​​​

3/18/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThực hiện, chế độ, hợp đồng, lao động, cơ quan, hành chính, nhà nước, đơn vị, sự nghiệp, công lập642-thuc-hien-che-do-hop-dong-lao-dong-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-don-vi-su-nghiep-cong-laThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
410.00
121,000
0.00
121000
49,610,000
/PublishingImages/2019-03/tin 2- thuc hien che do hop dong lao dong trong cquan.mp3
Đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội năm 2019Đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội năm 2019.

Theo đó, tất cả công dân nam, nữ ở độ tuổi theo quy định đều phải đến trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2019.

Cụ thể, công dân nam đủ 17 tuổi; độ tuổi gọi nhập ngũ là từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Công dân nữ đăng ký nghĩa vụ quân sự có độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi (sinh năm 2001 đến năm 1979) có ngành nghề chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội theo Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về Quy định ngành, chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.​

Các loại phương tiện sau đây thuộc sở hữu của các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và của cá nhân (trừ phương tiện kỹ thuật thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài và của các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài) đều phải có trách nhiệm đăng ký lần đầu hoặc đăng ký bổ sung tại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã nơi cư trú: Phương tiện vận tải cơ giới đường bộ và phương tiện chuyên dùng đường bộ; phương tiện vận tải cơ giới đường thuỷ và phương tiện chuyên dùng đường thuỷ; phương tiện vận tải đường không và phương tiện chuyên dùng hàng không dân dụng; phương tiện xây dựng cầu đường, xây dựng công trình; phương tiện xếp dỡ hàng hoá; phương tiện thông tin liên lạc; phương tiện, thiết bị, vật tư y tế; phương tiện, máy, thiết bị khác.

Cấp xã tiến hành đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỹ thuật tổ chức từ ngày 01-29/4/2019.

Cơ quan quân sự các cấp phối hợp với thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, ban ngành, đoàn thể, báo, đài để tuyên truyền vận động thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỹ thuật theo quy định, đúng thời gian.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cho cơ quan quân sự tổng hợp kết quả đăng ký báo cáo về UBND tỉnh từ ngày 10-20/5/2019.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này và tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh.

Quyết định ​

3/14/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnghĩa vụ, quân sự, phương tiện, kỹ thuật 230-dang-ky-nghia-vu-quan-su-va-phuong-tien-ky-thuat-thuoc-dien-huy-dong-bo-sung-cho-luc-luong-thuong-truc-cua-quan-doi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
511.00
121,000
0.00
121000
61,831,000
/PublishingImages/2019-03/tin 4- dang ky NVQS va phuong tien KT nam 2019 (1).mp3
Trao Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2019Trao Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức trao Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2019.

Theo đó, lĩnh vực tham gia xét tặng Giải thưởng gồm 6 nhóm: Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đối tượng trao Giải thưởng là các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân và tổ chức, cộng đồng đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng là từ ngày phát động Giải thưởng đến hết ngày 15/4/2019 tại Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương, tầng 7, tháp B, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương; điện thoại: 0274.3834765, Fax: 0274.3838556.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động phổ biến, tuyên truyền về Giải thưởng và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia xét tặng Giải thưởng lập hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng trước ngày 15/4/2019; phối hợp với Sở Nội vụ, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định tặng Giải thưởng trước ngày 06/5/2019; tổ chức công bố và trao tặng Giải thưởng vào dịp hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019. 

Kế hoạch ​​​

3/11/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtgiải thưởng, môi trường48-trao-giai-thuong-moi-truong-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
346.00
121,000
0.00
121000
41,866,000
/PublishingImages/2019-03/tin 5- Trao giai thuong Mt tinh Binh Duong nam 2019.mp3
Thực hiện công tác bảo vệ trẻ emThực hiện công tác bảo vệ trẻ em

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc thực hiện công tác bảo vệ trẻ em.

Theo đó, các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt nhằm nâng cao nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc và quan tâm đúng mức về công tác bảo vệ trẻ em; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 25 quyền trẻ em theo quy định của pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em; tạo lập cuộc sống an toàn cho trẻ em bằng các hình thức phù hợp, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, nhà trường thay đổi phương pháp giáo dục trẻ em; hướng dẫn các thành viên trong gia đình, giáo viên, học sinh kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, kỹ năng bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình, học đường; thực hiện trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; quan tâm xây dựng, bố trí, tạo thêm không gian vui chơi cho trẻ em (công viên, cây xanh, sân chơi và các thiết chế văn hóa phù hợp).

UBND các cấp nghiên cứu, triển khai mô hình tổ chức, hoạt động của các nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã đứng đầu với thành phần gồm: Người làm công tác bảo vệ trẻ em, công an, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ cấp xã, nhân viên y tế (nếu có). Các địa phương chú trọng công tác tập huấn, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, kỹ năng cho cán bộ làm công tác trẻ em; bố trí nguồn lực bảo đảm cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.​

Văn bản​

10/23/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttrẻ em, bảo vệ781-thuc-hien-cong-tac-bao-ve-tre-eThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
319.00
121,000
0.00
121000
38,599,000
/PublishingImages/2018-10/TIN 4.mp3
Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong dịp Kỷ niệm 19/8 và Lễ Quốc khánh 02/9Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong dịp Kỷ niệm 19/8 và Lễ Quốc khánh 02/9

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) trong dịp Kỷ niệm 19/8 và Lễ Quốc khánh 02/9.

Theo đó, thực hiện Công văn số 2706/BTTTT-CATTT ngày 15/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc tăng cường đảm bảo ATTT trong dịp Kỷ niệm 19/8 và Lễ Quốc khánh 02/9, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động rà soát các điểm yếu, lỗ hổng trên hệ thống; tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm ATTT cho các hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức mình; tăng cường theo dõi, giám sát, chủ động phát hiện sớm các nguy cơ, dấu hiệu tấn công mạng, kịp thi xử lý các vấn đề phát sinh; cử cán bộ kỹ thuật trực theo dõi, giám sát liên tục hệ thống trong kỳ nghỉ. Khi phát hiện dấu hiệu của các chiến dịch tấn công mạng, thông báo về cơ quan chức năng liên quan của Bộ Thông tin và Truyn thông (Cục ATTT, VNCERT) để có biện pháp xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại.

Song song đó, thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, khuyến nghị về ATTT được chia sẻ trên Hệ thống Phân tích và chia sẻ nguy cơ tấn công mạng Việt Nam (tại đường dẫn https://ti.khonggianmang.vn). Khi triển khai các nội dung nêu trên, trong trường hợp cần thiết có thể liên hệ với Cục ATTT, số điện thoại: 0243.3943.6684, thư điện tử ais@mic.gov.vn để được phối hợp, hỗ trợ.​

Công văn 2706/BTTTT-CATTT​ 

văn bản​​

8/30/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtan toàn thông tin, Lễ Quốc khánh, 19/8, 2/9715-tang-cuong-dam-bao-an-toan-thong-tin-trong-dip-ky-niem-19-8-va-le-quoc-khanh-02-Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
300.00
121,000
0.00
121000
36,300,000
/PublishingImages/2018-08/ATTT.mp3
Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng giai đoạn 2018-2020Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng giai đoạn 2018-2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng giai đoạn 2018-2020" (gọi tắt là Đề án).

Theo đó, mục tiêu của Đề án là đào tạo thêm 25 giảng viên chính đủ năng lực hướng dẫn nông dân áp dụng IPM trên cây lúa, rau, cây ăn trái, cây công nghiệp; có hơn 500 nông dân, các chủ trang trại, hợp tác xã,... hiểu biết và áp dụng về quản lý dịch hại tổng hợp vào các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái trên cây trồng chủ lực như rau, cây ăn trái,... theo định hướng quy hoạch của tỉnh Bình Dương đến năm 2025; 80% diện tích trồng lúa, 70% diện tích trồng rau, 80% diện tích cây ăn quả và 85% diện tích cây công nghiệp dài ngày được áp dụng IPM đầy đủ.

Thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020. Cụ thể: Năm 2018, tập huấn 02 lớp TOT cho giảng viên IPM (01 lớp rau và 01 lớp cây có múi) là cán bộ kỹ thuật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; xây dựng quy trình áp dụng IPM trên cây rau, cây có múi, cây công nghiệp; quy trình trồng và thâm canh cây trồng theo hướng GAP; thực hiện 01 chương trình cùng nông dân ra đồng (sản xuất lúa theo "1 phải 5 giảm"); 01 mô hình áp dụng IPM trên cây rau, 01 mô hình áp dụng IPM trên cây ăn trái; nhân rộng mô hình IPM qua thực hiện 06 điểm nghiên cứu đồng ruộng và tổ chức 02 cuộc hội thảo đầu bờ; thực hiện tham quan học tập kinh nghiệm. Năm 2019, thực hiện 03 lớp huấn luyện nông dân FFS trên cây rau và 03 lớp FFS trên cây ăn trái; 01 mô hình áp dụng IPM trên cây rau, 02 mô hình áp dụng trên cây ăn trái; 01 mô hình áp dụng IPM trên cây tiêu, 06 điểm nghiên cứu đồng ruộng và tổ chức 02 hội thảo. Năm 2020, thực hiện 04 lớp huấn luyện nông dân FFS trên cây rau và 03 lớp FFS trên cây ăn trái; 01 mô hình áp dụng IPM trên cây rau, 01 mô hình áp dụng IPM trên cây ăn trái; 06 điểm nghiên cứu đồng ruộng và tổ chức 02 hội thảo.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo vệ thực vật, quản lý dịch hại; phát triển nguồn nhân lực có trình độ, năng lực về IPM; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mô hình áp dụng và quy trình IPM.​

5/24/2018 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtdịch hại cây trồng,  bảo vệ thực vật,  IPM7-day-manh-ung-dung-quan-ly-dich-hai-tong-hop-ipm-tren-cay-trong-giai-doan-2018-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
475.00
121,000
0.00
121000
57,475,000
Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển VLXKN đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; xây dựng và công bố đơn giá xây dựng công trình sử dụng VLXKN để các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ tỷ lệ sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước và các công trình nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất VLXKN để trình duyệt theo quy định, đồng thời giới thiệu địa điểm sản xuất phù hợp tại các khu công nghiệp của tỉnh để các tổ chức, cá nhân thuận lợi trong việc lựa chọn, phát triển đầu tư…

 Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời có trách nhiệm cung cấp thông tin được quy định tại Chỉ thị này cho Sở Xây dựng, định kỳ hàng năm trước ngày 10/12 hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh.

3/23/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtvật liệu xây dựng,  vật liệu xây không nung,  gạch đất sét nung838-tang-cuong-su-dung-vat-lieu-xay-khong-nung-va-han-che-san-xuat-su-dung-gach-dat-set-nung-tren-dia-ban-tinh-binh-duongThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
310.00
121,000
0.40
121000
37,558,400
Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Đề án).

Theo đó, mục tiêu của Đề án là trong giai đoạn 2016-2020, phấn đấu 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất; 100% cơ sở giáo dục phổ thông duy trì thường xuyên tập thể dục giữa giờ, trong đó ít nhất 60% tổ chức dạy, phổ cập bơi cho học sinh; 70% cơ sở giáo dục phổ thông, 50% cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, 80% cơ sở giáo dục đại học tổ chức dạy hoặc phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam; có ít nhất 80% trường mầm non có sân chơi, phòng học giáo dục thể chất được trang bị thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho trẻ em theo quy định; 100% trường (lớp) mầm non có đủ giáo viên theo quy định và được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em…

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội đối với việc phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học; đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục thể chất; lồng ghép việc thực hiện Đề án này với quá trình triển khai Đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động thể thao trường học theo hướng đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi và trình độ đào tạo của học sinh, sinh viên; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao bảo đảm đủ về số lượng và đạt tiêu chuẩn quy định; hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh xã hội hóa và  hợp tác quốc tế.

5/22/2018 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtgiáo dục thể chất778-de-an-tong-the-phat-trien-giao-duc-the-chat-va-the-thao-truong-hoc-giai-doan-2016-2020-dinh-huong-den-nam-2025-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
493.00
121,000
0.00
121000
59,653,000
/PublishingImages/2018-08/Tin1.mp3
Ủy quyền phê duyệt, điều chỉnh, thông báo việc truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với một số trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnhỦy quyền phê duyệt, điều chỉnh, thông báo việc truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với một số trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc ủy quyền phê duyệt, điều chỉnh, thông báo việc truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với một số trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Theo đó, ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, điều chỉnh, thông báo truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với quy mô khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy nhỏ hơn 2.000 kW; khai thác nước mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất, phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi với lưu lượng nhỏ hơn 50.000m3/ngày đêm; khai thác nước dưới đất để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi; khai thác nước dưới đất (trừ nước lợ, nước mặn) đ nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cây lâu năm và cây công nghiệp dài ngày khác với lưu lượng từ 20m3/ngày đêm đến nhỏ hơn 3.000 m3/ngày đêm.

y quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt, điều chỉnh, thông báo truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với việc khai thác nước dưới đất để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cây lâu năm và cây công nghiệp dài ngày khác với lưu lượng trên 10m3/ngày đêm đến nhỏ hơn 20 m3/ngày đêm.

1/19/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttruy thu, hoàn trả, khai thác, tài nguyên862-uy-quyen-phe-duyet-dieu-chinh-thong-bao-viec-truy-thu-hoan-tra-tien-cap-quyen-khai-thac-tai-nguyen-nuoc-doi-voi-mot-so-truong-hop-thuoc-tham-quyen-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Tăng cường quản lý nhà nước về đo lường đối với công tơ điện và đồng hồ nước lạnh Tăng cường quản lý nhà nước về đo lường đối với công tơ điện và đồng hồ nước lạnh

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tăng cường quản lý nhà nước về đo lường đối với công tơ điện và đồng hồ nước lạnh tại các cơ sở kinh doanh, mua bán và tại các nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2019 – 2020.

 

​Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Câu lạc bộ nhà trọ tổ chức thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về đo lường; thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho công tơ điện và đồng hồ nước lạnh của tổ chức, cá nhân; tổ chức đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường; khảo sát, nắm thông tin về các cơ sở kinh doanh, mua bán công tơ điện và đồng hồ nước lạnh; thực hiện thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, mua bán và các hộ kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch ​

5/7/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđo lường, công tơ điện, đồng hồ nước lạnh 140-tang-cuong-quan-ly-nha-nuoc-ve-do-luong-doi-voi-cong-to-dien-va-dong-ho-nuoc-lanhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
203.00
121,000
0.00
121000
24,563,000
/PublishingImages/2019-05/Tin 6 - Cong to dien.mp3
Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019.

Theo đó, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động thông tin - giáo dục - truyền thông hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 từ ngày 15/4 đến ngày 15/5, có thể kéo dài đến Ngày Môi trường thế giới 5/6 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 với chủ đề "Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng".

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Chi cục Thủy lợi trước ngày 10/6/2019 theo địa chỉ: Số 89, đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (trungtamnuocbinhduong@gmail.com).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh sau khi kết thúc "Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường".

Văn bản ​​

4/19/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHưởng ứng, Nước sạch, vệ sinh, môi trường92-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
239.00
121,000
0.00
121000
28,919,000
/PublishingImages/2019-04/Tin 8 - Tuan le nuoc sach.mp3
Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là tuyên truyền, phổ biến kịp thi, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP, quy chun kỹ thuật v cht lượng vật tư nông nghiệp, ATTP cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm; thông tin về vệ sinh ATTP và truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm được tăng cường; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh, đặc biệt là chính sách hỗ trợ áp dụng theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, VietGAHP), phấn đấu trong năm có ít nhất 15 cơ sở được chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP); tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật rau, củ, quảtồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản, ô nhiễm vi sinh trong thịt, thủy sản giảm 10% so với năm 2018; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng quy định đảm bảo an toàn thực phẩm tăng 10% so với năm ​2018

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; kiểm soát chặt chẽ ATTP; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP, tập trung vào các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về ATTP theo quy định của pháp luật, hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với đối tượng tuyên truyền; tổ chức giám sát ATTP nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc các trường hợp vi phạm ATTP; triển khai kế hoạch thanh tra chuyên ngành; trọng tâm thanh tra đột xuất cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, cơ sở giết mổ, cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm nhỏ lẻ, cơ sở có dấu hiệu vi phạm nhằm kịp thời phát hiện, truy xuất nguồn gốc và xử lý triệt để các đối tượng vi phạm; tổ chức đào tạo, đào tạo nâng cao cho cán bộ quản lý chất lượng ATTP đặc biệt là cán bộ quản lý, thanh tra tại các tuyến huyện, xã…

Kế hoạch ​​

​ 

4/12/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBảo đảm, an toàn, thực phẩm, lĩnh vực, nông nghiệp907-bao-dam-an-toan-thuc-pham-trong-linh-vuc-nong-nghiep-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
501.00
121,000
0.00
121000
60,621,000
/PublishingImages/2019-04/tin 2- Bao dam ATTP trong lvuc nong nghiep 2019.mp3
Triển khai thực hiện kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai Triển khai thực hiện kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp đy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đt đai đến các t chức, cá nhân thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực.

Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền công tác quản lý sử dụng đất, xây dựng, kinh doanh bất động sản để người dân kịp thời nắm bắt các quy định...

Đối với quy định diện tích tối thiểu tách thửa các loại đất, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu đánh giá việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 và Công văn số 1354/UBND-KTN ngày 03/4/2018, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định thay thế nhằm tiếp tục đưa công tác tách thửa đi vào nề nếp và ngăn chặn tình trạng phân lô, bán nền trá​i quy định.

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nâng cao chất lượng trong việc thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chuyên ngành; tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với quỹ đất công, đất công ích; chỉ đạo, điều hành chỉnh trang các khu dân cư tự phát đã hình thành và khẩn trương khắc phục tình trạng các dự án khu dân cư, khu đô thị chậm tiến độ; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại UBND các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Núi Cậu, huyện Dầu Tiếng, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét phương án quản lý hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 gửi UBND tỉnh trong tháng 5/2019.​

Kế hoạch ​​​​

4/17/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTriển khai, thực hiện, kết quả, giám sát, quản lý, nhà nước, đất đai 816-trien-khai-thuc-hien-ket-qua-giam-sat-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-dat-daiThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
/PublishingImages/2019-04/tin 1- Trai khai thuc hien KQ GS cong tac quan ly NN ve dat dai.mp3
Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong 2 ngày (03/5 và 04/5/2019)Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong 2 ngày (03/5 và 04/5/2019)

​TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Thông báo về việc thực hiện Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.​

​Theo đó, thực hiện Công điện số 1632/CĐ-BVHTTDL ngày 26/4/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, trụ sở, nơi công cộng trên địa bàn tỉnh thực hiện treo cờ rủ và ngừng, hoãn mọi hoạt động, sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí trong 02 ngày 03 và 04/5/2019.

Nghi thức treo cờ rủ thực hiện đúng theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ v​ề tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức: "Treo cờ rủ có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay)".​

Thông báo.​

4/29/2019 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuốc tang, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh257-quoc-tang-nguyen-chu-tich-nuoc-le-duc-anh-trong-2-ngay-03-5-va-04-5-2019Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức, cán bộChấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức, cán bộ

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức, cán bộ.

Theo đó, để kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo cho công tác tổ chức, cán bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương đi vào nề nếp, đúng quy định, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ; tiến hành rà soát, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý. Đối với các cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra của Bộ Nội vụ theo Quyết định số 199/QĐ-TTBNV ngày 21/4/2014 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ phải quán triệt và khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn thanh tra nêu ra theo biên bản làm việc với cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ rà soát các hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, các ý kiến kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền trong thời gian qua để bổ sung, hoàn thiện theo quy định; phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đảm bảo theo đúng quy định.​

Văn bản ​​​​

4/2/2019 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChấn chỉnh, tồn tại, hạn chế, công tác, tổ chức, cán bộ627-chan-chinh-khac-phuc-nhung-ton-tai-han-che-trong-cong-tac-to-chuc-can-bThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
281.00
121,000
0.00
121000
34,001,000
/PublishingImages/2019-04/Tin 6- chan chinh nhung ton tai trong cong tac to chuc, can bo.mp3
Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019 Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019.

​Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên lao động của tỉnh đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng để đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của Bộ luật Lao động, nhu cầu của địa phương và các yêu cầu mới đặt ra về phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh, nâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ quan hệ lao động của cơ quan nhà nước và các quy định về quan hệ lao động; tăng cường năng lực các chủ thể quan hệ lao động, thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Kế hoạch​ 

4/2/2019 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhát triển, quan hệ, lao động477-phat-trien-quan-he-lao-dong-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-nam-2019Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
212.00
121,000
0.00
121000
25,652,000
/PublishingImages/2019-04/tin 8- Phat trien quan he lao dong nam 2019.mp3
Tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức và nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình DươngTiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức và nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, đối tượng áp dụngTrưởng, Phó Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa); CBCCVC, nhân viên Bưu điện và nhân sự làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

CBCCVC và nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương phải đủ tiêu chuẩn chung về phẩm chất theo quy định của pháp luật về CBCCVC; có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong thi hành nhiệm vụ được giao; có tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở; được qua tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và văn hóa công sở trước khi thực hiện nhiệm vụ; đáp ứng các tiêu chí cụ thể đối với từng vị trí, chức vụ đảm nhận. Tại cấp tỉnh, Trưởng Bộ phận một cửa các sở, ban, ngành là Lãnh đạo Văn phòng hoặc lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổ chức của sở, ban, ngành.

CCVC thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các sở, ban, ngành tương ứng với số quầy giao dịch được cử từ các phòng chuyên môn. Mỗi sở, ban, ngành cử ít nhất 01 nhân sự dự phòng và nhân sự hỗ trợ, phục vụ hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công (trả kết quả; thu phí, lệ phí; tư vấn thủ tục hành chính…)

Tại cấp huyện, Trưởng Bộ phận một cửa là Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã. Phó Trưởng Bộ phận một cửa là 01-02 công chức phụ trách quản lý, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng của Bộ phận một cửa. Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được cử từ phòng ban chuyên môn hoặc công chức thuộc Văn phòng HĐND và UBND; cử tối thiểu 50% số lượng nhân sự thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và nhân sự phục vụ, hỗ trợ hoạt động của Bộ phận một cửa…

Tại cấp xã, Trưởng Bộ phận một cửa là Chủ tịch UBND cấp xã; Phó Trưởng Bộ phận một cửa là Phó Chủ tịch UBND cấp xã hoặc công chức làm việc tại Bộ phận một cửa; công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là các chức danh công chức cấp xã quy định tại Luật cán bộ, công chức; phân công tối thiểu 01 nhân sự dự phòng.

CBCCVC và nhân sự được cử, phân công đến làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp phải đảm bảo thời gian tối thiểu 12 tháng và tối đa không quá 24 tháng mỗi đợt. Việc cử nhân sự dự phòng để kịp thời thay thế CCVC làm việc tại Bộ phận một cửa trong các trường họp nghỉ phép, nghỉ bù, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng, đi học, đi công tác, để không làm gián đoạn việc tiếp nhận và trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.​

Quyết định​ ​

4/12/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTiêu chuẩn, cán bộ, công chức, viên chức, nhân sự, Bộ phận, tiếp nhận, trả kết quả, các cấp 322-tieu-chuan-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-nhan-su-lam-viec-tai-bo-phan-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-cac-cap-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
630.00
121,000
0.00
121000
76,230,000
/PublishingImages/2019-04/tin 4- tieu chuan CBCCVC lam viec tai bo phan 1 cua.mp3
Kế hoạch xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019Kế hoạch xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019 (gọi tắt là Kế hoạch).​

Theo đó, đối tượng xét tuyển là người từ đủ 18 tuổi trở lên không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; có đơn đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng, văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ và đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Thời gian tổ chức xét tuyển dự kiến trong quý II năm 2019.

Nhu cầu tuyển dụng được thực hiện xét tuyển theo chỉ tiêu cần tuyển dụng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh. Số lượng, vị trí các chức danh cần tuyển dụng do Sở Nội vụ tổng hợp và thông báo theo quy định.

Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Cụ thể, xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Vòng 2: Thực hiện phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển; điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100; thời gian phỏng vấn 30 phút; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên; có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Các đối tượng là Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B thuộc diện đối tượng ưu tiên được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động thuộc diện đối tượng ưu tiên được cộng 5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ thuộc diện đối tượng ưu tiên được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2. Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên tại các điểm trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.

Sở Nội vụ tổ chức triển khai Kế hoạch đến các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức; rà soát, thống kê, thẩm định và tổng hợp nhu cầu của các cơ quan, đơn vị…

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và chỉ tiêu, lộ trình thực hiện tinh giản biên chế theo quy định để đăng ký nhu cầu, chỉ tiêu xét tuyển viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kế hoạch ​​​

4/19/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtxét tuyền, viên chức175-ke-hoach-xet-tuyen-vien-chuc-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
752.00
121,000
0.00
121000
90,992,000
Bình Dương sẽ có quy định về khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và vùng nuôi chim yến Bình Dương sẽ có quy định về khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và vùng nuôi chim yến

TTĐT - ​Đó là nội dung chính của dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật sẽ được HĐND tỉnh thông qua trong năm 2020 theo Quyết định vừa được Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương ban hành danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.​

​Theo đó, có 01 dự thảo Nghị quyết được giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương chủ trì soạn thảo là Nghị quyết về việc ban hành quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. 

Căn cứ Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành được phân công chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời gian trình HĐND tỉnh thông qua vào quý IV năm 2020.      

Quyết định.​

3/27/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtquy định, không được phép chăn nuôi, gia súc, gia cầm, chim yến252-binh-duong-se-co-quy-dinh-ve-khu-vuc-khong-duoc-phep-chan-nuoi-gia-suc-gia-cam-va-vung-nuoi-chim-yenThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
252.00
121,000
0.00
121000
30,492,000
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2019 tại đơn vịđịa phương mình, cụ thể gồm 06 nội dung thuộc công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 06 nội dung thuộc công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng năng lực nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC; 18 nội dung kiểm soát TTHC và 03 nội dung thuộc chế độ thông tin báo cáo.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Kế hoạch này tại các đơn vị, địa phương và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; phối hợp với Sở Tài chính để cân đối, đảm bảo kinh phí phục vụ cho hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định.

Kế hoạch ​​

3/7/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkiểm soát, thủ tục hành chính, TTHC214-ke-hoach-hoat-dong-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2019-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
207.00
121,000
0.00
121000
25,047,000
/PublishingImages/2019-03/tin 12- KH hoat dong kiem soat TTHC nam 2019.mp3
Kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2019 của Dự án "Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020"Kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2019 của Dự án "Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020"

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2019 của Dự án "Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 – 2020" do Quỹ toàn cầu Phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là duy trì, cải thiện các gói dịch vụ thiết yếu can thiệp dự phòng tập trung vào các nhóm đối tượng đích và bạn tình của người nhiễm HIV trong cộng đồng, góp phần giảm 28% số trường hợp nhiễm HIV do tiêm chích ma túy và 25% số người nhiễm HIV do quan hệ tình dục so với năm 2015; mở rộng chẩn đoán sớm thông qua các hình thức xét nghiệm HIV tại cơ sở xét nghiệm, xét nghiệm HIV tại cộng đồng cho các nhóm quần thể và bạn tình của người nhiễm HIV, góp phần đạt mục tiêu 90% số người còn sống nhiễm HIV biết được tình trạng HIV của mình; mở rộng, cải thiện chất lượng điều trị thuốc kháng vi rút (ARV) để tối đa hóa lợi ích về điều trị, dự phòng giảm lây truyền HIV và giảm tử vong do AIDS, góp phần đạt mục tiêu 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người điều trị ARV có tải lượng vi rút HIV thấp dưới ngưỡng ức chế…

Sở Y tế tổ chức và triển khai các hoạt động của kế hoạch; thực hiện đúng các chế độ chi tiêu theo các quy định quản lý tài chính của Việt Nam và được Quỹ toàn cầu Phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét phê duyệt; báo cáo định kỳ và đột xuất lên Bộ Y tế, các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ và Quỹ toàn cầu.

Kế hoạch ​

3/11/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkinh phí, Quỹ toàn cầu, HIV/AIDS199-ke-hoach-hoat-dong-va-kinh-phi-nam-2019-cua-du-an-quy-toan-cau-phong-chong-hiv-aids-giai-doan-2018-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
330.00
121,000
121,000.00
121000
39,930,000
/PublishingImages/2019-03/Du an phong chong aids.mp3
Thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện các đề tài, dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước có trách nhiệm giao nộp dữ liệu cho các cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Nội dung báo cáo gồm: Thông tin, dữ liệu về đất đai; thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước; thông tin, dữ liệu về địa chất và khoáng sản; thông tin, dữ liệu về môi trường; thông tin, dữ liệu về khí tượng thủy văn; thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ; thông tin, dữ liệu về biến đổi khí hậu; thông tin, dữ liệu về viễn thám; kết quả thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, giải quyết bồi thường thiệt hại về tài nguyên và môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên và môi trường; hồ sơ, kết quả của các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về tài nguyên và môi trường; hồ sơ, dữ liệu về thủy lợi, kiểm lâm; nhóm tài liệu hình thành phổ biến chung trong hoạt động của các đơn vị; thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường khác theo quy định của pháp luật.

Dữ liệu giao nộp trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày công trình được quyết toán đối với hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản; trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày công việc kết thúc đối với hồ sơ, tài liệu thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; sau 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt đối với báo cáo địa chất; trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày công việc kết thúc đối với các loại hồ sơ, tài liệu còn khác; trong trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu giữ lại hồ sơ, tài liệu đã đến hạn giao nộp thì phải được người đứng đầu cơ quan đồng ý và phải lập danh mục hồ sơ, tài liệu giữ lại gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với cấp tỉnh) và Phòng Tài nguyên và Môi trường (đối với cấp huyện), thời gian giữ lại hồ sơ, tài liệu không quá 02 năm, kể từ ngày đến hạn giao nộp.​

Kế hoạch ​​​

3/4/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThu thập, dữ liệu, tài nguyên, môi trường160-thu-thap-du-lieu-tai-nguyen-va-moi-truong-nam-2019-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
507.00
121,000
0.00
121000
61,347,000
/PublishingImages/2019-03/thu thap du lieu TN va MT 2019 tren dia ban Tinh.mp3
Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2019Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2019

TTĐT- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2019.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, chủ động xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị phải bám sát hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung công tác phòng, chống tham nhũng; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định. Xác định nhiệm vụ tuyên truyền và triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các đối tượng và được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, đồng bộ làm cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, cụ thể: Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, làm tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính…

Kế hoạch 

2/12/2019 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttham nhũng834-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
121,000
0.00
121000
0
Truyền thông, tuyên truyền cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình DươngTruyền thông, tuyên truyền cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch truyền thông, tuyên truyền cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, đối tượng truyền thông là người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bưu điện, các cơ quan ngành dọc, đơn vị, doanh nghiệp có thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và công chức chuyên trách về cải cách hành chính; cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quán triệt và xác định truyền thông, tuyên truyền về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công trong giải quyết TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung tuyên truyền phải thiết thực, gắn với nhu cầu, quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Việc tuyên truyền cần gắn kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công với các Chỉ số đánh giá như: Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI),…với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; khuyến khích lồng ghép các nội dung truyền thông hoạt động một cửa, một cửa liên thông, hành chính công với các nội dung tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC, tuyên truyền phổ biến pháp luật và thực hiện chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ.

Kế hoạch ​​​​

2/25/2019 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTruyền thông, tuyên truyền, cơ chế, một cửa, liên thông, hành chính công 767-truyen-thong-tuyen-truyen-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-va-hanh-chinh-cong-nam-2019-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
435.00
121,000
0.00
121000
52,635,000
/PublishingImages/2019-02/Tin 5 - Tuyen truyen co che 1 cua.mp3
Chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấpChấn chỉnh hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa các cấp.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân đúng theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. Kịp thời niêm yết công khai và đảm bảo 100% TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương vào thực hiện tại Bộ phận một cửa; không tổ chức tiếp nhận và trả kết quả TTHC ngoài Bộ phận một cửa; không được tự ý đặt ra các quy định khác trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tổ chức sắp xếp, bố trí nhân lực có đủ tiêu chuẩn, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và trang thiết bị để tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân trong ngày làm việc, không để tình trạng quá tải, thiếu nhân lực, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC.

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, chính xác cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC; trường hợp phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần bằng Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; không được yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung thành phần hồ sơ ngoài quy định của TTHC đã được công bố.

Trong trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do bằng Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết hồ sơ phải gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân; việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần... Đồng thời, UBND cấp huyện chủ động kiểm tra th​​​ường xuyên, đột xuất đối với việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh những hành vi, thái độ chưa đúng mực trong thi hành công vụ, thực hiện văn hóa công sở...

Văn bản 

2/27/2019 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết546-chan-chinh-hoat-dong-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-thu-tuc-hanh-chinh-tai-bo-phan-mot-cua-cac-caThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
463.00
121,000
0.00
121000
56,023,000
/PublishingImages/2019-02/Tin 7 - Chan chinh hoat dong tiep nhan ho so.mp3
Chuyển Trung tâm Hành chính công và chức năng, nhiệm vụ về triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnhChuyển Trung tâm Hành chính công và chức năng, nhiệm vụ về triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh

​TTĐT- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc chuyển Trung tâm Hành chính công và chức năng, nhiệm vụ về triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh.​

​Theo đó, chuyển toàn bộ và nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, hồ sơ tài liệu, tài sản và trang thiết bị của Trung tâm Hành chính công thuộc Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh; chuyển chức năng, nhiệm vụ về tổ chức, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.

Quyết định ​

2/13/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTrung tâm, Hành chính công, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế, một cửa, liên thông, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh436-chuyen-trung-tam-hanh-chinh-cong-va-chuc-nang-nhiem-vu-ve-trien-khai-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-tu-so-noi-vu-ve-van-phong-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
161.00
121,000
0.00
121000
19,481,000
Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.​

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 11/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; quán triệt chủ đề hành động năm 2019 của Chính phủ "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" trong ngành mình, cấp mình; tập trung cao độ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc sau Tết, đặc biệt là những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân.

Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính. Không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2019.

Sở Công Thương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh sản xuất; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi...

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Sở Tài chính chủ động hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh năm 2019; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp các các ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ biến động giá cả, thị trường.

Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, an toàn kỹ thuật các phương tiện, bảo đảm trật tự và an toàn giao thông sau Tết và mùa lễ hội.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương tăng cường kiểm soát các lễ hội, nhất là Lễ hội Rằm tháng Giêng với tinh thần tiết kiệm, văn minh, lành mạnh, giữ gìn giá trị, bản sắc dân tộc.

Sở Y tế bảo đảm thuốc, trang thiết bị, trực cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành chủ động nắm tình hình lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết của doanh nghiệp.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo triển khai công tác quân sự, quốc phòng; chủ động các biện pháp xử lý tình huống liên quan đến quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại; thực hiện tốt công tác giao quân năm 2019.

Công an tỉnh triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác và học tập.

Thanh tra tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh.

Các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân và toàn thể nhân dân lao động tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, thách thức, tổ chức lao động sản xuất, đầu tư kinh doanh hiệu quả, vươn lên làm giàu cho mình và cho xã hội từ những tháng đầu năm 2019.​

Văn bản.​

2/19/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthực hiện nhiệm vụ, sau kỳ nghỉ tết369-don-doc-thuc-hien-nhiem-vu-sau-ky-nghi-tet-nguyen-dan-ky-hoi-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
/PublishingImages/2019-02/Tin 4 - Don doc thuc hien nhiem vu sau tet.mp3
1 - 30Next