Thông tin tuyên truyền
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc bải bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. ​​

 
 

TTĐT - ​ Sở Y tế vừa có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông Xuân.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2020. 

 
 

​​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. 

 
 

TTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã. Quyết định này thay thế Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và Hội có tính đặc thù của tỉnh Bình Dương năm 2020. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động sáng kiến có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.​

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. ​

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù và chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động, cơ sở trợ giúp xã hội công lập, Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Tổ quản trang cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


 
 

TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghi quyết quy định chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương.