Tin chỉ đạo điều hành
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN).

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. 

 
 

TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2022.​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công văn số 2129/BYT-DP ngày 27/4/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công văn số 2262/BYT-DP ngày 04/5/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 của Bộ Y tế về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTG ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2022.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khoá X, Kỳ họp thứ  tư (chuyên đề) thông qua ngày 25/4/2022 và có hiệu lực kể từ ngày được thôngqua

​Theo đó, bổ sung 03 dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với tổng số vốn là 30 tỷđồng; điều chỉnh bỏ 01 dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với tổng số vốn là 30 tỷđồng; bổ sung 02 dự án vào danh mục chuẩn bị đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với tổng số vốn là 6 tỷ đồng; chuyển 01 dự án từ danh mục chuẩn bị đầu tư sang thực hiện dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, điều chỉnh giảm vốn đối với 06 dự án với tổng số vốn là 1.074 tỷ 600 triệu đồng; bổ sung vốn cho 04 dự án với tổng số vốn 1.068 tỷ 600 triệu đồng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Nghị quyết 05/NQ-HĐND ​​

4/27/2022 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐiều chỉnh, một số, nội dung, Kế hoạch, đầu tư công, trung hạn, giai đoạn 2021-2025273-dieu-chinh-mot-so-noi-dung-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
265.00
121,000
0.00
121000
0
Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước năm 2020Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước năm 2020

​TTĐT - UBND tỉnh yêu cầu báo cáo công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước năm 2020.

​Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành, nhất là số liệu về tổng mức đầu tư và giá trị đề nghị quyết toán như nội dung nhận xét của Bộ Tài chính tại Công văn số 5678/BTC-ĐT ngày 31/5/2021.

Trên cơ sở kết quả quyết toán dự án hoàn thành, xác định công nợ để ưu tiên bố trí vốn thanh toán dứt điểm cho dự án đã hoàn thành phê duyệt quyết toán trong năm kế hoạch, không để nợ đọng.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác quyết toán dự án hoàn thành; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy định về quyết toán dự án hoàn thành (chậm lập, chậm nộp, chậm thẩm tra và phê duyệt báo cáo quyết toán). Kiên quyết áp dụng các chế tài xử lý đã được hướng dẫn tại các văn bản pháp lý hiện hành đối với các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm. Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án căn cứ tiêu chí kết quả hoàn thành công tác quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2020 để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua của cá nhân, tổ chức thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành. Thực hiện lập báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành do đơn vị mình quản lý theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan. Rà soát và giải quyết dứt điểm các dự án đã hoàn thành còn tồn đọng chưa được lập hồ sơ quyết toán, các dự án chậm thẩm tra phê duyệt quyết toán trước ngày 31/12/2021. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo và đề xuất hướng giải quyết gửi về cấp có thẩm quyền xem xét. 

Đồng thời, quan tâm chỉ đạo và ưu tiên bố trí nguồn lực (nhân sự, vật chất) cho công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành. Trường hợp cần thiết tăng cường, kiện toàn hoạt động của bộ máy thẩm tra quyết toán trong từng cấp; rà soát đào tạo, nâng cao chất lượng cho đội ngũ làm công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành để đảm bảo công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành có chất lượng, đạt hiệu quả cao, đúng thời gian quy định. Thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định để đảm bảo có đầy đủ hồ sơ khi quyết toán dự án hoàn thành.

Riêng về tổng hợp báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành hàng năm, ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính tổng hợp báo cáo toàn tỉnh và gửi báo cáo đến Bộ Tài chính theo đúng quy định.

Công văn ​​​​​​

7/15/2021 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBáo cáo, công khai, tình hình, quyết toán, dự án, hoàn thành, sử dụng, nguồn vốn, nhà nước, năm 2020364-bao-cao-tinh-hinh-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-su-dung-nguon-von-nha-nuoc-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
592.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương triển khai hóa đơn điện tử khi nộp thuếBình Dương triển khai hóa đơn điện tử khi nộp thuế

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai hóa đơn điện tử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai thông tin trên diện rộng về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử để người nộp thuế nắm bắt thông tin, tự giác thực hiện chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử. Tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế; kịp thời hỗ trợ các vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế về chính sách, quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm ứng dụng.

Song song đó, rà soát, phân loại tổng thể người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định để trực tiếp thông báo, hướng dẫn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin để thực hiện việc lập hóa đơn điện tử, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn điện tử cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế, nắm bắt và xử lý ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Thuế những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.

Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử đúng thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế; đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế đúng quy định và theo thông báo của cơ quan thuế; chấp hành nghiêm túc những quy định mới về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC Bộ Tài chính; kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối hợp hỗ trợ cùng giải quyết…

Chỉ thị 

3/22/2022 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, triển khai, hóa đơn, điện tử, nộp thuế712-binh-duong-trien-khai-hoa-don-dien-tu-khi-nop-thuThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
468.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình làm việc tháng 01/2022 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 01/2022 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 01/2022.

​Theo đó, trong tuần IV (24 - 28/01/2022), UBND tỉnh sẽ thông qua báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01/2022; Chương trình Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2040; Kế hoạch triển khai Chương trình tập trung phát triển hệ thống hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương; Quy chế tổ chức, bộ máy và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương.

Thông báo ​

1/4/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, làm việc, tháng 01/2022, UBND tỉnh, Bình Dương5-chuong-trinh-lam-viec-thang-01-2022-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
140.00
121,000
0.00
121000
0
Từ ngày 17/11/2021, Bình Dương dời địa điểm cấp, đổi giấy phép lái xe đến điểm giao dịch của Bưu điện tỉnhTừ ngày 17/11/2021, Bình Dương dời địa điểm cấp, đổi giấy phép lái xe đến điểm giao dịch của Bưu điện tỉnh

TTĐT - ​​UBND tỉnh Bình Dương thống nhất dời địa điểm tiếp nhận thủ tục hành chính (TTHC) cấp, đổi giấy phép lái xe ra ngoài Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh.

Theo đó, tạm dừng tiếp nhận TTHC cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương từ ngày 15/11/2021 và 16/11/2021 để thực hiện di dời đến điểm giao dịch của Bưu điện tỉnh, số 324 Đại lộ Bình Dương, Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một.

Thời gian tiếp nhận TTHC cấp, đổi GPLX tại điểm giao dịch của Bưu điện tỉnh từ ngày 17/11/2021, cụ thể buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30.

Trong thời gian từ ngày 15/11/2021 đến 16/11/2021, Sở Giao thông vận tải tiếp nhận đăng ký đổi GPLX mức độ 3 (đăng ký trước) tại địa chỉ https://dichvucong.gplx.gov.vn. Sau khi đăng ký thành công, Sở Giao thông vận tải sẽ thông báo thời gian để người dân đến chụp ảnh, hoàn thành thủ tục cấp, đổi GPLX. Số điện thoại hỗ trợ: 02743.813136.

Công tác phòng, chống dịch thực hiện theo Công văn số 4988/UBND-VX ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới và theo quy định của Bưu điện tỉnh.

Văn bản ​

11/19/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTừ ngày 17/11/2021, Bình Dương, dời, địa điểm, cấp, đổi, giấy phép lái xe, điểm giao dịch, Bưu điện tỉnh704-tu-ngay-17-11-2021-binh-duong-doi-dia-diem-cap-doi-giay-phep-lai-xe-den-diem-giao-dich-cua-buu-dien-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
257.00
121,000
0.00
121000
0
Thành lập Tổ công tác hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanhThành lập Tổ công tác hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của tỉnh (gọi tắt là Tổ công tác) và quy chế phối hợp hoạt động của các thành viên.

Theo đó, Tổ công tác gồm có 30 thành viên; ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh là Tổ trưởng và ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  Tổ phó thường trực Tổ công tác.

Thành viên của Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng, Tổ phó và thành viên của Tổ công tác được sử dụng con dấu của cơ quan để thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

Tổ công tác chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Lập kế hoạch, chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và ban hành các giải pháp, chính sách theo thẩm quyền để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục hồi hoạt động của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, từ đó tăng cường nguồn lực để phục hồi kinh tế khi Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới. Xây dựng, hướng dẫn thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; tổ chức, huy động các nguồn lực để thực thi tốt nhiệm vụ được phân công.

Tổ công tác thay thế nhiệm vụ Tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Bình Dương và Tiểu ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 115/QĐ-BCĐ ngày 18/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Dương.

Quyết định ​

10/1/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThành lập, Tổ công tác, hỗ trợ,cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, khôi phục, hoạt động, sản xuất, kinh doanh788-thanh-lap-to-cong-tac-ho-tro-cac-ca-nhan-to-chuc-doanh-nghiep-khoi-phuc-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
452.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương đặt mục tiêu phát triển 1 triệu nhà ở cho công nhân, người lao động trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030Bình Dương đặt mục tiêu phát triển 1 triệu nhà ở cho công nhân, người lao động trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

​TTĐT - UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu Kế hoạch là tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho tất cả các nhóm dân cư, đặc biệt là các đối tượng chính sách theo quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở. Phát triển nhà ở theo hướng công trình xanh, hiện đại, bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hướng đến phát triển đô thị thông minh.

Các chỉ tiêu cụ thể: Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh là 31,5 m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 10,0 m2/người), trong đó, khu vực đô thị là 32,5 m2/người, khu vực nông thôn là 26,6 m2/người. Nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 65,0%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống còn 0,5%...

Theo định hướng chỉ đạo chung của Tỉnh ủy, phấn đấu phát triển 1 triệu nhà ở cho công nhân, người lao động trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Năm 2025 dự kiến diện tích nhà ở bình quân đầu người của toàn tỉnh đạt 31,5 m2, trong đó khu vực đô thị là 32,5 m2, khu vực nông thôn là 26,6 m2.

Đồng thời, tổng diện tích sàn xây dựng tăng thêm của nhà ở thương mại và nhà dân tự xây trên toàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 là khoảng 25,3 triệu m2 (trong đó: 9,7 triệu m2 sàn thương mại, 11,5 triệu m2 sàn nhà dân tự xây và 4,10 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư).

Với dự kiến năm 2021, diện tích bình quân đầu người toàn tỉnh Bình Dương vào khoảng 30,5 m2/người, tính toán chi tiết cho thấy chỉ tiêu diện tích nhà ở tăng thêm của từng địa phương giai đoạn 2021-2025 và cụ thể năm 2021 như sau:

STT

Địa phương

Năm 2021 (làm tròn) m2 sàn

I

Bình Dương

5.440.800

 

Vùng đô thị

3.965.500

 

Vùng nông thôn

1.475.300

II

Theo địa phương

 

1

Thành phố Thủ Dầu Một

725.000

 

Nhà ở thương mại

125.000

 

Nhà dân tự xây

500.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

100.000

2

Thành phố Dĩ An

787.300

 

Nhà ở thương mại

337.300

 

Nhà dân tự xây

300.000

3

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

100.000

 

Thành phố Thuận An

853.000

 

Nhà ở thương mại

453.000

 

Nhà dân tự xây

300.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

100.000

4

Thị xã Bến Cát

843.000

 

Nhà ở thương mại

443.000

 

Nhà dân tự xây

300.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

100.000

5

Thị xã Tân Uyên

932.000

 

Nhà ở thương mại

432.000

 

Nhà dân tự xây

350.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

150.000

6

Huyện Bắc Tân Uyên

335.500

 

Nhà ở thương mại

255.500

 

Nhà dân tự xây

30.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

50.000

7

Huyện Bàu Bàng

480.000

 

Nhà ở thương mại

300.000

 

Nhà dân tự xây

30.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

150.000

8

Huyện Dầu Tiếng

150.000

 

Nhà ở thương mại

75.000

 

Nhà dân tự xây

25.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

50.000

9

Huyện Phú Giáo

335.000

 

Nhà ở thương mại

255.000

 

Nhà dân tự xây

30.000

 ​

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

50.000

Phân bổ chỉ tiêu các loại hình nhà ở được phát triển mới trong giai đoạn 5 năm (2021-2025) ở từng địa phương dự kiến như sau:

STT

Địa phương

Chỉ tiêu sàn nhà ở tăng thêm 2021-2025 (m2 sàn)

I

Toàn tỉnh

25.320.000

 

Nhà ở thương mại

9.700.000

 

Nhà dân tự xây

11.520.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

4.100.000

II​

Các địa phương

 

1

Thành phố Thủ Dầu Một

3.638.000

 

Nhà ở thương mại

1.330.000

 

Nhà dân tự xây

1.828.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

480.000

2

Thành phố Dĩ An

3.525.000

 

Nhà ở thương mại

1.240.000

 

Nhà dân tự xây

1.785.000

 

Nhà ở xã hội

500.000

3

Thành phố Thuận An

3.360.000

 

Nhà ở thương mại

1.300.000

 

Nhà dân tự xây

1.610.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

450.000

4

Thị xã Bến Cát

3.980.000

 

Nhà ở thương mại

1.650.000

 

Nhà dân tự xây

1.690.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

640.000

5

Thị xã Tân Uyên

4.320.000

 

Nhà ở thương mại

1.700.000

 

Nhà dân tự xây

2.040.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

580.000

6

Huyện Bắc Tân Uyên

1.677.000

 

Nhà ở thương mại

630.000

 

Nhà dân tự xây

597.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

450.000

7

Huyện Bàu Bàng

2.418.000

 

Nhà ở thương mại

1.100.000

 

Nhà dân tự xây

718.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

600.000

8

Huyện Dầu Tiếng

602.000

 

Nhà ở thương mại

100.000

 

Nhà dân tự xây

352.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

150.000

9

Huyện Phú Giáo

1.800.000

 

Nhà ở thương mại

650.000

 

Nhà dân tự xây

900.000

 

Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư

250.000

Về quỹ đất ở dự kiến tăng thêm, trong giai đoạn 2021-2025, dự kiến diện tích đất ở tăng thêm 1.600ha, trong đó: Việc xây dựng các dự án nhà ở thương mại vào khoảng 613,0 ha; xây dựng nhà dân tự xây là 728,0 ha; việc phát triển các dự án nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội là khoảng 259,1 ha.

Như vậy nhu cầu đất ở cần thiết để xây dựng nhà ở trong giai đoạn 2021-2025 là khoảng 1.600 ha (trung bình khoảng 320 ha/năm).

Giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện các giải pháp phát triển nhà ở.

Quyết định​ 

12/31/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, mục tiêu, phát triển, 01 triệu, nhà ở, công nhân, người lao động, giai đoạn 2021-2025, định hướng, đến năm 2030435-binh-duong-dat-muc-tieu-phat-trien-1-trieu-nha-o-cho-cong-nhan-nguoi-lao-dong-trong-giai-doan-2021-2025-va-dinh-huong-den-nam-203Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
1,031.00
121,000
0.00
121000
0
Tăng cường giám sát y tế để bất kỳ người dân nào có triệu chứng đều được hỗ trợ kịp thờiTăng cường giám sát y tế để bất kỳ người dân nào có triệu chứng đều được hỗ trợ kịp thời

TTĐT - ​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp thực hiện Công văn số 5553/VPCP của Văn phòng Chính phủ về một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, B Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo để chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản theo phương châm "4 tại chỗ", chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm đúng tinh thần có thể cao hơn, sớm hơn nhưng không được thấp hơn, chậm hơn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng, chống dịch. 

Tất cả các địa phương phải thực hiện nghiêm túc phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để phát hiện những người đến, về từ địa phương khác. Xử lý nghiêm người đến, về từ địa phương khác mà không khai báo và khi chính quyền cấp cơ sở không nắm được, không thực hiện các biện pháp quản lý y tế đối với người đến, về từ địa phương khác.

Thực hiện nghiêm giãn cách xã hội; tuyệt đối tránh tình trạng hình thức "chặt ngoài, lỏng trong", phải đảm bảo đúng tinh thần "ai ở đâu ở đó". Đối với những người phải di chuyển để khám, chữa bệnh, thực thi công vụ, sản xuất, lưu thông… theo yêu cầu hoặc được sự cho phép của chính quyền thì cần được quản lý chặt chẽ, tăng cường các biện pháp bảo vệ và xét nghiệm thường xuyên. Đối với các hộ gia đình, cần tăng cường giám sát y tế để bất kỳ người dân nào có triệu chứng đều được hỗ trợ y tế kịp thời. 

Thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, không để bất kỳ người dân nào thiếu ăn, không có chỗ ở. 

Thực hiện xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí. Nếu cần xét nghiệm tầm soát cộng đồng ở những thời điểm nhất định thì thực hiện lấy mẫu đại diện gia đình, xét nghiệm mẫu gộp; dành nguồn lực xét nghiệm để tăng tần suất đối với khu vực bệnh viện, các đối tượng nguy cơ cao, người cao tuổi, người có bệnh nền; chú ý hướng dẫn người dân tự lấy mẫu để giảm tải cho lực lượng y tế.

Bên cạnh đó, chủ động thực hiện cách ly F0, F1 tại nhà hoặc căn cứ tình hình dịch bệnh ở từng địa bàn và điều kiện cụ thể của từng trường hợp nhằm đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm chéo và lây lan ra cộng đồng.

Việc tổ chức các tầng điều trị cần vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương. Đặc biệt lưu ý không coi F0 chưa có triệu chứng là người bệnh để có phương án cách ly tại các trung tâm thu dung hoặc tại nhà khi bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết và chăm sóc phù hợp về dinh dưỡng, thể chất, tinh thần, nhằm giảm tỷ lệ F0 có triệu chứng. Đối với các bệnh viện cần bảo đảm nhân lực, thuốc, oxy y tế, trang thiết bị theo quy định để đảm bảo số giường điều trị thực chất.

Văn bản ​

8/20/2021 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTăng cường, giám sát, y tế, bất kỳ, người dân, triệu chứng, hỗ trợ, kịp thời738-tang-cuong-giam-sat-y-te-de-bat-ky-nguoi-dan-nao-co-trieu-chung-deu-duoc-ho-tro-kip-thoThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
646.00
121,000
0.00
121000
0
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình DươngQuy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương
TTĐT - Ngày 26/4/2011, UBND tỉnh đã phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Hội đồng) tại Quyết định số 1301/QĐ-UBND.
(Ảnh minh họa) 
 
Theo đó, chức năng của Hội đồng là tổ chức tư vấn giúp UBND tỉnh xác định phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm về công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh.
 
Hội đồng có nhiệm vụ tham gia và đóng góp ý kiến về các vấn đề: Các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách của nhà nước về khoa học và công nghệ, được cụ thể hoá vào điều kiện của địa phương; phương hướng phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh và các ngành; nhiệm vụ, nội dung chủ yếu của kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm và hàng năm của tỉnh, đặc biệt là việc chuyển giao công nghệ và áp dụng các thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; phương hướng và biện pháp đào tạo, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ của tỉnh; xác minh, đánh giá và kiến nghị khen thưởng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có giá trị và những kỹ thuật tiến bộ được áp dụng có hiệu quả vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh.
 
Thành phần của Hội đồng gồm có: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, các ủy viên, Ủy viên thư ký; Ban thường trực Hội đồng gồm có: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng và Ủy viên thư ký.
 
Phương thức làm việc của Hội đồng là nêu vấn đề thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín để lấy ý kiến đa số. Việc biểu quyết công khai hay bỏ phiếu kín sẽ do toàn thể Hội đồng quyết định. Mọi ý kiến phát biểu và kiến nghị của từng thành viên Hội đồng phải được ghi chép đầy đủ trong biên bản phiên họp. Trường hợp kết quả biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín ngang nhau, thì ý kiến quyết định của Hội đồng thuộc bên có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.
 
Chi phí cho hoạt động của Hội đồng được lấy từ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh, do Sở Khoa học và Công nghệ dự toán.
 
Mai Xuân
5/5/2011 9:18 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1826-Quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Hoi-dong-Khoa-hoc-va-Cong-nghe-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Huy động lực lượng tham quan Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tỉnh Bình Dương năm 2016Huy động lực lượng tham quan Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tỉnh Bình Dương năm 2016

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Công văn số 1669/UBND-VX về việc huy động lực lượng tham quan Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tỉnh Bình Dương năm 2016 (Triển lãm).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thông báo và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân đến tham quan Triển lãm. Danh sách và thời gian tham quan Triển lãm gửi về Sở Thông tin và Truyền thông - Thường trực Ban Tổ chức Triển lãm trước ngày 02/6/2016 để sắp xếp, điều phối và hướng dẫn cho phù hợp.

Triển lãm do UBND tỉnh Bình Dương phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức từ ngày 07/6/2016 đến ngày 11/6/2016 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (số 05, đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một). Triển lãm nhằm mục đích thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

6/1/2016 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, huy động lực lượng, Triển lãm, bản đồ, tư liệu, Hoàng Sa, Trường Sa, khẳng định chủ quyền, biển đảo995-huy-dong-luc-luong-tham-quan-trien-lam-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-nhung-bang-chung-lich-su-va-phap-ly-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045Thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, phấn đấu giai đoạn 2021-2025, mức tăng trưởng giá trị sản xuất trung bình từ 3 đến 4%/năm; giai đoạn 2026-2030 trung bình từ 4 đến 5%/năm; 30% số trang trại chăn nuôi được cấp chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAHP). Đến năm 2025, ít nhất 30% tổng số trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đã được cơ quan thú y công nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh và đến năm 2030, ít nhất 40% tổng số trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đã được cơ quan thú y công nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh.

Định hướng phát triển chăn nuôi đến năm 2030, heo và gà là hai vật nuôi chính được tiếp tục phát triển theo hướng chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, nâng cao năng lực kiểm soát dịch bệnh, nhất là việc khống chế các dịch bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến đàn vật nuôi và những dịch bệnh có nguy cơ lây sang người; vận chuyển, giết mổ tập trung theo hướng hiện đại, các loại vật nuôi bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và đối xử nhân đạo với vật nuôi; phát triển mạnh mẽ công nghiệp chế biến, đa dạng hóa sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm chăn nuôi làm tăng sức mua trong tỉnh và đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu trong nước… Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển chăn nuôi trở thành ngành sản xuất hàng hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Các chương trình và kế hoạch trọng tâm sẽ thực hiện: Chương trình khuyến nông giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Kế hoạch thực hiện Đề án "Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030" theo Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm hàng năm (giai đoạn 2022-2030); tiếp tục thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; rà soát, bổ sung quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tuyên truyền các chủ trương, chính sách về hoạt động chăn nuôi; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi, cơ cấu lại giống vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất và giá trị; hoàn thiện các nhóm chính sách phát triển chăn nuôi; áp dụng các biện pháp kỹ thuật thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi; nâng cao chất lượng, hạ giá thành thức ăn chăn nuôi… 

Quyết định 

12/2/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThực hiện, chiến lược, phát triển, chăn nuôi, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn, đến năm 204571-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-chan-nuoi-giai-doan-2021-2030-tam-nhin-den-nam-204Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
591.00
121,000
0.00
121000
0
Danh mục biểu mẫu đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcDanh mục biểu mẫu đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
   TTĐT - Ngày 27-7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1915/QĐ-UBND về việc “Ban hành Danh mục các biểu mẫu sử dụng trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.
  
Theo đó, ban hành Danh mục các biểu mẫu sử dụng trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương, gồm: Bản tóm tắt lý lịch, Biên bản vi phạm hành chính, Bản tường trình, Phiếu trả lời kết quả về việc xác nhận tình trạng nghiện ma túy,… (xem chi tiết).
    
Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các biểu mẫu trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
      
  
Hội nghị tập huấn đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
          
Phương Chi
7/28/2015 3:33 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1592-Danh-muc-bieu-mau-de-nghi-ap-dung-bien-phap-dua-vao-co-so-cai-nghien-bat-buocThông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tếTăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, đầu tư phát triển 04 chuẩn đo lường chính của tỉnh đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác của doanh nghiệp; triển khai Chương trình đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo. Triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 02 phòng thí nghiệm được công nhận trên địa bàn tỉnh cho các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Đến năm 2030, phấn đấu đầu tư phát triển 07 chuẩn đo lường chính của tỉnh đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác của doanh nghiệp; triển khai Chương trình đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo cho ít nhất 60 doanh nghiệp. Triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 04 phòng thí nghiệm được công nhận trên địa bàn tỉnh cho các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai áp dụng cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng, phát triển hạ tầng đo lường của tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại; duy trì hệ thống chuẩn đo lường, đảm bảo độ chính xác và tính liên kết với chuẩn đo lường quốc gia của Việt Nam; phát triển các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đáp ứng các yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để phục vụ nhu cầu về đo lường của doanh nghiệp.

Song song đó, thực hiện đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra nhà nước về đo lường; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường; triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và xã hội về hoạt động đo lường. Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm; tổ chức hội nghị, hội thảo về đo lường và tổ chức thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện tốt hoạt động đo lường.

Quyết định 

4/14/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTăng cường, đổi mới, hoạt động, đo lường, hỗ trợ, doanh nghiệp, Việt Nam, nâng cao, năng lực, cạnh tranh, hội nhập, quốc tế743-tang-cuong-doi-moi-hoat-dong-do-luong-ho-tro-doanh-nghiep-viet-nam-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-va-hoi-nhap-quoc-tThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
612.00
121,000
0.00
121000
0
Thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnhThành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh
 
TTĐT - Ngày 28-5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1305/QĐ-UBND về việc "Thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2015-2016” (Hội đồng xét tuyển).
 
Theo đó, Hội đồng xét tuyển gồm 20 người, trong đó, 07 người thuộc Hội đồng tuyển dụng, 13 người thuộc Tổ giúp việc (Tổ thư ký, Tổ phỏng vấn).
 
Hội đồng xét tuyển có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện "Công tác xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016" đạt chỉ tiêu được giao, theo đúng quy định hiện hành.
 
 
Hoài Hương
5/31/2015 10:51 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1275-Thanh-lap-Hoi-dong-xet-tuyen-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chínhThực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bảnvề việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn  tập trung quán triệt đy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách, kiểm soát TTHC đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; xử lý dt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC và cập nhật, công khai kết quả xử lý trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; đẩy mạnh công tác truyền thông về cải cách, kiểm soát TTHC; biểu dương những mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện giải quyết TTHC cũng như phản ánh về những TTHC còn rườm rà, phức tạpnhững tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt, sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC; quản lý và sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm soát TTHC.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản có liên quan tới nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định; phối hợp với Sở Nội vụ chuyển giao các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn dốc và kiểm soát chất lượng công bố TTHC; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hệ thống cán bộ đầu mối đơn vị, địa phương…

12/27/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTTHC,  thủ tục hành chính378-thuc-hien-nhiem-vu-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
365.00
121,000
0.50
121000
44,225,500
Chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấpChấn chỉnh hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa các cấp.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân đúng theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. Kịp thời niêm yết công khai và đảm bảo 100% TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương vào thực hiện tại Bộ phận một cửa; không tổ chức tiếp nhận và trả kết quả TTHC ngoài Bộ phận một cửa; không được tự ý đặt ra các quy định khác trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tổ chức sắp xếp, bố trí nhân lực có đủ tiêu chuẩn, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và trang thiết bị để tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân trong ngày làm việc, không để tình trạng quá tải, thiếu nhân lực, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC.

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, chính xác cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC; trường hợp phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần bằng Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; không được yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung thành phần hồ sơ ngoài quy định của TTHC đã được công bố.

Trong trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do bằng Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết hồ sơ phải gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân; việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần... Đồng thời, UBND cấp huyện chủ động kiểm tra th​​​ường xuyên, đột xuất đối với việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh những hành vi, thái độ chưa đúng mực trong thi hành công vụ, thực hiện văn hóa công sở...

Văn bản 

2/27/2019 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết546-chan-chinh-hoat-dong-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-thu-tuc-hanh-chinh-tai-bo-phan-mot-cua-cac-caThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
463.00
121,000
0.00
121000
56,023,000
/PublishingImages/2019-02/Tin 7 - Chan chinh hoat dong tiep nhan ho so.mp3
Chương trình làm việc tháng 8/2015 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 8/2015 của UBND tỉnh Bình Dương
   TTĐT - Ngày 24-7, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo số 138/TB-UBND về “Chương trình làm việc tháng 8/2015 của UBND tỉnh”.
  
Theo đó, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015; tình hình chuẩn bị khai giảng năm học mới. UBND tỉnh thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của tỉnh Bình Dương (trình HĐND tỉnh cuối năm 2015); thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2015.
      
Yêu cầu các sở, ngành được phân công và các đơn vị có liên quan chuẩn bị các nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua UBND tỉnh.
    
Phương Chi
7/31/2015 4:48 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1553-Chuong-trinh-lam-viec-thang-82015-cua-UBND-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Đón người lao động từ các tỉnh, thành phố có nhu cầu trở lại làm việc tại tỉnh Bình Dương Đón người lao động từ các tỉnh, thành phố có nhu cầu trở lại làm việc tại tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp thu hút, đón người lao động từ các tỉnh, thành phố có nhu cầu trở lại làm việc tại tỉnh Bình Dương.

Theo đó, người lao động từ các tỉnh, thành phố trở lại tỉnh Bình Dương làm việc được ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 nếu chưa tiêm mũi 1 cũng như được đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 2 nhanh chóng, an toàn để đảm bảo đủ điều kiện khi trở lại các doanh nghiệp làm việc; được các doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm bằng Test nhanh kháng nguyên và cấp giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm để làm căn cứ cho người lao động tham gia lưu thông.

Đơn vị (doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển người lao động) gửi phương án vận chuyển đến UBND các huyện, thị xã và thành phố (đối với các doanh nghiệp, đơn vị nằm ngoài khu công nghiệp), Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương (đối với các doanh nghiệp, đơn vị trong khu công nghiệp), Sở Công Thương (đối với các doanh nghiệp, đơn vị trong Cụm công nghiệp) để các đơn vị này rà soát nhu cầu gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương.  Phương tiện vận chuyển là xe ô tô của doanh nghiệp, đơn vị đã được Sở Giao thông vận tải Bình Dương cấp giấy nhận diện có mã QR cho phương tiện.

Khi vào Bình Dương, các phương tiện vận chuyển sẽ tập kết tại địa điểm đã được doanh nghiệp đăng ký trong phương án. Doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động chịu trách nhiệm về việc tổ chức xét nghiệm bằng Test nhanh kháng nguyên cho người lao động cũng như đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; chi phí vận chuyển, chi phí Test nhanh kháng nguyên cho người lao động do doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tự chi trả hoặc thỏa thuận với người lao động.

Trường hợp người lao động từ các tỉnh, thành phố có nhu cầu trở lại, đến tỉnh Bình Dương làm việc chủ động liên hệ với đầu mối tại các địa phương (đề xuất thông qua Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố) để đăng ký nhu cầu. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố sẽ gửi danh sách người lao động đăng ký nhu cầu đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương và thống nhất phương án hỗ trợ người lao động đến Bình Dương.

Khi vào Bình Dương, các phương tiện vận chuyển sẽ tập kết tại Bến xe khách Bình Dương. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) tổ chức xét nghiệm bằng Test nhanh kháng nguyên cho người lao động cũng như đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, trước khi bàn giao cho các địa phương tiếp nhận người lao động.

Kế hoạch triển khai qua 02 giai đoạn. Giai đoạn 1: Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 20/11/2021, ưu tiên cho người lao động đang làm việc theo Hợp đồng lao động ở các doanh nghiệp thực hiện tham gia sản xuất theo mô hình "3 tại chỗ", "một cung đường, hai điểm đến" và mô hình "3 xanh" trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp. Giai đoạn 2: Từ sau 20/11/2021, thực hiện khi có kế hoạch, phương án hoạt động đường bộ liên tỉnh của Bộ Giao thông vận tải.

Văn bản 

10/22/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐón, người lao động, tỉnh, thành phố, nhu cầu, trở lại, làm việc, tỉnh Bình Dương 25-don-nguoi-lao-dong-tu-cac-tinh-thanh-pho-co-nhu-cau-tro-lai-lam-viec-tai-tinh-binh-duongThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
632.00
121,000
0.00
121000
0
Đề xuất danh mục TTHC với Thủ tướng Chính phủĐề xuất danh mục TTHC với Thủ tướng Chính phủ

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc đề xuất danh mục thủ tục hành chính (TTHC) với Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các sở, ban, ngành đề xuất các nội dung như sau: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện; những TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, cơ quan ngang Bộ có thể phân cấp cho địa phương quyết định; những TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành có thể giao cho địa phương tiếp nhận; những TTHC thực hiện liên thông tại địa phương; giữa các Bộ, ngành và địa phương.

Để đảm bảo nội dung, tiến độ báo cáo về Văn phòng Chính phủ, yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng nội dung yêu cầu, báo cáo kết quả về UBND tỉnh thông qua Văn phòng UBND tỉnh bằng văn bản giấy và file điện tử (Email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn) chậm nhất vào ngày 15/12/2018.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chủ động liên hệ Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát TTHC, điện thoại: 0274 3835 029).

Văn bản​ 

12/11/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐề xuất, danh mục, TTHC, Thủ tướng Chính phủ801-de-xuat-danh-muc-tthc-voi-thu-tuong-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
242.00
121,000
0.00
121000
29,282,000
Từ ngày 5/9/2021, Bình Dương siết chặt quản lý người và phương tiện lưu thông qua vùng giãn cáchTừ ngày 5/9/2021, Bình Dương siết chặt quản lý người và phương tiện lưu thông qua vùng giãn cách

​TTĐT - ​UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo việc tổ chức người, phương tiện lưu thông tại các vùng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kể từ 0 giờ, ngày 05/9/2021, sẽ tổ chức cấp Thẻ thông hành cho các đối tượng là nhân viên giao hàng, phục vụ của hệ thống phân phối; nhân viên làm việc liên quan xuất, nhập khẩu hàng hóa; nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn, trang thiết bị, vật tư y tế phòng dịch; nhân viên các cơ sở sản xuất thực phẩm, các cơ sở cung ứng suất ăn công nghiệp; nhân viên các ngành phục vụ sản xuất, cửa hàng xăng dầu, gas, các nhà thuốc; lực lượng cung ứng dịch vụ công ích, xây dựng, lắp đặt, bảo trì công trình, trang thiết bị; nhân viên ngân hàng, điện lực, cấp thoát nước, công ty cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông, công ty dịch vụ vệ sinh, môi trường, công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ; nhân viên thực hiện công tác kiểm dịch động, thực vật; nhân viên khách sạn, nhà nghỉ phục vụ cách ly y tế và lực lượng phòng, chống dịch do cấp huyện, cấp xã trưng dụng; lực lượng hỗ trợ, cứu trợ phòng, chống dịch Covid-19 (bao gồm tiểu thương chợ truyền thống hỗ trợ cung ứng hàng hoá); người đi mua hàng thiết yếu hoặc người đi chợ thay; người đi khám chữa bệnh định kỳ, người dân về quê theo Kế hoạch. Ngoài những đối tượng này, các cơ quan chức năng không tổ chức cấp cho bất cứ đối tượng nào khác.

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức cấp Thẻ thông hành gồm: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; một số sở, ngành, đơn vị chức năng theo lĩnh vực dịch vụ thiết yếu; UBND cấp huyện, UBND cấp xã (đối với các trường hợp nhân viên lĩnh vực dịch vụ cư trú trên địa bàn).

Các điều kiện khi lưu thông qua các chốt kiểm soát đối với người được cấp Thẻ thông hành: Phải có Thẻ thông hành được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức cấp; Giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính (có hiệu lực trong vòng 72 giờ); Giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân.

Những trường hợp không cần cấp Thẻ thông hành: Lực lượng Công an, Quân sự, Y tế; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (công tác tại các sở, ban, ngành, các Ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp); thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp; lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19; người dân đi tiêm vắc xin; các trường hợp đi khám, chữa bệnh; các trường hợp trong tình thế cấp bách có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng do cá nhân tự di chuyển như cấp cứu người bị thương, bị bệnh, phụ nữ mang thai đến ngày sinh.

Điều kiện khi lưu thông qua các chốt kiểm soát đối với người không cần cấp Thẻ thông hành: Thẻ cán bộ, công chức, nhân viên; giấy xác nhận nhân viên cơ quan, doanh nghiệp do người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp xác nhận thể hiện cung đường, điểm đến (bản chính, dấu đỏ); Giấy Chứng minh ngành Công an, Quân sự (khi mặc thường phục), Giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân.

Đối với người dân đi xét nghiệm hoặc tiêm vắc xin có tin nhắn báo lịch xét nghiệm, lịch tiêm hoặc giấy báo mời tiêm kèm theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân; các trường hợp đi khám, chữa bệnh phải có Sổ khám bệnh hoặc bệnh án đang điều trị để trình cho lực lượng tại chốt kiểm soát. Ngoài ra, những trường hợp trong tình thế cấp bách có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng do cá nhân tự di chuyển như cấp cứu người bị thương, bị bệnh, phụ nữ mang thai đến ngày sinh thì lực lượng tại các chốt kiểm soát xem xét tình hình cụ thể để xem xét giải quyết cho phù hợp.

Thẻ thông hành do UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc vùng đỏ cấp thì chỉ có hiệu lực áp dụng trên địa bàn địa phương vùng đ; do UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc vùng vàng cấp thì chỉ có hiệu lực áp dụng trên địa bàn địa phương vùng vàng; do UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc vùng xanh cấp thì chỉ có hiệu lực áp dụng trên địa bàn địa phương vùng xanh. Giấy đi đường do UBND phường, xã, thị trấn cấp có hiệu lực liên phường, xã, thị trấn trong nội bộ huyện, thị, thành phố.

Đối với các trường hợp không cần cấp Thẻ thông hành thì xác định phạm vi lưu thông theo giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp đó (trừ các trường hợp người dân đi tiêm vắc xin, khám chữa bệnh được lưu thông theo nơi đến). Đối với các xe thuộc luồng xanh, phải tuân thủ quy định của Bộ Giao thông vận tải và đảm bảo quy định về phòng, chống dịch.

Văn bản ​

 

9/3/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtngày 5/9/2021, người, phương tiện, lưu thông, Bình Dương, cấp, Thẻ thông hành98-tu-ngay-5-9-2021-binh-duong-siet-chat-quan-ly-nguoi-va-phuong-tien-luu-thong-qua-vung-gian-cacThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
929.00
121,000
0.00
121000
0
Tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tếTăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế


TTĐT - Ngày 14-02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 489/UBND-VX về việc “Tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế”.

    

Theo đó, căn cứ Công văn số 547/BYT-KH-TC ngày 23/01/2015 của Bộ Y tế, UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo 389 tỉnh và Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Hải quan, Sở Công thương, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tập trung, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng dưới mọi hình thức trong lĩnh vực y tế nói chung.

     

 

Các ngành chức năng lập biên bản xử lý  đối tượng sản xuất mỹ phẩm giả tại TX. Dĩ An 

Sở Y tế căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh để tập trung tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát liên ngành, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm theo chức năng được giao.

Các đơn vị liên quan cung cấp thông tin kịp thời, công khai các thông tin về phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và kém chất lượng… trên phương tiện thông tin đại chúng.

   

Phương Chi


2/25/2015 2:33 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1166-Tang-cuong-cong-tac-phoi-hop-chi-dao-trong-viec-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-hang-gia-trong-linh-vuc-y-teThông tin chỉ đạo, điều hành
Thường xuyên kiểm tra, gia cố, sửa chữa kịp thời các tuyến đê bao, bờ bao, bờ rạch sung yếu thuộc sông Sài GònThường xuyên kiểm tra, gia cố, sửa chữa kịp thời các tuyến đê bao, bờ bao, bờ rạch sung yếu thuộc sông Sài Gòn

​TTĐT- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa báo cáo nhanh tình hình ảnh hưởng của triều cường trên sông Sài Gòn ngày 27/11/2018 (tức ngày 21/10 Âm lịch, năm Mậu Tuất). 

Từ 07 giờ 00 ngày 26/11/2018 đến 07 giờ 00 ngày 27/11/2018, đỉnh thủy triều đo được tại các trạm trên sông Sài Gòn vượt mức báo động III từ 0,25m đến 0,29m..

Trên địa bàn thị xã Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một tuy không có thiệt hại về người nhưng đã gây ra ngập khoảng 72,5ha với độ ngập sâu khoảng 0,1÷0,5m ảnh hưởng sinh hoạt, đi lại của hơn 414 hộ dân; vỡ 2m bờ bao và tràn hơn 85m bờ rạch; 290m đường giao thông với độ ngập sâu khoảng 0,10m÷0,25m.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Bến Cát, Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một; Trung tâm Đầu tư, khai thác Thủy lợi và Nước sạch nông thôn thường xuyên kiểm tra, rà soát các tuyến đê bao, bờ bao, bờ rạch xung yếu; gia cố, sửa chữa các đoạn bị bể, tràn bờ nhằm đảm bảo chống ngập trong các ngày triều cường tiếp theo.​

Văn bản ​

11/27/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTình hình, ảnh hưởng, triều cường, sông Sài Gòn762-thuong-xuyen-kiem-tra-gia-co-sua-chua-kip-thoi-cac-tuyen-de-bao-bo-bao-bo-rach-sung-yeu-thuoc-song-sai-goThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình DươngKế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, Kế hoạch nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của đất nước, của tỉnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; góp phần thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý tại các sở, ban, ngành và địa phương trong toàn tỉnh.

Tổ chức thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính gồm: Cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; trưởng, phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố (số lượng các vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý cần phải thi tuyển do UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy xem xét, quyết định và phải đảm bảo tỷ lệ 1/2 trở lên trong tổng số các vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm theo yêu cầu vị trí việc làm trong năm). Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh thi tuyển, đang công tác tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm; đối tượng quy định nêu trên nếu không tham gia dự tuyển phải có lý do chính đáng. CBCCVC đang công tác tại các cơ quan, đơn vị khác nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch tương đương với chức danh thi tuyển.

Đối tượng đăng ký dự tuyển nếu đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện chung theo quy định thì được dự tuyển vào chức danh lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 02 cấp so với chức danh, chức vụ hiện tại.

Đối tượng được đề cử dự tuyển: CBCCVC không nằm trong quy hoạch chức danh thi tuyển hoặc quy hoạch tương đương với chức danh thi tuyển (bao gồm cả trường hợp không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển hoặc có thể không phải là đảng viên nhưng phải đủ điều kiện để xem xét kết nạp Đảng), được tập thể lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển đề cử và được cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh đó đồng ý bằng văn bản thì được tham gia dự tuyển.

Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 01 cấp so với chức vụ hiện tại. Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì phải có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực tối thiểu 03 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc) và chỉ được đăng ký dự tuyển chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương.​

Kế hoạch

5/16/2022 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, thi tuyển, chức danh, lãnh đạo, quản lý, tỉnh Bình Dương802-ke-hoach-thi-tuyen-chuc-danh-lanh-dao-quan-ly-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
929.00
121,000
0.00
121000
0
Quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bình DươngQuy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, trong khi chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và ban hành các văn bản pháp lý để tổ chức, triển khai hoạt động của hệ thống khảo thí ngoại ngữ quốc gia, để phục vụ công tác tuyển dụng công chức, viên chức, thăng hạng viên chức, nâng ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn ngạch công chức tỉnh Bình Dương được thuận lợi, đáp ứng các yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương; chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ được quy đổi tương đương như sau:

Tiếng Anh:

Quyết định số 177/QĐ-TCBT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30/01/1993Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 02/12/2008Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gồm chứng chỉ của các đơn vị theo giới thiệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chứng chỉ EPT của Trường Đại học Thủ Dầu Một)
Trình độ ATrình độ A1Bậc 1
Trình độ BTrình độ A2Bậc 2
Trình độ CTrình độ B1Bậc 3
 Trình độ B2Bậc 4
 Trình độ C1Bậc 5
 Trình độ C2Bậc 6

 

Cấp độ (CEFR)IELTSTOEFLTOEICCambridge ExamBECBULATS
B14.5450 PBT 133   CBT   45   iBT450Preliminary PETBusiness Preliminary40
B25.5500   BPT 173   CBT   61   iBT600First     FCEBusines Vantage60

Một số ngôn ngữ thông dụng khác:

Cấp độ (CEFR)Tiếng NgaTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng TrungTiếng Nhật
A1TEU

DELF A1

TCF niveau 1

A1

HSK

cấp độ 1      

-
A2TBU

DELF A2

TCF niveau 2

A2

HSK

cấp độ 2    

JLPT N5
B1TRKI 1 

DELF B1

 TCF niveau 3

B1

ZD

HSK

cấp độ 3      

JLPT N4
B2TRKI 2 

DELF B2

 TCF niveau 4

B2

TestDaF level 4

HSK

cấp độ 4    

JLPT N3
C1TRKI 3

DELF C1

 TCF niveau 5

C1

TestDaF level 5

HSK

cấp độ 5    

JLPT N2
C2TRKI 4  

HSK

cấp độ 6    

JLPT N1

Đối với các chứng chỉ tin học đề nghị quy đổi tương đương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/9/2016 xác định các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để tạm thời phục vụ công tác tuyển dụng công chức, viên chức và nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Văn bản hướng dẫn quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học này được áp dụng đến khi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và ban hành văn bản pháp lý để tổ chức, đào tạo và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn quy định.​

7/17/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng nhận ngoại ngữ, chứng nhận tin học, quy đổi609-quy-doi-chung-chi-chung-nhan-ngoai-ngu-tin-hoc-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
535.00
121,000
0.00
121000
64,735,000
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống hiệu quả dịch bệnh mùa hèTriển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống hiệu quả dịch bệnh mùa hè

TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2022.​

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể khẩn trương chỉ đạo chính quyền các cấp, đơn vị trực thuộc, huy động các ban, ngành, tổ chức, chính trị - xã hội tại địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống, ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh tay chân miệng, sởi, cúm, tiêu chảy do vi rút Rota, viêm não,… đặc biệt là SXH; triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy.

Sở Y tế chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch mùa hè kịp thời, hiệu quả không để bùng dịch, dịch chồng dịch trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống SXH lần thứ 12 (15/6/2022) và triển khai các hoạt động thiết thực nhằm truyền thông phòng, chống SXH trước mùa dịch. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức việc thu dung, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong đặc biệt tại các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, tránh trình trạng bệnh nhân không được tư vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Sở Y tế tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2022, lồng ghép với truyền thông phòng, chống Covid-19 và các hoạt động khác đề người dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng, chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước đọng, nơi lăng quăng, bọ gậy, muỗi phát triển, đậy kín nắp và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt…​

Văn bản ​

5/17/2022 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTriển khai, quyết liệt, đồng bộ, giải pháp, hiệu quả, dịch bệnh, mùa hè399-trien-khai-quyet-liet-dong-bo-cac-giai-phap-phong-chong-hieu-qua-dich-benh-mua-hThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
408.00
121,000
0.00
121000
0
Kiên quyết thu hồi quyết định cho phép thành lập đối với các văn phòng công chứng không đảm bảo điều kiện hoạt độngNewKiên quyết thu hồi quyết định cho phép thành lập đối với các văn phòng công chứng không đảm bảo điều kiện hoạt động

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Đề án nhằm mục tiêu phát triển các tổ chức hành nghề công chứng bảo đảm ổn định, bền vững, phân bổ hợp lý gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội theo địa bàn cấp huyện nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức; nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên, phát triển phù hợp với nhu cầu xã hội, gắn việc bảo đảm quyền hành nghề của công chứng viên với việc chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng.

Bên cạnh đó, phát huy trách nhiệm tự quản của Hội Công chứng viên tỉnh trong việc giám sát hoạt động công chứng; kịp thời phát hiện các tiêu cực và kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm, ứng xử không đúng quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, trong đó, chú trọng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Bình Dương thanh tra, kiểm tra các phản ánh có liên quan tổ chức hành nghề công chứng và tổ chức tín dụng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng.

Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện cơ chế, chính sách, các quy định pháp luật; tiếp tục tổ chức phổ biến, thi hành pháp luật về công chứng, chính sách phát triển nghề công chứng, chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng; thực hiện các biện pháp phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, chính sách phát triển và tình hình thực tiễn tại địa phương.

Việc phát triển các tổ chức hành nghề công chứng có kiểm soát, gắn với địa bàn dân cư, bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức, theo tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng do UBND tỉnh ban hành; không tập trung nhiều tổ chức hành nghề công chứng trên cùng một địa bàn cấp huyện. Đồng thời, tiếp tục đổi mới Phòng công chứng đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ công chứng phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác quản lý nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Kiên quyết thu hồi quyết định cho phép thành lập văn phòng công chứng đối với các văn phòng công chứng không đảm bảo điều kiện tổ chức hoạt động; quan tâm, chú trọng phát triển đội ngũ công chứng viên đảm bảo số lượng, chất lượng, phù hợp với nhu cầu xã hội...

Sở Tư pháp tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để chia sẻ và kết nối thông tin cơ sở dữ liệu đất đai, nhà ở, dân cư, thuế với cơ sở dữ liệu công chứng nhằm đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về công chứng được hiệu quả; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động công chứng, phòng chống tình trạng cạnh canh không lành mạnh, ngăn chặn các giao dịch giả tạo, hợp pháp hóa các giao dịch bất hợp pháp.

Quyết định ​


5/19/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKiên quyết, thu hồi, quyết định, cho phép, thành lập, đối với, văn phòng, công chứng, đảm bảo, điều kiện, hoạt động384-kien-quyet-thu-hoi-quyet-dinh-cho-phep-thanh-lap-doi-voi-cac-van-phong-cong-chung-khong-dam-bao-dieu-kien-hoat-donThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
646.00
121,000
0.00
121000
0
Đến ngày 10/9/2021, hoàn thành bóc tách F0 tại các địa phương "vùng đỏ"Đến ngày 10/9/2021, hoàn thành bóc tách F0 tại các địa phương "vùng đỏ"

TTĐT - ​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với "vùng đỏ" tại Thông báo số 206-TB/TU ngày 06/9/2021 khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và chất lượng.

Theo đó, tiếp tục xét nghiệm, nhanh chóng phát hiện, bóc tách F0 khỏi cộng đồng trong vòng 03 ngày đối với các địa phương "vùng đỏ" để có cơ sở đánh giá việc thực hiện trạng thái "bình thường mới" trong thời gian tới. Riêng đối với thành phố Thuận An, cần phát huy tối đa năng lực của lực lượng tại chỗ, tỉnh sẽ tăng cường lực lượng cho Thuận An trong công tác xét nghiệm tại các "điểm đỏ, vùng đỏ" để đến ngày 10/9/2021 hoàn thành việc bóc tách F0.

Những trường hợp F0 không triệu chứng được cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện, các trường hợp khác phải đưa vào cơ sở cách ly tập trung, không để F0 cách ly tại các khu nhà trọ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan khẩn trương điều phối 13.000 F0 của thành phố Thuận An theo Thông báo kết luận số 199-TB/TU ngày 02/9/2021 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Thuận An.

Đến ngày 10/9/2021 các địa phương "vùng đỏ" phải hoàn thành việc tiêm vắc xin cho các đối tượng trên địa bàn. Riêng thành phố Thủ Dầu Một phải hoàn thành việc tiêm trong ngày 08/9/2021 để hỗ trợ cho thành phố Thuận An.

Văn bản ​

9/9/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐến ngày, 10/9/2021, hoàn thành, bóc tách, F0, địa phương, vùng đỏ818-den-ngay-10-9-2021-hoan-thanh-boc-tach-f0-tai-cac-dia-phuong-vung-doThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
666.00
121,000
0.00
121000
0
Người từ tỉnh, thành phố có dịch đến Bình Dương phải thực hiện khai báo y tế, thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phươngNgười từ tỉnh, thành phố có dịch đến Bình Dương phải thực hiện khai báo y tế, thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương

​TTĐT - UBND tỉnh yêu cầu thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đến từng người dân những nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phù hợp, hiệu quả, nêu cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong nhân dân nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng.

Triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và trong các đơn vị trực thuộc thẩm quyền quản lý; nếu các cá nhân đến Bình Dương từ các các tỉnh, thành phố có ổ dịch thì phải thực hiện khai báo y tế (qua Cổng điện tử https://tokhaiyte.vn hoặc các ứng dụng khai báo y tế cho phù hợp), kịp thời liên hệ và thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Việc triển khai các giải pháp phòng, chống dịch phải bảo đảm kiểm soát nguồn lây bệnh nhưng không "ngăn sông cấm chợ", không gây ách tắc hay làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện cách ly y tế đúng đối tượng quy định đối với người đến từ vùng dịch.

Chủ động đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch đến từng tổ chức, cá nhân, yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; nhất là phải đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định và xử lý thật nghiêm các trường hợp không chấp hành, vi phạm; đồng thời không được quá áp đặt các biện pháp quản lý hành chính hạn chế các hoạt động thiết yếu liên quan đến người dân làm kìm hãm các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng để hoạt động có hiệu quả, kiểm soát người đến, đi một cách chặt chẽ để kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, báo cáo cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo các cá nhân, đơn vị phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc khi tham gia vận chuyển hành khách, công nhân, hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, vận chuyển vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch, sản xuất kinh doanh và người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp…; xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực theo quy định.

Sở Y tế theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo này; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo đúng quy định.

Văn bản​

6/9/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttỉnh, thành phố, dịch, Bình Dương, thực hiện, khai báo, y tế, thông báo, chính quyền, y tế, địa phương867-nguoi-tu-tinh-thanh-pho-co-dich-den-binh-duong-phai-thuc-hien-khai-bao-y-te-thong-bao-ngay-cho-chinh-quyen-va-y-te-dia-phuonThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
598.00
121,000
0.00
121000
0
Sử dụng hộp thư điện tử .gov.vn trong hoạt động của cơ quan nhà nướcSử dụng hộp thư điện tử .gov.vn trong hoạt động của cơ quan nhà nước
   
TTĐT - Ngày 10-3, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 643/UBND-VX về việc "Sử dụng hộp thư điện tử .gov.vn để trao đổi thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước".

    

   

Theo đó, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức trong đơn vị tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử chính thức đã được trang bị (tên miền .gov.vn) để trao đổi văn bản, tài liệu trong công việc.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế, giải pháp giảm thiểu sử dụng các hộp thư điện tử không chính thức để trao đổi văn bản trong công việc nhằm bảo đảm độ tin cậy, an toàn, an ninh thông tin theo quy định. Đồng thời, gửi các văn bản này về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp.

Hoài Hương

3/18/2014 8:16 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1019-Su-dung-hop-thu-dien-tu-govvn-trong-hoat-dong-cua-co-quan-nha-nuocThông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo kết luận của Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 tăng cường công t​ác PCCC tại khu dân cư, số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC, nhất là đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, khu dân cư, rừng; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ để xảy ra tình trạng vi phạm, mất an toàn về PCCC tại địa bàn, cơ sở. Cơ quan, địa phương nào để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì Thủ trưởng đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật. Cùng với đó, củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ trong hoạt động PCCC; quan tâm đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị PCCC và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ"…

Văn bản ​​​

5/24/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphòng cháy, chữa cháy464-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-tren-dia-ban-tinhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
389.00
121,000
0.00
121000
47,069,000
1 - 30Next