Tin chỉ đạo điều hành
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2020-2030 (gọi tắt là Kế hoạch).


 
 

TTĐT - Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy gắn với thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa, con người.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại trong các tháng cuối năm.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác và hội họp.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục đối với chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường triển khai đăng ký sử dụng dịch vụ công đối với tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2021.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành văn bản về việc tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện "Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân", "Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ" và Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh thông báo về Chương trình làm việc tháng 11/2020 của UBND tỉnh.​

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủKế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ
 
TTĐT - Ngày 14-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1475/KH-UBND  Thực hiện công tác dân vận của chính quyền và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Theo đó, triển khai thực hiện nội dung: công tác tuyên truyền, giáo dục; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, văn hóa công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị, CBCCVC phục vụ tốt nhân dân; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của các ngành chức năng cấp tỉnh về thực hiện dân chủ; tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; tổ chức Hội nghị CBCCVC hàng năm.
 
Giao Sở Nội vụ Chủ động phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo và kế hoạch của UBND tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tập huấn các nội dung theo chỉ đạo và kế hoạch của UBND tỉnh; tham mưu và trình UBND tỉnh các báo cáo gửi Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định và yêu cầu của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh.
 
   
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 
1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện công tác vận động quần chúng, nhân dân, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, của cán bộ công chức, viên chức Nhà nước;
 
2. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền trong các cơ quan Nhà nước, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính, văn hóa công sở; thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tinh thần“Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”;
 
3. Từng bước đưa việc thực hiện dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập đúng luật pháp, đạt hiệu quả và chất lượng; góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân ngày càng vững mạnh, trong sạch và để thực hiện tốt việc học tập và làm theo Tư tưởng, Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
4. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của dân và có trách nhiệm với dân.
 
 
Hoài Hương
5/15/2015 5:13 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1254-Ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-Quy-che-dan-chu-theo-Nghi-dinh-042015ND-CP-cua-Chinh-phuThông tin chỉ đạo, điều hành
Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và bảo hiểm y tếĐẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế
    TTĐT - Ngày 11-2, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1411/UBND-VX về việc “Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế” 
 
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Giao Sở Y tế căn cứ chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 2348/BYT-BH ngày 10/4/2015 chỉ đạo và đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế; kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế xem xét, giải quyết.
 
   
Hoài Hương
5/12/2015 2:35 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1616-Day-nhanh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-kham-chua-benh-va-bao-hiem-y-teThông tin chỉ đạo, điều hành
Giải quyết hồ sơ, thủ tục đối với chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Bình DươngGiải quyết hồ sơ, thủ tục đối với chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục đối với chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Bình Dương.

​Theo đó, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, sàng lọc và chọn lựa chuyên gia nước ngoài được phép nhập cảnh theo đúng đối tượng quy định tại Văn bản số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Văn bản số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 và Văn bản số 238/TB-VPCP ngày 12/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, để trình UBND tỉnh cho chủ trương nhập cảnh; đảm bảo tham mưu chặt chẽ và chính xác hơn cho UBND tỉnh trong việc xem xét, chấp thuận chủ trương cho phép chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại các doanh nghiệp của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Sở Y tế hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục liên quan đến y tế và các biện pháp cách ly phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh; tổ chức bố trí các phương án cách ly, giám sát y tế và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương theo đúng quy định. ​

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Quản lý xuất - nhập cảnh tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm soát, quản lý người nước ngoài nhập cảnh; theo dõi, nắm bắt chặt chẽ tình hình, số lượng người nước ngoài tạm trú, làm việc trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Ngoại vụ giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh liên quan đến người nước ngoài; đặc biệt, cần nâng cao cảnh giác và xử lý kiên quyết đối với các tổ chức, cá nhân lén lút chứa chấp, tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép đến địa bàn tỉnh mà không qua việc kiểm soát, cách ly, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Văn bản ​​​

11/12/2020 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhối hợp, giải quyết, hồ sơ, thủ tục, chuyên gia, nước ngoài, nhập cảnh399-giai-quyet-ho-so-thu-tuc-doi-voi-chuyen-gia-nuoc-ngoai-nhap-canh-vao-lam-viec-tai-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
394.00
121,000
0.00
121000
0
Điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐiều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, chọn mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng (Lnc) trên địa bàn tỉnh Bình Dương đối với Vùng I là 2.530.000 đồng/tháng và đi với Vùng II là 2.320.000 đồng/tháng, làm cơ sở xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc phân loại vùng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau: Vùng I gồm thành phố Thủ Dầu Một, các thị xã Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên và các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên; Vùng II gồm các huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng.

Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương có thể sử dụng một trong hai cách xác định đơn giá nhân công như sau:

- Cách 1: Đối với đơn giá nhân công và máy thi công tại các Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2017 gồm phần xây dựng, phần sửa chữa, phần lắp đặt, phần khảo sát và Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương (sửa đổi - bổ sung) năm 2018, được nhân với hệ số điều chỉnh số 1:

Bảng 1: Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với Vùng I và Vùng II trên địa bàn tỉnh

1.png

​​Cách 2: Xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, trên cơ sở mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng (Lnc) đã chọn.

Văn bản​ 

10/17/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐiều chỉnh, đơn giá, nhân công, chi phí, đầu tư, xây dựng830-dieu-chinh-don-gia-nhan-cong-trong-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
371.00
121,000
0.00
121000
44,891,000
Tăng cường thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnhTăng cường thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

​​Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1926/KH-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Công văn số 4771/UBND-NC ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BCA ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Tăng cường công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới"; có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong công tác cứu nạn, cứu hộ. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ sở thực hiện tốt công tác phòng ngừa sự cố, tai nạn và các điều kiện phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật, kịp thời xử lý các trường hợp không đảm bảo yêu cầu về an toàn PCCC&CNCH. Tập trung củng cố, xây dựng lực lượng làm công tác cứu nạn, cứu hộ chuyên trách đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tham mưu UBND tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, CNCH phù hợp với đặc điểm, tình hình tại địa phương; hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện, diễn tập về công tác PCCC&CNCH.

UBND các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH và tổ chức hoạt động có hiệu quả công tác PCCC&CNCH tại địa phương; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục rà soát, kiện toàn, xây dựng lực lượng dân phòng làm nòng cốt trong công tác chữa cháy và CNCH; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an cấp huyện và lực lượng dân phòng; bố trí nguồn kinh phí hàng năm đảm bảo cho hoạt động CC&CNCH trên địa bàn…

Người đứng đầu các cơ sở trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật và kiến thức về cứu nạn, cứu hộ cho người lao động; triển khai các biện pháp phòng ngừa về sự cố tai nạn cho cơ sở; chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý; tổ chức lực lượng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; chủ động trang bị, phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ và tự kiểm tra các điều kiện đảm bảo công tác cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở theo quy định.​

Văn bản ​​​

9/28/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcứu nạn, cứu hộ262-tang-cuong-thuc-hien-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-tren-dia-ban-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
562.00
121,000
0.00
121000
0
Thực hiện các quy định về Công báo tỉnh Bình DươngThực hiện các quy định về Công báo tỉnh Bình Dương
 
TTĐT - Để thực hiện tốt các quy định về Công báo, góp phần công khai hóa, minh bạch hóa các chủ trương, chính sách của tỉnh, góp phần vào việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1662/UBND-NC về việc thực hiện các quy định về Công báo.
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc thực hiện việc gửi văn bản đăng Công báo theo đúng quy định tại Quyêt định số 5548/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Bình Dương về loại văn bản pháp luật được công bố trên Công báo tỉnh; thực hiện đúng theo quy định tại khoản 2, Điều 10 Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về thời hạn gửi văn bản đăng Công báo tỉnh (trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành).
 
Để đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí, đề nghị các cơ quan, đơn vị được cấp phát Công báo miễn phí phải kiểm tra tình hình bảo quản và khai thác sử dụng Công báo tỉnh đúng mục đích.
 
Giao Trung tâm Công báo tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị gửi văn bản đăng Công báo theo quy định; kiểm tra tình hình bảo quản và khai thác Công báo của các cơ quan, đơn vị được cấp Công báo tỉnh miễn phí theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh; tiếp nhận các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện để báo cáo và đề xuất UBND tỉnh giải quyết.
 
 
Văn bản gửi đăng Công báo phải là bản chính, gồm bản giấy, ghi rõ “Văn bản gửi đăng Công báo” và bản ghi điện tử.
 
Bản ghi điện tử phải đảm bảo đúng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Cơ quan ban hành văn bản chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản giấy và bản ghi điện tử.
 
Bản ghi điện tử gửi vào hộp mail: trungtamcongbao@binhduong.gov.vn hoặc congbaobd@gmail.com
   

 Hoài Hương

 

6/3/2015 11:32 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1276-Thuc-hien-cac-quy-dinh-ve-Cong-bao-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Rằm tháng Giêng 2019Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Rằm tháng Giêng 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông  (TTATGT) dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Rằm tháng Giêng 2019.

​Theo đó, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các sở, ngành chức năng, Ban An toàn giao thông tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra ATGT, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, tiêu cực trong hoạt động vận tải như: Chèn ép, sang nhượng hành khách, tăng giá vé trái quy định…; yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, Hợp tác xã vận tải tăng cường năng lực vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện; đẩy mạnh thực hiện bán vé qua mạng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân đi lại, không để hành khách không có điều kiện về ​quê đón xuân, vui Tết do thiếu phương tiện đi lại; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm lòng đường, lề đường, hành lang ATGT; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, tổ chức giao thông, đảm bảo ATGT và bảo vệ môi trường trên các công trình đang thi công; xây dựng phương án tổ chức, phân luồng giao thông phù hợp trên các tuyến đường giao thông trọng điểm có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt trên các tuyến Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K, ĐT.743, đường Mỹ Phước - Tân Vạn... để phòng, ngừa ùn tắc giao thông, đảm bảo giao thông được thông suốt…​

Văn bản​ 

12/27/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttrật tự, an toàn, giao thông,Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Kỷ Hợi, Lễ hội, Rằm tháng Giêng376-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-dip-tet-duong-lich-tet-nguyen-dan-ky-hoi-va-le-hoi-ram-thang-gieng-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
303.00
121,000
0.00
121000
36,663,000
/PublishingImages/2018-12/Tin 6.ngay 28.12.18.mp3
Bổ sung 02 tuyến đường kết nối vùng vào Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình DươngBổ sung 02 tuyến đường kết nối vùng vào Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch ngành giao thông vận tải tỉnh Bình Dương 02 tuyến đường: Đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng; đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng: Tuyến kết nối các huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng; điểm đầu tuyến tại ngã 3 Tân Thành, đường ĐT.746 (cách trụ sở UBND xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên khoảng 100m), điểm cuối tuyến tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Đoạn qua huyện Bắc Tân Uyên dài 9,32km, đoạn qua huyện Phú Giáo dài 29,38km, đoạn qua huyện Bàu Bàng dài 8,648km, tổng chiều dài tuyến 47,35km. Quy mô quy hoạch 06 làn xe.

Đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh: Tuyến kết nối 02 tỉnh Bình Dương và Tây Ninh, điểm đầu tuyến giao với ĐT.744 đoạn qua thị trấn Dầu Tiếng, điểm cuối tuyến tại sông Sài Gòn để kết nối với đường Đất Sét - Bến Củi phía tỉnh Tây Ninh. Tổng chiều dài tuyến 800,39m, trong đó phần cầu dài 330,8m, phần đường đầu cầu phía Bình Dương dài 377,565m và đường đầu cầu phía Tây Ninh dài 92,025m. Quy mô quy hoạch phần đường 06 làn xe, quy mô quy hoạch phần cầu 06 làn xe.

Quyết định

11/27/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết693-bo-sung-02-tuyen-duong-ket-noi-vung-vao-quy-hoach-tong-the-giao-thong-van-tai-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueMai Xuân
300.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2019-12/Tin 9 - Bo sung 2 tuyen duong.mp3
Thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình DươngThành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương
  TTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 về việc "Thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương".
 
Theo đó, thành lập Trung tâm Hành chính công (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nội vụ, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.
 
Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Nội vụ, giúp Giám đốc Sở Nội vụ quản lý, điều hòa, điều phối hoạt động giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Khu hành chính một cửa Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh.
 

 
NHỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM
 
1. Tổ chức bố trí các khu vực, vị trí làm việc của các sở ngành và cơ quan, đơn vị tại khu hành chính một cửa Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh (Khu một cửa);
 
2. Công bố, niêm yết công khai, hướng dẫn thủ tục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí (nếu có);
 
3. Điều hòa, phối hợp, theo dõi, giám sát, đôn đốc các bộ phận một cửa của các sở ngành, đảm bảo tiến độ và thời hạn giải quyết theo quy định;
 
4. Trực tiếp tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ đối với một số thủ tục hành chính sau khi thống nhất với các sở ngành liên quan;
 
5. Thu thập, lấy ý kiến của tổ chức và công dân về sự hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại Khu một cửa;
 
6. Đề xuất các giải pháp đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Khu một cửa;
 
7. Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho công chức, viên chức làm việc tại Khu một cửa;
 
8. Quản lý thời gian, lề lối làm việc, thái độ ứng xử và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức làm việc tại Khu một cửa;
 
9. Đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức và công dân đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và đối với công chức, viên chức làm việc tại Khu một cửa;
 
10. Ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại Khu một cửa. Trực tiếp quản lý, vận hành phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý tại Khu một cửa, tiến tới kết nối liên thông với bộ phận một cửa ở cấp huyện;
 
11. Trực tiếp quản lý tài sản, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại Khu một cửa; Phối hợp với Ban Quản lý Tòa nhà và các cơ quan liên quan trong việc quản lý, sử dụng, nâng cấp cơ sở vật chất tại Khu một cửa;
 
12. Tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, phục vụ cho hoạt động Khu một cửa (photo, in ấn, đánh máy, căn tin...);
 
13. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật;
 
14. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động của Khu một cửa và việc thực hiện nhiệm vụ được giao với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan theo quy định;
 
15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ giao.
 

Hoài Hương
1/5/2015 1:52 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1940-Thanh-lap-Trung-tam-Hanh-chinh-cong-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Tổng kết 10 năm thực hiện "Chiến lược phát triển văn hóa năm 2020"Tổng kết 10 năm thực hiện "Chiến lược phát triển văn hóa năm 2020"

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện "Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020".

Theo đó, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện "Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020" dự kiến tổ chức 01 ngày trung tuần tháng 10/2019 tại Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh Bình Dương (số 05, đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

Hội nghị thông qua Báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện "Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020"; nội dung báo cáo thực hiện Chiến lược cần tập trung chỉ rõ các kết quả đã đạt được, những mặt chưa làm được so với yêu cầu của Chiến lược, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến thành công, hạn chế trong quá trình thực hiện Chiến lược; đề xuất các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng, giải pháp và sáng kiến để thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; báo cáo tham luận của UBND các huyện, thị xã, thành phố và sở, ngành; khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt việc tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định.

Kế hoạch ​

 

8/20/2019 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTổng kết, 10 năm, Chiến lược, phát triển, văn hóaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
290.00
0
0.00
35,090,000
Chương trình làm việc tháng 11/2020 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 11/2020 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh thông báo về Chương trình làm việc tháng 11/2020 của UBND tỉnh.​

​Theo đó, trong tuần I (02 – 06/11/2020), UBND tỉnh sẽ thông qua một số báo cáo trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020 về: Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; tình hình và kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND tỉnh ngày 30/11/2018 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát của HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương; thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em năm 2020; ​kết quả thực hiện lời hứa và kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020…

Đồng thời thông qua các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về: Điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2020; điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 2); xin ý kiến về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương; danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quy định mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quy định trợ cấp, trợ giúp xã hội tại cộng đồng, trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương; phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh Bình Dương năm 2021…

Trong tuần II (9 – 13/11/2020), UBND tỉnh thông qua Chương trình làm việc năm 2021 của UBND tỉnh; thông qua một số nội dung trình kỳ họp cuối năm 2020 HĐND tỉnh; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh năm 2020; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 17 (thường lệ cuối năm 2020) - HĐND tỉnh khóa IX; báo cáo tình hình và kết quả thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021…

​Thông báo ​

11/3/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình làm việc, tháng 11/2020, UBND tỉnh Bình Dương981-chuong-trinh-lam-viec-thang-11-2020-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseYến Nhi
728.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành văn bản về việc tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện "Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân", "Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ" và Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV.

​Theo đó, dự kiến tổ chức hội nghị tổng kết cấp tỉnh vào tháng 12/2020. Đối với cấp huyện tùy tình hình thực tế, có thể tổ chức tổng kết riêng hoặc lồng ghép với các nội dung tương tự có liên quan và đảm bảo hoàn thành trước ngày 25/11/2020.

Về khen thưởng UBND tỉnh: Số lượng khen thưởng chung (dự kiến khoảng 60 trường hợp). Mỗi UBND cấp huyện tổ chức lựa chọn 02 tập thể, 02 cá nhân đề nghị UBND tỉnh khen thưởng (trong số 04 chỉ tiêu đề nghị tỉnh khen thưởng có 01 tập thể, 01 cá nhân thuộc UBND cấp xã có thành tích nổi bật nhất). Tập thể, cá nhân của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc do Sở Nội vụ đề xuất trên cơ sở báo cáo của các sở, ban, ngành và thẩm định của Sở Nội vụ.

Khen thưởng UBND cấp huyện, số lượng cụ thể do UBND cấp huyện quyết định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp lựa chọn các mô hình hay, đạt hiệu quả để nhân rộng và đề nghị khen thưởng theo quy định. Báo cáo tổng kết và đề nghị khen thưởng của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/11/2020.

Văn bản ​​ ​

11/6/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttổ chức, tổng kết 05 năm, thực hiện, Chính quyền thân thiện ,vì Nhân dân643-to-chuc-tong-ket-05-nam-thuc-hien-chinh-quyen-than-thien-cua-nhan-dan-do-nhan-dan-va-vi-nhan-danThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseYến Nhi
307.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2021Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2021

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2021.​

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; các hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi. Ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; đặc biệt là công tác tiêm phòng vắc xin phòng bệnh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi và giám sát dịch bệnh. Bố trí kinh phí ngân sách, nhân lực phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm kịp thời, đầy đủ và đúng quy định. Tổ chức trực phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thường xuyên và bố trí nguồn lực sẵn sàng tham gia chống dịch khi có dịch bệnh xảy ra.

Cùng đó, triển khai công tác thông tin tuyên truyền thường xuyên, trên diện rộng đến từng đối tượng cụ thể (người chăn nuôi, người kinh doanh, người làm công tác thú y...) về các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học và cảnh báo những tác hại của dịch bệnh gia súc, gia cầm đối với nền kinh tế và ngành chăn nuôi. Đa dạng hóa, hiện đại hóa các hình thức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông. Tập huấn cho công chức, viên chức, nhân viên thú y cơ sở trong Cơ quan Thú y các cấp và người chăn nuôi, người kinh doanh về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như chủ trương, chính sách, quy định, hướng dẫn của Nhà nước và Cơ quan Thú y cấp trên về lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh động vật.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật như: Quản lý hoạt động chăn nuôi; tiêm phòng vắc xin; giám sát dịch bệnh, định kỳ thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng các hộ/trại chăn nuôi; các điểm buôn bán gia súc, gia cầm sống và sản phẩm gia súc, gia cầm; các khu vực có nguy cơ cao, khu vực công cộng... trên địa bàn tỉnh sau mỗi đợt tiêm phòng vắc xin tập trung. Kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y. Định kỳ thực hiện kiểm tra chất lượng thuốc thú y, chất lượng thức ăn chăn nuôi và việc sử dụng "chất cấm" tại các cơ sở kinh doanh, buôn bán; kiểm tra điều kiện hành nghề thú y của các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp Cơ quan Thú y thực hiện các hoạt động nhằm xây dựng, duy trì điều kiện của các vùng chăn nuôi đã được chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật để đáp ứng tiêu dùng trong tỉnh, trong nước. Đối với bệnh Dịch tả heo Châu Phi, nghiêm túc triển khai thực hiện theo Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Kế hoạch Quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi, giai đoạn 2020 - 2025" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.          

Kế hoạch ​​

11/11/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtdịch bệnh, gia súc, gia cầm 195-ke-hoach-phong-chong-dich-benh-gia-suc-gia-cam-tren-dia-ban-tinh-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
623.00
121,000
0.00
121000
0
Tăng cường triển khai đăng ký sử dụng dịch vụ công đối với tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệpTăng cường triển khai đăng ký sử dụng dịch vụ công đối với tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường triển khai đăng ký sử dụng dịch vụ công đối với tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

 

Theo đó, để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ định danh, xác thực cho ứng dụng thông tin BHXH trên thiết bị di động, Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam và Cổng dịch vụ công Quốc gia với những dịch vụ mới như: Dịch vụ cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện dịch vụ liên thông "Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình thay đổi lao động" theo Bộ luật Lao động; dịch vụ thanh toán trực tuyến "Đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp" trên Cổng dịch vụ công Quốc gia cho các đơn vị tham gia; UBND tỉnh chỉ đạo BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan, địa phương và các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp trong việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn đối với việc đăng ký sử dụng dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm khi tham gia giao dịch điện tử.

Song song đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn đến các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp và người lao động đối với việc đăng ký sử dụng dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Chủ động hướng dẫn BHXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các Phòng chuyên môn thuộc huyện; MTTQ và các đoàn thể của huyện; các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn trong việc thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân và triển khai kịp thời các tiện ích mới, dịch vụ công trực tuyến mới trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh để các tổ chức, người dân có điều kiện tiếp cận với  các dịch vụ hành chính hiện đại.

Văn bản ​

 

11/11/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđăng ký, dịch vụ công, lĩnh vực, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp702-tang-cuong-trien-khai-dang-ky-su-dung-dich-vu-cong-doi-voi-to-chuc-ca-nhan-trong-linh-vuc-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-bao-hiem-that-nghieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
476.00
121,000
0.00
121000
0
Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác và hội họpChấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác và hội họp

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác và hội họp.​

​Theo đó, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chương trình công tác của UBND tỉnh. Chấp hành nghiêm túc các quyết định, ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và báo cáo tiến độ thực hiện theo đúng quy định; trường hợp chậm trễ hoặc không thực hiện được phải kịp thời báo cáo và nêu rõ lý do.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong chỉ đạo thực hiện; không được chuyển giao, đùn đẩy nội dung, phần việc thuộc chức năng, thẩm quyền của mình lên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc cho các cơ quan, đơn vị khác.

Trước khi đăng ký, trình xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì công việc phải chuẩn bị đầy đủ nội dung trình, có văn bản cụ thể, tham mưu đề xuất giải pháp, phương án giải quyết rõ ràng, thể hiện rõ quan điểm và gửi văn bản trước cho các thành phần dự họp nghiên cứu. Trường hợp cần lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị liên quan thì cơ quan chủ trì gửi văn bản lấy ý kiến tham gia, văn bản phải ghi rõ thời hạn cụ thể để các cơ quan đó nghiên cứu đề xuất ý kiến; nếu quá thời hạn mà cơ quan được yêu cầu không có ý kiến phúc đáp thì coi như thống nhất và phải chịu trách nhiệm về nội dung đó.

Trường hợp nội dung trình của cơ quan được giao chủ trì không bảo đảm chất lượng, chưa có ý kiến của các ngành liên quan, nội dung đề xuất còn chung chung, chưa nêu rõ chính kiến, quan điểm thì UBND tỉnh sẽ không xem xét, giải quyết và Thủ trưởng của cơ quan, đơn vị đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với nội dung đề xuất chưa được giải quyết đó.

Đối với các phiên họp, cuộc họp, buổi làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị phải bố trí, cử đúng thành phần tham dự họp; không cử người không đủ thẩm quyền đi dự họp; chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo và các ý kiến đề xuất liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Trường hợp người thuộc thành phần mời không đến dự được vì lý do bất khả kháng thì phải báo cáo, xin ý kiến cụ thể và được sự chấp thuận của người chủ trì cuộc họp

Văn bản ​

11/12/2020 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChấn chỉnh, kỷ luật, kỷ cương, hành chính, công tác, hội họp843-chan-chinh-ky-luat-ky-cuong-hanh-chinh-trong-cong-tac-va-hoi-hoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
508.00
121,000
0.00
121000
0
Chủ động phòng ngừa và ứng phó thiên tai các tháng cuối nămChủ động phòng ngừa và ứng phó thiên tai các tháng cuối năm

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại trong các tháng cuối năm.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban phòng, chống thiên tai theo quy định, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn. Tăng cường công tác cảnh báo thiên tai, bảo đảm thông tin chỉ đạo của cấp chính quyền đến từng ấp, khu phố, người dân, đặc biệt người dân ở vùng trũng thấp, ven sông và hạ lưu các hồ chứa để người dân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan.

Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương án ứng phó thiên tai được phê duyệt. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng phó, cứu nạn, cứu hộ, cứu sập và sơ tán dân khi có thiên tai xảy ra. Chủ động huy động các nguồn nhân lực của địa phương để ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh chóng, hiệu quả theo phương châm "4 tại chỗ". Kiểm tra thường xuyên các công trình thủy lợi, đê bao, phòng, chống thiên tai, tiêu thoát nước…; khẩn trương sửa chữa các công trình bị hư hỏng, đặc biệt là hệ thống đê bao, hồ đập, công trình phòng, chống sạt lở, hệ thống lưới điện, thông tin liên lạc, các tuyến đường thường xuyên bị ngập sâu… Xác định các vị trí trọng điểm, xung yếu, bố trí nguồn lực để xử lý đảm bảo an toàn, tổ chức tuần tra canh gác, phát hiện, giải quyết kịp thời các sự cố hư hỏng có thể xảy ra; sẵn sàng các phương án, kịch bản bảo vệ an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực chịu ảnh hưởng, kể cả tình huống sự cố đê điều, hồ đập, xả lũ khẩn cấp.

Các chủ đầu tư các dự án giao thông, thủy lợi, cải thiện môi trường chủ động tổ chức kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vị trí đê bao, bờ bao, kè, cống, kênh dẫn dòng xung yếu, làm rào chắn, cắm biển cảnh cáo tại khu vực nguy hiểm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thường xuyên đưa tin cảnh báo, dự báo thiên tai, bão, áp thấp nhiệt đới, triều cường; các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh để nhân dân kịp thời phòng tránh, ứng phó.

Các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện và báo cáo kịp thời mọi thông tin về Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông qua Văn phòng thường trực: Chi cục Thủy lợi Bình Dương, 89 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một; điện thoại: 0274.3829.389; Fax: 0274.3829.955; vpttbchpclb@binhduong.gov.vn.

Văn bản ​​​

11/17/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChủ động, phòng ngừa, ứng phó, thiên tai, cuối năm752-chu-dong-phong-ngua-va-ung-pho-thien-tai-cac-thang-cuoi-naThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
564.00
121,000
3,105.00
121000
0
/PublishingImages/2020-11/Chủ động phòng ngừa và ứng phó thiên tai các tháng cuối năm.mp3
Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xeTăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe.

Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở  Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị, thành phố chủ động, tăng cường phối hợp triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn bằng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và các thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe đã được trang cấp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Song song đó, tăng cường các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe ngay tại các đầu nguồn hàng (như: cảng thủy nội địa, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô…).

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn địa phương. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tải trọng xe, thiệt hại do xe quá tải gây ra, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về tải trọng xe.

Văn bản ​​

11/17/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttải trọng xe, kiểm soát478-tang-cuong-cong-tac-kiem-soat-tai-trong-xThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
236.00
121,000
1,435.00
121000
0
/PublishingImages/2020-11/Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe.mp3
Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nướcXây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

TTĐT - Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy gắn với thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa, con người.​

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; tiếp tục tham mưu các cấp thẩm quyền quán triệt và chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy "Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Cùng đó, đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; rà soát tiêu chí, quy trình bình xét đảm bảo tính hợp lý, chặt chẽ, khách quan để phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào thực chất, có ý nghĩa thiết thực; nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, nông thôn mới...; quan tâm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa và phát triển con người. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, đổi mới hoạt động các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao phục vụ cho công nhân lao động các khu, cụm công nghiệp, khu nhà ở xã hội theo hướng tích hợp, đa chức năng, cung cấp các dịch vụ hữu ích phục vụ đời sống, sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho công nhân; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; quản lý và khai thác, phát huy có hiệu quả các di tích văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh, góp phần phát huy các giá trị truyền thống, xây dựng con người cũng như đáp ứng yêu cầu sinh hoạt và nâng cao đời sống văn hóa của người dân.​

Văn bản ​​

11/26/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtXây dựng, phát triển, văn hóa, con người, Việt Nam, đáp ứng, yêu cầu, phát triển, bền vững, đất nước676-xay-dung-va-phat-trien-van-hoa-con-nguoi-viet-nam-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-ben-vung-dat-nuoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
550.00
121,000
290,900.00
121000
0
/PublishingImages/2020-11/XaydungvanhoaVN.mp3
Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệpChăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2020-2030 (gọi tắt là Kế hoạch).


​Theo đó, Kế hoạch được triển khai trên toàn tỉnh, bao gồm các cơ sở lao động, người sử dụng lao động, người lao động; ưu tiên các cơ sở lao động nhỏ, vừa, khu vực nông nghiệp, làng nghề, lao động nữ, lao động cao tuổi, lao động không có hợp đồng lao động và các cơ sở y tế.​​

Mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu 100% các cơ sở lao động được tư vấn về các bệnh không lây nhiễm, thực hiện các biện pháp phòng chống, nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng hợp vệ sinh, phù hợp điều kiện lao động, tăng cường vận động tại nơi làm việc theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế; 50% người lao động tại các cơ sở lao động có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin về yếu tố có hại, biện pháp phòng chống, được khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp vào năm 2025 và đạt 100% vào năm 2030; 100% người lao động tiếp xúc với amiăng được quản lý sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp; 100% cơ sở lao động có sử dụng amiăng được giám sát, quan trắc môi trường lao động theo quy định; 100% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được sơ cấp cứu tại nơi làm việc, khám bệnh, điều trị và phục hồi chức năng; giảm 15% các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại các cơ sở lao động và đến năm 2030 giảm 25% so với giai đoạn 2010-2018.

Đến năm 2030, có 100% người lao động tại các khu công nghiệp, cụm sản xuất, các cơ sở lao động ngoài khu công nghiệp được tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS và nuôi con bằng sữa mẹ (lao động nữ).

Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan, các tổ chức chính trị, xã hội, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, cơ sở lao động trong triển khai thực hiện các mục tiêu. Tham mưu góp ý, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về y tế lao động, vệ sinh lao động. Thực hiện áp dụng hệ thống cung cấp dịch vụ chuyên môn kỹ thuật y tế và tin học hóa theo lộ trình của Bộ Y tế.

Song song đó, đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất và nhân lực để đảm bảo chất lượng quan trắc môi trường lao động, giám sát sức khỏe, sàng lọc, phát hiện, chẩn đoán sớm bệnh nghề nghiệp; sơ cấp cứu tại nơi làm việc; điều trị, giám định, phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động. Áp dụng chuyên môn kỹ thuật; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động, giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp, khám chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ theo từng mục tiêu.

Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động cho các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân. Thiết lập hệ thống thông tin truyền thông và củng cố mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe tại các địa phương…​​

Kế hoạch ​​


11/27/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChăm sóc, nâng cao, sức khỏe, người lao động, bệnh nghề nghiệp960-cham-soc-va-nang-cao-suc-khoe-nguoi-lao-dong-phong-chong-benh-nghe-nghieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
675.00
121,000
3,521.00
121000
0
/PublishingImages/2020-11/Benhnghenghiep.mp3
Khắp nơi tổ chức thăm, tặng quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người tàn tậtKhắp nơi tổ chức thăm, tặng quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người tàn tật
Huyện Bến Cát vừa tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em mồ côi, người tàn tật, người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ở 3 xã Thới Hòa, Tân Định và thị trấn Mỹ Phước.
Dịp này, đoàn đã trao tặng 395 phần quà, trong đó có 18 phần quà cho hộ gia đình chính sách mỗi phần trị giá 300.000 đồng và 253 phần quà cho các hộ nghèo, trẻ em mồ côi, người tàn tật, người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi phần trị giá từ 200.000 - 250.000 đồng, gồm gạo, mì gói và nước ngọt.
Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009, huyện Bến Cát đã trích khoảng 80 triệu đồng từ ngân sách để giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em mồ côi, người tàn tật, người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện vui xuân, đón tết cổ truyền của dân tộc.
- Nhân dịp đón mừng năm Kỷ Sửu 2009, chi đoàn Báo Bình Dương đã thăm, chúc tết và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mua, xã Định Hòa (TX.TDM) mẹ Mua do Báo Bình Dương nhận phụng dưỡng suốt đời. Dịp này, chi đoàn Báo Bình Dương đã tặng mẹ quà và tiền mặt, trị giá 2,5 triệu đồng.
- Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Lễ vừa tổ chức đoàn đến thăm, chúc tết và tặng 350 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn 4 xã Phú Chánh, Bình Mỹ, Tân Bình và thị trấn Uyên Hưng (Tân Uyên). Mỗi hộ nhận một phần quà trị giá 250.000 đồng gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm sử dụng trong gia đình. Tổng kinh phí cho đợt tặng quà lần này hơn 87 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ phúc lợi của Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Lễ.
- Nhằm giúp đối tượng chính sách vui xuân đón tết, chiều qua (20-1), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB) đã tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa tại khu 8, phường Phú Hòa (TX.TDM) cho đồng chí Đặng Văn Nhâm, cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Căn nhà có diện tích 50m2 với tổng kinh phí xây dựng 50 triệu đồng, từ nguồn tiền quỹ của MB. Từ đầu năm 2008 đến nay, tổng trị giá các chương trình hoạt động từ thiện MB đóng góp vì cộng đồng lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
- Ngày 20-1, bà Đỗ Thị Hoàng Oanh - đại diện Công ty TNHH Thành Tâm (ấp 3, xã Khánh Bình, Tân Uyên) cùng gia đình ông Đỗ Hữu Đức đã tổ chức tặng quà tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, quà gồm đường, sữa, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và trao 17 triệu đồng tiền mặt cho trung tâm. Trước đó, công ty cũng đã phát lương, tiền thưởng cho công nhân bình quân 4,5 triệu đồng/lao động đồng thời tổ chức ăn tất niên, tặng quà cho công nhân ở lại ăn tết khó khăn, mỗi phần trị giá 200.000 đồng. 
- Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009, xã Phước Sang (Phú Giáo) đã tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách của xã. Lãnh đạo xã đã trao tặng 52 phần quà cho các gia đình chính sách tạo điều kiện để các gia đình chính sách đón xuân sung túc hơn, mỗi phần quà trị giá 150.000 đồng. Toàn bộ kinh phí tặng quà được trích từ nguồn ngân sách xã.
 

 H.Liêm - N.Trinh - N.Tâm -T.Hồng - Đ.Trường - H.Phương
(Theo báo Bình Dương)

1/23/2009 7:42 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1746-Khap-noi-to-chuc-tham-tang-qua-tet-cho-gia-dinh-chinh-sach-ho-ngheo-nguoi-tan-tatThông tin chỉ đạo, điều hành
Chương trình làm việc tháng 10/2020 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 10/2020 của UBND tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 10/2020 của UBND tỉnh.

​Theo đó, trong tuần thứ V (26 – 30/10/2020), UBND tỉnh sẽ thông qua Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10/2020; Báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2016 – 2020; Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định, vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng.

Thông báo ​

10/6/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, tháng 10/2020, UBND tỉnh Bình Dương99-chuong-trinh-lam-viec-thang-10-2020-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
142.00
121,000
0.00
121000
0
Tuyên truyền, quán triệt không tổ chức quay phim, ghi hình, chụp ảnh trong quá trình luyện tập thực binh A2Tuyên truyền, quán triệt không tổ chức quay phim, ghi hình, chụp ảnh trong quá trình luyện tập thực binh A2

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tuyên truyền, quán triệt không tổ chức quay phim, ghi hình, chụp ảnh trong quá trình luyện tập thực binh A2.

Theo đó, kể từ ngày 22/10/2018, lực lượng Công an, Quân đội và các đơn vị huấn luyện, luyện tập của tỉnh, quân khu, Bộ Quốc phòng t chức hun luyện, luyện tập các nội dung phục vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018. Tuy nhiên một số cá nhân đã tự ý quay phim, ghi hình lực lượng Công an, Quân đội đang huấn luyện thực binh và đăng tải, chia sẻ lên các trang, mạng xã hội, hình thành tin đồn giật gân, mang tính chất xuyên tạc, kích động... tạo dư luận tiêu cực trong xã hội.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền và các bộ phận thực binh quán triệt nghiêm cho các cá nhân tham gia không được phép sử dụng điện thoại di động, máy ảnh, máy quay phim, thiết bị ghi hình, ghi âm trong quá trình huấn luyện, diễn tập.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ kiểm tra, quản lý các nhà cao tầng trong khu vực diễn tập để ngăn chặn các đối tượng xấu, người dân hiếu kỳ tự ý quay phim, chụp ảnh lực lượng vũ trang đang tổ chức huấn luyện và diễn tập; sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân phát tán tư liệu, hình ảnh liên quan đến quá trình huấn luyện, diễn tập với mục đích xấu.

Các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, các doanh nghiệp tuyên truyền cho nhân dân, cán bộ, nhân viên, khách đến liên hệ công tác trong khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh và các đơn vị có trụ sở trong phạm vi diễn tập hiểu rõ công tác huấn luyện, diễn tập là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng vũ trang, nghiêm cấm quay phim, chụp ảnh và tham gia đăng tải, chia sẻ lên các trang mạng xã hội khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh tăng cường lực lượng bảo vệ theo dõi, cảnh giác và phát hiện các cá nhân lợi dụng việc liên hệ công tác tại Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh để ghi hình trái phép quá trình huấn luyện, diễn tập thực binh A2; kịp thời phối hợp với lực lượng Công an xử lý nghiêm các đối tượng nêu trên, đảm bảo theo quy định pháp luật.

Văn bản​ 

11/12/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTuyên truyền, quán triệt, quay phim, ghi hình, chụp ảnh, luyện tập, thực binh, A2975-tuyen-truyen-quan-triet-khong-to-chuc-quay-phim-ghi-hinh-chup-anh-trong-qua-trinh-luyen-tap-thuc-binh-aThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
488.00
121,000
0.00
121000
59,048,000
Chương trình làm việc tháng 5/2017 của UBND tỉnhChương trình làm việc tháng 5/2017 của UBND tỉnh

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 51/TB-UBND về Chương trình làm việc tháng 5/2017 của UBND tỉnh.

Theo đó, từ ngày 22 - 26/5/2017, UBND tỉnh sẽ thông qua: Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2017; một số nội dung xây dựng nghị quyết cá biệt trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2017.

5/5/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình làm việc, tháng 5/2017, UBND tỉnh Bình Dương54-chuong-trinh-lam-viec-thang-5-2017-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.20
121000
24,200
Phân loại đường để tính giá cước trên địa bàn tỉnh Bình DươngPhân loại đường để tính giá cước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phân loại đường để tính giá cước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, thực hiện phân thành 06 loại gồm: 16 tuyến đường tính cước đường bộ các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh; 33 tuyến đường trên địa bàn thành phố Dĩ An; 11 tuyến đường trên địa bàn thị xã Bến Cát; 21 tuyến đường trên địa bàn thị xã Tân Uyên; 50 tuyến đường trên địa bàn thành phố Thuận An; 13 tuyến đường trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên; 21 tuyến đường trên địa bàn huyện Dầu Tiếng; 11 tuyến đường trên địa bàn huyện Bàu Bàng; 20 tuyến đường trên địa bàn huyện Phú Giáo.     

Quyết định ​                                              

1/31/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhân loại, đường, giá cước 745-phan-loai-duong-de-tinh-gia-cuoc-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
108.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch triển khai cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp Kế hoạch triển khai cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​​ triển khai cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ luật pháp cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả, chất lượng của hệ thống thể chế, pháp luật kinh doanh; giám sát trách nhiệm thi hành pháp luật kinh doanh của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; tạo hiệu ứng tác động tích cực đến công tác an sinh xã hội của tỉnh và lợi ích của nhân dân.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát pháp luật về đầu tư, kinh doanh, sàng lọc những điểm bất hợp lý, gây ra chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp, nghiên cứu đề xuất hướng xử lý. Các văn bản ban hành cần có đánh giá tác động chi phí, nhất là chi phí không chính thức, gắn với trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan soạn thảo; tăng cường tiếp xúc, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xử lý nghiêm minh các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ thi hành pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết thủ tục, hồ sơ kinh doanh cho doanh nghiệp, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính…

3/23/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐơn giản TTHC, đơn giản thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí, chi phí doanh nghiệp343-ke-hoach-trien-khai-cat-giam-chi-phi-cho-doanh-nghiepThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
296.00
121,000
0.30
121000
35,852,300
Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyếnTổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến

​​

TTĐT - Để tạo cơ sở cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện chế độ chính sách kịp thời, công bằng, chính xác, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 599/KH-UBND về việc “Tổ chức thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến”.

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cơ quan quân sự địa phương các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2015 của Liên bộ: Bộ Quốc phòng- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể; quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, đúng đối tượng, công bằng, công khai.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố, các xã phường, thị trấn, kịp thời tham mưu cho UBND cùng cấp kiện toàn Ban Chỉ đạo 24, hội đồng chính sách. Trong đó, cấp tỉnh xong trước ngày 20/3/2016, cấp huyện, thị, thành phố và cấp xã xong trước 30/3/2016.

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng trong 6 tháng đầu năm 2016.

Thời gian hướng dẫn đối tượng kê khai lập hồ sơ, tiếp nhận và đề nghị các cấp giải quyết, chi trả chế độ trợ cấp một lần như sau:

Giai đoạn 1: Quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đến tháng 7/2016 cơ bản lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách cho nhóm đối tượng có đủ hồ sơ để làm căn cứ xét duyệt. Cuối tháng 10/2016 tổ chức họp Ban Chỉ đạo 24 tỉnh để rút kinh nghiệm;

Giai đoạn 2: Từ tháng 11/2016 đến tháng 6/2017, phấn đấu cơ bản giải quyết cho các đối tượng còn lại. Cuối tháng 8/2017 tổ chức họp Ban Chỉ đạo 24 tỉnh;

Giai đoạn 3: Từ tháng 9/2017 đến tháng 11/2017, phấn đấu cơ bản lập hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền giải quyết chế độ, chính sách cho nhóm đối tượng khó khăn phải tiến hành xác minh; đồng thòi lập danh sách xin ý kiến cấp trên chỉ đạo.

Dự kiến tổng kết thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở huyện, thị xã, thành phố vào tháng 11/2017 và cấp tỉnh cuối tháng 12/2017.

​​
3/11/2016 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchế độ chính sách, dân công hỏa tuyến, tỉnh Bình Dương671-to-chuc-thuc-hien-che-do-chinh-sach-doi-voi-dan-cong-hoa-tuyenThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4/2019. Các hoạt động chính của Ngày Sách Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 16-26/4/2019.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động giao lưu tác giả, tọa đàm, giới thiệu sách, họp mặt kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam trong tháng 4/2019.

Các đơn vị phát hành sách trên địa bàn tỉnh tổ chức Tuần lễ Sách từ ngày 16-26/4/2019 trong khuôn viên các đơn vị phát hành sách trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí, hệ thống Đài Truyền thanh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam từ ngày 16-26/4/2019.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Ngày Sách Việt Nam trong hệ thống trường học thông qua việc tổ chức Ngày hội đọc sách theo chủ đề; tổ chức hội thi kể chuyện theo sách phù hợp với từng lứa tuôi, cấp học; phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách trong các hoạt động ngoại khóa như giới thiệu sách, vẽ tranh theo sách, kể chuyện theo sách, bài cảm nhận vê tác phẩm... trong tháng 4/2019.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Ngày sách Việt Nam tại Thư viện tỉnh và trong toàn bộ hệ thống thư viện công cộng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể tùy theo đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Ngày sách Việt Nam với các hình thức sau: Tổ chức giao lưu, nói chuyện chuyên đề gắn với sinh hoạt chính trị và các hoạt động văn hóa; tổ chức phát động phong trào đọc sách gắn với các hoạt động đoàn thể, sinh hoạt hội…​

Kế hoạch ​​

4/3/2019 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, Ngày Sách, Việt Nam, năm 2019586-ke-hoach-to-chuc-ngay-sach-viet-nam-nam-2019-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
387.00
121,000
0.00
121000
46,827,000
/PublishingImages/2019-04/tin 5- KH to chuc Ngay sach VN.mp3
Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
   TTĐT - Nhằm phục vụ Kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm đảm bảo chất lượng nội dung và thời gian quy định, ngày 12-2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1435/UBND-TH về việc Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một thực hiện các nội dung sau: tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2015 (số liệu 5 tháng đầu năm, ước 6 tháng). Trong đó, đánh giá kết quả của ngành, địa phương trong việc triển khai các nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về "Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015"; kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, những việc làm được và chưa làm được, nêu rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2015. Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của đơn vị.
 
Báo cáo gửi về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất là ngày 10/6/2015, qua các địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn binhduong@gso.gov.vn, tonghopskh@binhduong.gov.vn;
 
Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả việc thực hiện của các đơn vị.
 
 
Đối với những nhiệm vụ mang tính chất liên sở, ngành, giao các đơn vị sau đây làm đầu mối, phối hợp các ngành liên quan đánh giá và chịu trách nhiệm báo cáo
 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; tình hình đầu tư, đăng ký kinh doanh trong nước; tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh; phối hợp Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tiến độ các công trình, dự án lớn đang thực hiện trên địa bàn; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
2. Sở Tài chính
Tình hình thu - chi ngân sách trên địa bàn; phối hợp Cục thuế báo cáo công tác xử lý nợ đọng thuế theo lộ trình; tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp bị thiệt hại trong sự cố ngày 13/5/2014.
 
3. Sở Công Thương
Kết quả thực hiện Kế hoạch số 4129/KH-UBND ngày 26/11/2014 về dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường năm 2015, nhất là trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015; công tác kiểm tra, giám sát thị trường, chống buôn lậu, đầu cơ nâng giá, gian lận thương mại. Kết quả Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội “Tỉnh Bình Dương 40 năm xây dựng và phát triển”.
 
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp ngăn chặn, xử lý dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các dự án nông nghiệp công nghệ cao,...; tình hình triển khai thực hiện các phương án phòng chống thiên tai.
 
5. Sở Xây dựng
Đánh giá việc thực hiện chỉnh trang đô thị; công tác chuẩn bị thủ tục đề nghị công nhận đô thị Thuận An, Dĩ An đạt đô thị loại III. Kết quả tiến độ thực hiện Chương trình phát triển Nhà ở xã hội.
 
6. Sở Y tế
Đánh giá tình hình dịch bệnh trên người và kế hoạch ứng phó, công tác chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ số thuốc phòng và kế hoạch điều trị trong trường hợp phát sinh dịch bệnh; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội; tình hình tranh chấp lao động tập thể, đình công; tình hình dạy nghề và giải quyết việc làm,...
 
Phối hợp Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát tiến độ thực hiện Đề án hỗ trợ Người có công với cách mạng về nhà ở năm 2014 trên địa bàn.
 
8. Sở Văn hóa Thể thao du lịch
Đánh giá kết quả thực hiện Lễ kỷ niệm chào mừng 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
 
9. Công an tỉnh
Kết quả thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tình hình triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
 
10. Thanh tra tỉnh
Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của toàn ngành; việc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài và các vụ đã có kết luận giải quyết của cấp có thẩm quyền,…
 
 
 Hoài Hương
5/15/2015 5:26 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1417-Bao-cao-cong-tac-6-thang-dau-nam-nhiem-vu-trong-tam-6-thang-cuoi-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Phê duyệt mức hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi Phê duyệt mức hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Phê duyệt mức hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, hỗ trợ trực tiếp cho chủ vật nuôi có heo mắc bệnh DTHCP, heo chết do bnh DTHCP, heo nghi mc bệnh DTHCP buộc phải tiêu hủy để phòng, chng dịch bệnh DTHCP với các mức cụ thể sau: Heo con theo mẹ (dưới 07 kg): 300.000 đồng/con; heo con cai sữa đến dưới 02 tháng tuổi (từ 08 - 20 kg): 500.000 đồng/con; heo thịt từ 02 đến dưới 03 tháng tuổi (từ 21 - 35 kg): 1.000.000 đồng/con; heo thịt từ 02 đến dưới 03 tháng tuổi (từ 36 - 50 kg): 1.400.000 đồng/con; heo thịt từ 03 đến dưới 04 tháng tuổi (từ 51 - 79 kg): 2.000.000 đồng/con; heo thịt, heo giống hậu bị từ 04 tháng tuổi (từ 80 kg trở lên): 3.000.000 đồng/con; heo nái, heo đực giống đang khai thác: 4.500.000 đồng/con.

Hỗ trợ cho những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiêu hủy heo: 380.000 đồng/người/ngày (190.000 đồng/người/buổi); những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước hưởng lương làm thêm giờ theo quy định hiện hành.​

​Quyết định ​

6/7/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtmức hỗ trợ, dịch tả heo châu phi717-phe-duyet-muc-ho-tro-cong-tac-phong-chong-benh-dich-ta-heo-chau-phiThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Thay đổi thời gian tổ chức giám sát tình hình và kết quả thực hiện quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình DươngThay đổi thời gian tổ chức giám sát tình hình và kết quả thực hiện quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương
  
TTĐT - Ngày 04-8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành văn bản số 168/HĐND-KTNS thông báo thay đổi thời gian tổ chức giám sát "Tình hình và kết quả thực hiện Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".
  
Theo đó, đợt giám sát chung với các đơn vị chịu sự giám sát được tổ chức vào ngày 22 tháng 8 năm 2014 (th sáu), bắt đầu lúc 08 giờ 00 (tại Hội trường A, Hội đồng nhân dân tỉnh, tầng 15B, Trung tâm Hành chính tỉnh).
 
Các đơn vị chịu sự giám sát gửi báo cáo về Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh trước ngày 11/8/2014 (tập tin gửi về địa chỉ vphdnd@binhduong.gov.vn) để phục vụ cho công tác giám sát.
   
Ngày 17/7/2014, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quyết định số 11/QĐ- HĐND8 về việc thành lập Đoàn giám sát về "Tình hình và kết quả thực hiện Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".
     
Hoài Hương
8/8/2014 10:57 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1066-Thay-doi-thoi-gian-to-chuc-giam-sat-tinh-hinh-va-ket-qua-thuc-hien-quy-hoach-chung-xay-dung-do-thi-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
1 - 30Next