Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 22/09/2022, 17:00
Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ công chức, viên chức, người lao động
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/09/2022 | Yến Nhi

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2022 và thay thế Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Áp dụng cho tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện gồm: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (gọi chung là Sở); tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh; chi cục và tổ chức tương đương thuộc Sở và thuộc tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh (gọi chung là Chi cục); văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và thuộc tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh (gọi chung là phòng thuộc Sở); phòng và tổ chức tương đương thuộc Chi cục (gọi chung là phòng thuộc Chi cục); cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (gọi chung là phòng cấp huyện).

Đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) cấp tỉnh, cấp huyện gồm: ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh; ĐVSNCL thuộc Sở; ĐVSNCL lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh; ĐVSNCL thuộc chi cục; ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện.

CBCCVC,NLĐ gồm: CBCC trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện; VC trong ĐVSNCL (trong đó có ĐVSNCL thuộc các tổ chức chính trị - xã hội được UBND tỉnh giao số lượng người làm việc); NLĐ hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước, ĐVSNCL; người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù.

Nguyên tắc phân cấp: Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất về công tác cán bộ của Đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật; đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc, chế độ, chính sách và trình tự, thủ tục theo quy định. UBND tỉnh thống nhất quản lý tổ chức, biên chế và CBCCVC, NLĐ trong các cơ quan hành chính, ĐVSNCL và hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh nhưng có sự phân công, phân cấp về trách nhiệm, thẩm quyền quản lý cho các cấp, các ngành. CBCCVC, NLĐ phải chấp hành các quyết định của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và quyết định của cấp trên về công tác quản lý CBCCVC, NLĐ. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về quản lý CBCCVC, NLĐ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp.

Về tổ chức, biên chế: Thành lập, giải thể, tổ chức lại (sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, điều chỉnh tên gọi, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức); quản lý, sử dụng biên chế, số lượng người làm việc trong các tổ chức hành chính và ĐVSNCL, các hội có tính chất đặc thù.

Về CBCCVC, NLĐ: Tuyển dụng công chức, viên chức và người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù; quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù; ký kết hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng NLĐ hợp đồng theo quy định.

Các quy định này được xây dựng căn cứ theo các Nghị định: số 62/2022/NĐ-CP ngày 01/6/2020, số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020, số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ...

 Quyết định 

Lượt người xem:  Views:   187
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền