Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 12/03/2024, 15:00
Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/03/2024 | Đoan Trang

TTĐT - ​​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định số 61) về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch được triển khai nhằm tạo sự chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện quy ước. Trên cơ sở đó phát huy vai trò của quy ước trong quản lý xã hội với ý nghĩa là thiết chế tự quản góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thi hành Nghị định số 61, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung và những điểm mới của Nghị định số 61 bằng các hình thức như: Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh, Truyền hình từ tỉnh đến cơ sở; biên soạn, nhân bản tài liệu hướng dẫn thực hiện quy ước; thông qua các bài viết chuyên đề, bản tin pháp luật phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức nội dung tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 61 vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cấp huyện, cấp xã làm công tác xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật ở cấp tỉnh có liên quan đến quy ước; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đảm bảo tính thống nhất trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn rà soát việc xây dựng, thực hiện, sửa đổi, bổ sung quy ước; hướng dẫn ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong quy ước. Đưa nội dung việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếng ồn vào quy ước cộng đồng để thực hiện trong bình xét các danh hiệu văn hóa…

Kế hoạch 

Lượt người xem:  Views:   251
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành