Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 20/02/2024, 17:00
Hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/02/2024 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp.

Theo đó, thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp: Đối tượng được hưởng hỗ trợ thực hiện theo khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND (nhân sự dự phòng không thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ). Đối với cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp thực hiện chế độ theo quy định về phân cấp ngân sách, chế độ của ngành và không thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ theo các chế độ được quy định tại Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND.

Điều kiện được hưởng hỗ trợ: Đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND được cử làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp và có quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện phê duyệt đối với cấp huyện và cấp xã.

Đối với các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành tổ chức Bộ phận Một cửa riêng, không tổ chức tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thì các sở, ban, ngành trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách nhân sự bố trí công chức, viên chức và người lao động làm cơ sở để thực hiện chế độ hỗ trợ.

Mức hỗ trợ: Hỗ trợ hàng tháng được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND, trường hợp thời gian thực hiện nhiệm vụ dưới ½ tháng thì hưởng ½ mức hỗ trợ. Hỗ trợ đồng phục được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND.

Trong năm, nếu có sự thay đổi đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND thì thực hiện chi hỗ trợ: Trường hợp làm việc từ 03 đến 06 tháng thì được hưởng ½ mức hỗ trợ và trường hợp làm việc trên 06 tháng thì được hưởng toàn bộ mức hỗ trợ; trường hợp làm việc từ 01 đến dưới 03 tháng do các sở, ban ngành và địa phương chủ động xem xét để giải quyết chế độ hỗ trợ đồng phục phù hợp tình hình thực tế.

Việc thực hiện thanh toán chế độ hỗ trợ đảm bảo tính phù hợp, tương ứng với mức hỗ trợ và không làm tăng thêm định mức hỗ trợ đã được quy định.

Định mức hỗ trợ: Đối với cấp tỉnh, không quá 80 định suất, giao Trung tâm Hành chính công tỉnh - Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với sở, ban, ngành đề xuất, bố trí số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo tinh gọn, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện chế độ hỗ trợ (bao gồm các đơn vị trực thuộc sở, ban ngành cấp tỉnh). Định mức hỗ trợ này không bao gồm Văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với cấp huyện, Trung tâm Phục vụ hành chính công tại các đơn vị hành chính cấp huyện loại I được hưởng tối đa 15 định suất, đơn vị hành chính cấp huyện loại II và loại III được hưởng tối đa 13 định suất. Định mức hỗ trợ này không bao gồm các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với cấp xã, đơn vị hành chính cấp xã loại I được hưởng tối đa 06 định suất, đơn vị hành chính cấp xã loại II và loại III được hưởng tối đa 05 định suất.

Công văn này được áp dụng triển khai thực hiện từ ngày 01/01/2024 và bãi bỏ Công văn số 149/UBND-HCC ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục hỗ trợ đồng phục cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp.

Văn bản 

Lượt người xem:  Views:   904
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành