Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 12/05/2022, 15:00
Lồng ghép mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc vào kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội hàng năm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/05/2022

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTG ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc và động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước nói chung, của tỉnh Bình Dương nói riêng.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và người dân về xây dựng gia đình trong tình hình mới; đưa việc triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trở thành nội dung quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ hằng năm. Song song đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; xác định gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước nói chung, của tỉnh Bình Dương nói riêng.

Đưa mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc lồng ghép vào chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị bảo đảm phù hợp với từng giai đoạn phát triển; huy động xã hội hóa trong lĩnh vực gia đình nhằm tối ưu hóa các nguồn lực xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

Đồng thời, hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác xây dựng gia đình; tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm phát huy hiệu quả, đồng bộ trong hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản cho gia đình; trong đó ưu tiên hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình dân tộc thiểu số, chú trọng đến đối tượng trẻ em, người bệnh tật, người cao tuổi; bảo đảm gia đình được tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ xã hội bình đẳng, thuận lợi…

Kế hoạch 

Lượt người xem:  Views:   739
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành