Tin chỉ đạo điều hành
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1712/QĐ-UBND ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết nội dung được giao trong luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ V.


 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trong tình hình mới.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 2197/BYT-DP ngày 26/4/2024 của Bộ Y tế về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.​​

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2696/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhan​​h và bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1612/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/6/2024 và thay thế Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp triển khai Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp đăng cai tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam bộ) lần thứ 29, năm 2024 tại tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 6/2024.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 17/4/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP).

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Triển khai việc sử dụng vốn Nhà nước Triển khai việc sử dụng vốn Nhà nước

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa có Công văn 1485/UB-KTTH​ về việc triển khai thực hiện Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội-nghề nghiệp. 

​Thời gian áp dụng từ ngày 16-5-2016.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội-nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh khi thực hiện mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị phải thực hiện theo quy định của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính. Đối với Quyết định 49/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh xây dựng trên cơ sở Thông tư số 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính không còn hiệu lực thực hiện.

Riêng việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia và danh mục mua sắm tập trung của Bộ, ngành, địa phương thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn. Đối với việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với một số nội dung mua sắm thường xuyên sẽ có quy định riêng.

Về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản Nhà nước vẫn giữ nguyên theo Điều 3 quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND tỉnh. 

5/20/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtsử dụng vốn nhà nước, mua sắm công, vốn nhà nước 832-trien-khai-viec-su-dung-von-nha-nuocFalse
Ủy quyền thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnhỦy quyền thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc ủy quyền thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

​ 

​Theo đó, ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; Sở Công Thương thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi; Sở Xây dựng thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực cấp nước sạch,thoát nước và xử lý nước thải; Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực xử lý chất thải; Sở Y tế thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin.

UBND tỉnh ủy quyền thực hiện ký kết hợp đồng đối với các dự án PPP thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh. 

Thời gian ủy quyền ký kết hợp đồng đối với các dự án PPP từ ngày 01/02/2024 - 30/12/2026. Trường hợp nhiệm kỳ UBND tỉnh khóa X (2021-2026) kết thúc trước 31/12/2026 thì thời hạn ủy quyền được tính đến hết ngày kết thúc nhiệm kỳ của UBND tỉnh khóa X (2021-2026).

Hợp đồng dự án đầu tư theo phương thức PPP sử dụng con dấu của cơ quan ký kết theo quy định.

Đối với các dự án PPP đang triển khai thực hiện điều chỉnh hợp đồng sẽ do lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách khối ký kết theo Quyết định phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quyết định ​​

2/6/2024 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtỦy quyền, thực hiện, ký kết, hợp đồng, đối với, dự án, đầu tư, phương thức, đối tác ,công tư, PPP, thẩm quyền, UBND tỉnh254-uy-quyen-thuc-hien-ky-ket-hop-dong-doi-voi-du-an-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-ppp-thuoc-tham-quyen-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
457.00
121,000
0.00
121000
0
Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết nội dung được giao trong luật được Quốc hội khóa XV thông quaNewDanh mục Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết nội dung được giao trong luật được Quốc hội khóa XV thông qua

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1712/QĐ-UBND ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết nội dung được giao trong luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ V.


​Cụ thể, có 07 Quyết định:​
Dm.png  

DM 1.png

DM 2.png

Căn cứ Quyết định này, các sở, ngành được phân công chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn trình văn bản quy định chi tiết theo Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu các cơ quan, đơn vị cần điều chỉnh, bổ sung Quyết định này phải có văn bản đề nghị nêu rõ cơ sở pháp lý luật giao, thời gian thực hiện và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quyết định này và thực hiện góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.​

Quyết định số 1712/QĐ-UBND​​


6/14/2024 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtDanh mục, Quyết định, quy phạm, pháp luật, UBND tỉnh, quy định, chi tiết, nội dung, Quốc hội, khóa XV, thông qua253-danh-muc-quyet-dinh-quy-pham-phap-luat-cua-ubnd-tinh-quy-dinh-chi-tiet-noi-dung-duoc-giao-trong-luat-duoc-quoc-hoi-khoa-xv-thong-quThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
254.00
121,000
0.00
121000
0
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tếTăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Sở Ngoại vụ tăng cường hướng dẫn, phổ biến thực hiện các quy định của Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg và các văn bản, quy định của pháp luật có liên quan; chủ động phối hợp, trao đổi với các cơ quan, đơn vị, địa phương để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát để có hướng xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy trình, thủ tục trong công tác tổ chức, thực hiện.

Công an tỉnh có trách nhiệm đảm bảo công tác an ninh trước và trong hội nghị, hội thảo quốc tế; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật và làm trái các quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Văn bản 

5/17/2023 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTăng cường, công tác, quản lý, Nhà nước, tổ chức, hội nghị, hội thảo, quốc tế523-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-doi-voi-viec-to-chuc-hoi-nghi-hoi-thao-quoc-tThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
272.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch hành động về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020Kế hoạch hành động về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ hành động về chăm sóc sức khỏe (CSSK) bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các giải pháp về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, khoa học, công nghệ, cụ thể là xây dựng cơ sở vật chất cho các tuyến, bổ sung đy đủ các dụng cụ, trang thiết bị cho các Trung tâm Y tế theo đúng quy định; cung cấp các thuốc cần thiết cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, đồng bộ các trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế cho các Trạm Y tế xã vùng khó khăn… Bên cạnh đó, đảm bảo tài chính, đổi mới phương thức chi trả nhằm tăng khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ CSSK bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em; bổ sung nguồn nhân lực chuyên ngành và nâng cao năng lực chuyên môn phụ sản, nhi sơ sinh cho y tế các tuyến; tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý, hoàn thiện cơ chế chính sách có liên quan đến sức khỏe bà mẹ, trẻ em; tăng cường truyền thông và tuyên truyền vận động; ứng dụng công nghệ thông tin và cải thiện chất lượng thống kê báo cáo y tế; nâng cao tính sẵn có và chất lượng dịch vụ CSSK bà mẹ trẻ em, chú trọng phát triển các dịch vụ chăm sóc sản khoa, chăm sóc sơ sinh, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể là tăng cường tiếp cận và nâng cao chất lượng CSSK bà mẹ trước, trong và sau sinh và chất lượng chăm sóc trẻ sơ sinh, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ nhỏ, ưu tiên những khu vực, vùng khó khăn nhằm thu hẹp sự chênh lệch về tình trạng sức khỏe và tử vong mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ em giữa các khu vực vùng.

9/15/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchăm sóc sức khoẻ,  bà mẹ,  trẻ sơ sinh,  trẻ em,  khám sức khoẻ,  phụ nữ mang thai582-ke-hoach-hanh-dong-ve-cham-soc-suc-khoe-ba-me-tre-so-sinh-va-tre-em-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
360.00
121,000
0.40
121000
43,608,400
Kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về trật tự đô thịKiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về trật tự đô thị

TTĐT - ​Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Tỉnh ủy; qua đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý trật tự đô thị, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự đô thị; gắn việc thực hiện trật tự đô thị với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", góp phần thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh.

Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về trật tự đô thị; huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện; quán triệt, nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng làm nhiệm vụ quản lý đô thị trong thực thi công vụ. Kịp thời khen thưởng, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ; có cơ chế khuyến khích người dân có ý thức, tự giác, tự nguyện đóng góp công sức để thực hiện tốt việc chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác quản lý trật tự đô thị; gắn kết quả quản lý trật tự đô thị với thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh…

Chỉ thị​ 

3/14/2024 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKiểm tra, giám sát, xử lý, nghiêm, hành vi, vi phạm, trật tự, đô thị801-kiem-tra-giam-sat-xu-ly-nghiem-nhung-hanh-vi-vi-pham-ve-trat-tu-do-thThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
432.00
121,000
0.00
121000
0
Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của từng chủ đầu tư đạt tối thiểu 95% kế hoạchPhấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của từng chủ đầu tư đạt tối thiểu 95% kế hoạch

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc thực hiện Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024.

Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị chủ đầu tư tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành năm 2024, tổ chức linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các địa phương trong chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đến ngày 31/01/2025 của từng chủ đầu tư đạt tối thiểu 95% kế hoạch được giao.

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, ưu tiên nguồn lực cho công tác đầu tư công, rút ngắn thời gian thẩm định, trình phê duyệt.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác phối hợp thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư có trách nhiệm thẩm định, có ý kiến đảm bảo đầy đủ các nội dung, khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư theo quy định. Tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, UBND cấp huyện để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, trong đó lựa chọn đúng các điểm nghẽn, nút thắt để tập trung giải quyết, có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả, tác động lớn.

Trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét giải quyết; hướng dẫn các chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ, nghiên cứu xây dựng các hồ sơ mẫu để chủ đầu tư tham khảo nhằm rút ngắn thời gian, tránh lãng phí nguồn lực; thực hiện đồng bộ ngay từ đầu bao gồm cả việc thu hồi đất, việc di dời lưới điện và hạ tầng kỹ thuật khác…

Chỉ thị 

4/23/2024 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhấn đấu, tỷ lệ, giải ngân, vốn, đầu tư công, năm 2024, chủ đầu tư, tối thiểu, 95%, kế hoạch375-phan-dau-ty-le-giai-ngan-von-dau-tu-cong-nam-2024-cua-tung-chu-dau-tu-dat-toi-thieu-95-ke-hoacThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
396.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thảiTriển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải
TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc triển khai thực hiện một số nội dung được quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan tập trung triển khai công tác đấu nối thoát nước, trong đó chú trọng về đấu nối thoát nước thải sinh hoạt đô thị góp phần nâng cao tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt Quy chuẩn về môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thoát nước nằm trong phạm vi có mạng lưới đường ống, cống thu gom nước mưa, nước thải thuộc đối tượng theo quy định phải đấu nối vào hệ thống thoát nước (trừ những trường hợp được quy định về miễn trừ đấu nối tại Điều 35, Nghi định số 80/2014/NĐ-CP như: Gần nguồn tiếp nhận mà chất lượng nước thải bảo đảm yêu cầu vệ sinh môi trường và việc đấu nối vào hệ thống thoát nước chung có thể gây những gánh nặng bất hợp lý về kinh tế cho hộ thoát nước theo quy định của UBND cấp tỉnh; tại địa bàn chưa có mạng lưới thu gom của hệ thống thoát nước tập trung).

Cụ thể, tập trung đấu nối thoát nước các dự án, công trình công cộng như: Văn phòng, trụ sở UBND các cấp; văn phòng, trụ sở trực thuộc các sở, ban, ngành; văn phòng, trụ sở các tổ chức khác như ngân hàng, tài chính, thư viện, bảo tàng, nhà triển lãm, nhà văn hóa, câu lạc bộ, nhà biểu diễn, nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc, đài phát thanh, đài truyền hình, nhà trẻ, cơ sở lưu giữ trẻ, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề, bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, sân vận động, nhà thể thao, nhà ga, bến xe các loại, bưu điện, bưu cục. Tập trung đấu nối thoát nước các dự án, công trình thương mại - dịch vụ như: Khách sạn, nhà khách, nhà hàng; các sơ sở kinh doanh dịch vụ ăn - uống nhỏ lẻ; trung tâm thương mại; siêu thị; cửa hàng; chợ; trạm dịch vụ công cộng; khu nhà ở, nhà ở xã hội, nhà ở riêng lẻ, nhà trọ, nhà cho thuê, chung cư.

Về công tác tuyên truyền, UBND các cấp, đơn vị thoát nước phối hợp tổ chức phổ biến, giáo dục và hướng dẫn nhân dân bảo vệ công trình thoát nước và chấp hành các quy định của pháp luật về thoát nước. Các phương tiện thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thoát nước.

Về xử lý vi phạm, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan không triển khai thực hiện theo các nội dung yêu cầu trên sẽ bị kiểm điểm trách nhiệm theo nhiệm vụ được phân công. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thoát nước không thực hiện theo các nội dung yêu cầu trên sẽ bị xử lý vi phạm về môi trường và xây dựng theo các quy định pháp luật hiện hành; ngoài ra, còn xem xét về hoạt động kinh doanh theo các quy định pháp luật về kinh doanh đối với các trường hợp vi phạm cụ thể.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP. Đơn vị thoát nước (Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương) tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, các nhân đến liên hệ hướng dẫn công tác đấu nối hệ thống thoát nước vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải chung do đơn vị đang được giao tạm thời quản lý vận hành.

11/2/2016 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTriển khai thực hiện, Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ, thoát nước, xử lý nước thải, trên địa bàn tỉnh Bình Dương160-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-cua-chinh-phu-ve-thoat-nuoc-va-xu-ly-nuoc-thaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.60
121000
72,600
Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, Cục Thuế tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 theo đúng lộ trình của Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế, phù hợp với chương trình cải cách hành chính và yêu cầu thực tế của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương trong việc triển khai thực hiện các chương trình cải cách hiện đại hóa. 

Đồng thời tham gia hoàn thiện các chính sách, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả; thủ tục hành chính về thuế đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo nguồn thu cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành, các cấp và các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật thuế, tuyên truyền sâu rộng Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đến mọi tổ chức và các tầng lớp nhân dân, để nâng cao tính tuân thủ, tự giác chấp hành pháp luật thuế; thực hiện công khai các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý của cơ quan Thuế, tổ chức hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính về thuế. 

Cơ quan Thuế kiểm tra, giám sát sự tuân thủ của người nộp thuế trên cơ sở đánh giá rủi ro, phân loại người nộp thuế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế; triển khai thực hiện tốt các ứng dụng hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thuế có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt; có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu và chuyên nghiệp, có kỹ năng quản lý thuế tiên tiến, hiện đại.

Chỉ thị​

6/11/2024 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThực hiện, Chiến lược, cải cách, hệ thống, thuế, năm 2030705-thuc-hien-chien-luoc-cai-cach-he-thong-thue-den-nam-203Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
395.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết  số 51 của Chính phủChương trình hành động thực hiện Nghị quyết  số 51 của Chính phủ

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình​ hành động thực hiện Nghị quyết  số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước (NSNN), quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn bền vững.

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một triển khai thực hiện tốt các nội dung về việc tạo môi trường và động lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn thu vững chắc cho NSNN; đẩy mạnh cấu lại nền kinh tế gắn vi đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, tạo thống nhất nhận thức và hành động về chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, pháp luật về NSNN, quản lý nợ công; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đề cao trách nhiệm của ngưòi đứng đầu khi đ xảy ra các vi phạm. Cơ cấu lại thu, chi NSNN; tăng cường quản lý nợ công, bảo đảm an toàn bền vững ngân sách của tnh; thực hiện ng​hiêm nguyên tc vay bù đp bội chi NSNN ch được sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính - NSNN và nợ công; kiện toàn bộ máy nhà nưc và nhân sự, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính - NSNN và nợ công.


​Mục tiêu thu, chi ngân sách của tỉnh đến năm 2020:

- Tỷ lệ huy động vào NSNN bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 24% GRDP; tổng thu bằng khoảng 1,59 lần giai đoạn 2011-2015, trong đó: Thu nội địa chiếm khoảng 73%, thu xuất nhập khẩu chiếm khoảng 27%.

- Tỷ lệ chi ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 khoảng 8-9% GRDP. Trong tổng chi ngân sách tỉnh, chi đầu tư phát triển đạt khoảng 43% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 36%), chi thường xuyên khoảng 52%.​


​ 

8/18/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtngân sách nhà nước (NSNN),  nợ công,  tài chính quốc gia550-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-51-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
369.00
121,000
0.40
121000
44,697,400
Tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, biaTuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 19/01/2024 của Văn phòng Chính phủ.

​Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 19/01/2024 của Văn phòng Chính phủ và tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện cho phù hợp và đảm bảo theo quy định.

Trong đó, tập trung quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động, chiến sỹ công tác trong lực lượng vũ trang đang công tác tại đơn vị, địa phương mình gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu, bia; kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý, điều hành trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các lực lượng, đơn vị chức năng, nhất là trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông; đăng ký, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép đối với người và phương tiện giao thông; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác quản lý vận tải; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, xây dựng cơ sở dữ liệu về trật tựan toàn giao thông…

Văn bản 

2/2/2024 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTuyệt đối, điều khiển, phương tiện, tham gia, giao thông, uống, rượu, bia306-tuyet-doi-khong-dieu-khien-phuong-tien-tham-gia-giao-thong-khi-da-uong-ruou-biThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
346.00
121,000
0.00
121000
0
Khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao độngKhẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

​Theo đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc, hướng dẫn cho người sử dụng lao động nhận rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và Công văn số 2070/UBND-VX ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh. Đồng thời yêu cầu người sử dụng lao động khẩn trương thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục; căn cứ trên cơ sở đề nghị của người lao động, người sử dụng lao động huy động nguồn lực của đơn vị để kịp thời tổng hợp, rà soát, phân loại để lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, thực hiện việc lập và nộp hồ sơ theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường nhân lực, thiết bị để đảm bảo tiếp nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ theo quy định; bố trí nhân sự làm cả ngày thứ bảy, chủ nhật để tiếp nhận, xử lý hồ sơ đảm bảo kịp tiến độ quy định. Tập trung chỉ đạo sát sao, theo dõi tiến độ việc thực hiện chi trả hỗ trợ theo quy định. Thực hiện việc cung cấp các Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đến Công an cấp huyện trên địa bàn quản lý để thống kê, bổ sung thông tin, rà soát, đối chiếu làm sạch dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo UBND cấp xã kiểm tra, đôn đốc và giám sát các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác nhận đơn của người lao động phải khẩn trương thực hiện đúng trách nhiệm trong việc xác nhận đảm bảo kịp, đúng thời gian quy định. Trường hợp đơn vị, cá nhân nào không hợp tác, gây khó khăn trong việc xác nhận đơn cho người lao động thì phải xử lý nghiêm theo quy định.

Các cơ quan báo, đài tăng cường đưa tin, bài để tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân về chính sách của Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Sở Tài chính khẩn trương thực hiện cân đối, bố trí nguồn kinh phí đã được Bộ Tài chính bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách các địa phương để đảm bảo kịp thời công tác giải ngân, chi trả đối với các Quyết định hỗ trợ đã được phê duyệt, sớm đưa chính sách đến với người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường trong công tác chỉ đạo, đôn đốc các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động để rà soát, lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo triển khai làm việc ngày thứ bảy, chủ nhật để tiếp nhận, xử lý hồ sơ đảm bảo kịp tiến độ quy định.

Văn bản ​

8/16/2022 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKhẩn trương, thực hiện, chính sách, hỗ trợ, tiền, thuê, nhà, người lao động120-khan-truong-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-donThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
573.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Chương trình số 129-CTr/TU ngày 11/3/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

​Mục tiêu đến năm 2025 phải hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử; năng suất lao động tăng bình quân từ 7% - 7,5%/năm; phát triển đô thị thông minh tỉnh Bình Dương trên một số lĩnh vực như: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải. Thực hiện hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước; cơ bản thực hiện chuyển đổi số ở các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cơ bản hoàn thành triển khai các hạng mục, dự án thành phần của chính quyền điện tử, đô thị thông minh theo chương trình, đề án đã được phê duyệt; áp dụng mô hình đô thị thông minh nhằm giải quyết một số vấn đề đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Bình Dương, đặc biệt là thành phố Thủ Dầu Một.

Đến năm 2030, đảm bảo phủ sóng mạng di động 5G để mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp; phát triển kinh tế số; thực hiện chuyển đổi mô hình Chính quyền điện tử sang mô hình Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Bình Dương kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong toàn quốc; năng suất lao động tăng bình quân từ 7,5% - 8%.

Để đạt được các mục tiêu trên, Bình Dương thực hiện đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp thực tiễn của tỉnh nhằm tạo thuận lợi để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số. Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu - Nền tảng công nghệ xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số; xây dựng chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, chính sách phát triển nguồn nhân lực, chính sách thu hút, phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội.

Văn bản​

 

 

 

5/27/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư20-ke-hoach-thuc-hien-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseYến Nhi
510.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-06/Tin 9 - Cach mang 4.0.mp3
Trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015Trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
 
TTĐT - Căn cứ Công văn số 4660/LĐTBXH-BTXH ngày 09/12/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 18/12/2014, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 4435/UBND-VX về việc “Trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015”.
 
Theo đó, giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác trợ giúp xã hội năm 2014. Đặc biệt là công tác hỗ trợ gạo cứu đói, chăm lo Tết cho người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, đảm bảo ai cũng có cái Tết đầm ấm, vui tươi. Đồng thời, chi trả kịp thời trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định hiện hành. Báo cáo nhanh kết quả trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/02/2015.
    
Hoài Hương
1/5/2015 1:34 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1107-Tro-giup-xa-hoi-dip-tet-Nguyen-dan-At-Mui-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, đầu tư hệ thống thoát nướcTriển khai lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, đầu tư hệ thống thoát nước
  TTĐT - Ngày 09-3, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 634/UBND-KTN về việc “Triển khai lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, đầu tư hệ thống thoát nước”
 
Theo đó, để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông và người dân sinh sống tại các khu vực ngã ba Bia chiến thắng Bàu Bàng, chợ Chí Hùng, Quốc Lộ 1K, yêu cầu các Công ty BOT tổ chức triển khai lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, đầu tư hệ thống thoát nước dọc, vỉa hè. Cụ thể: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) thực hiện lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba Bia chiến thắng Bàu Bàng; Công ty cổ phần Lâm sản và Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương thực hiện lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực chợ Chí Hùng; Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1K thực hiện đầu tư hệ thống thoát thoát nước dọc, vỉa hè trên Quốc lộ 1K.
 
Giao Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định.
 
Hoài Hương
3/10/2015 3:32 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2077-Trien-khai-lap-dat-den-tin-hieu-giao-thong-dau-tu-he-thong-thoat-nuocThông tin chỉ đạo, điều hành
Hành động phòng, chống dịch cúm A (H5N1), cúm A (H7N9) trên địa bàn tỉnh Bình DươngHành động phòng, chống dịch cúm A (H5N1), cúm A (H7N9) trên địa bàn tỉnh Bình Dương
  TTĐT - Hiện nay, cúm A (H5N1) trên gia cầm đã xuất hiện tại nhiều địa phương và nguy cơ dịch cúm A (H7N9) có thể xâm nhập vào Việt Nam, ngày 13 tháng 5 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1181/QĐ-UBND về việc hành động phòng, chống dịch cúm A (H5N1), cúm A (H7N9) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
  
Trước nhận định và dự báo về dịch cúm A (H5N1) và cúm A (H7N9), Kế hoạch đã đề ra mục tiêu chung : phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do dịch cúm Ạ(H5Nl)hoặc cúm A(H7N9) với những giải pháp thực hiện toàn diện nhằm hành động phòng, chống dịch đạt hiệu quả.
 
Ủy ban nhân dân các cấp kin toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhim người các cp để đảm bo thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình dịch và thng nht chỉ đạo; kịp thời ban hành các công văn chỉ đạo công tác giám sát và phòng chống dịch (ở người, ở gia cầm) các tuyến; chuẩn bị sẵn sàng phương án huy động mọi nguồn lực của địa phương cho công tác phòng chống dịch; tăng cường giám sát, phát hiện sớm; sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân; tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống cho người dân.
   
Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác giám sát ca bệnh có hội chứng cúm tại cộng đồng, giám sát các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính không rõ nguyên nhân trên địa bàn phụ trách, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và báo cáo, gửi mẫu lên Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh.
  
Liên ngành nắm chắc tình hình dịch bệnh trên gia cầm, thủy cầm, chim trời trên địa bàn, báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo và phối hợp xử lý ổ dịch.          
 
Đồng thời, tổ chức trực dịch 24/24h các đội cơ động phòng chống dịch của tỉnh và các huyện để tiếp nhận thông tin và chỉ đạo chống dịch, báo cáo tình hình dịch hàng ngay theo quy định tại Thông tư 48/2010/TT-BYT, cũng như sẵn sàng tham gia các đoàn chống dịch khẩn cấp, hỗ trợ các địa phương trong điều tra xử lý dịch. 
    
Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, hỗ trợ địa phương về công tác giám sát, đáp ứng phòng chống bệnh cúm A(H5N1), cúm A(H7N9). Thành lập đoàn công tác trực tiếp hỗ trợ, giám sát các địa phương có ca nhiễm bệnh, tử vong do cúm A (H5N1), cúm A (H7N9).
   
Tích cực tuvên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng chống cúm A(H5N1), cúm A(H7N9) theo từng tình huống của dịch, thông báo thường xuyên tình hình dịch để người dân không hoang mang, lo lắng.
 
NHẬN ĐỊNH, DỰ BÁO
 
1.     Cúm A(H5N1)   
                                                                          
- Hiện nay cúm A(H5N1) trên gia cầm đã xuất hiện tại nhiều địa^phương, sự lưu hanh virus cúm A(H5N1) tương đối phức tạp ờ các tinh Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là những địa phương có ca bệnh tử vong do cúm A(H5N1);
  
-   Tỉnh Ninh Thuận đã xét nghiệm 100% mẫu chim yến chết (60 con) đều dương tính với cúm A(H5N1); xét nghiệm 187 mẫu ở chim yến sống, kể cả chim tơ, chim trưởng thành thì chỉ phát hiện một mẫu dương tính với cúm A(H5N1). Ninh Thuận đã công bố dịch cúm A(H5N1) trên đàn chim yến và đã tiêu hủy 10 nghìn con chim yến;
  
-  Từ đầu năm 2013 đến nay, đã có 2 bệnh nhân nhiễm cúm A(H5N1), 01 trường hợp đã tử vong, cả 2 trường hợp này đều có tiền sử tiếp xúc với gia cầm.
  
Như vậy, sự tồn tại mầm bệnh cúm A(H5N 1) ở chim và gia cầm chẳng những đã gây bùng phát dịch ở chim và gia cầm mà còn có nguy cơ lây nhiễm sang người là rất lớn.
 
2.     Cúm A(H7N9)
 
Căn cứ vào tỉnh hình và đặc điểm dịch tễ của bệnh, nguy cơ dịch có thể xâm nhập vào Việt Nam và tỉnh Bình Dương rất cao, cũng như có khả năng bùng phát thành dịch lớn tại cộng đồng nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, bởi vì:
 
- Bệnh cúm A(H7N9) là do nhiễm chủng vi rút A(H7N9) có nguồn gốc từ gia cầm; 
 
- Nguồn lây bệnh chưa được xác định rõ ràng, chưa xác định được các yếu tố dịch tễ liên quan giữa các trường hợp mắc bệnh;
 
- Đặc tính của vi rút cúm A là thường xuyên biến đổi có thể thành chủng mới dễ dàng lây truyền sang người. Các chuyên gia y tế đang lo ngại virus cúm A(H7N9) có thể đột biến để trở thành một chủng virus dễ dàng lây truyền từ người sang người, và như vậy khả năng xảy ra đại dịch rất cao; 
- Lịch sử trên thế giới đã ghi nhận các dịch cúm A(H7) với nhiều trường hợp mắc và tử vong ở người;
 
 - Hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, các biện pháp phòng bệnh chủ yếu dựa vào vệ sinh cá nhân và ngăn ngừa lây truyền tại cộng đồng.
 
* Cúm A(H5N1) và cúm A(H7N9) đều là do virus từ gia cầm lây sang người, gây ra bệnh cảnh tương tự, biện pháp phòng, chống cũng giống nhau

Hoài Hương

5/23/2013 4:37 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1665-Hanh-dong-phong-chong-dich-cum-A-H5N1-cum-A-H7N9-tren-dia-ban-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó với thiên taiChủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó với thiên tai

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2024.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó. Tăng cường công tác cảnh báo thiên tai, bảo đảm thông tin chỉ đạo của cấp chính quyền đến từng ấp, khu phố, người dân, đặc biệt người dân ở khu vực trũng thấp, ven sông, suối và hạ lưu các hồ chứa để người dân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan.

Cùng với đó, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại do dông, lốc xoáy, sét và mưa đá gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời điểm chuyển mùa, các tháng đầu mùa mưa và sau các đợt giảm mưa. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh dông, lốc xoáy, sét và mưa đá trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và thực hiện như: Thường xuyên kiểm tra, chằng néo, gia cố vững chắc nhà cửa, công trình phụ; hạn chế đi ra ngoài khi có mưa dông, không trú mưa dưới gốc cây to, vật kiến trúc không vững chắc; kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh trên đường phố, công viên, trường học… để đốn hạ, cắt mé nhánh những cây có khả năng gãy đổ gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đồng thời, kiện toàn bộ máy Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành; phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên; rà soát quy chế hoạt động và triển khai thực hiện một cách đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả; đánh giá, rút kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; quán triệt công tác chỉ đạo thực hiện mục tiêu: Phòng tránh là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh chóng, hiệu quả với phương châm " bốn tại chỗ" (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư và phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

Chỉ thị 

5/15/2024 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChủ động, biện pháp, phòng tránh, ứng phó, thiên tai903-chu-dong-cac-bien-phap-phong-tranh-ung-pho-voi-thien-taThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
399.00
121,000
0.00
121000
0
Áp dụng bảng giá các loại đất và hệ số điều chỉnh giá đất (K) trên địa bàn thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân UyênÁp dụng bảng giá các loại đất và hệ số điều chỉnh giá đất (K) trên địa bàn thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành văn bản thống nhất việc áp dụng bảng giá các loại đất và hệ số điều chỉnh giá đất (K) trên địa bàn thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên.

​​Theo đó, tiếp tục áp dụng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên theo Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh cho thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên. Đồng thời, tiếp tục áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương quy định đối với các tuyến đường thuộc xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên theo Công văn số 263/HĐND-KTNS ngày 22/12/2020 của Thường trực HĐND tỉnh cho thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên.

Văn bản 

6/22/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtÁp dụng, bảng giá, loại đất, hệ số, điều chỉnh ,giá đất, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên848-ap-dung-bang-gia-cac-loai-dat-va-he-so-dieu-chinh-gia-dat-k-tren-dia-ban-thi-tran-tan-binh-huyen-bac-tan-uyeThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
162.00
121,000
0.00
121000
0
Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộTăng cường kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trong tình hình mới.

​Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung rà soát, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung được phân công, đảm bảo lộ trình, chỉ tiêu được giao.

Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng, nhất là hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ nhiều căn hộ có nhiều tầng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm có liên quan đến lĩnh vực xây dựng, nhất là các công trình đang xây dựng theo thẩm quyền, tuyệt đối không để phát sinh công trình xây dựng trái phép, sai phép và kiên quyết không nghiệm thu hoàn công đưa vào sử dụng đối với các công trình không bảo đảm các điều kiện về an toàn PCCC và CNCH theo quy định.

Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với UBND các địa phương rà soát các cơ sở kinh doanh, bảo quản hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao ở khu dân cư, nơi tập trung đông người để có kế hoạch di dời, bảo đảm các điều kiện về an toàn PCCC.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ​ trường theo thẩm quyền; thực hiện cấp phép, tạm dừng, thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện hiệu quả Quy hoạch hạ tầng về PCCC thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm phù hợp với thực tiễn địa phương và thống nhất, đồng bộ với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất tại các khu công nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC chuyên ngành; thực hiện thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với hạ tầng khu công nghiệp bảo đảm theo quy định.

UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ nâng cao công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng; chỉ đạo giải quyết hiệu quả về nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy và CNCH tại địa phương; tiếp tục rà soát, xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng" bảo đảm phủ kín địa bàn và xây dựng, nhân rộng các mô hình PCCC hoạt động hiệu quả tại địa phương…

Văn bản ​​​​

6/13/2024 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTăng cường, kiểm tra, hướng dẫn, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ79-tang-cuong-kiem-tra-huong-dan-an-toan-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-hThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
582.00
121,000
0.00
121000
0
Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016
​TTĐT - Ngày 22-12, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết địnhsố 58/2015/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.​

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
 
Theo Quyết định, chỉ tiêu về kinh tế cụ thể như sau: tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,2% so với năm 2015. Tỷ trọng các ngành công nghiệp-xây dựng, dịch vụ, nông-lâm nghiệp-ngư nghiệp và thuế sản phẩm trong cơ cấu kinh tế tương ứng đạt 63,2% - 23,3% - 4,3% - 9,2%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,7%. Giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp tăng 4%. Giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng 8,8%.GRDP bình quân đầu người khoảng 108,3 triệu đồng/năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng 16,5%.Tổng thu ngân sách đạt 39.000 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách 14.500 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 5.500 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 20%. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên 1,4 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 11,3%.
  
Chỉ tiêu về xã hội: tạo việc làm mới cho 45.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 60%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng dưới 8,5%. Số giường bệnh trên vạn dân đạt 22,8 giường. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 80,6%. Diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 24,8m2.
 
Chỉ tiêu về môi trường: tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,5%. Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch 99%. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 97%. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý đạt 93%. Tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý 100%. Tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung 100%. Tỷ lệ che phủ cây công nghiệp và cây lâu năm đạt 57,1%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện 99,97%.

Chi tieu kinh te 1.jpg
   
   UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định giao chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2016

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

12/30/2015 6:10 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChi tieu kinh te xa hoi 20161657-Giao-chi-tieu-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hành
Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thông tin đối ngoạiNâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thông tin đối ngoại

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2024.

​Theo đó, Kế hoạch triển khai nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thông tin đối ngoại, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại; hoàn thành tốt các nhiệm vụ tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2024, nâng cao hình ảnh, vị thế quốc tế của Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng; tranh thủ hơn nữa sự đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội, cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài đối với đất nước và địa phương nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2024.

Bên cạnh đó, tăng cường gắn kết giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, đưa thông tin về Việt Nam nói chung, Bình Dương nói riêng ra thế giới một cách chính xác, kịp thời, hiệu quả; song song đó đưa thông tin về tình hình thế giới vào Bình Dương có chọn lọc, phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, văn hóa Việt Nam; tập trung thông tin tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với quan hệ đối ngoại của địa phương trong từng giai đoạn phát triển. Đồng thời, tạo cơ sở để các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương chủ động xây dựng các nội dung thực hiện có hiệu quả và toàn diện các hoạt động thông tin đối ngoại trong năm 2024.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, dự báo tình hình trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực, nhất là tình hình Biển Đông đang có những diễn biến phức tạp, khó lường và tình hình trong nước có nhiều thuận lợi, thách thức đan xen. Kịp thời xử lý thông tin, chủ động tuyên truyền đối ngoại, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác, ngăn chặn thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch nhằm phá hoại uy tín, hình ảnh đất nước và của tỉnh. Chấp hành nghiêm chế độ bảo ​mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

Kế hoạch ​

3/8/2024 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNâng cao, hiệu quả, chất lượng, công tác, thông tin, đối ngoại539-nang-cao-hieu-qua-chat-luong-cong-tac-thong-tin-doi-ngoaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
487.00
121,000
0.00
121000
0
Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thịXây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị

​TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 119/QĐ-UNBD ngày 19/01/2024 ban hành Đề án "Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, giai đoạn 2023 - 2030".

Theo đó, Đề án nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác của Công an phường, đáp ứng yêu cầu giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở; đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân với phương châm "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", "trọng dân, gần dân, hiếu dân, học dân, có trách nhiệm với dân".

Đề án thực hiện trên địa bàn tỉnh qua 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ năm 2024 đến năm 2025; giai đoạn 2, từ năm 2026 đến năm 2030.

Đề án tập trung vào 07 nội dung nhiệm vụ với các giải pháp. Cụ thể, hàng năm, Công an phường được Đảng ủy, UBND phường đánh giá là tập thể chi bộ, đơn vị làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, quan hệ phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần xây dựng Đảng bộ phường đạt " Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". UBND phường đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; phường đạt tiêu chuẩn "An an ninh, trật tự" và được phân loại "Xuất sắc " trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chi bộ Công an phường đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" và được công nhận "Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân"; 100% cán bộ, chiến sĩ Công an phường được phân loại cán bộ "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

Bảo đảm có đủ diện tích đất xây dựng trụ sở làm việc và phục vụ sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; có đủ phương tiện giao thông, phương tiện nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định, đáp ứng tình hình bảo đảm an ninh, trật tự ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi tình huống. Được đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, kinh phí nghiệp vụ, kinh phí hỗ trợ, tài trợ theo quy định.

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về mặt an ninh, trật tự. Công an phường tham mưu UBND phường thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về tôn giáo, dân tộc.

Thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hướng dẫn của Công an cấp trên. Tổ chức trực ban, tiếp nhận tố giác, tin báo phạm tội, 100% tố giác, tin báo phạm tội được tiếp nhận, xử lý theo quy trình.

Nghiên cứu, đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động nổi bật, có tính khả thi, hiệu quả.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tham mưu, thực hiện hiệu quả Đề án.​

Quyết định​​​

2/8/2024 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết138-xay-dung-cong-an-phuong-dien-hinh-kieu-mau-ve-an-ninh-trat-tu-va-van-minh-do-thThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseThảo Lam
0.00
121,000
0.00
121000
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2009Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2009
TTĐT-Chín tháng đầu năm 2009 giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) ước đạt 505.972 tỷ đồng tăng 6,5% so với cùng kỳ (thấp hơn nhiều so với mức kế hoạch đề ra của cả năm là 16,5%), tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 41,73 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
I-Công nghiệp
 
1. Tình hình chung:
Tháng 9 năm 2009 GTSXCN ước đạt 62.559 tỷ đồng tăng 2,9% so với tháng 8/2009 và tăng 12,5% so cùng kỳ, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 8,5%, khu vực ngoài quốc doanh tăng 13,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 13,9% so với cùng kỳ (trong đó dầu khí tăng 15%, các ngành khác tăng 13,8%). 
 
 
Tính chung chín tháng đầu năm 2009 GTSXCN ước đạt 505.972 tỷ đồng tăng 6,5% so với cùng kỳ (thấp hơn nhiều so với mức kế hoạch đề ra của cả năm là 16,5%), trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 3,1%, chiếm trọng 24% toàn ngành; khu vực ngoài quốc doanh tăng 8,4% chiếm tỷ trọng 35,3% toàn ngành; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 7% (trong đó dầu khí tăng 13,1%, các ngành khác tăng 6,1%) chiếm tỷ trọng 40,7% toàn ngành. Tính theo cấp quản lý: công nghiệp trung ương tăng 4,8%, công nghiệp địa phương tăng 6,9%. Phân theo ngành kinh tế cấp I: công nghiệp khai thác tăng 9,8%, công nghiệp chế biến tăng 6,1%, công nghiệp điện, nước, ga tăng 10,3%.
 
Về giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá thực tế 9 tháng đầu năm ước đạt 257.461 tỷ đồng tăng 18,5% so cùng kỳ, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 12,1%, khu vực ngoài nhà nước tăng 21%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 11,7%.
Chín tháng đầu năm 2009 các sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong GTSXCN có tăng trưởng gồm: than sạch tăng 4,2%, dầu thô khai thác tăng 17,6%, khí đốt thiên nhiên tăng 2,1%, dầu thực vật tinh luyện tăng 0,2%, thuốc lá điếu tăng 13,5%, vải dệt từ sợi tổng hợp tăng 2%, giày dép ủng bằng giả da cho người lớn tăng 16,8%, xà phòng giặt tăng 21,3%, lốp ô tô, máy kéo tăng 1,7%, xi măng tăng 18,3%, gạch xây bằng đất nung tăng 3,7%, thép tròn các loại tăng 18,8%, điều hoà nhiệt độ tăng 48,2%, máy giặt tăng 0,8%, tủ lạnh, tủ đá tăng 30,9%, xe máy tăng 6,2%, điện sản xuất tăng 11,3%, nước máy thương phẩm tăng 9,7% so cùng kỳ năm trước.
Các sản phẩm không tăng hoặc giảm so với cùng kỳ có khí hóa lỏng (LPG) đạt 98,2%, thuỷ hải sản chế biến đạt 94,4%, sữa bột đạt 83,2%, đường kính đạt 78,8%, bia đạt 99,3%, vải dệt từ sợi bông đạt 83,7%, quần áo mặc thường cho người lớn đạt 82,9%, giày thể thao đạt 96,6%, giấy, bìa các loại đạt 86,2%, phân hóa học đạt 94,3%, sơn hoá học đạt 99,6%, kính thuỷ tinh đạt 92,9%, gạch lát ceramic đạt 93,3%, bình đun nước nóng đạt 83,4%, tivi đạt 94,6%, ô tô đạt 93,3% trong đó xe tải đạt 96,9%, xe chở khách đạt 90,3% so cùng kỳ.
Theo vùng lãnh thổ chín tháng đầu năm 2009 nhiều tỉnh, thành phố chiếm tỷ trọng lớn trong GTSXCN có tăng trưởng khá gồm: Tp. Hà Nội tăng 7,7%; Hải Phòng tăng 6,5%; Hải Dương tăng 1,7%; Quảng Ninh tăng 13,3%; Thanh Hóa tăng 11,3%; Đà Nẵng tăng 4,3%; Khánh Hoà tăng 8,4%; Tp. Hồ Chí Minh tăng 6,4%; Bình Dương tăng 7,9%; Đồng Nai tăng 8,1%; Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 10,9%; Cần Thơ tăng 9,3%. Một số tỉnh, thành phố giảm so cùng kỳ gồm: Vĩnh Phúc đạt 93,8%; Phú Thọ đạt 99,2% so cùng kỳ.
 
Một số nhận xét về tình hình sản xuất kinh doanh công nghiệp:
Chín tháng đầu năm ngành công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng đi lên với mức tăng GTSXCN đạt 6,5% (ba tháng tăng 2,1%, bốn tháng tăng 3,3%, năm tháng tăng 4%, sáu tháng tăng 4,8%, bảy tháng tăng 5,1%, tám tháng tăng 5,6%) thể hiện việc phục hồi của ngành công nghiệp trước tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Về loại hình kinh tế: khu vực kinh tế nhà nước có mức tăng thấp; trong khi khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt mức tăng khá so với toàn ngành; phân ngành kinh tế cấp 1, ngành khai khoáng và sản xuất, phân phối điện, nước, gas có tốc độ tăng trưởng khá, trong khi công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng lớn chỉ tăng trưởng ở mức thấp (tuy nhiên mức tăng đã khá so với các tháng trước) do nhu cầu giảm.
Về các sản phẩm công nghiệp đáng lưu ý là dầu thô đạt mức tăng cao, các sản phẩm xi măng, thép xây dựng tăng khá để đáp ứng nhu cầu của các công trình xây dựng theo chủ trương kích cầu của Chính phủ. Một số sản phẩm khác như điện sản xuất, giày dép, xà phòng, hàng tiêu dùng (điều hòa, tủ lạnh, tủ đá) cũng đạt mức tăng trưởng thể hiện xu hướng phục hồi của sản xuất và tiêu dùng khu vực dân cư. Phân tích về các chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp cũng cho thấy xu hướng tương tự.
Phân tích chỉ số tồn kho các ngành công nghiệp chế biến cho thấy một số ngành có mức tồn kho cao so với ngày 01/8/2009 như: ngành xay xát, sản xuất bột thô tăng 71,4%, sản xuất phân bón và hợp chất nitơ tăng 14,8%, sản xuất gốm sứ không chịu lửa tăng 28,6%, sản xuất xi măng, vôi, vữa tăng 18,7%, sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 8,5%, còn lại hầu hết các mặt hàng công nghiệp chế biến khác có mức tăng tồn kho không cao, hoặc giảm so với tháng trước cho thấy dấu hiệu nhu cầu tiêu thụ đã tăng cao vào thời điểm hiện nay.
Về giá cả các mặt hàng công nghiệp: hiện nay giá dầu thô tiếp tục dao động ở mức 60-70 USD/thùng cao so với các tháng đầu năm tạo điều kiện tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng thu ngân sách, tuy nhiên việc giá dầu tăng cao cũng tạo áp lực tăng giá xăng dầu trên thế giới và trong nước (trong tháng 9/2009 xăng A92 tiếp tục điều chỉnh lên 15.700 đ/lít) ảnh hưởng đến việc tăng chi phí vận tải và giá thành các mặt hàng sản xuất trong nước (theo phân tích về cơ cấu giá xăng, dầu trong nước thì các khoản thuế và phí xăng dầu chiếm đến 40% trong giá bán xăng dầu, vì vậy các doanh nghiệp kiến nghị Bộ Tài chính xem xét lại các mức thuế và phí phù hợp hơn để có thể giảm giá xăng dầu trong nước), giá sắt thép và xi măng vẫn giữ ở mức ổn định.
 
2. Tình hình cụ thể một số ngành công nghiệp chủ yếu:
- Tháng 9/2009 sản lượng dầu thô khai thác ước đạt 1,39 triệu tấn tăng 4,3% so với tháng 8/2009 và tăng 21,3% so với cùng kỳ (nguyên nhân tăng trưởng cao do một số mỏ mới đi vào khai thác trong năm 2009 như mỏ 09.2, mỏ 46.2), lũy kế chín tháng đầu năm dầu thô khai thác ước đạt 12,8 triệu tấn tăng 17,6% so với cùng kỳ.
- Than đá sản xuất chín tháng đầu năm ước đạt 31,9 triệu tấn tăng 4,2% so với cùng kỳ.
- Điện sản xuất chín tháng đầu năm đạt 59,2 tỷ kwh tăng 11,3% so với cùng kỳ, đây là mức tăng thấp so với các năm trước (thường ở mức 12-15%) chủ yếu do nhu cầu không tăng nhiều vì ảnh hưởng của việc cắt giảm sản xuất của các doanh nghiệp sử dụng nhiều điện như: luyện thép, hóa chất, dệt may, cơ khí.
- Phân hóa học chín tháng đầu năm sản xuất ước đạt 1,77 triệu tấn giảm 6% so cùng kỳ.  
- Thép tròn các loại chín tháng đầu năm sản xuất đạt 3,4 triệu tấn tăng 18,8% so cùng kỳ.
- Xi măng sản xuất trong nước tăng khá, chín tháng đầu năm ước đạt 35,8 triệu tấn tăng 18,3% so cùng kỳ.
3. Về ước thực hiện cả năm 2009:
Trên cơ sở thực hiện sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm ngành công nghiệp, dự kiến kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi trong các tháng cuối năm và chính sách kích cầu của Chính phủ tiếp tục tạo đà tăng trưởng, tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm những tháng cuối năm 2009, dự kiến giá trị sản xuất ngành công nghiệp cả năm có thể đạt 693.795 tỷ đồng tăng 7,2% so với năm 2008 (cao hơn 0,7% so với số dự kiến vào tháng 6/2009), trong đó khu vực kinh tế nhà nước tăng 3,8%, khu vực ngoài quốc doanh tăng 9,6%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 7,3%.
Tính theo ngành kinh tế cấp I: giá trị sản xuất công nghiệp khai thác dự kiến tăng 8,8%, công nghiệp chế biến tăng 6,9%, công nghiệp điện, ga, nước tăng 10,8%.
Về giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá thực tế ước cả năm 2009 đạt 417.550 tỷ đồng tăng 20,5% so với năm 2008, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 16%, khu vực ngoài nhà nước tăng 22,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 14,5%.
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu so với thực hiện năm 2008 như: than sạch đạt 41,2 triệu tấn tăng 3,6%, dầu thô đạt 16 triệu tấn tăng 7,4% (theo ước tính của Vụ KTCN trường hợp duy trì mức khai thác như hiện nay lượng dầu thô khai thác cả năm có thể đạt 16,8-17 triệu tấn tăng 12,7-14% so với năm 2008), khí thiên nhiên dạng khí đạt 8,05 tỷ m3 tăng 1,3%, phân hóa học đạt 2,5 triệu tấn giảm 1%, xi măng đạt 47,8 triệu tấn tăng 19,4%, thép tròn các loại đạt 4,6 triệu tấn tăng 19%, điện sản xuất đạt 79,3 tỷ kwh tăng 10%.
 
 
II- Tình hình xuất nhập khẩu tháng 9 năm 2009
1. Xuất khẩu:
Ước thực hiện xuất khẩu tháng 9 năm 2009 đạt 4,68 tỷ USD, tăng 3,5% so với tháng trước; trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 2,05 tỷ USD. 9 tháng đầu năm 2009, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 41,73 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 16,66 tỷ USD, giảm 6,3%.
 
Xuất khẩu của một số mặt hàng chủ yếu so với cùng kỳ năm trước: dầu thô ước đạt 10,9 triệu tấn, tăng 8,6% về lượng nhưng giảm 45,6% về kim ngạch; dệt may 6,7 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ; giày dép 2,96 tỷ USD, giảm 13,7%; gỗ và sản phẩm gỗ 1768 triệu USD, giảm 14,1%; linh kiện điện tử 1,65 tỷ USD xấp xỉ cùng kỳ 2008; thuỷ sản 3,0 tỷ USD, giảm 9,5%; gạo 4,98 triệu tấn, tăng khoảng 34% về lượng nhưng giảm 7,7% về kim ngạch; dây điện và cáp điện 564 triệu USD, giảm 26,5%; cao su 490 nghìn tấn, tăng 7% về lượng nhưng giảm 41% về giá trị...
Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế-tài chính thế giới, giá bình quân đa số các mặt hàng đều giảm so với 9 tháng đầu năm 2008. Cụ thể: dầu thô giảm 52% (tương đương 456 USD/tấn), than đá giảm 20%, gạo giảm 31%, cà phê giảm 29,7%, cao su giảm 45,7%...
Về thị trường xuất khẩu, xuất khẩu sang các thị trường chủ yếu đều giảm. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tiếp tục là Hoa Kỳ với tỷ trọng gần 19,4% tổng kim ngạch xuất khẩu và giảm 8% so với cùng kỳ năm 2008; thị trường EU chiếm tỷ trọng 16,6% và giảm 13%; thị trường ASEAN chiếm tỷ trọng 16,5% và giảm gần 15%; thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng 10,2% và giảm gần 35%; thị trường Trung Quốc 7,3% và giảm 9,7%.
 
2. Nhập khẩu:                                                                                                            
Kim ngạch nhập khẩu tháng 9 năm 2009 ước đạt 6,2 tỷ USD, tăng 6% so với tháng trước. Nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 2,25 tỷ USD.
9 tháng đầu năm 2009, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 48,27 tỷ USD, giảm 25,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ước đạt 17,7 tỷ USD, giảm 19%.
Tình hình nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu 9 tháng đầu năm 2009 so với cùng kỳ năm ngoái: xăng dầu 9,7 triệu tấn (giảm 4,4% về lượng và giảm 52,5% về kim ngạch), phân bón 3,25 triệu tấn (tăng 213% về lượng và giảm 22,5% về kim ngạch), sắt thép 7,3 triệu tấn (tăng 1,1% về lượng và giảm 35,4% về kim ngạch), ...
Hết tháng 9/2009, kim ngạch nhập khẩu từ Châu Á giảm 33% so với cùng kỳ năm 2008, ước đạt 38,6 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu từ Châu Âu giảm 41,9% đạt 5,6 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu từ Châu Mỹ giảm 16,9%, ước đạt 4 tỷ USD. Như vậy, Việt Nam vẫn nhập khẩu chủ yếu từ Châu á với tỷ trọng gần 80%.
Nhập siêu tháng 9, khoảng 1,52 tỷ USD. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, tổng nhập siêu lên tới 6,54 tỷ USD, chiếm 15,67% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Có thể thấy trong 9 tháng đầu năm 2009, tình hình xuất nhập khẩu tiếp tục chịu một số khó khăn sau:
- Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu có kim ngạch lớn giảm so với cùng kỳ, do khó khăn về thị trường xuất khẩu: thủy sản giảm 9,5%, giày dép giảm 14,7%...
- Gía xuất khẩu bình quân cũng giảm mạnh: dầu thô giảm 52%, than đá giảm 20%, gạo giảm 31%, cà phê giảm 29,7%, cao su giảm 45,7%...
- Đối với nhập khẩu, do sản xuất trong nước gặp khó khăn nên lượng nhập khẩu một số mặt hàng giảm: máy móc thiết bị giảm 16,4%, nguyên liệu dệt may giảm 17,2%, xăng dầu các loại giảm 4,4% ...
Mặc dù theo một số dự báo, tình hình kinh tế kể từ cuối năm 2009 sẽ sáng sủa hơn, và xuất khẩu có thể đạt mức năm 2008. Tuy nhiên qua thực tế hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2009 cho thấy xuất khẩu sẽ rất khó khăn nhất là tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.
Căn cứ tình hình thực tế, dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2009 đạt khoảng 56,5 - 57 tỷ USD, giảm 9 - 9,8 % so với năm 2008 và hầu như không có khả năng đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 3% như Quốc hội đề ra . Tổng kim ngạch nhập khẩu dự kiến đạt 67,5 - 68 tỷ USD, giảm 16,3% so với năm 2008.
Nhập siêu ở mức 11 tỷ USD, chiếm 19,5% kim ngạch xuất khẩu.
 
3. Kiến nghị một số giải pháp:
Trong 3 tháng cuối năm, để đạt kim ngạch xuất khẩu 56,5-57 tỷ USD vẫn cần quyết liệt thực hiện một số giải pháp sau:
- Tiếp tục tạo các thủ tục thuận lợi cho doanh nghiệp được vay vốn từ chính sách hỗ trợ lãi suất 4%/năm để phát triển sản xuất, xuất khẩu đặc biệt đối với các ngành hàng xuất khẩu chủ lực gồm thủy sản, gạo, cà phê, dệt may, da giày, sản phẩm gỗ...
- Tiếp tục điều chỉnh lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường. Đây là biện pháp hữu hiệu để kích cầu và thúc đẩy sản xuất.
- Xem xét dãn thời gian nộp thuế nhập khẩu các mặt hàng nguyên liệu, đầu vào cho sản xuất hàng xuất khẩu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh của hàng hóa.
- Xác định việc xúc tiến xuất khẩu hàng hoá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2009, thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu sang các khu vực ít bị tác động của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế. 
- Điều hành linh hoạt hoạt động buôn bán biên mậu theo hướng khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, cân đối nguồn nguyên liệu nhập khẩu./.
 
 
Tổng hợp từ nguồn Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
10/1/2009 7:46 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết801-Tinh-hinh-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-cac-nganh-cong-nghiep-thuong-mai-dich-vu-thang-9-va-9-thang-dau-nam-2009Thông tin chỉ đạo, điều hành
Phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông từ 5% đến 10%Phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông từ 5% đến 10%

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch phấn đấu đạt mục tiêu giảm tai nạn giao thông (TNGT), giảm tỷ lệ thương vong do TNGT mỗi năm từ 5% đến 10%; hướng tới năm 2030 giảm ít nhất 50% số người bị chết và bị thương do TNGT đường bộ so với năm 2020.

Đồng thời, tăng cường áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT; chống ùn tắc giao thông, tiến tới xây dựng hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban ATGT các cấp đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT, áp dụng kịp thời, hiệu quả các tiến bộ của khoa học công nghệ về công tác giữ gìn TTATGT. Quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện quy hoạch, bảo đảm việc xây dựng mới hoặc chỉnh trang các khu, cụm công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, các đề án, giải pháp phòng, chống, khắc phục ùn tắc giao thông; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa, cải tạo kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, tuyến luồng đường thủy nội địa.

Tăng cường quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải; triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tầng để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện thân thiện môi trường.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, liên tỉnh, liên huyện; nghiên cứu phát triển hệ thống giao thông đa phương thức như: Vận tải đường sắt, đường thủy nội địa... giảm dần phụ thuộc vào đường bộ.

Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả...

Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin; xây dựng và đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành Giao thông vận tải, Công an, Y tế, Bảo hiểm và các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT.

Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả TNGT; tập huấn kỹ năng sơ cứu nạn nhân TNGT cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.

Kế hoạch ​

8/9/2022 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhấn đấu, tỷ lệ, thương vong, tai nạn, giao thông, 5%, 10%837-phan-dau-moi-nam-giam-ty-le-thuong-vong-do-tai-nan-giao-thong-tu-5-den-10Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
764.00
121,000
0.00
121000
0
Ban hành Danh sách mã định danh các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình DươngBan hành Danh sách mã định danh các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Danh sách mã định danh các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai Danh sách mã định danh đến các đơn vị trực thuộc. Trong trường hợp có sự tăng, giảm số lượng, thay đổi về cơ cấu tổ chức (đổi tên, tách, nhập, giải thể), các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thông báo đến Sở Thông tin và Truyền thông để tiến hành cập nhật, chỉnh sửa, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh Danh sách này.

Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương liên hệ cơ quan chủ quản để được cấp mã định danh và thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông biết, cập nhật; trong trường hợp chưa có mã định danh của ngành, đề nghị liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông để được cấp mã định danh tạm thời của tỉnh.

Quyết định​

10/5/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtmã định danh,  cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 621-ban-hanh-danh-sach-ma-dinh-danh-cac-co-quan-hanh-chinh-va-don-vi-su-nghiep-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
201.00
121,000
0.00
121000
24,321,000
/PublishingImages/2018-10/TIN 4.mp3
Tăng cường phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2015Tăng cường phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2015
  TTĐT - Nhằm chủ động phòng chống hạn, mặn và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do nắng hạn, thiếu nước gây ra, ngày 15/12/2014, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị số 31/CT-UBND về việc “Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2015” (HNMCR).
 
Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng, chống HNMCR trong mùa khô năm 2015.
 
 
 Công nhân Nông trường cao su Dầu Tiếng quét lá phòng cháy rừng (Ảnh: Hoàng Mừng)
 
 
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai hướng dẫn các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi lập kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống hạn.
     
UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một, Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương chủ động lập kế hoạch, phương án phòng, chống hạn, nhiễm mặn cụ thể cho từng vùng, từng công trình, tăng cường các biện pháp bổ sung nguồn nước sinh hoạt, sản xuất. Tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc tiết kiệm, giữ vệ sinh nguồn nước; rà soát chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp; thường xuyên thông báo để nhân dân nắm bắt tình hình hạn, nhiễm mặn.
 
Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một lập kế hoạch phương án cụ thể, nhằm tổ chức ứng cứu kịp thời khi có cháy xảy ra.
    
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương và các cơ quan thông tin địa phương thường xuyên đưa tin phản ánh về công tác phòng, chống HNMCR.
      
Hoài Hương
12/24/2014 2:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1906-Tang-cuong-phong-chong-han-nhiem-man-va-chay-rung-trong-mua-kho-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia về An toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia về An toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030
 
TTĐT - Ngày 26/6/2012, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1674/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia về An toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
 
Theo đó, mục tiêu chung đến năm 2020, về cơ bản kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm được thiết lập và phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc dân của tỉnh nhà.
 
Kế hoạch xác định, đến năm 2020, Bình Dương đạt được 5 mục tiêu cụ thể, đó là nâng cao kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm cho các nhóm đối tượng; cải thiện rõ rệt tình trạng bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, vận chuyển, bảo quản nông sản và thực phẩm; tăng cường năng lực của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; cải thiện rõ tình trạng đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở dịch vụ ăn uống và kinh doanh thực phẩm; ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng ngộ độc thực phẩm cấp tính. Đến năm 2030, công tác an toàn thực phẩm được quản lý một cách chủ động, có hiệu quả dựa trên các bằng chứng khoa học và thực hiện kiểm soát theo chuỗi; 100% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người quản lý và người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm; 100% cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đạt điều kiện an toàn thực phẩm; tiếp cận và kiểm soát bệnh truyền qua thực phẩm thông qua xây dựng các mục tiêu giảm ca mắc/100.000 dân cụ thể cho từng chủng loại vi khuẩn.
 
Để đạt được mục tiêu trên, Bình Dương sẽ đẩy mạnh các biện pháp thực hiện như: có chính sách bồi dưỡng, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm; chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực cung cấp rau an toàn và giết mổ gia súc, gia cầm theo quy trình công nghiệp; nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ làm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; tiếp tục triển khai truyền thông giáo dục, phổ cập kiến thức an toàn thực phẩm; kiện toàn hệ thống tổ chức thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm từ tỉnh đến tuyến xã, phường; bảo đảm nguồn nguyên liệu sạch phục vụ cho sản xuất, chế biến thực phẩm. Đồng thời chủ động kiểm soát ô nhiễm thực phẩm trong bảo quản, chế biến thực phẩm; thiết lập hệ thống giám sát ô nhiễm thực phẩm, truy suất nguồn gốc, xử lý sự cố về thực phẩm và thông tin, cảnh báo nguy cơ; xây dựng mô hình điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo.
 
Dự kiến, tổng kinh phí để triển khai thực hiện hơn 93 tỷ đồng, bao gồm kinh phí từ Trung ương và của địa phương.
 
 
Phan Anh
7/12/2012 9:52 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết945-Ke-hoach-thuc-hien-chien-luoc-Quoc-gia-ve-An-toan-thuc-pham-tinh-Binh-Duong-giai-doan-2011-2020-tam-nhin-den-nam-2030Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khíTăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai các nội dung kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải như đã chỉ đạo tại Văn bản số 12/UBND-KT ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời thông tin, cảnh báo về chất lượng môi trường không khí, các nguy cơ và tác hại của ô nhiễm không khí tới sức khỏe con người, các tổ chức, cá nhân có hoạt động gây ô nhiễm môi trường không khí; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Thông tin và Truyền thông sử dụng và kiểm tra việc sử dụng các thông tin về chất lượng không khí do cơ quan có thẩm quyền cung cấp; xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai lệch, gây hoang mang trong cộng đồng theo quy định của pháp luật.

Văn bản ​

1/27/2021 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTăng cường, kiểm soá,t ô nhiễm, môi trường, không khí864-tang-cuong-kiem-soat-o-nhiem-moi-truong-khong-khThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
229.00
121,000
1,416.00
121000
0
/PublishingImages/2021-01/kiemsoatonhiemkk.mp3
Phòng, chống và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễmPhòng, chống và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 2197/BYT-DP ngày 26/4/2024 của Bộ Y tế về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.​​

Theo đó, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tế để xem xét, xử lý, triển khai thực hiện theo thẩm quyền hoặc báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Cụ thể, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ngay từ cửa khẩu, trong cộng đồng và tại các cơ sở Y tế; phối hợp chặt chẽ với các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Pasteur chủ động phân tích tình hình và đánh giá nguy cơ để đề xuất, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, kịp thời.

Đồng thời, xây dựng, triển khai phương án cụ thể sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn; tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại tất cả các tuyến; đảm bảo hoạt động của các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động để sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế ổ dịch, cấp cứu, điều trị khi cần thiết; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống, xử lý triệt để ổ dịch, không để bùng phát hoặc phát sinh mới các ổ dịch, nhất là các bệnh truyền nhiễm có số mắc, tử vong cao.

Thực hiện tốt công tác thu dung bệnh nhân, kịp thời điều trị, cấp cứu người bệnh, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong và thực hiện tốt kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế. Tng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, khu hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật.

Chủ động, phối hợp cung cấp và cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo phòng bệnh cho người dân; xây dựng các tài liệu, sản phẩm, thông điệp truyền thông về phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin phòng bệnh phù hợp với phong tục, tập quán, ngôn ngữ của từng địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở để khuyến cáo, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi để bảo vệ sức khỏe.

Thường xuyên rà soát, đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực... đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.

Văn bản​ ​​

6/13/2024 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtxử lý, triệt để, ổ dịch, bệnh, truyền nhiễm149-phong-chong-va-xu-ly-triet-de-cac-o-dich-benh-truyen-nhieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
526.00
121,000
0.00
121000
0
Bố trí thêm lực lượng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 để đạt chỉ tiêu 250.000 liều/ngàyBố trí thêm lực lượng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 để đạt chỉ tiêu 250.000 liều/ngày

TTĐT - ​​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 202-TB/TU ngày 04/9/2021 để khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và chất lượng.​

Theo đó, ngành Y tế bố trí thêm lực lượng hỗ trợ từ các địa phương, lực lượng quân y, đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng nghỉ hưu tham gia chiến dịch tiêm chủng để đạt chỉ tiêu 250.000 liều/ngày theo kế hoạch đề ra; tổ chức điều phối đủ, kịp thời vắc xin cho các địa phương, không để thiếu và để người dân phải chờ tại điểm tiêm vì thiếu vắcxin; bố trí các kho vắc-xin dự trữ để cung cấp kịp thời, trường hợp cần thiết bố trí xe đông lạnh để trữ vắc-xin. Người dân ở địa phương nào thực hiện tiêm vắc xin ở đó nhằm hạn chế việc di chuyển qua địa phương khác để thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

Phối hợp với Công an tỉnh và các ngành có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh phương án cho người dân được ra đường đối với trường hợp đã được tiêm 2 mũi và 1 mũi vắc-xin (đã tiêm 20 ngày).

Đồng thời, khẩn trương triển khai thực hiện những chủ trương mà Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã thống nhất để đảm bảo có đủ thuốc phục vụ cho công tác điều trị nhằm giảm tối đa ca tử vong.

Các địa phương "vùng đỏ", mỗi địa phương bố trí ít nhất 03 Trạm y tế, các địa phương "vùng xanh" mỗi địa phương bố trí 01 Trạm y tế kết hợp với Trạm y tế truyền thống của xã, phường trang bị đủ về phương tiện, nhân lực, vật tư y tế, bình oxy và các loại thuốc điều trị cần thiết,... đảm bảo phục vụ người dân mọi lúc, mọi nơi một cách nhanh nhất. Ngành Y tế có phương án hợp đồng với đội ngũ, y, bác sỹ về hưu tại các địa phương để bố trí nhân lực hỗ trợ thêm cho các Trạm y tế lưu động; tính toán số lượng điều dưỡng còn thiếu tham mưu Ban Chỉ đạo có phương án sử dụng các trường hợp F0 đã khỏi bệnh làm nhân viên điều dưỡng.

Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương, Trường Y của Tổng Công ty Becamex IDC có kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng đối với lực lượng trên để bố trí vào các đội của Trạm y tế lưu động trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế tổ chức lại bộ máy lãnh đạ​​o của Trung tâm Y tế thành phố Thuận An để đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch. 

Văn bản ​​

9/6/2021 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBố trí, lực lượng, tiêm chủng, vắc xin, Covid-19, chỉ tiêu, 250.000, liều/ngày407-bo-tri-them-luc-luong-tiem-chung-vac-xin-phong-covid-19-de-dat-chi-tieu-250-000-lieu-ngaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
507.00
121,000
0.00
121000
0
1 - 30Next