Tin chỉ đạo điều hành
 

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị".

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Kế hoạch).

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận thông tin sự cố, phản ánh hiện trường bất cập của hạ tầng cáp viễn thông qua Hệ thống đường dây nóng 1022 trên địa bàn tỉnh và công tác phối hợp xử lý, khắc phục.

 
 
TTĐT - UBND tỉnh ban hành quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục.
 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 9/2020 của UBND tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Bình Dương năm 2021 – 2022.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (BHYT HSSV).

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh thông báo cho phép hoạt động trở lại một số hoạt động không thiết yếu trên địa bàn tỉnh.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình DươngPhòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm chủ động thực hiện công tác phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh cho động vật thuỷ sản nuôi trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 93/KH-BCĐ về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017.


Theo đó, Kế hoạch xây dựng các giải pháp phòng bệnh gồm: Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn; kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật thủy sản; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản; quan trắc môi trường; giám sát dịch bệnh thủy sản. Các biện pháp chống dịch gồm: Thu thập thông tin dịch bệnh; biện pháp xử lý; công bố dịch; công bố hết dịch.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch; tổ chức thực hiện vùng nuôi thủy sản an toàn tại địa phương; quản lý cơ sở, vùng nuôi thủy sản an toàn theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh kế hoạch dự trù về vật tư, hóa chất, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng, chống bao gồm cả hỗ trợ cho người nuôi có thủy sản mắc bệnh buộc phải tiêu hủy, cả khi dịch bệnh xảy ra nhưng chưa đủ điều kiện công bố dịch và khi công bố dịch. Chỉ đạo, giám sát việc xử lý, tiêu hủy thủy sản nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh và huy động lực lượng tham gia chống dịch ở địa phương theo đề nghị của cơ quan thú y. Kiểm tra hướng dẫn việc sử dụng hóa chất từ Quỹ dự phòng của địa phương theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người nuôi các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh thủy sản nuôi ở địa phương. Thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến từng người nuôi về mùa vụ thả nuôi thủy sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng chương trình phòng, chống dịch bệnh thủy sản của tỉnh và kế hoạch hàng năm; phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật và mùa vụ nuôi theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện đúng quy định của Nhà nước về kiểm dịch, kiểm soát dịch bệnh; chỉ được phép sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, kháng sinh, hóa chất nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

1/18/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, phòng chống dịch bệnh, động vật thủy sản, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, năm 2017185-phong-chong-dich-benh-dong-vat-thuy-san-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3717/KH-UBND về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Kế hoạch gồm các nội dung về: Công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; hoàn thiện thể chế, xây dựng năng lực nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC; các hoạt động kiểm soát TTHC (quy định TTHC và kiểm soát thực hiện TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; rà soát, đánh giá TTHC; công tác truyền thông; công tác kiểm tra, giám sát); chế độ thông tin báo cáo.

Kế hoạch yêu cầu người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp tăng cường trách nhiệm trong công tác cải cách TTHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xác định công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của đơn vị, địa phương; đề cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện giải quyết TTHC, góp phần giảm tối thiểu chi phí tuân thủ TTHC cho cả cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp. Từ đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tạo được sự hài lòng và niềm tin của tổ chức, cá nhân khi tham gia giải quyết TTHC.

Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2017 tại đơn vị, địa phương.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Kế hoạch này tại các đơn vị, địa phương và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. Đồng thời phối hợp với Sở Tài chính để cân đối, đảm bảo kinh phí phục vụ cho hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định.

1/18/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, kiểm soát, thủ tục hành chính, năm 2017, trên địa bàn tỉnh Bình Dương726-ke-hoach-hoat-dong-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2017-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3707/QĐ-UBND về Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Kế hoạch xây dựng nội dung, phân công nhiệm vụ và thời gian cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC. Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền về nội dung, vai trò, ý nghĩa của hoạt động kiểm soát TTHC. Đồng thời, tăng cường truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương tăng cường thời lượng để tuyên truyền, đưa tin về hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, cập nhật, đưa tin, bài giới thiệu sáng kiến, kinh nghiệm, gương cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Mục đích Kế hoạch

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC;

- Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự quyết tâm của các cấp, các ngành khắc phục khó khăn, thách thức để thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020, từ đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại.

- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc phản ánh chính xác, kịp thời mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

- Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


1/18/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, truyền thông, hoạt động, kiểm soát thủ tục hành chính, tỉnh Bình Dương, năm 2017291-ke-hoach-truyen-thong-hoat-dong-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 33/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Theo đó, nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản về tình hình trật tự, an toàn giao thông (ATGT), góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải xác định việc lãnh đạo công tác bảo đảm trật tự, ATGT, kéo giảm TNGT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay. Tập trung nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu chính quyền các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về công tác bảo đảm trật tự, ATGT; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực xã hội thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm chuyển biến cơ bản tình hình trật tự, ATGT, kiềm chế, làm giảm từ 5-10% TNGT và ngăn ngừa ùn tắc giao thông.

Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về giao thông cho cán bộ, đảng viên; đảm bảo cho từng cán bộ, đảng viên phải đi đầu gương mẫu chấp hành pháp luật về giao thông, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động mọi người chấp hành pháp luật về giao thông; xác định rõ việc chấp hành pháp luật về giao thông là một tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên.

Giao Ban ATGT tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các địa phương và đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, ATGT; đề xuất các chủ trương, biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa và kéo giảm TNGT. Phối hợp với các ngành chức năng, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông trong nhân dân. Nâng cao chất lượng chuyên mục ATGT, kịp thời xây dựng các chuyên trang, chuyên mục nhằm cảnh báo những nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông.

Chủ động phối hợp kiểm tra an toàn các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ, nhất là những điểm không có rào chắn; tăng cường cảnh báo, đề nghị bố trí người cảnh giới tại những điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn cao; tổ chức kiểm tra liên ngành về an toàn giao thông đường thủy tại các bến khách ngang sông, điểm du lịch...

1/18/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChỉ thị, UBND tỉnh Bình Dương, tăng cường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trên địa bàn tỉnh Bình Dương826-tang-cuong-cong-tac-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika tại phường An Bình, thị xã Dĩ An và phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu MộtCông bố hết dịch bệnh do vi rút Zika tại phường An Bình, thị xã Dĩ An và phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một

TTĐT - Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND Quyết định số 71/QĐ-UBND công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Theo đó, công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngày khởi phát ca bệnh: 07/11/2016. Ngày khởi phát ca bệnh cuối cùng: 28/11/2016.

Đồng thời, công bố hết dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngày khởi phát ca bệnh: 10/11/2016. Ngày khởi phát ca bệnh cuối cùng: 10/11/2016.

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND phường An Bình và thị xã Dĩ An, UBND phường phường Phú Hòa và thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục chỉ đạo triển khai các hoạt động giám sát dịch do vi rút Zika theo đúng quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng tại các khu dân cư, các khu nhà trọ và hộ gia đình, không để phát sinh ổ dịch mới.

1/18/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công bố, hết dịch bệnh, do vi rút Zika, quy mô xã phường347-cong-bo-het-dich-benh-do-vi-rut-zika-tai-phuong-an-binh-thi-xa-di-an-va-phuong-phu-hoa-thanh-pho-thu-dau-moThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018

TTĐT - Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018.

Theo đó, đối với cấp xã, tổ chức thi đấu từ 06 môn thể thao trở lên, thời gian tổ chức trước 31/5/2017. Đối với cấp huyện, tổ chức thi đấu từ 12 môn thể thao trở lên, thời gian tổ chức trước ngày 30/11/2017. Chọn thị xã Tân Uyên làm điểm để tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện.

Cấp xã, cấp huyện tùy điều kiện cụ thể lựa chọn tổ chức các môn thể thao được nhân dân yêu thích, các môn thể thao thế mạnh, môn thể thao dân tộc, truyền thống địa phương. Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn và huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đại hội TDTT.

Đại hội TDTT cấp tỉnh thi đấu 25 môn, bao gồm 18 môn chính thức (điền kinh, bơi lội, bóng bàn, cầu lông, bi sắt, bi da, thể dục dưỡng sinh, việt dã, cờ tướng, cờ vua, quần vợt, karatedo, taekwondo, võ cổ truyền, vovinam, thể dục thể hình, bóng đá, bóng chuyền) và 7 môn hưởng ứng (đua thuyền, bóng rổ, kéo co, đẩy gậy, aerobic, xe đạp, bóng đá nữ). Thời gian tổ chức trước ngày 31/7/2018; địa điểm do Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh quyết định.


Đại hội TDTT cấp tỉnh có 25 môn thi đấu gồm 18 môn chính thức và 7 môn hưởng ứng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp ở địa phương và các ngành, đơn vị. Lập dự toán trình UBND tỉnh xem xét cân đối kinh phí tố chức Đại hội TDTT cấp tỉnh và tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII trong kế hoạch ngân sách hàng năm. Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo Đại hội TDTT các cấp và Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ V năm 2018.

Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, bố trí nguồn kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018 và tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018.

Các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT; kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy trong quá trình tổ chức Đại hội thể dục, thể thao các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục, các trường học và các đơn vị giáo dục trên địa bàn tham gia và hỗ trợ tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh năm 2017-2018.

Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo công tác y tế cho tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình và Báo Bình Dương xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội, nhằm tích cực vận động người dân tham gia tập luyện TDTT, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

UBND cấp huyện xây dựng, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch và bố trí kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các cấp đảm bảo mục tiêu, yêu cầu và thời gian quy định trong Kế hoạch này, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương.

1/18/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, tổ chức, Đại hội Thể dục thể thao, các cấp, tỉnh Bình Dương, năm 2017-2018964-ke-hoach-to-chuc-dai-hoi-the-duc-the-thao-cac-cap-tinh-binh-duong-nam-2017-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.30
121,000
0.50
121000
96,800
Chương trình làm việc tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnhChương trình làm việc tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh

​TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Thông báo Chương trình làm việc tháng 02/2017 của UBND tỉnh.

​Theo đó, trong tháng 02/2017, UBND tỉnh sẽ thông qua các nội dung sau:


​Cuộc họp


​Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

​ ​ ​Tuần I (30/01/2017-03/02/2017)

​CT-PCT

​Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Văn phòng

UBND tỉnh

​ ​ ​Tuần V (27/02/2017-03/3/2017)

​UBND

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2017.

Văn phòng

UBND tỉnh

​UBND

​Quy định về việc quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn

2/3/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình làm việc, UBND tỉnh, báo cáo kinh tế-xã hội, chỉ đạo điều hành170-chuong-trinh-lam-viec-thang-02-nam-2017-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để phát triển hạ tầng kinh tế-xã hộiHuy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy về huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch đã nêu rõ những giải pháp quan trọng để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020; phù hợp với mục tiêu Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 16/08/2016 của Tỉnh ủy. Qua đó huy động tối đa mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng hạ tầng giao thông vận tải phải đi trước một bước nhằm gắn kết các đầu mối giao thông trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tập trung triển khai đầu tư các dự án trọng điểm tạo sự đột phá và có sức lan tỏa lớn để đầu tư, bảo đảm sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước và gắn với lộ trình nâng cấp đô thị tạo điều kiện đưa Bình Dương trở thành đô thị loại I trước năm 2020 theo hướng văn minh, giàu đẹp.

Dựa trên dự kiến nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch xây dựng các giải pháp huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội. Theo đó, để nâng cao hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố phải chấp hành nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu; chủ động rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp thực hiện các giải pháp thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước.

Về quy hoạch và phát triển quỹ đất, các ngành, các cấp tiếp tục tham mưu UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực trọng yếu như xây dựng, giao thông, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, nông nghiệp, công nghiệp... để sắp xếp lại thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách nhà nước. Xem xét, quyết định dừng thực hiện các dự án đã có chủ trương đầu tư, các dự án đã phê duyệt nhưng hiệu quả thấp, chưa bức xúc nhằm giảm dư nợ, hạn chế quy hoạch treo đồng thời giảm áp lực đầu tư công…

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh; đồng thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời những vấn đề phát sinh. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện công bố, niêm yết minh bạch các thủ tục và khả năng tiếp cận thông tin trong đầu tư gắn với quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng, đấu thầu, giám sát đầu tư theo quy định.

2/7/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, UBND tỉnh Bình Dương, huy động, nguồn lực, kinh tế, nhà nước, ngoài nhà nước, phát triển, hạ tầng, kinh tế xã hội, 2016-2020383-huy-dong-cac-nguon-luc-tu-cac-thanh-phan-kinh-te-de-phat-trien-ha-tang-kinh-te-xa-hoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 304/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Kế hoạch xác định các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) của tỉnh, đưa TMĐT trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tạo tiền đề cho mục tiêu phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm tiềm năng và chủ lực của tỉnh.

Các giải pháp cụ thể gồm: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về TMĐT; tổ chức các lớp bồi duỡng đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực về TMĐT; tư vấn, xây dựng kế hoạch về ứng dụng TMĐT; hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn ứng dụng TMĐT; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về TMĐT.

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì thực hiện kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Cục TMĐT và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) và các đơn vị liên quan triển khai nội dung kế hoạch này. Tích cực vận động doanh nghiệp tham gia các nội dung của kế hoạch và hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả nhằm đem lại lợi ích kinh tế cho tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí ngân sách tỉnh để đảm bảo kinh phí hàng năm thực hiện kế hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp cân đối, lồng ghép các nguồn lực các chương trình kinh tế - xã hội trong tỉnh với kế hoạch phát triển TMĐT hàng năm. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn ngân sách đảm bảo kinh phí hàng năm thực hiện kế hoạch.

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc phát triển hạ tầng viễn thông và Internet tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển TMĐT, xây dựng và đẩy mạnh các biện pháp khuyến khích đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ hỗ trợ TMĐT; phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động TMĐT.

Cục Thuế, Cục Hải quan, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Dương và các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nội dung kế hoạch này phối hợp triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương mình.

Các cơ quan báo, đài tích cực tuyên truyền về việc phát triển TMĐT.

Các doanh nghiệp phối hợp với các sở, ban, ngành tích cực triển khai thực hiện kế hoạch, ứng dụng TMĐT trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh để mang lại hiệu quả cao nhất.

Mục tiêu cụ thể:

- 100% doanh nghiệp lớn, 65% doanh nghiệp vừa và nhỏ có website riêng để quảng bá thương hiệu sản phẩm và thông tin doanh nghiệp;

- 30% doanh nghiệp giao dịch hàng hóa và thanh toán trực tuyến qua các ứng dụng TMĐT và thiết bị di động;

- 50% doanh nghiệp ứng dụng phần mềm chuyên dụng trong quản lý và sản xuất thương mại dịch vụ;

- 75% thanh toán trực tuyến các dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông;

- 40% doanh nghiệp tham gia các website TMĐT để mua bán các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ liên quan đến sản xuất thương mại dịch vụ;

- 90% các thủ tục hành chính được thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4;

- 100% lãnh đạo cơ quan nhà nước sử dụng chứng thực chữ ký số;

- Áp dụng phổ biến đến các doanh nghiệp thực hiện giao dịch chứng thực để đảm bảo an toàn, bảo mật trong giao dịch TMĐT.


2/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, kế hoạch, phát triển, thương mại điện tử, giai đoạn 2017-2020, doanh nghiệp326-phat-trien-thuong-mai-dien-tu-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP của Chính phủChương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP của Chính phủ

TTĐT -  UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Kế hoạch đã cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết 100/NQ-CP của Chính phủ đến các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng quy mô nền kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của người dân. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, “Thành phố thông minh” nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, giảm chi phí xã hội và sử dụng tài nguyên hợp lý, đồng thời cải thiện sự giao tiếp, tương tác giữa người dân và chính quyền.

Kế hoạch xây dựng các giải pháp cụ thể thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong Chương trình hành động này và chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động này, đồng thời cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của kế hoạch hàng năm nhằm đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 100/NQ-CP.

Ngoài những nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động này, các sở, ban, ngành căn cứ các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 100/NQ-CP do các Bộ, ngành Trung ương ban hành để chủ động xây dựng các kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan truyền thông đại chúng có chuyên mục tuyên truyên về nội dung Nghị quyết 100/NQ-CP và Chương trình hành động này.

2/7/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Chương trình hành động, thực hiện, Nghị quyết số 100/NQ-CP, Chính phủ, nhiệm kỳ 2016-2021371-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-100-nq-cp-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.45
121000
54,450
Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình "4 lớp"Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình "4 lớp"

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình "4 lớp".

​Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh theo mô hình "4 lớp" (1. Lực lượng tại chỗ; 2. Tổ chức hoặc thuê doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; 3. Tổ chức hoặc thuê doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ; 4. Kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia) theo như đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1552/BTTTT-CATTT ngày 28/04/2020, hoàn thành trước ngày 30/09/2020; thực hiện cử đầu mối và báo cáo định kỳ cho Bộ Thông tin và Truyền thông; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

​​​Văn bản ​

5/14/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtan toàn, thông tin, hệ thống, thông tin, mô hình, 4 lớp83-dam-bao-an-toan-thong-tin-cho-he-thong-thong-tin-theo-mo-hinh-4-lopThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
166.00
121,000
0.00
121000
0
Khắp nơi tổ chức thăm, tặng quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người tàn tậtKhắp nơi tổ chức thăm, tặng quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người tàn tật
Huyện Bến Cát vừa tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em mồ côi, người tàn tật, người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ở 3 xã Thới Hòa, Tân Định và thị trấn Mỹ Phước.
Dịp này, đoàn đã trao tặng 395 phần quà, trong đó có 18 phần quà cho hộ gia đình chính sách mỗi phần trị giá 300.000 đồng và 253 phần quà cho các hộ nghèo, trẻ em mồ côi, người tàn tật, người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi phần trị giá từ 200.000 - 250.000 đồng, gồm gạo, mì gói và nước ngọt.
Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009, huyện Bến Cát đã trích khoảng 80 triệu đồng từ ngân sách để giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em mồ côi, người tàn tật, người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện vui xuân, đón tết cổ truyền của dân tộc.
- Nhân dịp đón mừng năm Kỷ Sửu 2009, chi đoàn Báo Bình Dương đã thăm, chúc tết và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mua, xã Định Hòa (TX.TDM) mẹ Mua do Báo Bình Dương nhận phụng dưỡng suốt đời. Dịp này, chi đoàn Báo Bình Dương đã tặng mẹ quà và tiền mặt, trị giá 2,5 triệu đồng.
- Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Lễ vừa tổ chức đoàn đến thăm, chúc tết và tặng 350 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn 4 xã Phú Chánh, Bình Mỹ, Tân Bình và thị trấn Uyên Hưng (Tân Uyên). Mỗi hộ nhận một phần quà trị giá 250.000 đồng gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm sử dụng trong gia đình. Tổng kinh phí cho đợt tặng quà lần này hơn 87 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ phúc lợi của Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Lễ.
- Nhằm giúp đối tượng chính sách vui xuân đón tết, chiều qua (20-1), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB) đã tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa tại khu 8, phường Phú Hòa (TX.TDM) cho đồng chí Đặng Văn Nhâm, cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Căn nhà có diện tích 50m2 với tổng kinh phí xây dựng 50 triệu đồng, từ nguồn tiền quỹ của MB. Từ đầu năm 2008 đến nay, tổng trị giá các chương trình hoạt động từ thiện MB đóng góp vì cộng đồng lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
- Ngày 20-1, bà Đỗ Thị Hoàng Oanh - đại diện Công ty TNHH Thành Tâm (ấp 3, xã Khánh Bình, Tân Uyên) cùng gia đình ông Đỗ Hữu Đức đã tổ chức tặng quà tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, quà gồm đường, sữa, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và trao 17 triệu đồng tiền mặt cho trung tâm. Trước đó, công ty cũng đã phát lương, tiền thưởng cho công nhân bình quân 4,5 triệu đồng/lao động đồng thời tổ chức ăn tất niên, tặng quà cho công nhân ở lại ăn tết khó khăn, mỗi phần trị giá 200.000 đồng. 
- Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009, xã Phước Sang (Phú Giáo) đã tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách của xã. Lãnh đạo xã đã trao tặng 52 phần quà cho các gia đình chính sách tạo điều kiện để các gia đình chính sách đón xuân sung túc hơn, mỗi phần quà trị giá 150.000 đồng. Toàn bộ kinh phí tặng quà được trích từ nguồn ngân sách xã.
 

 H.Liêm - N.Trinh - N.Tâm -T.Hồng - Đ.Trường - H.Phương
(Theo báo Bình Dương)

1/23/2009 7:42 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết709-Khap-noi-to-chuc-tham-tang-qua-tet-cho-gia-dinh-chinh-sach-ho-ngheo-nguoi-tan-tatThông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủTriển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 598/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các sở, ban ngành xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của đơn vị nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, đơn vị chủ trì thực hiện và kế hoạch chi tiết sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành. Chủ động tìm hiểu rõ phương pháp, cách tính và ý nghĩa của các chỉ tiêu xếp hạng; tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt đối với những vấn đề mới phát sinh; kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả. Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên website của sở, ngành và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, đề xuất qui trình và nội dung dữ liệu nhận qua mạng cho phù hợp với thực tế.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về giải trình và giải quyết các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng hoặc dịch vụ bưu điện. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Định kỳ hàng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý) và báo cáo năm trước ngày 10 tháng 12, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện quý và cả năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia phản biện, góp ý và mở diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân.

3/21/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, kế hoạch, Nghị quyết của Chính phủ, nhiệm vụ, giải pháp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia201-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-19-2017-nq-cp-ngay-06-02-2017-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.45
121000
54,450
Tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình DươngTổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ngày Sách Việt Nam được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng gắn với các hoạt động tuyên truyền, quảng bá Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II- Bình Dương năm 2017. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4/2017. Các hoạt động chính của Ngày Sách Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 8-23/4/2017.

Các hoạt động cụ thể gồm: Tổ chức triển lãm, trưng bày sách hưởng ứng Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017 từ ngày 8-12/4/2017 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; Họp mặt kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam 21/4 vào ngày 18/4/2017; tổ chức Tuần lễ Sách từ ngày 17/4 đến 22/4/2017; tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam từ 8-23/4/2017; tổ chức Ngày hội đọc sách trong hệ thống trường học trong tháng 4/2017; tổ chức Ngày Sách Việt Nam trong hệ thống thư viện.  

3/21/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNgày Sách Việt Nam, tổ chức ngày sách, kế hoạch, trưng bày, triển lãm, họp mặt155-to-chuc-ngay-sach-viet-nam-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của ngành, địa phương, đơn vị để tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh, quốc phòng. Chú trọng phát hiện nhân tố mới, thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuât, công tác; quan tâm khen thưởng ở cơ sở, tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản...

Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; bố trí, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị, có năng lực, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp các cấp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. 

3/21/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, phát động, phong trào thi đua, thực hiện, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, năm 2017, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X896-phat-dong-phong-trao-thi-dua-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2017Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngChương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm khắc phục và đẩy lùi lãng phí đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội hiện nay, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, thời gian lao động, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 527/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Thực hiện CLP trong sử dụng nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên để góp phần đưa tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,3%/năm; quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; CLP trong mua sắm tài sản nhà nước; phấn đấu tinh giản biên chế hành chính ở mức tối đa trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước…

Căn cứ Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016-2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và của các cấp, các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Theo đó, bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt Chương trình THTK, CLP của UBND tỉnh, cần xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và đề ra những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí đề ra. Riêng đối với doanh nghiệp nhà nước phải cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước.

Giao Sở Tài chính theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình này, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

3/21/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Chương trình, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016-2020 13-chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-giai-doan-2016-2020-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.35
121000
42,350
Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm việc cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi; hướng tới mục tiêu giảm tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, tạo cơ sở thuận lợi để đưa tỷ số này đạt khoảng 103-107 năm 2020.

Các giải pháp và hoạt động cụ thể gồm: Nâng cao nhận thức về giới và giới tính khi sinh thông qua việc tăng cường cung cấp thông tin về giới và giới tính khi sinh cho các ngành, đoàn thể; tuyên truyền về giới và giới tính khi sinh ở cấp xã; tư vấn trực tiếp cho nam/nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn, phụ nữ mang thai; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực thi pháp luật về các nội dung liên quan đến giới tính khi sinh như rà soát các quy định, chính sách của địa phương liên quan đến giới và giới tính khi sinh; in ấn và phát hành tài liệu; tổ chức tập huấn, phổ biến văn bản quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh; thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế có thực hiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Bên cạnh đó, khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái trong học tập, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phát triển sản xuất.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế có liên quan đến sức khoẻ sinh sản và Trung tâm Y tế cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

3/17/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, Đề án, kiểm soát, mất cân bằng giới tính khi sinh, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2017-2020197-kiem-soat-mat-can-bang-gioi-tinh-khi-sinh-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 707/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã, 100% huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí nông thôn mới của tỉnh Bình Dương; góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn của tỉnh.

Về nội dung thi đua, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, các doanh nghiệp nhà nước và các cụm, khối thi đua căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Huy động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia, đóng góp về vật chất, chú trọng phát huy nội lực với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, tăng cường hoạt động xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới; lắng nghe, tập họp ý kiến nhân dân, tuyên truyền, vận động củng cố, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới.

Từng cấp, từng ngành phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua, lồng ghép và gắn với các phong trào thi đua của ngành, đơn vị như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Năm 2018, các huyện, thị xã, các ngành liên quan tiến hành sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình, cách làm mới, sáng tạo trong Phong trào thi đua. Đến năm 2020, tiến hành tổng kết và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào.

3/10/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, tổ chức thực hiện, phong trào thi đua, toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020842-to-chuc-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-toan-tinh-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Triển khai các giải pháp cấp bách về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộTriển khai các giải pháp cấp bách về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 636/UBND-NC triển khai các giải pháp cấp bách về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 378/CĐ-TTg ngày 27/02/2017 về việc khắc phục hậu quả vụ cháy ngày 26/02/2017 tại khu dân cư trên đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 18/01/2017; đồng thời để kiềm chế các vụ cháy, nổ, bảo vệ tính mạng con người và tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách về an toàn PCCC-CNCH.

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC-CNCH, các điều kiện an toàn PCCC và các biện pháp chữa cháy, thoát nạn, CNCH đối với hộ gia đình, khu dân cư, trụ sở cơ quan, cơ sở kinh doanh sản xuất, chợ, trung tâm thương mại, trường học, cơ sở tập trung đông người, nhà dạng ống….

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã và ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, cơ sở tại địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia công tác PCCC. Rà soát toàn bộ khu dân cư, khu phố thương mại, các nhà chung cư cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, cơ sở dịch vụ, rừng phòng hộ, cơ sở sản xuất và các công trình trọng điểm khác có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật, điều kiện an toàn về PCCC.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh xác định công tác PCCC là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mình; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào quần chúng tham gia công tác PCCC; chỉ đạo tăng cường việc tự kiểm tra và khắc phục ngay các sơ hở, thiếu sót, vi phạm về an toàn PCCC; duy trì và bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC trong cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu hộ gia đình cần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về PCCC, tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình chấp hành thực hiện; đảm bảo các yêu cầu, điều kiện an toàn PCCC như: Nơi đun nấu, nơi thờ cúng, nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về PCCC, tài sản, vật tư, chất cháy phải được bố trí, sắp xếp, bảo quản và sử dụng đúng quy định an toàn về PCCC, có phương tiện chữa cháy phù hợp với đặc điểm hoạt động và điều kiện của từng hộ gia đình.


Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn về an toàn PCCC. Ảnh: Duy Chí

Cảnh sát PCCC tỉnh phối hợp với các ngành chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, phối hợp với UBND thành phố Thủ Dầu Một tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện vụ cháy ngày 26/02/2017; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở thành lập và duy trì hoạt động của đội PCCC, trang bị phương tiện chữa cháy theo quy định, chú trọng diễn tập phương án chữa cháy, CNCH phối hợp nhiều lực lượng; phối hợp với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy xảy ra trên địa bàn; tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở PCCC-CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và các đề án khác nhằm thu hẹp bán kính hoạt động của đội PCCC, nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và CNCH.

3/10/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, triển khai, giải pháp cấp bách, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ218-trien-khai-cac-giai-phap-cap-bach-ve-an-toan-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-hThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2017Báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2017

TTĐT - Nhằm phục vụ cho công tác xây dựng Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Bình Dương quý I, xây dựng nhiệm vụ quý II năm 2017 đảm bảo chất lượng nội dung và thời gian quy định, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 659/UBND-TH về việc báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một (gọi tắt là các đơn vị) tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch quý I và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2017 của đơn vị. Trong đó, đánh giá kết quả của ngành, địa phương mình trong việc triển khai Kế hoạch số 445/KH-UBND ngày 15/2/2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đánh giá những việc làm được và chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong quý II năm 2017.

Đối với những nhiệm vụ mang tính chất liên sở, ngành, giao một số đơn vị làm đầu mối, phối hợp các ngành liên quan đánh giá và chịu trách nhiệm báo cáo.

Thời gian các đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất vào ngày 15/3/2017; đồng thời gửi file báo cáo về các địa chỉ Email sau: tonghopvpub@binhduong.gov.vn; binhduong@gso.gov.vn; tonghopskh@binhduong.gov.vn.

3/10/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, báo cáo, công tác quý I, nhiệm vụ quý II, năm 2017925-bao-cao-cong-tac-quy-i-nhiem-vu-quy-ii-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.35
121000
42,350
Phê duyệt chương trình phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2016-2020Phê duyệt chương trình phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2016-2020

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 419/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2016-2020.

Chương trình nhằm huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển, đáp ứng mục tiêu nâng cấp đô thị Thủ Dầu Một từ loại II lên loại I vào năm 2017; đồng thời hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại I và nâng cao chất lượng đô thị trong giai đoạn 2018-2020. Qua đó đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững.

Chương trình xác định danh mục lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển đô thị, bao gồm các khu vực phát triển đô thị mới, khu đô thị mới, mở rộng, cải tạo, bảo tồn tái thiết hoặc đô thị có chức năng chuyên biệt cho từng giai đoạn 05 năm và ưu tiên giai đoạn đầu (05 năm và hàng năm) phù hợp với các giai đoạn của quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt. Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được cho từng giai đoạn 05 năm và hàng năm phù hợp quy hoạch chung đô thị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng danh mục dự án hạ tầng kỹ thuật khung, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ưu tiên đầu tư nhằm kết nối các khu vực phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị. Xác định kế hoạch vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đầu mối ưu tiên phù hợp với điều kiện phát triển trên địa bàn Thủ Dầu Một. Xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn hợp pháp trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển đô thị.

Chương trình cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành và UBND TP.Thủ Dầu Một. Trong đó, Sở Xây dựng là cơ quan tham mưu thường trực cho UBND tỉnh theo dõi, đánh giá việc thực hiện chương trình của TP.Thủ Dầu Một hàng năm. UBND TP.Thủ Dầu Một xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình sau khi được phê duyệt, đồng thời tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện cho Sở Xây dựng và UBND tỉnh hàng năm; điều chỉnh, sơ kết, tổng kết Chương trình hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch được duyệt.

3/10/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, phê duyệt, chương trình, phát triển đô thị, thành phố Thủ Dầu Một, giai đoạn 2016-2020, đô thị loại I565-phe-duyet-chuong-trinh-phat-trien-do-thi-thu-dau-mot-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 496/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PBGDPL; tăng cường hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp; đưa công tác (PBGDPL) hướng mạnh về cơ sở, đảm bảo quyền được thông tin tiếp cận pháp luật của nhân dân; triển khai thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các Chương trình, Đề án về PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003, Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011, Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017 và tổ chức triển khai thực hiện; đổi mới mạnh mẽ hình thức, phương thức, nội dung tuyên truyền, xây dựng các mô hình mới trong công tác PBGDPL; thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tư vấn pháp lý về thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân (trong và ngoài nước) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; hướng dẫn thực hiện Ngày Pháp luật 9/11/2017; tổ chức PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL; tăng cường công tác PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; xã hội hóa hoạt động PBGDPL; tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật; kiểm tra công tác PBGDPL…

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh hướng dẫn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện thường xuyên tăng cường và phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng trong triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành, doanh nghiệp Nhà nước chỉ đạo tổ chức pháp chế/cán bộ pháp chế; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp trực tiếp tham mưu cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, kịp thời ban hành trong quý I năm 2017 để triển khai thực hiện; định kỳ 06 tháng (chậm nhất 20/6), 01 năm (chậm nhất 20/11) báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).

3/3/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, phổ biến, giáo dục pháp luật, năm 2017, trên địa bàn tỉnh Bình Dương136-ke-hoach-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nam-2017-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 341/UBND-NC về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn đua xe trái phép và tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là trong thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh, không tham gia cổ vũ, tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, phát động thành phong trào phê phán hành vi tụ tập, cổ vũ, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Rà soát, lập danh sách đối tượng đã có hành vi hoặc dấu hiệu nghi vấn; phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý, cảm hóa, giáo dục, không tham gia tụ tập, cổ vũ hoặc đua xe, lạng lách, biểu diễn trên đường; cần thiết đưa ra kiểm điểm, giáo dục tại nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác. Vận động nhân dân cảnh giác, phát hiện và báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng về các hành vi tụ tập, cổ vũ, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng an toàn giao thông trên các tuyến đường. 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn, nắm bắt kịp thời phương thức, thủ đoạn, địa điểm hoạt động của các đối tượng tụ tập, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, khiêu khích, chống người thi hành công vụ, nhất là số đối tượng cầm đầu, kích động, tổ chức cá cược, đua xe trái phép. Chỉ đạo rà soát, thống kê các địa điểm, hàng quán kinh doanh hoạt động quá thời gian quy định.

Công an tỉnh chủ trì, khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp, phương án để giải quyết dứt điểm tình trạng tụ tập chạy xe gây mất trật tự trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh. Nắm tình hình đối tượng, thời gian, địa điểm tụ tập nhằm chủ động phòng ngừa, giải tán có hiệu quả ngay từ khi mới nhen nhóm tụ tập chuẩn bị; có biện pháp kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh, nhất là vào những đêm cuối tuần, các ngày nghỉ và các ngày lễ, Tết trong năm.

Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể rà soát số đối tượng là thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh cư trú tại địa bàn quản lý đã có hành vi hoặc nghi vấn sử dụng xe gắn máy tụ tập, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng để theo dõi, quản lý giáo dục, cảm hóa, buộc làm cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông hoặc tham gia cổ vũ, đua xe trái phép.

Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống tụ tập, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng trong phạm vi ngành, địa phương mình quản lý; định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban An toàn Giao thông tỉnh và các ngành chức năng theo quy định.

2/7/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, tăng cường, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý nghiêm, tình trạng, tụ tập, đua xe trái phép, trên địa bàn tỉnh Bình Dương956-tang-cuong-chi-dao-kiem-tra-va-xu-ly-nghiem-tinh-trang-tu-tap-dua-xe-trai-phep-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

TTĐT - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2017, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 353/UBND-TH về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một và lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; quán triệt chủ đề hành động năm 2017 của Chính phủ là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, tập trung cao độ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 24/CT- UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh; tập trung giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc.

Sở Công Thương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu. Các ngành, các cấp nêu cao tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp và nhân dân sáng tạo đổi mới; khởi nghiệp kinh doanh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh sản xuất; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; bảo đảm an toàn và điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng; chuẩn bị kế hoạch trồng cây năm 2017. 

Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, an toàn kỹ thuật các phương tiện, bảo đảm trật tự và an toàn giao thông.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương tăng cường kiểm soát các lễ hội, nhất là Lễ hội Rằm tháng Giêng với tinh thần tiết kiệm, văn minh, lành mạnh. Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017.

Sở Y tế bảo đảm thuốc, trang thiết bị, trực cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống tác hại của rượu bia.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tinh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore nắm tình hình lao động trở lại làm việc sau Tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo triển khai công tác quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt công tác giao quân năm 2017.  

Công an tỉnh xây dựng triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm an toàn giao thông, đua xe trái phép; không để xảy ra ùn tắc giao thông.   

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh đẩy mạnh phòng, chống cháy, nổ và sẵn sàng ứng cứu các tình huống xảy ra.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, động viên toàn xã hội tin tưởng, quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 ngay từ những ngày đầu năm mới.

2/10/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCông điện, Thủ tướng Chính phủ, Công văn, UBND tỉnh Bình Dương, đôn đốc, thực hiện, nhiệm vụ, sau Tết Đinh Dậu 2017831-don-doc-thuc-hien-nhiem-vu-sau-ky-nghi-tet-nguyen-dan-dinh-dau-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017Phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông (THPT) năm 2017.

Theo đó, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai cuộc thi; chỉ đạo, hướng dn các trường tổ chức cuộc thi và triển khai các hoạt động hưởng ứng cuc thi tại đa phương; tăng cường các hoạt động thông tin và truyền thông đ động viên, khích l các em học sinh tích cực tham gia; báo cáo kết quả cuộc thi về UBND tnh. Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí bảo đảm tổ chức cuộc thi thành công trên địa bàn tỉnh.

​​Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2017 có tên gọi "Luật gia tương lai", do Bộ Tư pháp phát động.

Đối tượng dự thi là học sinh  tại các trường THPT trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố đăng ký tham gia (Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Định, Cà Mau, Cần Thơ, Điện Biên, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nghệ An, Phú Thọ, Sóc Trăng, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Tây Ninh, Vĩnh Phúc).

Nội dung thi xoay quanh kiến thức pháp luật được giảng dạy trong nhà trường theo chương trình có mở rộng, cập nhật phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh THPT như quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, bổn phận của thanh niên, học sinh, các quyền dân sự cơ bản của công dân, các hành vi bị nghiêm cấm…. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trực tiếp trên máy vi tính theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ.

Cuộc thi được tổ chức theo 02 cấp là cấp trường và cấp tỉnh/thành phố. Cơ cấu giải thưởng gồm 03 giải thưởng cấp trường và 08 giải thưởng cấp tỉnh.​

9/21/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkiến thức pháp luật, thi trực tuyến, thi pháp luật, luật gia tương lai913-phoi-hop-to-chuc-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-kien-thuc-phap-luat-danh-cho-hoc-sinh-trung-hoc-pho-thong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Công bố dịch bệnh do vi rút Zika tại phường Thới Hòa, thị xã Bến CátCông bố dịch bệnh do vi rút Zika tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 274/QĐ-UBND về việc Công bố dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, công bố dịch bệnh do vi rút Zika xảy ra tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch do vi rút Zika theo đúng quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; tăng cường quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng tại các khu dân cư, các khu nhà trọ và hộ gia đình, không để phát sinh ổ dịch mới.

Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế về các biện pháp và kết quả phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh.

2/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công bố, dịch bệnh, do vi rút Zika, quy mô xã phường732-cong-bo-dich-benh-do-vi-rut-zika-tai-phuong-thoi-hoa-thi-xa-ben-caThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.20
121000
24,200
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 3757/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 nhằm nâng cao sự hiểu biết và nhận thức về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đối tượng tuyên truyền là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Nội dung tuyên truyền gồm: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện công cuộc phát triển đất nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm sự đồng bộ giữa cải cách kinh tế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng; các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP; Quyết định số 225/QĐ-TTg; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 và Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch hàng năm; các văn bản của Trung ương và của tỉnh có liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, các Đài Truyền thanh cấp huyện, tạp chí, tập san chuyên ngành). Bên cạnh đó, củng cố, phát triển, mở rộng lực lượng tuyên truyền, trong đó đội ngũ công chức làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến cải cách hành chính. Thường xuyên đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành chính trên Cổng Thông tin điện tử, đồng thời, cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung lên Trang thông tin hành chính công, website/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuyên truyền thông qua các tài liệu, tờ gấp, tập huấn, bồi dưỡng, đưa vào nội dung thi tuyển công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; các cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật.

Căn cứ Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý và yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.

2/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, tuyên truyền, cải cách hành chính, giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn, tỉnh Bình Dương963-ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-giai-doan-2016-2020-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Triển khai niêm phong đồng hồ đếm tổng trên các phương tiện đo xăng dầuTriển khai niêm phong đồng hồ đếm tổng trên các phương tiện đo xăng dầu

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 404/KH-UBND về Quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu bằng giải pháp niêm phong đồng hồ đếm tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, ngăn ngừa hành vi nhập lậu, hàng hoá trôi nổi, không đảm bảo chất lượng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp đối với người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Cục Thuế chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức quán triệt thống nhất thực hiện trên phạm vi quản lý từng địa bàn ngay khi Kế hoạch được ban hành; thông qua các phương tiện truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để nhân dân, doanh nghiệp, nhất là các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn biết, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Kế hoạch. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường rà soát, thống kê quản lý số lượng cơ sở kinh doanh xăng dầu, số lượng phương tiện đo cột đo xăng dầu trên địa bàn các huyện, thị, thành phố.

Các Chi cục Thuế căn cứ trên số lượng cơ sở kinh doanh, số lượng cột đo, trụ bơm, đồng hồ đếm tổng lượng xăng dầu trên địa bàn quản lý, đề xuất UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định thành lập Đoàn công tác liên ngành thực hiện Kế hoạch trên địa bàn quản lý.

Thời gian thực hiện niêm phong đồng hồ đếm tổng từ ngày 21/02/2017 đến ngày 31/3/2017.

Sau khi thực hiện niêm phong, cơ quan Thuế định kỳ hàng tháng/quý tổ chức phân công kiểm tra ghi chỉ số trên đồng hồ đếm tổng từng cột đo, xác định lượng xăng, dầu bán ra của cơ sở kinh doanh, tiến hành đối chiếu với hồ sơ khai thuế, giúp phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm (nếu có). Quá trình kiểm tra, phát hiện dấu niêm phong bị hỏng, tháo gỡ thì tiến hành lập biên bản ghi nhận, đồng thời thông báo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Chi cục Quản lý thị trường biết có kế hoạch phối hợp xử lý việc niêm phong lại.

2/21/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, quản lý, hoạt động, kinh doanh xăng dầu, niêm phong, đồng hồ đếm tổng559-trien-khai-niem-phong-dong-ho-dem-tong-tren-cac-phuong-tien-do-xang-daThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Rà soát chính sách, chế độ chi của địa phươngRà soát chính sách, chế độ chi của địa phương

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 366/UBND-KHTH  về việc rà soát chính sách, chế độ chi của địa phương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan của tỉnh tiến hành rà soát các chính sách, chế độ do sở, ngành mình tham mưu UBND tỉnh ban hành gửi về Sở Nội vụ để Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan thực hiện thẩm định lại tính cần thiết của các chính sách, chế độ và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ chính sách, chế độ cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo chi ngân sách cho các chính sách, chế độ đạt được hiệu quả cao nhất.

Thời hạn hoàn thành công tác rà soát và gửi kết quả về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 10/03/2017. Sau thời hạn trên, sở, ngành nào thực hiện không tốt hoặc chậm trễ trong công tác rà soát, giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tạm đình chỉ cấp phát dự toán kinh phí cho đến khi đơn vị hoàn thành xong công tác rà soát.

2/21/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Công văn, rà soát, chính sách, chế độ chi115-ra-soat-chinh-sach-che-do-chi-cua-dia-phuonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bình DươngTriển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 324/KH-UBND thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả việc tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 và Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó đổi mới nhận thức, phương pháp, biện pháp thi hành án phạt tù góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án phạt tù.

Kế hoạch xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật về tha tù trước thời hạn đến cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, cấp, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và người chấp hành án phạt tù. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho công chức, viên chức thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Thực hiện việc xét, đề nghị, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đúng đối tượng, trình tự, thủ tục. Nắm chắc số lượng người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương và hoàn cảnh của họ để có kế hoạch quản lý, giám sát, giáo dục; tạo điều kiện giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống trở thành người có ích cho xã hội. Tiến hành xây dựng, nhân rộng các mô hình thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Đảm bảo kinh phí thực hiện hiệu quả biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định. Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

Qua thực tiễn thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện, các cơ quan chức năng kiến nghị, đề xuất, góp ý xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, tiến hành tổng kết việc thực hiện Đề án.

Kế hoạch cũng phân công cụ thể trách nhiệm của từng sở, ban, ngành và tổ chức có liên quan trong triển khai thực hiện Đề án.

2/21/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, ban hành, Kế hoạch, thực hiện, Đề án, tha tù, trước thời hạn, có điều kiện293-trien-khai-thuc-hien-tha-tu-truoc-thoi-han-co-dieu-kien-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
1 - 30Next