Thành phố thông minh
Thứ 2, Ngày 03/04/2023, 11:00
Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao-tạo động lực cho bứt phá
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/04/2023

TTĐT - ​​Phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng của mỗi quốc gia, dân tộc, vùng, miền trong mỗi giai đoạn phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn nền kinh tế thế giới đang chuyển mạnh sang nền kinh tế tri thức hiện nay. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ, một trong ba đột phá chiến lược đó là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đảm bảo tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững. 

Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Bình Dương luôn khẳng định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội, các kỳ Đại hội luôn thể hiện quan điểm nhất quán việc phát triển nguồn nhân lực là bước tạo đột phá, tạo động lực để phát triển.

Nhận thức sâu sắc vai trò của nguồn nhân lực, tỉnh Bình Dương luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân tài. Trong đó, tỉnh xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, do vậy tại Đại hội Đảng bộ lần thứ VI (tháng 12 năm 1997), Tỉnh uỷ đã ban hành nghị quyết về xây dựng và triển khai các đề án về tăng cường cơ sở vật chất và đào tạo đội ngũ, trong đó coi phát triển giáo dục, nâng cao dân trí là nền tảng, để phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá;  với quan điểm phát triển giáo dục phải song hành với phát triển kinh tế, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 133/2001/QĐ-UB ngày 21/8/2001 về Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương đến năm 20202.

Cùng với đó, tỉnh Bình Dương tiếp tục tập trung triển khai đề án "Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020" với phạm vi, quy mô toàn tỉnh, bao phủ toàn diện về đối tượng đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể như: chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, chế độ hỗ trợ cho sinh viên học các chuyên ngành phục vụ nhu cầu phát triển của tỉnh; chính sách hỗ trợ học nghề, học nâng cao trình độ thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học bổng cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông điểm cao… trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh đã chi hàng ngàn tỷ đồng cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Tại Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh đã đề ra 4 chương trình đột phá, 9 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025. Trong đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao góp phần phát triển thành phố Bình Dương theo hướng thông minh, văn minh, hiện đại. Đặc biệt, tỉnh chú trọng gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực với việc chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, xác định việc xây dựng nguồn "nhân lực số" là một nhiệm vụ trọng yếu.

Để đạt được những mục tiêu trên, Tỉnh uỷ cũng đã xây dựng kế hoạch tổng thể cho việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ cho cán bộ công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin để phục vụ tiến trình chuyển đổi số. Trong đó, trọng tâm vẫn là đổi mới và hiện đại hóa các cơ sở giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục từ các cấp học phổ thông lên tới đại học, đặc biệt là các trường nghề, mở rộng liên kết hợp tác với các doanh nghiệp, các khu công nghiệp tại Bình Dương góp phần thúc đẩy nguồn lực con người phát triển thích nghi với thời kỳ chuyển đổi số hiện nay.

Chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và nhân viên

Thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ngành giáo dục và đào tạo đã triển khai thực hiện hiệu quả các đề án về xây dựng, đảm bảo nguồn nhân lực cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành. Số lượng và chất lượng giáo viên được bổ sung và có những chuyển biến rõ rệt theo từng năm. Tỷ lệ đạt trình độ chuẩn của giáo viên các cấp học tăng đều hằng năm; cụ thể giáo viên đạt trình độ trên chuẩn tăng cao ở cấp học mầm non vượt 26,41%; số cán bộ quản lý ở cấp trung học phổ thông đạt trên chuẩn vượt 13,82% so với chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020; tỷ lệ được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý giáo dục và lý luận chính trị đều vượt so với mục tiêu đề ra.​​​​​

Nhằm tạo động lực, phát huy tính sáng tạo, năng lực tự học, tự trau dồi của cán bộ giáo viên, ngành giáo dục và đào tạo đã tích cực tham mưu điều chỉnh, bổ sung chế độ chính sách hỗ trợ thỏa đáng, mang tính động viên, khuyến khích; tăng cường vai trò của lãnh đạo cơ sở giáo dục trong hỗ trợ, chia sẻ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên an tâm gắn bó và cống hiến, tạo tiền đề trong việc xây dựng một thế hệ vừa hồng vừa chuyên.

Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông

Bên cạnh việc xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ giáo viên, ngành giáo dục luôn chú trọng việc tổ chức và đầu tư có hiệu quả cho hoạt động học tập của học sinh các cấp học. Đây được xem là nhiệm vụ mang tính chiến lược trong quá trình xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội nói chung và Bình Dương nói riêng trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Nhận thức được điều đó, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương đã triển khai và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29 ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với phương châm "dạy thật, thi thật, chất lượng thật" làm tiêu chí trong mọi hoạt động giáo dục; lấy kết quả học tập của học sinh làm mục tiêu. Chính nhờ chủ trương này, chất lượng học tập của học sinh các khối lớp luôn được giữ vững và nâng cao. Thành tích tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và khu vực trong học tập và nghiên cứu khoa học tăng đều sau mỗi năm học. Đến nay, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã từng bước thực hiện chuyển đổi mô hình học tập hướng đến phương châm tự học và mục tiêu học tập suốt đời, vì vậy việc kết hợp giữa việc học trên lớp với các hình thức học tập đa dạng, phong phú khác như học qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, qua truyền hình, học trực tuyến, từ kho học liệu số, từ các công trình nghiên cứu khoa học… giúp học sinh trau dồi kiến thức và rèn luyện kỹ năng toàn diện hơn.

Để khuyến khích và tạo động lực cho học sinh, các cơ sở giáo dục cũng chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng hàng năm; tiếp tục tham mưu điều chỉnh, bổ sung chế độ khen thưởng xứng đáng và tổ chức nêu gương những học sinh nỗ lực vượt bậc, dẫn đầu trong phong trào tự học, tự rèn luyện, tích cực và sáng tạo trong học tập.

Bên cạnh đó, để phát huy hơn nữa công tác phối hợp giữa cơ sở giáo dục với cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp, tỉnh chủ trương thực hiện hiệu quả mô hình 3 nhà "Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp" nhằm xây dựng không gian khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Những kết quả tích cực của công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian qua đã giúp nguồn nhân lực được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ lao động qua đào tạo cũng duy trì ở mức cao, góp phần quan trọng thúc đẩy Bình Dương nằm trong nhóm các địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm.

Với các cơ chế đầu tư thoả đáng cho giáo dục và đào tạo, cùng với chính sách thu hút và tạo môi trường cho nguồn nhân lực chất lượng cao tiếp tục duy trì phát triển, đây chắc chắn sẽ là tiền đề vững chắc để Bình Dương có bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn tiếp theo, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế là một trong những trung tâm phát triển năng động của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

TS. Nguyễn Nhật Hằng-

Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương​​

Lượt người xem:  Views:   2242
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Time)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

FriendlyName

Hệ số ảnh

Hệ số tin

Hệ số lương cơ sở

Nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thành phố thông minh