Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 04/09/2019, 15:00
Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/09/2019 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, ​định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.

Theo đó, mục tiêu xây dựng nền tảng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019 – 2020 củng cố, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan quản lý, sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; hoàn thiện khung pháp lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng dẫn của Trung ương nhằm tăng cường thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; nâng cấp, triển khai rộng Cổng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh; đảm bảo khả năng đáp ứng yêu cầu phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tích hợp, liên thông giữa các hệ thống, hướng đến hình thành kênh giao tiếp hành chính duy nhất của Chính quyền với người dân và doanh nghiệp; nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành đảm bảo liên thông với Hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến qua nền tảng tích hợp địa phương (LGSP); xây dựng cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; nâng cấp cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức, viên chức; 20% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin Chính phủ điện tử được xác thực, định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng sở, ban, ngành, địa phương đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các sở, ban, ngành, địa phương với Cổng thông tin một cửa quốc gia, Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh…

Đến giai đoạn 2021-2025, nâng lên 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; 60% các hệ thống thông tin của tỉnh có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại…

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm phục vụ chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, ổn định; đặc biệt, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo vận hành ổn định các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, thực hiện giám sát an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin, phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin được triển khai trong cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; Thẩm định, góp ý chuyên môn thiết kế sơ bộ các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo sự phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nội dung, nhiệm vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ tháng 12 hàng năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương.

Tải về Quyết định ​​​

​ 

Lượt người xem:  Views:   316
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành