Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 17/02/2023, 10:00
Sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/02/2023 | Yến Nhi

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập ban hành kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/2/2023.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung  "Điều 5 Nguyên tắc và phương thức phối hợp".

Nguyên tắc phối hợp: Trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp phải được phân định rõ ràng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp, từng cơ quan quản lý Nhà nước cụ thể. Các cơ quan Nhà nước quản lý doanh nghiệp theo từng ngành, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, nghề chịu sự quản lý của nhiều cơ quan nhà nước; mỗi cơ quan chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của doanh nghiệp theo từng ngành, lĩnh vực tương ứng.  Trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời. Yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp phải căn cứ vào nhu cầu quản lý nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan yêu cầu. Việc sử dụng thông tin doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra trong cùng thời gian giữa các cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp. Không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, tạo điều kiện, hướng dẫn để doanh nghiệp hoạt động bình thường và chấp hành đúng quy định của pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi cửa quyền, quan liêu, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho các doanh nghiệp dưới mọi hình thức.

Phương thức phối hợp: Trao đổi thông tin giữa các cơ quan bằng văn bản, hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc như email hoặc trực tiếp gặp gỡ để trao đổi. Tổ chức Hội nghị, Hội thảo để tập huấn nghiệp vụ. Cơ quan chủ trì tham mưu thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành. Xác minh, tổ chức họp liên ngành giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có)."

Sửa đổi, bổ sung khoản 2  Điều 15: " Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày xác định hành vi vi phạm của doanh nghiệp theo quy định phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư."

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 17: "Trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn quy định tại điểm d khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không được chấp thuận thì Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp."

 Quyết định 

Lượt người xem:  Views:   595
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền