Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 05/04/2021, 15:00
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/04/2021 | Yến Nhi

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2021 và thay thế Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Sở có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND tỉnh các dự thảo về quyết định phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cho Sở, UBND cấp huyện; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên.

Đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục; phương án tích hợp nội dung về mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo vào quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch và các quy định có liên quan; kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn…

Về cơ cấu tổ chức, Sở có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm có Văn phòng, Thanh tra, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Giáo dục Mầm non và Tiểu học, Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên, Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục. Mỗi tổ chức có 01 cấp trưởng và không quá 02 cấp phó. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở: Các trường trung học phổ thông; Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ.

So với Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND, Quyết định này có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, tinh gọn chỉ còn 07 phòng (giảm 03 phòng), đồng thời quy định rõ số lượng người, số lượng cấp phó của các phòng theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 12/2020/TT-BGDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.​​

Quyết định ​

Lượt người xem:  Views:   211
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền