Văn bản Quy phạm Pháp luật
02/2021/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
02/2021/QĐ-UBND 
Ban hành:
26/03/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/04/2021 
Trích yếu:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: