Trả lời phản ánh kiến nghị
Thứ 6, Ngày 21/05/2021, 17:00
Trả lời bổ sung kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/05/2021 | Phương Chi

TTĐT - UBND tỉnh vừa có văn bản ​trả lời bổ sung kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX.​

​Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ngàn (Tổ đại biểu HĐND thị xã Tân Uyên) kiến nghị các vấn đề sau:

1. Đề nghị ngành chức năng giải thích hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã thu phí xử lý nước thải hay chưa? Hiện nay các hộ dân đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt có phải trả phí hay không?

2. Đề nghị ngành chức năng giải thích phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là gì? Quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt như thế nào? Phí bảo vệ môi trường được sử dụng vào những việc gì?

Sở Tài chính trả lời như sau:

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25/11/201;

Căn cứ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5​/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định giá dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương,

Theo các quy định nêu trên:

1. Tại điểm c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định: "Hộ thoát nước đã thanh toán tiền dịch vụ xử lý nước thải thì không phải trả tiền phí bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải."

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa tổ chức thu giá dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt theo Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Sở Xây dựng đang tổ chức xây dựng đơn giá dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt.

Khi triển khai thu giá dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tổ chức tuyên truyền, thông báo đến người dân được biết.

2. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí ngày 25/11/2015.

- Quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt:

+ Để lại 10% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường thu được cho tổ chức cung cấp nước sạch và 25% cho Ủy ban nhân dân phường, thị trấn để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí. Trường hợp chi phí tổ chức thu thấp hơn tỷ lệ để lại này, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định mức tỷ lệ để lại cụ thể phù hợp nhưng tối đa không quá 10% đối với tỷ lệ để lại cho tổ chức cung cấp nước sạch và tối đa không quá 25% đối với tỷ lệ để lại cho Ủy ban nhân dân phường, thị trấn.

+ Số tiền phí được để lại là doanh thu của tổ chức cung cấp nước sạch. Tổ chức cung cấp nước sạch kê khai, nộp thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp) theo quy định pháp luật về thuế và quyết định việc quản lý, sử dụng tiền phí để lại (không phải thực hiện chuyển nguồn theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí).

+ Phần còn lại, sau khi trừ số tiền phí được trích để lại theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức thu phí có trách nhiệm nộp vào ngân sách địa phương để sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường; bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Quỹ bảo vệ môi trường của địa phương để sử dụng cho việc phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải, tổ chức thực hiện các giải pháp, phương án công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải.

Tải về Văn bản​ 

Lượt người xem:  Views:   134
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Trả lời phản ánh kiến nghị