Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 16/11/2023, 16:00
Quy chế hoạt động Ban Điều hành Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/11/2023 | Đoan Trang

TTĐT - ​Ban Điều hành Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 01) ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành và Tổ giúp việc Đề án trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban điều hành Đề án 01 chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Đề án và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án 01.

Các thành viên Ban điều hành chịu sự phân công của Trưởng ban điều hành và thực hiện nhiệm vụ được quy định trong Quy chế này, tham gia các hoạt động được phân công, triệu tập.

Nhiệm vụ của Ban Điều hành: Tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung Đề án 01 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu đề ra và đúng quy định. Xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện Đề án hàng năm và từng giai đoạn; tổ chức kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tại các địa phương; chỉ đạo sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động của Đề án theo kế hoạch. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện Đề án với UBND tỉnh, Ban Điều hành Đề án Trung ương về kết quả thực hiện Đề án hàng năm; kiến nghị, đề xuất những thay đổi, điều chỉnh cần thiết phù hợp với thực tế, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Quyết định 

Lượt người xem:  Views:   581
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành