Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 26/11/2020, 17:00
Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/11/2020 | Đoan Trang

TTĐT - Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy gắn với thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa, con người.​

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; tiếp tục tham mưu các cấp thẩm quyền quán triệt và chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy "Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Cùng đó, đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; rà soát tiêu chí, quy trình bình xét đảm bảo tính hợp lý, chặt chẽ, khách quan để phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào thực chất, có ý nghĩa thiết thực; nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, nông thôn mới...; quan tâm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa và phát triển con người. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, đổi mới hoạt động các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao phục vụ cho công nhân lao động các khu, cụm công nghiệp, khu nhà ở xã hội theo hướng tích hợp, đa chức năng, cung cấp các dịch vụ hữu ích phục vụ đời sống, sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho công nhân; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; quản lý và khai thác, phát huy có hiệu quả các di tích văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh, góp phần phát huy các giá trị truyền thống, xây dựng con người cũng như đáp ứng yêu cầu sinh hoạt và nâng cao đời sống văn hóa của người dân.​

Văn bản ​​

Lượt người xem:  Views:   651
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành