Tin chỉ đạo điều hành - Thông tin khen thưởng
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tổ chức tuyên truyền và thi hành Luật Đất đaiTổ chức tuyên truyền và thi hành Luật Đất đai

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (gọi tắt là Nghị định 148).

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức truyên tuyền, triển khai Nghị định số 148, đặc biệt là đối với cán bộ làm công tác quản lý đất đai tại địa phương để nắm, hiểu rõ và áp dụng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các quy định, chính sách về đất đai tại địa phương phù hợp với quy định tại Nghị định số 148 để đảm bảo thực hiện đồng bộ.

Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh tổ chức công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện các dự án đầu tư.

Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các sở, ngành liên quan thực hiện thường xuyên việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai với nhiều hình thức để người dân nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ trong quản lý, sử dụng đất và tự giác tuân thủ theo quy định của pháp luật đất đai. Ngoài ra, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành liên quan để tổ chức thẩm định các văn bản pháp luật của địa phương…

Văn bản ​

1/26/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTổ chức, tuyên truyền, thi hành, Luật Đất đai787-to-chuc-tuyen-truyen-va-thi-hanh-luat-dat-daThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
332.00
121,000
1,850.00
121000
0
/PublishingImages/2021-01/trienkhaiLuatdatdai.mp3
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mớiTăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới.

​Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, triển khai, quán triệt các kế hoạch, chỉ thị về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, nhất là Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2023 để theo dõi, chỉ đạo và tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ triển khai thực hiện thường xuyên theo quy định. 

Song song đó, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm được giao trong quản lý nhà nước về công tác PCCC theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Trên cơ sở kết quả tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 5424/UBND-NC ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh tiếp tục đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các loại hình cơ sở, địa bàn trọng điểm; nghiên cứu, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về công PCCC và CNCH đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội. Chú trọng nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, phương án về công tác PCCC và CNCH, nhất là tại các công trình, địa bàn trọng điểm, khu đô thị, khu dân cư, chung cư, các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng lịch sử. 

Đồng thời, tăng cường, đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên, đội ngũ lao động trẻ trong xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân  PCCC và CNCH, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ. 

Đặc biệt, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Các trường hợp vi phạm về an toàn PCCC và CNCH phải được kịp thời kiến nghị khắc phục và xem xét xử lý nghiêm theo quy định. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trọng điểm có nguy hiểm cao về cháy, nổ…

Kế hoạch ​​

3/23/2023 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTăng cường, công tác, phòng cháy, chữa cháy, tình hình mới34-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-trong-tinh-hinh-moThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
578.00
121,000
0.00
121000
0
Xây dựng đơn vị Tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng Xây dựng đơn vị Tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng đơn vị Tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Kế hoạch).

​ 

Theo đó, Kế hoạch chia thành 02 giai đoạn. Giai đoạn I: Quý I/2021, triển khai kế hoạch, ban hành đầy đủ các hướng dẫn và tiến hành khảo sát doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng trong các Khu - Cụm công nghiệp; từ quý II đến hết quý IV/2021, tiến hành các bước thành lập, ra mắt đơn vị Tự vệ đối với những doanh nghiệp đủ điều kiện theo phân cấp, thực hiện xây dựng kế hoạch huấn luyện, bảo đảm đầy đủ trang bị, trang phục cho lực lượng Tự vệ và đi vào hoạt động. Giai đoạn II: Quý IV/2021 báo cáo Quân khu và Bộ Quốc phòng về tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo thực hiện tiếp theo.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các nội dung về xây dựng đơn vị Tự vệ trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng trong các Khu - Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh bảo đảm chất lượng, hiệu quả, khảo sát chọn địa phương làm điểm. Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện phối hợp Công an cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt "Quy chế phối hợp", tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Ban Quản lý các khu công nghiệp tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng xây dựng lực lượng Tự vệ để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong Khu - Cụm công nghiệp. Sau từng giai đoạn, tham mưu sơ kết, tổng kết theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng lực lượng Tự vệ trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng trong các Khu - Cụm công nghiệp; công tác phối hợp huấn luyện nghiệp vụ phòng, chống, tố giác tội phạm; công tác hướng dẫn doanh nghiệp tăng cường giữ gìn an ninh trật tư ở Khu - Cụm công nghiệp. Trên cơ sở lực lượng công nhân xung kích đã xây dựng, phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khảo sát nơi nào doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập lực lượng Tự vệ thì chuyển giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập lực lượng Tự vệ theo quy định của Luật Dân quân tự vệ nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Tự vệ. ​

Kế hoạch ​

1/20/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtXây dựng, đơn vị, Tự vệ, doanh nghiệp, tổ chức, Đảng 609-xay-dung-don-vi-tu-ve-trong-doanh-nghiep-chua-co-to-chuc-dangThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
523.00
121,000
2,779.00
121000
0
/PublishingImages/2021-01/Donvituve.mp3
Chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2Chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2
Chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn của một số tỉnh, thành phố tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2009.
 
 
Tháng 02/2009 so với tháng 01/2009 (%)
Tháng 02/2009 so với cùng kỳ năm 2008 (%)
2 tháng đầu năm 2009 so với cùng kỳ năm 2008 (%)
 
Thành phố Hà Nội
104,1
 
120,7
 
108,5
 
 
     Nhà nước
102,6
 
114,2
 
102,8
 
 
     Ngoài Nhà nước
101,1
 
120,7
 
109,5
 
 
     Đầu tư nước ngoài
107,7
 
124,9
 
111,5
 
 
Hải Phòng
101,1
 
120,0
 
110,4
 
 
     Nhà nước
101,4
 
113,5
 
109,2
 
 
     Ngoài Nhà nước
100,6
 
117,7
 
104,6
 
 
     Đầu tư nước ngoài
101,3
 
124,6
 
115,5
 
 
Vĩnh Phúc
112,5
 
98,3
 
82,5
 
 
     Nhà nước
105,6
 
82,4
 
72,4
 
 
     Ngoài Nhà nước
100,5
 
186,9
 
134,0
 
 
     Đầu tư nước ngoài
115,0
 
91,1
 
77,2
 
 
Hải Dương
107,1
 
108,7
 
89,1
 
 
     Nhà nước
95,6
 
113,1
 
95,0
 
 
     Ngoài Nhà nước
115,7
 
115,1
 
88,4
 
 
     Đầu tư nước ngoài
115,0
 
102,4
 
84,5
 
 
Phú Thọ
110,8
 
84,4
 
70,2
 
 
     Nhà nước
109,0
 
72,6
 
62,6
 
 
     Ngoài Nhà nước
109,8
 
95,7
 
77,1
 
 
     Đầu tư nước ngoài
114,1
 
88,1
 
72,4
 
 
Quảng Ninh
113,6
 
114,9
 
98,5
 
 
     Nhà nước
109,2
 
117,0
 
99,4
 
 
     Ngoài Nhà nước
108,5
 
113,0
 
105,0
 
 
     Đầu tư nước ngoài
139,9
 
108,9
 
90,0
 
 
Thanh Hóa
111,7
 
147,6
 
118,4
 
 
     Nhà nước
113,5
 
137,5
 
104,9
 
 
     Ngoài Nhà nước
105,7
 
155,3
 
134,7
 
 
     Đầu tư nước ngoài
123,7
 
144,7
 
106,1
 
 
Đà Nẵng
130,9
 
119,0
 
91,9
 
 
     Nhà nước
153,4
 
118,1
 
86,3
 
 
     Ngoài Nhà nước
104,5
 
104,9
 
94,0
 
 
     Đầu tư nước ngoài
136,0
 
154,8
 
103,1
 
 
Khánh Hòa
92,4
 
110,8
 
105,0
 
 
     Nhà nước
105,1
 
117,6
 
97,6
 
 
     Ngoài Nhà nước
91,7
 
91,6
 
98,3
 
 
     Đầu tư nước ngoài
82,7
 
153,7
 
127,7
 
 
TP. Hồ Chí Minh
104,2
 
119,0
 
102,9
 
 
     Nhà nước
108,0
 
108,5
 
89,3
 
 
     Ngoài Nhà nước
104,1
 
123,7
 
106,6
 
 
     Đầu tư nước ngoài
102,0
 
120,7
 
108,3
 
 
Bình Dương
105,1
 
140,4
 
108,3
 
 
     Nhà nước
103,7
 
149,2
 
108,8
 
 
     Ngoài Nhà nước
105,1
 
142,1
 
110,4
 
 
     Đầu tư nước ngoài
105,1
 
139,4
 
107,3
 
 
Đồng Nai
107,0
 
114,9
 
109,9
 
 
     Nhà nước
112,0
 
111,8
 
95,3
 
 
     Ngoài Nhà nước
113,4
 
115,7
 
108,9
 
 
     Đầu tư nước ngoài
105,2
 
115,3
 
112,7
 
 
Bà Rịa - Vũng Tàu
99,9
 
108,0
 
110,8
 
 
     Nhà nước
98,2
 
108,9
 
108,4
 
 
     Ngoài Nhà nước
98,3
 
102,5
 
101,4
 
 
     Đầu tư nước ngoài
100,7
 
108,5
 
113,3
 
 
Cần Thơ
108,2
 
132,1
 
110,3
 
 
     Nhà nước
102,7
 
110,8
 
98,9
 
 
     Ngoài Nhà nước
109,0
 
137,9
 
113,4
 
 
     Đầu tư nước ngoài
118,1
 
148,3
 
116,3
 

 

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

3/4/2009 9:01 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết753-Chi-so-gia-tri-san-xuat-cong-nghiep-thang-2Thông tin chỉ đạo, điều hành
Các quy định về Giấy bảo vệ đặc biệtCác quy định về Giấy bảo vệ đặc biệt
 
TTĐT - Ngày 29/03/2012, UBND tỉnh đã ra công văn số 798/UBND-NC về việc phổ biến, quán triệt Thông tư số 08/2012/TT-BCA ngày 06/02/2012 của Bộ Công an về quy định Giấy bảo vệ đặc biệt.
 
Theo Thông tư số 08/2012/TT-BCA  thì Giấy bảo vệ đặc biệt được cấp cho sỹ quan Cảnh vệ trong Công an nhân dân để thực hiện công tác cảnh vệ. Sỹ quan Cảnh vệ là Tư lệnh và các Phó Tư lệnh Cảnh vệ; sỹ quan bảo vệ tiếp cận các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế (theo quy định tại Pháp lệnh Cảnh vệ); Chỉ huy Phòng Tổng hợp, Phòng Tham mưu, Phòng Bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phòng Bảo vệ Mít-tinh, hội nghị và khách quốc tế, Phòng Kỹ thuật bảo vệ, Phòng Bảo vệ 180 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
 
Hình thức của Giấy bảo vệ đặc biệt có chiều dài 10cm, chiều rộng 7cm; mặt trước có nền đỏ tươi, xung quanh có viền vàng và các chi tiết khác theo quy định của điều 6, Chương II. Thời hạn sử dụng là 05 năm kể từ ngày ký.
 
 
 
Mẫu Giấy bảo vệ đặc biệt
 
 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/03/2012.
 
 
Hải Sư
4/4/2012 9:16 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết928-Cac-quy-dinh-ve-Giay-bao-ve-dac-bietThông tin chỉ đạo, điều hành
Bình Dương thành lập 02 bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 người nước ngoàiBình Dương thành lập 02 bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 người nước ngoài

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định thành lập bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 là người nước ngoài tại tỉnh.

Theo đó, thành lập 02 Bệnh viện thực hiện cấp cứu, điều trị, cách ly bệnh nhân Covid-19 là người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương. Cụ thể: Bệnh viện đa khoa Phương Chi với quy mô 50 giường gồm 40 giường điều trị F0 tầng 1, tầng 2 và 10 giường ICU. Địa điểm: Đường DX76, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Bệnh viện đa khoa Vạn phúc 1 với quy mô 100 giường, trong đó: 80 giường dùng điều trị F0 tầng 1, tầng 2 và 20 giường ICU. Địa điểm: Số 45, Hồ Văn Cống, khu phố 4, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Các bệnh viện trên phải đảm bảo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình chuyên môn, quy định phòng, chống dịch Covid-19 để tiến hành thu dung khám, cấp cứu, điều trị, cách ly người bệnh đúng quy định.

Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ các quy định để ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 là người nước ngoài; tổ chức thực hiện đảm bảo đầy đủ pháp lý theo quy định khi đi vào hoạt động hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các đơn vị điều trị bệnh nhân Covid-19 là người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Y tế, các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 là người nước ngoài và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nước ngoài để tổ chức đưa bệnh nhân vào điều trị theo quy định.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 người nước ngoài xem xét, cấp thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh vào cơ sở để điều trị; đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các vấn đề liên quan đến môi trường, xử lý rác thải y tế và tử thi tại các bệnh viện.

Quyết định ​​

 

8/2/2021 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, thành lập, bệnh viện, điều trị, bệnh nhân, Covid-19, người nước ngoài 750-binh-duong-thanh-lap-02-benh-vien-dieu-tri-benh-nhan-covid-19-nguoi-nuoc-ngoaThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
417.00
121,000
0.00
121000
0
Thực hiện quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050Thực hiện quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050.​

​Theo đó, trong khu vực thành phố Thủ Dầu Một không bố trí thêm nghĩa trang. Người dân tiếp tục chôn cất tại nghĩa trang Truông Bồng Bông và đến năm 2020 tiến hành đóng cửa ngừng chôn cất; đến 2030 di dời các nghĩa trang theo lộ trình. Các n​​ghĩa trang còn lại trên địa bàn đã đóng cửa, tiến hành trồng cây cải tạo thành công viên nghĩa trang; lập kế hoạch di dời về nghĩa trang tập trung của tỉnh khi chuyển đổi chức năng sử dụng đất.

Trong khu vực thị xã Thuận An không bố trí thêm nghĩa trang. Nghĩa trang Lái Thiêu A,B chôn cất lấp đầy và tới năm 2020 đóng cửa ngừng chôn cất. Người dân sử dụng các nghĩa trang cấp tỉnh như Hoa viên nghĩa trang tại thị xã Bến Cát, Nghĩa trang Bình Mỹ tại huyện Bắc Tân Uyên,... Các nghĩa trang còn lại trong khu vực hầu hết không phù hợp quy hoạch, đã đóng cửa ngừng sử dụng từ năm 2015 và cần xây dựng lộ trình di dời khi có nhu cầu chuyển đổi chức năng sử dụng đất. Đến năm 2030 di dời các nghĩa trang theo lộ trình.

Trong khu vực thị xã Dĩ An, đối với nghĩa trang Dĩ An (phường Tân Đông Hiệp) chôn cất đến năm 2020 đóng cửa, ngừng chôn cất; có lộ trình di dời trước năm 2025. Người dân sử dụng các nghĩa trang cấp tỉnh Hoa viên nghĩa trang (tại thị xã Bến Cát) và Nghĩa trang Bình Mỹ (tại huyện Bắc Tân Uyên) theo quy hoạch. Các nghĩa trang còn lại trong khu vực hầu hết đã lấp đầy và không đảm bảo khoảng cách tới khu dân dụng, đã đóng cửa ngừng sử dụng từ năm 2015 và cần xây dựng lộ trình di dời khi có nhu cầu chuyển đổi chức năng sử dụng đất. Đến năm 2030 di dời các nghĩa trang theo lộ trình.

Trong khu vực thị xã Bến Cát, mở rộng quy mô Hoa viên nghĩa trang Bình Dương thêm 100ha tại khu vực Chánh Phú Hòa theo chủ trương của tỉnh. Năm 2020 đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân cấp IV tại An Điền với quy mô diện tích 26ha. Đối với các nghĩa trang tại khu vực các xã và trong khu vực đô thị không nằm trong danh mục đã đóng cửa, lập kế hoạch di dời vào hệ thống nghĩa trang tập trung của tỉnh đã triển khai xây dựng để tạo quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Còn lại, các nghĩa trang không nằm trong diện di dời giải tỏa, nếu không ảnh hưởng quy hoạch cho phép sử dụng đến khi hết công suất sẽ đóng cửa.

Trong khu vực t​hị xã Tân Uyên, đối với các nghĩa trang tại khu vực các xã và đô thị không nằm trong danh mục, tiến hành đóng cửa, sau giai đoạn này lập kế hoạch di dời vào hệ thống nghĩa trang tập trung của tỉnh đã triển khai xây dựng để tạo quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Giai đoạn sau khi các nghĩa trang hiện có lấp đầy, người dân sử dụng nghĩa trang Bình Mỹ tại huyện Bắc Tân Uyên.

Trong khu vực huyện Bắc Tân Uyên, xây dựng 01 nghĩa trang nhân dân cấp II quy mô 50ha tại khu vực xã Bình Mỹ, trong tương lai có thể nâng lên thành nghĩa trang cấp I với quy mô 100ha phục vụ liên huyện; đầu tư nghĩa trang cấp IV tại Thường Tân với quy mô diện tích khoảng 4ha. Các nghĩa trang hiện có: Tiếp tục chôn cất lấp đầy, không mở rộng đối với các nghĩa trang tại ấp Tân Bình (xã Tân Bình – 8,1ha) tới năm 2050; các nghĩa trang tại xã Thường Tân, Lạc An, Tân Định tiếp tục chôn cất lấp đầy tới năm 2030. Giai đoạn sau năm 2030 đóng cửa, người dân sử dụng nghĩa trang tập trung của huyện tại xã Bình Mỹ; tiến hành di dời có lộ trình đối với các nghĩa trang trên địa bàn xã Bình Mỹ về nghĩa trang tập trung để lấy quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Trong khu vực huyện Dầu Tiếng, đến năm 2020 tiến hành di dời đối với Nghĩa trang Long Chiểu, xã Long Tân để lấy quỹ đất xây dựng công trình phúc lợi xã hội. Xây dựng nghĩa trang cấp II với quy mô diện tích 50ha tại xã Định An; tới năm 2030 đầu tư xây dựng thêm 01 nghĩa trang quy mô 50ha tại xã Minh Tân-Minh Hòa-Minh Thạnh phục vụ toàn tỉnh. Nghĩa trang cấp III, IV: Giữ lại tiếp tục sử dụng và mở rộng nghĩa trang nhân dân Nông trường Phan Văn Tiến (An Lập) thành nghĩa trang cấp III với quy mô diện tích 10 - 30ha. Hệ thống nghĩa trang cấp IV gồm nghĩa trang nhân dân Thanh An; các nghĩa trang nhân dân Định Hiệp, Long Tân, Thanh Tuyền với quy mô diện tích khoảng 2,0 đến 5,0ha. Thực hiện chôn cất lấp đầy và tiến tới đóng cửa các nghĩa trang hiện hữu vào năm 2030 gồm: Các nghĩa trang tại xã Long Hòa; Nghĩa trang lô 29 nông trường An Lập, xã An Lập; Nghĩa trang Hốc Măng, xã Long Tân; Nghĩa trang ấp Tân Phú, xã Minh Tân; Nghĩa trang Đồng Sơn thuộc xã Minh Thạnh. Đến năm 2030 đóng cửa, ngừng chôn cất đối với các nghĩa trang trên địa bàn xã Định Thành, Thanh Tuyền; Thanh An (trừ nghĩa trang Bến Tranh); các nghĩa trang tại xã Định An; nghĩa địa ấp Tân Phú, xã Minh Tân; nghĩa địa ấp Tân Minh, xã Minh Thạnh.

Trong khu vực huyện Phú Giáo, xây dựng 01 nghĩa trang nhân dân cấp II quy mô 50 ha, dự trữ trong tương lai có thể nâng cấp lên nghĩa trang cấp I quy mô 100ha tại xã Tân Long. Nghĩa trang cấp III, IV, nghĩa trang liên xã, phường: Điều chỉnh vị trí quy hoạch Nghĩa trang nhân dân tại khu vực ấp Sa Dụp, xã Phước Sang theo quy hoạch đã phê duyệt do không đảm bảo về môi trường. Vị trí đề nghị quy hoạch mới tại thửa đất số 132 và 775, tờ bản đồ số 21, ấp Đồng Thồng, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo với quy mô diện tích 15ha và nghĩa trang nhân dân ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa với quy mô diện tích 25ha. Tiếp tục chôn cất lấp đầy các nghĩa trang tại ấp Bình Tiến, ấp Cây Cam, ấp Bình Hòa, ấp Cà Na, ấp Đồng Sen tại xã An Bình; nghĩa trang ấp 9, xã An Linh, các nghĩa trang thuộc xã An Long, các nghĩa trang ấp 1A, 2A, Bố Lá thuộc xã Phước Hòa; các nghĩa trang tại ấp Bến Cát, ấp Tân Tiến thuộc xã Phước Sang; các nghĩa trang thuộc thị trấn Phước Vĩnh, xã Tam Lập; các nghĩa trang tại ấp 5 xã Tân Long. Các nghĩa trang còn lại trên địa bàn tới năm 2020 tiến hành đóng cửa ngừng chôn cất.

Trong khu vực huyện Bàu Bàng, xây dựng nghĩa trang cấp IV tại ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên với quy mô diện tích khoảng 5ha. Các nghĩa trang cấp III tại ấp Suối Cạn xã Cây Trường II (15ha), ấp Suối Tre xã Long Nguyên (15ha), ấp 3 xã Tân Hưng (20ha). Tiến hành chôn cất lấp đầy đối với các nghĩa trang, nghĩa địa sau: Nghĩa địa ấp Cầu Sắt, ấp Bến Tượng thuộc xã lai Hưng; nghĩa địa xã Cây Trường II tại ấp ông Chài; khu nghĩa trang Hưng Hòa thuộc ấp 1 xã Hưng Hòa; nghĩa trang trên địa bàn xã Trừ Văn Thố; xã Tân Hưng, Long Nguyên. Các nghĩa trang còn lại khoanh ranh giới không mở rộng, tới năm 2020 tiến hành đóng cửa ngưng chôn cất.

Toàn tỉnh Bình Dương dự kiến bố trí 03 cơ sở hỏa táng. Trong đó, 02 cơ sở đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng (Đài hỏa táng Hoa Viên nghĩa trang ở thị xã Bến Cát và Phước Lạc Viên ở thị xã Dĩ An), đến năm 2030 đầu tư 01 cơ sở hỏa táng xây dựng trong nghĩa trang cấp tỉnh (Đài hỏa táng tại nghĩa trang Định An, huyện Dầu Tiếng).​

Các đô thị loại V trở lên sẽ được bố trí nhà tang lễ riêng và mỗi nhà tang lễ phục cho tối thiểu 250.000 dân. Mỗi phòng tang lễ có quy mô 300 m2/10.000 dân. Nhà tang lễ có thể kết hợp với nghĩa trang, các bệnh viện, cơ sở tôn giáo, đảm bảo các yêu cầu về quy mô, khoảng cách ly và vệ sinh môi trường theo quy định; tiếp tục sử dụng các nhà tang lễ hiện có trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên.

Đến năm 2030 xây dựng thêm 01 nhà tang lễ cho thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An để mỗi đô thị có được hai nhà tang lễ. Đến năm 2050 xây dựng mỗi đô thị 01 nhà tang lễ cho thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, các đô thị thuộc huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo.​

Kế hoạch ​​​​

12/27/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnghĩa trang, tổng thểThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
1,677.00
0
0.00
0
Triển khai quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ Bảo hiểm y tế, tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng dịch vụ côngTriển khai quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ Bảo hiểm y tế, tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng dịch vụ công

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên Cổng dịch vụ công.

Theo đó, BHXH tỉnh tổ chức triển khai Quyết định số 3510/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và Quyết định số 3511/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công.

Các sở, ban, ngành và các cấp theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tỉnh; BHXH cấp huyện lập danh sách người thuộc các nhóm đối tượng thuộc hộ nghèo đa chiều, hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình, chuyển về ngành BHXH cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu để triển khai quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT, tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công được kịp thời, đúng quy định.

Nguồn dữ liệu phải đảm bảo khớp đúng với dữ liệu đang quản lý được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm các trường thông tin như: Số định danh cá nhân, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính.

Định kỳ khi có thay đổi thông tin các nhóm đối tượng trên thì phải thường xuyên cung cấp thông tin dữ liệu về cơ quan BHXH tỉnh, huyện để cập nhật kịp thời, chính xác nhằm đảm bảo triển khai đúng quy định.

Văn bản 

1/17/2023 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTriển khai, quy trình, đăng ký, đóng, cấp, thẻ, Bảo hiểm y tế, tham gia, Bảo hiểm xã hội, tự nguyện, Cổng, dịch vụ công61-trien-khai-quy-trinh-dang-ky-dong-cap-the-bao-hiem-y-te-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-tren-cong-dich-vu-conThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
310.00
121,000
0.00
121000
0
Tạm dừng khai báo y tế Covid-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnhTạm dừng khai báo y tế Covid-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công văn số 2118/BYT-DP ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế.

Theo đó, Sở Y tế phi hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 2118/BYT-DP ngày 26/4/2022 và thực tiễn của địa phương để khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện cho kịp thời, phù hợp.

Cụ thể, tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ 00 giờ 00 phút ngày 27/4/2022. Duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định tại Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.​​

Đồng thời, chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời.

Văn bản 

4/28/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTạm dừng, khai báo, y tế, Covid-19, tất cả, cửa khẩu, Việt Nam, đối với, người nhập cảnh578-tam-dung-khai-bao-y-te-covid-19-tai-tat-ca-cac-cua-khau-cua-viet-nam-doi-voi-nguoi-nhap-canThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
216.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương: Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8 đến 8,3% trong năm 2022Bình Dương: Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8 đến 8,3% trong năm 2022

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình) và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Theo đó, Kế hoạch nhằm mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, qua đó thúc đẩy tăng trưởng chung của tỉnh; phấn đấu hoàn thành mục tiêu Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 8,5 – 8,7%/năm và năm 2022 đạt 8 – 8,3%.

Đồng thời, củng cố, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân, nhất là người lao động, người nghèo, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đối tượng hỗ trợ bao gồm: Người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; các ngành, lĩnh vực tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế.

Thời gian hỗ trợ trong 02 năm 2022-2023; một số chính sách có thể kéo dài, bổ sung nguồn lực thực hiện tùy theo diễn biến dịch bệnh.

Sở Y tế nghiên cứu, kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 (2022-2023) trên địa bàn tỉnh; không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch; tiếp tục triển khai tiêm chủng phòng Covid-19, đảm bảo bao phủ liều bổ sung, liều nhắc lại cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và đủ liều cơ bản cho các đối tượng từ 12 – 17 tuổi. Chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 05 đến 11 tuổi ngay khi Bộ Y tế có hướng dẫn. Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch linh hoạt, hiệu quả nhằm giảm thiểu tác động đến sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, đề xuất UBND tỉnh cải tạo, nâng cấp cơ sở khám chữa bệnh ở những nơi cần thiết, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, trung tâm kiểm soát bệnh tật.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và UBND cấp huyện căn cứ chức năng, phạm vi quản lý theo dõi, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các phương thức sản xuất, kinh doanh an toàn, thích ứng tốt với các diễn biến khác nhau của dịch nhằm duy trì thông suốt hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh có dịch.

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thực hiện nghiêm các quy định hướng dẫn của Trung ương, của UBND tỉnh và tăng cường tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, thực hiện thống nhất các quy định về đi lại, di chuyển của người lao động, lưu thông hàng hóa, dịch vụ và sản xuất an toàn, duy trì hoạt động liên tục, ổn định với công suất và chi phí phù hợp; chú trọng hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm.

Kế hoạch 

3/21/2022 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhấn đấu, hoàn thành, mục tiêu, tăng trưởng, GRDP, 8, 8,3%, năm 2022495-binh-duong-phan-dau-hoan-thanh-muc-tieu-tang-truong-grdp-tu-8-den-8-3-trong-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
640.00
121,000
0.00
121000
0
Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

Theo đó, ​trên địa bàn ​thành phố Thủ Dầu Một sẽ đưa ra khỏi quy hoạch chợ Tân Định An (phường Định Hòa), chợ Phú Thuận (thuộc khu dân cư Phú Thuận, phường Phú Lợi). Như vậy, đến năm 2020 trên địa bàn sẽ có 15 chợ. Trong giai đoạn tiếp theo, thực hiện cải tạo, nâng cấp 5 chợ là chợ Thủ Dầu Một, Bình Điềm, Vinh Sơn, Bến Thế, Phú Văn; bổ sung vào quy hoạch trong những năm tiếp theo c​hợ đầu mối nông sản phường Phú Tân.  

Trên địa bàn thành phố Thuận An, sẽ đưa ra khỏi quy hoạch chợ của Công ty TNHH Bất động sản Lê Gia (phường An Phú), chợ Bình Giao (khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao); bổ sung vào quy hoạch chợ đêm Hòa Lân thuộc dự án Khu nhà ở 22/12 tại phường Thuận Giao​. Như vậy, đến năm 2020 trên địa bàn sẽ có 26 chợ. Trong giai đoạn tiếp theo, giải tỏa 01 chợ Lái Thiêu cũ để xây mới tại điểm khác.

Trên địa bàn thành phố Dĩ An, sẽ giải tỏa trắng chợ Bình An (phải giải tỏa để triển khai thực hiện dự án đường Bắc Nam 3); xây mới chợ Ngãi Thắng, chợ của Công ty TNHH Ngọc Quý.​ Như vậy, đến năm 2020 trên địa bàn sẽ có 13 chợ.​ Trong giai đoạn tiếp theo, sẽ giải tỏa, xây dựng lại chợ Tân Quý, Thống Nhất, Nội Hóa; xây mới chợ khu làng đại học; bổ sung vào quy hoạch chợ đầu mối rau quả.

Trên địa bàn thị xã Tân Uyên, sẽ đầu tư xây dựng mới chợ Tân Vĩnh Hiệp; bổ sung vào quy hoạch chợ Khánh Bình, chợ Tân Phước Khánh, chợ phường Uyên Hưng. Như vậy, đến năm 2020 trên địa bàn sẽ có 15 chợ.​ Trong giai đoạn tiếp theo, sẽ đầu tư xây dựng mới 3 chợ: Chợ Thạnh Hội, Bạch Đằng, Thạnh Phước; bổ sung vào quy hoạch chợ Thái Hòa, chợ Tân Hiệp.

Trên địa bàn thị xã Bến Cát, sẽ xây dựng mới chợ Tân Định; bổ sung quy hoạch chợ Rạch Bắp, chợ Thùng Thơ. Như vậy, đến năm 2020 trên địa bàn sẽ có 12 chợ.

Trên địa bàn huyện Bàu Bàng, sẽ không phát triển mới, cải tạo, nâng cấp chợ. Như vậy, đến năm 2020 trên địa bàn sẽ có 9 chợ. Trong giai đoạn tiếp theo, bổ sung vào quy hoạch chợ ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng; chợ ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên; chợ ấp 1, xã Trừ Văn Thố.

Trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, sẽ bổ sung vào quy hoạch chợ Tân Lập. Như vậy, đến năm 2020 trên địa bàn sẽ có 08 chợ. Trong giai đoạn tiếp theo, sẽ cải tạo nâng cấp chợ Thường Tân; giải tỏa, xây dựng lại chợ Tân Định; xây dựng mới chợ Tân Mỹ; bổ sung vào quy hoạch chợ Hiếu Liêm, chợ Tân Bình.

Trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, sẽ cải tạo, nâng cấp chợ Bến Súc; đưa ra khỏi quy hoạch chợ đầu mối Dầu Tiếng. Như vậy, đến năm 2020 trên địa bàn sẽ có 11 chợ. Trong giai đoạn tiếp theo, sẽ xây dựng mới chợ Minh Thạnh, Định Thành, Định An.

Trên địa bàn huyện Phú Giáo, sẽ ​xây mới chợ An Bình (giải tỏa, xây vị trí khác). Như vậy, đến năm 2020 trên địa bàn sẽ có 7 chợ

Chuyển tiếp thực hiện trong giai đoạn tiếp theo: Giải tỏa, xây dựng lại chợ Phước Hòa, Phước Vĩnh. Xây mới 04 chợ: Tam Lập, An Long, An Thái, Phước Sang.​

Đối với điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại (TTTM), trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, xây dựng mới TTTM hội chợ triển lãm quốc tế tại Thành phố mới Bình Dương diện tích 25ha; đưa ra khỏi quy hoạch TTTM Phú Mỹ (phường Phú Mỹ), TTTM Phú Cường (phường Phú Cường). Trong giai đoạn tiếp theo, xây mới TTTM và dân cư phường Phú Lợi (phường Phú Lợi); TTTM dịch vụ Bạch Đằng (phường Phú Cường); TTTM Đông Đô (thành phố mới Bình Dương); TTTM phường Phú Hòa; bổ sung quy hoạch phát triển mới một siêu thị tại phường Hiệp An.

Trên địa bàn thành phố Thuận An, chuyển loại hình hoạt động TTTM Gò Cát (phường Lái Thiêu), TTTM Hồng Thảo. Đến năm 2020, thành phố Thuận An chuyển đưa ra khỏi quy hoạch TTTM và Chợ Lái Thiêu (phường Lái Thiêu), TTTM Top Point Vina (phường Bình Hòa), TTTM tổng hợp Lotte 3 (phường Lái Thiêu), TTTM Bình Giao (phường Thuận Giao), TTTM mại Carven (phường Thuận Giao). Trong giai đoạn tiếp theo, xây mới 2 siêu thị An Phú, Bình Hòa, TTTM Contentment (phường Vĩnh Phú), TTTM KDC Việt Sing (phường An Phú)

Trên địa bàn thành phố Dĩ An, sẽ đưa ra khỏi quy hoạch TTTM Đại học quốc gia (phường Đông Hòa). Trong giai đoạn tiếp theo, xây mới Siêu thị Co.op Mart An Bình (phường An Bình), Siêu thị Bình An (phường Bình An), TTTM Bình Thắng (phường Bình Thắng), TTTM Tân Bình (phường Tân Bình); bổ sung quy hoạch phát triển mới một siêu thị tại phường Dĩ An.

Trên địa bàn thị xã Tân Uyên, xây dựng mới siêu thị Quang Vinh III, TTTM phường Uyên Hưng; đưa ra khỏi quy hoạch TTTM Tân Phước Khánh do Công ty vật liệu và Xây dựng Bình Dương làm chủ đầu tư vì hiện nay Công ty đã thực hiện dự án Khu dân cư và thương mại tai phường Tân Phước Khánh không đầu tư TTTM. Trong giai đoạn tiếp theo, xây dựng mới 2 siêu thị Khánh Bình, Thái Hòa, TTTM phường Tân Hiệp; bổ sung vào quy hoạch TTTM Tường Lâm (phường Khánh Bình).

Trên địa bàn thị xã Bến Cát, xây mới TTTM Tân Định; đưa ra khỏi quy hoạch TTTM GS Hàn Quốc. Trong giai đoạn tiếp theo, xây mới TTTM Mỹ Phước II và TTTM Thới Hòa.

Trên địa bàn huyện Bàu Bàng, trong giai đoạn tiếp theo, sẽ xây mới siêu thị Bàu Bàng (KCN Bàu Bàng).

Trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, trong giai đoạn tiếp theo, sẽ xây mới 2 siêu thị: Siêu thị Tân Thành và Tân Bình; bổ sung quy hoạch siêu thị Bình Mỹ, Đất Cuốc và Tân Lập.

Trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, trong giai đoạn tiếp theo, sẽ xây mới một TTTM (do UBND huyện chọn địa điểm), siêu thị Dầu Tiếng.

Trên địa bàn huyện Phú Giáo, sẽ xây dựng một TTTM tại thị trấn Phướ​​c Vĩnh; đưa ra khỏi quy hoạch siêu thị Phước Hòa và Tân Hiệp. Trong giai đoạn tiếp theo, sẽ bổ sung quy hoạch siêu thị Tam Lập.

​Quyết định ​


2/3/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết điều chỉnh, quy hoạch, chợ, siêu thị, trung tâm, thương mại Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
1,500.00
0
0.00
0
Đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội năm 2019Đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội năm 2019.

Theo đó, tất cả công dân nam, nữ ở độ tuổi theo quy định đều phải đến trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2019.

Cụ thể, công dân nam đủ 17 tuổi; độ tuổi gọi nhập ngũ là từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Công dân nữ đăng ký nghĩa vụ quân sự có độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi (sinh năm 2001 đến năm 1979) có ngành nghề chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội theo Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về Quy định ngành, chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.​

Các loại phương tiện sau đây thuộc sở hữu của các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và của cá nhân (trừ phương tiện kỹ thuật thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài và của các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài) đều phải có trách nhiệm đăng ký lần đầu hoặc đăng ký bổ sung tại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã nơi cư trú: Phương tiện vận tải cơ giới đường bộ và phương tiện chuyên dùng đường bộ; phương tiện vận tải cơ giới đường thuỷ và phương tiện chuyên dùng đường thuỷ; phương tiện vận tải đường không và phương tiện chuyên dùng hàng không dân dụng; phương tiện xây dựng cầu đường, xây dựng công trình; phương tiện xếp dỡ hàng hoá; phương tiện thông tin liên lạc; phương tiện, thiết bị, vật tư y tế; phương tiện, máy, thiết bị khác.

Cấp xã tiến hành đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỹ thuật tổ chức từ ngày 01-29/4/2019.

Cơ quan quân sự các cấp phối hợp với thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, ban ngành, đoàn thể, báo, đài để tuyên truyền vận động thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỹ thuật theo quy định, đúng thời gian.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cho cơ quan quân sự tổng hợp kết quả đăng ký báo cáo về UBND tỉnh từ ngày 10-20/5/2019.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này và tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh.

Quyết định ​

3/14/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnghĩa vụ, quân sự, phương tiện, kỹ thuật 230-dang-ky-nghia-vu-quan-su-va-phuong-tien-ky-thuat-thuoc-dien-huy-dong-bo-sung-cho-luc-luong-thuong-truc-cua-quan-doi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
511.00
121,000
0.00
121000
61,831,000
/PublishingImages/2019-03/tin 4- dang ky NVQS va phuong tien KT nam 2019 (1).mp3
Bình Dương: Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội kể từ ngày 01/10/2021Bình Dương: Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội kể từ ngày 01/10/2021

TTĐT - ​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, kể từ ngày 01/10/2021, tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong đó thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội phải thận trọng, từng bước với nguyên tắc từ phạm vi nội bộ khu phố (ấp), đến liên khu phố (ấp), đến phường (xã), đến liên phường (xã), đến huyện, đến liên huyện (thị xã, thành phố); kịp thời xử lý các ổ dịch có thể bùng phát. 

Song song đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Đồng thời, thực hiện bao vây thu hẹp, kiểm soát chặt "vùng đỏ", mở rộng, bảo vệ "vùng xanh", kiểm soát và ngăn chặn nguồn lây, chuỗi lây nhiễm mới để đưa Bình Dương trở về trạng thái "bình thường mới"; tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố để nối lại các chuỗi cung ứng sản xuất, chuỗi cung ứng lao động.

Triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn", "An toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn"; bám sát tình hình thực tiễn để xem xét áp dụng biện pháp phòng, chống dịch ở "mức cao hơn", "sớm hơn" và không được "chậm hơn" khi xử lý tình huốnghoặc nới lỏng giãn cách xã hội phù hợp.

Quy định đối với người dân

Mỗi người dân cần thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang - Khoảng cách - Khai báo y tế - Khử khuẩn - Không tụ tập đông người); quét mã QR tại các địa điểm đến; xuất trình giấy chứng nhận đủ điều kiện lưu thông khi được cơ quan chức năng yêu cầu kiểm soát hoặc tại các địa điểm đến nêu trên. Giấy chứng nhận đủ điều kiện lưu thông: là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày kể từ ngày xuất viện và có chứng nhận hoàn thành việc tự theo dõi sức khỏe 14 ngày kể từ ngày xuất viện do Ban Chỉ đạo cấp xã cấp hoặc đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin hoặc tiêm được mũi 1 ít nhất 14 ngày (thông qua giấy chứng nhận đã tiêm ngừa vắc xin hoặc ứng dụng có chức năng xác nhận tiêm ngừa).

Đối với người lao động khi đáp ứng đủ điều kiện lưu thông và có xác nhận xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành Y tế thì được phép lưu thông đến làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động theo mô hình "3 xanh" trên phạm vi toàn tỉnh. "Doanh nghiệp xanh" giới thiệu người lao động của mình với chính quyền địa phương nơi họ cư trú để được xác nhận nhằm phục vụ cho việc lưu thông.

Riêng người lao động ở 03 địa phương (TP.Thuận An, TP.Dĩ An, TX.Tân Uyên): Khi tiêm 01 mũi sau thời gian 14 ngày được đến làm việc tại "doanh nghiệp xanh" trong 03 địa phương này; khi đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin hoặc F0 đã khỏi bệnh thì được lưu thông đến làm việc tại các "doanh nghiệp xanh" ở 06 địa phương còn lại. Người lao động ở 06 địa phương còn lại được đến làm việc tại "doanh nghiệp xanh" thuộc 03 địa phương (TP.Thuận An, TP.Dĩ An, TX.Tân Uyên) phải được tiêm đủ 2 mũi vắc xin hoặc F0 đã khỏi bệnh theo quy định.

Phương án lưu thông

Đảm bảo hoạt động lưu thông hàng hoá giữa Bình Dương với các tỉnh, thành phố được thuận lợi, đáp ứng phục vụ đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu. Hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, phù hợp với cấp độ dịch bệnh của từng khu vực, địa phương, theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải. Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh (đường bộ, đường thủy) theo lộ trình phù hợp với kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải và quy định của Bộ Y tế.

Việc lưu thông liên tỉnh của các đối tượng ưu tiên (công vụ, công nhân, chuyên gia, người đi khám chữa bệnh); tổ chức vận chuyển, đưa đón người lao động và các trường hợp cấp thiết theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô có sử dụng công nghệ kết nối với hành khách (shipper) thực hiện theo hướng dẫn của Sở Công Thương; hoạt động của người vận chuyển hàng hóa bằng xe máy của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể thực hiện theo hướng dẫn của UBND cấp huyện. 

Đồng thời, tăng cường kiểm soát lưu thông tại các chốt cửa ngõ giáp ranh với các tỉnh, thành phố. Tại các chốt kiểm soát này tiếp tục kiểm tra phương tiện, người tham gia lưu thông bằng mã QR và các công cụ nhận diện của từng ngành, lĩnh vực. 

Đối với lưu thông nội tỉnh thực hiện theo phương án: Giữa các huyện thuộc "vùng xanh" (Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên), người và các phương tiện giao thông lưu thông bình thường, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh khi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid -19 giữa 02 địa phương. TP.Thủ Dầu Một và TX.Bến Cát tổ chức lưu thông liên phường trong nội bộ của từng địa phương. TP.Thuận An, Dĩ An và TX. Tân Uyên tổ chức giao thông theo tinh thần "an toàn đến đâu, mở rộng lưu thông đến đó", từ phạm vi nội bộ khu phố, đến liên khu phố, đến phường, đến liên phường. 

Các hoạt động được cho phép

Các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị Nhà nước của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo hướng 80-100% cán bộ, công chức đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi Covid-19 được đi làm lại; xét nghiệm 3 ngày/lần và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theoquy định.

Các cơ quan, địa phương căn cứ tình hình thực tế phòng, chống dịch tổ chức thực hiện phương thức tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp, trực tuyến, qua bưu chính công ích tại Bộ phận một cửa; rà soát danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách liên quan đến người dân, doanh nghiệp để tiếp nhận trực tiếp trong giai đoạn bình thường mới.

Các cơ quan, tổ chức, văn phòng hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở trú đóng trên địa bàn tỉnh chủ động quyết định phương thức làm việc phù hợp với đặc thù của tổ chức và đáp ứng quy định về biện pháp phòng, chống dịch của UBND tỉnh và Bộ Y tế.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế công lập, ngoài công lập được hoạt động khi đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

Các hoạt động sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ được hoạt động khi đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định, gồm: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nông, lâm nghiệp; dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y, đối tượng hành nghề thú y; công trình giao thông, xây dựng; doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ; dịch vụ công ích; dịch vụ bảo vệ; trạm thu phí sử dụng đường bộ; dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ vệ sinh môi trường; dịch vụ quan trắc và xử lý môi trường; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ rửa xe; các dịch vụ tiện ích; bưu chính, viễn thông; báo chí, xuất bản, in, lịch; hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến; cửa hàng sách, thiết bị văn phòng; thư viện; đồ dùng, dụng cụ học tập; công nghệ thông tin; thiết bị tin học; cửa hàng điện máy; cửa hàng mắt kính; cửa hàng thời trang, may mặc; cửa hàng vàng bạc đá quý và đồ trang sức; kho dự trữ, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa; trung tâm thương mại, siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, chợ đầu mối, chợ truyền thống; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ được bán hàng mang đi; đối với nhà hàng trong các cơ sở lưu trú, cơ sở nghỉ dưỡng chỉ được phục vụ tại chỗ cho khách lưu trú, không tổ chức buffet); cơ sở cắt tóc, gội đầu, thể dục - thể thao (gym, yoga,...) được hoạt động tối đa 50% công suất và tối đa 10 người tại cùng một thời điểm; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, logistics; dịch vụ bổ trợ người dân và doanh nghiệp (công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, thẩm định giá, kiểm toán, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, điểm thu - đổi ngoại tệ, thừa phát lại, trọng tài thương mại, tư vấn pháp luật và các hoạt động tư vấn khác bổ trợ doanh nghiệp, giám định tư pháp, quản lý - thanh lý tài sản, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký biến động đất đai), chứng khoán; dịch vụ cầm đồ.

Đối với các hoạt động xúc tiến thương mại bao gồm hội chợ, triển lãm, hội nghị, sự kiện kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm: Trong nhà tập trung tối đa 10 người; trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 60 người; ngoài trời tập trung tối đa 15 người; trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 90 người.

Đối với các hoạt động cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, đám tang, đám cưới: Hoạt động của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự tập trung tối đa 10 người; trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 60 người.

Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ được hoạt động tối đa 80% công suất với điều kiện khách đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm.

Các sự kiện biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, thi đấu được tổ chức với quy mô tối đa 60 người với điều kiện có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

Tổ chức đám cưới, đám tang: Trong nhà tập trung tối đa 10 người, trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 được tập trung tối đa 60 người; ngoài trời tập trung tối đa 15 người, trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 được tập trung tối đa 90 người.

Tiếp tục tổ chức dạy - học gián tiếp, trên môi trường internet, qua truyền hình; từng bước củng cố các điều kiện để có thể kết hợp dạy - học trực tiếp. Các loại hình đào tạo cho người đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có thể dạy – học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định.

Trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo,...): tập trung tối đa 10 người; trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 60 người; ngoài trời tập trung tối đa 15 người; trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 90 người.

Các trường hợp khác phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tiếp tục dừng các hoạt động: Hoạt động kinh doanh, dịch vụ quán bar, beer club, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử; hoạt động chợ tự phát, bán hàng rong, vé số dạo.

Văn bản ​​​​

 

10/1/2021 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, điều chỉnh, biện pháp phòng chống dịch, nới lỏng giãn cách226-binh-duong-dieu-chinh-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-tung-buoc-noi-long-gian-cach-xa-hoi-ke-tu-ngay-01-10-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
2,400.00
121,000
0.00
121000
0
Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương đợt 1-năm 2015Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương đợt 1-năm 2015
    TTĐT - Ngày 06-02, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 309/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương đợt 1- năm 2015”.
Theo đó, Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương đợt 1- năm 2015 gồm 04 nhiệm vụ.
Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan làm việc cụ thể với tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ để triển khai các bước kế tiếp theo đúng quy định hiện hành. Đảm bảo nhiệm vụ nghiên cứu triển khai đúng tiến độ, các sản phẩm nghiên cứu đáp ứng yêu cầu đặt ra và phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của tỉnh.
 
 
DANH MỤC 04 NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐỢT 1 - NĂM 2015
 
1. Đánh giá hiệu quả hỗ trợ phục hồi chức năng vận động sau nhồi máu não của phương pháp quang châm - quang trị liệu kết hợp với laser bán dẫn nội tĩnh mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương;
 
2. Vai trò quản lý của Nhà nước tác động tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Dương;
 
3. Nghiên cứu phát triển tường lửa ứng dụng web đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Dương;
  
4. Nghiên cứu triển khai hệ thống caching cải tiến cho mạng Trường Đại học Thủ Dầu Một.
 
   
Hoài Hương
 
2/14/2015 10:51 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1801-Phe-duyet-Danh-muc-nhiem-vu-nghien-cuu-khoa-hoc-va-phat-trien-cong-nghe-tinh-Binh-Duong-dot-1-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháoQuản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh.​

​Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo.

Các cơ quan, đơn vị được trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không đúng mục đích làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo; cam kết không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tích cực tham gia phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo góp phần bảo đảm an ninh trật tự, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các địa bàn, tuyến trọng điểm, nhà ga, bến xe, cảng và các phương tiện giao thông để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để phòng ngừa, giáo dục chung.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo thẩm quyền; nhất là các kho chứa vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phục vụ công tác huấn luyện chiến đấu, bảo đảm quản lý chặt chẽ, an toàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo…

Văn bản ​​​​

1/12/2023 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu, nổ, công cụ, hỗ trợ, pháo435-quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-va-phaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
604.00
121,000
0.00
121000
0
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

TTĐT - ​​UBND tỉnh thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 19/01/2023.

Các sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trong tỉnh, UBND TP. Thủ Dầu Một và TP. Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào cùng thời gian nêu trên.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và đảm bảo an toàn.

Thông báo 

1/18/2023 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtViếng, Nghĩa trang, Liệt sĩ, Tết Nguyên đán, Quý Mão, năm 2023470-vieng-nghia-trang-liet-si-nhan-dip-tet-nguyen-dan-quy-mao-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
165.00
121,000
0.00
121000
0
Công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thôngCông chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông

TTĐT - ​​​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu bia.

​Theo đó, Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh cùng các đơn vị, địa phương quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại địa phương; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia; quy định người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông.

Cùng với đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP và các quy định liên quan khác; chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông đồng thời tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng để phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

Đồng thời, tập trung tuyên truyền quy định về những hành vi bị nghiêm cấm; không uống rượu, bia trước và trong khi lái xe; phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với người chưa đủ 18 tuổi; thời gian, địa điểm không được uống, không được bán rượu, bia và thực hiện các quy định khác trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Văn bản ​

7/19/2022 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCông chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thực hiện, nghiêm, quy định, uống, rượu, bia, tham gia, giao thông523-cong-chuc-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-thuc-hien-nghiem-quy-dinh-khong-uong-ruou-bia-khi-tham-gia-giao-thonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
323.00
121,000
0.00
121000
0
Từ ngày 23/8/2012: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình DươngTừ ngày 23/8/2012: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 
TTĐT – Ngày 13/8/2012, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/2012/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, sẽ kiên quyết đình chỉ hoạt động, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND tỉnh thu hồi giấy phép khai thác đối với các trường hợp hoạt động khoáng sản vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhất là các trường hợp khai thác gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn lao động, mất an ninh trật tự gây bức xúc trong nhân dân vùng có khoảng sản khai thác.
 
Đẩy mạnh việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy pháp trên lĩnh vực hoạt động khoáng sản, đảm bảo đúng quy hoạch và quy định của pháp luật. Không xem xét gia hạn hay bổ sung, cấp mới giấy phép khai thác khoáng sản cho các cá nhân, đơn vị tham gia hoạt động khoáng sản đã vi phạm ở mức độ nghiêm trọng.
 
Thực hiện thường xuyên công tác giám sát chấn động nổ mìn, hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng công nghệ nổ mìn khai thác đá tiên tiến để giảm thiểu tác động xấu tới môi trường. Kiểm tra và xử lý nghiêm việc cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác đá và quy trình an toàn trong bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
 
Rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại các cảng xuất khoáng sản dọc sông Đồng Nai, sông Sài Gòn để có ý kiến với Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Nam về việc cấp phép hoạt động cho các bến cảng này.
 
Thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển khoáng sản vi phạm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường nhất là các phương tiện vận chuyển quá khổm, quá tải, không thực hiện việc vệ sinh xe trước khi ra khỏi mỏ làm rơi vãi đất, cát trên đường…
 
Chỉ thị có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND ngày 18/5/2009 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản.
 
 
Hải Sư
8/15/2012 3:53 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết946-Tu-ngay-2382012-Tang-cuong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-khoang-san-tren-dia-ban-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Quy định trách nhiệm kiểm tra đối với các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư trong quá trình triển khai, thực hiện dự án xây dựngQuy định trách nhiệm kiểm tra đối với các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư trong quá trình triển khai, thực hiện dự án xây dựng
TTĐT –  Ngày 24/11/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND về quy định trách nhiệm kiểm tra đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị mới, khu du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là dự án) để quy định rõ, cụ thể trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư dự án, tổ chức, cá nhân và phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành v...

Theo Quyết định, Sở Xây dựng và Sở Tài Nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh đối với các dự án; hướng dẫn UBND cấp huyện kiểm tra các dự án trên địa bàn mình quản lý; xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị của Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nếu phát hiện hành vi vi phạm hành chính vượt quá thẩm quyền xử phạt trong quá trình kiểm tra.

Đối với chủ đầu tư, có trách nhiệm thực hiện đúng quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện, lập biên bản đồng thời báo cáo UBND cấp xã, Đội Thanh tra xây dựng cấp huyện xử lý những hình vi vi phạm quy hoạch xây dựng, vi phạm trật tự xây dựng, quy chế quản lý xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và cơ quan chức năng trong việc triển khai, thực hiện các dự án; chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm quy hoạch xây dựng, vi phạm trật tự xây dựng, quy chế quản lý xây dựng; chấp hành các quyết định kiểm tra, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị có thẩm quyền.

Theo Quyết định 50 - Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo định kỳ cho các cơ quan có thẩm quyền (Ành: Hoàng Phạm)

Sở Xây dựng ban hành đề cương, biểu mẫu hướng dẫn chủ đầu tư, UBND cấp huyện, xã báo cáo tình hình triển khai, kiểm tra việc thực hiện các dự án; chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo định kỳ 01 lần/quý của tháng cuối quý cho UBND cấp xã, huyện, Sở Xây dựng. UBND huyện có trách nhiệm báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm cho Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Việc kiểm tra đối với một dự án không quá một lần trong một năm. Việc kiểm tra đột xuất được thực hiện khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.

 
 Thiên Bình
11/29/2011 11:37 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1831-Quy-dinh-trach-nhiem-kiem-tra-doi-voi-cac-co-quan-quan-ly-nha-nuoc-chu-dau-tu-trong-qua-trinh-trien-khai-thuc-hien-du-an-xay-dungThông tin chỉ đạo, điều hành
Chương trình giám sát hiệu quả hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự độngChương trình giám sát hiệu quả hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự động
 
TTĐT - Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương thông báo chương trình giám sát về tình hình thực hiện công tác đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và hiệu quả hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự động trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong tháng 9/2013.
  
Chương trình giám sát nhằm nắm rõ tình hình và kết quả thực hiện công tác ĐTM trên địa bàn tỉnh (về tổng số báo cáo ĐTM đã trình Sở Tài nguyên - Môi trường thẩm định, tỷ lệ phê duyệt, tỷ lệ dự án đã được xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án...). Đồng thời, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự động từ lúc đưa vào vận hành cho đến nay( chất lượng hệ thống, phạm vi quan trăc, khả năng phát hiện vi phạm, độ chính xác của kết quả đo, số vụ vi phạm phát hiện được, cách thức xử lý vi phạm...).
  
Trên cơ sở đó, sẽ xác định rõ khó khăn, bất cập để đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ tổ chức khảo sát thực tế tại doanh nghiệp đã thực hiện ĐTM (từ 3- 5 doanh nghiệp) và tại trạm quan trắc nước thải tự động (từ 1 đến 2 trạm), và có cuộc họp chung với Sở Tài nguyên-Môi trường (đơn vị chịu giám sát).
 
Thời gian tổ chức khảo sát 01 ngày, bắt đầu từ 07h30 phút ngày 12 tháng 09 năm 2013. Họp giám sát từ 07h30 phút ngày13 tháng 09 năm 2013.
    
Hoài Hương
8/15/2013 8:52 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết815-Chuong-trinh-giam-sat-hieu-qua-hoat-dong-cua-he-thong-quan-trac-nuoc-thai-tu-dongThông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai Phong trào "Tết nhân ái" Xuân Quý Mão 2023 thiết thực, hiệu quảTriển khai Phong trào "Tết nhân ái" Xuân Quý Mão 2023 thiết thực, hiệu quả

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Phong trào "Tết nhân ái" – Xuân Quý Mão 2023.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh căn cứ hướng dẫn triển khai Phong trào "Tết nhân ái" – Xuân Quý Mão 2023 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tình hình thực tế của tỉnh, tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo Phong trào năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng kế hoạch triển khai với nội dung, chỉ tiêu, địa bàn, đối tượng cụ thể, kế hoạch huy động, vận động nguồn lực thiết thực, hiệu quả.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, đoàn thể nhân dân, các tổ chức liên quan phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai Phong trào năm 2023 đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong vận động nguồn lực và trao tặng quà Tết; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ nguồn lực và đồng hành với Hội thực hiện Phong trào.

Các cơ quan thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, cổ vũ Phong trào, làm cho Phong trào "Tết nhân ái" – Xuân Quý Mão 2023 được thực hiện có hiệu quả, thực sự là ngày hội toàn dân chăm lo cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đại diện cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tại các địa phương tham gia các chương trình, hoạt động Tết nhân ái với Hội Chữ thập đỏ cùng cấp, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương và cổ vũ, khích lệ các tổ chức, cá nhân tham gia Phong trào.

Văn bản 

11/24/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTriển khai, Phong trào, Tết nhân ái, Xuân, Quý Mão, 2023, thiết thực, hiệu quả92-trien-khai-phong-trao-tet-nhan-ai-xuan-quy-mao-2023-thiet-thuc-hieu-quThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
322.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình làm việc tháng 12/2021 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chương trình làm việc tháng 12/2021.

Theo đó, trong ​tuần thứ III (20 – 24/12/2021), UBND tỉnh sẽ thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất (K) để áp dụng trong năm 2022 (thông qua Thường trực HĐND tỉnh vào tháng 12/2021); Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng năm 2022; Quy định mức độ khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương; tiêu chí đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương; điều chỉnh đơn giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng; Đề án "Xây dựng xã hội học tập tỉnh Bình Dương" giai đoạn 2021-2030.

Thông báo

12/3/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết363-chuong-trinh-lam-viec-thang-12-2021-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Chương trình làm việc tháng 6/2015 của UBND tỉnhChương trình làm việc tháng 6/2015 của UBND tỉnh
     TTĐT -Tháng 6, Chương trình làm việc của UBND tỉnh có một số nội dung trọng điểm liên quan đến nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm và kỳ họp cuối năm. 
 
Theo đó, Chương trình làm việc sẽ thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2015; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ giai đoạn 2016-2020; tổng kết (việc thực hiện Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 -2015; phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, đầu tư, xây dựng và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh giai đoạn 2011-2015; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2011 - 2015).
 
Các sở ngành báo cáo UBND tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; tình hình, kết quả và giải pháp trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2015 (trình kỳ họp HĐND cuối năm) về vấn đề thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, kết quả năm học 2014 - 2015; đề án xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
      
 Hoài Hương
6/2/2015 10:29 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1551-Chuong-trinh-lam-viec-thang-62015-cua-UBND-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Bình Dương triển khai Dự án Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuýBình Dương triển khai Dự án Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý
    TTĐT - Ngày 13/3/2014, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 708/KH-UBND tổ chức thực hiện Dự án "Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
  
Mục tiêu của kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền cấp xã; phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, động viên nhân dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma tuý, giữ gìn trật tự xã hội. Tiến hành đồng bộ các giải pháp để kiềm chế và làm giảm sự gia tăng có tệ nạn ma tuý; tập trung chuyển hoá địa bàn ở những xã, phường, thị trấn phức tạp về tệ nạn ma tuý, tăng thêm số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý.
 
 
Thông qua công tác tuyên truyền sẽ giúp cho người dân hiểu rõ tác hại của ma tuý
 
Giữ vững không để phát sinh tệ nạn nghiện ma tuý tại 11 xã, phường, thị trấn hiện không có tệ nạn ma tuý; giảm mức độ phức tạp về tệ nạn ma tuý tại 80 xã, phường, thị trấn hiện đang có tệ nạn ma tuý. Phấn đấu đến cuối năm 2015, toàn tỉnh giảm ít nhất 10% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma tuý so với năm 2012. Cơ bản, không để trồng và tái trồng cây cần sa, triệt xoá 100% diện tích cây cần sa trồng trái phép được phát hiện.
 
Biện pháp thực hiện gồm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và hiệu lực quản lý của UBND cấp xã, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn; tổ chức phân loại tình trạng tệ nạn ma tuý tại xã, phường, thị trấn và tổ chức ký cam kết, thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý; bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống ma tuý ở xã, phường, thị trấn; đăng ký và quản lý người nghiện ma tuý, tiến hành cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện hoà nhập cộng đồng, tiến hành các biện pháp phòng, chống tái nghiện; tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm về ma tuý ở xã, phường, thị trấn.
 
Giao cho Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, AIDS, văn hoá phẩm độc hại và phòng chống mua bán người tỉnh Bình Dương chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Dự án. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí chi thường xuyên hằng năm của chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma tuý.
   
Hoàng Phạm
4/10/2014 9:50 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1468-Binh-Duong-trien-khai-Du-an-Xay-dung-xa-phuong-thi-tran-khong-te-nan-ma-tuyThông tin chỉ đạo, điều hành
Bình Dương: Long trọng tổ chức lễ hội đón giao thừaBình Dương: Long trọng tổ chức lễ hội đón giao thừa
Đêm 25-1 (30 tết), tại Sân vận động tỉnh, tỉnh Bình Dương đã long trọng tổ chức lễ hội đón giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009 với các hoạt động biểu diễn lân sư rồng, biểu diễn nghệ thuật của 4 bang người Hoa, của đoàn ca múa nhạc tỉnh và TP.HCM; nghi lễ dâng hương, khai chiêng- khai trống mừng năm mới của các vị lãnh đạo tỉnh.
Phát biểu chúc tết trước thời khắc giao thừa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung phấn khởi thông báo những thành quả to lớn về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh tỉnh đạt được năm 2008; trân trọng ghi nhận, chân thành cám ơn và nhiệt liệt biểu dương toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các doanh nghiệp với những cố gắng, nỗ lực đầy trách nhiệm và tâm huyết đã có những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong năm qua. Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung khẳng định, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, năm 2009 tỉnh vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã và đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế đất nước. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 đòi hỏi các cấp, các ngành trong tỉnh cần nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách với quyết tâm cao hơn nữa; tiếp tục khai thác có hiệu quả hơn mọi tiềm năng, lợi thế, phát huy sức mạnh tổng hợp, nỗ lực phấn đấu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hơn nữa tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ và chiến sĩ trong tỉnh tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, truyền thống cách mạng của quê hương; siết chặt hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất ý chí và hành động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo, tạo ra bước đột phá mới, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2006- 2010). Tin tưởng, tỉnh nhất định sẽ dành được những thành tựu mới, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, toàn diện và bền vững hơn, làm cho cuộc sống của các tầng lớp nhân dân ngày càng sung túc, đẩy đủ hơn theo hướng văn minh, hiện đại.
 
Nhân dịp năm mới, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung gửi lời chúc dồi dào sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc đến toàn thể đồng bào, đồng chí và tất cả bạn bè gần xa.
Lễ hội đón giao thừa kết thúc bằng màn trình diễn pháo hoa hoành tráng.
Trước đó, thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, các đồng chí công tác trong quân đội đã nghỉ hưu, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, lập nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Tin tưởng, năm 2009, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng toàn thể lực lượng vũ trang tỉnh sẽ ra sức thi đua, rèn đức, luyện tài, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"; xây dựng lực lượng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Thăm và chúc tết Công an tỉnh trong đêm cùng ngày, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Sơn ân cần thăm hỏi, động viên, chúc tết  tập thể cán bộ, chiến sĩ của ngành; đồng thời mong muốn sang năm mới, Công an tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2009.
 N. Tùng - Đ. Hậu - M. Duy
(Theo báo Bình Dương)
1/30/2009 10:22 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1483-Binh-Duong-Long-trong-to-chuc-le-hoi-don-giao-thuaThông tin chỉ đạo, điều hành
Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2021-2022.

STTTên sáchTên tác giảNhà xuất bản
1

Tiếng Việt 1

(Tập 1, 2)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2Toán 1Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
3​Đạo đức 1Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
4Tự nhiên và Xã hội 1Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
5Hoạt động trải nghiệm 1Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
6Âm nhạc 1Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đỗ Thanh Hiên.Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
7Mĩ thuật 1Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
8Giáo dục thể chất 1Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường.Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
9Tiếng Anh 1Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
10

Tiếng Việt 2

(Tập 1, tập 2)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương,  Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Chu Thị Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
11

Toán 2

( Tập 1, tập 2)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường,  Bùi Bá Mạnh.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
12Đạo đức 2Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
13Tự nhiên và Xã hội 2Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
14Hoạt động trải nghiệm 2Phó Đức Hào, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên); Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa (đồng Chủ biên); Nguyễn Hồng Kiên; Nguyễn Thị Bích Liên; Nguyễn Thị Hà Liên; Vũ Phương Liên; Nguyễn Hà My; Lại Thị Yến Ngọc; Đặng Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Huyền Trang; Trần Thị Quỳnh Trang; Lê Phương Trí.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
15Âm nhạc 2Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên); Tạ Hoàng Mai Anh; Nguyễn Thị Quỳnh Mai. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
16Mĩ thuật 2Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiến (đồng Tổng Chủ biên); Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ biên); Lương Thanh Khiết; Vũ Đức Long; Nguyễn Ánh phương Nam; Lâm Yến Như; Phạm Văn Thuận; Đàm Thị Hải Uyên; Trần Thị Vân.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
17Giáo dục thể chất 2Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên); Phạm Đông Đức (Chủ biên); Nguyễn Duy Linh; Phạm Tràng Kha Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
18Tiếng Anh 2Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
19

Toán 6

(Tập 1, tập 2)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức QuangNhà xuất bản Đại học Sư phạm
20

Ngữ văn 6

(Tập 1, tập 2)

Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc ThúyNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
21Tiếng Anh 6Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên)Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
22Giáo dục công dân 6Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn ( đồng Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam, Vũ Thị Thanh NgaNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
23Lịch sử và Địa lí 6Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí), Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn TrungNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
24Khoa học tự nhiên 6Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc ThắngNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
25Tin học 6Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị MaiNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
26Giáo dục thể chất 6Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên), Đinh Quang Ngọc (chủ biên), Đinh Khánh Thu, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn ThànhNhà xuất bản Đại học Sư phạm
27

Nghệ thuật

(Âm nhạc 6)

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh VânNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
28

Nghệ thuật

(Mĩ thuật 6)

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị VânNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
29Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ biên), Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình VănNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
30​Công nghệ 6Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Trần Văn SỹNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam​
Văn bản
5/12/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtDanh mục, sách giáo khoa, lớp 1, lớp 2, lớp 6, sử dụng, cơ sở, giáo dục phổ thông, năm học 2021-2022873-danh-muc-sach-giao-khoa-lop-1-lop-2-va-lop-6-su-dung-trong-cac-co-so-giao-duc-pho-thong-tu-nam-hoc-2021-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
1,263.00
121,000
0.00
121000
0
Cao điểm thực hiện xác thực cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội, chi trả chính sách không dùng tiền mặtCao điểm thực hiện xác thực cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội, chi trả chính sách không dùng tiền mặt

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai cao điểm thực hiện xác thực cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội, chi trả chính sách không dùng tiền mặt cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

​ 

​Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung: Thực hiện việc rà soát, đối chiếu, xác thực về căn cước công dân, cấp số định danh và tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, trên địa bàn tỉnh Bình Dương (kể cả những đối tượng bảo trợ xã hội không còn khả năng và hành vi thực hiện các giao dịch). Đồng thời, tiến hành cấp tài khoản ngân hàng, thẻ ATM cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người nhận ủy quyền, người giám hộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương (trừ các đối tượng bảo trợ xã hội không còn khả năng và hành vi thực hiện các giao dịch mà không có người để ủy quyền và giám hộ).

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người nhận ủy quyền giám hộ để cung cấp cho Công an tỉnh thực hiện việc xác thực căn cước công dân và cấp định danh cho các đối tượng hưởng chính sách. Phối hợp và cung cấp cho Ngân hàng về danh sách các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội và người nhận ủy quyềngiám hộ sau khi đã hoàn thành việc đối chiếu, xác thực của Công an. Thường xuyên, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã và các ngân hàng báo cáo UBND tỉnh; tham mưu sơ, tổng kết và đánh giá rút kinh nghiệm kết quả thực hiện Kế hoạch.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã thực hiện việc rà soát, đối chiếu, xác thực về căn cước công dân, cấp số định danh cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người nhận ủy quyền giám hộ và gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hàng ngày để chuyển cho các ngân hàng thực hiện quy trình cấp tài khoản an sinh xã hội và cấp thẻ ATM (kể cả những đối tượng bảo trợ xã hội không còn khả năng và hành vi thực hiện các giao dịch); đồng thời tổng hợp danh sách các đối tượng (người có công và bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định) đã được làm sạch dữ liệu để sẵn sàng cho việc đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…​

​Kế hoạch ​​

1/12/2023 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCao điểm, thực hiện, xác thực, cơ sở, dữ liệu, an sinh xã hội, chi trả, chính sách,tiền mặt416-cao-diem-thuc-hien-xac-thuc-co-so-du-lieu-ve-an-sinh-xa-hoi-chi-tra-chinh-sach-khong-dung-tien-maThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
505.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh Bình Dương
    TTĐT - Ngày 23-3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 818/KH-UBND “Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.
   
Theo đó, sẽ đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã với phương thức: đánh giá theo thang điểm và cách tính Chỉ số CCHC; tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC; tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả tự chấm điểm Chỉ số CCHC; tổ chức thẩm tra kết quả điều tra xã hội học
 
Giao Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thực hiện kế hoạch xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; tham gia thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC về các lĩnh vực.
 
Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC liên quan đến chức năng nhiệm vụ của ngành.
  
 
 
 
  
THỜI GIAN THỰC HIỆN
 
1. Đến ngày 30/4 hàng năm: các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện hoàn thành công tác tự đánh giá, chấm đỉểm Chỉ số CCHC (UBND cấp huyện tổng hợp kết quả và tài liệu kiểm chứng của UBND cấp xã) và gửi kết quả về Hội đồng thẩm định;
 
2. Từ ngày 01/5 đến ngày 10/5: Hội đồng thẩm định tổng hợp kết quả tự đánh giá của các đơn vị trong tỉnh, tổ chức kiểm tra việc tự đánh giá thực tế tại đơn vị;
 
3. Từ ngày 10/5 đến 30/5: các cơ quan được phân công tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và tham mưu UBND tỉnh đánh giá kết quả Chỉ số CCHC;
 
4. Trong tháng 6, UBND tỉnh sẽ công bố Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; tổ chức trao thưởng các đơn vị, địa phương đạt Chỉ số CCHC cao.
 
Riêng đối với Chỉ số CCHC năm 2014 sẽ tổ chức triển khai đánh giá theo Kế hoạch riêng.
 

  Hoài Hương

3/27/2015 9:07 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1729-Ke-hoach-trien-khai-xac-dinh-Chi-so-CCHC-tren-dia-ban-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường công tác phòng ngừa các sự cố, tai nạn cho nhân dân và người lao độngTăng cường công tác phòng ngừa các sự cố, tai nạn cho nhân dân và người lao động

TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa các sự cố, tai nạn cho nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung cơ bản về công tác phòng ngừa sự cố, tai nạn và công tác chuẩn bị cứu nạn cứu hộ (CNCH) theo quy định của Chính phủ tại Chương II Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 17/8/2017; xây dựng kế hoạch phát động thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền công tác phòng ngừa sự cố, tai nạn trong quý I/2023, sau đó duy trì thực hiện thường xuyên.

Tổ chức rà soát, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1926/KH-UBND ngày 10/5/2018 và Công văn số 4626/UBND-NC ngày 21/9/2020 về việc tăng cường công tác CNCH; xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương và gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và CNCH tỉnh trước ngày 20/3/2023.

Song song đó, tập trung rà soát, củng cố, kiện toàn lực lượng làm nhiệm vụ công tác cứu CNCH tại chỗ; tăng cường xây dựng, thực tập, diễn tập các phương án, kế hoạch CNCH của lực lượng PCCC theo quy định; quan tâm bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa các sự cố, tai nạn và đầu tư kinh phí mua sắm, trang cấp đảm bảo trang thiết bị, phương tiện thiết yếu cần thiết cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ CNCH theo chức trách, thẩm quyền được giao.

Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm chỉ đạo rà soát, ban hành quyết định và quy chế hoạt động cụ thể để củng cố, kiện toàn đảm bảo 100% lực lượng PCCC chuyên ngành và lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ CNCH và trang bị đảm bảo các trang thiết bị, phương tiện thiết yếu phục vụ công tác CNCH theo quy định. Hoàn thành việc củng cố, kiện toàn, trang bị phương tiện đảm bảo hoạt động trước ngày 30/6/2023 và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/7/2023.

Công an tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, cơ sở trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tự kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các điều kiện bảo đảm an toàn về cháy, nổ, sự cố, tai nạn và kiểm tra các điều kiện, biện pháp, phương án, kế hoạch CNCH; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn phòng, chống cháy, nổ và sự cố, tai nạn theo quy định…

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể đưa vào giảng dạy về công tác phòng ngừa sự cố, tai nạn; các kiến thức, kỹ năng cơ bản phòng ngừa, xử lý các sự cố, tai nạn gắn với tuyên truyền, giảng dạy những kiến thức cơ bản về công tác PCCC cho các học sinh, sinh viên đối với các trường học trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Văn bản 

3/14/2023 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTăng cường, công tác, phòng ngừa, sự cố, tai nạn, nhân dân, người lao động887-tang-cuong-cong-tac-phong-ngua-cac-su-co-tai-nan-cho-nhan-dan-va-nguoi-lao-donThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
598.00
121,000
0.00
121000
0
Sự kiện "Bình Dương:Khởi động - Kết nối - Phát triển mới" sẽ diễn ra từ ngày 24-25/3/2023Sự kiện "Bình Dương:Khởi động - Kết nối - Phát triển mới" sẽ diễn ra từ ngày 24-25/3/2023

​TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức sự kiện "Bình Dương: Khởi động - Kết nối - Phát triển mới".

Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 24-25/3/2023 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Thành phần tham dự khoảng 500 đại biểu gồm lãnh đạo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các tỉnh, thành phố đã có và dự kiến thành lập Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, viện trường tại Bình Dương; Tổng Lãnh sự, các Hiệp hội, Chi hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị chủ trì phụ trách chủ động phân công nhiệm vụ các đơn vị thành viên phối hợp để làm cơ sở triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các sở, ngành thành viên phải chủ động trao đổi, cung cấp thông tin đến các thành viên, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện công việc và kịp thời báo cáo đề xuất, kiến nghị Ban Tổ chức sự kiện và UBND tỉnh xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc đăng cai tổ chức sự kiện "Bình Dương: Khởi động - Kết nối- Phát triển mới"; xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhằm phục vụ nhân dân nhân dịp tổ chức sự kiện. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới với tinh thần "trọng thị, chu đáo, mến khách", nhất là các cơ sở kinh doanh, các khu, điểm du lịch thường xuyên có du khách đến tham quan, giải trí.

Kế hoạch 

3/21/2023 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtSự kiện, Bình Dương, Khởi động, Kết nối, Phát triển mới, diễn ra, ngày 24-25/3/2023839-su-kien-binh-duong-khoi-dong-ket-noi-phat-trien-moi-se-dien-ra-tu-ngay-24-25-3-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
368.00
121,000
0.00
121000
0
1 - 30Next