Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnhBáo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh.

​Theo đó, các đơn vị, tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm, đề xuất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của đơn vị; trong đó, đánh giá kết quả của ngành, địa phương mình trong việc triển khai Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 20/01/2020 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Thông báo số 831-TB/TU ngày 29/4/2020 về Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 37 – Khóa X (mở rộng); tác động của dịch bệnh Covid-19 trên từng ngành, lĩnh vực; đánh giá kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, ước kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và dự kiến kết quả cuối năm 2020 về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu được giao tại Quyết định số 3893/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh, đánh giá những việc làm được và chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của đơn vị.

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm công tác quản lý, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; nêu rõ những kết quả nổi bật, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Các đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất vào ngày 11/6/2020; đồng thời gửi file báo cáo về các địa chỉ sau:

tonghopvpub@binhduong.gov.vn; binhduong@gso.gov.vn; tonghopskh@binhduong.gov.vn.

Căn cứ vào Chương trình làm việc năm 2020 của UBND tỉnh, các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và tình hình thực tế của tỉnh, yêu cầu các đơn vị tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan thống nhất nội dung đăng ký điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trình các kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020. Các đơn vị gửi nội dung đăng ký về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 29/5/2020, đồng thời gửi tập tin điện tử về địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn.​

Văn bản ​​

5/22/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBáo cáo, sơ kết, 6 tháng, đầu năm, điều chỉnh, Chương trình, cuối năm, UBND tỉnh895-bao-cao-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam-va-dieu-chinh-chuong-trinh-lam-viec-6-thang-cuoi-nam-2020-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
424.00
121,000
0.00
121000
0
Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình DươngNewPhương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này thay thế Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 15/5 /2015 về việc ban hành Phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

​Theo đó, tất cả các ngành, các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc Phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và "ba sẵn sàng" (chủ động phòng tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và có hiệu quả). Huy động các nguồn lực để chủ động ứng phó hiệu quả trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra trong phạm vi quản lý, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, di sản văn hóa, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu do thiên tai có thể gây ra, góp phần quan trọng phát triển bền vững kinh tế - xã hội của ngành và địa phương.

Các đơn vị, địa phương trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng phương án ứng phó để làm cơ sở xây dựng phương án ứng phó thiên tai ở cấp cao hơn nhằm ứng phó kịp thời, đạt hiệu quả với từng tình huống cụ thể do thiên tai gây ra. Đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân, chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất mọi rủi ro gây ra. Bảo vệ các công trình quan trọng về an ninh Quốc gia, phòng, chống thiên tai, công trình trọng điểm trên địa bàn được phân công, đảm bảo các công trình giao thông, thông tin liên lạc hoạt động thông suốt. Bảo đảm an ninh trật tự vùng bị thiên tai.

Quyết định​ 

 

7/9/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhương án, ứng phó, thiên tai, cấp độ, rủi ro, thiên tai995-phuong-an-ung-pho-thien-tai-theo-cac-cap-do-rui-ro-thien-tai-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
371.00
121,000
0.00
121000
0
Thẩm định các dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nguồn vốn ngân sách nhà nướcNewThẩm định các dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nguồn vốn ngân sách nhà nước

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo việc thẩm định các dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nguồn vốn ngân sách nhà nước.

​Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thẩm định đối với các dự án ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển và các hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết (trường hợp thiết kế một bước) đối với các dự án ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển do Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư theo quy định tại Điều 20, Điều 22 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.  

Sở là đầu mối thẩm định các hoạt động đầu tư ứng dụng, thuê dịch vụ CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên theo quy định của Điều 51, Điều 52 Nghị định 73/2019/NĐ-CP; thẩm định về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ đối với các đề cương và dự toán chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND các cấp hoặc theo phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại địa phương.

Đối với các hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu có mức kinh phí dưới 200 triệu đồng, các đơn vị sử dụng ngân sách lấy ý kiến thống nhất của Sở Thông tin và Truyền thông về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ trước khi phê duyệt theo phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Văn bản ​

7/9/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThẩm định, dự án,  ứng dụng, công nghệ, thông tin, nguồn vốn, ngân sách, nhà nước927-tham-dinh-cac-du-an-hoat-dong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-nguon-von-ngan-sach-nha-nuoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
359.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.

UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương căn cứ nội dung đề nghị của Ủy ban Quốc gia và tình hình, điều kiện thực tế của địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS; đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo gửi Bộ Y tế trước ngày 20/12/2019.

Nhằm thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (Ủy ban Quốc gia) và hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2019, Ủy ban Quốc gia phát động trong cả nước Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2019. Năm 2019, Bộ Y tế lựa chọn chủ đề Tháng hành động là "Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS!"

Văn bản ​​​

11/18/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết544-trien-khai-thang-hanh-dong-quoc-gia-phong-chong-hiv-aids-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
93.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2019-11/tin 8- trien khai thanh hanh dong quoc gia PC HIV-AIDS.mp3
Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình DươngTổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP bằng nhiều hình thức: Xây dựng tờ gấp pháp luật, cập nhật thông tin về Thừa phát lại lên Trang Thông tin điện tử, thực hiện các chương trình pháp luật trên báo, đài, thực hiện chương trình ngày pháp luật, văn bản thông tin, phối hợp triển khai, … đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan; rà soát, cập nhật và công bố danh sách Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại trên Trang Thông tin điện tử; xây dựng, phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại ở địa phương phù hợp với tiêu chí được quy định trong Nghị định và tình hình thực tiễn tại địa phương trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định pháp luật; xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng và quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng; kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại, dự kiến sơ kết vào năm 2023, tổng kết vào năm 2025 theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

Kế hoạch ​


4/23/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThừa phát lại 142-to-chuc-va-hoat-dong-cua-thua-phat-lai-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
259.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030 Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030

TTĐT - ​UBND tỉnh tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 – 2030.

​Theo đó,  tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trong tháng 03 hàng năm tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học; huyện, thị xã, thành phố và tỉnh, thuận tiện cho công tác tập trung người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy.

Thành phần tham gia: Toàn thể nhân dân cư trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn (chú ý vận động đối tượng là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, nông dân, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, ngư​​ời trung cao tuổi)​​.

Tùy theo tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị và phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong việc tổ chức, có thể lồng ghép tổ chức các hoạt động thể dục thể thao hoặc các giải thể thao quần chúng chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3 với tổ chức Ngày chạy và phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Các s​ở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học, các khu công nghiệp và các doanh nghiệp tham gia hoặc tổ chức riêng các hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic trong cơ quan, đơn vị. ​Các huyện, thị xã, thành phố vận động tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và Ngày chạy Olympic tại tất cả các xã, phường, thị trấn theo 02 cấp (cấp xã và cấp huyện), có thể tổ chức theo hình thức liên xã (các đơn vị lân cận liền kề tại các xã, phường, thị trấn); phấn đấu 100% các huyện, thị xã, thành phố và 90% xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm.

Kế hoạch ​​2/12/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthể dục, thể thao, Olympic, sức khỏe, toàn dân400-to-chuc-thang-hoat-dong-the-duc-the-thao-cho-moi-nguoi-va-ngay-chay-olympic-vi-suc-khoe-toan-dan-giai-doan-2020-2030Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
428.00
0
0.00
0
Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

​TTĐT - UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

​Theo đó, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2020 cụ thể như sau: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,6-8,8%; GRDP bình quân đầu người là 154,2 triệu đồng; cơ cấu kinh tế Công nghiệp chiếm 66,6%, dịch vụ chiếm 23,1%, nông – lâm nghiệp – thủy sản chiếm  2,5%, thuế sản phẩm trừ nợ cấp sản phẩm chiếm 7,8%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 15,5%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 15%; tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 15,5%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 62.200 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương đạt 22.400 tỷ đồng.

Đối với các chỉ tiêu xã hội, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 80%; tạo việc làm mới cho 45.000 lao động; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể cân nặng) là 7,7%; tỷ lệ bác sĩ trên 1 vạn dân là 7,5 người; số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường bệnh Trạm y tế/ Phòng khám đa khoa/Phòng khám đa khoa khu vục) là 21,3 giường; diện tích nhà ở bình quân đầu người là 30m2/người; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 74,4%; tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế là 90%; tỷ lệ xã phường có thiết chế văn hóa là 60,4%; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện là 99,99%.

Đối với các chỉ tiêu môi trường, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý là 98%; tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý là 100%; tỷ lệ các khu công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường 100%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý là 100%; tỷ lệ che phủ cây công nghiệp, cây lâu năm là 57,5%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh là 100%; tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch là 100%.​

Quyết định ​​

1/13/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchỉ tiêu, kinh tế - xã hội 193-giao-chi-tieu-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
479.00
121,000
0.00
121000
0
Tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020Tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020.

​Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; vận động ít nhất 20% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, sinh viên hiến máu tình nguyện và phấn đấu đạt chỉ tiêu trên 19.600 đơn vị máu trong năm 2020 an toàn, chất lượng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức, phối hợp thực hiện, đề xuất việc giao chỉ tiêu cho các đơn vị; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động và tiếp nhận máu; tích cực tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc; tổ chức sơ kết, tổng kết và đề xuất tôn vinh, khen thưởng kịp thời; tổng hợp, báo cáo kêt quả về UBND tỉnh.

Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn các cấp vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện và phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các cấp vận động mọi người tham gia hiến máu trong các đợt cao điểm, đột xuất…

Chỉ thị ​​​

1/9/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtVận động, hiến máu, tình nguyện 468-tang-cuong-cong-tac-van-dong-hien-mau-tinh-nguyen-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
288.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Bình DươngKế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương
  
TTĐT - Ngày 08/01/2014, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch 50/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động số 68-CT/TU ngày 14/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
    
Theo đó, sẽ tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với việc ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng ụng công nghệ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực; đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 
Cụ thể, về ứng phó biến đổi khí hậu, giai đoạn 2013 - 2015: xây dựng chương trình và tổ chức các lớp tập huấn về biến đổi khí hậu, các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu cho cán bộ các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh; cập nhật thường xuyên kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường; xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch diễn tập phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai... Giai đoạn 2016 - 2020: rà soát, bổ sung điều chỉnh chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng và địa phương phù hợp với kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; lập đồ án quy hoạch chi tiết, phân khu chức năng đô thị và điểm dân cư nông thôn theo hướng đô thị xanh; đầu tư mở rộng nâng cấp các công trình đã có và xây dựng mới các công trình cấp nước sạch cho các khu vực nông thôn có nguồn nước khan hiếm...
 
Về quản lý tài nguyên, giai đoạn 2013 - 2015: xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong quản lý tài nguyên đất, nước và khoáng sản; tổ chức đánh giá, phân hạng đất, đánh giá tiềm năng đất đai, xây dựng bản đồ giá đất; hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ đất đai... Giai đoạn 2016 - 2020: xây dựng chiến lược bảo vệ khai thác, sử dụng tài nguyên đất một cách có hiệu quả, từng bước khắc phục tình trạng đất manh mún, nhỏ lẽ; triển khai việc nghiên cứu, ứng dụng sản xuất và tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung nhằm hạn chế sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh...
 
Về bảo vệ môi trường, giai đoạn 2013 - 2015: chủ động phòng ngừa ô nhiễm môi trường bằng nhiều biện pháp; tăng cường công tác thanh kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp; xử lý nghiêm và triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; nâng cao năng lực quan trắc và thông tin môi trường theo hướng đầu tư phát triển hệ thống các trạm quan trắc nước thải, khí thải, nước mặt và nước ngầm tự động; xử lý các lò gạch thủ công và lò gạch hofman; tổ chức kiện toàn hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn các cấp... Giai đoạn 2016 - 2020: chủ động kiểm soát, ngăn ngừa và hạn chế gia tăng ô nhiễm; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án cải thiện dòng chảy, cải thiện chất lượng nước mặt và nước ngầm; khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng các công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường, công nghệ sạch, tái sử dụng chất thải...
 
 
Hoàng Phạm
1/20/2014 3:25 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1006-Ke-hoach-chu-dong-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-tang-cuong-quan-ly-tai-nguyen-va-bao-ve-moi-truong-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050Thực hiện quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050.​

​Theo đó, trong khu vực thành phố Thủ Dầu Một không bố trí thêm nghĩa trang. Người dân tiếp tục chôn cất tại nghĩa trang Truông Bồng Bông và đến năm 2020 tiến hành đóng cửa ngừng chôn cất; đến 2030 di dời các nghĩa trang theo lộ trình. Các n​​ghĩa trang còn lại trên địa bàn đã đóng cửa, tiến hành trồng cây cải tạo thành công viên nghĩa trang; lập kế hoạch di dời về nghĩa trang tập trung của tỉnh khi chuyển đổi chức năng sử dụng đất.

Trong khu vực thị xã Thuận An không bố trí thêm nghĩa trang. Nghĩa trang Lái Thiêu A,B chôn cất lấp đầy và tới năm 2020 đóng cửa ngừng chôn cất. Người dân sử dụng các nghĩa trang cấp tỉnh như Hoa viên nghĩa trang tại thị xã Bến Cát, Nghĩa trang Bình Mỹ tại huyện Bắc Tân Uyên,... Các nghĩa trang còn lại trong khu vực hầu hết không phù hợp quy hoạch, đã đóng cửa ngừng sử dụng từ năm 2015 và cần xây dựng lộ trình di dời khi có nhu cầu chuyển đổi chức năng sử dụng đất. Đến năm 2030 di dời các nghĩa trang theo lộ trình.

Trong khu vực thị xã Dĩ An, đối với nghĩa trang Dĩ An (phường Tân Đông Hiệp) chôn cất đến năm 2020 đóng cửa, ngừng chôn cất; có lộ trình di dời trước năm 2025. Người dân sử dụng các nghĩa trang cấp tỉnh Hoa viên nghĩa trang (tại thị xã Bến Cát) và Nghĩa trang Bình Mỹ (tại huyện Bắc Tân Uyên) theo quy hoạch. Các nghĩa trang còn lại trong khu vực hầu hết đã lấp đầy và không đảm bảo khoảng cách tới khu dân dụng, đã đóng cửa ngừng sử dụng từ năm 2015 và cần xây dựng lộ trình di dời khi có nhu cầu chuyển đổi chức năng sử dụng đất. Đến năm 2030 di dời các nghĩa trang theo lộ trình.

Trong khu vực thị xã Bến Cát, mở rộng quy mô Hoa viên nghĩa trang Bình Dương thêm 100ha tại khu vực Chánh Phú Hòa theo chủ trương của tỉnh. Năm 2020 đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân cấp IV tại An Điền với quy mô diện tích 26ha. Đối với các nghĩa trang tại khu vực các xã và trong khu vực đô thị không nằm trong danh mục đã đóng cửa, lập kế hoạch di dời vào hệ thống nghĩa trang tập trung của tỉnh đã triển khai xây dựng để tạo quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Còn lại, các nghĩa trang không nằm trong diện di dời giải tỏa, nếu không ảnh hưởng quy hoạch cho phép sử dụng đến khi hết công suất sẽ đóng cửa.

Trong khu vực t​hị xã Tân Uyên, đối với các nghĩa trang tại khu vực các xã và đô thị không nằm trong danh mục, tiến hành đóng cửa, sau giai đoạn này lập kế hoạch di dời vào hệ thống nghĩa trang tập trung của tỉnh đã triển khai xây dựng để tạo quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Giai đoạn sau khi các nghĩa trang hiện có lấp đầy, người dân sử dụng nghĩa trang Bình Mỹ tại huyện Bắc Tân Uyên.

Trong khu vực huyện Bắc Tân Uyên, xây dựng 01 nghĩa trang nhân dân cấp II quy mô 50ha tại khu vực xã Bình Mỹ, trong tương lai có thể nâng lên thành nghĩa trang cấp I với quy mô 100ha phục vụ liên huyện; đầu tư nghĩa trang cấp IV tại Thường Tân với quy mô diện tích khoảng 4ha. Các nghĩa trang hiện có: Tiếp tục chôn cất lấp đầy, không mở rộng đối với các nghĩa trang tại ấp Tân Bình (xã Tân Bình – 8,1ha) tới năm 2050; các nghĩa trang tại xã Thường Tân, Lạc An, Tân Định tiếp tục chôn cất lấp đầy tới năm 2030. Giai đoạn sau năm 2030 đóng cửa, người dân sử dụng nghĩa trang tập trung của huyện tại xã Bình Mỹ; tiến hành di dời có lộ trình đối với các nghĩa trang trên địa bàn xã Bình Mỹ về nghĩa trang tập trung để lấy quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Trong khu vực huyện Dầu Tiếng, đến năm 2020 tiến hành di dời đối với Nghĩa trang Long Chiểu, xã Long Tân để lấy quỹ đất xây dựng công trình phúc lợi xã hội. Xây dựng nghĩa trang cấp II với quy mô diện tích 50ha tại xã Định An; tới năm 2030 đầu tư xây dựng thêm 01 nghĩa trang quy mô 50ha tại xã Minh Tân-Minh Hòa-Minh Thạnh phục vụ toàn tỉnh. Nghĩa trang cấp III, IV: Giữ lại tiếp tục sử dụng và mở rộng nghĩa trang nhân dân Nông trường Phan Văn Tiến (An Lập) thành nghĩa trang cấp III với quy mô diện tích 10 - 30ha. Hệ thống nghĩa trang cấp IV gồm nghĩa trang nhân dân Thanh An; các nghĩa trang nhân dân Định Hiệp, Long Tân, Thanh Tuyền với quy mô diện tích khoảng 2,0 đến 5,0ha. Thực hiện chôn cất lấp đầy và tiến tới đóng cửa các nghĩa trang hiện hữu vào năm 2030 gồm: Các nghĩa trang tại xã Long Hòa; Nghĩa trang lô 29 nông trường An Lập, xã An Lập; Nghĩa trang Hốc Măng, xã Long Tân; Nghĩa trang ấp Tân Phú, xã Minh Tân; Nghĩa trang Đồng Sơn thuộc xã Minh Thạnh. Đến năm 2030 đóng cửa, ngừng chôn cất đối với các nghĩa trang trên địa bàn xã Định Thành, Thanh Tuyền; Thanh An (trừ nghĩa trang Bến Tranh); các nghĩa trang tại xã Định An; nghĩa địa ấp Tân Phú, xã Minh Tân; nghĩa địa ấp Tân Minh, xã Minh Thạnh.

Trong khu vực huyện Phú Giáo, xây dựng 01 nghĩa trang nhân dân cấp II quy mô 50 ha, dự trữ trong tương lai có thể nâng cấp lên nghĩa trang cấp I quy mô 100ha tại xã Tân Long. Nghĩa trang cấp III, IV, nghĩa trang liên xã, phường: Điều chỉnh vị trí quy hoạch Nghĩa trang nhân dân tại khu vực ấp Sa Dụp, xã Phước Sang theo quy hoạch đã phê duyệt do không đảm bảo về môi trường. Vị trí đề nghị quy hoạch mới tại thửa đất số 132 và 775, tờ bản đồ số 21, ấp Đồng Thồng, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo với quy mô diện tích 15ha và nghĩa trang nhân dân ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa với quy mô diện tích 25ha. Tiếp tục chôn cất lấp đầy các nghĩa trang tại ấp Bình Tiến, ấp Cây Cam, ấp Bình Hòa, ấp Cà Na, ấp Đồng Sen tại xã An Bình; nghĩa trang ấp 9, xã An Linh, các nghĩa trang thuộc xã An Long, các nghĩa trang ấp 1A, 2A, Bố Lá thuộc xã Phước Hòa; các nghĩa trang tại ấp Bến Cát, ấp Tân Tiến thuộc xã Phước Sang; các nghĩa trang thuộc thị trấn Phước Vĩnh, xã Tam Lập; các nghĩa trang tại ấp 5 xã Tân Long. Các nghĩa trang còn lại trên địa bàn tới năm 2020 tiến hành đóng cửa ngừng chôn cất.

Trong khu vực huyện Bàu Bàng, xây dựng nghĩa trang cấp IV tại ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên với quy mô diện tích khoảng 5ha. Các nghĩa trang cấp III tại ấp Suối Cạn xã Cây Trường II (15ha), ấp Suối Tre xã Long Nguyên (15ha), ấp 3 xã Tân Hưng (20ha). Tiến hành chôn cất lấp đầy đối với các nghĩa trang, nghĩa địa sau: Nghĩa địa ấp Cầu Sắt, ấp Bến Tượng thuộc xã lai Hưng; nghĩa địa xã Cây Trường II tại ấp ông Chài; khu nghĩa trang Hưng Hòa thuộc ấp 1 xã Hưng Hòa; nghĩa trang trên địa bàn xã Trừ Văn Thố; xã Tân Hưng, Long Nguyên. Các nghĩa trang còn lại khoanh ranh giới không mở rộng, tới năm 2020 tiến hành đóng cửa ngưng chôn cất.

Toàn tỉnh Bình Dương dự kiến bố trí 03 cơ sở hỏa táng. Trong đó, 02 cơ sở đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng (Đài hỏa táng Hoa Viên nghĩa trang ở thị xã Bến Cát và Phước Lạc Viên ở thị xã Dĩ An), đến năm 2030 đầu tư 01 cơ sở hỏa táng xây dựng trong nghĩa trang cấp tỉnh (Đài hỏa táng tại nghĩa trang Định An, huyện Dầu Tiếng).​

Các đô thị loại V trở lên sẽ được bố trí nhà tang lễ riêng và mỗi nhà tang lễ phục cho tối thiểu 250.000 dân. Mỗi phòng tang lễ có quy mô 300 m2/10.000 dân. Nhà tang lễ có thể kết hợp với nghĩa trang, các bệnh viện, cơ sở tôn giáo, đảm bảo các yêu cầu về quy mô, khoảng cách ly và vệ sinh môi trường theo quy định; tiếp tục sử dụng các nhà tang lễ hiện có trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên.

Đến năm 2030 xây dựng thêm 01 nhà tang lễ cho thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An để mỗi đô thị có được hai nhà tang lễ. Đến năm 2050 xây dựng mỗi đô thị 01 nhà tang lễ cho thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, các đô thị thuộc huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo.​

Kế hoạch ​​​​

12/27/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnghĩa trang, tổng thểThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
1,677.00
0
0.00
0
Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch và Sở Xây dựngThi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch và Sở Xây dựng

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch ​tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch và Sở Xây dựng.

Theo đó, số lượng Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch cần tuyển là 02 người. Số lượng Phó Giám đốc Sở Xây dựng cần tuyển là 01 người.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch được duyệt hàng năm của chức danh đó.

Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có chức danh tuyển chọn có nhu cầu, nguyện vọng tham gia dự tuyển, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn thì được đăng ký tham gia dự tuyển

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển chức danh Phó Giám đốc phải đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Sở hoặc tương đương trở lên.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ theo quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể các chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Xây dựng.

Thời gian tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phó Giám đốc Sở Xây dựng dự kiến trong quý IV năm 2018.

Hạn chót nhận hồ sơ dự tuyển vào ngày 10/9/2018.

Dự kiến kỳ thi diễn ra vào ngày 24/10/2018.

Nội dung thi: Thi viết và thi trình bày đề án. Trong đó thi viết kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và lĩnh vực Xây dựng (đối với chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng); nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển… Thi trình bày đề án đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của vị trí chức danh cần tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự buổi thi trình bày đề án…

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng thi tuyển thực hiện công tác tổ chức thi tuyển theo quy định.

Tải về Kế hoạch​

8/27/2018 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtSở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó Giám đốc, thi tuyển, chức danh893-thi-tuyen-chuc-danh-pho-giam-doc-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-va-so-xay-dunThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
505.00
121,000
0.00
121000
61,105,000
Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình DươngPhê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bình Dương, phiên bản 1.0.

Theo đó, Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương được mô hình hóa dựa trên thiết kế kiến trúc phân lớp với nguyên tắc lớp sau cung cấp dịch vụ cho lớp trước, nhằm phân tích kiến trúc phức tạp của chính quyền điện tử thành các lớp với chức năng, nhiệm vụ xác định, từ đó đưa ra thông tin đơn giản và dễ hiểu hơn, bao gồm: Người dùng/ Hệ thống ngoài (Actors); Kênh truy cập; Nhóm dịch vụ; Ứng dụng; Dữ liệu; Ứng dụng nền tảng; Hạ tầng; Cơ sở vật chất; Quản lý chỉ đạo.

1.jpg

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương

​​Kiến trúc CQĐT được xây dựng nhằm đẩy mạnh phát triển CQĐT, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân, doanh  nghiệp ngày càng tốt hơn; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, phù hợp với tầm nhìn định hướng của quốc gia về Chính phủ điện tử. Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương phát triển theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm tích hợp dữ liệu, liên thông quy trình giữa các cơ quan, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó, từng bước số hóa các số liệu về dân cư, tài nguyên, doanh nghiệp, thủ tục hành chính, chỉ số kinh tế xã hội… của tỉnh để phục vụ cho việc tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giúp lãnh đạo tỉnh đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời, hiệu quả; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và cải cách hành chính của tỉnh.

Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương được thực hiện theo 02 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2019 – 2020): Hoàn thành mục tiêu xây dựng nền tảng CQĐT tỉnh Bình Dương. Giai đoạn 2 (từ năm 2021): Hoàn thành  mục tiêu phát triển toàn diện CQĐT tỉnh Bình Dương.

Các sở, ban, ngành phối hợp với các đơn vị cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; các tổ chức đoàn thể, hiệp hội tập trung thực hiện nghiêm túc các giải pháp về tài chính; tổ chức triển khai; nguồn nhân lực; cơ chế, chính sách theo lộ trình cụ thể. Cùng với đó, định kỳ thực hiện rà soát Kiến trúc CQĐT về các nội dung: Tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược của tỉnh đã được triển khai trong Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương phiên bản 1.0 để phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và định hướng phát triển chính quyền điện tử của Trung ương từng giai đoạn.

Quyết định​ ​

10/30/2018 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKiến trúc, Chính quyền điện tử38-phe-duyet-kien-truc-chinh-quyen-dien-tu-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
538.00
121,000
0.00
121000
65,098,000
/PublishingImages/2018-11/Tin 2.mp3
Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 – 2020. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 580/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu và Chỉ thị số 06, 07/CT-BCH của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về phòng, chống cháy, nổ, cứu sập, phòng, chống cháy rừng; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 – 2020. Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban phòng, chống thiên tai theo quy định, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến thời tiết mưa, bão. Thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh thiên tai rộng rãi trong nhân dân, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, phát huy ý thức tự giác của cộng đồng dân cư…

Song song đó, thực hiện các biện pháp: Thực hiện gia cố, sửa chữa, nâng cấp, duy tu bảo đảm an toàn cho các công trình, hệ thống đê bao, bờ bao khi mực nước dâng cao do triều cường, xả lũ, mưa lớn; lưu ý các khu vực xung yếu, trọng điểm có nguy cơ xảy ra bể bờ, tràn bờ. Đẩy nhanh tiến độ dự án chống sạt lở đang thực hiện tại vùng có nguy cơ sạt lở cao và nghiêm trọng; thường xuyên rà soát, kiểm tra và có kế hoạch đầu tư bảo vệ, làm kè chống sạt lở bờ sông theo hướng ổn định lâu dài, bền vững. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, xử lý các trường hợp san lấp dòng chảy, lấn chiếm hành lang sông, suối, kênh rạch đảm bảo an toàn công trình và phát huy tối đa hiệu quả công trình thoát lũ trên địa bàn quản lý…


7/5/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn658-ke-hoach-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
427.00
121,000
0.00
121000
51,667,000
Triển khai thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủTriển khai thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
   TTĐT - Ngày 15-9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3179/KH-UBND về việc “Kế hoạch Hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ”.
   
Theo đó, sẽ thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tổ chức khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên du lịch (DL) trên địa bàn tỉnh; từng bước nâng cao tỷ trọng DL và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các khu, điểm DL hoạt động. Trong đó, nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển DL; tăng cường hỗ trợ của nhà nước cho phát triển DL;  tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an ninh, an toàn, ứng xử văn minh với khách DL; tăng cường quản lý giá cả, đảm bảo vệ sinh, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp DL; tăng cường quản lý nhà nước về DL; hợp tác, liên kết phát triển DL.
      
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và DL đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức kinh doanh du lịch triển khai hiệu quả Kế hoạch này. Đồng thời, chủ động tổng hợp, báo cáo sơ kết theo định kỳ vào cuối năm 2016. 
     
Phương Chi
9/18/2015 4:45 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2099-Trien-khai-thuc-hien-Nghi-quyet-92NQ-CP-cua-Chinh-phu-va-Chi-thi-so-14CT-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phuThông tin chỉ đạo, điều hành
Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

​TTĐT - UBND tỉnh thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục và đào tạo, dạy nghề; phát triển nguồn nhân lực; y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, dân số kế hoạch hóa gia đình.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, các trường đại học; theo dõi và quản lý nhà nước đối với Trường Chính trị tỉnh. Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Theo dõi thành phố Dĩ An.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Khoa học công nghệ, công nghệ thông tin; thông tin truyền thông, bưu chính, viễn thông, phát thanh truyền hình; báo chí, xuất bản; phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; vốn phi Chính phủ nước ngoài (NGOs).

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, các tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ; theo dõi và quản lý nhà nước đối với Bưu điện tỉnh, Viễn thông Bình Dương. Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Theo dõi thị xã Tân Uyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Trúc giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các Ban Đảng Tỉnh ủy.

Theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Bảo hiểm xã hội; lao động, thương binh và xã hội; văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, quảng cáo, gia đình; tôn giáo, dân tộc; dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.​

Thông báo​

7/6/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐiều chỉnh, bổ sung, nhiệm vụ, công tác, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBND tỉnh Bình Dương, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021126-dieu-chinh-bo-sung-nhiem-vu-cong-tac-cua-chu-tich-pho-chu-tich-ubnd-tinh-binh-duong-khoa-ix-nhiem-ky-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
510.00
121,000
0.00
121000
0
Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnhThúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

​Theo đó, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 10/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo an sinh xã hội và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, trong đó xác định việc phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân là một nhiệm vụ chính trị, chính quyền địa phương là cấp quyết định sự thành công của chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhằm hoàn thành cơ bản các mục tiêu về phát triển nhà ở xã hội đã được đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Văn bản ​​​​

3/25/2020 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThúc đẩy, thị trường, bất động sản, ổn định, lành mạnh158-thuc-day-thi-truong-bat-dong-san-phat-trien-on-dinh-lanh-manThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
235.00
121,000
0.00
121000
0
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tếĐẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3576/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ và Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 18/02/2016 của Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Theo đó, Kế hoạch xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp triển khai cụ thể để UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, đưa công nghệ thông tin (CNTT) vào ứng dụng rộng rãi, có đóng góp quan trọng, thực sự trở thành động lực phát triển trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, gắn với công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử, góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành thành phố thông minh theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, năng lực chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền đối với ứng dụng, phát triển CNTT; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định về ứng dụng, phát triển CNTT; xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin đồng bộ, hiện đại; ứng dụng CNTT rộng rãi, thiết thực, có hiệu quả cao; phát triển công nghiệp, dịch vụ CNTT; phát triển nguồn nhân lực CNTT tại chỗ; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Trên cơ sở quán triệt, bám sát nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW, 26/NQ-CP, Chương trình hành động 08-CTr/TU và Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm để triển khai phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình; kế hoạch chi tiết gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/10 của năm liền trước để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối theo dõi, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ sơ kết, đánh giá và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời chủ động đề xuất UBND tỉnh các biện pháp cần thiết bảo đảm thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

1/4/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, đẩy mạnh ứng dụng, phát triển, công nghệ thông tin, đáp ứng, yêu cầu, phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, tỉnh Bình Dương496-day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-ben-vung-va-hoi-nhap-quoc-tThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Thành lập Đội Công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2022Thành lập Đội Công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2022

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc ban hành Đề án Thành lập Đội Công nhân xung kích (CNXK) tự quản về an ninh trật tự trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2022.

Theo đó, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Liên đoàn Lao động tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, UBND các huyện, thị xã, thành phố vận động thành lập Đội CNXK tại 1.008 doanh nghiệp, trong đó dự kiến có 534 doanh nghiệp trong khu công nghiệp và 474 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp. Tập trung vào những địa bàn có nhiu doanh nghiệp hoạt động, tim n nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự; doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, doanh nghiệp sử dụng số lượng lớn người lao động hoạt động trong các lĩnh vực giày da, may mặc, gỗ...

Hoạt động của Đội CNXK phải phù hợp với thực tế công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các doanh nghiệp và địa phương. Xây dựng Đội CNXK phải gắn với nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 09- CT/TW ngày 01/12/2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; gắn với việc thực hiện tiêu chí để công nhận doanh nghiệp đạt tiêu chun “An toàn về an ninh trật tự” quy định tại Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an.

3/15/2018 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐội công nhân xung kích Bình Dương, Đội CNXK Bình Dương356-thanh-lap-doi-cong-nhan-xung-kich-tu-quan-ve-an-ninh-trat-tu-trong-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2018-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
331.00
121,000
0.50
121000
40,111,500
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2019 – 2021" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan ban hành kế hoạch và văn bản triển khai thực hiện kế hoạch; xây dựng Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet; rà soát, quản lý, khai thác, vận hành Cổng/Trang thông tin/Chuyên mục PBGDPL hiện có để hoạt động liên tục, kịp thời cập nhật đầy đủ thông tin PBGDPL; sản xuất các chương trình, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL để đăng tải trên Cổng/Trang thông tin/chuyên mục PBGDPL; số​ hóa các tài liệu; xây dựng và thực hiện chuyên mục bài giảng trực tuyến (thí điểm); khảo sát hiệu quả công tác PBGDPL trực tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; đặc biệt tuyên truyền trên báo, đài, website, đài truyền thanh cơ sở...; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng PBGDPL tỉnh trong việc gửi, nhận văn bản, đề cương tài liệu; cung cấp tài khoản thuvienphapluat.vn cho thành viên, Tổ thư ký của Hội đồng trong tra cứu, tham khảo các văn bản pháp luật.
3/6/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTăng cường, ứng dụng, công nghệ, thông tin, phổ biến, giáo dục, pháp luật 486-tang-cuong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-giai-doan-2019-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
257.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/Tin 4 - Tang cuong CNTT.mp3
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nạiTăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại
 
TTĐT - Ngày 13-3, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 699/UBND-TD về việc thực hiện Kế hoạch số 4015/KH-UBND ngày 19/11/2014 về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại”.
 
UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2015 tổ chức thực hiện tốt việc chỉ đạo các đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung Kế hoạch số 4015/KH-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Tập trung kiểm tra, rà soát và giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài theo đúng quy định pháp luật, không để phát sinh “điểm nóng”; củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, điều kiện làm việc, bố trí cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao; sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế để đảm bảo việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của pháp luật, tránh gây thiệt hại đến quyền lợi chính đáng và hợp pháp của công dân. Tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm định kỳ 06 tháng, 01 năm đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
 
Hoài Hương
3/16/2015 3:30 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1186-Tang-cuong-su-lanh-dao-cua-Dang-doi-voi-cong-tac-tiep-cong-dan-va-giai-quyet-khieu-naiThông tin chỉ đạo, điều hành
​Tổ chức các ​đoàn đi thăm các đối tượng chính sách, các đơn vị trong và ngoài tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020​​Tổ chức các ​đoàn đi thăm các đối tượng chính sách, các đơn vị trong và ngoài tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020​

TTĐT - UBND tỉnh thông báo về việc t​ổ chức các đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đi thăm các đối tượng chính sách, các đơn vị trong và ngoài tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.


Theo đó, trong ngày 10/01/2020, Đoàn đi thăm các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một do ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; Đoàn đi thăm tại thị xã Dĩ An do ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; Đoàn đi thăm tại thị xã Thuận An do ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn; Đoàn đi thăm tại thị xã Tân Uyên do ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn; Đoàn đi thăm tại thị xã Bấn Cát do ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn; Đoàn đi thăm tại huyện Bàu Bàng do bà Nguyễn Minh Thủy -  Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; Đoàn đi thăm huyện Phú Giáo do ông Nguyễn Hoàng Châu - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, Đoàn đi thăm huyện Dầu Tiếng do ông Võ Văn Bá - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; Đoàn đi thăm huyện Bắc Tân Uyên do ông Lê Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; Đoàn đi thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện do ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Trong ngày 24/01/2020, Đoàn đi thăm và chúc Tết Đài Phát thanh vàTruyền hình Bình Dương và Báo Bình Dương do ông Lê Hữu Phước - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh đi thăm Bộ Chỉ huy biên phòng Bình Phước và Đồn biên phòng Thanh Hoà.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thay mặt lãnh đao tỉnh đi thăm các đơn vị: ​Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trạm xá Tỉnh đội, Kho K84 - Hiệp Thành, Sư Đoàn 9 - Quân đoàn 4, Đoàn 94 - Tổng cục 2, Trường Quân sự địa phương, Kho A - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

​Công an tỉnh thay mặt lãnh đao tỉnh đi thăm và tặng quà Trung đoàn Cảnh sát cơ động E25 (Miền Đông Nam bộ) - K20 đóng tại Đồng Nai và lực lượng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh.

Lãnh đao Sở Y tế làm Trưởng đoàn đi thăm các đơn vị: Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ...

 Lãnh đao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn đi thăm các đơn vị: Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, Cơ sở bảo trợ xã hội nhà tình thương đoàn kết Thuận An, Tỉnh Hội người mù, Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (cơ sở 1, 2), Trung tâm Dạy nghề Người Khuyêt tật tỉnh, Trung tâm Tâm thần Tân Định, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh, Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật (câm điếc Lái Thiêu - Thuận An)...

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thăm, tặng q​uà cho công nhân lao động, có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh Đ​oàn tổ chức đi thăm, tặng quà cho thanh niên công nhân và con em thanh niên công nhân xa quê, có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; bệnh nhi tại các bệnh viện; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn..

Ngoài các đ​​oàn trên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức đi thăm các gia đình chính sách, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng do cơ quan, đơn vị mình nhận đỡ đầu. Ngoài các xã, phường, thị trấn có Đoàn của lãnh đạo tỉnh đến thăm, Huyện ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố cần kiểm tra lại những địa phương còn khó khăn để phối hợp và hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị của tỉnh trực tiếp đến tặng quà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời có kế hoạch vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ thiện, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố cùng phối hợp thăm, tặng quà cho gia đình chính sách và đồng bào nghèo vui Tết.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giúp UBND tỉnh kiểm tra kế hoạch của các huyện, thị xã, thành phố chăm lo cho gia đình chính sách và đồng bào nghèo vui Tết, đồng thời báo cáo kết quả về Tỉnh ủy, UBND tỉnh.​

Thông báo ​​

12/26/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết đối tượng,chính sách,Tết Nguyên đán,Canh Tý Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
922.00
0
0.00
0
Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấpPhát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBND tỉnh phát động thi đua với những nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của ngành, các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng; thi đua thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung trí tuệ, công sức xây dựng hệ thống văn kiện trình Đại hội; thực hiện tốt công tác nhân sự bảo đảm theo đúng quy định, chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, an ninh, hậu cần phục vụ cho Đại hội. Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thi đua cụ thể, thiết thực, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian qua và những mục tiêu, kế hoạch trong thời gian tới; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và bố trí thời lượng phát sóng phù hợp để biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới, góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Chỉ thị ​

2/25/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhát động, thi đua, thành tích, chào mừng, Đại hội, Đảng bộ, các cấp991-phat-dong-thi-dua-lap-thanh-tich-chao-mung-dai-hoi-dang-bo-cac-caThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
539.00
121,000
0.00
121000
0
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 bất ngờ tăng 0,35%Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 bất ngờ tăng 0,35%

Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 đã tăng 0,35% so với tháng 3/2009, đưa CPI 4 tháng qua tăng 9,23% so với tháng 12/2008 và tăng 13,14% so với cùng kỳ.

Theo các chuyên gia, CPI tháng 4 tăng là do các giải pháp kích cầu tiêu dùng của Chính phủ đã phát huy tác dụng. Bên cạnh đó, việc tăng giá điện từ ngày 1/3 và hai lần tăng giá xăng trong tháng cũng là nguyên nhân khiến CPI tăng nhanh.

Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại giá cả Nguyễn Đức Thắng khẳng định việc CPI tăng 0,35% là mức tăng hợp lý so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây và đây cũng là mức tăng có lợi cho sản xuất và cho nền kinh tế.
CPI tháng 4 tăng ở 9/10 nhóm hàng hóa trong rổ hàng hóa chung với mức tăng từ 0,1 đến 0,48%. Tăng mạnh nhất là nhóm phương tiện đi lại và bưu điện với mức tăng 0,48%. Tiếp đến là nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng và nhóm đồ uống và thuốc lá với mức tăng 0,45%. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống (bao gồm lương thực, thực phẩm) có mức tăng 0,43%.

Tăng thấp nhất vẫn là nhóm giáo dục với mức tăng 0,1%.

Nhóm duy nhất có chỉ số giá giảm là văn hóa, thể thao, giải trí với mức giảm là 0,64%. Điều này chứng tỏ xu hướng của người tiêu dùng đang tiết giảm những dịch vụ chưa thiết yếu trong đời sống khi nền kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi mạnh.

Tháng 4, giá vàng đã tăng 1,4% so với tháng 3. Cùng nhịp tăng với vàng, giá USD tăng 1,25% so với tháng 3.

Ông Thắng cho biết với động thái tăng lương cơ bản từ tháng 5 và việc phát huy tác dụng của gói kích cầu tiêu dùng, CPI tháng 5 sẽ có thể tiếp tục tăng nhẹ./.
 
Theo TTXVN/Vietnam+
4/23/2009 11:30 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết777-Chi-so-gia-tieu-dung-thang-4-bat-ngo-tang-035Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2020Tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2020

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo các hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2020.

Theo đó, tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2020 từ ngày 16/7-30/8/2020 theo chủ đề: "Vui tươi, lành mạnh, an toàn".

Đối tượng tham gia là các em thiếu niên - nhi đồng, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, các em thiếu nhi sinh hoạt tại các câu lạc bộ, trung tâm bảo trợ xã hội công lập, ngoài công lập và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại cộng đồng; tập thể, cá nhân thực hiện công tác chăm lo cho thiếu niên - nhi đồng.

Trong năm, phấn đấu đạt ít nhất 80% thiếu nhi trên địa bàn mỗi huyện, thị xã, thành phố được tham gia các hoạt động hè; 100% Ban Chỉ đạo các hoạt động thanh thiếu nhi cấp huyện, thị xã, thành phố trong dịp hè thực hiện xây dựng được ít nhất 01 khu (điểm) vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư, các khu công nghiệp, khu nhà trọ; 100% Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố và các xã, phường, thị trấn tổ chức các trại hè kỹ năng, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, khoa học…

Các sở, ban, ngành tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống cho thiếu nhi về ý nghĩa các ngày lễ lớn của đất nước; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục thiếu niên, nhi đồng về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí và nâng cao kỹ năng sống, các hoạt động định hướng cho thiếu nhi thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì trẻ em; vận động thiếu nhi tham gia các phong trào tình nguyện, phong trào "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ".

Kế hoạch ​​

 

6/16/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếthè, thiếu nhi 242-to-chuc-hoat-dong-he-cho-thieu-nhi-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
341.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, ​định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.

Theo đó, mục tiêu xây dựng nền tảng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019 – 2020 củng cố, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan quản lý, sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; hoàn thiện khung pháp lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng dẫn của Trung ương nhằm tăng cường thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; nâng cấp, triển khai rộng Cổng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh; đảm bảo khả năng đáp ứng yêu cầu phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tích hợp, liên thông giữa các hệ thống, hướng đến hình thành kênh giao tiếp hành chính duy nhất của Chính quyền với người dân và doanh nghiệp; nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành đảm bảo liên thông với Hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến qua nền tảng tích hợp địa phương (LGSP); xây dựng cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; nâng cấp cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức, viên chức; 20% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin Chính phủ điện tử được xác thực, định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng sở, ban, ngành, địa phương đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các sở, ban, ngành, địa phương với Cổng thông tin một cửa quốc gia, Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh…

Đến giai đoạn 2021-2025, nâng lên 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; 60% các hệ thống thông tin của tỉnh có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại…

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm phục vụ chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, ổn định; đặc biệt, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo vận hành ổn định các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, thực hiện giám sát an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin, phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin được triển khai trong cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; Thẩm định, góp ý chuyên môn thiết kế sơ bộ các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo sự phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nội dung, nhiệm vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ tháng 12 hàng năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương.

Quyết định ​​​

​ 

9/4/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChính phủ điện tử270-ke-hoach-thuc-hien-mot-so-nhiem-vu-giai-phap-trong-tam-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-giai-doan-2019-2020-dinh-huong-den-2025Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
901.00
121,000
0.00
121000
109,021,000
Viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2020Viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2020

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2020.

​Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 20/12/2019.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trong tỉnh, UBND thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia Lễ viếng cùng thời gian và địa điểm nêu trên.

Tại các huyện, thị xã khác, thời gian viếng Nghĩa trang liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong ngày 01/01/2020.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày, ngày 01/01/2020 (thứ Tư).

Các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác bảo vệ cơ quan đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Tết Dương lịch năm 2020, đồng thời báo cáo tình hình kịp thời cho UBND tỉnh.

Trước ngày Tết Dương lịch, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp tổ chức cho các công chức, viên chức, chiến sĩ, công nhân và nhân dân làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình, các tuyến đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp.​

Thông báo ​
12/18/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNghĩa trang, liệt sĩ, 75 năm, Quân đội, nhân dân, Tết dương lịch435-vieng-nghia-trang-liet-si-nhan-dip-ky-niem-75-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-va-nghi-tet-duong-lich-01-01-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
404.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2019-12/Tin 5 - Vieng nghia trang.mp3
Kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2019 của Dự án "Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020"Kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2019 của Dự án "Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020"

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2019 của Dự án "Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 – 2020" do Quỹ toàn cầu Phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là duy trì, cải thiện các gói dịch vụ thiết yếu can thiệp dự phòng tập trung vào các nhóm đối tượng đích và bạn tình của người nhiễm HIV trong cộng đồng, góp phần giảm 28% số trường hợp nhiễm HIV do tiêm chích ma túy và 25% số người nhiễm HIV do quan hệ tình dục so với năm 2015; mở rộng chẩn đoán sớm thông qua các hình thức xét nghiệm HIV tại cơ sở xét nghiệm, xét nghiệm HIV tại cộng đồng cho các nhóm quần thể và bạn tình của người nhiễm HIV, góp phần đạt mục tiêu 90% số người còn sống nhiễm HIV biết được tình trạng HIV của mình; mở rộng, cải thiện chất lượng điều trị thuốc kháng vi rút (ARV) để tối đa hóa lợi ích về điều trị, dự phòng giảm lây truyền HIV và giảm tử vong do AIDS, góp phần đạt mục tiêu 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người điều trị ARV có tải lượng vi rút HIV thấp dưới ngưỡng ức chế…

Sở Y tế tổ chức và triển khai các hoạt động của kế hoạch; thực hiện đúng các chế độ chi tiêu theo các quy định quản lý tài chính của Việt Nam và được Quỹ toàn cầu Phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét phê duyệt; báo cáo định kỳ và đột xuất lên Bộ Y tế, các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ và Quỹ toàn cầu.

Kế hoạch ​

3/11/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkinh phí, Quỹ toàn cầu, HIV/AIDS199-ke-hoach-hoat-dong-va-kinh-phi-nam-2019-cua-du-an-quy-toan-cau-phong-chong-hiv-aids-giai-doan-2018-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
330.00
121,000
121,000.00
121000
39,930,000
/PublishingImages/2019-03/Du an phong chong aids.mp3
Tăng cường sự lãnh đạo đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYTTăng cường sự lãnh đạo đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

​Theo đó, BHXH tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại công văn số 2645-CV/TU​ ngày 25/10/2019 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Chương trình số 93-CTr/TU ngày 23/11/2018, Kế hoạch số 2239/KH-UBND ngày 16/5/2019, Kế hoạch số 5195/KH-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh... liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua để tổ chức triển khai thực hiện các chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới nhằm đạt được các yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại văn bản nêu trên; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đúng quy định.​

Văn bản ​

11/18/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchính sách, BHXH, BHYT889-tang-cuong-su-lanh-dao-doi-voi-viec-thuc-hien-chinh-sach-bhxh-bhyThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
166.00
121,000
0.00
121000
0
Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2020Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2020

TTĐT - ​UBND tỉnh hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2020.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2020.

Tập trung quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam. Đặc biệt là giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội.

Đồng thời phổ biến nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2019, năm 2020; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: Cải cách hành chính; lao động; đầu tư; phòng, chống tham nhũng; lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; đất đai; biên giới, hải đảo...

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 trong cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được giao quản lý và địa phương với nội dung, hình thức phù hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Ngày Pháp luật 9/11 (có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu được đăng tải trên Website của Sở Tư pháp: https://stp.binhduong.gov.vn - banner Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11) từ ngày 15/10/2020..

Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư hướng dẫn, tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 đến các tổ chức thành viên; tích cực vận động thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật; tham gia xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp để phối hợp, tham mưu tháo gỡ kịp thời; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trong Báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/11/2020.

Văn bản ​ ​

7/3/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếthưởng ứng, Ngày pháp luật Việt Nam 300-huong-dan-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-9-11-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
487.00
121,000
0.00
121000
0
Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 - 2025Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 - 2025

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 – 2025.

​Trong năm 2020, tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V, gắn với từng sự kiện, từng đợt thi đua và từng chuyên đề thi đua cụ thể; chú trọng tuyên truyền các mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình, Đài Truyền thanh, Cổng/Trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Đồng thời tổ chức trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm với các gương điển hình tiên tiến thông qua các hình thức như: Tọa đàm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cùng các điển hình tiên tiến qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan... tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu, các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, cách làm hay, mô hình mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng tại cơ quan, đơn vị, địa phương; có hình thức tôn vinh, nêu gương các điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Hàng quý, tổ chức xét chọn từ 01 đến 03 gương điển hình giới thiệu về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp, tuyên truyền nhân rộng trên địa bàn tỉnh.​

Kế hoạch ​

7/3/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTuyên truyền, phong trào, thi đua, yêu nước, nhân rộng, điển hình, tiên tiến 914-tuyen-truyen-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-va-nhan-rong-dien-hinh-tien-tien-tinh-binh-duong-giai-doan-2020-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
373.00
121,000
0.00
121000
0
1 - 30Next