Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 25/05/2023, 16:00
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/05/2023 | Yến Nhi

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2023 và thay thế Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương.

Sở Ngoại vụ (gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Dương, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia của địa phương; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân. Sở có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

Sở có nhiệm vụ trình UBND tỉnh các dự thảo quyết định của UBND tỉnh liên quan đến: Công tác đối ngoại của địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở và các văn bản khác theo phân công của UBND tỉnh; kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm, chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác đối ngoại tại địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực đối ngoại cho Sở, UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực đối ngoại thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và theo phân cấp của cơ quan Nhà nước cấp trên.

Đồng thời trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác đối ngoại ở địa phương. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại địa phương sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở…

Về cơ cấu tổ chức và biên chế: Lãnh đạo Sở gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và quyết định của UBND tỉnh.

Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ: Văn phòng; Phòng Hợp tác quốc tế; Phòng Lãnh sự - Thanh tra. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: Trung tâm Dịch vụ đối ngoại tỉnh Bình Dương.

Quyết định ​

Lượt người xem:  Views:   354
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền