Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 04/05/2023, 19:00
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/05/2023 | Yến Nhi

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2023 và thay thế Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh.

Theo đó, Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, chấp hành chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chấp hành chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

Sở Tài chính có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về tài chính; ngân sách Nhà nước; nợ chính quyền địa phương, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách Nhà nước; tài sản công; các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Sở có nhiệm vụ trình UBND tỉnh dự thảo quyết định của UBND tỉnh liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính và các văn bản khác theo phân công của UBND tỉnh: dự thảo kế hoạch phát triển, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực tài chính - ngân sách, các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật; việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính - ngân sách cho Sở Tài chính và UBND cấp huyện; dự thảo quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo quy định của pháp luật; dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và theo phân cấp của cơ quan Nhà nước cấp trên (nếu có).

Đồng thời trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh theo phân công về lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao…

Sở Tài chính có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc Sở do UBND tỉnh quyết định. Các tổ chức hành chính thuộc Sở: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp; Phòng Tài chính đầu tư; Phòng Tài chính doanh nghiệp; Phòng Quản lý ngân sách; Phòng Quản lý giá và công sản.

Quyết định ​

 

Lượt người xem:  Views:   557
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền