Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 26/01/2022, 17:00
Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/01/2022 | Yến Nhi

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2022; bãi bỏ Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 25/10/2018, Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh.​​

Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương được xây dựng căn cứ theo Thông tư số 28/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP.

Theo đó, quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Áp dụng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến quản lý, hoạt động của cụm công nghiệp.

Nguyên tắc phối hợp: Thực hiện cơ chế quản lý một đầu mối, tránh chồng chéo, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. Các cơ quan quản lý chuyên ngành, địa phương phối hợp với đơn vị chủ trì để thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung, tiến độ thực hiện nội dung phối hợp. Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp và các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; đồng thời tuân thủ thực hiện theo nguyên tắc quản lý nhà nước về cụm công nghiệp theo Quy chế này. Công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp thực hiện quy định pháp luật về thanh tra và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Nội dung quản lý cụm công nghiệp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan: Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách về cụm công nghiệp; xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp; điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp; lập hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; thẩm định và trình phê duyệt thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp…

Quyết định ​ ​

 

​ 

Lượt người xem:  Views:   518
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền