Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 07/01/2021, 17:00
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/01/2021 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2021.

Theo đó, nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm được xây dựng, triển khai năm 2021 gồm: 15 nội dung về công tác chỉ đạo, điều hành; 06 nội dung về cải cách thể chế; 13 nội dung về cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; 03 nội dung về cải cách tổ chức bộ máy hành chính; 05 nội dung về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; 04 nội dung về cải cách tài chính công; 09 nội dung về hiện đại hóa hành chính.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đối với những nhiệm vụ đã giao; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của địa phương, đơn vị, bám sát nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh (thời gian ban hành chậm nhất đến ngày 30/01/2021). Tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm. 

Kế hoạch ​​​

Lượt người xem:  Views:   97
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền