Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 07/10/2020, 16:05
Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/10/2020 | Đoan Trang

​TTĐT - Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" được Tỉnh ủy Bình Dương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần thực hiện quyết liệt nhưng có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, phù hợ​​p với thực tiễn của địa phương. Qua hơn 02 năm thực hiện bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận. ​

Thu gọn nhiều đầu mối, tinh giản nhiều biên chế

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW, Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 12/02/2018 và Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (gọi tắt là Đề án 711) đặt nền móng quan trọng để các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở nhanh chóng bắt tay vào thực hiện.

Đề án 711 được xem là cuộc "cải cách" nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) có năng lực, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao.

Sau 02 năm thực hiện Đề án 711, toàn tỉnh sắp xếp giảm được 03 đầu mối cấp tỉnh và tương đương, giảm 40/218 đầu mối cấp phòng và tương đương; giảm 04/117 lãnh đạo cấp tỉnh, giảm 52/504 lãnh đạo cấp phòng thuộc cấp tỉnh (35 cấp trưởng và 17 cấp phó) và 52/577 lãnh đạo phòng thuộc cấp huyện (12 cấp trưởng và 40 cấp phó); giảm 1.102 biên chế.

Hiện nay, tỉnh đã thực hiện kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu một số cơ quan cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền, từ đó đã tạo thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động quản lý, điều hành, tinh gọn bộ máy.

Cụ thể, đã thực hiện kiêm nhiệm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện; 04/09 đơn vị thực hiện Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra cấp huyện (TP.Thuận An, TX.Tân Uyên, huyện Bàu Bàng, huyện Phú Giáo); 02/09 đơn vị thực hiện Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ (TP.Thuận An, TX.Tân Uyên).

Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp huyện ở 03 địa phương (TP.Thủ Dầu Một, Thuận An và huyện Phú Giáo); Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện ở 01 địa phương (huyện Bắc Tân Uyên).

Tính đến thời điểm này, đã có 12/91 đơn vị cấp xã thực hiện mô hình Bí thư kiêm Chủ​ tịch UBND; 37/91 đơn vị đã thực hiện mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND. Thực hiện Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ có 52/91 đơn vị; mô hình Phó Chủ tịch HĐND kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 15/91 đơn vị.

Việc thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch HĐND, UBND đã tạo sự đồng bộ, linh hoạt, kịp thời và thống nhất giữa chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy và việc triển khai tổ chức thực hiện của HĐND, UBND; nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nắm chắc toàn diện tình hình địa phương, thực hiện nhiệm vụ giám sát của HĐND, điều hành hoạt động của UBND sát thực tế, có hiệu quả. Đồng thời thực hiện Quy chế phối hợp giữa HĐND-UBND-MTTQ đồng bộ, chặt chẽ hơn, từng bước làm rõ chức năng nhiệm vụ, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các khối, các cơ quan chính quyền, Đảng, MTTQ và đoàn thể.

Dean711 3.jpg

Dean711 4.jpg

Tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế góp phần cải cách nền hành chính tỉnh Bình Dương theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả 

Trên cơ sở quyết định phê duyệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức đối với tất cả 18/18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Trước khi sắp xếp, 18 sở ngành cấp tỉnh có tổng cộng 134 phòng và 16 chi cục; sau khi sắp xếp còn lại 106 phòng và 13 chi cục, trong đó giảm nhiều nhất là Sở Công Thương và Văn phòng UBND tỉnh. Kết quả này vượt hơn so với chỉ tiêu Đề án 711 đề ra là giảm 20 phòng.

Ngoài ra, nhằm mục đích thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện công việc và trong công tác quản lý, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, từ ngày 01/3/2019, UBND tỉnh đã chuyển Trung tâm Hành chính công từ Sở Nội vụ về trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn, Bình Dương đã sáp nhập Ban Quản lý Khu công nghiệp (KCN) Việt Nam-Singapore vào Ban Quản lý các KCN Bình Dương để chỉ còn một đầu mối quản lý các KCN trên địa bàn tỉnh. Từ 02 Ban Quản lý với tổng số 14 phòng, sau khi sáp nhập thành 01 Ban Quản lý với 08 phòng và dự kiến đến năm 2021 sẽ tiếp tục sáp nhập giảm tiếp 01 phòng để còn 07 phòng.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, đến nay, tỉnh đã giảm được 27 đơn vị trong tổng số 556 đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong các cuộc họp triển khai, chỉ đạo thực hiện Đề án 711 của Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam luôn nhấn mạnh: "Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế phải giữ được sự ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội; làm quyết liệt nhưng thận trọng, không nóng vội, duy ý chí; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết và thống nhất; phải khoa học, hiệu quả, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức". Từ những kết quả đạt được đã phần nào cho thấy quyết tâm chính trị, sự đồng lòng, tuân thủ chặt chẽ các quy định và vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể tỉnh Bình Dương trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy, Bình Dương đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII và Đề án 711, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Từng cấp, từng ngành đã triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, khoa học, nghiêm túc, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt kết quả bước đầu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa.

Từ những nỗ lực, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, giảm cấp trung gian, giảm nhiều đầu mối bên trong, nhất là giảm số lượng tổ chức và lãnh đạo, quản lý cấp phòng khối chính quyền, đơn vị sự nghiệp;  tích cực rà soát, sắp xếp giảm số lượng ban chỉ đạo, ban quản lý dự án. Song song đó, biên chế của cả hệ thống chính trị tỉnh giảm mạnh, cơ bản bảo đảm lộ trình tinh giản biên chế; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đã đi vào thực chất gắn với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phân loại, đánh giá, rà soát và cơ cấu lại đội ngũ CB,CC,VC.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế đã góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, giảm kinh phí hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, góp phần tăng chi cho đầu tư phát triển, giảm nợ công, bảo đảm tăng lương cơ sở hàng năm. Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh để tạo sự đồng thuận, đảm bảo kế hoạch thực hiện xuyên suốt. Kèm theo đó, tỉnh cũng có những chính sách cụ thể để khuyến khích, tạo động lực cho CB,CC,VC thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm chức danh; chính sách hỗ trợ để người lao động yên tâm làm việc; tăng mức khoán hoạt động thường xuyên để tăng thu nhập cho CB,CC,VC. Ở cấp xã, sau khi thực hiện định hướng 28 chức danh theo Đề án 711, số CB,CC,VC và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã giảm đến 606 người, đạt tỷ lệ giảm 15,9%.

Dean711 1.jpg

Dean711 2.jpg

Xây dựng đội ngũ CB,CC,VC tỉnh Bình Dương có phẩm chất đạo đức và năng lực thực thi công vụ

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc sắp xếp đội ngũ CB,CC và người hoạt động không chuyên trách cấp xã là sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, được thống nhất từ chủ trương, tổ chức tuyên truyền rộng rãi, quán triệt rõ mục đích, yêu cầu của việc thực hiện Đề án. Sau khi thực hiện rộng khắp trong tỉnh, số lượng CB,CC và người hoạt động không chuyên trách giảm rõ rệt. Nhờ đó, mỗi CB,CC kiêm nhiệm nhiều chức danh nên có điều kiện rèn luyện, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm tạo sự chuyển biến tích cực trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

Có thể nói, sau 02 năm triển khai thực hiện Đề án 711, nhận thức, quan điểm, phương pháp, cách thức tiến hành tinh giản bộ máy tổ chức ở từng cấp, từng ngành được thực hiện chặt chẽ, thận trọng, từng bước, từng khâu; bảo đảm được sự khách quan, dân chủ. Bước đầu thực hiện đã mang lại kết quả tích cực, tổ chức bộ máy ở nhiều cơ quan, đơn vị được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn hơn; việc bố trí, sắp xếp CB,CC,VC của các cơ quan, đơn vị cơ bản phù hợp với trình độ chuyên môn, vị trí việc làm tạo điều kiện cho CB,CC phát huy năng lực, sở trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công cuộc "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" vẫn là nhiệm vụ quan trọng, then chốt cho cả nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo. Với kết quả bước đầu và những bài học sâu sắc được rút ra từ thực tiễn, tỉnh Bình Dương hoàn toàn có thể tin tưởng vào lộ trình thực hiện Đề án 711, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII.​

Lượt người xem:  Views:   996
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền