Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
2236/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
2236/KH-UBND 
Ngày ban hành:
16/05/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Ngày có Hiệu lực:
16/05/2019 
Trích yếu:

​Triển khai Chương trình số 92-CTr/TU ngày 23/11/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức,lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: