Danh Mục Các Chương Trình Đề Tài
 
TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì thực hiện đề tài "Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương". 
 
TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định tổ chức chủ trì thực hiện đề tài "Nghiên cứu phương thức canh tác phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái cho một số loại cây ăn trái và rau tại các huyện phía Bắc tỉnh Bình Dương". 
 
TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (đợt 3). 
 
​TTĐT - UBND tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (đợt 1). 
 
TTĐT - UBND tỉnh phê duyệt ​Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2020 (đợt 1). 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tổ chức chủ trì thực hiện đề tài "Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương"TinTổ chức chủ trì thực hiện đề tài "Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì thực hiện đề tài "Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương".
3/15/2023 4:00 PMNoĐã ban hành
Tổ chức chủ trì thực hiện đề tài "Nghiên cứu phương thức canh tác phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái cho một số loại cây ăn trái và rau tại các huyện phía Bắc tỉnh Bình Dương"TinTổ chức chủ trì thực hiện đề tài "Nghiên cứu phương thức canh tác phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái cho một số loại cây ăn trái và rau tại các huyện phía Bắc tỉnh Bình Dương"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định tổ chức chủ trì thực hiện đề tài "Nghiên cứu phương thức canh tác phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái cho một số loại cây ăn trái và rau tại các huyện phía Bắc tỉnh Bình Dương".
3/15/2023 4:00 PMNoĐã ban hành
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (đợt 3)TinDanh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (đợt 3)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (đợt 3).
3/15/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (đợt 1)TinDanh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (đợt 1)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​TTĐT - UBND tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (đợt 1).
9/20/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

Theo đó, phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2021 (đợt 1) gồm 03 nhiệm vụ.

khcn.png

khcn 1.png

khcn 2.png

​Sở Khoa học và Công nghệ, thành viên các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyên ngành chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về chuyên môn, tính chính xác, tính pháp lý của toàn bộ hồ sơ, giấy tờ kèm theo và những nội dung liên quan trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (đợt 1) nêu trên.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức thông báo các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo Danh mục; tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và triển khai các bước kế tiếp theo đúng quy định hiện hành; đảm bảo các nhiệm vụ nghiên cứu được triển khai đúng tiến độ, các sản phẩm nghiên cứu đáp ứng yêu cầu đặt ra và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quyết định 


Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2021 (đợt 3)TinDanh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2021 (đợt 3)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/22/2022 6:00 PMNoĐã ban hành

dot3 1.png

dot3 2.png

dot3 3.png

Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2021 (đợt 2)TinDanh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2021 (đợt 2)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/9/2021 6:00 PMNoĐã ban hành

dot2 1.png

dot2 2.png

dot2 3.png

dot2 4.png

dot2 5.png

Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2021 (đợt 1)TinDanh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2021 (đợt 1)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/31/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

dot1 1.png

dot1 2.png

dot1 3.png

Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2020 (đợt 1)TinDanh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2020 (đợt 1)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - UBND tỉnh phê duyệt ​Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2020 (đợt 1).
9/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2019TinDanh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

ST​T​​Đề tài, dự án​Lĩnh vực​Đơn vị đặt hàng​Thời gian thực hiện​​Sản phẩm dự kiến đạt được​​Định hướng mục tiêu
1​Nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng trái cây có múi tại Bình Dương
​Khoa học Nông nghiệp​​Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ​24 tháng
​Báo cáo khoa học tổng kết đề tài có​ cơ sở khoa học, khả thi, cụ thể:

- Báo cáo kết quả điều tra, thu thập, xử lý, phân tích đánh giá được hiện trạng sản xuất – tiêu thụ cung ứng trái cây có múi (bưởi, cam) tại tỉnh Bình Dương.

- Mô hình chuỗi cung ứng trái cây có múi (bưởi, cam) tại tỉnh Bình Dương đạt hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người sản xuất.

Xây dựng chuỗi cung ứng trái cây có múi (bưởi, cam) tại tỉnh Bình Dương nhằm nâng cao thu nhập cho người sản xuất.
​2Nghiên cứu đề xuất hệ thống thông tin xử lý số liệu trực tuyến phục vụ công tác quan trắc môi trường nước tại Bình Dương
​Khoa học Kỹ thuật và Công nghệSở Tài nguyên và Môi trường​18 tháng

- Báo cáo khoa học tổng kết đề tài có cơ sở khoa học và khả thi, áp dụng thực tế tại Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật tài nguyên môi trường tỉnh Bình Dương.

- Hệ thống gồm phân loại dữ liệu hướng tới chạy Mike11 đưa vào ứng dụng, mang lại hiệu quả cho Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật tài nguyên môi trường tỉnh Bình Dương (BREM). Hệ thống có chức năng thông tin hiển thị - tra cứu cộng đồng, chức năng tìm kiếm và liệt kê thông tin từ trạm quan trắc tự động của cơ quan xí nghiệp tương ứng theo vị trí địa lý, thực hiện được báo cáo, thống kê phục vụ công tác chỉ đạo nghiệp vụ diễn ra nhanh, kịp thời đối với các đơn vị vi phạm hoặc có dấu hiệu bất thường, … Báo cáo khoa học gồm những nội dung chính sau:

- Xây dựng cấu trúc dữ liệu phù hợp  chạy Mike11 và các phần mềm phân vùng chất lượng nước như WQI, …

- Xây dựng bộ dữ liệu chạy mô hình thủy lực Mike11 khu vực sông, phạm vi quản lý của BREM. 

- Xây dựng bộ dữ liệu các vị  trí xả  thải vào môi trường nước khu vực sông và số hóa các lớp phục vụ tính toán và biểu diễn kết quả;

- Xây dựng bộ số liệu phục vụ cho hiệu chỉnh và kiểm định mô hình.

- Tích hợp mô hình chịu tải nhằm phân vùng xả thải phù hợp với tỉnh Bình Dương.

- Xây dựng công cụ hiển thị kết quả chạy mô hình với GIS nhằm hiện thị kết quả phân vùng chất lượng nước và đánh giá sức chịu tải.

- Đề xuất các loại mẫu báo cáo và thông số quan trắc, quan sát.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản lý số liệu quan trắc tại BREM. ​

Nâng cao năng lực quản lý môi trường nước từ các khu công nghiệp và các nhà máy và hỗ trợ cán bộ quản lý môi trường nhanh chóng xác định các điểm nóng thông qua tích hợp dữ liệu quan trắc với mô hình toán trong chế độ thời gian thực hiện.
​3Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm chế biến gỗ của tỉnh Bình Dương.
​Khoa học Kỹ thuật và công nghệ​Sở Khoa học và Công nghệ​18 tháng

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể do Cục Sở hữu trí tuệ cấp.

- Báo cáo khoa học tổng kết dự án có cơ sở khoa học, khả thi.

Mục tiêu chung:

- Xây dựng, thiết lập cơ chế bảo hộ, quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm nâng cao giá trị, danh tiếng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, đảm bảo việc xúc tiến thương mại có hiệu quả nhằm phát triển ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Dương

Mục tiêu cụ thể:

- Nâng cao nhận thức về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho cộng đồng.

- Xác lập quyền đối với nhãn hiệu tập thể.

- Xác định được các đặc điểm, yêu cầu chất lượng của sản phẩm đối với sản phẩm dự kiến mang nhãn hiệu tập thể.

- Nhãn hiệu tập thể được bảo hộ, sử dụng, quản lý và phát triển trên thực tế.

- Xác định các giải pháp hữu hiệu để làm gia tăng giá trị cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể.

- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể.

​4Phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
​Khoa học Xã hộiCông an tỉnh​18 tháng​​
​5​Phòng, chống tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Khoa học Xã hội​Công an tỉnh​18 thá​ng​
​6Phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình DươngKhoa học Xã hội​​Công an tỉnh18 tháng​
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2018TinDanh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2018 4:00 PMNoĐã ban hành

STT​Đề tài, dự án​Lĩnh vực​Đơn vị thực hiện ​Thời gian thực hiện
1​​Nghiên cứu, đánh giá chất lượng đất và đề xuất phát triển các loại hình nông nghiệp, nông nghiệp đô thị phù hợp với điều kiện tại xã Bạch Đằng và xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, Bình Dương​Khoa học Nông nghiệp​​Phân viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp​18 tháng
​2​Công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương - Thực trạng và giải pháp​Khoa học Xã hội​Trường Đại học An ninh​18 tháng
​3​Nghiên cứu thiết kế và thử nghiệm thiết bị không dây quan trắc bụi di động nhằm giám sát chất lượng không khí cho các đô thị và áp dụng thí điểm tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Dương​Khoa học Kỹ thuật và công nghệ​Trường Đại học Việt Đức
​4​Nghiên cứu và đánh giá mức phát thải khí nhà kính trên đơn vị GDP tại tỉnh Bình Dương​Khoa học Kỹ thuật và công nghệ​Trung tâm Quan trắc kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương 
​5​Nghiên cứu đánh giá tác động và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải container trên mạng lưới đường bộ tỉnh Bình Dương​Khoa học Kỹ thuật và công nghệ​​Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM​18 thá​ng

Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2017Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/30/2017 2:00 PMNoĐã ban hành

STT​Đề tài, dự án​Lĩnh vực​Đơn vị thực hiện​Thời gian thực hiện
​1​Xây dựng mô hìn​h quản lý cây hồ tiêu bền vững tại huyện Phú Giáo tỉnh Bình DươngKhoa học Nông nghiệpViện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam​36 tháng
​2Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế trên địa bàn tỉnh Bình DươngKhoa học Xã hộiTuyển chọn đơn vị chủ trì​12 tháng​
​3Lịch sử báo chí tỉnh Bình DươngKhoa học Xã hộiHội Khoa học Lịch sử tinh Bình Dương​12 tháng
​4Nhân vật lịch sử tỉnh Bình Dương​Khoa học Nhân vănHội Khoa học Lịch sử tinh Bình Dương​​12 tháng
​5Nghiên cứu thu nhận và ứng dụng fibrin giàu tiểu cầu (PRF- Platelete rich fibrin) trong điều trị nha chuKhoa học Y, dược​Trường Đại học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Tp.HCM​24 tháng
​6Nghiên cứu Xây dựng quy trình đánh giá tác động giao thông trên địa bàn tỉnh Bình DươngKhoa học Kỹ thuật và Công nghệTrường Đại học Bách Khoa - Đại họ​c Quốc gia Tp.HCM​12 tháng
​7Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến sản phẩm, môi trường và sức khỏe con người trong khu vực trồng cây có múi trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, khắc phục​Khoa học Kỹ thuật và Công nghệViện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc gia Tp.HCM​18 tháng
​8​Sinh kế dân nghèo và công cuộc giảm nghèo tại tỉnh Bình Dương​Khoa học Xã hộiTrường Đại học Thủ Dầu Một​18 tháng
​9Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động gắn với giải quyết việc làm và đào tạo nghề theo thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Binh Dương đến năm 2025, tầm nhìn 2030​Khoa học Xã hộiTrường Đại học Lao động Xã hội​18 tháng
​10Nghiên cứu đánh giá hiện trạng sạt lở đất ở Cù Lao Rùa (Thạnh Hội) trong thời gian qua, nguyên nhân, dự báo và đề xuất giải pháp khắc phục​​Khoa học Kỹ thuật và Công nghệViện Thủy công (trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam)​06 tháng
​11Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với các khu công nghiêp tại tỉnh Bình Dương​Khoa học Xã hội​Trường Đại học An ninh nhân dân​​18 tháng
​12​Công tác đảm bảo an ninh công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương​Khoa học Xã hội​Trường Đại học An ninh nhân dân​18 tháng
​13​Nghiên cứu đánh giá tổng thể tính ổn định của sông Sài Gòn đoạn qua tỉnh Bình Dương dưới tác động của các yếu tố thuỷ lực​Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ​Tuyển chọn đơn vị chủ trì​18 tháng
​14Thị trường việc làm tỉnh Bình Dương: Hiện trạng, xu hướng, giải pháp đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030​Khoa học xã hộiTuyển chọn đơn vị chủ trì​24 tháng
15​Nghiên cứu, đánh giá chất lượng đất và đề xuất phát triển các loại hình nông nghiệp, nông nghiệp đô thị phù hợp với điều kiện tại xã Bạch Đằng và xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.Khoa học nông nghiệp​Tuyển chọn đơn vị chủ trì18 tháng​
​16​Công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương - Thực trạng và giải phápKhoa học xã hội​​Công an tỉnh18 tháng​
​17​Thực trạng khởi nghiệp doanh nghiệp tại Bình Dương, đề xuất những giải pháp đột phá thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệpKhoa học xã hộiTuyển chọn đơn vị chủ trì​12 tháng​

Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2016Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2017 11:00 AMNoĐã ban hành

TTĐề tài, dự án​Lĩnh vực​Đơn vị thực hiện​Thời gian thực hiện​
​1​Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý phục vụ công tác phòng, chống ngập lụt trên địa bàn tỉnh Binh DươngKhoa học Kỹ thuật và Công nghệTrung tâm Công nghệ thông tin Địa lý - Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM​22 tháng
​2Nghiên cứu xây dựng bộ giải pháp nâng cao an toàn giao thông đường bộ tỉnh Bì​nh DươngKhoa học Kỹ thuật và Công nghệTrường Đại học Việt Đức​16 tháng
​3Nghiên cứu đề xuất công cụ phục vụ kiểm toán nhanh năng lượng lồng ghép đánh gia tiềm năng sản xuất sạch hơn cho một số ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh Bình DươngKhoa học Kỹ thuật và Công nghệViện Môi trường và Tài nguyên - ĐHQG Tp.HCM​18 tháng
​4Điều tra đánh giá khả năng chịu tải và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm trên kênh, rạch cho vùng đô thị phía Nam tỉnh Bình Dương​Khoa học Kỹ thuật và Công nghệTrung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương​18 tháng​
​5Xây dựng hệ thống viễn y áp dụng trong việc chăm sóc sức khỏe từ xa tại tỉnh Bình Dương​​Khoa học Y, dượcTrường Đại học Quốc tế - ĐHQG Tp.HCM​24 tháng
​6Hướng tới một thành phố sống tốt: Đánh giá chất lượng sống dân cư và xây dựng bộ chỉ số sống tốt tại Bình DươngKhoa học Xã hộiTrường Đại học Việt Đức​16 tháng
​7Nghiên cứu hiện trạng và thực nghiệm các giải pháp xác thực đa yếu tố nhằm tăng cường an toàn thông tin cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình DươngKhoa học Kỹ thuật và Công nghệHọc Viện Công nghệ Bưu chính và Viễn thông cơ sở Tp.HCM​16 tháng
​8Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển cảnh quan khu vực bờ Đông sông Sài Gòn tỉnh Bình Dương thành điểm nhấn bản sắc văn hóa Bình Dương​Khoa học Kỹ thuật và Công nghệTrường Đại học Thủ Dầu ​Một​28 tháng
​9Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tạo lập bản sắc quy hoạch - kiến trúc cho một số khu vực của tỉnh Bình Dương trong tương lai​Khoa học Kỹ thuật và Công ​nghệ​Trường Đại h​ọc Thủ Dầu Một​28 thá​ng
​10​Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cảm biến đo mực nước, bộ lưu trữ dữ liệu và hệ thống thu thập dữ liệu tự động qua mạng 3G/GPRS cho trạm quan trắc thủy văn Tân Uyên, Bình Dương​Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ​Trường Đại học Quốc tế​16 thá​ng
​11​Nghiên cứu xây dựng bản đồ giá đất trên địa bàn tình Bình DươngKhoa học Kỹ thuật và Công nghệVăn phòng đăng kí đất đai tỉnh Bình Dương​12 tháng

Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2015Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/28/2017 11:00 AMNoĐã ban hành

Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015 (tải về).

Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2014Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/28/2014 10:00 AMNoĐã ban hành