Văn Bản Dự Thảo
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) huyện Bắc Tân Uyên 
Ngày bắt đầu:
14/04/2017  
Ngày kết thúc:
14/05/2017  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) huyện Bắc Tân Uyên

 
Nội dung:

​- Chỉ tiêu sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020)
- Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong kỳ quy hoạch (2016-2020)
- Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020)

 
Danh sách Góp ý