Văn Bản Dự Thảo
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bàu Bàng 
Ngày bắt đầu:
11/04/2017  
Ngày kết thúc:
11/05/2017  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bàu Bàng

 
Nội dung:

- Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bàu Bàng.
- Các chỉ tiêu sử dụng đất của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bàu Bàng.
- Danh mục các dự án, công trình thực hiện đến năm 2020 trên địa bàn huyện Bàu Bàng.
- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bàu Bàng (tỷ lệ 1/25.000).

 
Danh sách Góp ý