Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến nhân dân đối với dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
13/05/2016  
Ngày kết thúc:
13/06/2016  
Loại văn bản:
Trích yếu:

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

- Chỉ tiêu sử dụng đất của dự thảo "Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 
- Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong kỳ 2016-2020 
- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/50.000.

 
Danh sách Góp ý