Báo cáo thống kê
Thứ 5, Ngày 10/05/2018, 12:00
Diễn biến mực nước dưới đất tháng 02/2018 và diễn biến mực nước sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Tân Uyên tháng 02/2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/05/2018 | Đoan Trang

​​Cao độ tuyệt đối mực nước của 38 giếng khoan quan trắc các tầng chứa nước: Pleistocen giữa- trên, Pleistocen dưới,  Pliocen giữa, Pliocen dưới và tầng đá nứt nẻ MZ và diễn biến mực nước tại trạm thủy văn Tân Uyên tháng 02/2018 giao động như sau:

I. Kết quả quan trắc nước dưới đất:

1. Đối với tầng chứa nước Pleistocen giữa- trên:

Hình 1: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pleistocen giữa- trên

Untitled 1(9).png

Nhận xét: Tháng 02/2018 mực nước trung bình trong tầng giảm (0,14m) so với tháng 01/2018, so với cùng kỳ năm 2017 mực nước tăng trung bình 0,83m ở tất cả các trạm.

2. Đối với tầng chứa nước Pleistocen dưới

Hình 2: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pleistocen dưới

2.png

Nhận xét:

Mực nước trung bình tháng 02/2018 hầu hết các trạm quan trắc giảm từ 0,18m đến 0,61m so với tháng 01/2018. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2017 tất cả các trạm tăng từ 0,29m đến 1,73m (tăng nhiều nhất tại trạm An Tây (1,73m), An Phú (1,69m)).

3. Đối với tầng chứa nước Pliocen giữa

Hình 3: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen giữa​

3.png

33.png

Nhận xét:

- Mực nước trung bình trong tầng Pliocen giữa ở hầu hết các trạm quan trắc giảm trung bình 0,23 so với tháng 01/2018, tuy nhiên tăng ở các trạm An Phú, Khánh Bình, Sóng Thần 1, Vĩnh Phú)

- So với cùng kỳ năm 2017, mực nước trung bình tầng Pliocen giữa ở hầu hết các trạm tăng từ 0,01m đến 1,25m, tăng nhiều nhất tại trạm An Tây (1,25m), trạm Phước Vĩnh (1,15m).

4. Đối với tầng chứa nước Pliocen dưới:

Hình 4: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen dưới​

4.png

44.png

Nhận xét: So với tháng 01/2018, mực nước trung bình tầng Pliocen dưới tháng 02/2018 hầu hết các trạm quan trắc giảm trung bình 0,15m, tuy nhiên tăng ở các trạm Sóng Thần 1 (2,56m), An Phú 1,71m. So với cùng kỳ năm 2017, mực nước trung bình hầu hết ở các các trạm tăng trung bình 0,4m (tăng nhiều nhất trạm Mỹ Phước 1,13m, An Tây 1,2m).

5. Đối với tầng chứa nước trong đá Jura (tầng MZ)

Hình 5: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng MZ

5.png 

Nhận xét: Mực nước trung bình tháng 02/2018 của các giếng quan trắc trong đá Jura (tầng MZ) so với tháng trước giảm ở các trạm trung bình 0,26m. So với cùng kỳ các năm trước, mực nước trung bình tăng 0,45m.

II. Kết quả Quan trắc của trạm thủy văn Tân Uyên

Cao độ mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Tân Uyên, đỉnh triều giao động từ  138cm (ngày 10/02/2018) đến 209cm (ngày 02/02/2018)và chân triều giao động từ -138cm (ngày 14/02/2018) đến -39cm (ngày 07/02/2018).

B. Nội dung chi tiết:

1. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 02/2018:

 

STT

Vị trí quan trắc

Mã số

Tầng chứa nước

Cao độ tuyệt đối mực nước trung bình​

So sánh với cùng kỳ năm trước
(tháng 02/2017)

 Tháng 02/2018 (m)

 Tháng 01/2018 (m)

Tăng/giảm

Cao độ tuyệt đối mực nước trung bình tháng 02/2017 (m)

Giao động mực nước (m)

Đánh giá mực nước

 

A

B

C

1

2

3

4

5

6

1

Phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

BD0102T

 Pleistocen giữa- trên

13.15

13.31

Giảm

12.64

0.51

Tăng

BD0102Z

Pleistocen
 dưới

13.23

13.42

Giảm

12.61

0.62

Tăng

BD0104T

Pliocen
giữa

13.39

13.52

Giảm

12.58

0.81

Tăng

BD0104Z

Pliocen
dưới

12.88

12.99

Giảm

12.51

0.37

Tăng

2

Phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

BD0202Z

Pleistocen
 dưới

18.67

18.36

Tăng

18.67

0.00

Tăng

BD0204T

Pliocen
giữa

4.07

3.49

Tăng

4.07

0.00

Tăng

BD0204Z

Pliocen
dưới

5.28

3.57

Tăng

5.28

0.00

Tăng

3

KCN Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

BD0302Z

Pleistocen
 dưới

20.66

21.27

Giảm

20.66

0.00

Tăng

BD0304T

Pliocen
giữa

20.47

21.20

Giảm

20.47

0.00

Tăng

BD0304Z

Pliocen
dưới

-8.43

-10.99

Tăng

-8.43

0.00

Tăng

4

Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

BD0402T

Pleistocen
 giữa - trên

-14.52

-14.41

Giảm

-14.52

0.00

Tăng

BD0402Z

Pliocen
giữa

-13.82

-14.27

Tăng

-13.82

0.00

Tăng

BD0404T

Pliocen
dưới

-13.54

-14.51

Tăng

-13.54

0.00

Tăng

5

Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

BD0502Z

Pleistocen
 dưới

12.17

12.35

Giảm

11.43

0.74

Tăng

BD0504T

Pliocen
giữa

0.38

0.38

Giảm

0.93

-0.55

Giảm

BD0504Z

Pliocen
dưới

1.28

1.31

Giảm

0.90

0.38

Tăng

6

xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

BD0602T

Pleistocen giữa- trên

9.17

9.33

Giảm

7.19

1.98

Tăng

BD0602Z

Pleistocen
 dưới

5.31

5.00

Tăng

3.59

1.73

Tăng

BD0604T

Pliocen
giữa

4.18

4.31

Giảm

2.93

1.25

Tăng

BD0604Z

Pliocen
dưới

4.19

4.35

Giảm

3.00

1.20

Tăng

7

Phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

BD0704T

Pliocen
giữa

5.40

5.51

Giảm

5.65

-0.25

Giảm

BD0704Z

Pliocen
dưới

4.29

3.96

Tăng

4.00

0.28

Tăng

8

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

BD0804T

Pliocen
giữa

10.76

10.37

Tăng

11.66

-0.90

Giảm

BD0804Z

Pliocen
dưới

11.50

11.05

Tăng

11.51

-0.02

Giảm

9

xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

BD09060

Tầng đá nứt nẻ MZ

24.10

24.20

Giảm

23.36

0.75

Tăng

10

xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

BD1004T

Pliocen giữa

31.30

31.52

Giảm

31.69

-0.39

Giảm

11

xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

BD11020

Pleistocen
 dưới

1.00

1.19

Giảm

0.71

0.29

Tăng

BD1104T

Pliocen
giữa

1.75

1.93

Giảm

1.37

0.39

Tăng

BD1104Z

Pliocen
dưới

1.46

1.74

Giảm

1.09

0.37

Tăng

12

xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

BD1204T

Tầng
Pliocen
giữa

32.54

32.70

Giảm

31.72

0.83

Tăng

13

xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

BD13060

Tầng đá nứt nẻ MZ

39.97

40.41

Giảm

39.84

0.12

Tăng

14

TT Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

BD1404T

Pliocen
giữa

-3.75

-3.56

Giảm

-3.76

0.01

Tăng

BD1404Z

Pliocen
dưới

-2.64

-2.48

Giảm

-3.77

1.13

Tăng

15

xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

BD1504T

Pliocen
giữa

30.85

31.47

Giảm

30.10

0.76

Tăng

16

xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

BD1604Z

Pliocen
dưới

25.04

25.22

Giảm

24.71

0.33

Tăng

17

TT Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

BD1704T

Pliocen
giữa

43.97

44.15

Giảm

42.82

1.15

Tăng

18

Phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

BD1802Z

Pleistocen
 dưới

23.69

23.87

Giảm

22.00

1.69

Tăng

2. Diễn biến mực nước sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Tân Uyên tháng 02/2018:

Ngày

Cao độ tuyệt đối mực nước (cm)

Nhiệt độ nước (°C)

Nhiệt độ không khí(°C)

Đỉnh triều

Chân triều

1

204

-90

29.4

28

2

209

-80

29.3

28.4

3

204

-88

29.35

28

4

197

-80

29.1

27

5

186

-70

29

25.75

6

190

-59

28.6

25.25

7

173

-39

28.5

24.9

8

162

-58

28.4

24.75

9

158

-71

28.6

25.4

10

138

-99

28.65

25

11

146

-114

28.75

26

12

172

-118

28.7

26.75

13

173

-122

28.85

27

14

171

-138

28.4

27

15

168

-117

28.65

27.5

16

165

-122

28.9

28

17

181

-113

29

27.5

18

179

-102

29.1

27.5

19

183

-97

29

28

20

183

-91

29.2

28.75

21

173

-85

29.45

28.25

22

184

-70

29.1

28.5

23

171

-72

29.35

28.75

24

155

-87

29.5

28.75

25

152

-105

29.65

29

26

181

-128

29.5

28.9

27

186

-115

29.6

28.75

28

189

-118

29.75

29Lượt người xem:  Views:   406
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

FriendlyName

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Báo cáo thống kê