Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 03/01/2020, 12:00
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/01/2020 | Đoan Trang

​​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh, Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND; Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh; Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND.

​Theo đó, Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau: Trình UBND tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực tài chính; dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật; giúp Chủ tịch UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi Chính phủ thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực tài chính; công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

Quản lý ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; về quản lý tài sản nhà nước tại địa phương; quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật (Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ phát triển đất, Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, Quỹ phát triển nhà ở, Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ...); quản lý tài chính doanh nghiệp; quản lý giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định; hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, đầu tư tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính thuộc phạm vi quản lý của Sở đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện...​

Cơ cấu tổ chức: Các tổ chức hành chính thuộc Sở gồm Văn phòng, Thanh tra, Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Phòng Quản lý ngân sách, Phòng Tài chính đầu tư, Phòng Quản lý giá và công sản, Phòng Tài chính doanh nghiệp.

Văn phòng có Chánh Văn phòng và từ 01 đến 02 Phó Chánh Văn phòng, Thanh tra có Chánh Thanh tra và 01 Phó Chánh Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ có Trưởng phòng và từ 01 đến 02 Phó Trưởng phòng; các chức vụ này do Giám đốc Sở bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm. Riêng chức vụ Chánh Thanh tra phải có thỏa thuận với Chánh Thanh tra tỉnh. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ do Giám đôc Sở quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở được UBND tỉnh ban hành.

Việc thành lập đơn vị sự nghiệp thuộc Sở do Giám đốc Sở lập đề án, thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.​

Quyết định ​​Lượt người xem:  Views:   850
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền