Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 15/10/2020, 13:00
Giải trình các ý kiến đóng góp của đại biểu
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/10/2020 | Yến Nhi - Mai Xuân - Quốc Chiến

TTĐT - ​Thảo luận về Văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, đã có 56 ý kiến phát biểu tại Đoàn và 07 Tổ thảo luận tại hội trường. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã có những trao đổi, tranh luận, phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung nhiều nội dung quan trọng cho Văn kiện. Về các ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu đối với Văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có ý kiến giải trình cụ thể, thỏa đáng tại Đại hội.

Giải trình ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đối với​ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội, có nhiều ý kiến của đại biểu đề nghị đánh giá thêm vai trò, sự đóng góp của lực lượng lao động ngoài tỉnh cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Ông Mai Hùng Dũng cho biết, trong thời gian qua, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở luôn nhất quán quan điểm xác định lực lượng lao động ngoài tỉnh là một trong những nguồn lực có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh. Vì vậy, tỉnh luôn luôn quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tuy nhiên, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội không đánh giá riêng sự đóng góp của lực lượng này mà trong nội dung đánh giá vai trò đóng góp của các tầng lớp nhân dân đã bao hàm đủ tất cả các thành phần đối tượng trong xã hội, trong đó có lực lượng lao động ngoài tỉnh.

Riêng đối với đề nghị nêu rõ nguyên nhân dẫn đến 02 chỉ tiêu chưa đạt Nghị quyết đề ra là tỷ lệ bác sĩ/vạn dân và số giường bệnh/vạn dân. Ông Mai Hùng Dũng cho rằng, trong những năm qua, Bình Dương có tốc độ tăng dân số cơ học cao, ước tính hàng năm, tỉnh tăng thêm khoảng hơn 80.000 người từ ngoài tỉnh đến làm việc, sinh sống; đến nay, tỷ lệ người ngoài tỉnh chiếm tỷ lệ 53,5% dân số toàn tỉnh; điều này đã giúp cho tỉnh có nguồn nhân lực để đáp ứng với nhu cầu lao động của tỉnh nhưng cũng tạo ra áp lực lớn cho tỉnh về hạ tầng, an sinh xã hội, an ninh trật tự, đặc biệt là về chăm sóc y tế, giáo dục. Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã huy động tối đa các nguồn lực để tập trung phát triển y tế, giáo dục và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, trong đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực ngành Y tế được quan tâm đầu tư, mạng lưới y tế cơ sở từng bước được củng cố, hoàn thiện. Công tác xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, thu hút được nhiều thành phần tham gia, trong đó, phát triển các bệnh viện tư nhân, có vốn đầu tư nước ngoài. Trong năm 2020, Bình Dương cùng cả nước nỗ lực kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, không để xảy ra ca mắc bệnh ngoài cộng đồng, đó là sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị của tỉnh, trong đó, đặc biệt là ngành Y tế.

Tuy nhiên, với tốc độ tăng dân số cơ học cao, tỉnh đã phấn đấu gần đạt hai chỉ tiêu về tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 7,5 bác sĩ (Nghị quyết trên 7,5), số giường bệnh/vạn dân đạt 21,3 (Nghị quyết là 27). Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI đề ra, trong đó có các chỉ tiêu, mục tiêu về Y​ tế, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị nỗ lực khắc phục khó khăn từ áp lực tăng dân số cơ học để giải quyết tốt các vấn đề chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, an sinh xã hội.

Giải trình phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

Góp ý cho các mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược, có ý kiến đề nghị trong thời gian tới, cần định hướng chiến lược và quy hoạch Bình Dương trở thành trung tâm phát triển đô thị, công nghiệp, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, trung tâm liên kết và hội nhập quốc tế của vùng.

Về vấn đề này, ông Mai Hùng Dũng cho rằng, đây là ý kiến đóng góp mang tầm định hướng chiến lược, với quan điểm phát triển bền vững, hội nhập và chất lượng trên nền tảng khoa học và công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao. Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội cho tiếp thu, đồng thời giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI nghiên cứu và sẽ xây dựng kế hoạch với lộ trình và giải pháp cụ thể.

Đối với đề nghị cần làm rõ cơ sở để xác định mục tiêu tổng quát:​ "Đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp theo hướng hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước". Giải trình tại Đại hội, ông Mai Hùng Dũng khẳng định, việc xây dựng mục tiêu tổng quát trên được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương, đồng thời căn cứ tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, đối với mục tiêu đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp theo hướng hiện đại là mục tiêu khả thi, vì trong giai đoạn hiện nay, căn cứ các chỉ tiêu dự kiến trong dự thảo Bộ tiêu chí tỉnh công nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của các tỉnh, thành khác thì một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế, tỷ trọng lao động phi nông nghiệp, tỷ lệ đô thị hóa, GRDP bình quân đầu người, chỉ số HDI, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện và Internet… của tỉnh Bình Dương hiện nay đều đã đạt và vượt cao hơn. Do đó, so với mức bình quân chung của cả nước và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, dự kiến đến 2030, Bình Dương sẽ trở thành trung tâm công nghiệp theo hướng hiện đại là mục tiêu mang tính khả thi cao.

Đối với mục tiêu đến năm 2045, Bình Dương là đô thị thông minh của vùng và cả nước được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đề ra trên cơ sở căn cứ Đề án phát triển Đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của Chính phủ (theo Quyết định số 950/QĐ-TTg, ngày 01/8/2018), mô hình khung cho việc xây dựng đô thị thông minh đạt chuẩn khu vực từ nay đến năm 2030 của Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với những thành quả đạt được bước đầu trong thực hiện Đề án thành phố thông minh của tỉnh thời gian qua, Bình Dương đều đã cơ bản đạt tiêu chuẩn và yêu cầu đề ra so với các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Như vậy, đề ra tiến độ và tầm nhìn đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước là phù hợp.

Giải trình về về các chỉ tiêu cụ thể

Đại biểu đề nghị điều chỉnh Chỉ tiêu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) phấn đấu đạt 9%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 210 - 215 triệu đồng vào năm 2025. Ông Mai Hùng Dũng đề xuất không điều chỉnh chỉ tiêu này vì các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế và GRDP bình quân đầu người trong Báo cáo chính trị trình Đại hội đã được cân đối theo hướng phấn đấu cao trên cơ sở dữ liệu nhiều năm, được các cơ quan chuyên môn tính toán, dự báo; đồng thời đã tham khảo ý kiến từ các Bộ, ngành Trung ương cho là phù hợp với tình hình chung của cả nước.

Trước những thắc mắc của đại biểu về tính khả thi của chỉ tiêu cơ cấu kinh tế với tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm trên 90% trong tình hình nền kinh tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid - 19, Phó Chủ tịch Thường trực Mai Hùng Dũng cho biết thêm, trong nhiệm kỳ qua, với mục tiêu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ gắn với quá trình đô thị hóa, Đảng bộ tỉnh đã xác định phát triển công nghiệp là trọng tâm và đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh và tạo động lực để phát triển đô thị, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện chương trình đột phá tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị của tỉnh​ giai đoạn 2016 - 2020 và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 và suy thoái kinh tế thế giới xảy ra ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Bình Dương là một trong những địa phương được các ban, Bộ, ngành Trung ương đánh giá cao tinh thần chủ động thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh, vừa nỗ lực hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, ổn định đời sống, giúp người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong 9 tháng năm 2020, Bình Dương tiếp tục đón nhận làn sóng đầu tư lớn với tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện 88.575 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ.

Việc đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã phân tích, đánh giá và có cân nhắc tình hình thực tế của tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội mà Ban Chấp hành Trung ương nhận định trong 5 năm tới để dự báo; do đó, chỉ tiêu cơ cấu kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm trên 90% trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định là sát hợp thực tế.

Phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trên các ngành, lĩnh vực

Về mô hình tăng tưởng kinh tế, đại biểu đề nghị cần xác định, đánh giá cụ thể mô hình tăng trưởng kinh tế của Bình Dương. B​áo cáo với Đại hội, ông Mai Hùng Dũng khẳng định, với cơ cấu công nghiệp và dịch vụ đề ra trên 90% cơ cấu kinh tế đã thể hiện mô hình kinh tế của tỉnh trong nhiệm kỳ tới vẫn tiếp tục là công nghiệp - dịch vụ chiếm tỷ trọng chủ yếu. Ngoài ra, tỉnh tiếp tục nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và chỉ đạo của Trung ương trong việc thực hiện đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của địa phương.

Đối với lĩnh vực phát triển các loại hình dịch vụ, nhiều ý kiến đề nghị nêu rõ hơn giải pháp phát triển ngành dịch vụ logistic và xây dựng mạng lưới kết cấu hạ tầng logistic, phát triển chuỗi cung ứng hỗ trợ cho sản xuất, tiêu dùng hàng hóa trong nước và xuất, nhập khẩu. Ông Mai Hùng Dũng thông tin, giai đoạn 2016 - 2020, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 24-CTr/TU ngày 16/8/2016 về tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao nhằm phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị của tỉnh, trong đó đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mang tính cơ bản, dài hạn; đến nay, tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu. Thời gian tới, để hội nhập sâu, rộng và bắt kịp Cuộc cách mạng công nghệ 4.0, hướng đến xây dựng thành phố thông minh, tận dụng lợi thế liên kết của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng phát triển ngành dịch vụ logistic và xây dựng mạng lưới kết cấu hạ tầng logistic với các giải pháp cụ thể đã được đề cập trong Chương trình hành động đột phá trình tại Đại hội về "Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao gắn với phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại".

Về phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, một số ý kiến đề nghị đánh giá, làm rõ việc phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, khu công nghiệp, thương mại, trong nhiệm kỳ qua; giải pháp ưu tiên phát triển đô thị bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối các khu công nghiệp - đô thị phía Nam và phía Bắc của tỉnh, kết nối đường thủy - đường bộ nhằm khai thác các cảng trên sông Sài Gòn, các khu logistic. Ông Mai Hùng Dũng báo cáo với Đại hội, công tác huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội luôn được tỉnh quan tâm, trong Văn kiện trình Đại hội lần thứ XI cũng đã đề ra 01 chương trình đột phá chiến lược (về hạ tầng giao thông) và 01 nhiệm vụ trọng tâm (về phát triển đồng bộ hệ thống đô thị). Trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh tập trung huy động, thu hút nhiều nguồn lực với nhiều phương thức đầu tư để phát triển hạ tầng giao thông, nhất là các công trình giao thông đối ngoại quan trọng theo hướng đồng bộ, liên hoàn, ưu tiên kết nối hợp lý đường tỉnh, đường huyện với hệ thống giao thông quốc gia và các tỉnh, thành trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cùng với các chương trình phát triển đô thị, phát triển nông thôn mới, đề án phát triển nhà ở cho hộ nghèo, chương trình nhà ở cho gia đình có công… làm tiền đề phát triển các khu dân cư, nhà ở và hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân nông thôn, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tại Đại hội này, Ban Chấp hành đã đề xuất 28 Danh mục công trình trọng điểm dự kiến thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 (trong đó có 15 công trình giao thông, 04 công trình hạ tầng dịch vụ - công nghiệp,..). Để đẩy mạnh đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng mang tính đột phá này, tỉnh sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng danh mục các dự án, công trình cụ thể cho từng năm

Đối với ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá thực hiện các mục tiêu đã đặt ra đối với các nội dung về tổ chức lập, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo với Đại hội, trong thời gian qua, công tác tổ chức lập quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, thường xuyên rà soát đảm bảo sự phù hợp giữa các loại quy hoạch và phù hợp với thực tế, định hướng phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh và của từng đô thị; trong đó, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh hiện đã phủ kín, đạt tỷ lệ 100%. Hiện nay, theo Luật Quy hoạch, tỉnh cũng đã thông qua và được Thủ tướng Chính phủ phệ duyệt nhiệm vụ Quy hoạch vùng tỉnh.​

Lượt người xem:  Views:   893
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền