Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2021.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2021.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 60/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh về việc Quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ, hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ Chỉ huy phó quân sự cấp xã và phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ khu, ấp đội trưởng. ​

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc Quy định khung giá để bán, cho thuê nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2021.​

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ​xây dựng dự thảo đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định đối tượng bảo trợ xã hội và mức chuẩn trợ giúp xã hội. 

 
 

TTĐT - UBND bãi bỏ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/6/2021.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương đang xây dựng dự thảo Nghị quyết đề nghị HĐND tỉnh xem xét, ban hành quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng 113 bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định, trình tự thực hiện việc xác định giá đất cụ thể.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan Nhà nước.​