Chủ đề:
Bãi bỏ quy định thu phí QPAN ở xã, phường, thị trấn 
Người gửi:
Trần Quang Thái 
Email:
thaibd@ymail.com 
Địa chỉ:
Phú Hòa TDM BD 
Số Điện Thoại:
0933002007 
Nội Dung:
Tôi hoàn toàn tán thành bãi bỏ NQ số 36/2011/NQ-HĐND8 ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về vấn đề này