Văn bản báo cáo chuyên đề
286/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
286/BC-UBND 
Ban hành:
07/10/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
07/10/2022 
Trích yếu:

​Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: