Thông báo - Báo cáo - Thư mời
65/GM-UBND  (18/03/2022 )
Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
Tài liệu đính kèm: