Thông báo - Báo cáo - Thư mời
17/GM-UBND  (17/01/2022 )
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 
Tài liệu đính kèm: