Thông báo - Báo cáo - Thư mời
66/TM-UBND  (27/05/2021 )
Tham dự Tập huấn trực tuyến hướng dẫn phòng, chống dịch Covid – 19 tại nơi làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp. 
Tài liệu đính kèm: