Thông báo - Báo cáo - Thư mời
118/TM-UBND  (04/11/2020 )
Dự tiếp và làm việc với Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Barsil kiêm nhiệm Bolivia, Peru, Guyana, Suriname 
Tài liệu đính kèm:
Một số văn bản khác