Thông báo - Báo cáo - Thư mời
110/GM-UBND  (29/10/2020 )
Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. 
Tài liệu đính kèm: