Thông báo - Báo cáo - Thư mời
78/TM-UBND  (23/07/2020 )
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban chỉ đạo 138/CP và Ban chỉ đạo 389 quốc gia 
Tài liệu đính kèm: